qáää=ëí~íëê™ÇÉí=çÅÜ=ÅÜÉÑÉå=Ñ∏ê= pçÅá~äÇÉé~êíÉãÉåíÉí

=

=

= oÉÖÉêáåÖÉå= ÄÉëäìí~ÇÉ= á= ~éêáä= NVVR= ~íí= íáääë®íí~= Éå= ë®êëâáäÇ= ìíêÉÇ~êÉ=ãÉÇ=ìééÇê~Ö=~íí=ìí~êÄÉí~=Éíí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=~íí= ãáåëâ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=á=pîÉêáÖÉK=ríêÉÇåáåÖÉåë=∏îÉêJ Öêáé~åÇÉ=ëóÑíÉ=®ê=~íí=áÇÉåíáÑáÉê~=ÇÉ=ãáäà∏éêçÄäÉã=ëçã=®ê=Éå=êáëâ= Ñ∏ê=Ü®äë~å=ë~ãí=~íí=í~=Ñê~ã=Éíí=å~íáçåÉääí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê= ~íí=ãáåëâ~=Ü®äëçêáëâÉêå~=á=ãáäà∏åK=ríêÉÇ~êÉåë=ìééÇê~Ö=éêÉÅáëÉê~ë= á=âçããáíí¨ÇáêÉâíáîÉíI=aáê=NVVRWSU=EëÉ=Äáä~Ö~FK=

ríêÉÇ~êÉ=Ü~ê=î~êáí=éêçÑÉëëçê=`ÜêáëíÉê=eçÖëíÉÇíI=∏îÉêÇáêÉâí∏ê= îáÇ= ^êÄÉíëäáîëáåëíáíìíÉí= çÅÜ= ∏îÉêä®â~êÉ= îáÇ= píçÅâÜçäãë= ä®åë= ä~åÇëíáåÖK=eìîìÇëÉâêÉíÉê~êÉ=Ü~ê=î~êáí=ÇçÅÉåí=h~í~êáå~=sáÅíçêáåI= fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=ãáäà∏ãÉÇáÅáåK=£îêáÖ~=ëÉâêÉíÉê~êÉ=é™=Ü~äîíáÇ=Ü~ê= î~êáí=ëÉâíáçåëÅÜÉÑ=j~êíáå=bêáâëëçåI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=çÅÜ=Çê=ãÉÇK= îÉíK=qáíìë=hóêâäìåÇI=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíK=ríêÉÇåáåÖÉåë=ëÉâêÉí~êá~í= Ü~ê=ìåÇÉê=å™Öê~=ã™å~ÇÉê=Äáíê®ííë=~î=ÑáäK=äáÅK=^åå=j~êá=pâçêéÉå= Ñ∏ê=Ñê~ãí~Ö~åÇÉ=~î=ìåÇÉêä~Öëã~íÉêá~äI=ÑáäK=â~åÇK=p~ê~=sáÅíçêáå=Ñ∏ê= ëéê™âÄÉÜ~åÇäáåÖ= çÅÜ= êÉÇáÖÉêáåÖ= çÅÜ= _~êÄêç= káäëëçå= ëçã= ~ëëáëíÉåíK= £îÉêë®ííåáåÖÉå= ~î= ë~ãã~åÑ~ííåáåÖÉå= Ü~ê= Öàçêíë= ~î= oçÄÉêí=`êçÑíëK=

ríêÉÇåáåÖÉå= ÄÉëí™ê= ~î= ÇÉíí~= ÜìîìÇÄÉí®åâ~åÇÉ= Eplr= NVVSWNOQF= çÅÜ= íî™= Äáä~ÖçêW= jáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉê= çÅÜ= ^âí∏êÉê= çÅÜ=îÉêâíóÖ=á=ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉíK=eìîìÇÄÉí®åâ~åÇÉíë= Ñ~âí~ã~íÉêá~ä= ÄóÖÖÉê= é™= ìåÇÉêä~Öëã~íÉêá~äÉí= á= Äáä~Öçêå~= Ç®ê= ã™åÖ~= ìí∏îÉê= ìíêÉÇ~êÉå= çÅÜ= ëÉâêÉí~êá~íÉí= ÄáÇê~Öáí= íáää= íÉñíÉå= îáäâÉí=Ñê~ãÖ™ê=~î=Ñ∏êçêÇ=á=ÇÉëë~=Äáä~ÖçêK=bå=Ñ∏êâçêí~Ç=îÉêëáçå=~î= ÜìîìÇÄÉí®åâ~åÇÉí=âçããÉê=~íí=éìÄäáÅÉê~ë=é™=ÉåÖÉäëâ~K=

ríêÉÇåáåÖÉå= Ü~ê= Äáíê®ííë= ~î= Éå= ÉñéÉêíÖêìéé= ãÉÇ= Ñ∏äà~åÇÉ= äÉÇ~ã∏íÉêW= =

= jçå~=_äçãÇáå=Eíáää=åçîÉãÄÉê=NVVRFI=j~êá~=aÉäîáå=EåçîÉãÄÉê= NVVRÓàìåá= NVVSF= çÅÜ= bî~= p~åÇÄÉêÖ= EÑê™å= àìåá= NVVSFI= jáäà∏J ÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=iÉáÑ=_ìëâI=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉíI=d∏ê~å=bå~åÇÉêI= i®åëëíóêÉäëÉå=á=ûäîëÄçêÖë=ä®åI=^ååJpçÑáÉ=bêáâëëçå=Eíáää=à~åì~êá= NVVSFI=jçå~=üâÉêëíê∏ã=EÑê™å=à~åì~êá=NVVSFI=pîÉåëâ~=hçããìåJ Ñ∏êÄìåÇÉíI= bêáâ= g~ååÉêÑÉäÇíLj~êÖ~êÉí~= j™êíÉåëëçåI= p^cJ fåÇìëíêáÑ∏êÄìåÇÉíI= ^åÇÉêë= gÉééëëçåI= ^êÄÉíëã~êâå~ÇëJ ÇÉé~êíÉãÉåíÉíI= båå= háîáë®ââI= píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉíI= jáÅÜ~Éä= hê~ãÉêëI=pçÅá~äÇÉé~êíÉãÉåíÉí=EíKçKãK=ÇÉÅÉãÄÉê=NVVRFI=pîÉåJ üâÉ= i~êëëçåI= i~åÇëíáåÖëÑ∏êÄìåÇÉíI= i~êë= iáåÇ~ìI= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíI=káäë=dìåå~ê=iáåÇèìáëíI=hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåJ ÉåI=i~áä~=iáååÉêÖêÉåJcäÉÅâI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=d∏ê~å=mÉêëÜ~ÖÉåI= fåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= ãáäà∏ãÉÇáÅáåI= má~= píçêâI= hçããìåáâ~íáçåëJ ÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=fåÖÉê=p®îÉåëíê~åÇJo™Ç∏I=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí=çÅÜ= hÉêëíáå= tÉååÉêëíê~åÇI= k®êáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíL= fåêáâÉëJ ÇÉé~êíÉãÉåíÉíK= = a®êìí∏îÉê= Ü~ê= ìíêÉÇåáåÖÉå= Ü~Ñí= ëí∏Ç= ~î= Éå= îÉíÉåëâ~éäáÖ= êÉÑÉêÉåëÖêìéé= çÅÜ= Éå= êÉÑÉêÉåëÖêìéé= ãÉÇ= êÉéêÉëÉåí~åíÉê= Ñ∏ê= âçããìåÉêI= ä®åëëíóêÉäëÉê= çÅÜ= ä~åÇëíáåÖI= Ñ∏ê= ~íí= ÇáëâìíÉê~= ìééä®ÖÖåáåÖÉåI= ~å~äóëÉêå~= çÅÜ= Ñ∏êëä~ÖÉåK= f=ÇÉå=îÉíÉåëâ~éäáÖ~= êÉÑÉêÉåëÖêìééÉå=áåÖáÅâW= = mêçÑK=^åÇÉêë=^ÜäÄçãI=fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=jáäà∏ãÉÇáÅáåI=éêçÑK=lä~î= ^ñÉäëçåI= vêâÉëJ= çÅÜ= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= âäáåáâÉåI= råáîÉêëáíÉíëëàìâÜìëÉí= á= iáåâ∏éáåÖI= ÇçÅK= g∏êÖÉå= _®Åâëíê∏ãI= hÉãáâçåíçêÉíI= éêçÑK= bêáâ= aóÄáåÖI= pí~íÉåë= fåëíáíìíí= Ñçê= cçäâÉÜÉäëÉI= kçêÖÉI= ÇçÅK= `~êäJdìëí~î= bäáåÇÉêI= kàìêâäáåáâÉåI= eìÇÇáåÖÉ=ëàìâÜìëI=éêçÑK=_ç=g~åëëçåI=fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=qáää®ãé~Ç= jáäà∏ÑçêëâåáåÖI= píçÅâÜçäãë= råáîÉêëáíÉíI= éêçÑK= j~ñ= hàÉääã~åI= _~êåâäáåáâÉåI= råáîÉêëáíÉíëëàìâÜìëÉí= á= iáåâ∏éáåÖI= éêçÑK= qçêÇ= hàÉääëíê∏ãI= lÑÑáÅÉ= çÑ= däçÄ~ä= ~åÇ= fåíÉÖê~íÉÇ= båîáêçåãÉåí~ä= eÉ~äíÜI=telI=dÉå≠îÉI=éêçÑK=oçä~åÇ=j∏ääÄóI=jáâêçÄáçäçÖáëâí= çÅÜ= qìã∏êÄáçäçÖáëâí= `ÉåíêìãI= h~êçäáåëâ~= fåëíáíìíÉíI= éêçÑK= dìåå~ê= kçêÇÄÉêÖI= fåëíáíìíáçåÉå= Ñ∏ê= jáäà∏ãÉÇáÅáåI= rãÉ™= ìåáîÉêëáíÉíI=éêçÑK=pí~ÑÑ~å=pâÉêÑîáåÖI=vêâÉëJ=çÅÜ=jáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= áåëíáíìíáçåÉåI= iìåÇë= ìåáîÉêëáíÉíI= Çê= g~å= pìåÇÉääI= cçäâÜ®äëçJ áåëíáíìíÉí= çÅÜ= éêçÑK= iÉáÑ= pî~åëíê∏ãI= fåëíáíìíáçåÉå= Ñ∏ê= cçäÜ®äëçîÉíÉåëâ~éI=h~êçäáåëâ~=fåëíáíìíÉíK= = f= êÉÑÉêÉåëÖêìééÉå= ãÉÇ= êÉéêÉëÉåí~åíÉê= Ñ∏ê= âçããìåÉêI= ä®åëëíóêÉäëÉê=çÅÜ=ä~åÇëíáåÖ=áåÖáÅâW=

= = üâÉ=i~êëëçåI=jáäà∏å®ãåÇÉåI=j~äã∏=ëí~ÇI=há~=oÉÖå¨êI=jáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëå®ãåÇÉåI= £ëíÉê™âÉêë= âçããìåI= oçäÑ= táÅâëíê∏ãI=jáäà∏J=çÅÜ=ÄóÖÖå®ãåÇÉåI=hê~ãÑçêë=âçããìåI=`~êäJ iÉåå~êí= üëíÉÇíI= jáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëå®ãåÇÉåI= rééë~ä~= âçããìåI=h~êáå=^åÇÉêëëçåI=jáäà∏J=çÅÜ=ëí~ÇëÄóÖÖå~Çëå®ãåÇÉåI= kóå®ëÜ~ãåë= âçããìåI= _Éêíáä= cÉêãëí~ÇI= jáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëå®ãåÇÉåI= j~êâë= âçããìåI= d∏ê~å= g~åëëçåI= jáäà∏î™êÇëÉåÜÉíÉåI= i®åëëíóêÉäëÉåI= hêáëíá~åëí~Çë= ä®åI= g~å= gçÜ~åëëçåI=jáäà∏î™êÇëÉåÜÉíÉåI=i®åëëíóêÉäëÉåI=£ëíÉêÖ∏íä~åÇë=ä®åI= `Üêáëíá~å= _äΩÅÜÉêI= jáäà∏î™êÇëÉåÜÉíÉåI= i®åëëíóêÉäëÉåI= h~äã~ê= ä®åI= i~êëJd∏ê~å= gçåëëçåI= jáäà∏î™êÇëÉåÜÉíÉåI= i®åëëíóêÉäëÉåI= g∏åâ∏éáåÖë=ä®åI=dìåå~ê=£ååÉî~ääI=jáäà∏ëâóÇÇI=i®åëëíóêÉäëÉåI= s®ëíÉêÄçííÉåë= ä®åI=i~êë=e~Öã~êI=vêâÉëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= âäáåáâÉåI= råáîÉêëáíÉíëëàìâÜìëÉí= á= iìåÇ= çÅÜ= hàÉää= ^åÇÉêëëçåI= vêâÉëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=âäáåáâÉåI=oÉÖáçåëàìâÜìëÉí=á=£êÉÄêçK= = ríêÉÇåáåÖÉå= Ü~ê= éêÉëÉåíÉê~íë= Ñ∏ê= k~íáçå~äâçããáíí¨å= çã= ^ÖÉåÇ~=ONI=jáäà∏Ä~äâëìíêÉÇåáåÖÉåI=hçããìåáâ~íáçåëâçããáíí¨å= çÅÜ=dÉåÉê~äÇáêÉâí∏êëÖêìééÉå=Ñ∏ê=ÑçäâÜ®äëçÑê™Öçê=îáÇ=cçäâÜ®äëçJ áåëíáíìíÉíK= ríêÉÇåáåÖÉåë= Ñ∏êëä~Ö= Ü~ê= çÅâë™= éêÉëÉåíÉê~íë= Ñ∏ê= ëíóêÉäëÉå=Ñ∏ê=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êÉå=Ñ∏ê=_çîÉêâÉí= d∏ëí~= _äΩÅÜÉêI= çÅÜ= Ñ∏êÉëí™åÇ~êÉå= Ñ∏ê= fjj= éêçÑÉëëçê= píÉå= lêêÉåáìë=ãÉÇ=ãÉÇ~êÄÉí~êÉK=ríêÉÇåáåÖÉå=î~ê=ãÉÇ~êê~åÖ∏ê=íáää=Éå= å~íáçåÉää= ãáäà∏Ü®äëçâçåÑÉêÉåë= á= pìåÇëî~ää= NPÓNQ= ã~à= NVVSK= ríêÉÇåáåÖÉåë=ëÉâêÉí~êá~í=Ü~ê=çÅâë™=ë~ãã~åíê®íí=ãÉÇ=ëÉâêÉí~êáJ ~íÉå= Ñ∏ê= çäáâ~= ìíêÉÇåáåÖ~ê= E^äíÉêå~íáîÄê®åëäÉìíêÉÇåáåÖÉåI= hêÉíëäçééëÇÉäÉÖ~íáçåÉåI=ríêÉÇåáåÖÉå=çã=hçåëìãÉåíÉêå~=çÅÜ= ãáäà∏åFK=ríêÉÇ~êÉå=Ü~ê=ë~ãê™íí=ãÉÇ=∏îÉêÇáêÉâí∏ê=läçÑ=bÇÜ~ÖI= ëíóêÉäëÉçêÇÑ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê= fåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= jáäà∏ãÉÇáÅáåI= ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏ê=^åÇÉêë=iK=gçÜ~åëëçåI=^êÄÉíëäáîëáåëíáíìíÉí=çÅÜ= éêçÑÉëëçê=e~åë=táÖòÉääI=êÉâíçê=Ñ∏ê=h~êçäáåëâ~=fåëíáíìíÉíK=

=

c∏êëä~ÖÉí= íáää= å~íáçåÉääí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉê= á= pîÉêáÖÉ= éêÉëÉåíÉê~ë= á= ÇÉíí~= ÜìîìÇÄÉí®åâ~åÇÉ=ëçã=Éíí=ÉÖÉí=â~éáíÉäI=ãÉÇ=ÄÉ~âí~åÇÉ=~î=~íí= Ñ∏êëä~ÖÉí= ëâ~= âìåå~= ìíÖ∏ê~= ÖêìåÇ= Ñ∏ê= Éíí= éêçÖê~ã= ëçã= ÉÑíÉê= êÉãáëëÄÉÜ~åÇäáåÖ=â~å=ÄÉÜ~åÇä~ë=~î=êáâëÇ~ÖÉå=çÅÜ=éêÉëÉåíÉê~ë= áåíÉêå~íáçåÉääíK= = píçÅâÜçäã=ÇÉå=N=çâíçÄÉê=NVVS= = = = `ÜêáëíÉê=eçÖëíÉÇí= = = = = = = = = = h~í~êáå~=sáÅíçêáå= =

j~êíáå=bêáâëëçå=

=

qáíìë=hóêâäìåÇ=

=

= = =

fååÉÜ™ää

=

=

=

N= p~ãã~åÑ~ííåáåÖ= pìãã~êó= O= _~âÖêìåÇ=

OKN= ríêÉÇåáåÖÉåë=~îÖê®åëåáåÖ~ê= OKO= e®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏ã™ä=çÅÜ=™íÖ®êÇëíóéÉê= OKP= e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉíë=çÅÜ=ÄÉí®åâ~åÇÉíë= ìíÑçêãåáåÖ=ë~ãí=ìíêÉÇåáåÖÉåë= ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ= OKQ= bå=Ü™ääÄ~ê=Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖ=

P= pàìâÇçã~ê=ëçã=â~å=î~ê~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=

PKN= eà®êíJâ®êäëàìâÇçã~ê== PKO= `~åÅÉê= PKP= ^ääÉêÖáëâ~=ÄÉëî®ê=çÅÜ=äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê= PKPKN= iìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê=

PKPKO= eìÇÉâëÉã=çÅÜ=Ñ∏Çç®ãåÉë~ääÉêÖá=

PKQ= m™îÉêâ~å=é™=áããìåÑ∏êëî~êÉí== PKR= oÉéêçÇìâíáçåëé™îÉêâ~å= PKS= m™îÉêâ~å=é™=åÉêîëóëíÉãÉí= PKT= j~ÖJí~êãëàìâÇçã~ê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ëãáííëéêáÇåáåÖ= PKU= päìíë~íëÉê= PKV= iáííÉê~íìê=

Q= oáëâ~å~äóë=~î=ãáäà∏Ü®äëçÑ~âíçêÉê= Ó=éêáåÅáéÉê=çÅÜ=ÉñÉãéÉä=

QKN= oáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ= QKNKN= oáëâáÇÉåíáÑáÉêáåÖ=

QKNKO= oáëâìééëâ~ííåáåÖ= QKNKP= bñéçåÉêáåÖë~å~äóë=

QKO= oáëâî®êÇÉêáåÖI=êáëâÜ~åíÉêáåÖ= QKP= dê®åëî®êÇÉå= QKQ= oáëâà®ãÑ∏êÉäëÉê= QKR= oáëâìééÑ~ííåáåÖ=EêáëâéÉêÅÉéíáçåF= QKS= oáëââä~ëëáÑáÅÉêáåÖ=áåçã=ìíêÉÇåáåÖÉå=

RKN= ríçãÜìëäìÑí= RKNKN= e®äëçêáëâÉê=çÅÜ=éêáçêáíÉê~ÇÉ=®ãåÉåK=

RKNKO= _ÉÑáåíäáÖ~=å~íáçåÉää~=ã™ä= RKNKP= c∏êëä~Ö=íáää=å~íáçåÉää~=ã™ä= RKNKQ= ríëä®ééëâ®ääçê=çÅÜ=íêÉåÇÉêK=aáëâìëëáçå= ~î=™íÖ®êÇÉê= RKNKR= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=

RKO= fåçãÜìëäìÑí= RKOKN= e®äëçêáëâÉê=

RKOKO= _ÉÑáåíäáÖ~=ã™ä= RKOKP= c∏êëä~Ö=íáää=ã™ä= RKOKQ= aáëâìëëáçå=çã=ä®ÖÉí=çÅÜ=íáÇáÖ~êÉ=™íÖ®êÇÉê= RKOKR= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=

RKP= s~ííÉå= RKPKN= e®äëçêáëâÉê=

RKPKO= _ÉÑáåíäáÖ~=ã™ä= RKPKP= c∏êëä~Ö=íáää=ã™ä= RKPKQ= aáëâìëëáçå=~î=™íÖ®êÇÉê= RKPKR= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=

RKQ= c∏êçêÉåáåÖ~ê=á=Ñ∏Ç~= RKQKN= e®äëçêáëâÉê=

RKQKO= _ÉÑáåíäáÖ~=å~íáçåÉää~=ã™ä=ë~ãí=ã™ä=Ñê™å= ãóåÇáÖÜÉíÉê= RKQKP= c∏êëä~Ö=íáää=å~íáçåÉää~=ã™ä= RKQKQ= aáëâìëëáçå=~î=™íÖ®êÇÉê== RKQKR= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=

RKR= c∏êçêÉå~Ç=ã~êâ= RKS= e®äëçêáëâÉê=ãÉÇ=âÉãáâ~äáÉê=á=ÜìëÜ™ääÉå= RKT= _ìääÉê= RKTKN= _ìääÉêëí∏êåáåÖ~ê=

RKTKO= _ÉÑáåíäáÖ~=ã™ä= RKTKP= c∏êëä~Ö=íáää=ã™ä= RKTKQ= aáëâìëëáçå=çã=ä®ÖÉí=çÅÜ=íáÇáÖ~êÉ=™íÖ®êÇÉê= RKTKR= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=

RKU= gçåáëÉê~åÇÉ=çÅÜ=áÅâÉJàçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖ=ë~ãí== ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí= RKUKN= e®äëçêáëâÉê=

RKUKO= j™ä= RKUKP= aáëâìëëáçå=çã=ä®ÖÉí=çÅÜ=íáÇáÖ~êÉ=™íÖ®êÇÉê= RKUKQ= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=

RKV= pâ~Ççê= = RKVKN= _ÉÑáåíäáÖ~=ã™ä=

=

RKVKO= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=

RKNM= pÉâíçêÉêå~ë=áåë~íëÉê=

RKNMKN= qê~åëéçêí= RKNMKO= båÉêÖá= RKNMKQ= fåÇìëíêá= RKNMKR= _óÖÖëÉâíçêå= RKNMKS= gçêÇÄêìâ=

S= fåíÉêå~íáçåÉääí=~êÄÉíÉ=Ó=Çáëâìëëáçå=çÅÜ=Ñ∏êëä~Ö= T= aÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåë=êçää=Ó=Çáëâìëëáçå=çÅÜ= Ñ∏êëä~Ö= =

TKN= aÉ=ëí~íäáÖ~=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~=çÅÜ=çêÖ~åÉå= TKO= hçããìåÉêå~= TKP= i~åÇëíáåÖÉå= TKQ= p~ãîÉêâ~å=

U= sÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉê=Ó=Çáëâìëëáçå=çÅÜ=Ñ∏êëä~Ö=

UKN= ^ÖÉåÇ~=ON=çÅÜ=~åÇê~=ã™äÇçâìãÉåí= UKO= i~Ö~ê= = UKP= qáääëóå=çÅÜ=∏îêáÖí=Ü®äëçÑê®ãà~åÇÉ=~êÄÉíÉ= UKQ= jáäà∏∏îÉêî~âåáåÖ= UKR= e®äëç∏îÉêî~âåáåÖ= UKS= k®êáåÖëäáîÉíë=êÉÇëâ~é= UKT= fåÑçêã~íáçåëíÉâåáâI=fq= UKU= jáäà∏âçåëÉâîÉåëÄÉëâêáîåáåÖ~ê=Ejh_F= UKV= cóëáëâ=éä~åÉêáåÖ= UKNM= _áÇê~Ö=çÅÜ=Éâçåçãáëâ~=ëíóêãÉÇÉä= UKNN= cçêëâåáåÖ= UKNO= ríÄáäÇåáåÖ= UKNP= c∏êëä~Ö=

V= k~íáçåÉää=Ü~åÇäáåÖëéä~å=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=

VKN= fåäÉÇåáåÖ= VKNKN= j™äI=ãÉíçÇÉê=çÅÜ=™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê=á= ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí= VKO= oáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=ÇÉí=å~íáçåÉää~=ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí= VKOKN= e®äëçëâóÇÇÉíë=Ü∏Ö~=åáî™=Ä∏ê=ÄÉî~ê~ë=

VKOKO= c∏êëáâíáÖÜÉíëéêáåÅáéÉå=Ä∏ê=íáää®ãé~ë=á= ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí= VKOKP= mêçÇìÅÉåíÉêå~=çÅÜ=®Ö~êå~=ëâ~=îáÇí~=ÇÉ= Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëã™íí=ëçã=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=~íí= Ñ∏êÜáåÇê~=çÜ®äë~= VKOKQ= aÉí=áåíÉêå~íáçåÉää~=ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí=

=

âê®îÉê=âî~äáÑáÅÉê~ÇÉ=áåë~íëÉê=

VKOKR= póëëÉäë®ííåáåÖëãÉÇÉä=Ä∏ê=~åî®åÇ~ë=íáää= Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê= VKOKS= e®äëçâçåëÉâîÉåëÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=~î=ëí∏êêÉ= éçäáíáëâ~=ÄÉëäìí=Ä∏ê=Ö∏ê~ë= VKOKT= jáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí=Ä∏ê=ìíîÉÅâä~ë=íáääë~ãJ= ã~åë=ãÉÇ=ãáäà∏J=çÅÜ=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí= VKOKU= qáääëóåëJ=çÅÜ=âìåëâ~éëçêÖ~åáë~íáçåÉå= Ä∏ê=î~ê~=éäìê~äáëíáëâ= VKOKV= cçêëâåáåÖÉå=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖÉå=Ä∏ê= Ñ∏êëí®êâ~ë= VKOKNM= e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=Ä∏ê=Ñ∏äà~ë=ìéé=çÅÜ=

ÇÉå=Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå= Ä∏ê=Ñ∏êëí®êâ~ë=

VKP= jáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=Ó=ã™ä=çÅÜ=™íÖ®êÇëJ= áåêáâíåáåÖ~ê= VKPKN= ríçãÜìëäìÑí=

VKPKO= fåçãÜìëäìÑí= VKPKP= c∏êçêÉåáåÖ~ê=á=ÇêáÅâëî~ííÉå= VKPKQ= pãáíí~=çÅÜ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=Ñ∏Ç~= VKPKR= _ìääÉê= VKPKS= píê™äåáåÖ= VKPKT= pâ~Ççê=ÖÉåçã=çäóÅâëÑ~ää=

_áä~Ö~W=hçããáíí¨ÇáêÉâíáî=

N== p~ãã~åÑ~ííåáåÖ

=

=

= pîÉêáÖÉ= Ü~ê= Éå= ÖçÇ= ãáäà∏= çÅÜ= Éíí= Öçíí= Ü®äëçíáääëí™åÇ= Ää~åÇ= ÄÉÑçäâåáåÖÉå= à®ãÑ∏êí= ãÉÇ= ã™åÖ~= ~åÇê~= ä®åÇÉêK= aÉ= ëíçê~= ÜóÖáÉåáëâ~=êáëâÉêå~=™íÖ®êÇ~ÇÉë=íáÇáÖíK=s™êí=î®äÑ®êÇëë~ãÜ®ääÉ=çÅÜ= ÖçÇ~= ìíÄáäÇåáåÖëåáî™I= ä~ÖëíáÑíåáåÖÉå= çÅÜ= Éå= çãÑ~íí~åÇÉ= íáääëóåëçêÖ~åáë~íáçå= Ü~ê= ÄáÇê~Öáí= íáää= ÇÉí= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë= Öóååë~ãã~=ä®ÖÉíK=bå=ÇÉä=™íÖ®êÇÉê=Ü~ê=ÉãÉääÉêíáÇ=î~êáí=ëî™ê~=~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~=ÉääÉê=Ü~ê=áåíÉ=Ñáå~åëáÉê~íë=á=íáääê®ÅâäáÖ=ìíëíê®ÅâåáåÖK= c∏êçêÉåáåÖ~ê=ëéêáÇë=çÅâë™=ãÉää~å=çäáâ~=ä®åÇÉêI=åó~=éêçÇìâíÉê=çÅÜ= î~êçê=áåíêçÇìÅÉê~ëI=ÑçêëâåáåÖÉå=ìíîáÇÖ~ê=âìåëâ~éÉå=çÅÜ=á=îáëë~= Ñ~ää= Ääáê= áåíÉ= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~= ìééÉåÄ~ê~= Ñ∏êê®å= ÉÑíÉê= ã™åÖ~= ÇÉÅÉååáÉêK= a®êÑ∏ê= ®ê= ÇÉå= ãáäà∏ÄÉíáåÖ~ÇÉ= çÜ®äë~å= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= ÄÉíóÇ~åÇÉ= çÅÜ= é™í~ÖäáÖK= jáäà∏å= ã™ëíÉ= Ñ∏êÄ®ííê~ë= çÅÜ= ÄÉêÉÇëâ~éÉå=áåÑ∏ê=åó~=êáëâÉê=ã™ëíÉ=î~ê~=Ü∏ÖK=

aÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêå~=Ñáååë=á=ã™åÖ~=çäáâ~=ëÉâíçêÉê= çÅÜ=Ü~åíÉê~ë=~î=ã™åÖ~=çäáâ~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉêK= aÉí=ÄÉÜ∏îë=Éå=ë~ãä~Ç=∏îÉêÄäáÅâ=~î=çÅÜ=ÖÉãÉåë~ãã~=ã™ä=Ñ∏ê= ÇÉåå~= ÇÉä= ~î= ãáäà∏J= çÅÜ= ÑçäâÜ®äëççãê™ÇÉå~I= îáäâÉí= î~êáí= ìíêÉÇåáåÖÉåë=ÜìîìÇëóÑíÉåK=dÉåçã=~íí=ìåÇÉêíÉÅâå~=?aÉÅä~ê~íáçå= çå=~Åíáçå=Ñçê=ÉåîáêçåãÉåí=~åÇ=ÜÉ~äíÜ=áå=bìêçéÉ?I=ëçã=~åíçÖë=~î= ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçãáåáëíê~êå~=á=bìêçé~=îáÇ=Éíí=ã∏íÉ=á=eÉäëáåÖÑçêë= NVVQI= Ü~ê= pîÉêáÖÉ= ™í~Öáí= ëáÖ= ~íí= ëÉå~ëí= NVVT= Ü~= ìí~êÄÉí~í= Éíí= å~íáçåÉääí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= Ü®äëçêáëâÉêå~= á= ãáäà∏åK=

ríêÉÇåáåÖÉåë= ìééÖáÑí= Ü~ê= ë™äÇÉë= î~êáí= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= Éíí= ∏îÉêëáâíäáÖí= å~íáçåÉääí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ãI= ëçã= çÅâë™= ®ê= à®ãÑ∏êÄ~êí= ãÉÇ= ~åÇê~= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã= á= bìêçé~I= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~=ÇÉå=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=çÜ®äë~åK=f=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ÇáêÉâíáîÉå= Ü~ê=ÇÉíí~=ÄÉÖê®åë~íë=íáää=âÉãáëâ~I=Ñóëáâ~äáëâ~=çÅÜ=îáëë~=ÄáçäçÖáëâ~= êáëâÉê= ë~ãí= ëâ~Ççê= é™= ÖêìåÇ=~î=çäóÅâëÑ~ää=á=ãáäà∏Éêå~=ìí~åÑ∏ê= ~êÄÉíëéä~íëÉêå~K=ríêÉÇåáåÖÉå=Ü~ê=ë~ãã~åÑ~íí~í=Ç~ÖÉåë=âìåëâ~é= çã=êáëâÑ~âíçêÉê=á=ãáäà∏å=ëçã=â~å=äÉÇ~=íáää=çÜ®äë~=EÄáä~Ö~=NFI=çÅÜ= ®îÉå=áåîÉåíÉê~í=ÇÉ=ãóåÇáÖÜÉíÉêI=ä~Ö~êI=ã™äI=~âí∏êÉê=çÅÜ=îÉêâíóÖ=

f=ÜìîìÇÄÉí®åâ~åÇÉí=ë~ãã~åÑ~íí~ë=ÇÉí=Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=Ñ~âí~J ã~íÉêá~äÉí= çÅÜ= âçãéäÉííÉê~ë= ãÉÇ= Ñ∏êëä~Ö= íáää= Ü®äëçJ= çÅÜ= ãáäà∏âî~äáíÉíëã™ä=ë~ãí=™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê=Ñ∏ê=çäáâ~=ãáäà∏Ñ~âíçêÉê= çÅÜ=ëÉâíçêÉêK=a®êìí∏îÉê=ÄÉëâêáîë=âçêíÑ~íí~í=ÇÉ=ëàìâÇçã~ê=ëçã= â~å=î~ê~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=çÅÜ=éêáåÅáéÉêå~=Ä~âçã=êáëâ~å~äóëÉêK= eìîìÇÄÉí®åâ~åÇÉí= ~îëäìí~ë= ãÉÇ= Éíí= Ñ∏êëä~Ö= íáää= Ü~åÇäáåÖëJ éêçÖê~ãK=

c∏êëä~ÖÉí=íáää=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=ë~ãã~åÑ~íí~ê=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ= ~å~äóëÉêå~= çÅÜ= Ñ∏êëä~ÖÉå= á= Éå= ÇÉäîáë= ~ååçêäìåÇ~= ëíêìâíìê= ®å= Ä~âÖêìåÇëã~íÉêá~äÉíK=aÉí=áåäÉÇë=ãÉÇ=NM=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=êáâíäáåàÉê= Ñ∏ê= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ= ~íí= ãáåëâ~= ÇÉ= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉêå~= Eãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉíFI=Ç®êÉÑíÉê=Ñ∏êÉëä™ë=ã™ä=çÅÜ=™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê= Ñ∏ê=çäáâ~=Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏Ñ~âíçêÉêK=

ríêÉÇåáåÖÉåë=ìééÇê~Ö=â~å=âçåÇÉåëÉê~ë=íáää=íêÉ=ÜìîìÇÑê™ÖçêK= = Ó= sáäâ~=®ê=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçéêçÄäÉãÉå\= Ó= sáäâ~=êÉëìêëÉê=çÅÜ=îÉêâíóÖ=Ñáååë=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=çÅÜ=™íÖ®êÇ~=

ÇÉëë~=Ü®äëçéêçÄäÉã\= Ó= s~Ç=â~å=Ö∏ê~ë=óííÉêäáÖ~êÉ=ìí~å=åó~=Éâçåçãáëâ~=êÉëìêëÉê\= = k®ê= Ñ~âí~ã~íÉêá~äÉí= íáää= ìíêÉÇåáåÖÉå= Ü~ÇÉ= ë~ãã~åëí®ääíë= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= Éíí= ëÉãáå~êáìã= Ç®ê= ìíêÉÇåáåÖÉåë= ÉñéÉêíÉê= çÅÜ= ãÉÇäÉãã~êå~= á= íî™= êÉÑÉêÉåëÖêìééÉê= ÇáëâìíÉê~ÇÉ= âìåëâ~éÉåë= âî~äáíÉí= çÅÜ= âä~ëëáÑáÅÉê~ÇÉ= çäáâ~= ãáäà∏Ñ~âíçêÉêë= Ü®äëçêáëâÉêK= e®åëóå= íçÖë= íáää= ëàìâäáÖÜÉíÉåë= ~ääî~êäáÖÜÉíI= çãÑ~ííåáåÖ= çÅÜ= ÄÉÑ~ê~ÇÉ=Ñê~ãíáÇ~=ÄÉíóÇÉäëÉK=jÉÇ=ëí∏Ç=~î=ÇÉíí~=ìåÇÉêä~Ö=Ü~ê=à~Ö= Ñìååáí=~íí=ÑÉã=éêçÄäÉãçãê™ÇÉå=®ê=ë®êëâáäí=îáâíáÖ~W= = Ó= ^ëíã~= çÅÜ= äìÑíî®ÖëÄÉëî®êI= ëçã= ∏â~ê= á= ë~ãÜ®ääÉí= çÅÜ= â~å=

ãÉÇÑ∏ê~=äáîëä™åÖí=äáÇ~åÇÉ=ÉääÉê=î~ê~=äáîëÜçí~åÇÉK=ûîÉå=çã= áåíÉ= çêë~âÉêå~= ®ê= ÜÉäí= âä~êä~ÖÇ~= ®ê= ÇÉí= ìééÉåÄ~êí= ~íí= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=ìíçãJ=çÅÜ=áåçãÜìëäìÑí=ëéÉä~ê=ëíçê=êçääK= Ó= iìåÖÅ~åÅÉêI= ëçã= á= çå∏Ç~å= Çê~ÄÄ~ê= ã™åÖ~= ÜìåÇê~í~äë=

ã®ååáëâçê=™êäáÖÉå=é™=ÖêìåÇ=~î=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êI=ê~Ççå=çÅÜ= ãáäà∏íçÄ~âëê∏âK= Ó= j~äáÖå~=ãÉä~åçã=EÉä~â~êí~ÇÉ=ÜìÇíìã∏êÉêFI=ëçã=∏â~ê=á=Éå=

ãóÅâÉí=çêç~åÇÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=çÅÜ=Ç®ê=çÖóååë~ãã~=ëçäî~åçê= Ü~ê=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉK=

Ó= läóÅâëÑ~ää=çÅÜ=ëâ~ÇçêI=ëçã=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ëâ∏êÇ~ê=ã™åÖ~=Ç∏ÇëÑ~ää=

çÅÜ=áåî~äáÇáëÉê~åÇÉ=ëâ~Ççê=íêçíë=~íí=ÇÉí=Ñ∏êÄóÖÖ~åÇÉ=~êÄÉíÉí= î~êáí=Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=ÇÉÅÉååáÉêK= Ó= rééä~ÖêáåÖ=~î=ëî™êåÉÇÄêóíÄ~ê~=®ãåÉå=á=ã®ååáëâçâêçééÉå=çÅÜ=

á=å®êáåÖëâÉÇàçê=çÅÜ=ëçã=ÄÉÑ~ê~ë=é™îÉêâ~=âçãã~åÇÉ=ÖÉåÉê~J

=

íáçåÉêI= ®îÉå= çã= âìåëâ~éÉå= Ä™ÇÉ= çã= ÉñéçåÉêáåÖ= çÅÜ= âçåëÉâîÉåëÉê= ®ê= çÑìääëí®åÇáÖK= aÉí= Ñáååë= ãáëëí~åâ~ê= çã= é™îÉêâ~å= é™= ÄäK~K= áããìåçäçÖáëâ~= ãÉâ~åáëãÉêI= ÜçêãçåJ ëóëíÉãI=Ñçêíéä~åíåáåÖÉå=çÅÜ=ÑçëíÉêìíîÉÅâäáåÖÉåK= = a®êíáää=âçããÉê=ã™åÖ~=Ü®äëçÄÉëî®êI=ëçã=áåíÉ=®ê=äáîëÜçí~åÇÉ=ãÉå= ÄÉê∏ê=ëíçê~=ÇÉä~ê=~î=ÄÉÑçäâåáåÖÉåI=Ñê®ãëí=ÄìääÉêëí∏êåáåÖ~ê=çÅÜ= ã~ÖJí~êãÄÉëî®ê=Ñê™å=Ñ∏Çç®ãåÉëJ=çÅÜ=î~ííÉåÑ∏êçêÉåáåÖ~êK=

lãÑ~íí~åÇÉ=êÉëìêëÉê=ë~íë~ë=é™=~íí=ÄÉÖê®åë~=ÇÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=

Ü®äëçêáëâÉêå~I= íKÉñK= ~î= å®êáåÖëäáîÉíI= âçããìåÉêå~I= ëí~íäáÖ~= ãóåÇáÖÜÉíÉêI= ä®åëëíóêÉäëÉê= çÅÜ= ä~åÇëíáåÖI= ìåáîÉêëáíÉí= çÅÜ= Ü∏ÖëâçäçêI=ÑçêëâåáåÖëëíáÑíÉäëÉê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖëÑçåÇÉê=ë~ãí=ÖÉåçã= ÑêáîáääáÖí= ~êÄÉíÉ= áåçã= íKÉñK= é~íáÉåíÑ∏êÉåáåÖ~ê= çÅÜ= ^ÖÉåÇ~= ONJ ~êÄÉíÉíK=

dêìåÇéêáåÅáéÉå==Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=

Ü®äëçêáëâÉê=®ê=~íí=Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~=íóÇäáÖÖ∏êë=çÅÜ=ÄÉ~âí~ë=áåçã= ~ää~=ëÉâíçêÉê=çÅÜ=á=ÇÉ=ã™åÖ~=ëóëíÉã=çÅÜ=éêáåÅáéÉê=ëçã=Ñáååë=Ñ∏ê= ãáäà∏~êÄÉíÉíK= aÉí= Ö®ääÉê= íKÉñK= áåíÉêå~íáçåÉääí= ë~ã~êÄÉíÉI= éêçÇìÅÉåíÉêå~ë=~åëî~êI=âçããìå~ä=éä~åÉêáåÖI=äáîëÅóâÉä~å~äóëÉê= çÅÜ= âî~äáíÉíëë®âêáåÖë~êÄÉíÉI= Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëJ= çÅÜ= ëìÄëíáíìíáçåëéêáåÅáéÉêå~I= ãáäà∏ä~ÖëíáÑíåáåÖÉå= çÅÜ= íáääëóåÉå= ~î= ÇÉåå~I= ãáäà∏âçåëÉâîÉåëÄÉëâêáîåáåÖ~êI= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖI= ÑçêëâåáåÖ= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖK= aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~= Ñçêíë®ííÉê=~íí=Ü~=Éå=ÅÉåíê~ä=êçää=®îÉå=å®ê=~åÇê~=ãáäà∏Ñê™Öçê=äóÑíë= Ñê~ãK=aÉ=Ü®äëçéêçÄäÉã=ëçã=ìíêÉÇåáåÖÉå=Ü~ê=éêáçêáíÉê~í=âê®îÉê= ~íí= ã™åÖ~= çäáâ~= îÉêâíóÖ= âçãÄáåÉê~ëK= sáëë~= ™íÖ®êÇÉê= â~å= î~ê~= âçëíë~ãã~=ãÉÇ~å=~åÇê~=ÄóÖÖÉê=é™=éÉêëçåäáÖí=áåáíá~íáîK=

ríêÉÇåáåÖÉå= Ü~ê= áåíÉ= ∏îÉêî®Öí= ëíêìâíìêÉää~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= ÉÑíÉêëçã= Ü®äëç~êÄÉíÉí= á= ~ääã®åÜÉí= Ä~ê~= ®ê= Éå= ÇÉä~ëéÉâí= ~î= ÄÉê∏êÇ~=ãóåÇáÖÜÉíÉêë=ìééÖáÑíÉêK=ríêÉÇåáåÖÉå=Ñ∏êÉëä™ê=ÇçÅâ=Éå= Ñ∏êëí®êâåáåÖ= ~î= cçrJêÉëìêëÉêå~= áåçã= ÇÉí= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= çãê™ÇÉíI= Éå= ìí∏â~Ç= ë~ãîÉêâ~å= ãÉää~å= ~êÄÉíëJ= çÅÜ= ãáäà∏J ãÉÇáÅáåëâ=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=Éíí=Ñ~ëí=ãáäà∏Ü®äëçéêçÖê~ãI=ëçã=ìíÖ™ê= Ñê™å=é™Ö™ÉåÇÉ=îÉêâë~ãÜÉí=áåçã=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíK=

c∏ê= ∏îêáÖí= Ñ∏êÉëä™ë= Ñ∏äà~åÇÉ= êáâíäáåàÉê= Ñ∏ê= ÇÉí= å~íáçåÉää~= ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉíW= = G= e®äëçëâóÇÇÉíë= Ü∏Ö~= åáî™= Ä∏ê= ÄÉî~ê~ëI= íêçíë= Éâçåçãáëâ~=

™íëíê~ãåáåÖ~ê=áåçã=éêáî~í=çÅÜ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêI=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ= çãÑ~íí~åÇÉ= çÜ®äë~= ëâ~= Ääá= Ñ∏äàÇÉå= çÅÜ= ™íÖ®êÇÉêå~= Ääá= ãÉê= âçëíë~ãã~K=

= G= fåíÉêå~íáçåÉää= ë~ãîÉêâ~å= ®ê= å∏Çî®åÇáÖ= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ÇÉ=

Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~êå~I=™íÖ®êÇÉê=ãçí=ìííìååáåÖ= ~î=çòçåëâáâíÉíI=~åí~Ö~åÇÉí=~î=Ñ∏êçêÇåáåÖ~ê=çÅÜ=Ü~åÇÉäëêÉÖäÉê= ëçã= ®ê= Öóååë~ãã~= ìê= Ü®äëçëóåéìåâí= ãKãK= çÅÜ= âê®îÉê= âî~äáÑáÅÉê~ÇÉ=áåë~íëÉêK= G= mêçÇìÅÉåíÉêå~=çÅÜ=®Ö~êå~=ëâ~=îáÇí~=ÇÉ=Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëã™íí=ëçã=

ÄÉÜ∏îë= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÜáåÇê~= ëâ~Ç~= é™= Ü®äë~å= ìåÇÉê= éêçÇìâíáçåÉåëI=î~êçêå~ë=çÅÜ=ÄóÖÖå~ÇÉêå~ë=ÜÉä~=äáîëÅóâÉäK= G= e®äëçâçåëÉâîÉåë~å~äóëÉêI= ëçã= ®ê= Éå= êÉÇ~å= ä~ÖÑ®ëí= ÇÉä= ~î=

ãáäà∏âçåëÉâîÉåëÄÉëâêáîåáåÖ~ê=Ejh_FI=Ä∏ê=®îÉå=ÖÉåçãÑ∏ê~ë= áåÑ∏ê=ëíê~íÉÖáëâ~I=éçäáíáëâ~=ÄÉëäìíK= G= cçêëâåáåÖÉå=çÅÜ=êáëâî®êÇÉêáåÖÉå=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ∏êëí®êâ~ëI=ë®êëâáäí=

çã=ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=ãáäà∏Ñ~âíçêÉêI=äÉîå~Çëî~åçêI=~êÄÉíëJ= çÅÜ=äáîëîáääâçê=ë~ãí=ÇÉ=ëî™êåÉÇÄêóíÄ~ê~=®ãåÉå~ë=ä™åÖëáâíáÖ~= Ü®äëçé™îÉêâ~åK= G= aÉí=äçâ~ä~=çÅÜ=êÉÖáçå~ä~=ãáäà∏J=çÅÜ=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí=ÄÉÜ∏îÉê=

íáääÖ™åÖ= íáää= ÅÉåíê~ä= âìåëâ~éëJ= çÅÜ= áåÑçêã~íáçåëÑ∏êãÉÇäáåÖ= ë~ãí=ëí∏Ç=Ñ∏ê=å®íîÉêâ=á=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉíK= G= qáääëóåëJ= çÅÜ= âìåëâ~éëçêÖ~åáë~íáçåÉå=Ä∏ê=î~ê~=éäìê~äáëíáëâI=

ÉÑíÉêëçã=™íÖ®êÇÉêå~=ãçí=ÇÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~= ®ê= áåíÉÖêÉê~ÇÉ= ÇÉä~ê= ~î= ~åÇê~= îÉêâë~ãÜÉíÉêI= ãÉå= çÅâë™= ë~ãçêÇå~Ç=çÅÜ=ÉÑÑÉâíáîK= G= fåçã= Ü®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇÉåI= Ç®ê= âìåëâ~éÉå= çã= ÇÉ= ãáäà∏J

êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêå~=ìíîÉÅâä~ë=áåçã=ãáäà∏ãÉÇáÅáåÉåI=Ä∏ê= êÉëìêëÉêå~=~åî®åÇ~ë=Ä®ííêÉ=ÖÉåçã=êÉÖáçå~ä=ë~ãîÉêâ~åK= G= aÉå=Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ∏êÄ®ííê~ë=

