SOU 1985:3

Leva som äldre : tolv intervjuer med forskare, författare, politiker m. fl. : delrapport i Äldreberedningens idéprogram om Livet som äldre

Till statsrådet och chefen för socialdepartementet

Aldreberedningen har tillkallats efter bemyndiganden av regeringen 1980-12-18 och 1982-11-04. Beredningen har under arbetet med föreliggande rapport haft följande sammansättning: statssekreteraren Sture Korpi tillika ordförande, försäk- ringstjänstemannen Stina Andersson, kommunalrådet Henny Fager, riksdagsledamöterna Ingemar Konradsson och Blenda Littmarck samt f.d. riksdagsledamöterna Ka- rin Nordlander och Eva Winther. Som sakkunniga har biträtt förbundssekreteraren i SFRF Gösta Blixt, depar- tementssekreteraren i socialdepartementet Bernt Hedin, sektionschefen i Spri Kjell Hellewig, överdirektören i so- cialstyrelsen Carl-Anders vaarsson, sekreteraren i lands- tingsförbundet Ulla Lindberg-Johnsson, sekreteraren i Svenska kommunförbundet Kerstin Petersson samt ord- föranden i PRO Lars Sandberg. Sekreterare är Sture Börjesson, Liisa Ehrnström och Inga-Britt (Minga) Or- kan. Denna delrapport ingår i beredningens idéprogram om LIVET SOM ALDRE och innehåller intervjuer med fors- kare, författare, politiker m.fl. Intervjuerna har utförts av journalisten Kerstin Vinterhed, som samrått med se- kretariatet i fråga om ämnesområden, uppläggning, redi- gering m.m. I likhet med den av beredningen — i samarbete med demokratiberedningen — nyligen utgivna rapporten ”Vi vet sj älva bäst” syftar denna rapport till att stimulera och vitalisera en allsidig debatt kring de äldres situation. Beredningen kommer inom kort att lägga fram ett omfat- tande faktamaterial om de äldres villkor i samhället. Det är beredningens avsikt att i sitt huvudbetänkande presen- tera förslag om den framtida inriktningen av samhällets insatser för de äldre.

Stockholm i februari 1985

Sture Korpi Stina Andersson Henny Fager Ingemar Konradsson

Blenda Littmarck Karin Nordlander Eva Winther

/ Sture Börjesson Liisa Ehrnström Inga-Britt Orkan