çÅÜ=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=Ñçêíä∏é~åÇÉ=~å~äóëÉêI=ÄäK~K=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏äà~=ìéé= ÇÉíí~=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ãK= = rí∏îÉê=ÇÉëë~=êáâíäáåàÉê=Ñ∏êÉëä™ë=çÅâë™=Éå=ê~Ç=ã™ä=çÅÜ=™íÖ®êÇëJ áåêáâíåáåÖ~ê= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= çÜ®äë~å= Ñê™å= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êI= áåçãÜìëãáäà∏åI= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= á= ÇêáÅâëî~ííÉå= çÅÜ= Ñ∏Ç~I= ÄìääÉêI= ëíê™äåáåÖ=çÅÜ=ëâ~Ççê=ÖÉåçã=çäóÅâëÑ~ääK=

aÉ= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= Ü®äëçã™äÉå= Ü~ê= ÑçêãìäÉê~íë= ë™= ~íí= ~ää= Ñ∏êÉÄóÖÖÄ~ê= çÜ®äë~= é™= ëáâí= Ä∏ê= ÉäáãáåÉê~ëK= j™äÉå= Ñ∏ê= ãáäà∏âî~äáíÉí= ~åÖÉë= ëçã= êáâíî®êÇÉå= Ñ∏ê= ÉñéçåÉêáåÖÉå=çÅÜ=Ü~ê= ÜìîìÇë~âäáÖÉå= Ä~ëÉê~íë= é™= ãÉÇáÅáåëâ~= Ç~í~= ë~ãí= ÉñáëíÉê~åÇÉ= ÇçâìãÉåí~íáçå=çÅÜ=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉêK=

hçëíå~ÇÉê= Ñ∏ê= îáëë~= ÇÉäçãê™ÇÉå= Ü~ê= ÄÉäóëíëK= aÉ= âçëíå~ÇëJ

ÄÉê®âå~ÇÉ= ™íÖ®êÇÉêå~= í~ê= á= ~ääã®åÜÉí= Ä~ê~= Ü®åëóå= íáää= Éå= Ñ∏êÄ®ííê~Ç=ãáäà∏âî~äáíÉí=ãÉå=ÇÉå=ãÉÇáÅáåëâ~=åóíí~å=Ü~ê=ë®ää~å= ÄÉê®âå~íëK=pâ~ííåáåÖ~êå~ë=áåíÉêî~ää=®ê=ëíçê~=çÅÜ=~å~äóëÉêå~=Ü~ê=

= ë®ää~å=âçãéäÉííÉê~íë=ãÉÇ=ÄÉê®âåáåÖ~ê=~î=âçëíå~ÇÉêå~=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ= ë®íí~=áå=Ü®äëçëâóÇÇ~åÇÉ=™íÖ®êÇÉêK=hçëíå~ÇëJ=çÅÜ=åóííç~å~äóëÉê=~î= ™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=ÇÉå=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äë~å=®ê=Éíí=îáâíáÖí= ìíîÉÅâäáåÖëçãê™ÇÉK==

f=ëíçê=ìíëíê®ÅâåáåÖ=â~å=å∏Çî®åÇáÖ~=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=ÖÉåçãÑ∏ê~ë= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= åóáåîÉëíÉêáåÖ~êI= çãÄóÖÖå~ÇÉêI= âçãéÉíÉåëìíîÉÅâäáåÖI=∏â~Ç=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=çÅÜ=çãéêáçêáíÉêáåÖ~êK= póëëÉäë®ííåáåÖëãÉÇÉä=â~å=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏Ñ∏êJ Ä®ííêáåÖ~êK=f=îáëë~=Ñ~ää=â~å=îÉêâë~ãÜÉí=~îÖáÑíëÄÉä®ÖÖ~ë=çÅÜ=~åÇê~= ™íÖ®êÇÉê= Ñ™ê= ÜìëÜ™ääÉå= äçî= ~íí= ÄÉâçëí~K= sáëë~= ã™ä= â~å= å™ë= çãÖ™ÉåÇÉ= ãÉÇ~å= ~åÇê~= âçããÉê= ~íí= í~= ÑäÉê~= ÇÉÅÉååáÉê= ~íí= ìééå™I= íKÉñK= Ç®êÑ∏ê= ~íí= áåíÉêå~íáçåÉää~= ™íÖ®êÇÉê= âê®îëI= âçëíå~ÇÉêå~=Ñ∏ê=ëå~ÄÄ~=®åÇêáåÖ~ê=ëâìääÉ=î~ê~=çêáãäáÖí=Ü∏Ö~=ÉääÉê= é™=ÖêìåÇ=~î=ä™åÖë~ã=åÉÇÄêóíåáåÖ=á=å®êáåÖëâÉÇàçêK=k®ê=âçåâêÉí~= ìééÇê~Ö= ÑçêãìäÉê~ë= ã™ëíÉ= åçÖÖê~åå~= Éâçåçãáëâ~= âçåëÉâîÉåë~å~äóëÉê=Ö∏ê~ëK=

aÉíí~=éêçÖê~ãÑ∏êëä~Ö=∏îÉêä®ãå~ë=íáää=êÉÖÉêáåÖÉå=Ñ∏ê=îáÇ~êÉ= ÄÉÜ~åÇäáåÖ= çÅÜ= ÉîÉåíìÉää= éêÉëÉåí~íáçå= Ñ∏ê= êáâëÇ~ÖÉåK= aÉí= ®ê= ~åÖÉä®ÖÉí=~íí=éêçÖê~ããÉí=ìíî®êÇÉê~ë=ãÉÇ=~îëÉÉåÇÉ=é™=êáâíäáåàÉêI= ã™ä=çÅÜ=™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~êI=íKÉñK=ÉÑíÉê=Å~=ÑÉã=™êK=bíí=êÉîáÇÉê~í= éêçÖê~ã= â~å= áåâäìÇÉê~= åó~= âìåëâ~éÉêI= ìíî®êÇÉê~= Üìê= áåíÉÖêÉêáåÖÉå= ~î= Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~= äóÅâ~íë= á= ÇÉ= çÑÑÉåíäáÖ~= çÅÜ= éêáî~í~= éä~åÉêáåÖëJ= çÅÜ= âî~äáíÉíëëóëíÉãÉå= ë~ãí= Çê~= åóíí~= ~î= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= ëçã= îìååáíë= ~î= ë~ãîÉêâ~å= ãÉää~å= ãáäà∏J= çÅÜ= ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉíK= aÉëëìíçã= Ä∏ê= ÑçêëâåáåÖ= âêáåÖ= ë~ãîÉêâ~å= ãÉää~å=ãáäà∏Ñ~âíçêÉê=çÅÜ=∏îêáÖ~=äáîëîáääâçê=Ü~=ìíîÉÅâä~íë=ë™=~íí= ÇÉëë~=~ëéÉâíÉê=â~å=áåíÉÖêÉê~ë=á=Éíí=êÉîáÇÉê~í=éêçÖê~ãK=

ríêÉÇåáåÖÉåë=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=~îëÉê=~íí=ëíáãìäÉê~= íáää= ∏â~Ç= ãÉÇîÉíÉåÜÉí= çã= Ü®äëçâçåëÉâîÉåëÉêå~= ~î= çäáâ~= ãáäà∏Ñ~âíçêÉêI=ä™åÖëáâíáÖ~=éä~åÉêáåÖëáåë~íëÉê=Ñ∏ê=~íí=ìééê®ííÜ™ää~= çÅÜ=Ñ∏êÄ®ííê~=ÇÉå=Ü∏Ö~=Ü®äëçåáî™åI=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=~î=ÉÑíÉêë~íí~= çãê™ÇÉå= çÅÜ= ∏â~Ç= âìåëâ~é= çã= ë™î®ä= ãáëëí®åâí~= êáëâÉê= ëçã= ™íÖ®êÇÉêå~ë=ÉÑÑÉâíáîáíÉíK=mêçÖê~ããÉíë=ìééÖáÑí=ëâ~=î~ê~=~íí=ÄáÇê~= íáää=ãçÄáäáëÉêáåÖ=Ñ∏ê=Éå=ÖçÇ=ãáäà∏=Ñ∏ê=Éå=Ü™ääÄ~ê=Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖK=

=

pìãã~êó

=

= `çãé~êÉÇ= ïáíÜ= ã~åó= çíÜÉê= ÅçìåíêáÉëI= ÄçíÜ= pïÉÇÉåDë= ÉåîáêçåãÉåí=~åÇ=áíë=éÉçéäÉ=~êÉ=áå=ÖççÇ=ÜÉ~äíÜK=qÜÉ=Åä~ëëáÅ~ä= ë~åáí~êó= êáëâë= ïÉêÉ= Éäáãáå~íÉÇ= ~= äçåÖ= íáãÉ= ~ÖçK= lìê= ïÉäÑ~êÉ= ëóëíÉãI= çìê= ÜáÖÜ= äÉîÉä= çÑ= ÉÇìÅ~íáçåI= çìê= äÉÖáëä~íáçå= ~åÇ= çìê= ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ= ëóëíÉã= çÑ= ~Çãáåáëíê~íáîÉ= ëìéÉêîáëáçå= Ü~îÉ= ÅçåíêáÄìíÉÇ= íç= íÜáë= Åçãé~ê~íáîÉäó= Ñ~îçìê~ÄäÉ= ëáíì~íáçåK= eçïÉîÉêI=ëçãÉ=ãÉ~ëìêÉë=Ü~îÉ=éêçîÉÇ=ÇáÑÑáÅìäí=íç=áãéäÉãÉåí=çê= Ñáå~åÅÉ=áå=ÑìääK=jçêÉçîÉêI=éçääìíáçå=áë=ëéêÉ~Ç=Ñêçã=çåÉ=Åçìåíêó= íç=~åçíÜÉêI=åÉï=éêçÇìÅíë=~êÉ=ÄêçìÖÜí=çåíç=íÜÉ=ã~êâÉíI=ëÅáÉåíáÑáÅ= éêçÖêÉëë=áë=Åçåëí~åíäó=ÄÉáåÖ=ã~ÇÉI=~åÇ=íÜÉ=áãé~Åí=çå=ÜÉ~äíÜ=çÑ= ÅÉêí~áå= ëìÄëí~åÅÉë= ëçãÉíáãÉë= çåäó= ÄÉÅçãÉë= ~éé~êÉåí= ~ÑíÉê= ëÉîÉê~ä= ÇÉÅ~ÇÉëK= `çåëÉèìÉåíäóI= ëÉîÉê~ä= ã~àçê= ÉåîáêçåãÉåí~ä= ÜÉ~äíÜ=éêçÄäÉãë=êÉã~áå=íç=ÄÉ=~ÇÇêÉëëÉÇK=qÜÉ=ÉåîáêçåãÉåí=ãìëí= ÄÉ=áãéêçîÉÇ=~åÇ=ïÉ=ãìëí=ëÉÉ=íç=áí=íÜ~í=ïÉ=~êÉ=ÉèìáééÉÇ=íç=ÇÉ~ä= ïáíÜ=åÉï=êáëâëK=

båîáêçåãÉåíJêÉä~íÉÇ= ÜÉ~äíÜ= êáëâë= çÅÅìê= áå= ã~åó= ÇáÑÑÉêÉåí= ëÉÅíçêë= ~åÇ= ~êÉ= ÇÉ~äí= ïáíÜ= Äó= ~= î~êáÉíó= çÑ= ~ìíÜçêáíáÉë= ~åÇ= çêÖ~åáò~íáçåëK= fí= áë= íÜÉêÉÑçêÉ= ÉëëÉåíá~ä= íç= çÄí~áå= ~å= çîÉê~ää= éáÅíìêÉ=çÑ=íÜáë=~ëéÉÅí=çÑ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=~åÇ=éìÄäáÅ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ= ~ÖêÉÉ=çå=~ééêçéêá~íÉ=çÄàÉÅíáîÉëI=~åÇ=íÜáë=ï~ë=íÜÉ=éêáã~êó=í~ëâ=çÑ= íÜÉ= `çããáëëáçå= çå= båîáêçåãÉåí~ä= eÉ~äíÜK= _ó= ëáÖåáåÖ= íÜÉ= ?aÉÅä~ê~íáçå=çå=^Åíáçå=Ñçê=båîáêçåãÉåí=~åÇ=eÉ~äíÜ=áå=bìêçéÉ?I= ïÜáÅÜ=ï~ë=~ÇçéíÉÇ=Äó=íÜÉ=bìêçéÉ~å=ãáåáëíÉêë=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=íÜÉ= ÉåîáêçåãÉåí= ~í= ~= ãÉÉíáåÖ= áå= eÉäëáåâá= áå= NVVQI= pïÉÇÉå= Ü~ë= ìåÇÉêí~âÉå=íç=éêÉëÉåíI=Äó=NVVTI=~=å~íáçå~ä=~Åíáçå=éä~å=ÇÉëáÖåÉÇ= íç=êÉÇìÅÉ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÜÉ~äíÜ=êáëâëK==

qÜÉ= `çããáëëáçåDë= í~ëâ= ï~ë= íÜìë= íç= éêÉëÉåí= ~= ÅçÜÉêÉåí= å~íáçå~ä=~Åíáçå=éä~åI=ëáãáä~ê=íç=íÜçëÉ=íç=ÄÉ=éêÉëÉåíÉÇ=Äó=çíÜÉê= bìêçéÉ~å= ÅçìåíêáÉëI= ïáíÜ= íÜÉ= ~ÄçîÉ= çÄàÉÅíáîÉ= áå= îáÉïK= få= ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=`çããáëëáçåDë=íÉêãë=çÑ=êÉÑÉêÉåÅÉI=íÜÉ=Çê~Ñí= éä~å= çåäó= ÅçîÉêë= ÅÜÉãáÅ~äI= éÜóëáÅ~ä= ~åÇI= íç= ëçãÉ= ÉñíÉåíI= ÄáçäçÖáÅ~ä=êáëâëI=~ë=ïÉää=~ë=áåàìêáÉëI=çíÜÉê=íÜ~å=áåÇìëíêá~ä=áåàìêáÉëI= Å~ìëÉÇ=Äó=~ÅÅáÇÉåíëK=qÜÉ=êÉéçêí=ëìãã~êáòÉë=íÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=çå= ïÜáÅÜ=íÜÉ=êÉéçêí=áë=Ä~ëÉÇI=~åÇ=íÜáë=áë=ÑçääçïÉÇ=ìé=Äó=éêçéçë~äë= çå=ÉåîáêçåãÉåí~ä=~åÇ=ÜÉ~äíÜ=èì~äáíó=çÄàÉÅíáîÉë=~åÇ=áåÇáÅ~íáîÉ= ãÉ~ëìêÉë= ~ééêçéêá~íÉ= íç= î~êáçìë= ÉåîáêçåãÉåí~ä= Ñ~Åíçêë= ~åÇ= ëÉÅíçêëK=få=~ÇÇáíáçåI=íÜÉêÉ=áë=~=ÄêáÉÑ=ÇÉëÅêáéíáçå=çÑ=ÇáëÉ~ëÉë=íÜ~í= ã~ó=ÄÉ=Å~ìëÉÇ=Äó=ÉåîáêçåãÉåí~ä=Ñ~Åíçêë=~åÇ=çÑ=íÜÉ=êáëâ=~å~äóëáë=

= ãÉíÜçÇ= ìëÉÇK= få= ÅçåÅäìëáçåI= íÜÉ= éêçéçëÉÇ= ~Åíáçå= éä~å= áë= éêÉëÉåíÉÇK=

qÜÉëÉ= éêçéçë~äëI=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=çÑ=ïÜáÅÜ=ÇáÑÑÉêë=ëçãÉïÜ~í= Ñêçã=íÜÉ=éêÉëÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=Ä~ÅâÖêçìåÇ=ã~íÉêá~äI=çìíäáåÉ=íÜÉ= ã~áå= ~å~äóëÉë= ~åÇ= ãÉ~ëìêÉëK= qç= ëí~êí= ïáíÜI= íÉå= ÖÉåÉê~ä= ÖìáÇÉäáåÉë=~êÉ=éêçéçëÉÇ=Ñçê=íÜÉ=í~ëâ=çÑ=êÉÇìÅáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí~ä= ÜÉ~äíÜ=êáëâëI=~ÑíÉê=ïÜáÅÜ=çÄàÉÅíáîÉë=~åÇ=áåÇáÅ~íáîÉ=ãÉ~ëìêÉë=~êÉ= éêçéçëÉÇ=Ñçê=î~êáçìë=ÜÉ~äíÜJêÉä~íÉÇ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=Ñ~ÅíçêëK= qÜÉ= `çããáëëáçåDë= í~ëâ= ã~ó= ÄÉ= ëìããÉÇ= ìé= áå= íÜêÉÉ= ÅêìÅá~ä= èìÉëíáçåëW= = Ó= tÜ~í= ~êÉ= íÜÉ= ãçëí= ëáÖåáÑáÅ~åí=ÉåîáêçåãÉåíJêÉä~íÉÇ=ÜÉ~äíÜ=

êáëâë\= Ó= tÜ~í= êÉëçìêÅÉë= ~åÇ= áåëíêìãÉåíë= Éñáëí= íç= éêÉîÉåí= ~åÇ=

Éäáãáå~íÉ=íÜÉëÉ=êáëâë\= Ó= tÜ~í=ãçêÉ=Å~å=ÄÉ=ÇçåÉ=ïáíÜçìí=êÉÅçìêëÉ=íç=åÉï=Ñáå~åÅá~ä=

êÉëçìêÅÉë\= = tÜÉå= ~ää= íÜÉ= Ä~ÅâÖêçìåÇ= ã~íÉêá~ä= Ñçê= íÜÉ= êÉéçêí= Ü~Ç= ÄÉÉå= éêÉé~êÉÇI= ~= ïçêâëÜçé= ï~ë= ÜÉäÇ= ~í= ïÜáÅÜ= íÜÉ= `çããáëëáçåDë= ÉñéÉêíë= ~åÇ= ãÉãÄÉêë= çÑ= íïç= êÉÑÉêÉåÅÉ= Öêçìéë= ÇáëÅìëëÉÇ= íÜÉ= èì~äáíó= çÑ= íÜÉ= áåÑçêã~íáçå= ~åÇ= Åä~ëëáÑáÉÇ= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ= êáëâë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= î~êáçìë= ÉåîáêçåãÉåí~ä= Ñ~ÅíçêëK= qÜÉ= Öê~îáíóI= ÉñíÉåí= ~åÇ= ~åíáÅáé~íÉÇ= ÑìíìêÉ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= çÑ= íÜÉáê= ÉÑÑÉÅíë= çå= ÜÉ~äíÜ=ïÉêÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇK=lå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=íÜÉëÉ=ÇáëÅìëëáçåë=f=Ü~îÉ= áÇÉåíáÑáÉÇ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÑáîÉ=âÉó=éêçÄäÉã=~êÉ~ëW= = Ó= ^ëíÜã~=~åÇ=êÉëéáê~íçêó=ÇáëçêÇÉêëI=ïÜáÅÜ=~êÉ=çå=íÜÉ=áåÅêÉ~ëÉ=

~åÇ=Å~å=äÉ~Ç=íç=äáÑÉäçåÖ=ëìÑÑÉêáåÖ=çê=ÉîÉå=ÇÉ~íÜK=^äíÜçìÖÜ=íÜÉ= Å~ìëÉë=~êÉ=åçí=Ñìääó=ìåÇÉêëíççÇI=áí=áë=ÅäÉ~ê=íÜ~í=éçääìíáçå=áå= áåÇççê=~åÇ=çìíÇççê=ÉåîáêçåãÉåíë=éä~óë=~=ä~êÖÉ=é~êíK= Ó= iìåÖ=Å~åÅÉêI=ïÜáÅÜ=Åä~áãë=ã~åó=ÜìåÇêÉÇë=çÑ=îáÅíáãë=ÉîÉêó=

óÉ~êI=çå=~ÅÅçìåí=çÑ=éçääìíÉÇ=~áêI=ê~Ççå=~åÇ=ÉåîáêçåãÉåí~ä= íçÄ~ÅÅç=ëãçâÉK= Ó= j~äáÖå~åí=ãÉä~åçã~ë=Eëâáå=íìãçìêëFI=ïÜáÅÜ=~êÉ=ëéêÉ~ÇáåÖ=~í=

~å=~ä~êãáåÖ=ê~íÉ=ÇìÉI=áå=é~êíáÅìä~êI=íç=ÉñÅÉëëáîÉ=ÉñéçëìêÉ=íç= ëìåK= Ó= ^ÅÅáÇÉåíë=~åÇ=áåàìêáÉëI=ïÜáÅÜ=ëíáää=Å~ìëÉ=ã~åó=ÇÉ~íÜë=~åÇ=ÇáëJ

~ÄáäáíáÉë=ÇÉëéáíÉ=íÜÉ=ëìÅÅÉëë=çÑ=éêÉîÉåíáîÉ=ãÉ~ëìêÉë=áå=íÜÉ=ä~ëí= ÑÉï=ÇÉÅ~ÇÉëK== Ó= ^ÅÅìãìä~íáçå=çÑ=éÉêëáëíÉåí=ëìÄëí~åÅÉë=áå=íÜÉ=ÄçÇó=~åÇ=íÜÉ=ÑççÇ=

ÅÜ~áåI= ïÜáÅÜ= ã~ó= ~ÑÑÉÅí= ÑìíìêÉ= ÖÉåÉê~íáçåëI= ~äíÜçìÖÜ= íÜÉ=

=

éêçÅÉëëÉë=áåîçäîÉÇ=~êÉ=åçí=Ñìääó=ìåÇÉêëíççÇK=qÜÉêÉ=áë=íÜçìÖÜí= íç=ÄÉ=~=êáëâ=çÑ=éçíÉåíá~ä=áãé~ÅíI=áåíÉê=~äá~I=çå=áããìåçäçÖáÅ~ä= ãÉÅÜ~åáëãëI= ÜçêãçåÉ= ëóëíÉãëI= êÉéêçÇìÅíáçå= ~åÇ= ÑçÉí~ä= ÇÉîÉäçéãÉåíK= = få= ~ÇÇáíáçå= íç= íÜÉëÉ= íÜÉêÉ= ~êÉ= ã~åó= ÜÉ~äíÜ= éêçÄäÉãë= ïÜáÅÜI= ïÜáäÉ=åçí=äáÑÉJíÜêÉ~íÉåáåÖI=~ÑÑÉÅí=ä~êÖÉ=åìãÄÉêë=çÑ=éÉçéäÉI=áå= é~êíáÅìä~êI= ~ååçó~åÅÉ= êÉ~Åíáçåë= Å~ìëÉÇ= Äó= åçáëÉ= ~åÇ=

Ö~ëíêçáåíÉëíáå~ä= éêçÄäÉãë= Å~ìëÉÇ= Äó= Åçåí~ãáå~íÉÇ= ÑççÇ= ~åÇ= ï~íÉêK=

pìÄëí~åíá~ä=êÉëçìêÅÉë=~êÉ=~ääçÅ~íÉÇ=Ñçê=íÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ=êÉÇìÅáåÖ=

ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÜÉ~äíÜ=êáëâëI=ÉKÖK=Ñçê=ãÉ~ëìêÉë=áãéäÉãÉåíÉÇ=Äó= íÜÉ=ëÉÅíçêë=ÅçåÅÉêåÉÇI=áåÇìëíêóI=äçÅ~ä=~åÇ=ÅÉåíê~ä=~ìíÜçêáíáÉëI= Åçìåíó=~Çãáåáëíê~íáîÉ=Äç~êÇë=~åÇ=Åçìåíó=ÅçìåÅáäëI=ìåáîÉêëáíáÉë= ~åÇ=êÉëÉ~êÅÜ=ÑçìåÇ~íáçåëI=~ë=ïÉää=~ë=Ñçê=îçäìåí~êó=ïçêâ=ÇçåÉ=Äó= é~íáÉåíëD=~ëëçÅá~íáçåë=~åÇ=^ÖÉåÇ~=ON=ÖêçìéëK=

qÜÉ=âÉó=íç=éêÉîÉåíáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÜÉ~äíÜ=êáëâë=áë=íç=ÇÉÑáåÉ= ~åÇ=~ÇÇêÉëë=ÜÉ~äíÜ=ÅçåÅÉêåë=áå=~ää=íÜÉ=êÉäÉî~åí=ëÉÅíçêë=~åÇ=áå= áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=î~êáçìë=ëóëíÉãë=~åÇ=éêáåÅáéäÉë=çå=ïÜáÅÜ=

ÉåîáêçåãÉåí~ä=~ÅíáîáíáÉë=~êÉ=Ä~ëÉÇI=áKÉK=áåíÉêå~íáçå~ä=ÅççéÉê~íáçåI= éêçÇìÅÉê=êÉëéçåëáÄáäáíóI=Åçããìåáíó=éä~ååáåÖI=äáÑÉ=ÅóÅäÉ=~å~äóëÉëI= èì~äáíó= ~ëëìê~åÅÉI= íÜÉ= éêÉÅ~ìíáçå~êó= éêáåÅáéäÉ= ~åÇ= íÜÉ= ëìÄëíáíìíáçå= éêáåÅáéäÉI= ÉåîáêçåãÉåí~ä= äÉÖáëä~íáçå= ~åÇ= áíë= ÉåÑçêÅÉãÉåíI=ÉåîáêçåãÉåí~ä=áãé~Åí=~ëëÉëëãÉåíëI=ÉåîáêçåãÉåí~ä= ãçåáíçêáåÖI= êÉëÉ~êÅÜI= ~åÇ= ÉÇìÅ~íáçå= ~åÇ= íê~áåáåÖK= eÉ~äíÜ= ÅçåÅÉêåë= ãìëí= ÄÉ= ~ÅÅçêÇÉÇ= ~= ÅÉåíê~ä= êçäÉ= ÉîÉå= ïÜÉêÉ= çíÜÉê= ã~àçê= ÉåîáêçåãÉåí~ä= áëëìÉë= ÉãÉêÖÉK= ^ÇÇêÉëëáåÖ= íÜÉ= éêáçêáíó= ÜÉ~äíÜ=éêçÄäÉãë=áÇÉåíáÑáÉÇ=Äó=íÜÉ=`çããáëëáçå=ïáää=êÉèìáêÉ=~= ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=ã~åó=ÇáÑÑÉêÉåí=áåëíêìãÉåíëK=pçãÉ=ãÉ~ëìêÉë=ïáää= ÄÉ=ÅçëíäóI=ïÜáäÉ=çíÜÉêë=ïáää=êÉäó=Ñçê=íÜÉáê=ëìÅÅÉëë=çå=éÉêëçå~ä= áåáíá~íáîÉëK=

qÜÉ=`çããáëëáçå=Ü~ë=åçí=ÅçåëáÇÉêÉÇ=íÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=ëíêìÅíìê~ä= ÅÜ~åÖÉëI= ëáåÅÉ= éìÄäáÅ= ÜÉ~äíÜ= áë= ÖÉåÉê~ääó= çåäó= çåÉ= çÑ= íÜÉ= êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=çÑ=íÜÉ=~ìíÜçêáíáÉë=ÅçåÅÉêåÉÇK=eçïÉîÉêI=áí=ÇçÉë= éêçéçëÉ= íÜ~í= ÄÉííÉê= ìëÉ= ÄÉ= ã~ÇÉ= çÑ= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= ~åÇ= ÇÉîÉäçéãÉåí=êÉëçìêÅÉë=áå=íÜÉ=ÑáÉäÇ=çÑ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ãÉÇáÅáåÉI=~= ÅäçëÉê=ÅççéÉê~íáçå=ÄÉíïÉÉå=êÉëÉ~êÅÜ=çå=áåÇìëíêá~ä=ãÉÇáÅáåÉ=~åÇ= çå= ÉåîáêçåãÉåí~ä= ãÉÇáÅáåÉ= ~åÇ= íÜÉ= áãéäÉãÉåí~íáçå= çÑ= ~= éÉêã~åÉåí=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÜÉ~äíÜ=éêçÖê~ããÉ=Äó=íÜÉ=k~íáçå~ä= fåëíáíìíÉ=çÑ=mìÄäáÅ=eÉ~äíÜ=Ä~ëÉÇ=çå=áíë=ÉñáëíáåÖ=çéÉê~íáçåëK=

få= ~ÇÇáíáçåI= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ÖìáÇÉäáåÉë= ~êÉ= éêçéçëÉÇ= áå= íÜÉ= ÅçåíÉñí=çÑ=å~íáçå~ä=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÜÉ~äíÜ=~ÅíáîáíáÉëW=

= = G= qÜÉ=ÜáÖÜ=äÉîÉä=çÑ=ÜÉ~äíÜ=éêçíÉÅíáçå=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ã~áåí~áåÉÇI=

ÇÉëéáíÉ=ÅìíÄ~Åâë=áå=íÜÉ=éêáî~íÉ=~åÇ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçêëI=íç=~îçáÇ=~= ÇÉíÉêáçê~íáçå= çÑ= éìÄäáÅ= ÜÉ~äíÜ= ïÜáÅÜ= ïçìäÇ= êÉèìáêÉ= ÉîÉå= ãçêÉ=Åçëíäó=ãÉ~ëìêÉëK= G= fåíÉêå~íáçå~ä=ÅççéÉê~íáçå=áë=ÉëëÉåíá~ä=áå=çêÇÉê=íç=êÉÇìÅÉ=íê~åëJ

ÄçìåÇ~êó=éçääìíáçåI=í~âÉ=~Åíáçå=íç=ÅçãÄ~í=ÇÉéäÉíáçå=çÑ=íÜÉ= çòçåÉ=ä~óÉê=~åÇ=~Ççéí=êìäÉëI=áåÅäìÇáåÖ=íê~ÇÉ=êìäÉëI=íÜ~í=~êÉ= ÅçåÇìÅáîÉ= íç= ÜÉ~äíÜ= éêçíÉÅíáçåI= ~åÇ= ëìÅÜ= ÅççéÉê~íáçå= êÉèìáêÉë=ÉñéÉêí=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=ÜáÖÜ=èì~äáíóK= G= mêçÇìÅÉêë= ëÜçìäÇ= í~âÉ= íÜÉ= åÉÅÉëë~êó= ãÉ~ëìêÉë= íç= éêÉîÉåí=

ÜÉ~äíÜ=êáëâë=áå=ÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=éêçÇìÅíáçå=éêçÅÉëë=~åÇ= íÜêçìÖÜçìí=íÜÉ=äáÑÉ=ÅóÅäÉë=çÑ=íÜÉáê=éä~åíë=~åÇ=íÜÉ=ÖççÇë=íÜÉó= éêçÇìÅÉK= G= eÉ~äíÜ= áãé~Åí= ~ëëÉëëãÉåíë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= Å~êêáÉÇ= çìí= éêáçê= íç=

ëíê~íÉÖáÅ=éçäáíáÅ~ä=ÇÉÅáëáçåëK= G= oÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=êáëâ=~å~äóëáë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÖáîÉå=ÜáÖÜÉê=éêáçêáíóI=áå=

é~êíáÅìä~ê= ~ë= êÉÖ~êÇë= áåíÉê~Åíáçå= ÄÉíïÉÉå= ÉåîáêçåãÉåí~ä= Ñ~ÅíçêëI= äáÑÉëíóäÉëI= ~åÇ= ïçêâ= ~åÇ= äáîáåÖ= ÅçåÇáíáçåë= ~åÇ= íÜÉ= äçåÖJíÉêã=áãé~Åí=çå=ÜÉ~äíÜ=çÑ=éÉêëáëíÉåí=ëìÄëí~åÅÉëK= G= içÅ~ä=~åÇ=êÉÖáçå~ä=ÉåîáêçåãÉåí~ä=~åÇ=ÜÉ~äíÜ=ïçêâÉêë=åÉÉÇ=

~ÅÅÉëë= íç= å~íáçå~ä= ëçìêÅÉë= çÑ= áåÑçêã~íáçå= ~åÇ= ëìééçêí= Ñçê= åÉíïçêâëK== G= páåÅÉ= ÉåîáêçåãÉåí~ä= ÜÉ~äíÜ= êáëâë= ~êÉ= íÜÉ= êÉëéçåëáÄáäáíó= çÑ=

ëÉîÉê~ä= ëÉÅíçêëI= ëìéÉêîáëáçåI= êÉëÉ~êÅÜ= ~åÇ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= ~ÅíáîáíáÉë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= éäìê~äáëíáÅI= ïÜáäÉ= ~í= íÜÉ= ë~ãÉ= íáãÉ= ÅççêÇáå~íÉÇI=ÉÑÑáÅáÉåí=~åÇ=ÉÑÑÉÅíáîÉK= G= _ÉííÉê= ìëÉ= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ã~ÇÉI= íÜêçìÖÜ= ÅäçëÉê= êÉÖáçå~ä=

ÅççéÉê~íáçåI= çÑ= íÜÉ= êÉëçìêÅÉë= ~ääçÅ~íÉÇ= íç= ÉåîáêçåãÉåí~ä= ãÉÇáÅáåÉK= G= båîáêçåãÉåí~ä=ÜÉ~äíÜ=ãçåáíçêáåÖ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áãéêçîÉÇ=~åÇ=

ìëÉÇ=Ñçê=íÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ=Åçåíáåìçìë=~å~äóëÉëI=áå=é~êíáÅìä~êI=çÑ= áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=éêçéçëÉÇ=~Åíáçå=éä~åK= = få= ~ÇÇáíáçå= íç= íÜÉëÉ= ÖìáÇÉäáåÉëI= ~= åìãÄÉê= çÑ= çÄàÉÅíáîÉë= ~åÇ= áåÇáÅ~íáîÉ=ãÉ~ëìêÉë=~êÉ=éêçéçëÉÇ=ïáíÜ=~=îáÉï=íç=êÉÇìÅáåÖ=ÜÉ~äíÜ= éêçÄäÉãë= Å~ìëÉÇ= Äó= ~áê= éçääìíáçåI= áåÇççê= ÉåîáêçåãÉåíëI= Åçåí~ãáå~íÉÇ= ÇêáåâáåÖ= ï~íÉê= ~åÇ= ÑççÇI= åçáëÉI= ê~Çá~íáçå= ~åÇ= áåàìêáÉë=ÇìÉ=íç=~ÅÅáÇÉåíëK=

qÜÉ=ÖÉåÉê~ä=ÜÉ~äíÜ=çÄàÉÅíáîÉë=~êÉ=Ñçêãìä~íÉÇ=ïáíÜ=~=îáÉï=íç= ÉîÉåíì~ä= Éäáãáå~íáçå= çÑ= ~ää= ÜÉ~äíÜ= éêçÄäÉãë= íÜ~í= Å~å= ÄÉ= éêÉîÉåíÉÇK=qÜÉ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=èì~äáíó=çÄàÉÅíáîÉë=~êÉ=ÉñéêÉëëÉÇ=

= áå=íÉêãë=çÑ=~ÅÅÉéí~ÄäÉ=ÉñéçëìêÉI=ã~áåäó=çå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=ãÉÇáÅ~ä= Ç~í~=~åÇ=íÜÉ=ÉñáëíáåÖ=ÇçÅìãÉåí~íáçå=~åÇ=ÅçåîÉåíáçåëK=

bëíáã~íÉë= Ü~îÉ= ~äëç= ÄÉÉå= ã~ÇÉ= çÑ= íÜÉ= Åçëí= çÑ= ãÉ~ëìêÉë= éêçéçëÉÇ=Ñçê=ÅÉêí~áå=ëéÉÅáÑáÅ=~êÉ~ëK=^ë=~=êìäÉI=íÜÉ=Åçëí=Éëíáã~íÉë= çåäó= êÉä~íÉ= íç= ãÉ~ëìêÉë= ÇÉëáÖåÉÇ= íç= áãéêçîÉ= ÉåîáêçåãÉåí~ä= èì~äáíóI= ïáíÜçìí= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ= ÄÉåÉÑáíëK= qÜÉëÉ= Éëíáã~íÉë=~êÉ=åçí=îÉêó=éêÉÅáëÉI=~åÇ=åç=Éëíáã~íÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ã~ÇÉ= çÑ= íÜÉ= Åçëí= çÑ= åçí= áãéäÉãÉåíáåÖ= éêÉîÉåíáîÉ= ãÉ~ëìêÉëK= `çëíJ ÄÉåÉÑáí=~å~äóëáë=çÑ=ãÉ~ëìêÉë=ÇÉëáÖåÉÇ=íç=áãéêçîÉ=ÉåîáêçåãÉåí~ä= ÜÉ~äíÜ=áë=~å=~êÉ~=íÜ~í=áë=áå=ìêÖÉåí=åÉÉÇ=çÑ=ÑìêíÜÉê=ÇÉîÉäçéãÉåíK=

j~åó= çÑ= íÜÉ= åÉÅÉëë~êó= áãéêçîÉãÉåíë= Å~å= ÄÉ= ã~ÇÉ= áå= ÅçååÉÅíáçå= ïáíÜ= åÉï= áåîÉëíãÉåíI= êÉÅçåëíêìÅíáçåI= áåÅêÉ~ëÉÇ= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= êÉ~ääçÅ~íáçåëK= cìåÇë= ~ääçÅ~íÉÇ= ìåÇÉê= ÉãéäçóãÉåí= éêçÖê~ããÉë= Å~å= ÄÉ= ìëÉÇ= Ñçê= ÜÉ~äíÜJêÉä~íÉÇ= ÉåîáêçåãÉåí~ä=áãéêçîÉãÉåíK=pçãÉ=ãÉ~ëìêÉë=Å~å=ÄÉ=Ñáå~åÅÉÇ= Äó=ÅÜ~êÖÉëI=çíÜÉêë=ïáää=Ü~îÉ=íç=ÄÉ=é~áÇ=Ñçê=Äó=íÜÉ=áåÇáîáÇì~äK= pçãÉ=çÄàÉÅíáîÉë=Å~å=ÄÉ=~íí~áåÉÇ=ëéÉÉÇáäóI=ïÜáäÉ=çíÜÉêë=ã~ó=í~âÉ= ÇÉÅ~ÇÉëI= ÉáíÜÉê= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= êÉèìáêÉ= ÅçåÅÉêíÉÇ= áåíÉêå~íáçå~ä= ~ÅíáçåI=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=Åçëí=çÑ=ê~éáÇ=ÅÜ~åÖÉë=ïçìäÇ=ÄÉ=íçç=ÜáÖÜ=çê= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= íÜÉ= ëäçï= ÇÉÖê~Ç~íáçå= çÑ=ÅÉêí~áå=ëìÄëí~åÅÉë=áå=íÜÉ= ÑççÇ=ÅÜ~áåK=

qÜÉ=Çê~Ñí=éêçéçë~äë=ïáää=ÄÉ=ëìÄãáííÉÇ=íç=íÜÉ=dçîÉêåãÉåí=Ñçê= ÑìêíÜÉê=ÅçåëáÇÉê~íáçå=~åÇ=ã~ó=ëìÄëÉèìÉåíäó=ÄÉ=éêÉëÉåíÉÇ=íç=íÜÉ= m~êäá~ãÉåíK=fí=áë=áãéçêí~åí=íÜ~í=íÜÉ=éä~å=ëÜçìäÇ=ÄÉ=Éî~äì~íÉÇ= ïáíÜ=êÉëéÉÅí=íç=ÖìáÇÉäáåÉëI=çÄàÉÅíáîÉë=~åÇ=áåÇáÅ~íáîÉ=ãÉ~ëìêÉëX= ëìÅÜ=~å=Éî~äì~íáçå=ãáÖÜí=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=~ÑíÉê=~=éÉêáçÇ=çÑ=ÑáîÉ= óÉ~êëK= ^= êÉîáëÉÇ= éä~å= ãáÖÜí= í~âÉ= áåíç= ~ÅÅçìåí= åÉï= êÉëÉ~êÅÜ= ÑáåÇáåÖëI=~å=Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=áåíÉÖê~íáçå=çÑ=ÜÉ~äíÜ=áëëìÉë=áåíç= éìÄäáÅ=~åÇ=éêáî~íÉ=ëÉÅíçê=éä~ååáåÖ=~åÇ=èì~äáíó=ëóëíÉãë=~åÇ=íÜÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉ=Ö~áåÉÇ=çÑ=ÅççêÇáå~íáçå=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåí~ä= ~åÇ= ÜÉ~äíÜ= ëÉÅíçêëK= cìêíÜÉêãçêÉI=êÉëÉ~êÅÜ=çå=íÜÉ=ÅçååÉÅíáçå= ÄÉíïÉÉå=ÉåîáêçåãÉåí~ä=Ñ~Åíçêë=~åÇ=íÜÉ=äáîáåÖ=ÅçåÇáíáçåë=ëÜçìäÇ= Äó=íÜ~í=íáãÉ=Ü~îÉ=êÉ~ÅÜÉÇ=~=éçáåí=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ÑáåÇáåÖë=Å~å=ÄÉ= áåíÉÖê~íÉÇ=áåíç=~=êÉîáëÉÇ=éä~åK=

qÜÉ=éä~å=çÑ=~Åíáçå=éêçéçëÉÇ=Äó=íÜÉ=`çããáëëáçå=áë=áåíÉåÇÉÇ= íç= ÜÉáÖÜíÉå= ~ï~êÉåÉëë= çÑ= íÜÉ= áãé~Åí= çå= ÜÉ~äíÜ= çÑ= î~êáçìë= ÉåîáêçåãÉåí~ä=Ñ~ÅíçêëI=íç=éêçãçíÉ=äçåÖJíÉêã=éä~ååáåÖ=ãÉ~ëìêÉë= íÜ~í=ïáää=ã~áåí~áå=~åÇ=ÑìêíÜÉê=áãéêçîÉ=íÜÉ=ÜáÖÜ=äÉîÉä=çÑ=ÜÉ~äíÜ= áå=íÜáë=ÅçìåíêóI=íç=~ÅÜáÉîÉ=áãéêçîÉãÉåíë=áå=åÉÖäÉÅíÉÇ=~êÉ~ë=~åÇ= íç=ÉåÜ~åÅÉ=âåçïäÉÇÖÉ=ÄçíÜ=çÑ=ëìëéÉÅíÉÇ=êáëâë=~åÇ=çÑ=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíë= çÑ=íÜÉ=ãÉ~ëìêÉë=í~âÉåK=qÜÉ=éä~å=ëÜçìäÇ=ÜÉäé=íç=ãçÄáäáòÉ=êÉëçìJ

= êÅÉë=áå=íÜÉ=áåíÉêÉëíë=çÑ=~=ëçìåÇ=ÉåîáêçåãÉåí=Ñçê=ëìëí~áå~ÄäÉ=ÜÉ~äíÜ=

ÇÉîÉäçéãÉåíK= =

O== _~âÖêìåÇ

=

=

= pîÉêáÖÉ= Ü~ê= Éå= ÖçÇ= ãáäà∏= çÅÜ= Éíí= Öçíí= Ü®äëçíáääëí™åÇ= Ää~åÇ= ÄÉÑçäâåáåÖÉå=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=ÇÉ=ã™åÖ~=ä®åÇÉêK=sá=Ü~ê=ëÉÇ~å=ä™åÖ= íáÇ= ä~Öí= ëíçê= îáâí= îáÇ= ™íÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= çÜ®äë~= çÅÜ= êÉÇìÅÉê~= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= Ü®äëçêáëâÉê= á= ãáäà∏åK= jáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëå®ãåÇÉêå~=áåê®íí~ÇÉë=é™=NUMMJí~äÉí=Ñ∏ê=~íí=~êÄÉí~= ãÉÇ=™íÖ®êÇÉê=ãçí=âçäÉê~I=q_`=çÅÜ=~åÇê~=áåÑÉâíáçåëëàìâÇçã~êI= ëçã=íáää=ëíçê=ÇÉä=î~ê=Éíí=êÉëìäí~í=~î=ÄêáëíÉê=á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏åK= üíÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= Ñ∏êÄ®ííê~Ç= î~ííÉåJ= çÅÜ= ~îäçééëÑ∏êë∏êàåáåÖI= Äçëí~ÇëÜóÖáÉåI= âçëí= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖI= ë~ãí= ÖÉåÉêÉääí= Ü∏ÖêÉ= äÉîå~Çëëí~åÇ~êÇ= ÄáÇêçÖ= é™= Éíí= ~îÖ∏ê~åÇÉ= ë®íí= íáää= ~íí= ÇÉëë~= ëàìâÇçã~ê=ãáåëâ~ÇÉ=á=çãÑ~ííåáåÖK=råÇÉê=ëÉå~êÉ=ÇÉÅÉååáÉê=Ü~ê= çÅâë™= ÇÉ= ëíçê~= áåÇìëíêáÉää~= ìíëä®ééÉå= ™íÖ®êÇ~íëI= çÅÜ= ÇÉí= çäóÅâëÑ~ääëÑ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=~êÄÉíÉí=Ü~ê=î~êáí=Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=á=ÑäÉê~= ëÉâíçêÉêK=

aÉ=~âíìÉää~=êáëâÑ~âíçêÉêå~=á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏å=®ê=Ç®êÑ∏ê=ÇÉäîáë= ~î=~åå~í=ëä~Ö=á=Ç~ÖK=aÉå=∏â~ÇÉ=ÑçêÇçåëíê~ÑáâÉå=ë™î®ä=á=bìêçé~= ëçã=á=pîÉêáÖÉ=ë~ãí=Äçëí~Çëìééî®êãåáåÖ=ãÉÇ=Ñçëëáä~=Äê®åëäÉå= çÅÜ=îÉÇ=ÄáÇê~ê=íáää=Éíí=ÑäÉêí~ä=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=ãÉÇ=Ä™ÇÉ=âçêíJ=çÅÜ= ä™åÖëáâíáÖ~=ÉÑÑÉâíÉêK=_óÖÖå~Çëã~íÉêá~äÉí=áååÉÜ™ääÉê=çäáâ~=íáääë~íëJ ®ãåÉå=çÅÜ=ÉÑíÉêëçã=Äçëí®ÇÉêå~=Ü~ê=Öàçêíë=í®í~êÉ=áååÉÄ®ê=ÇÉíí~= ~íí=îá=ÉñéçåÉê~ë=Ñ∏ê=Éå=ã®åÖÇ=çäáâ~=âÉãáëâ~=Ñ∏êÉåáåÖ~ê=áåçãÜìëK= aÉå=êÉä~íáî~=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=ÇÉ=ã™åÖ~I=ëã™I=?ÇáÑÑìë~?=ìíëä®ééÉå= Ü~ê=∏â~íK=sáëë~=~î=ÇÉëë~=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=~åë~ãä~ë=á=ãáäà∏åI=î®ñíÉê= çÅÜ= Çàìê= çÅÜ= Ü~ãå~ê= ë™= ëã™åáåÖçã= á= ÇÉå= Ñ∏Ç~= îá= ®íÉê= çÅÜ= ÇêáÅâÉêK= bÑÑÉâíÉêå~= â~å= îáë~= ëáÖ= Ñ∏êëí= ÉÑíÉê= ÑäÉê~= ÇÉÅÉååáÉêK= j~íÑ∏êÖáÑíåáåÖ~ê=çÅÜ=~åÇê~=ãáäà∏ÄÉíáåÖ~ÇÉ=áåÑÉâíáçåëëàìâÇçã~ê= ®ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=Éíí=ÄÉíóÇ~åÇÉ=éêçÄäÉãK=kó~=êáëâÉê=âçããÉê=~íí= ìééëí™= é™= ÖêìåÇ= ~î= åó~= âÉãáâ~äáÉêI= åó= íÉâåáâI= Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ= ãáâêççêÖ~åáëãÉê=çÅÜ=åó~=êáëâÖêìééÉêK=

c∏ê= ã™åÖ~= ~î= ÇÉëë~= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ®ê= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~= Ç™äáÖí= â®åÇ~K= lÑí~= ®ê= ÉñéçåÉêáåÖÉå= Ñ∏ê= Éå= Éåëí~â~= Ñ∏êçêÉåáåÖ= áåíÉ= íáääê®ÅâäáÖí=ëíçê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ñ∏êâä~ê~=ÉîÉåíìÉää~=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=

ìí~å=ÇÉå=ë~ãã~åä~ÖÇ~=ÉÑÑÉâíÉå=~î=ã™åÖ~=çäáâ~=êáëâÑ~âíçêÉê=®ê= ~îÖ∏ê~åÇÉK= fÄä~åÇ= = ë~ãîÉêâ~ê= óííêÉ= êáëâÑ~âíçêÉê= ãÉÇ= äáîëëíáäëÑ~âíçêÉêI=íKÉñK=ê~ÇçåÖ~ë=ãÉÇ=íçÄ~âëê∏âK=a®êÑ∏ê=âê®îë=çÑí~= Éå=âçãÄáå~íáçå=~î=çäáâ~=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=Éå=îáëë=íóé=~î= ëàìâäáÖÜÉí=ÉääÉê=çÜ®äë~K=

k™Öê~=~î=ÇÉ=ãÉëí=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~=á=Ç~Ö=íáää=Ñ∏äàÇ= ~î=çäáâ~=ÉñéçåÉêáåÖ~ê=á=ãáäà∏å=®ê=êáëâÉå=Ñ∏ê=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=Å~åÅÉê= çÅÜ= äìÑíî®ÖëÄÉëî®êK= c∏ê= ÑäÉê~= Ñ~âíçêÉê= ®ê= ë™Ç~å~= ë~ãÄ~åÇ= î®ä= ÄÉä~ÖÇ~K=f=~åÇê~=Ñ~ää=Ñáååë=ãáëëí~åâ~ê=çã=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=çäáâ~= Öê~Ç=~î=ë~ååçäáâÜÉí=ëçã=ÄÉÜ∏îÉê=ìíêÉÇ~ëK=

aÉí=®ê=áåíÉ=ÉåÄ~êí=ÉÑÑÉâíÉê=á=Ñçêã=~î=ëàìâäáÖÜÉí=çÅÜ=~åå~å= çÜ®äë~= ëçã= Ä∏ê= ÄÉ~âí~ë= á= ÇÉëë~= ë~ãã~åÜ~åÖK= pí∏êåáåÖ~ê= çÅÜ= çä®ÖÉåÜÉíÉê= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= ÄìääÉê= çÅÜ= äìâí= ®ê= áåíÉ= äáâ~= ~ääî~êäáÖ~= ÉÑÑÉâíÉê= ëçã= ìíîÉÅâäáåÖ= ~î= Å~åÅÉê= çÅÜ= ~ääÉêÖáÉêI= ãÉå= ÄÉê∏ê= ã™åÖ~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=â~å=Ü~=ëíçê=áåîÉêâ~å=é™=î®äÄÉÑáåå~åÇÉíK=

aÉí= Ñáååë= çÅâë™= é™í~ÖäáÖ~= ÄêáëíÉê= á= âìåëâ~éÉêå~= çã= î~Ç= ã®ååáëâçê=Ñ~âíáëâí=ÉñéçåÉê~ë=Ñ∏ê=á=ÇÉå=~ääã®åå~=ãáäà∏åK=ûîÉå= çã=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖ=é™Ö™íí=á=îáëë=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ìåÇÉê=ä™åÖ=íáÇ= Ü~ê=ÇÉå=Ñê®ãëí=î~êáí=áåêáâí~Ç=é™=ÇÉå=~ääã®åå~=ãáäà∏å=çÅÜ=áåíÉ= ë®êëâáäí= ëíìÇÉê~í= ìééí~ÖÉí= Ñ∏ê= ã®ååáëâçêK= fåÇáîáÇêÉä~íÉê~ÇÉ= ã®íåáåÖ~ê= ®ê= å∏Çî®åÇáÖ~= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ÄÉÇ∏ã~= ë~ãÄ~åÇÉí= ãÉää~å=Ü®äëçíáääëí™åÇ=çÅÜ=ÇÉ=Ñ~âíáëâ~=ã®åÖÇÉê=ëçã=ã®ååáëâçê=Ñ™ê= á=ëáÖ=ÖÉåçã=äìÑíÉå=çÅÜ=Ñ∏Ç~å=ÉääÉê=ÖÉåçã=ÜìÇÉåK=

ûîÉå= çã= ãáäà∏~êÄÉíÉí= ~ääíáÇ= Ü~Ñí= ã®ååáëâçêë= Ü®äë~= ëçã= Ñê®ãëí~=ã™äë®ííåáåÖ=®ê=áåíÉ=Ü®äëçéÉêëéÉâíáîÉí=~ääíáÇ=íóÇäáÖÖàçêí=á= ÇÉí=ãáäà∏éçäáíáëâ~=~êÄÉíÉíK=

^êÄÉíÉí= ãÉÇ= ~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= çÅÜ= ãáåëâ~= ÇÉ= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉêå~= Ó= á= Ñçêíë®ííåáåÖÉå= â~ää~í= ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí= Ó= ëé®ååÉê=∏îÉê=ÜÉä~=ëâ~ä~å=Ñê™å=Éâçåçãáëâ=éçäáíáâ=çÅÜ=ä~ÖëíáÑíåáåÖ= íáää=Ü®äëçìééäóëåáåÖ=çÅÜ=â~å=ÇÉä~ë=áå=á=Ñ∏äà~åÇÉ=™íÖ®êÇëíóéÉêW= = Ó= ÖÉåÉêÉää~=Ü®äëçéçäáíáëâ~=™íÖ®êÇÉê= Ó= éêçÅÉëëáåíÉÖêÉê~ÇÉ=~âíáîáíÉíÉêI=ÇîëK=Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~=áåíÉÖêÉê~ë=

á=éêçÇìâíJ=çÅÜ=îÉêâë~ãÜÉíëìíîÉÅâäáåÖ=ÉääÉê=çãê™ÇÉëéä~åÉêáåÖ= Ó= Ñ∏êÉëâêáî~åÇÉ=™íÖ®êÇÉêI=íKÉñK=ä~ÖëíáÑíåáåÖ=çÅÜ=~åÇê~=êÉÖäÉêáåÖ~ê= Ó= áåëíáíìíáçå~äáëÉêáåÖ= ~î= îÉêâë~ãÜÉíÉêI= íKÉñK= ãáäà∏J= çÅÜ=

Ü®äëçëâóÇÇëÑ∏êî~äíåáåÖI= ÑçäâÜ®äëçëÉâêÉí~êá~íI= ^ÖÉåÇ~= ONJ ÉåÜÉíÉê= Ó= áåÑçêã~íáçåëáåë~íëÉê=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖëáåë~íëÉê= Ó= ~âíáîáíÉíÉê=~î=ÇÉ=ëçã=ÄÉê∏êë=~î=îÉêâë~ãÜÉíÉåI=íKÉñK=~âíáçåëJ

ÖêìééÉêK= = ríêÉÇåáåÖÉå=Ü~ê=Öê~åëâ~í=çÅÜ=ë∏âí=ÄÉ~âí~=~ää~=ÇÉëë~=çäáâ~=íóéÉê= ~î=™íÖ®êÇÉê=á=~å~äóëÉå=çÅÜ=Ñ∏êëä~ÖÉåK=

aÉí= Ñáååë= áåÖÉí= ?ê~ãîÉêâ?= ëçã= Ü™ääÉê= ë~ãã~å= ~ää~= ÇÉ= ~âíáîáíÉíÉê=ëçã=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=çÅÜ=ìåÇ~åê∏à~=Ü®äëçêáëâÉê= á=ãáäà∏åK=s~êàÉ=å®êáåÖëäáîëëÉâíçê=Eíê~åëéçêíJI=áåÇìëíêáJI=ÉåÉêÖáJI=

= àçêÇÄêìâëJI= Ü~åÇÉäëëÉâíçêå= ãKÑäKF= Ü~ê= Éíí= ~åëî~ê= Ñ∏ê= ~íí= îÉêâë~ãÜÉíÉêå~= çÅÜ= éêçÇìâíÉêå~= áåíÉ= çêë~â~ê= çÜ®äë~= çÅÜ= çä®ÖÉåÜÉíÉêK=cäÉê~=çäáâ~=ÇÉé~êíÉãÉåíI=ÅÉåíê~ä~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ= ä®åëëíóêÉäëÉêå~=Ü~ê=~åëî~ê=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=çÅÜ=ìåÇ~åê∏à~=Ü®äëçJ êáëâÉê=á=ãáäà∏åK=içâ~äí=Ü~ê=âçããìåÉêå~=~åëî~ê=Ñ∏ê=Ü®äëçJ=çÅÜ= ãáäà∏ëâóÇÇÉíK=e®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇÉå=Ü~ê=çÅâë™=Éå=îáâíáÖ=êçääI= ÄäK~K= ÖÉåçã= ëáå= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= îÉêâë~ãÜÉíK= aÉëëìíçã= Ü~ê= î~êàÉ=ÉåëâáäÇ=áåÇáîáÇ=~åëî~ê=Ñ∏ê=ÇÉí=Üçå=â~å=é™îÉêâ~K=

aÉ=ÄÉÑáåíäáÖ~=êÉëìêëÉêå~=Ä∏ê=âìåå~=åóííà~ë=ÉÑÑÉâíáî~êÉ=çã=ÇÉ= áåÄä~åÇ~ÇÉ=~âí∏êÉêå~=â~å=Éå~ë=çã=ÖÉãÉåë~ãã~=ã™äI=™íÖ®êÇÉê= çÅÜ= ÑçêãÉê= Ñ∏ê= ë~ãîÉêâ~åK= bíí= îáâíáÖí= ëóÑíÉ= ãÉÇ= ÇÉíí~= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=®ê=~íí=ë~ãã~åÑ~íí~=ÇÉå=~âíìÉää~=âìåëâ~éÉå= çã= ãáäà∏êÉä~íÉê~Ç= çÜ®äë~= çÅÜ= ÇÉ= îÉêâíóÖ= ëçã= Ñáååë= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= ë™Ç~å= çÜ®äë~= Ñ∏ê= ~íí= ë~ãä~í= âìåå~= îáë~= ìéé= éêçÄäÉãÄáäÇÉå=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ìåÇÉêä®íí~=ÖÉãÉåë~ãã~=™íÖ®êÇÉêK= bå=å~íáçåÉää=ë~ãäáåÖ=âêáåÖ=Éå=Ü~åÇäáåÖëéä~å=ãçí=î™ê~=îáâíáÖ~ëíÉ= Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏å=Ä∏ê=çÅâë™=ëíáãìäÉê~=ÇÉí=äçâ~ä~=çÅÜ=êÉÖáçå~ä~= ™íÖ®êÇë~êÄÉíÉíK=

pçã=Éíí=Öçíí=ÉñÉãéÉä=é™=Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉ=â~å= å®ãå~ë= ÇÉå= ∏â~ÇÉ= ìééã®êâë~ãÜÉíÉå= âêáåÖ= ~ääÉêÖá= çÅÜ= ∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíëêÉ~âíáçåÉê=ëçã=êÉÇçîáë~ë=á=Äáä~Ö~=O=íáää=ìíêÉÇåáåÖJ ÉåK= a®ê= ÄÉëâêáîë= Üìê= ∏âåáåÖÉå= ~î= ~ëíã~= çÅÜ= äìÑíî®ÖëÄÉëî®ê= Ä∏êà~ÇÉ=ìééã®êâë~ãã~ë=á=ãáííÉå=~î=UMJí~äÉí=Ñ∏ê=~íí=á=Ç~Ö=î~ê~= Éå= êáëâ= ëçã= ÇÉ= ÑäÉëí~= ®ê= ãÉÇîÉíå~= çãK= pçã= Ñê~ãÖ™ê= ~î= ÄÉëâêáîåáåÖÉå= î~ê= ÇÉí= ë~ãëéÉäÉí= ãÉää~å= ÄäK~K= âî~äáÑáÅÉê~í= ìíêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉ= á= å®ê~= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ÄÉê∏êÇ~= Ñçêëâ~êÉ= çÅÜ= ãóåÇáÖÜÉíÉêI=ÖçÇ=ã~ëëãÉÇá~ä=ÄÉî~âåáåÖ=ãÉÇ=áåÑçêã~íáçåI=äçâ~ä= çÅÜ=êÉÖáçå~ä=Ñ∏ê~åâêáåÖI=ëí∏Ç=Ñ∏ê=å®íîÉêâëÄóÖÖÉI=ëí~íäáÖ~=™íÖ®êÇëJ ãÉÇÉäI= Ñ∏êëí®êâí~= ÑçêëâåáåÖëêÉëìêëÉê= çÅÜ= Éåëí~â~I= ã~ëëáî~= â~ãé~åàÉê=ëçã=ÉÑÑÉâíáîí=äóÑí=ìéé=?~ääÉêÖáÑê™Ö~å?=é™=Ç~ÖçêÇåáåÖJ ÉåK= _óÖÖÜÉêê~êI= Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉ= çÅÜ= ÜóêÉëÖ®ëíÉê= Ü~ê= îáÇí~Öáí= ™íÖ®êÇÉê=ãçí=ÄêáëíÑ®ääáÖ~=ÄóÖÖã~íÉêá~äI=éêçÇìâíáçåëÑÉä=çÅÜ=ä™Ö= îÉåíáä~íáçåK=kó~=ÑçêëâåáåÖëêÉëìêëÉê=Ü~ê=íáääâçããáí=Ñ∏ê=~íí=ÄÉäóë~= ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=çäáâ~=Ñ~âíçêÉê=çÅÜ=ãÉâ~åáëãÉê=Ä~âçã=~ääÉêÖáJ= çÅÜ=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíëêÉ~âíáçåÉêå~K=

^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉí=çÅÜ=ÇÉí=Ñê~ãÖ™åÖëêáâ~=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~íí= ãáåëâ~=çäóÅâëÑ~ääÉå=áåçã=çäáâ~=ëÉâíçêÉê=®ê=~åÇê~=ÉñÉãéÉä=é™= Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉ=ëçã=~åî®åí=~åÇê~=âçãÄáå~íáçåÉê= ~î=îÉêâíóÖ=ãÉå=ëçã=çÅâë™=â~ê~âí®êáëÉê~íë=~î=ë~ãëéÉä=ãÉää~å=ÇÉ= áåíÉêå~íáçåÉää~I=å~íáçåÉää~I=êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=åáî™Éêå~I=éêáî~í= çÅÜ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçêI=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=™íÖ®êÇÉêI=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ= ÑêáîáääáÖ~êÄÉíÉK=bñÉãéäÉå=îáë~ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=~ää=~åäÉÇåáåÖ=~íí=ëÉ=

= éçëáíáîí=é™=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=íáää=ãçÄáäáëÉêáåÖ=Ñ∏ê=ÇÉí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí=á=pîÉêáÖÉK=

rééÇê~ÖÉí=~íí=í~=Ñê~ã=Éíí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=ãçí=Ü®äëçêáëâÉê=á= ãáäà∏å=®ê=çÅâë™=Éíí=äÉÇ=á=Éå=éêçÅÉëë=Ç®ê=telWë=bìêçé~âçåíçê= ìêëéêìåÖäáÖÉå= íçÖ= áåáíá~íáîÉíK= NVUQ= ~åíçÖ= telWë= ÉìêçéÉáëâ~= ãÉÇäÉãëä®åÇÉê=ÇÉí=Ü®äëçéçäáíáëâ~=éêçÖê~ããÉí=?e®äë~=Ñ∏ê=~ää~=™ê= OMMM?I= Ç®ê= ÑäÉê~= ~î= ÇÉ= PU=ã™äÉå=ÄÉê∏ê=Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏åK=f= cê~åâÑìêí=NVUV=ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=telWë=?Ñ∏êëí~=âçåÑÉêÉåë=çã=ãáäà∏= çÅÜ=Ü®äë~?K=a®ê=~åíçÖë=ÇÉå=?bìêçéÉáëâ~=ëí~ÇÖ~å=Ñ∏ê=ãáäà∏J=çÅÜ= Ü®äë~?= ÖÉãÉåë~ãí= ~î= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçãáåáëíê~êå~= á= bìêçé~êÉÖáçåÉåë=ãÉÇäÉãëä®åÇÉêK=

f=àìåá=NVVQ=íê®ÑÑ~ÇÉë=™íÉêáÖÉå=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçãáåáëíê~êå~=á= bìêçé~=çÅÜ=~åíçÖ=?aÉÅä~ê~íáçå=çå=^Åíáçå=Ñçê=båîáêçåãÉåí=~åÇ= eÉ~äíÜ=áå=bìêçéÉ?K=f=ÇÉâä~ê~íáçåÉå=™í~ê=ëáÖ=î~êàÉ=ä~åÇ=~íí=ëÉå~ëí= NVVT=Ü~=ìí~êÄÉí~í=Éíí=å~íáçåÉääí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~= Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏åK=e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉå=ëâ~=Ä~ëÉê~ë=é™=ÇÉí= ÉåëâáäÇ~=ä~åÇÉíë=ÄÉÜçî=çÅÜ=í~ë=Ñê~ã=ÖÉãÉåë~ãí=~î=Ü®äëçJ=çÅÜ= ãáäà∏ÇÉé~êíÉãÉåíÉåK= e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉå= ëâ~= áåíÉ= ÉåÄ~êí= ÑçâìëÉê~ë=é™=Ü®äëçêáëâÉê=ìí~å=çÅâë™=áåîÉåíÉê~=çÅÜ=ÄÉÇ∏ã~=ÇÉå= ëíêìâíìê=çÅÜ=ÇÉ=îÉêâíóÖ=ëçã=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=™íÖ®êÇë~êÄÉíÉíK=

telWë=?íêÉÇàÉ=âçåÑÉêÉåë=çã=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~?=éä~åÉê~ë=íáää=™ê= NVVV=á=içåÇçå=çÅÜ=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ñ∏äà~=ìéé=ÇÉ=å~íáçåÉää~=çÅÜ= áåíÉêå~íáçåÉää~=~âíáîáíÉíÉê=ëçã=áåáíáÉê~íë=~î=eÉäëáåÖÑçêëÇÉâä~ê~J íáçåÉåK= = = =

OKN== ríêÉÇåáåÖÉåë=~îÖê®åëåáåÖ~ê

=

= `Éåíê~äí=Ñ∏ê=ìíêÉÇåáåÖÉå=®ê=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=~î=Ñ~âíçêÉê=á=ÇÉå=ÑóëáëJ â~=ãáäà∏åK=jÉÇ=Ñóëáëâ=ãáäà∏=ãÉå~ë=Ü®ê=Ñóëáâ~äáëâ~I=âÉãáëâ~=çÅÜ= îáëë~=ÄáçäçÖáëâ~=Ñ~âíçêÉê=ìíçãÜìë=çÅÜ=áåçãÜìëK=_ÉÖêÉééÉí=Ñóëáëâ= ãáäà∏= ®ê= ÇçÅâ= ãóÅâÉí= çãÑ~íí~åÇÉK= aÉí= Ü~ê= Ç®êÑ∏ê= î~êáí= å∏Çî®åÇáÖí=~íí=Ö∏ê~=îáëë~=~îÖê®åëåáåÖ~êI=î~ê~î=ÑäÉêí~äÉí=™íÉêÑ~ååë= êÉÇ~å=á=ÇáêÉâíáîÉå=EëÉ=Äáä~Ö~FK==

^îÖê®åëåáåÖ~ê= Ü~ê= Öàçêíë= ë™= ~íí= Ñê™Öçê=ëçã=ê∏ê=~êÄÉíëãáäà∏= ë~ãí=îáëë~=äáîëëíáäëÑê™Öçê=E~äâçÜçäI=íçÄ~âI=âçëíI=å~êâçíáâ~I=ä®âÉJ ãÉÇÉäI=ÜóÖáÉåáëâ~=çÅÜ=âçëãÉíáëâ~=éêçÇìâíÉêF=áåíÉ=çãÑ~íí~ë=~î= ìíêÉÇåáåÖÉåK=péêáÇåáåÖ=~î=ëãáíí~=ãÉää~å=ã®ååáëâçê=çÅÜ=ãÉää~å= Çàìê= çÅÜ= ã®ååáëâçê= áåÖ™ê= áåíÉ= á= ìíêÉÇåáåÖÉåK= a®êÉãçí= áåÖ™ê= ëãáííëéêáÇåáåÖ=îá~=î~ííÉå=çÅÜ=Ñ∏Ç~K=

=

^îÖê®åëåáåÖÉå=ãçí=~êÄÉíëãáäà∏å=ãçíáîÉê~ë=ãÉÇ=~íí=ÇÉåå~=®ê= î®äìíêÉÇÇ= ë~ãí= ~íí= íáääëóåI= ÑçêëâåáåÖ= çÅÜ= ìíîÉÅâäáåÖ= áåçã= ~êÄÉíëãáäà∏çãê™ÇÉí= ®ê= î®ä= ë~ãä~í= áåçã= ^êÄÉíëã~êâå~ÇëÇÉé~êíÉãÉåíÉíK= f= ÇÉ= Ñ~ää= Éå= ~êÄÉíëãáäà∏= ë~ãã~åÑ~ääÉê=ãÉÇ=çÑÑÉåíäáÖ=ãáäà∏I=íKÉñK=á=ëâçäçê=çÅÜ=Ç~ÖÜÉãI= çãÑ~íí~ë=ÇçÅâ=ÇÉëë~=~î=ìíêÉÇåáåÖÉåK=

^îÖê®åëåáåÖÉå= ãçí= äáîëëíáäëÑê™Öçê= ãçíáîÉê~ë= ~î= ~íí= ÇÉëë~= Ñ~âíçêÉê=î~åäáÖíîáë=áåíÉ=ê®âå~ë=íáää=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏åK=_êìâ=~î= ~äâçÜçäI=íçÄ~â=çÅÜ=å~êâçíáâ~=Ä∏ê=Ñê®ãëí=ëÉë=ëçã=ëçÅá~ä~=Ñê™ÖçêK= k®ê=êáëâÉêå~=á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏å=ë~ãîÉêâ~ê=ãÉÇ=äáîëëíáäëÑê™Öçê= ÄÉ~âí~ë=ÇçÅâ=ÇÉëë~=âçééäáåÖ~ê=á=ìíêÉÇåáåÖÉåI=íKÉñK=ãÉää~å=ê~Ççå= çÅÜ=íçÄ~âëê∏âåáåÖK=ûîÉå=âçëãÉíáëâ~=çÅÜ=ÜóÖáÉåáëâ~=éêçÇìâíÉê= Ü~ê= ÄÉíê~âí~íë= ëçã= äáîëëíáäëÑ~âíçêÉê= çÅÜ= Ü~ê= Ç®êÑ∏ê= áåíÉ= ÄÉÜ~åÇä~íëK=

cê™Öçê=ëçã=ê∏ê=ä®âÉãÉÇÉä=çÅÜ=ãÉÇáÅáåëâ~=éêçÇìâíÉê=Ü~ê=áåíÉ= ãÉÇí~Öáíë= é™= ÖêìåÇ= ~î= ~íí= ÇÉëë~= ®ê= î®äâçåíêçääÉê~ÇÉ= çÅÜ= î~åäáÖíîáë=áåíÉ=ê®âå~ë=ëçã=Ñóëáëâ~=ãáäà∏Ñ~âíçêÉêK=

pçÅá~ä~=çÅÜ=éëóâçäçÖáëâ~=Ñê™Öçê=Ü~ê=áåíÉ=ÄÉÜ~åÇä~íë=ÉÑíÉêëçã= ìíêÉÇåáåÖÉå=~åå~êë=Ääáîáí=Éå=ÑçäâÜ®äëçìíêÉÇåáåÖI=îáäâÉí=áåíÉ=î~êáí= ~îëáâíÉåK=mëóâçëçÅá~ä~=ÉÑÑÉâíÉê=~î=ëí∏êåáåÖ~ê=á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏å= áåÖ™ê=á=ìíêÉÇåáåÖÉåI=ãÉå=áåíÉ=Ñê™Öçê=ëçã=ê∏ê=íKÉñK=~êÄÉíëä∏ëÜÉíI= ëçÅá~ä~=å®íîÉêâ=ÉääÉê=ãçÄÄáåÖK=

^îëáâíÉå=ãÉÇ=ÇÉíí~=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ü~ê=ë™äÉÇÉë=î~êáí=~íí=ÖÉ= Éå= ë~ãã~åÜ™ääÉå= ÄáäÇ= ~î= ã™ä= çÅÜ= ™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÄ®ííê~= ÇÉå= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äë~å= ãÉå= áåíÉ= ~íí= Ñ∏êÉëâêáî~= ÇÉí~äàéä~åÉê=Ñ∏ê=~íí=å™=î~êàÉ=ã™äK=p™Ç~å~=ÇÉí~äàéä~åÉê=Ñáååë=Ñ∏ê= îáëë~= çãê™ÇÉå= çÅÜ= Ñ∏ê= ~åÇê~= â~å= ÇÉ= ìí~êÄÉí~ë= ~î= ÄÉê∏êÇ~= ëÉâíçêÉê=çÅÜ=ãóåÇáÖÜÉíÉê=ãÉå=ÇÉí=Ü~ê=áåíÉ=î~êáí=ã∏àäáÖí=áåçã= ìíêÉÇåáåÖÉåë=ê~ãI=ëçã=âçåÅÉåíêÉê~íë=é™=ÜÉäÜÉíÉåK= = =

OKO== e®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏ã™ä=çÅÜ=

™íÖ®êÇëíóéÉê

=

= ?f=ëíê®î~å=ãçí=Éå=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ==ëí™ê=ã®ååáëâ~å=á=ÅÉåíêìãK== eçå= Ü~ê= ê®íí= íáää= Éíí= Ü®äëçë~ãí= çÅÜ= êáâí= äáî= á= ë~ãâä~åÖ= ãÉÇ= å~íìêÉåK?= EoáçÇÉâä~ê~íáçåÉåë=Ñ∏êëí~=é~ê~Öê~ÑF= = oáçÇÉâä~ê~íáçåÉå=çÅÜ=^ÖÉåÇ~=ON=~åíçÖë=îáÇ=ckWë=âçåÑÉêÉåë=çã= ãáäà∏=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ=á=oáç=ÇÉ=g~åÉáêç=NVVO=Ç®ê=NRM=ëí~íëÅÜÉÑÉê=

= ÇÉäíçÖK= aÉëë~= ÇçâìãÉåí= áååÉÄ®ê= Éíí= îáâíáÖí= ëíÉÖ= Ñ∏ê= ~íí= áåíÉêå~íáçåÉääí=çÅÜ=å~íáçåÉääí=ä®ÖÖ~=∏â~Ç=îáâí=îáÇ=çÅÜ=ÖÉ=∏â~ÇÉ= êÉëìêëÉê==Ñ∏ê=~íí=ä∏ë~=ãáäà∏J=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÄäÉãK=

f= ^ÖÉåÇ~= ON= âçåëí~íÉê~ë= ~íí= ÇÉí= ê™ÇÉê= Éíí= å®ê~= ë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å=ã®ååáëâçêë=Ü®äë~=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Éíí=ë®êëâáäí=â~éáíÉä= ÄÉê∏ê= ã®ååáëâçêë= Ü®äë~K= bíí= ~åí~ä= ÇÉäã™ä= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= Ü®äëçêáëâÉê= çêë~â~ÇÉ= ~î= çäáâ~= ãáäà∏Ñ~âíçêÉê= Ñáååë= ~åí~Öå~= çã= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= á= ëí®ÇÉê= çÅÜ= áåçãÜìëI= î~ííÉåÑ∏êçêÉåáåÖ~êI= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉäI= Äçëí~Çëçãê™ÇÉåI= ÄìääÉêI= ëíê™äåáåÖ= ë~ãí= áåÇìëíêáJ=çÅÜ=ÉåÉêÖáéêçÇìâíáçåK=

oáçÇÉâä~ê~íáçåÉåI= ^ÖÉåÇ~= ONI= e®äë~= Ñ∏ê= ~ää~JéêçÖê~ããÉí= ë~ãí= bìêçéÉáëâ~= ëí~ÇÖ~å= Ñ∏ê= ãáäà∏= çÅÜ= Ü®äë~= áååÉÜ™ääÉê= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= éêáåÅáéÉêI= ëçã= Ä∏ê= î~ê~= î®ÖäÉÇ~åÇÉ= Ñ∏ê= çÅÜ= á= ë~ãëí®ããáÖÜÉí=ãÉÇ=ÇÉ=ã™ä=ëçã=ÑçêãìäÉê~ë=é™=çäáâ~=åáî™Éê=á= ë~ãÜ®ääÉíK=

oáâëÇ~ÖÉå=Ü~ê=~åÖÉíí=Éíí=ëíçêí=~åí~ä=ã™ä=Ñ∏ê=ãáäà∏~êÄÉíÉí=á= pîÉêáÖÉI=Ä™ÇÉ=~î=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=â~ê~âí®ê=çÅÜ=ãÉê=âçåâêÉí~=ã™ä= áåçã=çäáâ~=çãê™ÇÉåK=j™åÖ~=~î=ÇÉ=~åí~Öå~=ã™äÉå=Ä~ëÉê~ë=é™= êÉÖÉêáåÖÉåë= éêçéçëáíáçå= ?bå= ÖçÇ= äáîëãáäà∏?= ENVVMLVNWVMF= Ç®ê= Ñ∏äà~åÇÉ=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™äë®ííåáåÖ~ê=~åÖÉëW= = Ó= ëâóÇÇ~=ã®ååáëâçêë=Ü®äë~I= Ó= ÄÉî~ê~=ÇÉå=ÄáçäçÖáëâ~=ã™åÖÑ~äÇÉåI= Ó= ÜìëÜ™ää~=ãÉÇ=ìíí~ÖÉå=~î=å~íìêêÉëìêëÉêå~=ë™=~íí=ÇÉ=â~å=åóííà~ë=

ä™åÖëáâíáÖíI=ë~ãí=~íí= Ó= ëâóÇÇ~=å~íìêJ=çÅÜ=âìäíìêä~åÇëâ~éK= oáâëÇ~ÖÉå=Ü~ê=çÅâë™=~åí~Öáí=îáëë~=ãáäà∏ã™ä=ãÉÇ=ë®êëâáäÇ=âçééäáåÖ= íáää= Ü®äë~å= çÅÜ= ÇÉëë~= êÉÇçîáë~ë= Ñ∏ê= êÉëéÉâíáîÉ= ÉñéçåÉêáåÖ= á= â~éáíäÉå=RI=S=çÅÜ=UK=k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=å~íáçåÉää~=ã™ä=Ñ∏ê=ÑçäâÜ®äë~å= ∏îÉêä®ãå~ÇÉ= êÉÖÉêáåÖÉå= NVVN= Éå= ÑçäâÜ®äëçéêçéçëáíáçå= íáää= êáâëÇ~ÖÉåK=a®ê=ÄÉíçå~ÇÉë=~íí=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí=ã™ëíÉ=ÄóÖÖ~=é™=íêÉ= éêáåÅáéÉêW= äçâ~äí= ÉåÖ~ÖÉã~åÖI= âìåëâ~é= çÅÜ= ë~ã~êÄÉíÉ= ∏îÉê= ëÉâíçêëÖê®åëÉêå~K=

oÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê=îáÇ~êÉ=á=ÇÉÅÉãÄÉê=NVVR=Ñ~ëíëí®ääí=ÇáêÉâíáî=Ñ∏ê= Éå= é~êä~ãÉåí~êáëâ= âçããáíí¨= ëçã= ëâ~= ìí~êÄÉí~= Ñ∏êëä~Ö= íáää= å~íáçåÉää~=ã™ä=Ñ∏ê=Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖÉåK=j™äÉå=ëâ~=î~ê~=î®ÖäÉÇ~åÇÉ= Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääÉíë=áåë~íëÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñê®ãà~=ÑçäâÜ®äë~åI=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=çÜ®äë~= ë~ãí= Ñ∏êÜáåÇê~= Ñ∏êíáÇ~= çÅÜ= ìåÇîáâÄ~ê= ÑìåâíáçåëåÉÇë®ííåáåÖI= ëàìâäáÖÜÉí=çÅÜ=Ç∏ÇK=

aÉí= â~å= Ñáåå~ë= ãçíë®ííåáåÖ~ê= ãÉää~å= îáëë~= ™íÖ®êÇÉê= ëçã= Ñ∏êÄ®ííê~ê=Éå=íóé=~î=çÜ®äë~=ãÉå=â~å=êáëâÉê~=~íí=Ñ∏êî®êê~=~åÇê~K=p™= íKÉñK= â~å= Éå= Ñ∏êÄ®ííê~Ç= îÉåíáä~íáçå= á= ë~ãíäáÖ~= Äçëí®ÇÉê= âê®î~=

= óííÉêäáÖ~êÉ=ÉåÉêÖá=çÅÜ=áåÖÉí=~î=ÇÉ=îáâíáÖ~êÉ=ÉåÉêÖáëä~ÖÉå=®ê=ÜÉäí= ãáäà∏î®åäáÖ~K=£â~Ç=ÅóâäáåÖ=ëâìääÉ=ãáåëâ~=ãçíçê~îÖ~ëÉê=ãÉå=â~å= ™=~åÇê~=ëáÇ~å=∏â~=çäóÅâëÑ~ääëêáëâÉå=çã=áåíÉ=ë~ãíáÇáÖ~=™íÖ®êÇÉê= îáÇí~ë=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ÇÉëë~=êáëâÉêK=£â~Ç=~îÑ~ääë™íÉêîáååáåÖ=â~å= ãÉÇÑ∏ê~= åó~= ëãáííçêáëâÉê= ÖÉåçã= ~íí= ã~í~îÑ~ää= Ñ∏êî~ê~ë= á= å®êÜÉíÉå=~î=Äçëí~ÇÉå=ìåÇÉê=ä®åÖêÉ=íáÇK=aÉí=®ê=ë™äÉÇÉë=îáâíáÖí=~íí= ÄÉ~âí~=ÜÉäÜÉíÉå=îáÇ=ãáäà∏Ü®äëçÑ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=äáâëçã=îáÇ=~ääí=~åå~í= Ñ∏êÄ®ííêáåÖë~êÄÉíÉK=f=ã™åÖ~=Ñ~ää=â~å=óííÉêäáÖ~êÉ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ= ÑçêëâåáåÖ=ÄÉÜ∏î~ë=Ñ∏ê=~íí=éêÉÅáëÉê~=îáäâ~=™íÖ®êÇÉê=ëçã=®ê=îáâíáÖ~ëí= çÅÜ=îáäâ~=Ñ~âíçêÉê=ëçã=ë~ãîÉêâ~ê=ÉääÉê=ãçíîÉêâ~ê=î~ê~åÇê~K= = = =

OKP== e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉíë=çÅÜ=

ÄÉí®åâ~åÇÉíë=ìíÑçêãåáåÖ=ë~ãí= ìíêÉÇåáåÖÉåë=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ

=

= ríêÉÇåáåÖÉåë= ìééÇê~Ö= Ü~ê= Ñê®ãëí= Ö®ääí= ~íí= Ñê~ãëí®ää~= Éíí= å~íáçåÉääí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉêK=j™äë®ííåáåÖÉå=Ü~ê=î~êáí=~íí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí= ëâ~ää=î~ê~=ã™äJI=éêçÄäÉãJ=çÅÜ=™íÖ®êÇëáåêáâí~íI=ìééÑ∏äàåáåÖëÄ~êíI= êÉä~íáîí=âçêíÑ~íí~í=çÅÜ=áåíÉêå~íáçåÉääí=~åî®åÇÄ~êíK=c∏êëä~ÖÉí=Ü~ê= ìíÑçêã~íë= ë™= ~íí= ÇÉí= ÉÑíÉê= ÉîÉåíìÉää= êÉãáëëÄÉÜ~åÇäáåÖ= çÅÜ= êÉîáÇÉêáåÖ=ëâ~=âìåå~=Ñ∏êÉä®ÖÖ~ë=êáâëÇ~ÖÉåK=

pçã=Éíí=Ñ∏êëí~=ëíÉÖ=á=ìíêÉÇåáåÖÉå=Ñ®êÇáÖëí®ääÇÉë=Éå=áåîÉåíÉêáåÖ= çÅÜ=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=EÄáä~Ö~=NF=çÅÜ=~î= ÇÉ=ãóåÇáÖÜÉíÉêI=ä~Ö~êI=ã™äI=~âí∏êÉê=çÅÜ=îÉêâíóÖ=ëçã=ëí™ê=íáää= ÄìÇë=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=ÇÉëë~=êáëâÉê=EÄáä~Ö~=OFK=f=ÄÉí®åâ~åÇÉí=Ü~ê= áåíÉ= ~ää~= Ñê™Öçê= ëçã= ÄÉÜ~åÇä~íë= á= Äáä~Öçêå~= í~Öáíë= ãÉÇI= ìí~å= ÉåÄ~êí=ÇÉ=Ñê™Öçê=îá=~åëÉíí=Ä∏ê=éêáçêáíÉê~ëK=

bíí=êáëââä~ëëåáåÖëëÉãáå~êáìã=ëçã=ìíêÉÇåáåÖÉå=~êê~åÖÉê~ÇÉ=á= ÑÉÄêì~êá=NVVS=Ü~ê=î~êáí=~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=éêáçêáíÉêáåÖÉå=Ó=ëÉ= îáÇ~êÉ=â~éáíÉä=QK=

aÉí= Ñáååë= ã™åÖ~= çäáâ~= ëä~Öë= ã™äI= íKÉñK= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= ã™äI= éêçÅÉëëJI=ëíêìâíìêJI=éêçÇìâíáçåëJI=êÉëìäí~íJI=ÉÑÑÉâíJI=âî~äáíÉíëã™ä= ãKÑäK=f=Éíí=ãáäà∏Ü®äëçéêçÖê~ã=®ê=ÇÉí=å~íìêäáÖí=~íí=Ñê®ãëí=~åî®åÇ~= ÖçÇ= Ü®äë~= ëçã= ÉÑÑÉâíã™ä= çÅÜ= Éå= ä™Ö= ÉñéçåÉêáåÖëåáî™= ëçã= ëâóÇÇ~ê= ãçí= çÜ®äë~= ëçã= êÉëìäí~íã™äK= bÑíÉêëçã= ÇÉ= ∏åëâî®êÇ~= Ü®äëçJ=çÅÜ=ÉñéçåÉêáåÖëã™äÉå=Eãáäà∏âî~äáíÉíëã™äÉåF=çÑí~=äáÖÖÉê= ä™åÖí=á=Ñê~ãíáÇÉå=çÅÜ=â~å=âê®î~=áåíÉêå~íáçåÉää=ë~ãîÉêâ~å=â~å=ÇÉí=

= áÄä~åÇ= î~ê~= ä®ãéäáÖí= ãÉÇ= ÇÉäã™ä= ëçã= Ä∏ê= ìééå™ë= áåçã= Éå= ∏îÉêëâ™ÇäáÖ= íáÇ= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ìíî®êÇÉê~= áÖ™åÖë®íí~åÇÉí= ~î= Ñ∏êÄ®ííêáåÖÉåK= a®êãÉÇ= ëâáäàÉê= ëáÖ= ã™äÑçêãìäÉêáåÖ~êå~= á= Éíí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñê™å=íKÉñK=çêÖ~åáë~íáçåÉêë=çÅÜ=ãóåÇáÖÜÉíÉêë= ã™äÑçêãìäÉêáåÖ~êI=ëçã=á=~ääã®åÜÉí=®ê=ãÉê=îÉêâë~ãÜÉíëáåêáâí~ÇÉK=

^ää~= ã™ä= çÅÜ= ™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê= Ü~ê= ÇáëâìíÉê~íë= í®ãäáÖÉå= áåÖ™ÉåÇÉ=á=â~éáíäÉå=RÓUI=ëçã=á=ëáå=íìê=ÄóÖÖÉê=é™=Ñ~âí~ã~íÉêá~ä= Ñê™å= Äáä~Öçêå~K= a®êìí∏îÉê= Ñáååë= ÑäÉê~= Ñ∏êëä~Ö= ëçã= ÄÉê∏êë= á= ÜìîìÇÄÉí®åâ~åÇÉí= ãÉå= ëçã= áåíÉ= é~ëë~ê= á= ÑçêãÉå= Ñ∏ê= Éíí= Ñê~ãíáÇëáåêáâí~íI=å~íáçåÉääí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=ãÉÇ=áåíÉêå~íáçåÉää= ~åî®åÇÄ~êÜÉíK= aÉí= â~å= íKÉñK= Ö®ää~= ™íÖ®êÇÉê= ëçã= êÉÇ~å= ®ê= ÄÉëäìí~ÇÉ= çÅÜ= ÖÉåçãÑ∏êëI= Ñ∏êëä~Ö= ëçã= ÄÉê∏ê= ëéÉÅáÑáâ~= ãóåÇáÖÜÉíÉê=ãKãK==a®êÑ∏ê=Ñáååë=ÑäÉê=Ñ∏êëä~Ö=á=â~éáíäÉå=RÓU=®å= î~Ç= ëçã= ™íÉêÑáååë= á= â~éáíÉä= VK= pâáääå~ÇÉå= ÄÉíáåÖ~ë= ë™äÉÇÉë= ~î= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉíë= â~ê~âí®ê= çÅÜ= áåíÉ= ~î= ìíêÉÇåáåÖÉåë= î®êÇÉêáåÖ= ~î= ãÉê= ÉääÉê= ãáåÇêÉ= ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~= Ñ∏êëä~Ö= çÅÜ= ™íÖ®êÇÉêK=

f=ÄÉí®åâ~åÇÉí=Ü~ê=Éå=ÇÉä=™íÖ®êÇÉê=ÄÉÜ~åÇä~íë=é™=ÑäÉê~=çäáâ~= ëí®ääÉåK=aÉí=ÄÉêçê=é™=~íí=îá=Ü~ê=í~Öáí=ìéé=Ñê™Öçê=ë™î®ä=á=ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ=çäáâ~=ãáäà∏Ñ~âíçêÉêI=ëçã=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=ÇÉ= çäáâ~= ëÉâíçêÉêå~ë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ÇÉå= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= çÜ®äë~åK= e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=Ü~êI=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ÇáêÉâíáîÉåI=Ä~ëÉê~íë= é™=Éå=ÖÉåçãÖ™åÖ=çÅÜ=ë~ãã~åëí®ääåáåÖ=~î=çäáâ~=ãáäà∏Ñ~âíçêÉêë= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêK=aÉí=Ü~ê=Ç®êÑ∏ê=î~êáí=å~íìêäáÖí=~íí=êÉä~íÉê~=ã™ä=çÅÜ= ™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê= íáää= ÇÉëë~= ãáäà∏Ñ~âíçêÉêK= ü= ~åÇê~= ëáÇ~å= âçããÉê=ÜìîìÇÇÉäÉå=~î=™íÖ®êÇÉêå~=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~ë=áåçã=çäáâ~= ë~ãÜ®ääëJ= çÅÜ= å®êáåÖëäáîëëÉâíçêÉêI= î~êÑ∏ê= Éíí= ~îëåáíí= çã= ~åÖÉä®Öå~=™íÖ®êÇÉê=áåçã=çäáâ~=ëÉâíçêÉê=Ü~ê=áåâäìÇÉê~íë=Eâ~éáíÉä= RKNMFK=

f=â~éáíäÉå=RÓU=Ñ∏êÉëä™ë=™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê=çÅÜ=ìééÇê~Ö=ëçã=á= îáëë~= Ñ~ää= êáâí~ë= íáää= å~ãåÖáîå~= ãóåÇáÖÜÉíÉêI= ãÉå= á= ëÉâíçêë~îëåáííÉí=®ê=Ñ∏êëä~ÖÉå=á=~ääã®åÜÉí=áåíÉ=êáâí~ÇÉ=íáää=ÉåëâáäÇ~= îÉêâë~ãÜÉíÉêK=j™åÖ~=ë~ã~êÄÉíÉå=Ñ∏êëáÖÖ™ê=áåçã=Äê~åëÅÜÉê=~î= ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêå~K=f=ÇÉí=å~íáçåÉää~= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=Ü~ê=ëâêáîåáåÖ~êå~=Ü™ääáíë=ãÉê=éêáåÅáéáÉääí= çÅÜ= ~åÖáî~åÇÉ= ~î= ÉåëâáäÇ~= ãóåÇáÖÜÉíÉê= ìåÇîáâáíë= á= ëí∏êëí~= ã∏àäáÖ~=ìíëíê®ÅâåáåÖK=

f= ÇáêÉâíáîÉå= áåÖáÅâ= ∏åëâÉã™ä= çã= ~íí= ìíÑ∏ê~= âçëíå~ÇëJ= çÅÜ= åóííç~å~äóëÉê=~î=ÇÉ=ãáäà∏™íÖ®êÇÉê=ëçã=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=~íí=ê®ÇÇ~=äáîI= ë®åâ~=ëâ~ÇäáÖ~=ÉñéçåÉêáåÖ~ê=ÉääÉê=ãáåëâ~=~åí~äÉí=Çê~ÄÄ~ÇÉK=sáëë~= ™íÖ®êÇÉê=Ü~ê=âçëíå~ÇëÄÉê®âå~íë=~î=çäáâ~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=ÉääÉê=~åÇê~= áåëíáíìíáçåÉê=çÅÜ=ÇÉëë~=ÄÉê®âåáåÖ~ê=™íÉêÖÉë=á=ÄÉí®åâ~åÇÉí=çÅÜ=

= Äáä~Öçêå~K= bêÑ~êÉåÜÉíÉå= îáë~ê= ~íí= ëéêáÇåáåÖÉå= á= ÇÉ= ÄÉê®âå~ÇÉ= âçëíå~ÇÉêå~= ®ê= ëíçêI= îáäâÉí= Ñ∏êâä~ê~ë= ~î= ~íí= ÄÉê®âåáåÖÉå= ~î= Ü®äëçìíÑ~ääÉí=~î=çäáâ~=™íÖ®êÇÉê=áååÉÜ™ääÉê=ëíçê~=çë®âÉêÜÉíÉê=çÅÜ= ~íí=ÇÉ=Éâçåçãáëâ~=ÄÉê®âåáåÖ~êå~=â~å=Ö∏ê~ë=é™=ã™åÖ~=çäáâ~=ë®íí= çÅÜ= ÖêìåÇ~ë= é™= ëâáäÇ~= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK= k®ê= ÇÉ= å®êã~êÉ= âçëíå~ÇÉêå~=Ñ∏ê=ÇÉ=Ñ∏êÉëä~Öå~=™íÖ®êÇÉêå~=ÄÉÇ∏ãë=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí= ~íí=Ü®åëóå=í~ë=íáää=çäáâ~=é~êíÉêë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ñáå~åëáÉê~=Ñ∏êëä~ÖÉåK=

^å~äóëÉêå~= âçãéäÉííÉê~ë= ë®ää~å= ãÉÇ= ÄÉê®âåáåÖ~ê= ~î= âçëíå~ÇÉêå~=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=ë®íí~=áå=Ü®äëçÑ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=™íÖ®êÇÉê=EëÉ= îáÇ~êÉ= â~éK= QKTFK= p™Ç~å~= ~å~äóëÉê= Ñ∏êëî™ê~ë= ~î= ~íí= ÇÉí= ë~âå~ë= ÖÉãÉåë~ã=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=î®êÇÉêáåÖ=~î=äáÇ~åÇÉ=çÅÜ=Ç∏Ç=á=çäáâ~=™äÇê~êK= k®ê= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~= ëâ~= ëâ~íí~ë= á= ãçåÉí®ê~= ÑçêãÉê= ~åî®åÇë= ~åíáåÖÉå=?ëí~íáëíáëâí=äáî?I=ãÉÇÄçêÖ~êå~ë=ÄÉí~äåáåÖëîáäà~=Ñ∏ê=çäáâ~= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê= ÉääÉê= ãáåëâ~í= éêçÇìâíáçåëÄçêíÑ~ääI= ëàìâî™êÇëJ âçëíå~ÇÉê= ãKãK= aÉí= Ñáååë= áåÖÉå= î®êÇÉêáåÖëÑêá= ëâ~ä~= Ñ∏ê= éêáçêáíÉêáåÖ~êå~=çÅÜ=~íí=ã®ååáëâçî®êÇÉí=ÄÉê®âå~ë=á=éÉåÖ~êK=

f=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=~î=âçëíå~ÇëJ=çÅÜ=åóííç~å~äóëÉê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí= ~íí= ÄÉ~âí~= ~íí= áåîÉëíÉêáåÖ~ê= Ñ∏ê= Éå= Ñ∏êÄ®ííê~Ç= Ü®äë~= çÑí~= ë~ãã~åÑ~ääÉê=ãÉÇ=áåîÉëíÉêáåÖ~ê=~î=~åÇê~=çêë~âÉêK=mêáåÅáéÉå=Ä∏ê= î~ê~=~íí=âçëíå~ÇÉêå~=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=ëâ~=ÄÉä~ëí~=ÇÉå=ëçã=çêë~â~ê= ÇÉå=ëâ~ÇäáÖ~=ÉñéçåÉêáåÖÉåK==

=hî~äáÑáÅÉê~ÇÉ=~å~äóëãÉíçÇÉê=Ñ∏ê=ÄÉê®âåáåÖ=~î=âçëíå~ÇÉê=çÅÜ= åóíí~= ãÉÇ= çäáâ~= Ü®äëçáåêáâí~ÇÉ= ãáäà∏™íÖ®êÇÉê= ®ê= Éíí= ~åÖÉä®ÖÉí= ìíîÉÅâäáåÖëçãê™ÇÉ= ®îÉå= çã= ãáäà∏Ü®äëçJ= çÅÜ= ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí= áåíÉ=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ìåÇîáâ~=éêçÇìâíáçåëÄçêíÑ~ää=ÉääÉê= ãáåëâ~= Ñê~ãíáÇ~= ëàìâî™êÇëâçëíå~ÇÉê= ìí~å= íáää= ~íí= ãáåëâ~= ëàìâäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=∏â~=Ü®äë~å=çÅÜ=î®äÄÉÑáåå~åÇÉíK= = = =

OKQ== bå=Ü™ääÄ~ê=Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖ

=

= f=ê~ééçêíÉå=Ñê™å=s®êäÇëâçããáëëáçåÉå=Ñ∏ê=ãáäà∏=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ= E_êìåÇíä~åÇâçããáëëáçåÉå= NVUTF= ãóåí~ÇÉë= ÄÉÖêÉééÉí= ?Éå= Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ?K=bå=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ÇÉÑáåáÉê~ÇÉë=ëçã=Éå= ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=íáääÑêÉÇëëí®ääÉê=Ç~ÖÉåë=ÄÉÜçî=ìí~å=~íí=®îÉåíóê~= âçãã~åÇÉ= ÖÉåÉê~íáçåÉêë= ã∏àäáÖÜÉíÉê= ~íí= íáääÑêÉÇëëí®ää~= ëáå~= ÄÉÜçîK=m™=ãçíëî~ê~åÇÉ=ë®íí=í~ä~ÇÉ=cçäâÜ®äëçÖêìééÉåë=å~íáçåÉää~= ëíê~íÉÖá=Ñ∏ê=?eÉä~=ÑçäâÉíë=Ü®äë~?=ENVVNF=çã==Éå=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ= á=Éíí=Ü®äëçéçäáíáëâí=éÉêëéÉâíáîK=jÉÇ=ÇÉí=~îë™Öë=Éå=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã= á= Éíí= ä™åÖëáâíáÖí= éÉêëéÉâíáî= ÄÉÑê®ãà~ê= ã∏àäáÖÜÉíÉêå~= Ñ∏ê=

= ã®ååáëâ~å= ~íí= äÉî~= Éíí= Ü®äëçë~ãí= äáîK= ûîÉå=á=î™êí=ä~åÇ=ã™ëíÉ= çà®ãäáâÜÉíÉå=á=Ü®äë~=ãÉää~å=çäáâ~=ëçÅá~ä~=ÖêìééÉê=ãáåëâ~=Ñ∏ê=~íí= ëâ~é~=Éå=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=

ríêÉÇåáåÖÉå=Ü~ê=áåíÉ=~å~äóëÉê~í=ÇÉå=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=çÜ®äë~åë= ìíÄêÉÇåáåÖ=á=çäáâ~=ëçÅá~ä~=ÖêìééÉê=ÉääÉê=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=ã®å= çÅÜ=âîáååçêK=aÉí=ÄÉêçê=é™=~íí=ìééÖáÑíÉê=áåíÉ=Ñìååáíë=íáääÖ®åÖäáÖ~= çÅÜ= ~íí= ÜÉä~= ìíêÉÇåáåÖÉå= Ä~ëÉê~íë= é™= â®åÇ= âìåëâ~é= ÉÑíÉêëçã= êÉëìêëÉê= ë~âå~íë= Ñ∏ê= ÉÖå~= ÑçêëâåáåÖëáåë~íëÉêK= pîÉêáÖÉ= Ü~ê= áåíÉ= ä®åÖêÉ= å™Öê~= ëäìãçãê™ÇÉå= çÅÜ= Ç®êÑ∏ê= ®ê= ÇÉ= ãáäà∏ÄÉíáåÖ~ÇÉ= Ü®äëçëâáääå~ÇÉêå~= ãÉää~å= çäáâ~= ëçÅá~ä~= ÖêìééÉê= ãáåÇêÉ= ®å= á= ã™åÖ~=~åÇê~=ä®åÇÉêK=aÉí=®ê=ÉãÉääÉêíáÇ=íêçäáÖí=~íí=ÇÉ=ëçã=Ü~ê=ä™Ö= ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ãáåÇêÉ=éÉêëçåäáÖ~=êÉëìêëÉê=Ü~ê=ë®ãêÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê= ~íí=íáääÖçÇçÖ∏ê~=ëáÖ=å∏Çî®åÇáÖ=áåÑçêã~íáçå=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ã™åÖ~= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçéêçÄäÉãK=qçÄ~âëê∏âåáåÖ=®ê=ãóÅâÉí=ìíÄêÉÇÇ= Üçë= ä™ÖìíÄáäÇ~ÇÉ= âîáååçê= çÅÜ= ÇÉê~ë= Ä~êå= âçããÉê= Ç®êÑ∏ê= ~íí= Çê~ÄÄ~ë=~î=ãáäà∏íçÄ~âëê∏â=á=Ü∏ÖêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=®å=~åÇê~=Ä~êåK= läóÅâëÑ~ääëêáëâÉå=Ñ∏ê=Ä~êå=íáää=êÉëìêëëî~Ö~=Ñ∏ê®äÇê~ê=®ê=ëí∏êêÉ=®å= Ñ∏ê= ~åÇê~= Ä~êåK= _êáëíÑ®ääáÖ~= Äçëí~Çëçãê™ÇÉå= ãÉÇ= Ç™äáÖ= äàìÇáëçäÉêáåÖ=çÅÜ=Ç™äáÖ=ÑêáíáÇëãáäà∏=ÄÉÄçë=~î=ÇÉ=ìí~å=î~äã∏àäáÖÜÉíK= bâçåçãáëâ= êÉëìêëÄêáëí= ∏â~ê= êáëâÉå= Ñ∏ê= ë®ãêÉ= âçëíÜ™ääK= aÉí= ®ê= ë™äÉÇÉë=íêçäáÖí=~íí=ÇÉí=ê™ÇÉê=Éå=îáëë=ëçÅá~ä=ëåÉÇÑ∏êÇÉäåáåÖ=~î=ÇÉå= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=çÜ®äë~å=äáâ~î®ä=ëçã=~î=óêâÉëã®ëëáÖ~=çÅÜ=ëçÅá~ä~= êáëâÑ~âíçêÉêK=

eìê=ë~ãÜ®ääÉí=ÄÉëâóÇÇ~ê=çÅÜ=ë∏êàÉê=Ñ∏ê=ëáå~=Ä~êåI=ã®íÉê=ÇÉëë= Öê~Ç=~î=Åáîáäáë~íáçå=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖëÑ∏êã™Ö~K=_~êåÉå=ëâ~=î~ê~=ÇÉ= Ñ∏êëí~=ëçã=Öóåå~ë=~î=ã®åëâäáÖÜÉíÉåë=Ñê~ãÖ™åÖ~ê=çÅÜ=ÇÉ=ëáëí~= ëçã=Çê~ÄÄ~ë=~î=ÇÉëë=ãáëëäóÅâ~åÇÉåK=lëíáãìäÉê~åÇÉ=ìíÉãáäà∏I= åÉÇëäáíå~=Äçëí~Çëçãê™ÇÉå=çÅÜ=Ç™äáÖ~=ëâçääçâ~äÉê=î®äâçãå~ê=áåíÉ= ÇÉ=ìåÖ~=çÅÜ=ÖÉê=áåíÉ=çéíáã~ä~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=Éå=ìíîÉÅâä~åÇÉ= ìééî®ñíãáäà∏K=_~êåë=ëí∏êêÉ=â®åëäáÖÜÉí=®å=îìñå~ë=ãçíáîÉê~ê=~íí= Öê®åëî®êÇÉë®ííåáåÖ= Ñ∏ê= ~íí= íáää™í~= ®ãåÉå= á= ãáäà∏å= çÅÜ= çäáâ~= éêçÇìâíÉê=ìíÖ™ê=Ñê™å=Ä~êå=á=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=®å=î~Ç=ëçã=á=Ç~Ö= ®ê=Ñ~ääÉíK==

aÉå=íáääí~Ö~åÇÉ=ìééä~ÖêáåÖÉå=~î=ÖáÑíáÖ~=®ãåÉå=ëçã=áåíÉ=Äêóíë= åÉê=çÅÜ=ÄÉÑ~ê~ë=é™îÉêâ~=Ñçêíéä~åíåáåÖÉå=çÅÜ=ÑçëíÉêìíîÉÅâäáåÖÉåI= äáâëçã=∏âåáåÖÉå=~î=äìÑíî®ÖëÄÉëî®ê=çÅÜ=Éä~â~êí~ÇÉ=ÜìÇíìã∏êÉê=®ê= ÉñÉãéÉä=é™=Üçí=ãçí=Éå=Ü™ääÄ~ê=Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖK=aÉí=ÄÉÜ∏îë=Éíí= ë~ãä~í=éêçÖê~ã=Ñ∏ê=Éå=Ü®äëçë~ã=ìíîÉÅâäáåÖI=ëçã=ëâ~é~ê=Ñ∏êî®åíJ åáåÖ~ê=çã=ëí∏êêÉ=Ü®åëóå=íáää=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~=á=éä~åÉêáåÖëJ=çÅÜ= âî~äáíÉíëëóëíÉãI= ãÉÇÄçêÖ~êå~ë= ÉåÖ~ÖÉã~åÖI= ∏â~Ç= âìåëâ~éI= ä™åÖëáâíáÖ=éä~åÉêáåÖ=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêÜ™ää~=ÑìåÖÉê~åÇÉ=ëóëíÉãI=ë~ãJ çêÇå~ÇÉ=áåë~íëÉêI=ÖçÇ~=ë®âÉêÜÉíëã~êÖáå~äÉêI=Ä®ííêÉ=ãáäà∏=çÅÜ=Éå=

= Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=a®êÑ∏ê=Ü~ê=îá=â~ää~í=ìíêÉÇåáåÖÉå=çÅÜ=Ñ∏êëä~ÖÉí= íáää=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=?jáäà∏=Ñ∏ê=Éå=Ü™ääÄ~ê=Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖ?K=

P== pàìâÇçã~ê=ëçã=â~å=î~ê~= == = = ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ

=

=

= f= pîÉêáÖÉ= Ü~ê= ÇÉå= Éâçåçãáëâ~= çÅÜ= ëçÅá~ä~= ìíîÉÅâäáåÖÉå= çÅÜ= Ñ∏êÇÉäåáåÖÉå= ~î= î®äÑ®êÇÉå= Ü~Ñí= ~îÖ∏ê~åÇÉ= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ÄÉÑçäâåáåÖÉåë= Ü®äë~K= cçäâÜ®äë~å= Ü~ê= Ñ∏êÄ®ííê~íë= ÖÉåçã= Ä®ííêÉ= ÜóÖáÉå=çÅÜ=âçëíI=Ñ∏êÄ®ííê~ÇÉ=äáîëîáääâçê=çÅÜ=~êÄÉíëãáäà∏ÉêI=~ääã®å= ëâçäÖ™åÖI=Ä®ííêÉ=ÄçÉåÇÉãáäà∏Éê=ë~ãí=ãÉÇáÅáåëâí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ~êÄÉíÉK= ûîÉå= ÇÉå= ~ääã®åå~= âìåëâ~éëåáî™å= Ü~ê= Ü∏àíë= áåçã= çãê™ÇÉå= ~î= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= çÜ®äë~K= e®äëçä®ÖÉí= á= pîÉêáÖÉ=Ü~ê=á=å®ëí~å=~ää~=~îëÉÉåÇÉå=Ñ∏êÄ®ííê~íë=Ñ∏ê=ÖÉåçãëåáííëJ ëîÉåëâÉå=ãÉÇ~å=Ç®êÉãçí=ëçÅá~ä~=ëâáääå~ÇÉê=á=Ü®äë~=âî~êëí™ê=ÉääÉê= ∏â~êK=

j™åÖ~= çäáâ~= Ñ~âíçêÉê= â~å= ë~ãîÉêâ~= îáÇ= ìééâçãëí= ~î= ëàìâÇçãK=f=ÇÉíí~=â~éáíÉä=âçããÉê=å™Öê~=ëàìâÇçã~ê=~íí=ÇáëâìíÉê~ë= ìíáÑê™å=Ñ∏êÉâçãëí=çÅÜ=ÄáÇê~Ö~åÇÉ=Ñ~âíçêÉêI=çÅÜ=ÉñÉãéäáÑáÉê~ë= ãÉÇ=î~Ç=ã~å=â®ååÉê=íáää=çã=çäáâ~=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êë=ÄÉíóÇÉäëÉK=

qáää=ÇÉ=ëíçê~=ÑçäâëàìâÇçã~êå~=Äêìâ~ê=ê®âå~ë=Üà®êíJ=çÅÜ=â®êäJ ëàìâÇçã~êI= Å~åÅÉêI= éëóâáëâ= çÜ®äë~I= ëâ~ÇçêI= ê∏êÉäëÉçêÖ~åÉåë= ëàìâÇçã~ê= ë~ãí= ~ääÉêÖáÉê= çÅÜ= áåÑÉâíáçåëëàìâÇçã~êK= k™Öê~= ~î= ÇÉëë~=í~ë=ìéé=åÉÇ~åK=aÉëëìíçã=ÄÉê∏êë=äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê=ë~ãí= é™îÉêâ~å=é™=áããìåëóëíÉãÉíI=åÉêîëóëíÉãÉí=çÅÜ=êÉéêçÇìâíáçåÉåK= = = =

PKN== eà®êíJâ®êäëàìâÇçã~ê

=

= üêäáÖÉå=Ç∏ê=Å~=RM=MMM=éÉêëçåÉê=á=Üà®êíJ=çÅÜ=â®êäëàìâÇçã~êI=î~ê~î= çãâêáåÖ=PM=MMM=á=âê~åëâ®êäëëàìâÇçã=çÅÜ=NM=MMM=á=ëä~Ö~åÑ~ääI=çÅÜ= ÇÉ= ®ê= Ç®êãÉÇ= ÇÉå= î~åäáÖ~ëíÉ= Ç∏Çëçêë~âÉå= Ñ∏ê= Ä™ÇÉ= ã®å= çÅÜ= âîáååçêK=eà®êíJâ®êäëàìâÇçã~êå~=ëî~ê~ê=Ñ∏ê=ãÉê=®å=Ü®äÑíÉå=~î=~ää~= Ç∏ÇëÑ~ääI=Å~=PM=B=~î=î™êÇÇ~Ö~ê=á=ëäìíÉå=î™êÇ=çÅÜ=NM=B=~î=~ää~= Ñ∏êíáÇëéÉåëáçåÉêáåÖ~êK=j®å=Ü~ê=Å~=PM=B=Ü∏ÖêÉ=Ç∏ÇäáÖÜÉí=á=Üà®êíJ â®êäëàìâÇçã= ®å= âîáååçêK= a∏ÇäáÖÜÉíÉå= Ü~ê= ÇçÅâ= ãáåëâ~í=ãÉÇ=

cê™å=~íí=íáÇáÖ~êÉ=Ü~=î~êáí=Éå=ëàìâÇçã=ëçã=î~ê=î~åäáÖ~êÉ=Ää~åÇ= Ü∏ÖìíÄáäÇ~ÇÉ=ã®å=Ü~ê=Üà®êíJâ®êäëàìâÇçã~ê=åì=Ääáîáí=î~åäáÖ~ëí= Ää~åÇ=~êÄÉí~êÉ=áåçã=áåÇìëíêáJ=çÅÜ=íê~åëéçêíå®êáåÖ~êå~K=_ä~åÇ= âîáååçê=Ü~ê=êáëâÉå=~ääíáÇ=î~êáí=Ü∏ÖêÉ=á=ä®ÖêÉ=ëçÅá~äÖêìééÉêK=^íí= Ü∏ÖìíÄáäÇ~ÇÉ=ã®å=á=∏â~Ç=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ëäìí~í=ê∏â~=~åí~ë=ëéÉä~=Éå= ëíçê=êçääK=f=~ää~=™äÇê~ê=Ü~ê=ë™î®ä=êáëâÉå=~íí=áåëàìâå~=ëçã=~íí=~îäáÇ~=á= Üà®êíáåÑ~êâí=ãáåëâ~íK=ûîÉå=Ç∏ÇäáÖÜÉíÉå=á=ëä~Ö~åÑ~ää=Ü~ê=ãáåëâ~íK=

aÉ= ëçÅáçÉâçåçãáëâ~= ëâáääå~ÇÉêå~= á= Ç∏ÇäáÖÜÉí= á= Üà®êíJ â®êäëàìâÇçã=Ü~ê=ìééã®êâë~ãã~íë=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=™êK=e®êìí∏îÉê= Ñáååë=êÉÖáçå~ä~=ëâáääå~ÇÉê=á=ä~åÇÉíK=råÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ÇÉÅÉååáÉêå~= Ü~ê=Ç∏ÇäáÖÜÉíÉå=á=Üà®êíJâ®êäëàìâÇçã=ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ=î~êáí=Ü∏ÖêÉ=á= åçêê~=pîÉêáÖÉK=rê=pçÅá~äëíóêÉäëÉåë=cçäâÜ®äëçê~ééçêí=NVVQ=â~å= ÇçÅâ=ìíä®ë~ë=~íí=Ç∏ÇäáÖÜÉíÉå=á=âê~åëâ®êäëëàìâÇçã=®ê=Ü∏Ö=®îÉå=á= íKÉñK=s®êãä~åÇ=çÅÜ=p∏ÇÉêã~åä~åÇ=çÅÜ=ä®Öëí=á=e~ää~åÇ=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ= ã®å=çÅÜ=âîáååçêK=

c∏êìíçã= ê∏âåáåÖ= ®ê= Ü∏Ö~= ÄäçÇÑÉííÉê= EâçäÉëíÉêçäF= çÅÜ= Ü∏Öí= ÄäçÇíêóÅâ=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=â®åÇ~=êáëâÑ~âíçêÉêå~K=^åÇê~=êáëâÑ~âíçêÉê= ®ê=Ñ~âíçêÉê=á=~êÄÉíëãáäà∏åI=ä™Ö=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=∏îÉêîáâíI=é~ëëáî= ê∏âåáåÖI= Çá~ÄÉíÉëI= ~êÄÉíëä∏ëÜÉíI= ëçÅá~ä= ìíë~ííÜÉí= çÅÜ= ÄêáëíÉê= á= ëçÅá~äí=ëí∏Ç=çÅÜ=å®íîÉêâK=ûêÑíäáÖ~=Ñ~âíçêÉê=ëéÉä~ê=çÅâë™=áåK=aÉëë~= êáëâÑ~âíçêÉê= â~å= å~íìêäáÖíîáë= ë~ãîÉêâ~= ãÉÇ= î~ê~åÇê~K= aÉíí~= áååÉÄ®ê=~íí=ÉåëâáäÇ~=êáëâÑ~âíçêÉêë=ÄáÇê~Ö=áåíÉ=é™=Éíí=ÉåâÉäí=ë®íí= â~å=~ÇÇÉê~ëK=

lêë~âÉêå~= íáää= ÇÉ= êÉÖáçå~ä~= ëâáääå~ÇÉêå~= á= pîÉêáÖÉ= Ü~ê= ÇáëâìíÉê~íëK=hçëíî~åçêå~=Ü~ê=ë®âÉêäáÖÉå=ÄáÇê~Öáí=íáää=ÇÉå=Ü∏Ö~= Ç∏ÇäáÖÜÉíÉå= á= kçêêä~åÇI= äáâëçã= ~åÇê~= êáëâÑ~âíçêÉê= ëçã= ~êÄÉíëä∏ëÜÉíI=∏îÉêîáâí=çÅÜ=Çá~ÄÉíÉëK=s®êãä~åÇë=Ü∏Ö~=Ç∏ÇäáÖÜÉí= Ü~ê= ÇçÅâ= áåíÉ= âìåå~í= Ñ∏êâä~ê~ë= ãÉÇ= î~êÉ= ëáÖ= ê∏âåáåÖI= Ü∏Öí= ÄäçÇíêóÅâ=ÉääÉê=Ü∏Ö~=âçäÉëíÉêçäî®êÇÉåK=

_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=ãáäà∏Ñ~âíçêÉêë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ìééâçãëí=~î=Üà®êíJ â®êäëàìâÇçãI=ë™=®ê=ÇÉíí~=êÉä~íáîí=äáíÉ=ìíÑçêëâ~íK=j~å=Ü~ê=ÇçÅâ= é™îáë~í= ë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å= Üà®êíJâ®êäëàìâÇçã= çÅÜ= ?ãàìâí?= ÇêáÅâëî~ííÉåI= ÇîëK= î~ííÉå= ãÉÇ= ä™Öí= áååÉÜ™ää= ~î= â~äÅáìã= çÅÜ= ã~ÖåÉëáìãI=á=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=á=ë™î®ä=pîÉêáÖÉ= ëçã=á=~åÇê~=ä®åÇÉêK=k™Öê~=ë®âê~=ëäìíë~íëÉê=çã=çêë~âëë~ãÄ~åÇ=Ü~ê= ÇçÅâ=áåíÉ=âìåå~=Çê~ëK=aÉëë~=ëíìÇáÉê=ÇáëâìíÉê~ë=å®êã~êÉ=á=_áä~Ö~= NI=â~éK=QKNPK==

c∏êÄê®ååáåÖ=~î=çêÖ~åáëâí=ã~íÉêá~ä=ÖÉê=ìééÜçî=íáää=âçäãçåçñáÇ= çÅÜ= çäáâ~= çêÖ~åáëâ~= Ñ∏êÄê®ååáåÖëéêçÇìâíÉêI= á= Ü∏ÖêÉ= Ü~äíÉê= àì= ë®ãêÉ= Ñ∏êÄê®ååáåÖÉå= ®êK= hçäãçåçñáÇ= ÄáåÇÉê= íáää= ÄäçÇÉíë= ÜÉãçÖäçÄáå= çÅÜ= ÄáäÇ~ê= ëKâK= â~êÄçñóÜÉãçÖäçÄáå= çÅÜ= ÖÉê= Ñ∏êë®ãê~Ç=ëóêÉíê~åëéçêí=íáää=Üà®êí~=çÅÜ=Üà®êå~K=aÉí=®ê=î®ä=â®åí=~íí= éÉêëçåÉê=ãÉÇ=â®êäâê~ãé=â~å=Ñ™=Ñ∏êî®êê~ÇÉ=ÄÉëî®ê=çã=Ü~äíÉå=~î= â~êÄçñóÜÉãçÖäçÄáå= á= ÄäçÇÉí= ∏îÉêëíáÖÉê= Å~= OIR=BK= aÉíí~= â~å= áåíê®ÑÑ~= îáÇ= îáëíÉäëÉ= á= ê∏âáÖ~= äçâ~äÉê= ÉääÉê= éä~íëÉê= ãÉÇ= Ü∏Ö~=

= ~îÖ~ëÜ~äíÉêK=ûîÉå=çã=âçäãçåçñáÇ=â~å=Ñ∏êî®êê~=íáääëí™åÇÉí=Üçë= éÉêëçåÉê=ëçã=êÉÇ~å=Ü~ê=Üà®êíJâ®êäëàìâÇçãI=ë™=®ê=ÇÉí=ÇçÅâ=áåíÉ= îáë~í=~íí=ÇÉí=ãÉÇîÉêâ~ê=á=ìééâçãëíÉå=~î=ë™Ç~å=ëàìâÇçãK=

_™ÇÉ=ê∏âåáåÖ=çÅÜ=ëKâK=é~ëëáî=ê∏âåáåÖ=Eãáäà∏íçÄ~âëê∏âF=ãÉÇÑ∏ê= ∏â~Ç= êáëâ= Ñ∏ê= Üà®êíJâ®êäëàìâÇçãK= f= pçÅá~äëíóêÉäëÉåë= cçäâÜ®äëçê~ééçêí=NVVQ=~åÖÉë=~íí=ÑäÉê~=ÜìåÇê~=Ç∏ÇëÑ~ää=™êäáÖÉå= â~å=Ü~=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=é~ëëáî=ê∏âåáåÖK=cê™å=óêâÉëÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=®ê=ÇÉí=îáë~í=~íí=îáëë~=óêâÉëÖêìééÉê=®îÉå=á=pîÉêáÖÉ= ëçã=íKÉñK=ëçí~êÉI=ëçéÑ∏êÄê®ååáåÖë~êÄÉí~êÉI=Ö~ëîÉêâë~êÄÉí~êÉ=çÅÜ= ~êÄÉí~êÉ= é™= ~äìãáåáìãëã®äíîÉêâ= Ü~Ñí= Éå= ∏â~Ç= êáëâ= Ñ∏ê= Üà®êíJ â®êäëàìâÇçãK= aÉëë~= óêâÉëÖêìééÉê= ÉñéçåÉê~ë= Ñ∏ê= çäáâ~= Ñ∏êÄê®ååáåÖëéêçÇìâíÉêK=_äK~K=Ü~ê=ÇÉí=ÇáëâìíÉê~íë=çã=éçäóÅóâäáëâ~= ~êçã~íáëâ~=âçäî®íÉå=Em^eF=ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=~î=ÄÉíóÇÉäëÉK= = = =

PKO== `~åÅÉê

=

= `~åÅÉê= ®ê= ÇÉå= å®ëí= î~åäáÖ~ëíÉ= Ç∏Çëçêë~âÉå= çÅÜ= ëî~ê~ê= Ñ∏ê= Å~= OM=B=~î=~ää~=Ç∏ÇëÑ~ääK=üêäáÖÉå=Ç∏ê=Å~=OM=MMM=ã®ååáëâçê=á=å™Öçå= íìã∏êëàìâÇçã=çÅÜ=ÇìÄÄÉäí=ë™=ã™åÖ~=áåëàìâå~êK=aÉ=î~åäáÖ~ëíÉ= Å~åÅÉêÑçêãÉêå~=®ê=Üçë=ã®å=éêçëí~í~Å~åÅÉê=Ñ∏äàí=~î=äìåÖÅ~åÅÉêI= çÅÜ= Üçë= âîáååçê= Äê∏ëíÅ~åÅÉê= Ñ∏äàí= ~î= Å~åÅÉê= á= íàçÅâí~êãÉåK= oáëâÉå= ~íí= áåëàìâå~= á= Å~åÅÉê= ∏â~ê= âê~ÑíáÖí= ãÉÇ= ∏â~åÇÉ= ™äÇÉêI= î~êÑ∏ê=ÇÉ=ÑäÉëí~=Å~åÅÉêÑ~ääÉå=áåíê®ÑÑ~ê=á=Ü∏Ö=™äÇÉêK=aÉíí~=Ö∏ê=~íí=Éå= ëíçê= ÇÉä= ~î= ÇÉí= ∏â~ÇÉ= ~åí~äÉí= Å~åÅÉêÑ~ää= â~å= íáääëâêáî~ë= ÄÉÑçäâåáåÖÉåë=∏â~ÇÉ=ÖÉåçãëåáííë™äÇÉêK=aÉå=êÉëíÉê~åÇÉ=∏âåáåÖÉå= ®ê=Å~=MIT=B=éÉê=™ê=E~î=íçí~äí=NIT=BFK=

aÉå= Å~åÅÉêÑçêã= ëçã= ∏â~ê= ëå~ÄÄ~ëí= ®ê= ÜìÇÅ~åÅÉêI= Ä™ÇÉ= ã~äáÖåí=ãÉä~åçã=çÅÜ=~åå~å=ÜìÇÅ~åÅÉê=ëçã=∏â~í=ãÉÇ=Å~=PÓQ=B= éÉê= ™ê= î~êÇÉê~= ìåÇÉê= ÇÉ= ëÉå~ëíÉ= OM= ™êÉåK= aÉåå~= Å~åÅÉêÑçêã= ~åëÉë= íáää= ëí∏êëí~= ÇÉäÉå= âìåå~= Ü®åÑ∏ê~ë= íáää= ∏â~í= ëçä~åÇÉ= Ä™ÇÉ= ÜÉãã~=çÅÜ=é™=ëÉãÉëíÉêêÉëçê=ë∏ÇÉêìíX=ë®êëâáäí=∏îÉêÇêáîÉí=ëçä~åÇÉ= ëçã=äÉÇÉê=íáää=Äê®ååëâ~ÇçêK=

bå=~åå~å=ìééã®êâë~ãã~Ç=∏âåáåÖ=Ö®ääÉê=äìåÖÅ~åÅÉê=Ää~åÇ= âîáååçêI= Ç®ê= ∏âåáåÖëí~âíÉå= Ñ∏ê= å®êî~ê~åÇÉ= ®ê= PIT=B= éÉê= ™êK= iìåÖÅ~åÅÉê= Ü~ê= íáÇáÖ~êÉ= ∏â~í= âê~ÑíáÖ~êÉ= Ää~åÇ= ã®å= çÅÜ= ®ê= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ÇêóÖí=ÇìÄÄÉäí=ë™=î~åäáÖ=Üçë=ã®å=ëçã=Ää~åÇ=âîáååçêK= pÉÇ~å= ãáííÉå= é™= UMJí~äÉí= îáë~ê= ÇçÅâ= äìåÖÅ~åÅÉê= Üçë= ã®å= Éå= ëàìåâ~åÇÉ=íêÉåÇK=aÉå=Ñê®ãëí~=~åäÉÇåáåÖÉå=íçêÇÉ=î~ê~=~íí=ã®åë=

= çÅÜ=âîáååçêë=ê∏âî~åçê=ìíîÉÅâä~íë=çäáâ~K=_™ÇÉ=Ää~åÇ=ã®å=çÅÜ= âîáååçê=®ê=äìåÖÅ~åÅÉê=î~åäáÖ~ëí=á=ëíçêëí®ÇÉêå~K=

_™ÇÉ= Äê∏ëíÅ~åÅÉê= çÅÜ= íÉëíáâÉäÅ~åÅÉê= ∏â~ê= ãÉÇ= ÇêóÖí= N=B= êÉëéÉâíáîÉ=âå~ééí=P=B=éÉê=™êK=aÉåå~=∏âåáåÖ=Ü~ê=ÇáëâìíÉê~íë=á= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Üçêãçåäáâå~åÇÉ=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êK=

läáâ~=êáëâÑ~âíçêÉêë=êÉä~íáî~=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ìééâçãëí=~î=Å~åÅÉê= Ü~ê= ëâ~íí~íë= ~î= ÇÉå= ëí~íäáÖ~= Å~åÅÉêâçããáíí¨å= NVUQK= `~åÅÉêâçããáíí¨åë=ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=®ê=îáëëÉêäáÖÉå=ãóÅâÉí=çë®âê~I= ãÉå=å™Öê~=ìééÇ~íÉê~ÇÉ=ë~ãä~ÇÉ=ëîÉåëâ~=ìééëâ~ííåáåÖ~ê=Ü~ê=áåíÉ= éêÉëÉåíÉê~íëK=m™=ÖêìåÇ=~î=ë~ãîÉêâ~åëÉÑÑÉâíÉê=ãÉää~å=ÇÉ=çäáâ~= Ñ~âíçêÉêå~= â~å= ~åÖáîå~= éêçÅÉåíí~ä= áåíÉ= ~ÇÇÉê~ë= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= Éå= ê®ííîáë~åÇÉ=íçí~äëìãã~K=

qçÄ~â=ÄÉÇ∏ãë=~ääã®åí=î~ê~=ÇÉå=ëí∏êëí~=ë®âÉêí=â®åÇ~=ÉåëâáäÇ~= êáëâÑ~âíçêå=Ñ∏ê=ìééâçãëí=~î=Å~åÅÉêK=E`~åÅÉêâçããáíí¨å=~åÖ~î=Å~= NR=B=~î=~ää=Å~åÅÉêKF=j™åÖ~=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ëíìÇáÉê=Ü~ê=îáë~í=Éíí= âä~êí= ë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å= ~åí~äÉí= ê∏âí~= ÅáÖ~êÉííÉê= éÉê= Ç~Ö= çÅÜ= äìåÖÅ~åÅÉêêáëâK= ^åÇê~= Å~åÅÉêÑçêãÉê= ëçã= Ü~ê= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= íçÄ~âëÄêìâ=®ê=Å~åÅÉê=á=ãìåÜ™ä~I=ëî~äÖ=çÅÜ=ë~ååçäáâí=®îÉå=åàìêJ= çÅÜ= ~åå~å= ìêáåî®ÖëÅ~åÅÉêK= `~åÅÉêâçããáíí¨å= ÄÉÇ∏ãÇÉ= ~íí= âçëíÉåë= çêë~âë~åÇÉä= íáää= Å~åÅÉê= ®ê= ãáåëí= äáâ~= ëíçêI= íKÉñK= Ñ∏ê= ã~Öë®ÅâëÅ~åÅÉêI= Öêçîí~êãëJ=çÅÜ=®åÇí~êãëÅ~åÅÉêI= Äê∏ëíÅ~åÅÉê= çÅÜ= éêçëí~í~Å~åÅÉêI= ãÉå= Ü®ê= ®ê= ìåÇÉêä~ÖÉí= ÄÉíóÇäáÖí= ë®ãêÉK= oáëâÑ~âíçêÉê=á=âçëíÉå=®ê=Ü∏Öí=áåí~Ö=~î=~åáã~äáëâí=ÑÉíí=çÅÜ=ä™Öí= áåí~Ö=~î=ÑáÄêÉêI=Ñêìâí=çÅÜ=Öê∏åë~âÉêK=lë®âÉêÜÉíÉå=á=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå= ~î=ã~íî~åçêå~ë=ÄÉíóÇÉäëÉ=®ê=ÇçÅâ=ãóÅâÉí=ëíçêK=aÉí=â~å=íKÉñK= å®ãå~ë=~íí=ã~å=íáÇáÖ~êÉ=Ü~ê=~åëÉíí=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=ë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å=áåí~ÖÉí=~î=ÑÉíí=çÅÜ=êáëâ=Ñ∏ê=Äê∏ëíÅ~åÅÉê=Üçë=âîáååçêK=kó~= ëíçê~=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=ÖÉê=ÇçÅâ=áåÖÉí=ëí∏Ç=Ñ∏ê= ÇÉíí~=ë~ãÄ~åÇ=E^Ç~ãá=çÅÜ=tçäâI=NVVRFK=

`~åÅÉêâçããáíí¨å= ìééëâ~íí~ÇÉ= îáÇ~êÉ= ~íí= íKÉñK= ~ääã®åå~= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=çêë~â~ê=Å~=N=B=~î=~åí~äÉí=Å~åÅÉêÑ~ääI=~êÄÉíëãáäà∏J Ñ~âíçêÉê= O=BI= ê~Ççå= N=BI= ∏îêáÖ= àçåáëÉê~åÇÉ= ëíê™äåáåÖ= O=B= çÅÜ= rsJäàìë=R=BK=

^î= ãáäà∏Ñ~âíçêÉêë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Å~åÅÉêìééâçãëí= Ñáååë= ÇÉí= Ä®ëí~= ìåÇÉêä~ÖÉí= Ñ∏ê= äìåÖÅ~åÅÉêK= `áêâ~= O=TMM= äìåÖÅ~åÅÉêÑ~ää= áåíê®ÑÑ~ê=™êäáÖÉå=á=pîÉêáÖÉK=^î=ÇÉëë~=ìééëâ~íí~ë=ê∏âåáåÖ=çêë~â~= TRÓUM=éêçÅÉåí=çÅÜ=ê~Ççå=QMMÓVMM=Ñ~ääI=ÇîëK=NRÓPM=éêçÅÉåíK=aÉ= ëçã=Ä™ÇÉ=ê∏âÉê=çÅÜ=Äçê=á=ê~ÇçåÜìë=Ü~ê=ã™åÖÇìÄÄÉäí=Ü∏ÖêÉ=êáëâ= ®å=ÇÉ=ëçã=ÉåÄ~êí=Äçê=á=ê~ÇçåÜìëK=jáäà∏íçÄ~âëê∏â=ÄÉê®âå~ë=ÖÉ= ìééÜçî= íáää= Å~= QMÓUM= Ñ~ää= ~î= äìåÖÅ~åÅÉêK= pçã= å®ãåíë= ®ê= äìåÖÅ~åÅÉê=î~åäáÖ~êÉ=á=ëí®ÇÉê=®å=é™=ä~åÇëÄóÖÇÉåK=bå=ÖÉåçãÖ™åÖ= ~î=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ëíìÇáÉê=Ñê™å=çäáâ~=ä®åÇÉê=îáë~ê=ë~ãã~åí~ÖÉí=

= Éå=êÉä~íáî=êáëâ=é™=ìéé=íáää=NIR=ÉÑíÉê=àìëíÉêáåÖ=Ñ∏ê=ê∏âåáåÖK=aÉíí~= ëâìääÉ=áååÉÄ®ê~=~íí=ìéé=íáää=Éå=íêÉÇàÉÇÉä=~î=äìåÖÅ~åÅÉêÑ~ääÉå=®ê= Ü®åÑ∏êÄ~ê~=íáää=í®íçêíëÄçÉåÇÉI=îáäâÉí=á=ë™=Ñ~ää=ãçíëî~ê~ê=PMM=Ñ~ää=á= î™ê~=íêÉ=ëíçêëí®ÇÉêK=eìê=ëíçê=~åÇÉä=ëçã=ÄÉêçê=é™=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= ®ê=ëî™êí=~íí=ìééëâ~íí~I=ãÉå=`~åÅÉêâçããáíí¨å=~åÖ~î=Å~=NMM=Ñ~ää= éÉê=™êK=c∏êÜ∏àÇ=äìåÖÅ~åÅÉêêáëâ=Ü~ê=çÅâë™=é™îáë~íë=Ñ∏ê=ÄçÉåÇÉ=êìåí= ëã®äíîÉêâ=çÅÜ=îáëë~=~åÇê~=áåÇìëíêáÉêK=

aÉí=Ñáååë=çÅâë™=Éå=∏â~Ç=êáëâ=Ñ∏ê=Å~åÅÉê=íçí~äí=á=í®íçêíÉêK=^î= ÇÉåå~= ∏â~ÇÉ= Å~åÅÉêêáëâ= ìééëâ~íí~ÇÉ= `~åÅÉêâçããáíí¨å= ~íí= á= ëíçêäÉâëçêÇåáåÖÉå=NMMÓN=MMM=Ñ~ää=éÉê=™ê=ëâìääÉ=âìåå~=Ü®åÑ∏ê~ë= íáää=~ääã®åå~=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êK=

bíí= ëíçêí= ~åí~ä= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ®ãåÉå= Ñáååë= ëçã= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=Ñ∏Ç~I=äìÑí=ÉääÉê=î~ííÉåX=Ä™ÇÉ=ë™Ç~å~=ëçã=Ü~ê=Éå= ÖÉåçíçñáëâ=îÉêâåáåÖëãÉâ~åáëã=ìí~å=ëKâK=íê∏ëâÉäåáî™=çÅÜ=ë™Ç~å~= ëçã=îÉêâ~ê=ÖÉåçã=áåÇáêÉâí~=ãÉâ~åáëãÉê=çÅÜ=ë~ååçäáâí=Ü~ê=Éå= íê∏ëâÉäåáî™=ìåÇÉê=îáäâÉå=áåÖ~=ÉÑÑÉâíÉê=ìééâçããÉêK=båÇ~ëí=Éå= ÇÉä=~î=ÇÉëë~=®ê=áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉ=âÉãáëâí=çÅÜ=®å=Ñ®êêÉ=®ê=ìåÇÉêë∏âí~= íçñáâçäçÖáëâíK= aÉí= ®ê= Ç®êÑ∏ê= áåíÉ= ã∏àäáÖí= ~íí= Ö∏ê~= å™Öçå= ìééëâ~ííåáåÖ=~î=Üìê=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=ÇÉ=â~å=Ü~=Ñ∏ê=Å~åÅÉêÑ∏êÉâçãJ ëíÉåK= c∏ê= Éíí= Ñ™í~ä= ®ãåÉå= ÖàçêÇÉë= Ñ∏êë∏â= íáää= âî~åíáí~íáî= Å~åÅÉêêáëâìééëâ~ííåáåÖ=á=_áä~Ö~=NK=aÉíí~=îáë~ÇÉ=~íí=íKÉñK=ÉíÉåI= Äìí~ÇáÉå=çÅÜ=ÄÉåëÉå=á=ìíçãÜìëäìÑí=â~å=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=NMÓNMM= Å~åÅÉêÑ~ää=éÉê=™ê=á=pîÉêáÖÉK= = =

PKP=== ^ääÉêÖáëâ~=ÄÉëî®ê=çÅÜ=äìÑíî®ÖëJ=

ëàìâÇçã~ê

=

= jÉÇ=~ääÉêÖá=ãÉå~ë=Éå=áããìåçäçÖáëâí=ÖêìåÇ~Ç=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíK= aÉå=~íçéáëâ~=~ääÉêÖáå=~îëÉê=Éå=®êÑíäáÖí=ÄÉíáåÖ~Ç=ÄÉå®ÖÉåÜÉí=~íí= ÄáäÇ~=ëKâK=fÖbJ~åíáâêçéé~êK=gì=ãÉê=ìíí~ä~Ç=ÇÉåå~=ÄÉå®ÖÉåÜÉí=®êI= ÇÉëíç= ãáåÇêÉ= ÇçëÉê= ~ääÉêÖÉå= ÄÉÜ∏îë= Ñ∏ê= ~íí= ëÉåëáÄáäáëÉê~= áåÇáîáÇÉåI=ÇîëK=~íí=áåáíáÉê~=éêçÇìâíáçåÉå=~î=~ääÉêÖÉåëéÉÅáÑáâ~=fÖbJ ~åíáâêçéé~êK= aÉ= ëóãíçã= ëçã= çÑí~= ìééíê®ÇÉê= îáÇ= ~íçéáëâ= ëàìâÇçã=®ê=~ëíã~I=ëåìî~I=∏Öçåâ~í~êê=çÅÜ=ÉâëÉãK=aÉëë~=ëóãíçã= â~å= ®îÉå= Ñ∏êÉâçãã~=îáÇ=~åå~å=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíI=ÇîëK=ìí~å=~íí= å™Öçå=~ääÉêÖá=Ñ∏êÉäáÖÖÉêK=

^íçéáëâ= ~ääÉêÖá= ìíä∏ëÉë= å®ëí~å= ÉåÄ~êí= îá~= ëäÉãÜáååçêå~= á= äìÑíî®Ö~êå~=ÉääÉê=ã~ÖJí~êãâ~å~äÉåK=sá~=ã~ÖJí~êãâ~å~äÉå=ìíë®ííë= îá=êÉÇ~å=íáÇáÖí=Ñ∏ê=ëíçê~=ã®åÖÇÉê=~î=çäáâ~=Ñ∏Çç®ãåÉëéêçíÉáåÉêI= ëçã= ÇÉí= ~íçéáëâí= ÄÉå®Öå~= Ä~êåÉí= ëå~ÄÄí= ìíîÉÅâä~ê= fÖbJ

= ~åíáâêçéé~ê=ãçíK=aÉëë~=~ääÉêÖáÉêI=ëçã=ìééíê®ÇÉê=á=íáÇáÖ~=Ä~êå~™êI= Ü~ê= ÇçÅâ= á= ëáÖ= Éå= ÖçÇ= éêçÖåçë= çÅÜ= áããìåçäçÖáëâ= íçäÉê~åë= ìíîÉÅâä~ë= á= êÉÖÉä= áåçã= å™Öê~= ™êK= p™Ç~å~= íáÇáÖ~= ~ääÉêÖáÉê= îáë~ê= ÉãÉääÉêíáÇ=é™=~íí=áåÇáîáÇÉå=Ü~ê=®êîí=Éå=~ääÉêÖáÄÉå®ÖÉåÜÉí=çÅÜ=ÇÉ= Ñ∏äàë=çÑí~ëí=~î=äìÑíî®Öë~ääÉêÖá=çÅÜ=~ëíã~=ëÉå~êÉ=ìåÇÉê=ìééî®ñíÉåK= =iìÑíî®Ö~êå~ë=ëäÉãÜáååçê=îÉêâ~ê=áåíÉ=Ü~=ë~ãã~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= ~íí=Ü~åíÉê~=áããìåçÖÉåí=ã~íÉêá~äI=çÅÜ=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=ÄáÇê~ê=ÇÉíí~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ= íáää= ~íí= ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ= çÅÜ= ~ääÉêÖáìíîÉÅâäáåÖ= ä®íí~ëí= ëâÉê=îá~=äìÑíî®Ö~êå~K=içâ~ä~=ëâ~ÇçêI=ëçã=íKÉñK=îáÇ=áåÑä~ãã~íáçåI= Öóåå~ê=ìééâçãëíÉå=~î=~ääÉêÖáK=

jóÅâÉí=íóÇÉê=é™=~íí=~ääÉêÖáìíîÉÅâäáåÖÉå=Üçë=Éå=áåÇáîáÇ=íáää=ëíçê= ÇÉä= ÄÉëí®ãë= ìåÇÉê= ÇÉ= Ñ∏êëí~= äÉîå~Çëã™å~ÇÉêå~I= å®ê= áããìåëóëíÉãÉí=®ååì=áåíÉ=®ê=ãçÖÉíK== = =

PKPKN= iìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê

=

= iìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê= Ü~ê= Éíí= âä~êí= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ê∏âåáåÖ= çÅÜ= ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=Ü∏Ö~=Ü~äíÉê=~î=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êK=aÉëë~=ëàìâÇçã~ê= áåâäìÇÉê~ê=âêçåáëâ=ÄêçåâáíI=~ëíã~I=äìåÖÉãÑóëÉãI=∏â~Ç=â®åëäáÖÜÉí= á= äìÑíî®ÖëëäÉãÜáåå~å= Ñ∏ê= çëéÉÅáÑáâ~= ëíáãìäá= EëKâK= ÜóéÉêêÉ~âíáîáíÉíFI=∏â~Ç=â®åëäáÖÜÉí=Ñ∏ê=~âìí~=äìÑíî®ÖëáåÑÉâíáçåÉê= ë~ãí=çëéÉÅáÑáâ~=äìÑíî®Öëëóãíçã=ëçã=Üçëí~I=ëäÉãÄáäÇåáåÖI=éáé=á= Äê∏ëíÉí=çÅÜ=~åÇÑ™ÇÇÜÉíK=ûîÉå=ëóãíçã=Ñê™å=å®ë~=çÅÜ=Ü~äë=Ü~ê= êÉä~íÉê~íë=íáää=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êK=f=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ëíìÇáÉê=Ü~ê=ÉÑÑÉâíÉå=~î=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëíìÇÉê~íë=ãÉÇ=ë™Ç~å~= ëàìâÇçãëã™íí= ëçã= åÉÇë~íí= äìåÖÑìåâíáçåI= ëóãíçã= Ñê™å= äìÑíî®Ö~êå~I=Ñ∏êë®ãê~í=íáääëí™åÇ=Üçë=~ëíã~íáâÉê=çÅÜ=éÉêëçåÉê=ãÉÇ= ~åÇê~=âêçåáëâ~=äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~êI=äìÑíî®ÖëáåÑÉâíáçåÉê=çÅÜ=åÉÇêÉ= äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê= Üçë= Ä~êåI= ∏â~í= áåí~Ö= é™= ëàìâÜìë= á= äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê=çÅÜ=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=∏â~Ç=Ç∏ÇäáÖÜÉí=á=ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ=ÉéáëçÇÉê=ãÉÇ=Ü∏Ö~=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖëÜ~äíÉêK=

c∏êÉâçãëíÉå= ~î= ~ëíã~= ÇáëâìíÉê~ë= á= ~îëåáííÉí= åÉÇ~åK= c∏êÉâçãëíÉå= ~î= âêçåáëâ= Äêçåâáí= î~êáÉê~ê= ãÉÇ= ™äÇÉê= çÅÜ= ê∏âî~åçêI=çÅÜ=ìééÖáÅâ=íáää=UIS=B=Ää~åÇ=îìñå~=ã®å=á=Éå=ëíìÇáÉ= Ñê™å= kçêêÄçííÉå= NVVNK= píìÇáÉê= é™= Ñ∏êÉâçãëíÉå= ~î= ÄêçåâáÉää= ÜóéÉêêÉ~âíáîáíÉí=á=ÇÉå=~ääã®åå~=ÄÉÑçäâåáåÖÉå=Ü~ê=áåíÉ=Öàçêíë=á= pîÉêáÖÉK==

o∏âåáåÖ=®ê=ÇÉå=îáâíáÖ~ëíÉ=çêë~âëÑ~âíçêå=Ñ∏ê=âêçåáëâ=ÄêçåâáíI= ãÉå=çÅâë™=~åÇê~=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=â~å=ëéÉä~=Éå=êçääK=^íí=~ääã®åå~= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=â~å=Ü~=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê=çÅÜ=J ëóãíçã= Ü~ê= îáë~íë= á= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= çÅÜ=

= ÉñéÉêáãÉåíÉää~=ëíìÇáÉê=ãÉÇ=ÉåëâáäÇ~=®ãåÉå=é™=Ä™ÇÉ=Ñ∏êë∏âëÇàìê= çÅÜ= ã®ååáëâçêK= iìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= ÄÉê®âå~ë= ™êäáÖÉå= Ñ∏êçêë~â~= å™Öê~=ÜìåÇê~=Ñ~ää=~î=áåí~Ö=é™=ëàìâÜìë=Ñ∏ê=äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê=á= ä~åÇÉíI=çÅÜ=ÄÉíóÇäáÖí=ÑäÉê=Ñ~ää=ãÉÇ=äáåÇêáÖ~êÉ=ÉÑÑÉâíÉê=EëÉ=_áä~Ö~=NI= â~éáíÉä=OFK=

aÉ=®ãåÉå=ëçã=çÑí~ëí=ÖÉê=ìééÜçî=íáää=~ääÉêÖá=®ê=éçääÉå=Ñê™å== Öê®ëI=ä∏îíê®Ç=çÅÜ=~åÇê~=î®ñíÉêI=ÉéáíÉä=Ñê™å=é®äëÇàìê=á=ÜÉããÉí=ëçã= â~ííI= ÜìåÇ= ÉääÉê= ã~êëîáåI= ë~ãí= Ç~ããâî~äëíÉêK= j∏ÖÉäëéçêÉê= áååÉÜ™ääÉê=í®ãäáÖÉå=ëî~Ö~=~ääÉêÖÉåI=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=Çê~ÄÄ~ë=ÉåÇ~ëí= ëí~êâí=~ääÉêÖáÄÉå®Öå~=áåÇáîáÇÉêK=

mêçÄäÉã=ãÉÇ=~ääÉêÖá=çÅÜ=~åå~å=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉí=Ü~ê=∏â~í=ìåÇÉê= ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ÇÉÅÉååáÉêå~K=m™=NVSMJí~äÉí=Ü~ÇÉ=O=éêçÅÉåí=~î=ÇÉå= îìñå~=ÄÉÑçäâåáåÖÉå=~ëíã~K=f=Ç~Ö=Ü~ê=ãÉää~å=Q=çÅÜ=NM=éêçÅÉåí=~î= ÇÉ= îìñå~= ~ëíã~ÄÉëî®êK= ^î= ä®â~êÉ= Çá~ÖåçëíáÅÉê~Ç= ~ëíã~= Ñ∏êÉâçããÉê=Üçë=RÓT=B=~î=ëîÉåëâ~=ëâçäÄ~êåK=

råÇÉêë∏âåáåÖ~ê=é™=î®êåéäáâíáÖ~=NTÓOMJ™êáåÖ~ê=NVTNI=NVUN= çÅÜ= NVVO= îáë~ê= ~íí= Ñ∏êÉâçãëíÉå= ~î= ~ëíã~= çÅÜ= ~ääÉêÖáëâ= êáåáí= EÜ∏ëåìî~F= ìåÇÉê= ÇÉåå~= íáÇ= íêÉÇìÄÄä~íëI= ëÉ= í~ÄÉääÉå= åÉÇ~åK= ^ëíã~ÑêÉâîÉåëÉå=î~ê=Ü∏Öëí=á=åçêê~=kçêêä~åÇI=ãÉÇ~å=Ü∏ëåìî~=î~ê= î~åäáÖ~ëí=á=ãÉää~åëîÉêáÖÉK=c∏êÉâçãëíÉå=~î=~ääÉêÖáëâ~=∏ÖçåJ=çÅÜ= å®ëÄÉëî®ê=Ü~ê=çÅâë™=∏â~í=Üçë=ëâçäÄ~êåI=çÅÜ=®ê=åì=Å~=TÓNM=BK= = =

q~ÄÉää= PKNK= mêÉî~äÉåëÉå= ~î= ~ëíã~= çÅÜ= ~ääÉêÖáëâ= êáåáí= EÜ∏ëåìî~F= Ää~åÇ= î®êåéäáâíáÖ~=îáÇ=ã∏åëíêáåÖÉå=EüÄÉêÖ=ãKÑäKI=NVVRF=

= =

= NVTN=

= NVUN=

= NVVO=

= ^ëíã~=

= NIV=B=

= OIU=B=

= RIT=B=

= e∏ëåìî~=

= QIQ=B=

= UIQ=B=

= NQIS=B=

=

cäÉê~=áåíÉêå~íáçåÉää~=ëíìÇáÉê=Ü~ê=îáë~í=~íí=Ñ∏êÉâçãëíÉå=~î=~ëíã~= çÅÜ=~ääÉêÖá=®ê=Ü∏ÖêÉ=á=ëí®ÇÉê=®å=é™=ä~åÇëÄóÖÇK=bå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ= é™=Ä~êå=á=pìåÇëî~ää=îáë~ÇÉ=~íí=Ñ∏êÉâçãëíÉå=~î=~ääÉêÖáÉêI=ãÉå=áåíÉ= ~î= ~ëíã~I= î~ê= Ü∏ÖêÉ= á= í®íçêíÉå= ®å= é™= ä~åÇëÄóÖÇÉåK= _~êåÉå= á= pìåÇëî~ää=î~ê=ãÉê=~ääÉêÖáëâ~=®å=Ä~êå=á=íî™=ëí®ÇÉê=á=bëíä~åÇ=çÅÜ= mçäÉåK=f=Ä™ÇÉ=s®ëíJ=çÅÜ=£ëíÉìêçé~=íÉåÇÉê~ê=ÇçÅâ=~ääÉêÖáÉêå~=~íí= î~ê~=î~åäáÖ~êÉ=á=ëí®ÇÉê=®å=é™=ä~åÇëÄóÖÇK=

_™ÇÉ=ÖÉåÉíáëâ~=Ñ~âíçêÉê=çÅÜ=ãáäà∏Ñ~âíçêÉê=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê= ~íí= ìíîÉÅâä~= ~ääÉêÖá= çÅÜ= ~ëíã~K= jÉää~å= OR= çÅÜ= QM= éêçÅÉåí= ~î= ÄÉÑçäâåáåÖÉå= ä∏éÉê= ~î= ÖÉåÉíáëâ~= ëâ®ä= Éå= ∏â~Ç= êáëâ= ~íí= Ääá= ~ääÉêÖáëâ~K=aÉëë~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=®ê=í®ãäáÖÉå=âçåëí~åí~I=äáâëçã=

= Ñ∏êÉâçãëíÉå= ~î= îáëë~= íóéÉê= ~î= ~ääÉêÖáÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ÄáçäçÖáëâí= ã~íÉêá~ä=ëçã=éçääÉåK=j~å=íêçê=Ç®êÑ∏ê=~íí=~åÇê~=Ñ~âíçêÉê=î~êáí= ~îÖ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê= ∏âåáåÖÉå= ~î= ~ääÉêÖáÉêK= aáí= Ü∏ê= Ç™äáÖí= áåçãÜìëâäáã~í= Ç®ê= éêçÄäÉã= ãÉÇ= ÑìâíI= Ç™äáÖ= îÉåíáä~íáçå= çÅÜ= âî~äëíÉêÑ∏êÉâçãëí=Ü~ê=∏â~í=ìåÇÉê=ÇÉí=ëÉå~ëíÉ=ÇÉÅÉååáÉíK=o∏âåáåÖ= çÅÜ=îáêìëáåÑÉâíáçåÉê=á=äìÑíî®Ö~êå~=∏â~ê=êáëâÉå=Ñ∏ê=ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ= îáÇ= ë~ãíáÇáÖ= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= ~ääÉêÖÉåI= ë~ååçäáâí= é™= ÖêìåÇ= ~î= áåÑä~ãã~íáçå=çÅÜ=ëâ~Ççê=é™=äìÑíî®ÖëëäÉãÜáåå~åK=_~êå=ëçã=îáëí~ë= é™=Ç~ÖÜÉã=Ñ™ê=çÑí~=äìÑíî®ÖëáåÑÉâíáçåÉêI=çÅÜ=â~å=Ç®êÑ∏ê=á=ÇÉíí~= ~îëÉÉåÇÉ= í®åâ~ë= ìíÖ∏ê~= Éå= êáëâÖêìééK= ü= ~åÇê~= ëáÇ~å= íóÅâë= íê™åÖÄçÇÇÜÉí=ëâóÇÇ~=ãçí=ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ=ÉåäáÖí=Éå=à®ãÑ∏ê~åÇÉ= ëíìÇáÉ=á=pîÉêáÖÉI=bëíä~åÇ=çÅÜ=mçäÉåI=çÅÜ=Éå=ÜóéçíÉë=Ü~ê=ÑçêãìJ äÉê~íë= ëçã= Ö™ê= ìí= é™= ~íí= îáëë~= íáÇáÖ~= áåÑÉâíáçåÉê= â~å= îÉêâ~= ëâóÇÇ~åÇÉ=ãçí=~ääÉêÖáÉê=E_ê™Ä®Åâ=çÅÜ=_à∏êâëí¨åI=NVVRFK=

bñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=íçÄ~âëê∏â=çÅÜ=é®äëÇàìê=ë~ãí=ÄçÉåÇÉ=á=Üìë= ãÉÇ=ÄêáëíÑ®ääáÖ=îÉåíáä~íáçå==ìíÖ∏ê=îáâíáÖ~=êáëâÑ~âíçêÉê=Ñ∏ê=~ëíã~= çÅÜ=äìÑíî®Öë~ääÉêÖá=Üçë=ëã™=Ä~êåI=ãÉÇ~å=~ãåáåÖ=ãÉê=®å=PÓQ= ã™å~ÇÉê= Ü~ê= Éå= ëâóÇÇ~åÇÉ= ÉÑÑÉâíK= bå= Ñ∏êëí®êâí= ÉÑÑÉâí= ~î= âçãÄáå~íáçåÉå= íçÄ~âëê∏â= çÅÜ= ÑìâíáÖ~LÇ™äáÖí= îÉåíáäÉê~ÇÉ= ÄóÖÖå~ÇÉê=Ü~ê=á~âíí~ÖáíëK=aÉå=~åÇÉä=~î=~ëíã~=çÅÜLÉääÉê=åÉÇêÉ= äìÑíî®Öëâ~í~êê=Üçë=ëã™=Ä~êå=ëçã=â~å=Ñ∏êâä~ê~ë=~î=ÇÉ=å®ãåÇ~= êáëâÑ~âíçêÉêå~=Ü~ê=á=çäáâ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=ëâ~íí~íë=íáää=OMÓPP=B= Ñ∏ê=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ê∏âåáåÖX=NNÓON=B=Ñ∏ê=âçêíî~êáÖ=~ãåáåÖX=SÓOS=B= Ñ∏ê=é®äëÇàìê=á=ÜÉããÉí=çÅÜ=NOÓNT=B=Ñ∏ê=ÄêáëíÑ®ääáÖí=îÉåíáäÉê~ÇÉ= Äçëí®ÇÉêK=EtáÅâã~å=çÅÜ=mÉêëÜ~ÖÉåI=NVVQF=f=Éå=åó=ëîÉåëâ=Éåâ®íJ Ä~ëÉê~Ç=ëíìÇáÉ=é™=TÓVJ™êáåÖ~ê=ÄÉÑ~ååë=∏îêÉ=äìÑíî®ÖëáåÑÉâíáçåÉê= î~ê~= ÇÉå= îáâíáÖ~ëíÉ= êáëâÑ~âíçêå= Ñ∏ê= ~ëíã~= çÅÜ= ~ääÉêÖáëâ= êáåáíI= Ñ∏êìíçã=®êÑíäáÖ~=Ñ~âíçêÉêK=cìâíéêçÄäÉã=á=Äçëí~ÇÉå=∏â~ÇÉ=êáëâÉå= Ñ∏ê=ë™î®ä=~ëíã~I=~ääÉêÖáëâ=êáåáí=çÅÜ=ÉâëÉã=ëçã=Ñ∏ê=∏îêÉ=äìÑíî®ÖëJ áåÑÉâíáçåÉêK=EüÄÉêÖ=ãKÑäKI=NVVSFK=

iìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= ìíçãÜìë= ëçã= âî®îÉÇáçñáÇ=çÅÜ=çòçå=â~å= é™îÉêâ~=äìåÖÑìåâíáçåÉå=çÅÜ=Ñ∏êçêë~â~=Éå=Ñ∏êÜ∏àÇ=â®åëäáÖÜÉí=á= äìÑíî®Ö~êå~=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ìíä∏ë~=~ëíã~íáëâ~=ÄÉëî®ê=Üçë=éÉêëçåÉê= ëçã=êÉÇ~å=Ü~ê=~ëíã~K=^íí=ÇÉëë~=®ãåÉå=â~å=Ñ∏êë®ãê~=íáääëí™åÇÉí= Üçë=~ëíã~íáâÉê=çÅÜ=∏â~=â®åëäáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=áå~åÇåáåÖ=~î=íKÉñK=â~ää= äìÑí=ÉääÉê=~ääÉêÖÉå=®ê=ë™äÉÇÉë=îáë~íI=ãÉå=Ç®êÉãçí=ë~âå~ë=ÄÉîáë=Ñ∏ê= ~íí=ÇÉ=â~å=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=~ëíã~ÇÉÄìíK=aÉ=â~å=ÇçÅâ=Ñê~ãâ~ää~= áåÑä~ãã~íáçå= á= äìåÖ~å= çÅÜ= ÖÉ= ëâ~Ççê= é™= äìÑíî®ÖëëäÉãÜáåå~åI= îáäâÉí= â~å= í®åâ~ë= ìåÇÉêä®íí~= ìééí~Ö= ~î= áå~åÇ~í= ~ääÉêÖÉå= çÅÜ= Ç®êãÉÇ=çÅâë™=∏â~=êáëâÉå=Ñ∏ê=ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖK=f=ÇàìêÑ∏êë∏â=®ê=ÇÉí= îáë~í=~íí=Ü∏Ö~=Ü~äíÉê=~î=çòçå=çÅÜ=ëî~îÉäÇáçñáÇ=â~å=ìåÇÉêä®íí~= ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ=ãçí=~ääÉêÖÉå=îá~=äìÑíî®Ö~êå~K=

=

PKPKO= eìÇÉâëÉã=çÅÜ=Ñ∏Çç®ãåÉë~ääÉêÖá

=

= `áêâ~=P=éêçÅÉåí=~î=ëã™Ä~êå=Ü~ê=~ääÉêÖáëâí=ëKâK=~íçéáëâí=ÉâëÉã= EÄ∏àîÉÅâëÉâëÉãFI=ëçã=∏â~ê=ãÉÇ=™äÇÉêå=ìéé=íáää=éìÄÉêíÉíÉå=çÅÜ= ëÉÇ~å=ãáåëâ~ê=á=Ñ∏êÉâçãëíK=jÉää~å=T=çÅÜ=NU=B=~î=Ä~êå=á=™äÇÉêå= TÓNQ=™ê=Ü~ê=~íçéáëâí=ÉâëÉãK=c∏êÉâçãëíÉå=~î=Ü~åÇÉâëÉã=®ê=Üçë= îìñå~=Å~=NN=BK=káÅâÉä~ääÉêÖá=ìíÖ∏ê=Å~=OM=B=~î=âçåí~âíÉâëÉãÉåK=

j™åÖ~=ìééäÉîÉê=ëáÖ=Ü~=ÄÉëî®ê=îáÇ=áåí~Ö=~î=îáëë~=Ñ∏Çç®ãåÉåK= _Éîáë~Ç=Ñ∏Çç®ãåÉë~ääÉêÖá=®ê=ÉãÉääÉêíáÇ=í®ãäáÖÉå=çî~åäáÖí=ìíçã= ìåÇÉê=ÇÉ=Ñ∏êëí~=äÉîå~Çë™êÉåI=ãÉÇ~å=áÅâÉJ~ääÉêÖáëâ=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉí= ®ê= î~åäáÖ~êÉK= `áêâ~= U= éêçÅÉåí= ~î= Ä~êå= ìåÇÉê= P= ™êë= ™äÇÉê= ®ê= ~ääÉêÖáëâ~L∏îÉêâ®åëäáÖ~=ãçí=çäáâ~=Ñ∏Çç®ãåÉåI=î~ê~î=O=éêçÅÉåí= ãçí= ãà∏äâéêçíÉáå= çÅÜ= Q= éêçÅÉåí= ãçí= ®ÖÖK= c∏Çç®ãåÉë~ääÉêÖá= Ñ∏êÉäáÖÖÉê=Üçë=NÓO=B=~î=TÓNMJ™êáÖ~=Ä~êåI=çÅÜ=ë~ååçäáâí=á=ë~ãã~= ÑêÉâîÉåë=Ää~åÇ=îìñå~K=c∏êÉâçãëíÉå=~î=Ñ∏Çç®ãåÉë∏îÉêâ®åëäáÖÜÉí= á=îáÇ~ëíÉ=ÄÉã®êâÉäëÉ=ìééëâ~íí~ë=íáää=NMÓNR=BK= = = =

PKQ== m™îÉêâ~å=é™=áããìåÑ∏êëî~êÉí

=

= fããìåëóëíÉãÉí=Ü~ê=ëçã=ìééÖáÑí=~íí=Ñ∏êëî~ê~=âêçééÉå=ãçí=óííêÉ= çÅÜ=áåêÉ=ÑáÉåÇÉê=ë™ëçã=áåÑÉâíáçåÉê=çÅÜ=Å~åÅÉêçãî~åÇä~ÇÉ=ÅÉääÉêK= aÉí=ã™ëíÉ=ÇÉëëìíçã=êÉÖäÉê~=ëáå=ÉÖÉå=Ñìåâíáçå=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ= ∏îÉêêÉ~ÖÉê~ê= ãçí= ®ãåÉå= á= ÇÉå= óííêÉ= ãáäà∏å= E~ääÉêÖáF= ÉääÉê= ~åÖêáéÉê=âêçééÉåë=ÉÖå~=î®îå~ÇÉê=E~ìíçáããìåáíÉíFK=oìÄÄåáåÖ~ê=á= áããìåëóëíÉãÉí= â~å= Ç®êÑ∏ê= êÉëìäíÉê~= á= ∏â~Ç= Ñ∏êÉâçãëí= ~î= áåÑÉâíáçåÉê= çÅÜ= Å~åÅÉêëàìâÇçã~êI= á= ~ääÉêÖá= çÅÜ= á= ~ìíçáããìå= ëàìâÇçãI=íKÉñK=êÉìã~íáëãK=fããìåëóëíÉãÉí=Ü~ê=ÇçÅâ=åçêã~äí=Éå= ëíçê= êÉëÉêîâ~é~ÅáíÉíI= çÅÜ= Éå= å™Öçí= åÉÇë~íí= Ñìåâíáçå= ÄÉÜ∏îÉê= Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=ãÉÇÑ∏ê~=∏â~Ç=áåÑÉâíáçåëêáëâK=sáÇ=~ääî~êäáÖ~=ëàìâÇçã~ê= ëçã=Å~åÅÉêI=efsL^fap=ÉääÉê=Çá~ÄÉíÉë=â~å=ÇçÅâ=áããìåÑ∏êëî~êÉíë= êÉëÉêîâ~é~ÅáíÉí=î~ê~=åÉÇë~ííK=

hÉãáëâ~= ®ãåÉå= â~å= çÅâë™= é™îÉêâ~= áããìåÑ∏êëî~êÉíK= cê™å= ÇàìêÑ∏êë∏â=®ê=ÇÉí=îáë~í=~íí=ë™Ç~å=é™îÉêâ~å=â~å=î~ê~=~ååçêäìåÇ~= çÅÜ= ~ääî~êäáÖ~êÉ= çã= é™îÉêâ~å= ëâÉê= ìåÇÉê= ÑçëíÉêäáîÉí= çÅÜ= åóÑ∏ÇÇÜÉíëéÉêáçÇÉå=Ç™=áããìåëóëíÉãÉí=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=®ê=çãçÖÉíI= à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=é™îÉêâ~å=é™=îìñå~=áåÇáîáÇÉêK=

aÉí=Ñáååë=ÇàìêÉñéÉêáãÉåíÉää~=Ç~í~=ëçã=îáë~ê=~íí=çäáâ~=âÉãáëâ~= ®ãåÉå=â~å=ëâ~Ç~=áããìåëóëíÉãÉíë=ÑìåâíáçåK=c∏ê=ã®ååáëâçê=Ü~ê= áããìåçëìééêÉëëáî~= ÉÑÑÉâíÉê= é™îáë~íë= á= ëáíì~íáçåÉê= ãÉÇ=

= ç~îëáâíäáÖí=Ü∏Ö=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=îáëë~=âÉãáëâ~=ëìÄëí~åëÉêK=k®ê=ÇÉí= Ö®ääÉê= ä™ÖÖê~ÇáÖ= ÉñéçåÉêáåÖ= ìåÇÉê= ä™åÖ= íáÇI= ëçã= ®ê= ÇÉå= ãÉëí= êÉäÉî~åí~= ëáíì~íáçåÉå= Ñ∏ê= ~ääã®åÜÉíÉåë= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êI=ë™=Ü~ê=îá=ãóÅâÉí=äáíÉå=âìåëâ~é=çã=é™îÉêâ~å= é™=áããìåÑìåâíáçåÉåI=ãÉå=ÇÉí=Ñáååë=Ç~í~=ëçã=~åíóÇÉê=~íí=m`_= çÅÜ= ~åÇê~= âäçêÉê~ÇÉ= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= â~å= é™îÉêâ~= áããìåëóëíÉãÉí= á= ÄÉÑçäâåáåÖ~ê= ëçã= ®íÉê= ãóÅâÉí= Ñáëâ= Ñê™å= Ñ∏êçêÉå~ÇÉ=çãê™ÇÉåK=

aàìêÉñéÉêáãÉåíÉää~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= Ü~ê= îáë~í= ~íí= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= ëçã= çòçå= çÅÜ= âî®îÉÇáçñáÇ= ÖÉê= Éå= ãáåëâ~Ç= ãçíëí™åÇëâê~Ñí=ãçí=äìÑíî®ÖëáåÑÉâíáçåÉêI=ëçã=ÇÉäîáë=â~å=Ü®åÑ∏ê~ë= íáää=é™îÉêâ~å=é™=áããìåÑ∏êëî~êÉíK=aÉí=Ñáååë=çÅâë™=Üìã~åÇ~í~= ëçã= éÉâ~ê= é™= ~íí= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= â~å= Ü~= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Ñ∏êÉâçãëíÉå=~î=äìÑíî®ÖëáåÑÉâíáçåÉêI=ë®êëâáäí=Üçë=ëã™=Ä~êåK=

bå= ~åå~å= Ñ~âíçêI= ëçã= áåÇáêÉâí= Ü~ê= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êI= ®ê= ÇÉå= áããìåçëìééêÉëëáî~= ÉÑÑÉâíÉå= ~î= ìäíê~îáçäÉíí= äàìë= EÄ™ÇÉ= rsJ^= çÅÜ= rsJ_FK= aÉåå~= ÉÑÑÉâí= ìééíê®ÇÉê=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=Üçë=éÉêëçåÉê=ãÉÇ=äàìë=ÜìÇÑ®êÖI=çÅÜ=â~å= î~ê~=á=ÑäÉê~=îÉÅâçê=ÉÑíÉê=ÉñéçåÉêáåÖÉå=Ñ∏ê=ëçääàìë=ÉääÉê=á=ëçä~êáìãK= aÉå= áããìåçëìééêÉëëáî~= ÉÑÑÉâíÉå= ~î= ëçääàìë= ®ê= ë~ååçäáâí= Éå= ÄáÇê~Ö~åÇÉ= Ñ~âíçê= íáää= ÇÉå= ∏â~åÇÉ= ÜìÇÅ~åÅÉêÑêÉâîÉåëÉåI= ëçã= éêáã®êí=ÄÉêçê=é™=rsJäàìëÉíë=ak^Jëâ~Ç~åÇÉ=ÉÑÑÉâíK=rííìååáåÖÉå= ~î=ÇÉí=ëíê~íçëÑ®êáëâ~=çòçåëâáâíÉí=ÖÉê=∏â~Ç=rsJáåëíê™äåáåÖ=çÅÜ= ÄÉê®âå~ë=âçãã~=~íí=äÉÇ~=íáää=ë™î®ä=åÉÇë~íí=áããìåÑ∏êëî~ê=ëçã= ∏â~Ç=Ñ∏êÉâçãëí=~î=ÜìÇÅ~åÅÉêK=

båÇ~ëí=á=ìåÇ~åí~ÖëÑ~ää=çÅÜ=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Ü∏Ö=ÉñéçåÉêáåÖ= â~å= Éå= áããìåçíçñáëâ= é™îÉêâ~å= Ñ∏êî®åí~ë= äÉÇ~= íáää= åó~= ëàìâÇçã~êK=på~ê~êÉ=â~å=áããìåçäçÖáëâ~=ÉÑÑÉâíÉê=á=Éå=ÄÉÑçäâåáåÖ= Ñ∏êî®åí~ë=äÉÇ~=íáää=Éå=äáíÉå=∏âåáåÖ=~î=íKÉñK=áåÑÉâíáçåëëàìâÇçã~ê= ÉääÉê=Å~åÅÉêI=Éå=∏âåáåÖ=ëçã=â~å=î~ê~=ëî™ê=~íí=êÉÖáëíêÉê~K= = = =

PKR== oÉéêçÇìâíáçåëé™îÉêâ~å

=

= jÉÇ= êÉéêçÇìâíáçåëé™îÉêâ~å= ãÉå~ë= Éå= ~îîáâÉäëÉ= Ñê™å= ÇÉí= åçêã~ä~= ÄáçäçÖáëâ~= Ñ∏êäçééÉí= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ÄÉÑêìâíåáåÖI= Öê~îáÇáíÉí=çÅÜ=Ä~êåÉíë=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏êÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=Ñ∏ÇëÉäåK=p™Ç~å~= ~îîáâÉäëÉê=â~å=ÄÉêç=é™=ëâ~Ççê=ëçã=ìééâçããáí=á=â∏åëÅÉääÉå=Ñ∏êÉ= ÄÉÑêìâíåáåÖÉåI= ÉääÉê= á= ÑçëíÉêÅÉääÉêå~= ìåÇÉê= Öê~îáÇáíÉíÉåK= sáÇ= ëí∏êåáåÖ~ê=é™=êÉéêçÇìâíáçåÉå=â~å=ã~å=~åíáåÖÉå=Ñ™=ÉÑÑÉâíÉê=é™=

= Ñ∏êã™Ö~å=~íí=~äëíê~=Ä~êåI=ìííêóÅâí=ëçã=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=Ääá=Öê~îáÇ= çÅÜ= ÑìääÑ∏äà~= Öê~îáÇáíÉíI= ÉääÉê= ë™= â~å= ã~å= Ñ™= ÉÑÑÉâíÉê= ëçã= â~å= á~âíí~ë=é™=ÇÉí=Ñê~ãÑ∏ÇÇ~=Ä~êåÉíK=c∏êã™Ö~å=~íí=~äëíê~=Ä~êå=ëâìääÉ= âìåå~=î~ê~=Éå=Ñìåâíáçå=ëçã=®ê=â®åëäáÖ=Ñ∏ê=ãáäà∏é™îÉêâ~åI=çÅÜ=Éå= îáâíáÖ=Ñìåâíáçå=Ü®êîáÇä~Ö=®ê=ëéÉêãáÉêå~ë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ÄÉÑêìâí~= ®ÖÖI=ë~ãí=ÇÉí=ÄÉÑêìâí~ÇÉ=®ÖÖÉíë=Ñ∏êã™Ö~=íáää=áãéä~åí~íáçå=çÅÜ= î®ñí=á=äáîãçÇÉêåK=

^åÇÉäÉå=Öê~îáÇáíÉíÉê=ëçã=ëäìí~ê=á=ãáëëÑ~ää=®ê=ë™=Ü∏Ö=ëçã=NMÓ NR=éêçÅÉåíI=çÅÜ=Ü~ê=áåíÉ=∏â~í=ãÉÇ=íáÇÉåK=lêë~âÉêå~=íáää=ãáëëÑ~ää= â~å=î~ê~=ã™åÖ~K=f=çãâêáåÖ=Ü®äÑíÉå=~î=~ää~=ãáëëÑ~ää=ëçã=áåíê®ÑÑ~ê=á= Ä∏êà~å=é™=Öê~îáÇáíÉíÉå=â~å=Öê~î~=âêçãçëçãêìÄÄåáåÖ~ê=é™îáë~ëI= çÅÜ=á=Éå=Ñà®êÇÉÇÉä=Ñ∏êÉäáÖÖÉê=ãáëëÄáäÇåáåÖ~êK=

hÉãáâ~äáÉêë= ÉîÉåíìÉää~= é™îÉêâ~å= é™= ÑçëíêÉíë= å~íìêäáÖ~= ìíîÉÅâäáåÖ= Ü~ê= î~êáí= ~î= ëíçêí= áåíêÉëëÉ= ~ääíëÉÇ~å= åÉìêçëÉÇóåâ~í~ëíêçÑÉå=á=Ä∏êà~å=é™=SMJí~äÉíK=cêÉâîÉåëÉå=íáÇáÖí= ìééí®Åâí~=ãáëëÄáäÇåáåÖ~ê=â~å=ëâ~íí~ë=íáää=OÓP=éêçÅÉåíI=çÅÜ=íçí~äí= ëÉíí=Ñ™ê=QÓR=éêçÅÉåí=~î=~ää~=Ä~êå=å™Öçå=ãáëëÄáäÇåáåÖëÇá~ÖåçëK= k™Öçå=∏âåáåÖ=ãÉÇ=íáÇÉå=Ü~ê=áåíÉ=á~âíí~ÖáíëK=iáåÇêáÖ~êÉ=é™îÉêâ~å= â~å=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=ãáåëâ~Ç=Ñ∏ÇÉäëÉîáâí=çÅÜ=Ñ∏êëÉå~Ç=ìíîÉÅâäáåÖK=

c∏ê=~íí=Éå=âÉãáëâ=ëìÄëí~åë=ëâ~=âìåå~=î~ê~=ÑçëíÉêëâ~Ç~åÇÉ= ã™ëíÉ=ÇÉí=é~ëëÉê~=éä~ÅÉåí~Ä~êêá®êÉåI=ÇîëK=å™=ÑçëíêÉí=îá~=ãçÇÉêåë= ÄäçÇÅáêâìä~íáçåK=oáëâÉå=Ñ∏ê=ëíêìâíìêÉää~=ãáëëÄáäÇåáåÖ~ê=®ê=ëí∏êëí= ìåÇÉê=~åÇê~=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=íçäÑíÉ=Öê~îáÇáíÉíëîÉÅâ~å=Ç™=ÇÉ=çäáâ~= çêÖ~åÉå=~åä®ÖÖëK=råÇÉê=ÇÉå=ëáëí~=ÇÉäÉå=~î=Öê~îáÇáíÉíÉå=î®ñÉê= åÉêîëóëíÉãÉí=ãóÅâÉí=ëå~ÄÄíI=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=åÉêîëóëíÉãÉí=ìåÇÉê= ÇÉíí~= ëí~Çáìã= ®ê= ãóÅâÉí= â®åëäáÖí= Ñ∏ê= íçñáëâ= é™îÉêâ~åK= jçíëî~ê~åÇÉ= Ü∏Ö= â®åëäáÖÜÉí= Ñ∏êÉäáÖÖÉê= ìåÇÉê= Ä~êåÉíë= Ñ∏êëí~= äÉîå~ÇëíáÇI= ÉÑíÉêëçã= åÉêîëóëíÉãÉíë= ëå~ÄÄ~= íáääî®ñí= Ñçêíë®ííÉê= ÉÑíÉê=Ñ∏ÇÉäëÉåK=sáëë~=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=~åë~ãä~íë=á=âêçééÉå= ìíë∏åÇê~ë= ãÉÇ= ãçÇÉêëãà∏äâÉå= çÅÜ= â~å= ®îÉå= é™= ÇÉí= ë®ííÉí= é™îÉêâ~=ÇÉí=äáää~=Ä~êåÉíK=

lêë~âÉêå~= íáää= ÑçëíÉêëâ~Ççê= ®ê= íáää= ëíçê= ÇÉä= çâ®åÇ~K= ^äâçÜçäãáëëÄêìâ= ®ê= ÇçÅâ= Éå= â®åÇ= êáëâÑ~âíçêI= äáâëçã= îáëë~= áåÑÉâíáçåÉê=çÅÜ=àçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖK=o∏âåáåÖ=∏â~ê=êáëâÉå=Ñ∏ê= ãáëëÑ~ää=çÅÜ=ä™Ö=Ñ∏ÇÉäëÉîáâí=çÅÜ=Ü~ê=®îÉå=ë~ííë=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ= åÉÇë~íí= Ñ∏êã™Ö~= ~íí= ~äëíê~= Ä~êåK= bíí= ë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å= ä™Ö= Ñ∏ÇÉäëÉîáâí= çÅÜ= ÄçÉåÇÉ= á= Ñ∏êçêÉå~ÇÉ= çãê™ÇÉå= Ü~ê= é™îáë~íë= á= å™Öê~=ëíìÇáÉê=ãÉå=áåíÉ=á=~åÇê~K=

bÑíÉê=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=é™=ÉñéçåÉê~ÇÉ=ÖêìééÉê= ~î=ã®ååáëâçê=®ê=ÇÉí=â®åí=~íí=íKÉñK=ÄäóI=ãÉíóäâîáÅâëáäîÉê=çÅÜ=m`_= â~å= é™îÉêâ~= ÇÉå= åçêã~ä~= ìíîÉÅâäáåÖÉå= ~î= ÑçëíêÉíK= aÉå= â®åëäáÖ~ëíÉ= ÉÑÑÉâíÉå= ~î= ÇÉëë~= ®ãåÉå= íóÅâë= î~ê~= é™îÉêâ~å= é™=

= åÉêîëóëíÉãÉí=Üçë=ÑçëíêÉí=ÉääÉê=ÇÉí=Çá~åÇÉ=Ä~êåÉí=ëçã=îáë~ê=ëáÖ=á= Ñ∏êëÉå~Ç=ãÉåí~ä=çÅÜ=ãçíçêáëâ=ìíîÉÅâäáåÖK=f=∏îêáÖí=®ê=ìåÇÉêä~ÖÉí= Ç™äáÖíI=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ãóÅâÉí=ëî™êí=~íí=ëâ~íí~=óííêÉ=ãáäà∏Ñ~âíçêÉêë= ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÑçëíÉêé™îÉêâ~åK=cê™å=ÇàìêÑ∏êë∏â=®ê=ÇÉí=ÇçÅâ=îáë~í= ~íí=ã™åÖ~=çäáâ~=âÉãáâ~äáÉê=â~å=ÖÉ=ÑçëíÉêëâ~ÇçêI=ãÉå=ÇçëÉêå~=á= ÇÉëë~= Ñ∏êë∏â= ®ê= á= ~ääã®åÜÉí= ãóÅâÉí= Ü∏ÖêÉ= ®å= î~Ç= ã®ååáëâçê= ìíë®ííë=Ñ∏ê=á=ÇÉå=~ääã®åå~=ãáäà∏åK=

bå= ~åå~å= íóé= ~î= êÉéêçÇìâíáçåëé™îÉêâ~å= ®ê= ÇÉå= ëçã= Üçêãçåäáâå~åÇÉ=®ãåÉå=â~å=ìí∏î~K=£ëíêçÖÉåäáâå~åÇÉ=ÉÑÑÉâíÉêI= ëçã=ÇáëâìíÉê~ë=å®êã~êÉ=á=~îëåáíí=QKQ=ë~ãí=â~éáíÉä=QKNP=á=_áä~Ö~=NI= ãáëëí®åâë= âìåå~= Ü~= Éíí= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ÄäK~K= Ñ∏êë®ãê~Ç= ëéÉêãáÉâî~äáíÉí= Üçë= ã®å= çÅÜ= é™îÉêâ~å= é™= ÇÉå= ëÉñìÉää~= ìíîÉÅâäáåÖÉåK= = = =

PKS== m™îÉêâ~å=é™=åÉêîëóëíÉãÉí

=

= lêë~âëÑ~âíçêÉê= íáää= âêçåáëâ~= Üà®êåëàìâÇçã~ê= ëçã= ^äòÜÉáãÉêë= ëàìâÇçãI= m~êâáåëçåë= ëàìâÇçã= ÉääÉê= ãìäíáéÉä= ëâäÉêçë= EjpF= ®êI= Ñ∏êìíçã= Éå= ÖÉåÉíáëâ= âçãéçåÉåíI= á= ëíçêí= ëÉíí= çâ®åÇ~K= c∏êÉâçãëíÉå=~î=™äÇÉêëÇÉãÉåë=Üçë=éÉêëçåÉê=∏îÉê=TR=™ê=®ê=Å~=NM= éêçÅÉåí=á=píçÅâÜçäãI=çÅÜ=®ê=ë™äÉÇÉë=Éíí=ÄÉíóÇ~åÇÉ=éêçÄäÉãK=

_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=ãáäà∏Ñ~âíçêÉê=ë™=Ñáååë=ÇÉí=áåÇáÅáÉê=ëçã=éÉâ~ê=é™= Éíí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=~äìãáåáìã=çÅÜ=^äòÜÉáãÉêë= ëàìâÇçãI= ãÉå= å™Öçí= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= áåí~Ö= ~î= ~äìãáåáìã= îá~= î~ííÉå=ÉääÉê=Ñ∏Ç~=®ê=áåíÉ=ë®âÉêëí®ääí=EëÉ=_áä~Ö~=NI=â~éáíÉä=QKNNFK=

vêâÉëã®ëëáÖ=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=Ü∏Ö~=Ü~äíÉê=~î=ã~åÖ~å=á=Öêìîçê= Ü~ê=îáë~í=ëáÖ=âìåå~=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=Üà®êåëâ~ÇçêI=çÅÜ=~íí=~åÇê~= íìåÖãÉí~ääÉê=ëçã=ÄäóI=âîáÅâëáäîÉê=çÅÜ=~êëÉåáâ=â~å=ÖÉ=ìééÜçî=íáää= ëâ~Ççê=é™=åÉêîëóëíÉãÉí=®ê=î®ä=â®åí=Ñê™å=óêâÉëã®ëëáÖ=ÉñéçåÉêáåÖK= vêâÉëã®ëëáÖ=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=çêÖ~åáëâ~=ä∏ëåáåÖëãÉÇÉäI=äáâëçã=Ü∏Ö= ~äâçÜçäâçåëìãíáçåI= â~å= çÅâë™= ÖÉ= ëâ~Ççê= é™= ÇÉí= ÅÉåíê~ä~= çÅÜ= éÉêáÑÉê~= åÉêîëóëíÉãÉí= çÅÜ= ëóãíçã= ëçã= ãáååÉëÑ∏êäìëíI= âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉê=çÅÜ=åÉÇë~íí=êÉ~âíáçåëÜ~ëíáÖÜÉíK=

aÉ=å®ãåÇ~=®ãåÉå~=Ñ∏êÉâçããÉê=~ää~=ëçã=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=ÇÉå= ~ääã®åå~=ãáäà∏åI=ãÉå=á=Ü~äíÉê=ëçã=ìåÇÉêëíáÖÉê=ÇÉã=Ç®ê=ÉÑÑÉâíÉê= ëÉííë= á= ÇàìêÑ∏êë∏â= ÉääÉê= á= óêâÉëäáîÉíK= aÉí= Ö™ê= Ç®êÑ∏ê= áåíÉ= ~íí= éêÉÅáëÉê~=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=åÉêîJ=ÉääÉê=Üà®êåëâ~Ççê= á=ÄÉÑçäâåáåÖÉåK= =

=

PKT== j~ÖJí~êãëàìâÇçã~ê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=

ëãáííëéêáÇåáåÖ

=

= _~âíÉêáÉêI=îáêìëI=éêçíçòçÉê=ÉíÅK=®ê=ÇÉå=ÇÉä=~î=ãáäà∏å=ëçã=~ääíáÇ= ìí∏î~í=ÇÉí=ëí∏êëí~=áåÑäóí~åÇÉí=é™=ã®ååáëâ~åë=Ü®äë~K=pçã=ÉñÉãéÉä= â~å=å®ãå~ë=íóÑçáÇÑÉÄÉêJ=çÅÜ=âçäÉê~ÉéáÇÉãáÉêå~=é™=NUMMJí~äÉíK= qáää= Ñ∏äàÇ= ~î= Ñ∏êÄ®ííê~Ç= ÜóÖáÉå= Ü~ê= ~åí~äÉí= Ñ~ää= ~î= ÉéáÇÉãáëâ= Öìäëçí=EÜÉé~íáí=^F=ëàìåâáí=Ñê™å=NO=MMM=Ñ~ää=™ê=NVQU=íáää=çãâêáåÖ= PMM=Ñ~ää=éÉê=™êK=

^î= ÇÉ= í~êãÄìêå~= Ä~âíÉêáÉää~= ëãáííçêå~= Ü~ê= íóÑçáÇJ= çÅÜ= é~ê~íóÑçáÇÑÉÄÉê= ãáåëâ~í= ã~êâ~åíK= a®êÉãçí= ®ê= ë~äãçåÉää~ÉåíÉêáíÉêå~=î~åäáÖ~=çÅÜ=Ü~ê=∏â~í=áÖÉå=á=ëäìíÉí=~î=NVUMJ í~äÉíK= qáää= ëíçê= ÇÉä= ëâÉê= ëãáíí~å= ìíçãä~åÇëK= `~ãéóäçJ Ä~âíÉêáåÑÉâíáçå= ëçã= çêë~â= íáää= Çá~êê¨= Ü~ê= çÅâë™= îáë~í= ëáÖ= î~ê~= î~åäáÖíK=aÉå=î~åäáÖ~ëíÉ=çêë~âÉå=íáää=Ä~êåÇá~êê¨=®ê=êçí~îáêìëK=

qáÇáÖ~êÉ= áåíê®ÑÑ~ÇÉ= Ä~âíÉêáÉää~= í~êãáåÑÉâíáçåÉê= Ñê®ãëí= é™= ëçãã~êÉå= çÅÜ= Ü∏ëíÉåK= f= çÅÜ= ãÉÇ= ~íí=ã~íî~êçê=åì=Ñ∏êî~ê~ë=á= âóäëâ™éI=çÅÜ=~íí=êÉëçê=íáää=ëóÇäáÖ~=ä®åÇÉê=∏â~íI=Ü~ê=ÇÉí=ëâÉíí=Éå= îáëë=ìíà®ãåáåÖ=∏îÉê=™êÉíK=fåÇáêÉâí=âçåí~âíëãáíí~=®ê=ë®êëâáäí=î~åäáÖ= á= ãáäà∏Éê= Ç®ê=ÜóÖáÉåÉå=®ê=Ç™äáÖI=íKÉñK=îáÇ=ÖÉãÉåë~ãí=Äêìâ=~î= Ü~åÇÇìâ= ÉääÉê= ÄêáëíÑ®ääáÖ= ÇáëâåáåÖ= ~î= ÄÉëíáÅâ= çÅÜ= éçêëäáåK= q~êãëãáííçê= â~å= ∏îÉêÑ∏ê~ë= ÖÉåçã= Äêáëí~åÇÉ= êÉåÜ™ääåáåÖ= á= íç~äÉííÉê=çÅÜ=Ä~ÇêìãK=

pãáííëéêáÇåáåÖ=îá~=î~ííÉå=çÅÜ=Ñ∏Ç~=Ü~ê=ÄÉëâêáîáíë=á=_áä~Ö~=NI= â~éáíÉä=QKOI=QKQ=çÅÜ=RKPK=pãáííëéêáÇåáåÖ=îá~=Ä~Çî~ííÉå=®ê=Ç™äáÖí= ÇçâìãÉåíÉê~íK=^åí~äÉí=ìíÄêçíí=~î=ã~ÖJí~êãëàìâÇçã=íáää=Ñ∏äàÇ=~î= Ñ∏êçêÉå~í=ÇêáÅâëî~ííÉå=®ê=Å~=OÓNM=î~êàÉ=™êI=ãÉÇ=íçí~äí=Å~=P=MMM= áåëàìâå~ÇÉ= éÉêëçåÉêK= ^åí~äÉí= ê~ééçêíÉê~ÇÉ= äáîëãÉÇÉäëÄìêå~= ìíÄêçíí= î~ê= NVVR= NPQ= ëí= ãÉÇ= ë~ãã~åä~Öí= Å~= P=MMM= ëàìâ~K= j∏êâÉêí~äÉí= ®ê= ÇçÅâ= ëíçêíI= çÅÜ= ~åí~äÉí= â~å= î~ê~= ë™= Ü∏Öí= ëçã= RMM=MMMI=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=î~êàÉ=ëîÉåëâ=Çê~ÄÄ~ë=î~êí=ÑÉãíçåÇÉ= íáää=íàìÖçåÇÉ=™ê=~î=ã~Öëàìâ~K=

s~ííÉåÄìêå~= ëãáííçê= â~å= Ñ∏êÉâçãã~= çã= ÇêáÅâëî~ííåÉí= Ñ∏êçêÉå~ë= ãÉÇ= ~îäçééëî~ííÉåK= qáÇáÖ~êÉ= Ñ∏êÉâçã= î~ííÉåÄìêå~= íóÑçáÇÑÉÄÉêJ= çÅÜ= ÇóëÉåíÉêáÉéáÇÉãáÉêK= f= Ç~Ö= Ñ∏êÉâçããÉê= áåëàìâå~åÇÉ=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=`~ãéóäçÄ~ÅíÉêáçëK=sáêìë= â~å= çÅâë™= ëéêáÇ~ë= îá~= ~îäçééëî~ííÉåI= äáâëçã= Öá~êÇá~ëáë= çÅÜ= ~ã∏Ä~ÇóëÉåíÉêáK=

oáëâÉå= Ñ∏ê= ëãáííëéêáÇåáåÖ= îá~= äáîëãÉÇÉä= ®ê= ë®êëâáäí= ëíçêI= ÉÑíÉêëçã=Ä~âíÉêáÉê=EãÉå=áåíÉ=îáêìëF=â~å=íáääî®ñ~=á=äáîëãÉÇäÉí=çã= íÉãéÉê~íìêÉå= ∏îÉêëíáÖÉê= Å~= HNMG`K= c∏êçêÉåáåÖ= ~î= ~åáã~äáëâ~=

= äáîëãÉÇÉä= â~å= ëâÉ= ÖÉåçã= íKÉñK= Ñ∏êçêÉå~í= ÑçÇÉêK= sáÇ= ëä~âí= ~î= ëãáíí~í=Çàìê=â~å=ëãáíí®ãåÉå=∏îÉêÑ∏ê~ë=íáää=~åÇê~=ëä~âíâêçéé~êK= `~ãéóäçÄ~ÅíÉêáåÑÉâíáçå= ®ê= ÇÉå= î~åäáÖ~ëíÉ= ê~ééçêíÉê~ÇÉ= äáîëãÉÇÉäëÄìêå~=Ä~âíÉêáÉáåÑÉâíáçåÉåI=ãÉÇ=Å~=O=RMM=áåÜÉãëâ~= Ñ~ää=éÉê=™êK=_~âíÉêáÉå=®ê=î~åäáÖ=Üçë=íKÉñK=Ü∏åëI=âçê=çÅÜ=ëîáåK==aÉå= íáääî®ñÉê=ÇçÅâ=áåíÉ=äáâ~=ä®íí=á=äáîëãÉÇÉä=ëçã=p~äãçåÉää~K=

^åí~äÉí=~åã®äÇ~=áåÜÉãëâ~=ë~äãçåÉää~Ñ~ää=®ê=Å~=PMMÓUMM=éÉê= ™êK= ^åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ÇÉí= ä™Ö~= ~åí~äÉí= áåÜÉãëâí= ë~äãçåÉää~J ëãáíí~ÇÉ=éÉêëçåÉê=ÄÉêçê=é™=~íí=ãáåÇêÉ=®å=N=B=~î=~ää~=äáîëãÉÇÉä= çÅÜ=Çàìê=á=pîÉêáÖÉ=®ê=ëãáíí~ÇÉ=ãÉÇ=p~äãçåÉää~K=

sáëë~=Ä~âíÉêáÉê=ëçã=íáääî®ñÉê=á=äáîëãÉÇÉä=â~å=ÄáäÇ~=íçñáåÉê= ëçã=â~å=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=ã~ÖJí~êãëàìâÇçãK=sáëë~=Ä~âíÉêáÉíçñáåÉê= ®ê=î®êãÉëí~Äáä~=çÅÜ=Äêóíë=áåíÉ=åÉê=îáÇ=âçâåáåÖ=ÉääÉê=ëíÉâåáåÖK= = = =

PKU== päìíë~íëÉê

=

= lêë~âÉêå~=íáää=ìééâçãëí=~î=ëàìâÇçã=®ê=ÉåÇ~ëí=ÇÉäîáë=â®åÇ~I=ãÉå= ë~ååçäáâí=®ê=ÇÉí=~ääíáÇ=Ñê™Ö~=çã=ãìäíáÑ~âíçêáÉää~=éêçÅÉëëÉêK=aÉíí~= Ö∏ê=ÇÉí=î~åëâäáÖí=~íí=Çê~=ëäìíë~íëÉê=çã=ãáäà∏Ñ~âíçêÉêë=ÄÉíóÇÉäëÉK= hìåëâ~éÉêå~= ®ê= ë®êëâáäí= çÑìääëí®åÇáÖ~= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ë™Ç~å~= ãáäà∏Ñ~âíçêÉê= ëçã= îá= ÉñéçåÉê~ë= Ñ∏ê= á= ÇÉå= ~ääã®åå~= ãáäà∏å= á= Ç~ÖÉåë= pîÉêáÖÉ= Ç®ê= ê∏âåáåÖ= çÅÜ= ~äâçÜçäâçåëìãíáçå= çÑí~= ∏îÉêëâìÖÖ~ê= ÉÑÑÉâíÉå= ~î= óííêÉ= ãáäà∏Ñ~âíçêÉêK= aÉå= ãÉëí~= áåÑçêã~íáçåÉå=çã=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êë=íçñáëâ~=ÉÑÑÉâíÉê=Ñ∏êÉäáÖÖÉê= Ñê™å= ÇàìêÑ∏êë∏â= ãÉÇ= Ü∏Ö~= ÇçëÉê= ÉääÉê= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=~î=óêâÉëÉñéçåÉê~ÇÉ=éÉêëçåÉêI=Ç®ê=Ü~äíÉêå~=çÅâë™= äáÖÖÉê= ÄÉíóÇäáÖí= Ü∏ÖêÉ= ®å= á= ÇÉå= ~ääã®åå~= ãáäà∏åK= c∏ê= îáëë~= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉå=íêçê=ã~å=~íí=ÇÉí=Ñ∏êÉäáÖÖÉê=Éå=êáëâ= ®îÉå= îáÇ= ä™Ö~= ÇçëÉêI= çÅÜ= Ñ∏ê= å™Öê~= ë™Ç~å~= Ü~ê= ã~å= âìåå~í= ÄÉê®âå~=Å~åÅÉêêáëâÉå=îáÇ=ä™ÖÇçëÉñéçåÉêáåÖK=p~ãÄ~åÇÉí=ãÉää~å= äìåÖÅ~åÅÉê=çÅÜ=ê~Ççå=çÅÜ=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=Ü~ê=âìåå~í=é™îáë~ë=á= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ëíìÇáÉêI=äáâëçã=~åÇê~=ÉÑÑÉâíÉê=é™=äìÑíî®Ö~êå~=~î= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êK=pâ~ííåáåÖ~ê=Ü~ê=çÅâë™=âìåå~í=Ö∏ê~ë=~î=ÇÉëë~= ãáäà∏Ñ~âíçêÉêë=ÄáÇê~Ö=íáää=Å~åÅÉê=çÅÜ=äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~êK=f=∏îêáÖí= íáää™íÉê=ÇçÅâ=ìåÇÉêä~ÖÉí=ë®ää~å=âî~åíáí~íáî~=Ñ∏êìíë®ÖÉäëÉê=çã=çäáâ~= ãáäà∏Ñ~âíçêÉêë= ÄáÇê~Ö= íáää= ëàìâäáÖÜÉíK= aÉíí~= áååÉÄ®ê= áåíÉ= ~íí= ë~ãÄ~åÇ= ëâìääÉ= ë~âå~ëI= ãÉå= ÄÉäóëÉê= ÇÉ= ãÉíçÇçäçÖáëâ~= ëî™êáÖÜÉíÉê= ëçã= ÇÉí= áååÉÄ®ê= ~íí= ëíìÇÉê~= ÉÑÑÉâíÉå= ~î= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=çÑí~ëí=Ñ∏êÉâçããÉê=á=ä™Ö~=Ü~äíÉê=ãÉå=á=Éå=

= âçãéäÉñ=Ää~åÇåáåÖ=ãÉÇ=ã™åÖ~=®ãåÉå=î~ê~î=ÉåÇ~ëí=å™Öê~=Ñ™=â~å= ã®í~ë= çÅÜ= âî~åíáÑáÉê~ëK= aÉí= ÄÉíóÇÉê= çÅâë™= ~íí= é™îÉêâ~å= é™= ~ääã®åÄÉÑçäâåáåÖÉå=â~å=é™Ö™=ìåÇÉê=ä™åÖ=íáÇ=ìí~å=~íí=ìééí®Åâ~ë= çÅÜ= ~íí= ÇÉí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ~êÄÉíÉí= ã™ëíÉ= ìíÖ™= Ñê™å= ëí~êâ~= ãáëëí~åâ~ê=ëå~ê~êÉ=®å=ë®âÉêëí®ääÇ~=ÄÉîáëK=

f= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ãÉÇ= ÇÉå= çíáääê®ÅâäáÖí= â®åÇ~= ÄÉíóÇÉäëÉ= ëçã= âÉãáëâ~=çÅÜ=Ñóëáâ~äáëâ~=ãáäà∏Ñ~âíçêÉê=â~å=Ü~=Ñ∏ê=Ñ∏êÉâçãëíÉå=~î= ëàìâÇçã~ê=á=ÄÉÑçäâåáåÖÉåI=ë™=®ê=ã~ÖJí~êãëàìâÇçã~ê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î= ãáâêçÄáçäçÖáëâ= ëãáíí~= ÄÉíóÇäáÖí= Éåâä~êÉ= ~íí= ÇçâìãÉåíÉê~K= hçééäáåÖÉå=íáää=Ñ~âíçêÉê=á=ãáäà∏å=®ê=ÇçÅâ=áåíÉ=âä~êK=bå=ëíçê=ÇÉä=~î= äáîëãÉÇÉäëÄìêå~= ëãáííçê= ìééâçããÉê= ë~ååçäáâí= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= ÄêáëíÉê= á= Ü~åíÉêáåÖÉå= çÅÜ= Ñ∏êî~êáåÖÉå= ~î= äáîëãÉÇÉäI= Äêáëí~åÇÉ= ÜóÖáÉå=ë~ãí=çâìåëâ~éK= = = =

PKV== iáííÉê~íìê

=

= ^Ç~ãá=eJlI=tçäâ=^K=p~ãÄ~åÇ=ÑÉííJÄê∏ëíÅ~åÅÉê\=lãÜìäÇ~Ç= ÜóéçíÉë=∏îÉêÖÉë\=i®â~êíáÇåáåÖÉåI=VUI=RRTÓRRUI=NVVSK= = ^ÜäÄçã=^I=^äÑêÉÇëëçå=iI=^åÇÉêëëçå=fI=^ñÉäëëçå=fI=cçìÅ~êÇ=qI= mÉêëÜ~ÖÉå=dI=pâÉêÑîáåÖ=pI=píáÉêåÄÉêÖ=kK=jáäà∏=çÅÜ=cçäâÜ®äë~K= råÇÉêä~Ö= íáää= Éíí= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâí= ÑçêëâåáåÖëéêçÖê~ãK= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=o~ééçêí=PVUUI=NVVOK= = _à∏êâëí¨å= _K= ^ääÉêÖá= çÅÜ= ~åå~å= ∏îÉêâ®åëäáÖÜÉí= ìê= Éíí= ãáäà∏éÉêëéÉâíáîK=bå=âìåëâ~éë∏îÉêëáâíK=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=o~ééçêí= QROPI=NVVSK= = _∏ííáåÖÉê=jK=jáâêççêÖ~åáëãÉê=çÅÜ=ãáäà∏I=ë~ãí=_~âíÉêáçäçÖáëâ= äáîëãÉÇÉäëÜóÖáÉåK=h~éáíÉä=Q=çÅÜ=R=á=jáäà∏ãÉÇáÅáå=Eoóä~åÇÉê=oI= cêáÄÉêÖ=iI=pâÉêÑîáåÖ=p=êÉÇKFK=^äãèîáëí=C=táâëÉääI=NVVNK= = _ê™Ä®Åâ= iK= oÉëéáê~íçêó= ëóãéíçãë= ~åÇ= ~íçéáÅ= ëÉåëáíáò~íáçå= ~ãçåÖ=ëÅÜççä=ÅÜáäÇêÉå=áå=ÇáÑÑÉêÉåí=ëÉííáåÖë=~êçìåÇ=íÜÉ=_~äíáÅ= pÉ~K=^îÜ~åÇäáåÖ=kç=QQOI=iáåâ∏éáåÖë=råáîÉêëáíÉíI=NVVRK= = _ê™Ä®Åâ= iI= _à∏êâëí¨å= _K= qê™åÖÄçÇÇÜÉí= ëâóÇÇ~ê= ãçí= ~ääÉêÖá\= eóéçíÉëÉê=çã=£ëíÉìêçé~ë=ä™Ö~=~ääÉêÖáÑêÉâîÉåëK=i®â~êíáÇåáåÖÉåI= VOI=PVMUÓPVNOI=NVVRK=

= _óäáå= dI= _çëíê∏ã= `JbK= iìÑíÉå= îá= ~åÇ~ë= ìíçãÜìëK= ríçãÜìëäìÑíÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=~ääÉêÖá=çÅÜ=~åå~å=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíK= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI=NVVQK= = `~åÅÉêâçããáíí¨åK=`~åÅÉêK=lêë~âÉêI=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=ãKãK=plr= NVUQWUTI=NVUQK= = cçêãÖêÉå=eK=lãÑ~ííåáåÖÉå=~î=~ääÉêÖá=çÅÜ=~åå~å=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíK= sÉíÉåëâ~éäáÖ= âìåëâ~éëë~ãã~åëí®ääåáåÖK= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI= NVVQK= = fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=jáäà∏ãÉÇáÅáåK=e®äëçêÉä~íÉê~Ç=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖ=Ó= Éíí=éêçÖê~ãÑ∏êëä~ÖK=fjjJê~ééçêí=TLVOI=NVVOK= = i∏îáâ=jK=jáäà∏Éíë=îáêâåáåÖ=é™=áããìåëóëíÉãÉíK=j~åìëâêáéí=ëçã= ìåÇÉêä~Ö= íáää= jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉåK= pí~íÉåë= fåëíáíìíí= Ñçê= cçäâÉÜÉäë~I=lëäçI=NVVSK= = pçÅá~äëíóêÉäëÉåK=cçäâÜ®äëçê~ééçêí=NVVQK= = pìåÇÉää= gI= hàÉääã~å= jK= iìÑíÉå= îá= ~åÇ~ë= áåçãÜìëK= fåçãÜìëãáäà∏åë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=~ääÉêÖá=çÅÜ=~åå~å=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíK= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI=NVVRK= = táÅâã~å=jI=mÉêëÜ~ÖÉå=dK=ríî®êÇÉêáåÖ=~î=~ääÉêÖáéêÉîÉåíáçåW= j®íåáåÖ= ~î= Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ= ã™ä= á= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíë= ~ääÉêÖáJ Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=éêçÖê~ãK=jjbJê~ééçêí=åê=ORI=jáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= ÉåÜÉíÉåI=píçÅâÜçäãë=ä®åë=ä~åÇëíáåÖI=NVVQK= = üÄÉêÖ=kI=iìåÇÄ®Åâ=_I=j∏ääÉê=`I=üÄÉêÖ=_K=qêÉÇìÄÄäáåÖ=~î=~ëíã~= çÅÜ= ~ääÉêÖáëâ= êáåáí= Üçë= î®êåéäáâíáÖ~= ãÉää~å= NVTN= çÅÜ= NVVOK= ^Äëíê~âíI=pîÉåëâ~=i®â~êÉë®ääëâ~éÉíë=oáâëëí®ãã~I=NVVRK= = üÄÉêÖ= kI= pìåÇÉää= gI= bêáâëëçå= _I= eÉëëÉäã~ê= _I= üÄÉêÖ= _K= mêÉî~äÉåÅÉ=çÑ=~ääÉêÖáÅ=ÇáëÉ~ëÉë=áå=ëÅÜççä=ÅÜáäÇêÉå=áå=êÉä~íáçå=íç= Ñ~ãáäó= ÜáëíçêóI= ìééÉê= êÉëéáê~íçêó= áåÑÉÅíáçåëI= ~åÇ= êÉëáÇÉåíá~ä= ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅëK=^ääÉêÖóI=NVVSI=ìåÇÉê=íêóÅâåáåÖK=

= = =

Q== oáëâ~å~äóë=~î=ãáäà∏Ü®äëçJ=

Ñ~âíçêÉê=Ó=éêáåÅáéÉê=çÅÜ= ÉñÉãéÉä

=

=

= f=ÇÉåå~=ìíêÉÇåáåÖ=ÄÉÜ~åÇä~ë=ã™åÖ~=çäáâ~=íóéÉê=~î=Ü®äëçêáëâÉê= ëçã= Ü~ê= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= Ñ~âíçêÉê= á= ãáäà∏åI= Ñê™å= î®äâ®åÇ~= ãÉå= ãáåÇêÉ=~ääî~êäáÖ~=êáëâÉê=ëçã=îá=îÉí=~íí=ã™åÖ~=ã®ååáëâçê=ìíë®ííë= Ñ∏êI=íáää=ÜóéçíÉíáëâ~=êáëâÉê=ëçã=â~å=î~ê~=ãóÅâÉí=~ääî~êäáÖ~=é™=ëáâíI= ãÉå= Ç®ê= îá= áåíÉ= îÉí= çã= Éåë= å™Öê~= ®ê= ÉääÉê= âçããÉê= ~íí= Ääá= Çê~ÄÄ~ÇÉK=_ìääÉêëí∏êåáåÖ~ê=®ê=ÉñÉãéÉä=é™=ÇÉí=Ñ∏êê~=çÅÜ==íKÉñK= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ãÉÇ=Üçêãçåäáâå~åÇÉ=ÉÑÑÉâíÉê=ÉñÉãéÉä=é™=ÇÉí= ëÉå~êÉK=aÉëë~=êáëâÉê=ìééäÉîë=é™=ëâáäÇ~=ë®íí=~î=çäáâ~=ã®ååáëâçêI= çÅÜ= Ü~åíÉê~ë= î~ê= çÅÜ= Éå= Ñ∏ê= ëáÖ= ~î= î™ê~= ãóåÇáÖÜÉíÉêK= ûîÉå= jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉåë= Ñ∏êëä~Ö= ®ê= çäáâ~= ä™åÖí= Ö™ÉåÇÉ= é™= çäáâ~= çãê™ÇÉåK= k™Öê~= âçããÉåí~êÉê= íáää= éê~ñáë= Ñ∏ê= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖI= êáëâî®êÇÉêáåÖ=çÅÜ=êáëâÜ~åíÉêáåÖ=â~å=Ç®êÑ∏ê=î~ê~=ãçíáîÉê~ÇÉK=cäÉê~= ~î=íÉêãÉêå~=â~å=Ñ∏êÉÑ~ää~=î~ê~=ëóåçåóã~I=ãÉå=ã~êâÉê~ê=çäáâ~= ëíÉÖ=á=êáëâ~å~äóëÉå=çÅÜ=ëâáäàÉê=ëáÖ=™í=âî~äáí~íáîí=çÅÜ=éêáåÅáéáÉääíK= = = =

QKN== oáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ

=

= jÉÇ= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ= á= ãáäà∏Ü®äëçë~ãã~åÜ~åÖ= ãÉå~ë= Éå= ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=ÇÉ=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=ëçã=â~å=ìééâçãã~=íáää=Ñ∏äàÇ=~î= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= Éå= îáëë= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ= ÉääÉê= Ää~åÇåáåÖ= ~î= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=Éå=îáëë=ëáíì~íáçåK=oáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ=®ê=Éå=á=ÜìîìÇë~â= ~å~äóíáëâ=éêçÅÉëëI=Ä~ëÉê~Ç=é™=Éíí=å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖí=ìåÇÉêä~ÖI=íáää= ëâáääå~Ç=Ñê™å=êáëâî®êÇÉêáåÖ=çÅÜ=êáëâÜ~åíÉêáåÖI=ëçã=®îÉå=áååÉÑ~íí~ê= ë~ãÜ®ääÉäáÖ~= î®êÇÉêáåÖ~ê= ~î= êáëâI= åóíí~I= âçëíå~ÇÉêI= ~äíÉêå~íáîI= âçåëÉâîÉåëÉê= ãKãK= sáÇ= ãóåÇáÖÜÉíëÄÉëäìí= ëçã= Ä~ëÉê~ë= é™= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=®ê=ÇÉí=Ç®êÑ∏ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=âä~êí=êÉÇçîáë~ê=ÇÉå= îÉíÉåëâ~éäáÖ~=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=çÅÜ=~åÇê~=∏îÉêî®Ö~åÇÉå=î~ê=Ñ∏ê=ëáÖK=

oáëâÄÉÇ∏ãåáåÖÉåë=íî™=Ñ∏êëí~=ëíÉÖI=êáëâáÇÉåíáÑáÉêáåÖ=çÅÜ=êáëâJ ìééëâ~ííåáåÖI=ÄÉëâêáîë=á=â~éáíÉä=NKO=á=_áä~Ö~=NI=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~ë= Ç®êÑ∏ê=ÉåÇ~ëí=âçêíÑ~íí~í=Ü®êK=

=

QKNKN= oáëâáÇÉåíáÑáÉêáåÖ

=

= aÉí=Ñ∏êëí~=ëíÉÖÉí=á=êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖëéêçÅÉëëÉå=Äêìâ~ê=â~ää~ë=Ñ∏ê= êáëâáÇÉåíáÑáÉêáåÖ=ÉääÉê=Ñ~êç~å~äóëK=c∏ê=~íí=âìåå~=ÄÉÇ∏ã~=Éíí=®ãåÉë= áååÉÄçÉåÇÉ= íçñáëâ~= Eëâ~ÇäáÖ~I= ÖáÑíáÖ~F= ÉÖÉåëâ~éÉê= ÉêÑçêÇê~ë= âìåëâ~éÉê= Ñê™å= ÇàìêÑ∏êë∏âI= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= EëíìÇáÉê=~î=ÉñéçåÉê~ÇÉ=ÄÉÑçäâåáåÖëÖêìééÉêF=ÉääÉê=âçåíêçääÉê~ÇÉ= Ñ∏êë∏â= ãÉÇ= ÑêáîáääáÖ~= Ñ∏êë∏âëéÉêëçåÉêK= ríáÑê™å= ë™Ç~å~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= â~å= ã~å= Ñ™= â®ååÉÇçã= çã= îáäâ~= ëâ~Ççê= ëçã= éêáã®êí=ìééâçããÉê=Eâêáíáëâ~=ÉÑÑÉâíÉêF=çÅÜ=Üìê=®ãåÉí=í~ë=ìéé= çÅÜ=ëéêáÇë=á=âêçééÉåI=çãî~åÇä~ë=çÅÜ=ìíë∏åÇê~ëK=

aÉí=ëâ~=Ç™=ã®êâ~ë=~íí=íçñáâçäçÖáëâ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=ÉåÇ~ëí= âê®îë=Ñ∏ê=ÖçÇâ®åå~åÇÉ=~î=ä®âÉãÉÇÉäI=ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä=çÅÜ= äáîëãÉÇÉäëíáääë~íëÉêI=çÅÜ=Ñ∏êÉ=ìíë®íí~åÇÉ=é™=ã~êâå~ÇÉå=~î=åó~= ®ãåÉå=á=âÉãáëâ~=éêçÇìâíÉêK=brWë=åó~=êáëâÄÉÖê®åëåáåÖëéêçÖê~ã= Ñ∏ê=®ãåÉå=á=âÉãáëâ~=éêçÇìâíÉê=ëçã=êÉÇ~å=Ñáååë=é™=ã~êâå~ÇÉå= â~å= Ñ∏êëí= é™= ä™åÖ= ëáâí= ãÉÇÑ∏ê~= ~íí= ÇÉëë~= ®ãåÉå= Ääáê= î®ä= ìåÇÉêë∏âí~K= aÉíí~= ÄÉíóÇÉê= ~íí= ã™åÖ~= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ®ê= ãóÅâÉí=Ç™äáÖí=ìåÇÉêë∏âí~I=çÅÜ=ÇÉí=â~å=î~ê~=Ö~åëâ~=ëäìãé~êí~í= çã= íçñáâçäçÖáëâ~= Ç~í~= Ñáååë= íáääÖ®åÖäáÖ~= á=äáííÉê~íìêÉå=ÉääÉê=ÉàK= sáëë~= ®ãåÉå= Ü~ê= î~êáí= ÑçêëâåáåÖëã®ëëáÖí= áåíêÉëë~åí~= ~íí= ìåÇÉêë∏â~I=ãÉÇ~å=~åÇê~=â~åëâÉ=áåíÉ=ìåÇÉêë∏âíë=~ääëK=aÉíí~=Ö®ääÉê= ë®êëâáäí=ë™Ç~å~=®ãåÉå=ëçã=áåíÉ=íáääîÉêâ~ëI=ìí~å=ÄáäÇ~ë=á=ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ=íKÉñK=Ñ∏êÄê®ååáåÖK=qçñáâçäçÖáëâ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=çãÑ~íí~ê= áåíÉ= ÜÉääÉê= ~ää~= í®åâÄ~ê~= íçñáëâ~= ÉÑÑÉâíÉêK= p™= íKÉñK= ®ê= Å~åÅÉêJ ëíìÇáÉê=ãóÅâÉí=íáÇëâê®î~åÇÉ=çÅÜ=âçëíë~ãã~I=çÅÜ=ìíÑ∏êë=Ä~ê~=é™= ìíî~äÇ~=ëìÄëí~åëÉêK=c∏ê=ÉñÉãéÉäîáë=ÉÑÑÉâíÉê=é™=áããìåÑ∏êëî~êÉí= ÉääÉê= åÉêîëóëíÉãÉí= ìåÇÉê= ÑçëíÉêìíîÉÅâäáåÖÉå= Ñáååë= áåÖ~= Éí~ÄäÉê~ÇÉ=íÉëíãÉíçÇÉêK=

aÉ= ÑäÉëí~= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ëçã= í~ë= ìéé= á= ÇÉíí~= ÜìîìÇÄÉí®åâ~åÇÉI=®ê=êÉä~íáîí=î®ä=ìåÇÉêë∏âí~K=a®ê=Ñáååë=ÉñÉãéÉä= é™= ®ãåÉå= ëçã= ÖÉê= äáâ~êí~ÇÉ= ÉÑÑÉâíÉê= Üçë= Ñ∏êë∏âëÇàìê= çÅÜ= ã®ååáëâçêI=íKÉñK=ëâ~Ççê=é™=äìÑíî®Ö~êå~=~î=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êI=ãÉå= ÇÉí= Ñáååë= çÅâë™= ÉñÉãéÉä= é™= ®ãåÉå= Ç®ê= ã~å= ëÉíí= ãóÅâÉí= ~ääî~êäáÖ~=ÉÑÑÉâíÉê=á=ÇàìêÑ∏êë∏â=ãÉå=Ç®ê=ã~å=ë~âå~ê=ãçíëî~ê~åÇÉ= áåÑçêã~íáçå= Ñê™å= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ëíìÇáÉêI= íKÉñK= ÇáçñáåÉêK= aÉí= Ñáååë= ®îÉå= ÉñÉãéÉä= Ç®ê= ã~å= ëÉíí= ÉÑÑÉâíÉê= á= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=Ç®ê=ÇÉå=ÄáçäçÖáëâ~=îÉêâåáåÖëãÉâ~åáëãÉå=áåíÉ= Üáííáääë=âìåå~í=Ñ∏êâä~ê~ë=ìíáÑê™å=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêå~=á=ÇàìêÑ∏êë∏â=çÅÜ= ~åÇê~=ãçÇÉääëóëíÉãI=íKÉñK=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=Å~åÅÉê= çÅÜ=ÉäÉâíêçã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äíK= =

=

QKNKO= oáëâìééëâ~ííåáåÖ

=

= k®ëí~= ëíÉÖ= á= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖëéêçÅÉëëÉå= Ü~åÇä~ê= çã= ~íí= Ö∏ê~= âî~åíáí~íáî~=Ñ∏êìíë®ÖÉäëÉê=çã=îáÇ=îáäâ~=åáî™Éê=ëâ~ÇäáÖ~=ÉÑÑÉâíÉê= â~å=ìééíê®Ç~I=á=êÉä~íáçå=íáää=ÇÉ=Ü~äíÉê=ëçã=â~å=Ñáåå~ë=íKÉñK=ëçã= Ñ∏êçêÉåáåÖ= á= î~ííÉåI= äìÑí= ÉääÉê= Ñ∏Ç~= ÉääÉê= ÄìääÉêJ= çÅÜ= ëíê™äåáåÖëåáî™ÉêK= aÉíí~= â~ää~ë= êáëâìééëâ~ííåáåÖ= ÉääÉê= ÇçëJ êÉëéçåë~å~äóëK= c∏ê= ÇÉíí~= ÑçêÇê~ë= Ç~í~= Ñê™å= î®äÖàçêÇ~= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ëíìÇáÉê= ÉääÉê= ÇàìêÑ∏êë∏â= ëçã= áååÉÜ™ääÉê= çäáâ~= ÇçëÖêìééÉêK=f=îáëë~=Ñ~ää=Ñáååë=Ç~í~=Ñê™å=âçåíêçääÉê~ÇÉ=Ñ∏êë∏â=ãÉÇ= ã®ååáëâçêK=p™=íKÉñK=Ü~ê=ÉÑÑÉâíÉêå~=~î=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êå~=çòçå= çÅÜ= âî®îÉÇáçñáÇ= ìåÇÉêë∏âíë= á= â~ãã~êÑ∏êë∏âI= Ç®ê= Ñ∏êë∏âëéÉêëçåÉê= Ñ™íí= ~åÇ~ë= áå= Ö~ëÉå= çÅÜ= ÉÑÑÉâíÉê= é™= äìåÖÑìåâíáçåÉå=êÉÖáëíêÉê~íëK=

oáëâìééëâ~ííåáåÖ=~î=Å~åÅÉê=Ü~ê=ëéÉÅáÉää~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=j~å= ëâáäàÉê= ãÉää~å= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ®ãåÉå= çÅÜ= ~åÇê~= íçñáëâ~= ëìÄëí~åëÉê= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ= ~î= âÉãáâ~äáÉêK= c∏ê= ë™Ç~å~= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ®ãåÉå= ëçã= çÅâë™= ®ê= ãìí~ÖÉå~= EÖÉåçíçñáëâ~F= íêçê= ã~å= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= Éíí= ë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å= ÉñéçåÉêáåÖëÇçë=çÅÜ=ë~ååçäáâÜÉíÉå=Ñ∏ê=~íí=Çê~ÄÄ~ë=~î=Å~åÅÉê=®îÉå= îáÇ=ãóÅâÉí=ä™Ö~=ÇçëÉêK=aÉíí~=ÄóÖÖÉê=é™=ÜóéçíÉëÉå=~íí=Éå=âêáíáëâ= ãìí~íáçå=®ê=ÇÉå=Ü®åÇÉäëÉ=ëçã=áåäÉÇÉê=ÇÉå=éêçÅÉëë=ëçã=â~å=äÉÇ~= íáää=Å~åÅÉêI=çÅÜ=~íí=á=éêáåÅáé=Éå=ÉåÇ~=ãçäÉâóä=â~å=ÖÉ=ÇÉå=ak^J ëâ~Ç~=ëçã=Ñê~ãâ~ää~ê=ãìí~íáçåÉåK=m™=ë~ãã~=ë®íí=ëÉê=ã~å=é™= êáëâÉêå~=ãÉÇ=àçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖK=`~åÅÉêêáëâÉå=îáÇ=ä™Ö~=ÇçëÉê= â~å= ÄÉê®âå~ë= ãÉÇ= Üà®äé= ~î= ã~íÉã~íáëâ~= ãçÇÉääÉêK= lë®âÉêÜÉíÉêå~=á=ë™Ç~å~=ÄÉê®âåáåÖ~ê=®ê=ÇçÅâ=ëíçê~K=f=ìíêÉÇåáåÖÉå= Ü~ê= îá= êÉÑÉêÉê~í= ë™Ç~å~= Å~åÅÉêêáëâìééëâ~ííåáåÖ~ê= Ñ∏ê= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êå~=ÉíÉåI=ÄÉåëÉåI=Äìí~ÇáÉå=çÅÜ=ÄÉåëE~FéóêÉå=EÉå= áåÇáâ~íçê=é™=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=m^eJÑ∏êÉåáåÖ~êFK=aÉíë~ãã~= Ö®ääÉê=Ñ∏ê=~Ñä~íçñáåI=~êëÉåáâI=åáíêçë~ãáåÉê=çÅÜ=ëíÉâóíÉJãìí~ÖÉåÉê= ëçã=Ñáååë==ëçã=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=Ñ∏Ç~I=ë~ãí=Ñ∏ê=ê~Ççå=á=áåçãÜìëäìÑí= çÅÜ=Ñ∏ê=~åå~å=àçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖK=

c∏ê=~åÇê~=®ãåÉå=íêçê=ã~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=íê∏ëâÉäåáî™=ìåÇÉê= îáäâÉå= áåÖ~= ÉÑÑÉâíÉê= ìééâçããÉêK= lã= ã~å= îáää= ~åÖÉ= Éíí= ãÉÇáÅáåëâí= ÖêìåÇ~í= êáâíî®êÇÉ= ëçã= ëâ~= ëâóÇÇ~= ÇÉå= ~ääã®åå~= ÄÉÑçäâåáåÖÉå=ãçí=ç∏åëâ~ÇÉ=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=ÇáîáÇÉê~ê=ã~å=Ç®êÑ∏ê= ÇÉå=Ü∏Öëí~=Ççë=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=Öáîáí=å™Öê~=ÉÑÑÉâíÉê=EÉääÉê=ÇÉå=ä®Öëí~= Ççë=ëçã=Öáîáí=ÉÑÑÉâíÉêF=á=ÇàìêÑ∏êë∏â=ÉääÉê=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ëíìÇáÉêI= ãÉÇ= Éå= ë®âÉêÜÉíëÑ~âíçêK= sáÇ= Ñê~ãí~Ö~åÇÉ= ~î= ^afJî®êÇÉå= E^ÅÅÉéí~ÄäÉ=a~áäó=fåí~âÉ=Ó=e∏Öëí~=~ÅÅÉéí~Ää~=Ç~ÖäáÖ~=áåí~ÖF=Ñ∏ê= íKÉñK=äáîëãÉÇÉäëíáääë~íëÉê=~åî®åÇë=çÑí~ëí=ë®âÉêÜÉíëÑ~âíçêå=NMMI=Ç®ê=

= Éå= Ñ~âíçê= NM= ~îëÉê= ~íí= âçãéÉåëÉê~= Ñ∏ê= ëâáääå~Ç= á= â®åëäáÖÜÉí= ãÉää~å=Ñ∏êë∏âëÇàìê=çÅÜ=ã®ååáëâçêI=çÅÜ=óííÉêäáÖ~êÉ=Éå=Ñ~âíçê=NM= ~îëÉê= î~êá~íáçå= á= â®åëäáÖÜÉí= ãÉää~å= áåÇáîáÇÉêK= pí∏êêÉ= ë®âÉêÜÉíëÑ~âíçê=â~å=Ñ∏êÉâçãã~=çã=ë®êëâáäí=~ääî~êäáÖ~=ÉÑÑÉâíÉê= ìééíê®ÇÉêK=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=Ü~ê=Éå=ë™=ä™Ö=ë®âÉêÜÉíëÑ~âíçê=ëçã=O= ~åî®åíë=Ñ∏ê=Öê®åëî®êÇÉå=Ñ∏ê=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êI=Ç®ê=äáåÇêáÖ~=ÉÑÑÉâíÉê= é™=ã®ååáëâçê=î~êáí=ìíÖ™åÖëéìåâíÉåK=f=îáëë~=Ñ~ää=Ü~ê=ã~å=âìåå~í= êÉä~íÉê~=ÉÑÑÉâíÉê=ãÉÇ=ÄáçäçÖáëâ~=ã™íí=ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=Ü~äíÉêå~= ~î=Ääó=çÅÜ=âçäãçåçñáÇ=á=ÄäçÇI=çÅÜ=Ç™=Ü~ê=ã~å=çÅâë™=~åî®åí= ãóÅâÉí=ëã™=ë®âÉêÜÉíëã~êÖáå~äÉêK=

aÉí= Ñáååë= ã™åÖ~= âìåëâ~éëäìÅâçê= çÅÜ= çë®âÉêÜÉíÉê= á= ÇÉ= ãÉíçÇÉê=ëçã=~åî®åÇë=Ñ∏ê=êáëâìééëâ~ííåáåÖI=ãÉå=ÇÉ=â~å=®åÇ™= ~åî®åÇ~ë= Ñ∏ê= ~íí= í~= Ñê~ã= ãÉÇáÅáåëâ~= ?ä™Öêáëâåáî™Éê?= Ñ∏ê= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êK=oáëâìééëâ~ííåáåÖ~êå~=Ä∏ê=Ö∏ê~ë=~î=ÉñéÉêíÉêI= ãÉå=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=â~å=Ñáåå~ë=çäáâ~=ëóå=Ä™ÇÉ=é™=ÇÉí=îÉíÉåëâ~éäáÖ~= ìåÇÉêä~ÖÉí=çÅÜ=î®êÇÉêáåÖÉå=~î=ÇÉí=ë™=â~å=çäáâ~=ÉñéÉêíÉê=ãóÅâÉí= î®ä=í®åâ~ë=âçãã~=Ñê~ã=íáää=çäáâ~=êÉëìäí~íK= = =

QKNKP= bñéçåÉêáåÖë~å~äóë

=

= k®ê=êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=í~=ëí®ääåáåÖ=íáää=ÉñáëíÉê~åÇÉ= Ñ∏êçêÉåáåÖëåáî™Éê=á=ãáäà∏å=Ääáê=éêçÅÉëëÉå=çÉêÜ∏êí=ãóÅâÉí=ëî™ê~êÉK= e®ê= íáääâçããÉê= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖÉåë= íêÉÇàÉ= ÇÉäI= å®ãäáÖÉå=

ÉñéçåÉêáåÖë~å~äóëÉåI= Ç®ê= îá= ë™= Öçíí= ëçã= ~ääíáÇ= Ü~ê= ãóÅâÉí= çÑìääëí®åÇáÖ= âìåëâ~é= çã= ã®ååáëâçêë= Ñ~âíáëâ~= ÉñéçåÉêáåÖK= j®ååáëâçê= â~å= ÉñéçåÉê~ë= Ñ∏ê= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= çÅÜ= ~åÇê~= âÉãáâ~äáÉê= ÖÉåçã= áå~åÇåáåÖ= EíKÉñK= á= áåçãÜìëJ= ÉääÉê= ìíçãÜìëäìÑíFI=ÖÉåçã=áåí~Ö=îá~=î~ííÉå=ÉääÉê=Ñ∏Ç~I=ÉääÉê=ÖÉåçã=

ÇáêÉâí=ÜìÇâçåí~âíK==ûîÉå=á=ÇÉí=Ñ~ää=îá=â®ååÉê=ÉñéçåÉêáåÖÉå=Ñ∏ê= Éå=Öêìéé=ã®ååáëâçê=®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=îÉí~=çã=ÇÉí=Ñ∏êÉäáÖÖÉê=å™Öçå= êáëâI= çÅÜ= Üìê= ã™åÖ~= ã®ååáëâçê= ëçã= á= ë™= Ñ~ää= â~å= ÄÉÑ~ê~ë= Ääá= Çê~ÄÄ~ÇÉ= ~î= Éå= îáëë= ÉÑÑÉâíK= lã= ÉñéçåÉêáåÖÉå= äáÖÖÉê= êìåí= Éå= êÉâçããÉåÇÉê~Ç=ä™Öêáëâåáî™=ÉääÉê=Éíí=^afJî®êÇÉI=ë™=ëâ~=ÇÉí=àì= Ñáåå~ë=Éå=ã~êÖáå~ä=íáää=ÇÉå=Ü~äí=Ç®ê=ÉÑÑÉâíÉê=Ñ∏êî®åí~ëI=ãÉå=™= ~åÇê~= ëáÇ~å= ®ê= ã~êÖáå~äÉå= ë~íí= ãÉÇ= í~åâÉ= é™= ëéêáÇåáåÖ= á= â®åëäáÖÜÉí=ãÉää~å=áåÇáîáÇÉêK=lã=ÉñéçåÉêáåÖÉå=å®êã~ê=ëáÖ=ÇÉå= Ü~äí=Ç®ê=ÉÑÑÉâíÉê=Ü~ê=é™îáë~íë=á=ÇàìêÑ∏êë∏â=ÉääÉê=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ëíìÇáÉêI= ë™= ∏â~ê= å~íìêäáÖíîáë= êáëâÉå= Ñ∏ê= ~íí= ÉÑÑÉâíÉê= ëâ~= ìééâçãã~I=ãÉå=ÇÉí=®ê=®åÇ™=ëî™êí=~íí=ìíí~ä~=ëáÖ=çã=Üìê=ã™åÖ~= ëçã=â~å=í®åâ~ë=î~ê~=Çê~ÄÄ~ÇÉK=a®êÑ∏ê=Ö™ê=ÇÉí=áåíÉ=~íí=ë®Ö~=çã= ÇÉí=íKÉñK=Ñáååë=Ä~êåI=çÅÜ=á=ë™=Ñ~ää=Üìê=ã™åÖ~I=ëçã=Ü~ê=åÉÇë~íí=

= áåíÉääÉâíìÉää= â~é~ÅáíÉí= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= íKÉñK= ãÉíóäâîáÅâëáäîÉêI=ÇáçñáåÉê=ÉääÉê=m`_=ìåÇÉê=ÑçëíÉêäáîÉí=ÉääÉê=íáÇáÖ~= Ä~êå~™êK==

c∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=íáää=âî~åíáí~íáî=EëáÑÑÉêã®ëëáÖF= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ= âê®îë= ÇÉí= ÑçêëâåáåÖëáåë~íëÉê= Ä™ÇÉ= î~Ç= Ö®ääÉê= ã®íåáåÖ~ê= çÅÜ= ãçÇÉääÉê= ëçã= ÄÉëâêáîÉê= ÉñéçåÉêáåÖÉåI= ë~ãí= ÉñéÉêáãÉåíÉää~=çÅÜ=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ëíìÇáÉê=ëçã=®ê=ìééä~ÖÇ~=ë™= ~íí=ÇÉí=Ö™ê=~íí=Ñ™=Ñê~ã=ÇçëJêÉëéçåëë~ãÄ~åÇ=á=Ççëçãê™ÇÉå=ëçã= ∏îÉêä~éé~ê= ~âíìÉää= ÉñéçåÉêáåÖK= béáÇÉãáçäçÖáëâ~= Ç~í~= ®ê= å~íìêäáÖíîáë= ÇÉ= ãÉëí= ~åî®åÇÄ~ê~I= çÅÜ= á= ìíêÉÇåáåÖÉå= Ü~ê= íKÉñK= åó~êÉ= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ëíìÇáÉê= ìíåóííà~íë= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉê®âå~= Üìê= ã™åÖ~=éÉêëçåÉê=ëçã=í~ë=áå=é™=ëàìâÜìë=Ñ∏ê=äìÑíî®ÖëéêçÄäÉã=íáää= Ñ∏äàÇ=~î=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êI=ë~ãí=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=ÄáÇê~Ö~åÇÉ=çêë~âëJ Ñ~âíçêÉêå~=íáää=~ëíã~=çÅÜLÉääÉê=äìÑíê∏êëâ~í~êê=Üçë=ëã™=Ä~êåK=

aÉå= âî~åíáí~íáî~= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖÉå= ®ê= ÄÉíóÇäáÖí= ä®íí~êÉ= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= Ñ∏ê= ÖÉåçíçñáëâ~= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ®ãåÉå= çÅÜ= àçåáëÉê~åÇÉ= ëíê™äåáåÖK= j~å= â~å= Ç™= ÄÉê®âå~= Üìê= ëíçê= ë~ååçäáâÜÉíÉå=Ñ∏ê=Å~åÅÉê=®ê=îáÇ=Éå=îáëë=ÇçëK=ûîÉå=çã=ë™Ç~å~= ÄÉê®âåáåÖ~ê=áååÉÜ™ääÉê=ëíçê~=çë®âÉêÜÉíÉêI=ë™=â~å=ÇÉí=ä®íí=ê®âå~ë= çã= íáää= ~åí~ä= Ñ~ää= éÉê= ™ê= á= ä~åÇÉí= ìåÇÉê= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= ~î= îáëë= ÉñéçåÉêáåÖK=f=ìíêÉÇåáåÖÉå=Ü~ê=ë™Ç~å~=ÄÉê®âåáåÖ~ê=êÉÑÉêÉê~íë=Ñ∏ê= íKÉñK=å™Öê~=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êI=ê~ÇçåI=ê~Çáç~âíáîí=ÅÉëáìãI=~êëÉåáâ=á= ÇêáÅâëî~ííÉå=çÅÜ=ëíÉâóíÉãìí~ÖÉåÉê=á=Ñ∏Ç~K=

^íí=ÇÉí=®ê=ë™=à®ãÑ∏êÉäëÉîáë=ä®íí=~íí=ÄÉê®âå~=âî~åíáí~íáî~=êáëâÉê= Ñ∏ê=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉåI=®ê=Éå=~î=çêë~âÉêå~=íáää=~íí=Å~åÅÉêJ Ñê~ãâ~ää~åÇÉ= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= çÑí~= Ääáê= ìíëä~ÖëÖáî~åÇÉ= á= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖëë~ãã~åÜ~åÖK= aÉíí~= Ö®ääÉê= ë®êëâáäí= á= åçêÇ~ãÉêáâ~åëâ~= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ~êI= ÉÑíÉêëçã= ã~å= Ç®ê= Ö∏ê= âî~åíáí~íáî~= êáëâìééëâ~ííåáåÖ~ê= é™= ~ää~= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ®ãåÉå=ç~îëÉíí=é™=îáäâÉí=ë®íí=ÇÉ=Ñê~ãâ~ää~ê=Å~åÅÉêK=j~å=Ö∏ê=íKÉñK= âî~åíáí~íáî~=Å~åÅÉêêáëâìééëâ~ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ÇáçñáåÉê=çÅÜ=m`_K= = = =

QKO== oáëâî®êÇÉêáåÖI=êáëâÜ~åíÉêáåÖ

=

= oáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ=®ê=ÜìîìÇë~âäáÖÉå=Éå=îÉíÉåëâ~éäáÖ=éêçÅÉëëI=ãÉå= å®ê= áåíêÉëëÉí= î®åÇë= Ñê™å= Üìê= ëíçê= êáëâÉå= ®ê= íáää= Üìê= ÇÉå= ëâ~= î®êÇÉê~ë=çÅÜ=î~Ç=ã~å=â~å=Ö∏ê~=™í=ÇÉåI=ë™=∏îÉêÖ™ê=Ñê™Ö~å=íáää=~íí= Ääá=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë=~åëî~ê=çÅÜ=ëäìíäáÖÉå=Éå=éçäáíáëâ=Ñê™Ö~K=sáÇ= êáëâî®êÇÉêáåÖ=çÅÜ=êáëâÜ~åíÉêáåÖ=®ê=êÉëìäí~íÉí=~î=êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=

= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉI= ãÉå= îáÇ= î~ä= ~î= ™íÖ®êÇÉê= ã™ëíÉ= ~åÇê~= Ü®åëóå= î®Ö~ë=áåI=ÉñÉãéÉäîáë=íÉâåáëâ~=çÅÜ=Éâçåçãáëâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí= ãáåëâ~=ÉñéçåÉêáåÖÉå=ë~ãí=íáääÖ™åÖÉå=é™=~äíÉêå~íáîK=eìê=êáëâÉå= ìééÑ~íí~ë=~î=ë~ãÜ®ääÉí=áåîÉêâ~ê=çÅâë™=é™=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=~î=çäáâ~= ™íÖ®êÇÉêë= ÖÉåçãÑ∏êÄ~êÜÉí= çÅÜ= é™= î~ä= ~î= ëíóêãÉÇÉäK= oáëâî®êÇÉêáåÖ=çÅÜ=JÜ~åíÉêáåÖ=áååÉÑ~íí~ê=~ääíë™=∏îÉêî®Ö~åÇÉå=~î= ë™î®ä=å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ=ëçã=éçäáíáëâI=ëçÅá~äI=âìäíìêÉääI=Éâçåçãáëâ= çÅÜ=íÉâåáëâ=å~íìêK==

aÉ=çäáâ~=ä~Ö~ê=çÅÜ=îÉêâíóÖ=ëçã=ëí™ê=íáää=ÄìÇë=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~= ìíëä®éé= çÅÜ= ã®ååáëâçêë= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êI= ÄìääÉêI=ëíê™äåáåÖ=ÉíÅKI=Ü~ê=ÄÉëâêáîáíë=á=Äáä~Ö~=OK=

aÉ= êáëâåáî™Éê= îáÇ= îáäâ~= ÇÉå= ~ääã®åå~= çéáåáçåÉå= çÅÜ= ãóåÇáÖÜÉíÉêå~= ~åëÉê= ëáÖ= Ñ∏ê~åäÉÇÇ~= ~íí= áåÖêáé~= â~å= î~êáÉê~= ~îëÉî®êí=Ñê™å=Ñ~ää=íáää=Ñ~ääK=sá=Ñ™ê=íKÉñK=ê∏â~=çÅÜ=ÇêáÅâ~=~äâçÜçä=Ñêáíí= Ñ~ëí®å=ÇÉëë~=î~åçê=Ñ∏êçêë~â~ê=íáçíìëÉåí~äë=Ñ∏êíáÇ~=Ç∏ÇëÑ~ää=çÅÜ= ~ääî~êäáÖ~=ëàìâÇçãëÑ~ää=™êäáÖÉåK=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=â~å=Ñ~êäáÖ~=äÉâë~âÉê= Çê~ë=áå=ëçã=Ñ∏äàÇ=~î=Éíí=ÉåÇ~=çäóÅâëíáääÄìÇ=ãÉÇ=Éíí=Ä~êåK=bíí= ~âíìÉääí=ÉñÉãéÉä=é™=íáÇáÖí=áåÖêáé~åÇÉ=Ö®ääÉê=ÇÉå=ëKâK=Ö~äå~=âçJ ëàìâ~å=á=båÖä~åÇI=Ç®ê=ÜìåÇê~íìëÉåí~äë=âçê=ëâ~=ëä~âí~ë=ìí=é™=ÖêìåÇ= ~î=Éå=áÅâÉJÄÉîáë~Ç=êáëâ=Ñ∏ê=~íí=Éå=~ääî~êäáÖ=ãÉå=ãóÅâÉí=ë®ääëóåí= Üà®êåëàìâÇçã= Üçë= ã®ååáëâ~å= â~å= Ü~= âçééäáåÖ= íáää= Ö~äå~= âçJ ëàìâ~å= çÅÜ= ëéêáÇ~ë= îá~= â∏ííÉíK= ^íí= ~åÇê~= Ñ~âíçêÉê= ®å= ÇÉ= êÉåí= îÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ü~ê=î®Öíë=áå=á=êáëâî®êÇÉêáåÖÉå=ëçã=äÉÇÇÉ=íáää=brJ ä®åÇÉêå~ë= ÄÉëäìí= ®ê= ìééÉåÄ~êíK= aÉå= ã~ëëãÉÇá~ä~= ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=íçêÇÉ=Ü~=ëéÉä~í=Éå=áÅâÉ=çî®ëÉåíäáÖ=êçääK=

= = =

QKP== dê®åëî®êÇÉå

=

= bíí=~î=ëíóêãÉÇäÉå=Ñ∏ê=~íí=ãáåáãÉê~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=®ê= ~íí=~åÖÉ=Öê®åëî®êÇÉå=Ñ∏ê=íKÉñK=Ü∏Öëí~=íáää™íå~=ìíëä®éé=íáää=äìÑí=çÅÜ= î~ííÉå= ÉääÉê= Ü~äíÉê= ~î= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= á= î~ííÉåI= äìÑí= çÅÜ= Ñ∏Ç~K= bÖÉåíäáÖÉå= ~îëÉë= ãÉÇ= Öê®åëî®êÇÉå= ÄáåÇ~åÇÉ= ë™Ç~å~= ëçã= ®ê= Ñ~ëíëí®ääÇ~=~î=êÉÖÉêáåÖ=ÉääÉê=ãóåÇáÖÜÉíI=çÅÜ=Ç®ê=∏îÉêíê®Ç~åÇÉå= ãÉÇÑ∏ê= å™Öçå= Ñçêã= ~î= ë~åâíáçåÉêK= jóåÇáÖÜÉíÉêå~= ÖÉê= ÇçÅâ= çÅâë™=ìí=êáâíî®êÇÉå=çÅÜ=êÉâçããÉåÇ~íáçåÉê=ëçã=á=éê~âíáâÉå=çÑí~= ÑìåÖÉê~ê=ëçã=Öê®åëî®êÇÉåK=

fÇÉ~äí= Ä∏ê= Öê®åëî®êÇÉå= ë®íí~ë= ÉÑíÉê= ~íí= Éå= îÉíÉåëâ~éäáÖ= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ=Ñ∏êëí=Ü~ê=Öàçêíë=ÉåäáÖí=éêáåÅáéÉêå~=çî~åI=çÅÜ=Éå= êáëâî®êÇÉêáåÖ= ëÉÇ~å= Öàçêíë= Ç®ê= êáëâÉêå~= î®Öíë= ãçí= íÉâåáëâ~I=

= Éâçåçãáëâ~I=éê~âíáëâ~=çÅÜ=~åÇê~=∏îÉêî®Ö~åÇÉåK=f=éê~âíáâÉå=â~å= ÇÉí= î~ê~= ëî™êí= ~íí=ìêëâáäà~=îáäâ~=∏îÉêî®Ö~åÇÉå=ëçã=Ü~ê=ÖàçêíëK= jóåÇáÖÜÉíÉêå~ë= Öê®åëî®êÇÉå= ®ê= ÇçÅâ= ~ääíáÇ= Éå= Ñ∏äàÇ= ~î= ~Çãáåáëíê~íáîí=Ñ~íí~ÇÉ=ÄÉëäìíI=çÅÜ=ìíÖ∏ê=áåíÉ=å™Öçå=Öê®åë=ãÉää~å= Ñ~êäáÖí= çÅÜ= çÑ~êäáÖíK= aÉ= çäáâ~= ãáäà∏ãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë= Öê®åî®êÇÉëë®ííåáåÖ~ê=âçããÉåíÉê~ë=âçêíÑ~íí~í=åÉÇ~åK=

fåçã=ãáäà∏ëâóÇÇÉí=ÄÉëí®ããÉê=hçåÅÉëëáçåëå®ãåÇÉå=Ñ∏ê=jáäà∏J ëâóÇÇ= ÉääÉê= ä®åëëíóêÉäëÉêå~= Üìê= ëíçê~= ìíëä®ééÉå= Ñ™ê= î~ê~= Ñê™å= ÉåëâáäÇ~= áåÇìëíêáÉê= ÉääÉê= ~åÇê~= ãáäà∏ëí∏ê~åÇÉ= áåÇìëíêáÉêK= oÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê=Ñ~ëíä~Öí=îáëë~=ÖÉåÉêÉää~=âê~îI=íKÉñK=Ñ∏ê=Äáä~îÖ~ëÉêK= qÉâåáëâ~=çÅÜ=Éâçåçãáëâ~=ëâ®ä=Ü~ê=á=~ääã®åÜÉí=î~êáí=ÇçãáåÉê~åÇÉ= Ñ∏ê=ÇÉëë~=Öê®åëî®êÇÉåK=

k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=Ñ~ëíëí®ääí=Öê®åëî®êÇÉå=Ñ∏ê=äìÑíâî~äáíÉí=á= í®íçêíÉêI= ëçã= á= ëíçêí= ëÉíí= ∏îÉêÉåëëí®ããÉê= ãÉÇ= ÇÉ= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâí= ÖêìåÇ~ÇÉ= Ñ∏êëä~Ö= ëçã= fåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= jáäà∏ãÉÇáÅáå=í~Öáí=Ñê~ã=ëçã=ìåÇÉêä~ÖK=e~äíÉêå~=~î=ÉñÉãéÉäîáë= âî®îÉÇáçñáÇ=∏îÉêëâêáÇÉê=Öê®åëî®êÇÉí=îáÇ=îáëë~=ëí~êâí=íê~ÑáâÉê~ÇÉ=

Ö~íçêK=aÉí=Ñ∏êëä~Ö=íáää=êáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=î®Öíê~ÑáâÄìääÉê=á=í®íçêíÉê=ëçã= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=íçÖ=Ñê~ã=Ñ∏ê=Å~=íáç=™ê=ëÉÇ~å=Ü~ê=Ç®êÉãçí=~äÇêáÖ= Ñ~ëíä~Öíë=á=Ñçêã=~î=êáâíJ=ÉääÉê=Öê®åëî®êÇÉåI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=ëâìääÉ= ãÉÇÑ∏ê~=ãóÅâÉí=ëíçê~=ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=âçëíå~ÇÉê=Ñ∏ê=™íÖ®êÇÉêK=aÉíí~= ®ê= Éíí= ÉñÉãéÉä= é™= íáää®ãéåáåÖ= ~î= ÇÉå= ëKâK= ÄÉÖê®åëåáåÖëÑ∏êçêÇåáåÖÉå=ÉåäáÖí=îáäâÉå=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~=áåíÉ=Ñ™ê= ÖÉ=ìí=Ñ∏êÉëâêáÑíÉê=ÉääÉê=~ääã®åå~=ê™Ç=Ñ∏êê®å=ÇÉ=âçëíå~Çëã®ëëáÖ~= âçåëÉâîÉåëÉêå~=Ü~ê=ìíêÉííë=çÅÜ=ã~å=á=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ=Ñ~ää=Ñ™íí= ÖçÇâ®åå~åÇÉ=~î=êÉÖÉêáåÖÉåK==

iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí= ë®ííÉê=

Öê®åëî®êÇÉå= Ñ∏ê= ÄäK~K=

äáîëãÉÇÉäëíáääë~íëÉê=çÅÜ=ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉäëêÉëíÉê=á=äáîëãÉÇÉäK= aÉëë~=ÄóÖÖÉê=çÑí~ëí=é™=áåíÉêå~íáçåÉää~=êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=ÉåäáÖí= çî~å= å®ãåÇ~= éêáåÅáéÉêI= ëçã= ãóåå~ê= ìí= á= êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ= Ü∏Öëí~=~ÅÅÉéí~Ää~=Ç~ÖäáÖ~=áåí~Ö=E^af=FK=c∏ê=ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä= çÅÜ=~åÇê~=Ñê®ãã~åÇÉ=®ãåÉå=Äêìâ~ê=ã~å=~åî®åÇ~=ÄÉÖêÉééÉí= Ü∏Öëí~=íçäÉê~Ää~=Ç~ÖëJ=ÉääÉê=îÉÅâçáåí~Ö=EqafI=qtfF=á=ëí®ääÉí=Ñ∏ê= ^afK= aÉí= ëâ~= ÇçÅâ= é™éÉâ~ë= ~íí= Ñê™Ö~å= çã= ~ääÉêÖáÉê= çÅÜ= ∏îÉêâ®åëäáÖÜÉí= Ñ∏ê= äáîëãÉÇÉäëíáääë~íëÉê= Ñ~ääÉê= ìí~åÑ∏ê= ^afJ âçåÅÉéíÉíI=çÅÜ=ã™ëíÉ=ÄÉÜ~åÇä~ë=é™=~åå~í=ë®ííK=e∏ÖêÉ=ã®åÖÇ=~î= äáîëãÉÇÉäëíáääë~íÉê=®å=î~Ç=ëçã=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=äáîëãÉÇäÉíë=Ü~åíÉêáåÖ= ãÉÇÖÉë=áåíÉI=çÅÜ=Ñ∏ê=ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉäëêÉëíÉê=Ñ™ê=Ü~äíÉêå~=áåíÉ= î~ê~=Ü∏ÖêÉ=®å=ÇÉå=Ü~äí=ëçã= Ääáê=Ñ∏äàÇÉå=~î=Éå=âçêêÉâí=ìíÑ∏êÇ= ÄÉâ®ãéåáåÖK=aÉíí~=Ö∏ê=~íí=Öê®åëî®êÇÉí=á=îáëë~=Ñ~ää=â~å=î~ê~=ä®ÖêÉ= ®å=î~Ç=ëçã=ãçíáîÉê~ë=~î=^afJî®êÇÉíK=kçêã~äí=äáÖÖÉê=Ü~äíÉêå~=~î= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉäëêÉëíÉê=î®ä=ìåÇÉê=Öê®åëî®êÇÉå~K=

=

^êÄÉí~êëâóÇÇëëíóêÉäëÉåë=ÜóÖáÉåáëâ~=Öê®åëî®êÇÉå=Ñ∏ê=äìÑíÉå=é™= ~êÄÉíëéä~íëÉê= ®ê=

ÄÉíóÇäáÖí= Ü∏ÖêÉ= ®å= ãçíëî~ê~åÇÉ=

êÉâçããÉåÇ~íáçåÉê=Ñ∏ê=ìíçãÜìëäìÑíI=çÅÜ=~îëÉê=Ü∏Öëí~=íáää™íå~= Ü~äí=Ñ∏ê=îìñå~=ìåÇÉê=QM=~î=îÉÅâ~åë=NSU=íáãã~êK=aÉ=Ñ~ëíëí®ääë= ãÉÇ=Ü®åëóå=íáää=Ä™ÇÉ=íçñáâçäçÖáëâ~I=íÉâåáëâ~=çÅÜ=Éâçåçãáëâ~= Ñ~âíçêÉêK=aÉ=ìíÉëäìíÉê=áåíÉ=~íí=îáëë~=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=â~å=ìééâçãã~= îáÇ=çÅÜ=ìåÇÉê=Öê®åëî®êÇÉëåáî™åK=e~äíÉêå~=é™=îáëë~=~êÄÉíëéä~íëÉê= â~å=çÅâë™=äáÖÖ~=å®ê~=Öê®åëî®êÇÉå~K=

hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉå= Ü~ê= Üáííáääë= ~êÄÉí~í= á= ÄÉÖê®åë~Ç= çãÑ~ííåáåÖ=ãÉÇ=Öê®åëî®êÇÉåK=bñÉãéÉä=®ê=êÉÖäÉê=çã=Ü~äíÉå=âêçã= á=ÅÉãÉåíI=~îÖáîåáåÖ=~î=Ñçêã~äÇÉÜóÇ=Ñê™å=íê®Ä~ëÉê~ÇÉ=ÄóÖÖëâáîçê= ë~ãí=åáÅâÉä=á=î~êçê=ëçã=âçããÉê=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÜìÇÉåK=oÉÖäÉê=

Ñ∏ê= âçåëÉêîÉêáåÖëãÉÇÉä= á= âÉãáëâ~= éêçÇìâíÉê= Ü™ääÉê= é™= ~íí= ìí~êÄÉí~ëK=hÉãáëâ~=éêçÇìâíÉê=Ñ™ê=åçêã~äí=áåíÉ=Ñêáíí=∏îÉêä™í~ë=íáää= éêáî~í=Äêìâ=çã=ÇÉ=áååÉÜ™ääÉê=ãÉê=®å=MIN=B=~î=®ãåÉå=ëçã=Ü~ê= ãÉÇÉäÜ∏Ö=ÉääÉê=Ü∏Ö=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=Ñ∏êã™Ö~K=

píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉí=Ü~ê=~åÖáîáí=ÇçëÖê®åëÉê=Ñ∏ê=~ääã®åÜÉíÉå= çÅÜ=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=îÉêâë~ãÜÉí=ãÉÇ=àçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖI=ëçã=

ÄóÖÖÉê=é™=áåíÉêå~íáçåÉää~=êÉâçããÉåÇ~íáçåÉê=çÅÜ=âî~åíáí~íáî~= Å~åÅÉêêáëâìééëâ~ííåáåÖ~êK= ^ää= éä~åÉêáåÖ= ìíÖ™ê= ÇçÅâ= áÑê™å= ~íí= ÉåÇ~ëí=ÄÉê®ííáÖ~Ç=îÉêâë~ãÜÉí=Ñ™ê=®Ö~=êìãI=çÅÜ=~íí=ÇçëÉêå~=ëâ~= Ü™ää~ë=ë™=ä™Ö~=ëçã=ã∏àäáÖíK=aÉåå~=çéíáãÉêáåÖ=äÉÇÉê=åçêã~äí=íáää= ~íí=ÇÉ=Ñ~âíáëâ~=ëíê™äÇçëÉêå~=Ääáê=î®ëÉåíäáÖí=ä®ÖêÉ=®å=ÇçëÖê®åëÉêå~K=

pçÅá~äëíóêÉäëÉå=çÅÜ=_çîÉêâÉí=Ü~ê=ë~íí=êáâíî®êÇÉå=Ñ∏ê=ÄäK~K=ê~Ççå= á= ÉñáëíÉê~åÇÉ= Äçëí®ÇÉê= êÉëéÉâíáîÉ= îáÇ= åóÄóÖÖå~ÇK= aÉëë~=

Öê®åëî®êÇÉåI= QMM= êÉëéK= OMM= _èLãP= ®ê= êÉä~íáîí= ëÉíí= Ü∏Ö~I= ãÉå= ∏îÉêëâêáÇë= ®åÇ™= á= ã™åÖ~= Äçëí®ÇÉêK= ríëä~ÖÉí= é™= ÜÉä~= Äçëí~ÇëÄÉëí™åÇÉí=ÄÉê®âå~ë=ÇÉå=ÖÉåçãëåáííäáÖ~=ê~Çáç~âíáîáíÉíÉå= EÅ~= NMM= _èLãPF= ãÉÇÑ∏ê~= Å~= VMM= äìåÖÅ~åÅÉêÑ~ää= éÉê= ™ê= ÉåäáÖí= píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉíI=çÅÜ=Å~=QMM=Ñ~ää=ÉåäáÖí=Éå=êáâëçãÑ~íí~åÇÉ= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ=ëíìÇáÉK=o~ÇçåÉí=á=î™ê~=Äçëí®ÇÉê=Ñê~ãëí™ê=Ç®êãÉÇ= ëçã=Éíí=~î=ÇÉ=ëí∏êëí~=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=éêçÄäÉãÉå=á=ä~åÇÉíK=^íí= Öê®åëî®êÇÉí=íêçíë=ÇÉíí~=áåíÉ=Ü~ê=âìåå~í=ë®íí~ë=ä®ÖêÉ=ÄÉêçê=é™=ÇÉ= ëíçê~= âçëíå~ÇÉêå~= ëçã= Éíí= ä®ÖêÉ= Öê®åëî®êÇÉ= ëâìääÉ= ãÉÇÑ∏ê~= á= ™íÖ®êÇÉêK= = = = = = =

=

QKQ== oáëâà®ãÑ∏êÉäëÉê

=

= dê®åëî®êÇÉå~=Ñ∏ê=ê~Ççå=çÅÜ=àçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖ=®ê=áåíêÉëë~åí~= ~íí= à®ãÑ∏ê~= ìê= Å~åÅÉêêáëâëóåéìåâíK= sáÇ= Ñ~ëíëí®ää~åÇÉí= ~î= ÇçëÖê®åëÉêå~=Ñ∏ê=àçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖ=Ü~ê=ã~å=Öàçêí=à®ãÑ∏êÉäëÉê= ãÉÇ= ~åÇê~= êáëâÉê= á= ë~ãÜ®ääÉíK= açëÖê®åëÉå= N= ãpî= éÉê= ™ê= Ñ∏ê= ~ääã®åÜÉíÉåI= ëçã= Ö®ääÉê= Ñ∏ê= ëìãã~å= ~î= ~ää= ëíê™äåáåÖ= Ñê™å= ~êíáÑáÅáÉää~= â®ääçêI= ®ê= ìåÖÉÑ®ê= äáâ~= ëíçê= ëçã= ÇÉå= Ñê™å= å~íìêäáÖ= Ä~âÖêìåÇëëíê™äåáåÖK= aÉí= ®ê= çÅâë™= ÇÉå= Ççë= ëçã= áåíÉ= ëâ~= ∏îÉêëâêáÇ~ë=çã=âçëíêÉâçããÉåÇ~íáçåÉêå~=Ñ∏äàë=Ñ∏ê=âçåëìãíáçå= ~î=ÑáëâI=êÉåI=îáäíI=Ä®ê=çÅÜ=ëî~ãé=Ñê™å=çãê™ÇÉå=ëçã=Ñ∏êçêÉå~ÇÉë=á= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÇÉí=ê~Çáç~âíáî~=åÉÇÑ~ääÉí=Ñê™å=qàÉêåçÄóäçäóÅâ~åK=N= ãpî= éÉê= ™ê= ÄÉê®âå~ë= ãÉÇÑ∏ê~= R= Å~åÅÉêÇ∏ÇëÑ~ää= éÉê= NMM= MMM= éÉêëçåÉê=çÅÜ=™ê=E™êäáÖ=êáëâ=Ñ∏ê=Å~åÅÉê=RbNMJRFK=j~å=Ü®åîáë~ê=íáää=~íí= ë~ãÜ®ääÉí=Äêìâ~ê=~ÅÅÉéíÉê~=Ç∏ÇÑ~ääëêáëâÉê=á=ëíçêäÉâëçêÇåáåÖÉå=N= Ñ∏êçäóÅâ~Ç= éÉê= NMM= MMM= éÉêëçåÉê= çÅÜ= ™êK= qKÉñK= ÇêìåâåáåÖëçäóÅâçê=Ü~ê=ìåÖÉÑ®ê=ÇÉå=ÑêÉâîÉåëÉå=á=pîÉêáÖÉI=ãÉÇ~å= êáëâÉå=Ñ∏ê=Ç∏ÇëçäóÅâçê=á=íê~ÑáâÉå=®ê=å®ëí~å=NM=Ö™åÖÉê=ëí∏êêÉK==

dê®åëî®êÇÉí= Ñ∏ê= ê~ÇçåI= QMM= _èLãP= I= ÄÉê®âå~ë= ÉåäáÖí= ÇÉ= ãçÇÉääÉê=ëçã=~åî®åÇë=áåçã=ëíê™äëâóÇÇÉí=ãÉÇÑ∏ê~=Éå=äáîëíáÇëêáëâ= Ñ∏ê=äìåÖÅ~åÅÉê=é™=Å~=O=B=E™êäáÖ=êáëâ=ìåÖÉÑ®ê=P=Ñ~ää=éÉê=NM=MMM= éÉêëçåÉêI=PbNMJQFI=îáäâÉí=Ä∏êà~ê=å®êã~=ëáÖ=ÇÉå=êáëâ=ëçã=ê∏â~êÉ= ä∏éÉê=çÅÜ=®ê=~ääíë™=áåíÉ=å™Öçå=Ñ∏êëìãÄ~ê=êáëâK=

aÉí=Ñáååë=áåÖ~=~åÇê~=Öê®åëî®êÇÉå=ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=âî~åíáí~íáî~= Å~åÅÉêêáëâìééëâ~ííåáåÖ~êI=ãÉå=tel=Ü~ê=íKÉñK=êÉâçããÉåÇÉê~í= Öê®åëî®êÇÉå=Ñ∏ê=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=ÇêáÅâëî~ííÉå= îáÇ=ÇÉå=Ü~äí=ëçã=íÉçêÉíáëâí=ãçíëî~ê~ê=Éå=äáîëíáÇë=Å~åÅÉêêáëâ=é™=N= é™=NMM=MMM=ENbNMJRFI=îáäâÉí=ãçíëî~ê~ê=Éå=ÖÉåçãëåáííäáÖ=™êäáÖ=êáëâ= é™=NIQ=Ää~åÇ=NM=ãáäàçåÉê=ã®ååáëâçê=ENIQbNMJTFK=p~ãã~=êáëâåáî™= Ü~ê=~åî®åíë=~î=fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=jáäà∏ãÉÇáÅáå=EfjjF=Ñ∏ê=~íí=~åÖÉ= ?ä™Öêáëâåáî™Éê?= Ñ∏ê= å™Öê~= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êK= aÉåå~=êáëâ=®ê=~ääíë™=ãÉê=®å=NMM=Ö™åÖÉê=ä®ÖêÉ=®å=ÇÉå=ëçã=ÇÉå= å~íìêäáÖ~= Ä~âÖêìåÇëëíê™äåáåÖÉå= çÅÜ= ÇçëÖê®åëÉå= N= ãpî= éÉê= ™ê= ÄÉê®âå~ë=ãÉÇÑ∏ê~K=

aÉí=Ñáååë=ÇçÅâ=áåíÉ=Ä~ê~=ÉåI=ìí~å=â~åëâÉ=ÜìåÇê~í~äë=Å~åÅÉêJ Ñê~ãâ~ää~åÇÉ= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= ëçã= â~å= í®åâ~ë= îÉêâ~= ~ÇÇáíáîíI= ãÉÇ~å=ÇÉå=ÄÉÑáåíäáÖ~=ëíê™äåáåÖÉå=Ñê™å=~êíáÑáÅáÉää~=â®ääçê=ÖÉê=Éå= Ççë=ëçã=âê~ÑíáÖí=ìåÇÉêëíáÖÉê=N=ãpî=éÉê=™êK=f=éê~âíáâÉå=â~å=Ç®êÑ∏ê= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= ÖÉ= ìééÜçî= íáää= ÑäÉê= Å~åÅÉêÑ~ää= ®å= ~êíáÑáÅáÉää= ëíê™äåáåÖK=aÉí=é™=çäáâ~=ë®íí=EÉéáÇÉãáçäçÖáëâí=çÅÜLÉääÉê=ìíÖ™ÉåÇÉ= Ñê™å=ÉåëâáäÇ~=ëìÄëí~åëÉêF=ÄÉê®âå~ÇÉ=~åí~äÉí=Å~åÅÉêÑ~ää=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=

= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êI= NMMÓN=MMM= éÉê= ™êI= ®ê= ÇçÅâ= ~î= ë~ãã~= ëíçêäÉâëçêÇåáåÖ= ëçã= ÇÉå= Ñê™å= å~íìêäáÖ= Ä~âÖêìåÇëëíê™äåáåÖ=EÅ~= QMM=Ñ~ää=éÉê=™êFK=iìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=ÖÉê=ÇÉëëìíçã=Éå=ê~Ç=~åÇê~= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêK=

k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=äáåÇêáÖ~=ÉÑÑÉâíÉê=á=Ñçêã=~î=ëìÄàÉâíáî~=ÄÉëî®ê= ~ÅÅÉéíÉê~ë=êáëâÉê=~î=Éå=ÜÉäí=~åå~å=ëíçêäÉâëçêÇåáåÖK=f=™íëâáääáÖ~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= Ü~ê= ÇÉí= íKÉñK= é™îáë~íë= ~íí= ÑäÉê~= éêçÅÉåí= ~î= ÄÉÑçäâåáåÖÉå= á= í®íçêíÉê= ®ê= ãóÅâÉí= ÄÉëî®ê~ÇÉ= ~î= ÄìääÉê= çÅÜ= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= Ñê™å= íê~ÑáâÉåK= ûîÉå= îáÇ= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë= ãáäà∏ã™ä= é™= ä™åÖ= ëáâí= Ñ∏ê= ÄìääÉê= ìíçãÜìëI= RR= Ç_^I= ÄÉê®âå~ë= NM=B=î~ê~=ëí∏êÇ~K=

bíí= ÉñÉãéÉä= Ñê™å= áåçãÜìëãáäà∏å= ®ê= pçÅá~äëíóêÉäëÉåë= Öê®åëî®êÇÉå=Ñ∏ê=ë~åáí®ê=çä®ÖÉåÜÉí=Ñ∏ê=îÉåíáä~íáçåI=ëçã=ÇÉäë=®ê= ìííêóÅâí=ëçã=~íí=ÇÉí=ëâ~=î~ê~=ãáåëí=Éå=Ü~äî=äìÑíçãë®ííåáåÖ=éÉê= íáããÉ= á= Äçëí®ÇÉê= ÉääÉê= MIPR= äLë= çÅÜ= ãO= Öçäîóí~I= çÅÜ= ÇÉäë= ~íí= ã®åÖÇÉå=âçäÇáçñáÇ=áåíÉ=ëâ~=∏îÉêëíáÖ~=N=MMM=ééãK=aÉí=ëÉå~êÉ=®ê= ÉñÉãéÉä=é™=Éíí=áåÇáâ~íçêí®åâ~åÇÉI=ëçã=áåíÉ=ë™=ãóÅâÉí=ÄóÖÖÉê=é™= îÉíÉåëâ~é=ìí~å=ãÉê=é™=ÄÉéê∏î~Ç=ÉêÑ~êÉåÜÉíK=hçäÇáçñáÇÉå=ëçã= âçããÉê= Ñê™å= ã®ååáëâçêë= ìí~åÇåáåÖ= ®ê= áåíÉ= ÖáÑíáÖ= Ñ∏êê®å= îáÇ= âçåÅÉåíê~íáçåÉê=ìéé=Éãçí=O=BI=ãÉå=ÉêÑ~êÉåÜÉíëã®ëëáÖí=îÉí=ã~å= ~íí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=äìâí=~î=âêçééëçÇ∏êÉêI=íê∏ííÜÉí=çÅÜ=ÜìîìÇî®êâ= ìåÇîáâë=çã=âçäÇáçñáÇÜ~äíÉå=Ü™ääë=ìåÇÉê=N=MMM=ééãK=_êáëíÑ®ääáÖ= îÉåíáä~íáçåI= ëçã= ~îëéÉÖä~ê= ëáÖ= á= ë™= Ü∏Ö~= ÉääÉê= Ü∏ÖêÉ= âçäÇáçñáÇÜ~äíÉê= ®ê= íóî®êê= î~åäáÖí= Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ= á= ëâçäçê= çÅÜ= Ç~ÖÜÉãK= = = =

QKR== oáëâìééÑ~ííåáåÖ=EêáëâéÉêÅÉéíáçåF

=

= p™Ç~å~= êáëâëáÑÑêçê= ëçã= ÇÉ= çî~å= å®ãåÇ~= â~å= å~íìêäáÖíîáë= î~ê~= ëî™ê~= ~íí= í~= íáää= ëáÖI= ãÉå= ÇÉí= ®ê= ®åÇ™= ~åã®êâåáåÖëî®êí= ~íí= ê~ÇçåéêçÄäÉãÉí= Ü~ê= ê∏åí= ë™= é~ëë= äáíÉí= áåíêÉëëÉK= oÉåí= ~ääã®åí= íóÅâë=ÇÉí=î~ê~=ë™=~íí=ã~å=íÉåÇÉê~ê=~íí=ëâ~íí~=êáëâÉê=ä®ÖêÉ=ëçã=ã~å= ëà®äî=â~å=é™îÉêâ~=çÅÜ=ÇÉäîáë=®ê=ãÉÇ~åëî~êáÖ=Ñ∏êI=ëçã=ê∏âåáåÖ=çÅÜ= êáëâÉê= ãÉÇ= Äáä™â~åÇÉK= fåçã= ìíêÉÇåáåÖÉåë= çãê™ÇÉ= â~å= ÇÉí= ë~ãã~=í®åâ~ë=Ö®ää~=∏îÉêÇêáîÉå=ëçäåáåÖI=îÉÇê∏âÉå=Ñê™å=ÇÉå=ÉÖå~= é~åå~å= çÅÜ= ê~Ççå= á= ÇÉå= ÉÖå~= îáää~å= Eëçã= â~å= ™íÖ®êÇ~ë= îÉåíáä~íáçåëíÉâåáëâíFK=f=ãçíëî~ê~åÇÉ=Öê~Ç=íÉåÇÉê~ê=ã~å=~íí=ëâ~íí~= êáëâÉê= ëçã= ã~å= ëà®äî= áåíÉ= â~å= é™îÉêâ~= Ü∏ÖêÉI= ëçã= íKÉñK= áåÇìëíêáìíëä®ééI= äáîëãÉÇÉäëíáääë~íëÉê= çÅÜ= ëíê™äåáåÖëêáëâÉê= á=

= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=â®êåâê~ÑíK=aÉí=®ê=ë®êëâáäí=ëî™êí=~íí=î®êÇÉê~=êáëâÉê= ãÉÇ=ä™Ö=ë~ååçäáâÜÉí=ãÉå=~ääî~êäáÖ~=âçåëÉâîÉåëÉêI=ÉääÉê=êáëâÉê=é™= ä™åÖ=ëáâíK=f=Ñ~ääÉí=â®êåâê~Ñí=î®êÇÉê~ê=ëíê™äåáåÖëÉñéÉêíÉêå~=êáëâÉêå~= ëçã=ãóÅâÉí=ãáåÇêÉ=®å=î~Ç=~ääã®åÜÉíÉå=Ö∏êI=çÅÜ=ÇÉí=ë~ãã~= Ö®ääÉê=çãÜ®åÇÉêí~Ö~åÇÉ=~î=â®êåâê~Ñíë~îÑ~ääÉíK=

j™åÖ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=éêÉëÉåíÉê~ë=ëçã=?ä~êã?=á= éêÉëëÉåI=ìí~å=~íí=ä®ë~êÉå=Ñ™ê=å™Öçå=áåÑçêã~íáçå=çã=éêçÄäÉãÉíë= ëíçêäÉâëçêÇåáåÖK= aÉíí~= ÄáÇê~ê= å~íìêäáÖíîáë= íáää= ëî™êáÖÜÉíÉå= ~íí= ÄÉÇ∏ã~=çÅÜ=êÉä~íÉê~=êáëâÉê=ëíçêäÉâëã®ëëáÖí=íáää=î~ê~åÇê~K=f=ã™åÖ~= Ñ~ää=Ü~ê=ÇçÅâ=®îÉå=ÉñéÉêíÉêå~=ëî™êí=~íí=Ö∏ê~=ÄÉÇ∏ãåáåÖ~êI=çã= ìåÇÉêä~ÖÉí= ®ê= çë®âÉêí= çÅÜ= ÄêáëíÑ®ääáÖíK= aÉíí~= Ö®ääÉê= ë®êëâáäí= éçíÉåíáÉää~=êáëâÉê=é™=ëáâíK= = =

QKS== oáëââä~ëëáÑáÅÉêáåÖ=áåçã=ìíêÉÇåáåÖÉå

=

= sáÇ= Éíí= êáëââä~ëëáÑáÅÉêáåÖëëÉãáå~êáìã= ãÉÇ= ìíêÉÇåáåÖÉåë= ÉñéÉêíÖêìééI= îÉíÉåëâ~éäáÖ~= êÉÑÉêÉåëÖêìéé= çÅÜ= ?~âí∏êëÖêìéé?= EêÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=âçããìåÉêI=ä®åëëíóêÉäëÉê=çÅÜ=ä~åÇëíáåÖF=ëçã= Ü∏ääë=á=ÑÉÄêì~êá=NVVSI=âä~ëë~ÇÉë=ÇÉ=çäáâ~=ãáäà∏Ñ~âíçêÉêå~=ëçã=í~ë= ìéé=á=_áä~Ö~=N=ìíáÑê™å=ÇÉê~ë=ÄÉíóÇÉäëÉ=ìê=Ü®äëçëóåéìåâíK==

^ää~=ÇÉ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ÉääÉê=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=ëçã=í~ë=ìéé=á=_áä~Ö~=N= ÄÉÜ~åÇä~ÇÉëI= ìééÇÉä~í= é™= ÇÉ= çäáâ~= çãê™ÇÉå~= ìíçãÜìëäìÑíI= áåçãÜìëãáäà∏I=î~ííÉåI=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=Ñ∏Ç~I=ÄìääÉêI=àçåáëÉê~åÇÉ= çÅÜ= áÅâÉJàçåáëÉê~åÇÉ= ëíê™äåáåÖI= ÉäÉâíêçã~ÖåÉíáëâ~= Ñ®äí= ë~ãí= ëâ~ÇçêK= c∏ê= å™Öê~= çãê™ÇÉå= ÖàçêÇÉë= çÅâë™= ë~ãã~åÑ~íí~åÇÉ= ÄÉÇ∏ãåáåÖ~êK=pçã=ìåÇÉêä~Ö=Ñ~ååë=Éå=ë~ãã~åëí®ääåáåÖ=~î=ÇÉ= îáâíáÖ~ëíÉ= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~I= â®åëäáÖ~= ÖêìééÉêI= îáâíáÖ~= ÉñéçåÉêáåÖëëáíì~íáçåÉê=ãÉÇ=á=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ=Ñ~ää=~åÖáî~åÇÉ=~î= ìééëâ~íí~í=~åí~ä=ÉñéçåÉê~ÇÉI=ë~ãí=Ñ∏êë∏â=íáää=ìééëâ~ííåáåÖ~ê=~î= ~åí~äÉí=Çê~ÄÄ~ÇÉK=sáâíáÖ~=Ñ∏êçêÉåáåÖëâ®ääçê=~åÖ~îë=çÅâë™=ãÉÇ= ìíéÉâ~åÇÉ= ~î= ~åëî~êáÖ~= ëÉâíçêÉê= ÉääÉê= ~âíáîáíÉíÉê=EíKÉñK=íê~ÑáâI= ÉåÉêÖáI=éÉêëçåäáÖ~=~âíáîáíÉíÉêFK==

ríáÑê™å=ÇÉí=ë~ãã~åëí®ääÇ~=ã~íÉêá~äÉíI=ìééÖáÑíÉêå~=á=_áä~Ö~=N= çÅÜ=ÇÉ=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=ÉñéÉêíÉêå~ë=Ä~âÖêìåÇëâìåëâ~éÉê=âä~ëë~ÇÉë=ÇÉ= çäáâ~= Ñ∏êçêÉåáåÖ~êå~LÑ∏êÉíÉÉäëÉêå~= ìíáÑê™å= ÇÉê~ë= ÄÉíóÇÉäëÉ= ìê= Ü®äëçëóåéìåâíK=hä~ëëÉêå~=î~ê=?Ü∏Ö?I=?ãÉÇÉä?=çÅÜ=?ä™Ö?K=c∏ê=îáëë~= Ñ~âíçêÉê=~åë™Öë=áåÖÉå=âä~ëëåáåÖ=î~ê~=ã∏àäáÖ=é™=ÖêìåÇ=~î=Äêáëí~åÇÉ= âìåëâ~éÉê=çã=ÉÑÑÉâíÉê=ÉääÉê=ÉñéçåÉêáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK=_ÉÜçîÉí= ~î=ÑçêëâåáåÖ=~åë™Öë=î~ê~=ë®êëâáäí=ëíçêí=Ñ∏ê=îáëë~=ìíéÉâ~ÇÉ=®ãåÉå= ÉääÉê=Ñ∏êÉíÉÉäëÉêK=

=

aÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=Ñ~âíçêÉêå~=îáÇ=âä~ëëåáåÖÉå=î~ê=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~ë= ~ääî~êäáÖÜÉíëÖê~Ç= çÅÜ=~åí~äÉí=éÉêëçåÉê=ëçã=â~å= ÄÉê®âå~ë=î~ê~= ÄÉê∏êÇ~K=^åí~äÉí=Çê~ÄÄ~ÇÉ=®ê=ÇçÅâ=ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ=ãóÅâÉí=ëî™êí= ~íí= ìééëâ~íí~I= ìíçã= é™= îáëë~= çãê™ÇÉå= ëçã= íKÉñK= ~åí~äÉí= ÄìääÉêëí∏êÇ~=á=í®íçêíÉêK=^åí~Ö~åÇÉå=ÑáÅâ=Ç®êÑ∏ê=Ö∏ê~ë=Ñ∏ê=ã™åÖ~= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=~åÖÉ=Éå=Ü∏Öëí~=íêçäáÖ=Öê®åë=Ñ∏ê=~åí~äÉí= Çê~ÄÄ~ÇÉK=

j®ååáëâçêë=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=çäáâ~=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=®ê=çÅâë™= ÖÉåÉêÉääí=ëÉíí=Ç™äáÖí=â®åÇI=ãÉå=îáÇ=êáëââä~ëëáÑáÅÉêáåÖëëÉãáå~êáÉí= éÉâ~ÇÉë= îáâíáÖ~= ÉñéçåÉêáåÖëëáíì~íáçåÉê= ìí= ãÉÇ= ~åÖáî~åÇÉ= ~î= Ü∏ÖÉñéçåÉê~ÇÉ= ÖêìééÉêK= aÉ= âä~ëëåáåÖ~ê= ëçã= ÖàçêÇÉë= é™= ëÉãáå~êáÉí= Ü~ê= äÉÖ~í= íáää= ÖêìåÇ= Ñ∏ê= ÇÉå= éêáçêáíÉêáåÖ= ~î= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=ëçã=Ñê~ãÖ™ê=~î=â~éáíÉä=RK= = = =

QKT== oáëâÓâçëíå~ÇÓåóííç~å~äóëÉê

=

= lã=Éå=Ü®äëçêáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ=ìíãóåå~ê=á=~íí=Éíí=Öê®åëî®êÇÉ=Ä∏ê= ë®åâ~ë=ÉääÉê=~íí=~åÇê~=êáëâêÉÇìÅÉê~åÇÉ=™íÖ®êÇÉê=Ä∏ê=îáÇí~Ö~ë=~î= ãóåÇáÖÜÉíÉê= ÉääÉê= êÉÖÉêáåÖÉåI= âê®îë= á= ~ääã®åÜÉí=Éå=âçëíå~ÇëJ ÄÉê®âåáåÖ=ÉåäáÖí=ÇÉå=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåÇ~=ÄÉÖê®åëåáåÖëÑ∏êçêÇåáåÖÉåK= hçëíå~ÇÉêå~= Ñ∏ê= íÉâåáëâ~= ÉääÉê= ~åÇê~= ™íÖ®êÇÉê= â~å= îáëëÉêäáÖÉå= î~ê~=ëî™ê~=~íí=ÄÉê®âå~I=ãÉå=ÇÉí=®ê=®åÇ™=çÑí~ëí=ã∏àäáÖí=~íí=Ö∏ê~= ÇÉíK=f=â~éáíÉä=R=âçããÉê=íKÉñK=ÄÉê®âå~ÇÉ=âçëíå~ÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ë®åâ~= ÄìääÉêJ= çÅÜ= ê~ÇçåÜ~äíÉêå~= á= Äçëí®ÇÉê= ~íí= êÉÑÉêÉê~ëK= jÉå= Üìê= ëâìääÉ= ã~å= âìåå~= ÄÉê®âå~= ÇÉ= ÉîÉåíìÉää~= Ü®äëçîáåëíÉê= ëçã= ™íÖ®êÇÉêå~=â~å=ãÉÇÑ∏ê~\=

aÉåå~= Ñê™Ö~= âê®îÉê= Ñ∏ê= ÇÉí= Ñ∏êëí~= ~íí= ã~å= îÉí= îáäâ~= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê= ÇÉå= ~âíìÉää~= ãáäà∏Ñ~âíçêå= ãÉÇÑ∏êK= pçã= êÉÇ~å= Ñê~ãÖ™íí=~î=â~éáíÉä=PI=çÅÜ=ëçã=âçããÉê=~íí=Ñê~ãÖ™=~î=â~éáíÉä=RI= ®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=~åÖÉ=Üìê=ëíçê=~åÇÉä=~î=ëàìâäáÖÜÉíÉå=á=ÄÉÑçäâåáåÖÉå= ëçã=â~å=Ü®åÑ∏ê~ë=íáää=çäáâ~=ãáäà∏Ñ~âíçêÉêI=ÄäK~K=ÉÑíÉêëçã=ìééÖáÑíÉê= çã=ÉñéçåÉêáåÖ=ë~âå~ëK=c∏ê=îáëë~=ãáäà∏Ñ~âíçêÉê=â~å=ã~å=ÇçÅâ= Ö∏ê~=Éå=ìåÖÉÑ®êäáÖ=ìééëâ~ííåáåÖ=~î=Üìê=ã™åÖ~=ã®ååáëâçê=ëçã=®ê= Çê~ÄÄ~ÇÉI=íKÉñK=~åí~äÉí=ÄìääÉêëí∏êÇ~=ã®ååáëâçê=á=í®íçêíÉêå~=çÅÜ= ~åí~äÉí= ã®ååáëâçê= ëçã= ìééäÉîÉê= ÄÉëî®ê= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= áåçãÜìëãáäà∏Ñ~âíçêÉêK= råÖÉÑ®êäáÖ~= ìééëâ~ííåáåÖ~ê= ~î= Å~åÅÉêêáëâÉå=ãÉÇ=å™Öê~=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=Ü~ê=ÖàçêíëI=ëÉ=â~éáíÉä= RK= e®êìí∏îÉê= Ü~ê= âî~åíáí~íáî~= ÄÉê®âåáåÖ~ê= á= ÇÉåå~= ìíêÉÇåáåÖ=

= ÉåÇ~ëí= âìåå~í= Ö∏ê~ë= ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ= ÇÉí= ~åí~ä= Ñ~ää= ~î= ëàìâÜìëáåä®ÖÖåáåÖ~ê=ëçã=â~å=í®åâ~ë=ÄÉêç=é™=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êK=

k®ëí~=ëî™êáÖÜÉí=®ê=~íí=âìåå~=Ñ∏êìíëÉ=Üìê=ëíçê=éçëáíáî=ÉÑÑÉâí=é™= Ü®äë~å=ëçã=ÇÉå=éä~åÉê~ÇÉ=™íÖ®êÇÉå=â~å=ãÉÇÑ∏ê~K=c∏ê=~íí=âìåå~= Ö∏ê~= ÇÉíí~= ÑçêÇê~ë= âìåëâ~é= Ä™ÇÉ= çã= ™íÖ®êÇÉåë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ã®ååáëâçêë= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= ÇÉí= ~âíìÉää~= ®ãåÉíI= çÅÜ= çã= ÇçëJ êÉëéçåëë~ãÄ~åÇK=jÉÇ=ë™Ç~å~=Ç~í~=ëâìääÉ=âçëíå~ÇëÄÉê®âåáåÖ~ê= âìåå~= Ö∏ê~ë= ~î= çäáâ~= ™íÖ®êÇëéêçÖê~ã= çÅÜ= ÉÑÑÉâíÉå= é™= Ü®äë~å= à®ãÑ∏ê~ëI=íKÉñK=Üìê=ã™åÖ~=ëçã=áåíÉ=ä®åÖêÉ=ëâìääÉ=î~ê~=ÄÉëî®ê~ÇÉ= ÉÑíÉê=ÄìääÉêÄÉâ®ãéåáåÖ=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=Ñ®êêÉ=äìåÖÅ~åÅÉêÑ~ää=ÉÑíÉê=Éå= áåíÉåëáî=áåÑçêã~íáçåëâ~ãé~åà=çã=ÄÉÜçîÉí=~î=ê~ÇçåêÉÇìÅÉêáåÖ=á= îáëë~=ëã™ÜìëK=

lã=ã~å=Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=~åí~äÉí=ëàìâÇçãëJ=ÉääÉê=Ç∏ÇëÑ~ää=íáää= Ñ∏äàÇ=~î=Éå=îáëë=Ñ∏êçêÉåáåÖëëáíì~íáçå=â~å=~åÖÉëI=ë™=ìééâçããÉê= Ñê™Ö~å=Üìê=ÇÉíí~=ëâ~=î®êÇÉê~ë=á=Éâçåçãáëâ~=íÉêãÉêK=råÇÉê=ëÉå~êÉ= ™ê=Ü~ê=ÉâçåçãÉê=Ä∏êà~í=áåíêÉëëÉê~=ëáÖ=Ñ∏ê=ÇÉíí~=á=ëóÑíÉ=~íí=âìåå~= î®Ö~=âçëíå~ÇÉê=ãçí=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=ìííêóÅâí=á=ë~ãã~= ?ëçêí?I=å®ãäáÖÉå=éÉåÖ~êK=bå=ãÉíçÇ=Ñ∏ê=~íí=å™=Éíí=Éâçåçãáëâí= î®êÇÉ=é™=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=®ê=~íí=ÄÉê®âå~=~ää~=ÇáêÉâí~=âçëíå~ÇÉê=ëçã= â~å=âçééä~ë=íáää=ëàìâÇçãÉåI=íKÉñK=ëàìâÜìëâçëíå~ÇÉêI=ä®â~êÄÉë∏âI= ä®âÉãÉÇÉä= çÅÜ= Ñ∏êäçê~Ç= ~êÄÉíëáåâçãëíK= bå= ~åå~å= ãÉíçÇ= ëçã= â~ää~ë=Üìã~åâ~éáí~äãÉíçÇÉå=Ö™ê=ìí=é™=~íí=î®êÇÉê~=éêçÇìâíáçåëJ ÄçêíÑ~ää=ãÉÇ=~åí~Ö~åÇÉ=çã=~íí=Éå=ã®ååáëâ~ë=î®êÇÉ=ëí™ê=á=êÉä~íáçå= íáää= î~Ç= Üçå= éêçÇìÅÉê~ê= çÅÜ= ~íí= ä∏åÉå= ÖÉê= áåÑçêã~íáçå= çã= éêçÇìâíáîáíÉíK= aÉí= ®ê= ìééÉåÄ~êí= ~íí= ÇÉåå~= ãÉíçÇ= ã™ëíÉ= ~åî®åÇ~ë=ãÉÇ=ëíçê=Ñ∏êëáâíáÖÜÉíK=c∏ê=~íí=âçãã~=êìåí=éêçÄäÉãÉå= ãÉÇ=ÇÉëë~=íóéÉê=~î=âçëíå~ÇëÄÉê®âåáåÖ~ê=Ü~ê=ÉâçåçãÉê=á=ëí®ääÉí= ~åî®åí= Éåâ®íãÉíçÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= ìééëâ~íí~= ã®ååáëâçêë= ÄÉí~äåáåÖëîáäà~=Ñ∏ê=Éå=îáëë=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçÑ∏êÄ®ííê~åÇÉ=™íÖ®êÇK=

_Éí~äåáåÖëîáäà~å= Ü~ê= ~î= s®ÖîÉêâÉí= ~åî®åíë= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉê®âå~= î®êÇÉí=~î=Éíí=?ëí~íáëíáëâí=äáî?I=ëçã=~åî®åÇë=á=çäóÅâëêáëââ~äâóäÉêK=f= pîÉêáÖÉ=ëâ~íí~ë=ÇÉíí~=ëKâK=Üìã~åî®êÇÉ=íáää=Å~=NQ=ãáäàçåÉê=âêçåçêK=

eìê=ëî™êí=âçëíå~ÇJåóííçÄÉê®âåáåÖ~ê=®ê=â~å=áääìëíêÉê~ë=ãÉÇ== çäóÅâëÑ~ääëëâ~Ççê=EëÉ=â~éáíÉä=NO=á=_áä~Ö~=NFK=qêçíë=~íí=ã~å=Ü~ê=Éå= ÖçÇ=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=çãÑ~ííåáåÖÉå=~î=çÅÜ=çêë~âÉêå~=íáää=ëâ~ÇçêI= ë™= Ü~ê= ã~å= áåíÉ= âìåå~í= âçëíå~ÇJåóííçÄÉê®âå~= ÉÑÑÉâíÉå= ~î= ëâ~ÇÉéêÉîÉåíáî~=™íÖ®êÇÉêK=j~å=Ü~ê=ÄÉê®âå~í=ÇÉå=ë~ãã~åä~ÖÇ~= ë~ãÜ®ääëâçëíå~ÇÉå= Ñ∏ê= éÉêëçåëâ~Ççê= íáää= ë™= ãóÅâÉí= ëçã= SO= ãáäà~êÇÉê=âêçåçê=éÉê=™êI=ãÉå=ã~å=Ü~ê=áåÖÉå=âä~ê=ÄáäÇ=~î=îáäâ~= ™íÖ®êÇÉê=ëçã=äÉÇÉê=íáää=îáäâÉå=ÉÑÑÉâí=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=Ñáååë=ë™=ã™åÖ~= ë~ãîÉêâ~åÇÉ=çÅÜ=ãçíîÉêâ~åÇÉ=Ñ~âíçêÉêK=

=

bíí=~åå~í=ÉñÉãéÉä=®ê=Éå=ÄÉê®âåáåÖ=~î=ë~ãÜ®ääëÉâçåçãáëâ~= âçëíå~ÇÉê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=~ääÉêÖáëâ~=ÄÉëî®êI=ëçã=Öàçêíë=™í=cçäâÜ®äëçJ áåëíáíìíÉí=EmÉêëëçå=ãKÑäKI=NVVQFK=aÉ=íçí~ä~=âçëíå~ÇÉêå~=ëâ~íí~ÇÉë= íáää= RIS= ãáäà~êÇÉê= âêçåçê= éÉê= ™êK= hçëíå~ÇÉêå~= Ü~ê= ãÉê= ®å= Ñ∏êÇìÄÄä~íë=ìåÇÉê=ÇÉí=ëáëí~=ÇÉÅÉååáÉíI=Ñê®ãëí=é™=ÖêìåÇ=~î=Éå= âê~ÑíáÖ= ∏âåáåÖ= ~î= ~åí~äÉí= Ñ∏êíáÇëéÉåëáçåÉêáåÖ~ê= çÅÜ= ~åí~äÉí= ëàìâëâêáîåáåÖëÇ~Ö~ê= ë~ãí= Éå= ∏â~Ç= ~ääÉêÖáÑ∏êÉâçãëíK= pçã= å®ãåÇÉë=á=â~éáíÉä=P=®ê=çêë~âÉå=íáää=ÇÉå=∏â~ÇÉ=~ääÉêÖáÑ∏êÉâçãëíÉå= çâä~êI=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ÉÑÑÉâíÉå=~î=~ääÉêÖáÑ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=™íÖ®êÇÉêI=ãÉå= á=ê~ééçêíÉå=ÖàçêÇÉë=~åí~Ö~åÇÉí=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~Ç=îÉåíáä~íáçå=á=ëâçäçê= ëâìääÉ= äÉÇ~= íáää= ãáåÇêÉ= ~ääÉêÖáÄÉëî®êK= aÉå= ™êäáÖ~= áåîÉëíÉêáåÖëJ âçëíå~ÇÉå=Ñ∏ê=îÉåíáä~íáçåëÑ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=ÄÉê®âå~ÇÉë=íáää=ãÉää~å= NOU=çÅÜ=PPT=ãáäàçåÉê=âêçåçêK=c∏ê=~íí=ÇÉåå~=áåîÉëíÉêáåÖ=ëâ~=î~ê~= ë~ãÜ®ääëÉâçåçãáëâí= ä∏åë~ã= ã™ëíÉ= ÉåäáÖí= ÇÉå= Éâçåçãáëâ~= ãçÇÉääÉå= ëàìâÇçãëâçëíå~ÇÉêå~= Ñ∏ê= Ä~êå= çÅÜ= ìåÖÇçã= ëàìåâ~= ãÉÇ=NOÓPP=B=Eçê®âå~í=î®êÇÉí=~î=Ü®äëçÑ∏êäìëíÉê=á=ëáÖFK=eìê=ëíçê~= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê= ~î= ~ääÉêÖáÄÉëî®ê= ëçã= îÉåíáä~íáçåë™íÖ®êÇÉêå~= îÉêâäáÖÉå=ëâìääÉ=ãÉÇÑ∏ê~=â~å=ã~å=å~íìêäáÖíîáë=áåíÉ=ìíí~ä~=ëáÖ=çãI= çÅÜ= ã~å= Ü~ê= ÜÉääÉê= áåíÉ= Ñ∏êë∏âí= ~íí= î®êÇÉê~= ÇÉå= ÉîÉåíìÉää~= Ü®äëçîáåëíÉå=á=ëáÖK=

k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= Ü~ê= åóäáÖÉå= éêÉëÉåíÉê~í= Éå= äáííÉê~íìêJ ë~ãã~åëí®ääåáåÖ= ~î= ~åî®åÇ~= ãÉíçÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= î®êÇÉê~= ãáäà∏íáääÖ™åÖ~ê= á= Éâçåçãáëâ~= íÉêãÉê= ãÉÇ= ~ééäáâ~íáçå= é™= î®êÇÉêáåÖ= ~î= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êë= é™îÉêâ~å= é™= ãáäà∏= çÅÜ= Ü®äë~= Ek~íìêî™êÇëîÉêâÉí=NVVSFK

bå= Éâçåçãáëâ= î®êÇÉêáåÖ= ~î= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~= ~î= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=Ü~ê=ìíÑ∏êíë=Ñ∏ê=lëäç=EoçëÉåÇ~Üä=NVVSFK=açëJ êÉëéçåëë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å= Ñ∏êÜ∏àÇ~= é~êíáâÉäÜ~äíÉê= EmjNMF= çÅÜ= çäáâ~= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê= ~åî®åÇÉë= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉê®âå~= ~åí~ä= Ñ∏ê= íáÇáÖ~= Ç∏ÇëÑ~ääI=ëàìâÑê™åî~êçI=ëàìâÜìëîáëíÉäëÉê=ãKãK=j~å=ê®âå~ÇÉ=çÅâë™= é™=Éíí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=Ñ∏êÜ∏àÇ~=Ü~äíÉê=~î=âî®îÉÇáçñáÇ=çÅÜ=∏â~í= áåí~Ö=é™=ëàìâÜìë=Ñ∏ê=~ëíã~K=aÉ=íçí~ä~=ë~ãÜ®ääëÉâçåçãáëâ~=âçëíJ å~ÇÉêå~= ÄÉê®âå~ÇÉë= íáää= NSM= ãáäàçåÉê= âêçåçê= éÉê= ™êI= î~ê~î= Q= ãáäàçåÉê=Ü®åÑ∏êÇÉë=íáää=âî®îÉÇáçñáÇ=EêÉÇìÅÉê~Ç=äáîëâî~äáíÉí=íáää= Ñ∏äàÇ=~î=ëàìâÇçã=çê®âå~íFK=

bå=Éâçåçãáëâ=î®êÇÉêáåÖ=~î=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=~î=Äáä~îÖ~ëÉê=Ü~ê= çÅâë™= Öàçêíë= Ñ∏ê= d∏íÉÄçêÖ= EiÉâëÉää= çÅÜ= i∏îÖêÉå= NVVRFK= aÉ= Éâçåçãáëâ~=ÄÉê®âåáåÖ~êå~=ÄóÖÖÉê=é™=~åí~Ö~åÇÉå=çã=ÄÉí~äåáåÖëJ îáäà~å=Üçë=~ääã®åÜÉíÉå=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖëÜ~äíÉêå~K= aÉåå~=~åí~ë=ÉåäáÖí=íáÇáÖ~êÉ=ÄÉí~äåáåÖëîáäàÉëíìÇáÉê=î~ê~=O=RMM=âê= Ñ∏ê= ~íí= Ü~äîÉê~= Ü~äíÉêå~K= aÉê~ë= ÄÉê®âåáåÖ~ê= ìíãóåå~ê= á= Éå=

= ëäìíëìãã~=é™=TOM=ãáäàçåÉê=âê=éÉê=™ê=á=d∏íÉÄçêÖ=çÅÜ=U=ãáäà~êÇÉê= âê=á=ÜÉä~=ä~åÇÉíI=ëçã=î®êÇÉí=~î=Äáä~îÖ~ëÉêå~ë=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêK=

bíí=~åå~í=ÉñÉãéÉä=Ö®ääÉê=ê~Ççå=á=Äçëí®ÇÉêK=_Éí~äåáåÖëîáäà~å=Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= Ü~äíÉêå~= ìåÇÉêë∏âíÉë= ëçã= ÇÉä= á= Éå= Éâçåçãáëâ= âçëíå~ÇJåóííç~å~äóë= Ç®ê= ?åóíí~å?= ~ääíë™= â~å= ~åÖÉë= ëçã= ÄÉí~äåáåÖëîáäà~K=aÉåå~=ÄÉê®âå~ÇÉë=ìíáÑê™å=Éå=Éåâ®íëíìÇáÉ=íáää=á= ãÉÇÉäí~ä= Ñ∏ê= Éíí= ÜìëÜ™ää= SQ=MMM= âê= Ñ∏ê= Éå= ë®åâåáåÖ= ~î= ê~ÇçåÇçííÉêÜ~äíÉå=Ñê™å=RMM=íáää=TM=_èLãPI=çÅÜ=NV=MMM=âê=Ñ∏ê=Éå= ãáåëâåáåÖ=Ñê™å=RMM=íáää=OMM=_èLãP=Ep∏ÇÉêèìáëí=NVVRFK=aÉí=®ê= ìééÉåÄ~êäáÖÉå=Éå=ÇáëâêÉé~åë=ãÉää~å=ÇÉå=íÉçêÉíáëâ~=ÄÉí~äåáåÖëJ îáäà~å=çÅÜ=~åí~äÉí=ÜìëÜ™ää=ëçã=Ñ~âíáëâí=ÄÉâçëí~ê=ê~Ççåë~åÉêáåÖ= Eà®ãÑ∏ê=â~éáíÉä=RKOFK= = = =

QKU== iáííÉê~íìê

=

= e~~Ö=dê∏åäìåÇ=jK=^å=áåíêçÇìÅíáçå=íç=ÜÉ~äíÜ=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ= ÅÜÉãáÅ~äëK=o~ééçêí=SLVRK=hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉå=NVVRK= = hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉåK=oáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ=çÅÜ=êáëâÜ~åíÉêáåÖ=áåçã= âÉãáâ~äáÉâçåíêçääÉåK=o~ééçêí=NNLVRK=NVVRK= = iÉâëÉää=fI=i∏îÖêÉå=iK=s®êÇÉêáåÖ=~î=äçâ~ä~=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖëÉÑÑÉâíÉêK= hc_Jê~ééçêí= NVVRWRI= hçããìåáâ~íáçåëÑçêëâåáåÖëÄÉêÉÇåáåÖÉå= NVVRK= = k~íìêî™êÇëîÉêâÉíK=iìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êK=s~Ç=âçëí~ê=ÇÉ=ë~ãÜ®ääÉí\= bå=âìåëâ~éë∏îÉêëáâíK=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=o~ééçêí=QRVOI=NVVSK= = mÉêëëçå= rI= pî~êî~ê= mI= £ÇÉÖ~~êÇ= hK= p~ãÜ®ääëÉâçåçãáëâ~= âçëíå~ÇÉê=~îëÉÉåÇÉ=~ääÉêÖáëâ~=ÄÉëî®ê=Ñ∏ê=Ä~êåLîìñå~=á=pîÉêáÖÉ= NVUPÓNVVPK=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí=NVVQK= = oçëÉåÇ~ÜäI= h= bK= eÉäëÉÉÑÑÉâíÉê= ~î= äìÑíÑçêìêÉåëåáåÖÉê= çÖ= îáêâåáåÖÉê=é™=›âçåçãáëâ=~âíáîáíÉíK=pí~íáëíáëâ=ëÉåíê~äÄóê™=VSLUI= kçêÖÉ=NVVSK= = =p∏ÇÉêèìáëí= qK= _ÉåÉÑáí= Éëíáã~íáçå= áå= íÜÉ= Å~ëÉ= çÑ= åçåã~êâÉí= ÖççÇëK=cçìê=Éëë~óë=çå=êÉÇìÅíáçåë=çÑ=ÜÉ~äíÜ=êáëâë=ÇìÉ=íç=êÉëáÇÉåJ

= íá~ä=ê~Ççå=ê~Çá~íáçåK=^îÜ~åÇäáåÖI=e~åÇÉäëÜ∏Öëâçä~å=á=píçÅâÜçäãI= NVVRK= = sáÅíçêáå= hK= dê®åëî®êÇÉå= Ó= î~Ç= ÇÉ= áååÉÄ®ê= çÅÜ= Üìê= ãóåÇáÖÜÉíÉêå~= ~åî®åÇÉê= ÇÉãK= o~ééçêí= NPLVNK= hÉãáâ~äáÉJ áåëéÉâíáçåÉåI=NVVNK= =

= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=ìíëä®ééÉí=Ñê™å=î®Öíê~ÑáâÉå=ãáåëâ~í=ãÉÇ= V=B=ãÉää~å=™êÉå=NVUM=çÅÜ=NVVQI=ãÉÇ~å=ìíëä®ééÉí=Ñê™å=∏îêáÖ~= íê~åëéçêíÉê= ë~ãí= ~êÄÉíëã~ëâáåÉê= á= ëí®ääÉí= Ü~ê= ∏â~íK= E?cäóâíáÖ~= çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=çÅÜ=âî®îÉçñáÇÉêK=cçêíë~íí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ìíëä®ééëJ ãáåëâåáåÖ~ê?K=o~ééçêí=QRPOI=NVVSF=

ríëä®ééÉí=~î=âî®îÉçñáÇÉê=Ñê™å=ÉåÉêÖáéêçÇìâíáçå=Ü~ê=ãáåëâ~í= ëÉÇ~å= NVUMI= ÇÉäîáë= ëçã= Ñ∏äàÇ= ~î= ÖçÇ= íáääÖ™åÖ= é™= Éä= Ñê™å= î~ííÉåâê~Ñí= çÅÜ= â®êåâê~ÑíI= îáäâÉí= Ü~ê= ãáåëâ~í= ÄÉÜçîÉí= ~î= Ñ∏êÄê®ååáåÖK= c∏êÄê®ååáåÖëíÉâåáëâ~= ™íÖ®êÇÉê= â~å= ãáåëâ~= ìíëä®ééÉå=å™ÖçíI=çÅÜ=é™=ã™åÖ~=ëí∏êêÉ=ÉåÉêÖáJ=çÅÜ=áåÇìëíêáé~ååçê= Ü~ê= ã~å= é™= ëÉå~êÉ= ™ê= Ä∏êà~í= íáää®ãé~= â~í~äóíáëâ= ÉääÉê= âÉãáëâ= êÉÇìâíáçå= ~î= âî®îÉçñáÇÉêå~= á= ê∏âÖ~ëÉêå~K= fåÑ∏ê~åÇÉí= ~î= Éå= ë®êëâáäÇ=âî®îÉçñáÇ~îÖáÑí=NVVO=Ü~ê=é™ëâóåÇ~í=ÇÉåå~=ìíîÉÅâäáåÖK= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë=ê~ééçêí=åê=QRPOI=NVVSI=êÉÇçîáë~ê=Éå=ãáåëâJ åáåÖ= ~î= ìíëä®ééÉí= Ñê™å= ÉåÉêÖáéêçÇìâíáçå= ãÉÇ= RR=B= çÅÜ= Éå= ãáåëâåáåÖ=~î=ìíëä®ééÉí=Ñê™å=áåÇìëíêáéêçÅÉëëÉê=ãÉÇ=OV=B=ìåÇÉê= ™êÉå= ãÉää~å= NVUM= çÅÜ= NVVRK= qçí~äí= êÉÇçîáë~ë= Éå= ãáåëâåáåÖ= ìåÇÉê= éÉêáçÇÉå= é™= NR=BI= îáäâÉí= ~ääíë™= ®ê= ÄÉíóÇäáÖí= ãáåÇêÉ= ®å= ã™äÉí=çã=Éå=ãáåëâåáåÖ=ãÉÇ=PM=BK=

c∏ê=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå~=™ê=NVVN=Ü~ê=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=ÄÉê®âå~í=~íí= ãÉê= ®å= Éå= ãáäàçå= ã®ååáëâçê= á= pîÉêáÖÉ= ÉñéçåÉê~ë= Ñ∏ê= âî®îÉÇáçñáÇÜ~äíÉê=ëçã=∏îÉêëíáÖÉê=fjjWë=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Öê®åëî®êÇÉK= e~äíÉêå~= Ü~ê= ÇçÅâ= ëàìåâáí= ÇÉ= ëÉå~ëíÉ= ™êÉåK= båäáÖí= fsiWë= ã®íê~ééçêíÉê=áåçã=ÇÉí=ëKâK=ro_^kJã®íå®íÉí=Ñê™å=çäáâ~=ëîÉåëâ~= í®íçêíÉêI= Ü~ê= îáåíÉêÜ~äî™êëãÉÇÉäî®êÇÉí= ëàìåâáí= ãÉÇ= Å~= OR=B= ãÉää~å=™êÉå=NVUSLUT=çÅÜ=NVVQLVRK=açÅâ=â~å=ÇÉå=ãáåëâ~åÇÉ= íêÉåÇÉå= ÇÉ= ëÉå~ëíÉ= ™êÉå= Ü~= é™ëâóåÇ~íë= ~î= ãáäÇ~= çÅÜ= Ää™ëáÖ~= îáåíê~êK=jáåëâåáåÖÉå=Ä∏ê=áååÉÄ®ê~=~íí=~åí~äÉí=?∏îÉêÉñéçåÉê~ÇÉ?= ëàìåâáí=íáää=å™Öê~=ÜìåÇê~=íìëÉåK=

c∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ìíëä®ééÉå= ~î= âî®îÉçñáÇÉê= Ñ∏êÉëä™ë= á= å~íìêî™êÇëîÉêâëê~ééçêíÉå=QRPO=™íÖ®êÇÉê=ë®êëâáäí=áåçã=çãê™ÇÉå~= íê~åëéçêíÉê=çÅÜ=~êÄÉíëã~ëâáåÉêW= = Ó= fåÑ∏ê~åÇÉ=~î=âçãã~åÇÉ=brJâê~î=Ñ∏ê=~êÄÉíëã~ëâáåÉê=ë~ãí=

å~íáçåÉää~= ëíóêãÉÇÉä= ëçã= é™ëâóåÇ~ê= áåíêçÇìâíáçåÉå= ~î= ã~ëâáåÉê=ãÉÇ=Ä®ííêÉ=~îÖ~ëéêÉëí~åÇ~K= Ó= fåÑ∏ê~åÇÉ=~î=ëíê®åÖ~êÉ=~îÖ~ëâê~î=Ñ∏ê=åó~=Äáä~ê=Ñê™å=™ê=OMMM=

EbrWë= ëKâK= ?OMMMJâê~î?F= ë~ãí= îáÇ~êÉìíîÉÅâäáåÖ= ~î= ãáäà∏âä~ëëåáåÖëëóëíÉãÉíK= =

= j~å= Ñ∏êÉëä™ê= çÅâë™= ™íÖ®êÇÉê= áåçã= ëà∏Ñ~êí= çÅÜ= äìÑíÑ~êí= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~=âî®îÉçñáÇìíëä®ééÉåI=ãÉÇ=ÇÉëë~=âçããÉê=ÉåÇ~ëí=~íí=Ü~= äáíÉå=áåîÉêâ~å=é™=Ü~äíÉêå~=á=í®íçêíÉêK= = = cäóâíáÖ~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå = = f=ÖêìééÉå=ÑäóâíáÖ~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=Esl`I=îçä~íáäÉ=çêÖ~åáÅ=ÅçãJ éçìåÇëF=áåÖ™ê=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ä®íí~=âçäî®íÉåI=ãÉå=®îÉå=®ãåÉå=ëçã= Äêìâ~ê= áåÖ™= á= ë~ãäáåÖëÄÉÖêÉééÉí= ä∏ëåáåÖëãÉÇÉäI= ë~ãí= íKÉñK= ~äÇÉÜóÇÉêK= lÑí~= ~åî®åÇë= ÄÉÖêÉééÉí= ÑäóâíáÖ~= çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå= ëóåçåóãí=ãÉÇ=âçäî®íÉåK=

h®ääçê=íáää=ìíëä®éé=~î=âçäî®íÉåI=çÅÜ=íêÉåÇÉê=á=ìíëä®ééÉåI=Ü~ê= ë~ãã~åëí®ääíë= ~î= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= á= ÇÉå= çî~å= å®ãåÇ~= ê~ééçêíÉå=?cäóâíáÖ~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=çÅÜ=âî®îÉçñáÇÉêK=cçêíë~íí= ~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ìíëä®ééëãáåëâåáåÖ~ê?I=ê~ééçêí=QRPOI=NVVSK=

qê~åëéçêíÉê=çÅÜ=~êÄÉíëã~ëâáåÉê=ëí™ê=Ñ∏ê=ÇêóÖí=QM=B=~î=ÇÉí= íçí~ä~=ìíëä®ééÉí=EãÉí~å=çê®âå~íFI=ÉåÉêÖáéêçÇìâíáçåÉå=Ñ∏ê=ÇêóÖí= PM=B=çÅÜ=áåÇìëíêáéêçÅÉëëÉê=Ñ∏ê=ÜìîìÇÇÉäÉå=~î=êÉëíÉåK=

fåçã=íê~åëéçêíëÉâíçêå=ëíçÇ=î®Öíê~ÑáâÉå=Ñ∏ê=TP=B=~î=âçäî®íÉJ ìíëä®ééÉå= NVVOI= î~ê~î= UQ=B= Ñê™å= éÉêëçåÄáä~êK= ríëä®ééÉí= Ñê™å= éÉêëçåÄáä~ê= Ü~ê= ãáåëâ~í= á= çÅÜ= ãÉÇ= ÇÉí= ∏â~ÇÉ= ÄêìâÉí= ~î= â~í~äóë~íçêÉê= ë~ãí= ™íÉêÑ∏êáåÖëëóëíÉã= Ñ∏ê= ~îÇìåëíåáåÖ= Ñê™å= ÄÉåëáåK=jáäà∏âä~ëëåáåÖÉå=~î=ÑçêÇçå=ÄÉÇ∏ãë=âçãã~=~íí=ãáåëâ~= ìíëä®ééÉå= óííÉêäáÖ~êÉK= råÇÉê= ™êÉå= NVUU= íáää= NVVQ= ãáåëâ~ÇÉ= âçäî®íÉìíëä®ééÉå=Ñê™å=íê~åëéçêíÉê=çÅÜ=~êÄÉíëã~ëâáåÉê=ãÉÇ=OP=BK=

ríëä®ééÉå=~î=âçäî®íÉå=Ñê™å=ÉåÉêÖáëÉâíçêå=ÇçãáåÉê~ë=ÜÉäí=~î= ëã™ëâ~äáÖ=îÉÇÉäÇåáåÖI=çÅÜ=Ü~ê=ÉåÇ~ëí=ãáåëâ~í=ãÉÇ=P=B=ãÉää~å= NVUU=çÅÜ=NVVQK=

s~Ç=Ö®ääÉê=ìíëä®ééÉå=Ñê™å=áåÇìëíêáåI=ë™=âçããÉê=ÇÉí=ëí∏êëí~= ìíëä®ééÉí= ~î= ÑäóâíáÖ~= çêÖ~åáëâ~= ®ãåÉå= Ñê™å= ëâçÖëáåÇìëíêáå= Eå~íìêäáÖ~=íÉêéÉåÉêFK=£îêáÖ~=ëíçê~=â®ääçê=®ê=îÉêâëí~ÇëáåÇìëíêáåI= é~ééÉêëJ= çÅÜ= ã~ëë~áåÇìëíêáåI= ê~ÑÑáå~ÇÉêáÉê= ë~ãí= íê®ä~ÅâÉêáåÖëáåÇìëíêáåK=ríëä®ééÉå=~î=ä∏ëåáåÖëãÉÇÉä=Ü~ê=ãáåëâ~í= Ñê™å= ÑäÉêí~äÉí= Äê~åëÅÜÉêI= äáâëçã= âçäî®íÉìíëä®ééÉå= Ñê™å= ê~ÑÑáå~ÇÉêáÉêå~K=aÉíí~=Ü~ê=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ëâÉíí=ÖÉåçã=ëâ®êéí~=âê~î= îáÇ=íáääëí™åÇëéê∏îåáåÖK=

j™äÉí=çã=RM=éêçÅÉåíë=ãáåëâåáåÖ=~î=ìíëä®ééÉå=~î=ÑäóâíáÖ~= çêÖ~åáëâ~= ®ãåÉå= Ñê™å= NVUU= íáää= ™ê= OMMM= ÄÉÇ∏ãë= á= å~íìêî™êÇëîÉêâÉíë=ê~ééçêí=áåíÉ=âìåå~=ìééÑóää~ë=ÜÉäíK=mêçÖåçëÉå= éÉâ~ê=é™=QM=éêçÅÉåíë=ãáåëâåáåÖ=ãÉÇ=êÉÇ~å=ÄÉëäìí~ÇÉ=™íÖ®êÇÉêK= rí∏îÉê= êÉÇ~å= Ñ~íí~ÇÉ= ÄÉëäìí= é™= íê~ÑáâëáÇ~åI= êÉâçããÉåÇÉê~ë= á=

= Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=™íÖ®êÇÉê=áåçã=çãê™ÇÉå~=ëã™ëâ~äáÖ=îÉÇÉäÇåáåÖ=çÅÜ= îáëë~=áåÇìëíêáéêçÅÉëëÉê=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ìíëä®ééÉåK= = lòçå= = j~êâå®ê~= çòçå= ÄáäÇ~ë= ëçã= å®ãåíë= á= ÑçíçâÉãáëâ~= êÉ~âíáçåÉê= ãÉää~å=âî®îÉçñáÇÉê=çÅÜ=âçäî®íÉåK=pçãã~êíáÇ=®ê=Ü~äíÉê=∏îÉê=NOM= ”ÖLãP=î~åäáÖ~=á=ë∏Çê~=çÅÜ=ãÉääÉêëí~=pîÉêáÖÉI=îáäâÉí=â~å=à®ãÑ∏ê~ë= ãÉÇ=î™êí=Ñ∏êÉëä~Öå~=ä™åÖëáâíáÖ~=ã™äI=UM=”ÖLãP=EíáããÉÇÉäî®êÇÉFK= s~êã~= ëçãã~êÇ~Ö~ê= å™ê= Ü~äíÉêå~= ∏îÉê= NUM= ”ÖLãP= á= ë∏Çê~= pîÉêáÖÉK=káî™Éêå~=é™=âçåíáåÉåíÉå=®ê=®ååì=Ü∏ÖêÉK=f=pîÉêáÖÉ=®ê= çòçåÜ~äíÉêå~=Ñê®ãëí=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=íê~åëéçêí= ~î=Ñ∏êçêÉåáåÖ~êK=e~äíÉêå~=∏â~ê=ãÉÇ=Å~=P=B=éÉê=™êK=

káî™Éêå~= ~î= çòçå= á= pîÉêáÖÉ= â~å= ÉåÇ~ëí= ÄÉÖê®åë~ë= ÖÉåçã= ™íÖ®êÇÉê=á=ÜÉä~=bìêçé~=çÅÜ=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ~ê=çã=Éíí=™íÖ®êÇëéêçíçâçää= é™Ö™ê= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= âçåîÉåíáçåÉå= çã= Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=Eb`bJiqo^mFK=bå=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ=Ä~ëÉê~Ç= é™=ëKâK=âêáíáëâ~=ÄÉä~ëíåáåÖëÖê®åëÉê=âçããÉê=íêçäáÖÉå=~íí=âìåå~=å™ë= çÅÜ=âçããÉê=íêçäáÖÉå=~íí=áååÉÜ™ää~=™í~Ö~åÇÉå=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê=íáää=™ê= OMNMK=ûîÉå=áåçã=br=ÇáëâìíÉê~ë=™íÖ®êÇëëíê~íÉÖáÉê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~= ÄÉÖê®åë~= çòçåÜ~äíÉêå~= á= bìêçé~K= c∏ê= ~íí= å™= ã™äÉí= UM=”ÖLãP= ÑçêÇê~ë= ãóÅâÉí= ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ= ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê= ~î= ìíëä®ééÉå= ~î= âçäî®íÉå=çÅÜ=âî®îÉçñáÇÉê=á=ÜÉä~=bìêçé~K= = = `~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉå= = aÉ= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ä®íí~= çÅÜ= íóåÖêÉ= âçäî®íÉå= ëçã= çî~å= ÉñÉãéäáÑáÉê~ÇÉë= ãÉÇ= ÉíÉå= çÅÜ= ÄÉåëÉå= êÉëéÉâíáîÉ= m^eJ Ñ∏êÉåáåÖÉå=ÄÉåëE~FéóêÉå=®ê=Ñê®ãëí=Éíí=éêçÄäÉã=á=í®íçêíÉêI=Ç®ê= îÉÇÉäÇåáåÖI=î®Öíê~Ñáâ=çÅÜ=~êÄÉíëã~ëâáåÉê=®ê=ÇÉ=ëí∏êëí~=â®ääçêå~K= üíÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ìíëä®ééÉå=~î=ä®íí~=âçäî®íÉå=Ü~ê=ÄÉëâêáîáíë= çî~åK=_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=ÄÉåëE~FéóêÉå=ë™=~åÖÉë=á=?eìê=Ü~ê=ÇÉí=Ö™íí\?= Ek~íìêî™êÇëîÉêâÉí=ê~ééçêí=QPSSI=NVVQF=~íí=ìíëä®ééÉå=Ñê™å=íê~Ñáâ= çÅÜ=Äçëí~Çëìééî®êãåáåÖ=Ü~ê=ãáåëâ~í=ãÉÇ=PR=B=ãÉää~å=NVUM= çÅÜ= NVUTK= båäáÖí= ìééÖáÑí= ®ê= ÇÉíí~= Ä~ëÉê~í= é™= ÇÉí= ãáåëâ~ÇÉ= ìíëä®ééÉí= ~î= é~êíáâä~êK= j~å= é™éÉâ~ê= ~íí= ÇÉí= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= çíáääê®ÅâäáÖ=âìåëâ~é=çã=çäáâ~=ìíëä®ééëâ®ääçêë=ÄáÇê~Ö=áåíÉ=Ö™ê=~íí= Ñ∏äà~= ìéé= ã™äÉí= çã= Éå= Ü~äîÉêáåÖ= ~î= ìíëä®ééÉå= ~î= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉå=á=í®íçêíÉêå~=íáää=™ê=OMMRK=f=Éå=~åå~å= ê~ééçêí= Ñê™å= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= EmlmK= pí~Äáä~= çêÖ~åáëâ~= ãáäà∏ÖáÑíÉêI= o~ééçêí= QRSPI= NVVSF= Ö∏êë= ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå= ~íí=

= ìíëä®ééÉå=~î=m^e=Ñê™å=íê~Ñáâ=çÅÜ=îÉÇÉäÇåáåÖ=áåíÉ=Ü~ê=ëàìåâáí= ìåÇÉê=™êÉå=NVUTÓNVVRK=

j®íÇ~í~= é™= m^e= ë~âå~ë= á= ëíçê= ìíëíê®ÅâåáåÖK= píçÅâÜçäãë= jáäà∏Ñ∏êî~äíåáåÖ=Ü~ê=ÇçÅâ=Öàçêí=ã®íåáåÖ~ê=é™=eçêåëÖ~í~å=ìåÇÉê= Éíí= ~åí~ä= ™êK= aÉëë~= ã®íåáåÖ~ê= îáë~ê= áåÖÉå= íóÇäáÖ= ëàìåâ~åÇÉ= íÉåÇÉåëK=

k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=çÅÜ=krqbh=Ü~ê=é™=ìééÇê~Ö=~î=êÉÖÉêáåÖÉå= ìíêÉíí=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ìíëä®ééÉå=~î=âçäî®íÉå=îáÇ= îÉÇÉäÇåáåÖ= á= îáää~é~ååçê= çÅÜ= â~ãáåÉê= Ek~íìêî™êÇëîÉêâÉíI= o~ééçêí=QOTMI=NVVPFK=j~å=Ñ∏êÉëäçÖ=ÄäK~K=Éå=ë®êëâáäÇ=ä~Ö=ãÉÇ= îáäâÉå= ã~å= â~å= áåÑ∏ê~= ÖÉåÉêÉää~= åçêãÉê= Ñ∏ê= åó~= é~ååçêK= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=ÇÉíí~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= krqbh= çÅÜ= _çîÉêâÉí= Éíí= êÉÖÉêáåÖëìééÇê~Ö= ~íí= ìí~êÄÉí~= åó~= Ñ∏êÉëâêáÑíÉê= ãÉÇ= ëâ®êéí~= âê~î= íáää= ™êëëâáÑíÉí= NVVSLVTK= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= Ü~ê= çÅâë™= ÖÉíí= ìí= Éå= áåÑçêã~íáçåëÄêçëÅÜóêI= ?bäÇ~= ê®íí= á= Çáå= îÉÇé~åå~?= ENVVSFK= bå= Ñ∏êÉëä~ÖÉå= ®åÇêáåÖ= á= e®äëçëâóÇÇëä~ÖÉå=ë™=~íí=âçããìåÉêå~=â~å=ÄÉÖê®åë~=îÉÇÉäÇåáåÖ=á= îáëë~= çãê™ÇÉå= Ü~ê= êÉÇ~å= áåÑ∏êíëK= açÅâ= Ö®ääÉê= ÇÉíí~= ÉåÇ~ëí= íáääÑ®ääáÖí=Ñ∏êÄìÇK= = =

RKNKR= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê

=

= qêçíë= ~íí= ãóÅâÉí= Ü~ê= Öàçêíë= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ìíëä®ééÉå= ~î= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=çÅÜ=~íí=äìÑíÉå=á=î™ê~=í®íçêíÉê=ÖÉåÉêÉääí=ëÉíí=Ü~ê= Ñ∏êÄ®ííê~íëI=ë™=®ê=Ü~äíÉêå~=~î=îáëë~=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ë™= Ü∏Ö~= ~íí= ÇÉ= â~å= ãÉÇÑ∏ê~= é™îÉêâ~å= é™= Ü®äë~åK= aÉíí~= Ö®ääÉê= Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ÇÉ=~î=çëë=éêáçêáíÉê~ÇÉ=®ãåÉëÖêìééÉêå~=âî®îÉÇáçñáÇI= çòçåI=é~êíáâä~ê=çÅÜ=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=âçäî®íÉå=Eîáëë~=ÑäóâíáÖ~= âçäî®íÉå= çÅÜ= m^eFK= hìåëâ~éÉå= çã= ÇÉ= ëÉå~êÉ= ®ãåÉå~ë= Ñ∏êÉâçãëí=®ê=ÇçÅâ=Ç™äáÖI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=ÉåÇ~ëí=ã®íë=ëé~êë~ãíI=çÅÜ= áåÖÉå= éä~åã®ëëáÖ= ∏îÉêî~âåáåÖ= Ñ∏êÉâçããÉêK= i®åÖêÉ= Ö™ÉåÇÉ= ™íÖ®êÇÉê=ÄÉÜ∏îëI=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=î~Ç=Ö®ääÉê=íê~ÑáâÉåë=ìíëä®éé=çÅÜ= ìíëä®ééÉå=Ñê™å=áåÇáîáÇìÉää=îÉÇÉäÇåáåÖK=

läáâ~=Ñ∏êëä~Ö=íáää=ãáåëâåáåÖ=~î=ìíëä®ééÉå=Ñê™å=î®Öíê~Ñáâ=Ü~ê= ÇáëâìíÉê~íë=á=ÉñÉãéÉäîáë=qê~ÑáâJ=çÅÜ=âäáã~íâçããáíí¨åI=hçããìJ åáâ~íáçåëâçããáíí¨å= çÅÜ= ÇÉí= ëKâK= j~qëJéêçàÉâíÉí= Ebíí= ãáäà∏J ~åé~ëë~í= íê~åëéçêíëóëíÉãFK= aÉëë~= êÉÑÉêÉê~ë= á= ~îëåáíí= RKNMKNI= qê~åëéçêíK= sá= ëí∏ÇÉê= Ñ∏êëä~ÖÉå= á= ÇÉ= çäáâ~= ìíêÉÇåáåÖ~êå~= çã= íê~ÑáâÉåë=ìíëä®ééI=ãÉå=îáää=é™éÉâ~=~íí=Éíí=éêáçêáíÉê~í=çãê™ÇÉ=ìê= Ü®äëçëóåéìåâí=®ê=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êK=ríëä®ééÉí= ~î=ëçí=çÅÜ=m^e=®ê=êÉä~íáîí=ëÉíí=ãóÅâÉí=Ü∏Öí=Ñê™å=ÇáÉëÉäÑçêÇçå=

= à®ãÑ∏êí= ãÉÇ= ÄÉåëáåÄáä~êI= ë®êëâáäí= á= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ãÉÇ= ÇÉ= â~í~äóë~íçêêÉå~ÇÉ=Äáä~êå~I=çÅÜ=ã™ëíÉ=ãáåëâ~ë=Ñ∏ê=~íí=ìíëä®ééÉå= ~î= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ®ãåÉå= á= í®íçêíÉê= ëâ~= âìåå~= ãáåëâ~K= a®êÑ∏ê= Ä∏ê= ìíëä®ééëâê~î= ëçã= é™îÉêâ~ê= m^eJìíëä®ééÉå= óííÉêäáÖ~êÉ= ëâ®êé~ë= Ñ∏ê= ÇÉå= íìåÖ~= íê~ÑáâÉåI= áåâäìëáîÉ= ~êÄÉíëã~ëâáåÉêK=

c∏êìíçã= ÖÉåÉêÉää~= ™íÖ®êÇÉê= ëçã= ãáåëâ~ÇÉ= ìíëä®éé= Ñê™å= ÑçêÇçåëíê~ÑáâÉå= îáää= îá= ®îÉå= éÉâ~= é™= éçëáíáî~= ™íÖ®êÇÉê= ëçã= Ñ∏êÄ®ííê~Ç= âçääÉâíáîíê~Ñáâ= çÅÜ= ÑäÉê= ÅóâÉäî®Ö~ê= á= í®íçêíÉêI= ∏â~Ç= ~åî®åÇåáåÖ= ~î= ÉäÑçêÇçåI= ÑäÉê= áåÑ~êíëé~êâÉêáåÖ~ê= á= ëíçêëí®ÇÉêå~= ãKãK=pÉ=îáÇ~êÉ=~îëåáíí=RKNMKNI=qê~åëéçêíÉêK=

rééã®êâë~ãÜÉí=ã™ëíÉ=®îÉå=®Öå~ë=íî™í~âíëãçíçêÉê=çÅÜ=~åÇê~= ëã™=ãçíçêÉê=ëçã=ë~ååçäáâí=ëä®ééÉê=ìí=êÉä~íáîí=ëÉíí=ãóÅâÉí=m^e= çÅÜ=ä®íí~=âçäî®íÉåI=íKÉñK=ãçéÉÇÉêI=Öê®ëâäáéé~êÉI=Ä™íãçíçêÉê=çÅÜ= ëå∏ëâçíê~êK=^åî®åÇåáåÖ=~î=ÉäÇêáîå~=~êÄÉíëêÉÇëâ~éI=Öê®ëâäáéé~êÉ= ÉíÅK=Ä∏ê=ìééãìåíê~ëK=

sÉÇÉäÇåáåÖ= ÄÉê®âå~ë= ëä®éé~= ìí= ãÉêé~êíÉå= ~î= m^e= çÅÜ= ãìí~ÖÉå~=ëìÄëí~åëÉê=Ñê™å=Ñ∏êÄê®ååáåÖ=á=ä~åÇÉíK=aÉëë~=ìíëä®éé= ã™ëíÉ=Ç®êÑ∏ê=ãáåëâ~K=ûîÉå=ãáäà∏ÖçÇâ®åÇ~=é~ååçê=ëä®ééÉê=ìí= ãóÅâÉí=m^eI=íà®ê~=çÅÜ=ãìí~ÖÉå~=ëìÄëí~åëÉê=Eë~ãí=~äÇÉÜóÇÉê= çÅÜ= ~åÇê~= áêêáíÉê~åÇÉ= ëìÄëí~åëÉêFI= î~êÑ∏ê= ÇÉí= ®ê= ~åÖÉä®ÖÉí= ìê= Ü®äëçëóåéìåâí=~íí=ëâ®êé~=ãáäà∏âê~îÉå=é™=îÉÇÉäÇ~ÇÉ=é~ååçê=çÅÜ= Äê~ëâ~ãáåÉê=EëÉ=îáÇ~êÉ=ìåÇÉê=båÉêÖáëÉâíçêå=á=~îëåáíí=RKNMKPFK= £ééÉå=ÉäÇåáåÖ=~î=íê®ÇÖ™êÇë~îÑ~ää=Ä∏ê=ìåÇîáâ~ë=áåçã=í®íÄÉÄóÖÖí= çãê™ÇÉI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=äçâ~äí=ÖÉê=ìééÜçî=íáää=âê~ÑíáÖ=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ= ëçã=â~å=î~ê~=ÄÉëî®ê~åÇÉ=Ñ∏ê=â®åëäáÖ~=éÉêëçåÉêK=

ûîÉå= çã= ìíëä®ééÉå= Ñê™å= áåÇìëíêáJ= çÅÜ= ÉäéêçÇìâíáçå= Ü~ê= ãáåëâ~í=âê~ÑíáÖíI=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ëíê®åÖ~=ãáäà∏ëâóÇÇëâê~î=ãÉÇ= íáää®ãéåáåÖ=~î=éêáåÅáéÉå=çã=Ä®ëí~=ã∏àäáÖ~=íÉâåáâ=ÄáÄÉÜ™ääë=EëÉ= îáÇ~êÉ=~îëåáíí=RKNMKQ=çã=fåÇìëíêáåFK=

bå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=ã~å=ëâ~=âìåå~=ÄÉÇ∏ã~=Ü®äëçêáëâÉêå~= ãÉÇ= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= ®ê= Éå= éä~åã®ëëáÖ= çÅÜ= ä™åÖëáâíáÖ= ∏îÉêî~âåáåÖ=~î=äìÑíâî~äáíÉíÉå=á=í®íçêíÉêI=ë®êëâáäí=é™=çêíÉê=ãÉÇ= Ü∏Ö~=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖëÜ~äíÉêK=c∏ê=~íí=ÄÉäóë~=ÖÉçÖê~Ñáëâ~=ëâáääå~ÇÉê= çÅÜ= íáÇëã®ëëáÖ~= íêÉåÇÉê= âê®îë= ã®íåáåÖ~ê= á= Éå= Ñ∏ê= í®íçêíÉå= êÉéêÉëÉåí~íáî=éìåâíK=p™Ç~å~=ã®íåáåÖ~ê=â~å=ÇçÅâ=á=Ñ∏êÉâçãã~åJ ÇÉ=Ñ~ää=ÄÉÜ∏î~=âçãéäÉííÉê~ë=ãÉÇ=ã®íåáåÖ~ê=á=ë®êëâáäí=ÄÉä~ëí~ÇÉ= éìåâíÉêK= j®íåáåÖ~ê= á= Ö~íìåáî™= Ä∏ê= çÅâë™= áåâäìÇÉê~ëI= äáâëçã= ã®íåáåÖ~ê=~î=ÇÉ=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉå~=ÉíÉåI=ÄÉåëÉå=çÅÜ= ÄÉåëE~FéóêÉå=EÉääÉê=~åå~å=ãÉê=ëí~Äáä=m^eJÑ∏êÉåáåÖ=ÉääÉê=m^eJ éêçÑáäFK=bíí=ÇÉä~í=âçëíå~Çë~åëî~ê=Ñ∏ê=ÇÉëë~=ã®íåáåÖ~ê=Ä∏ê=ë∏â~ëI= Ç®ê=Ñ∏êìíçã=âçããìåÉêå~=®îÉå=ëí~íÉå=çÅÜ=íê~ÑáâëÉâíçêåë=~âí∏êÉê=

= ÄáÇê~êK=jáäà∏ÇÉé~êíÉãÉåíÉí=âçããÉê=~íí=íáääë®íí~=Éå=ìíêÉÇåáåÖ= çã= ÄäK~K= áåêáâíåáåÖ= é™= çÅÜ= Ñáå~åëáÉêáåÖ= ~î= ÇÉå= ëí~íäáÖ~= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉåK=

ûîÉå=ã®íåáåÖ=~î=áå~åÇåáåÖëÄ~ê~=é~êíáâä~êI=mjNMI=Ä∏ê=áåÖ™=á= ÇÉå=éä~åã®ëëáÖ~=∏îÉêî~âåáåÖÉå=~î=äìÑíâî~äáíÉíÉåK=k~íìêî™êÇëJ îÉêâÉí= Ä∏ê= íáääëÉ= ~íí= Éíí= åóíí= âêáíÉêá~ÇçâìãÉåí= í~ë= Ñê~ã= çã= áå~åÇåáåÖëÄ~ê~= é~êíáâä~êI= ëçã= â~å= äáÖÖ~= íáää= ÖêìåÇ= Ñ∏ê= åóíí= Öê®åëî®êÇÉK=

s™ê~=Ñ∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=EÑ∏êìíçã=ÇÉ=ëçã=å®ãåë=á=â~éáíÉä= RKNMFW= =

= Ó= sÉêâ~=áåçã=br=çÅÜ=ÇÉí=áåíÉêå~íáçåÉää~=äìÑíâçåîÉåíáçåëJ

~êÄÉíÉí= Ñ∏ê= ãÉê= ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ= ìíëä®ééëãáåëâåáåÖ~ê= ~î= âî®îÉçñáÇÉê=çÅÜ=ÑäóâíáÖ~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=á=bìêçé~=Ñ∏ê= ~íí=ãáåëâ~=çòçåÜ~äíÉêå~K= Ó= qáääîÉêâ~êÉI= ~åî®åÇ~êÉ= çÅÜ= ÄÉê∏êÇ~= ãóåÇáÖÜÉíÉê= Ä∏ê=

îáÇí~= ™íÖ®êÇÉê= ëçã= ãáåëâ~ê= ìíëä®ééÉå= ~î= m^e= çÅÜ= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=âçäî®íÉå=Ñê™å=ÇáÉëÉäÑçêÇçå=áåâäìëáîÉ= ~êÄÉíëã~ëâáåÉêI=îÉÇÉäÇåáåÖ=çÅÜ=çäáâ~=ëã™ãçíçêÉêK= Ó= hçããìåÉêå~= Ä∏ê= áåÑçêãÉê~= ~ääã®åÜÉíÉå= çã=

Ü®äëçêáëâÉêå~= çÅÜ= Jçä®ÖÉåÜÉíÉêå~= ãÉÇ= îÉÇÉäÇåáåÖ= çÅÜ= ∏ééÉå=Ñ∏êÄê®ååáåÖ=~î=íê®ÇÖ™êÇë~îÑ~ää=çKÇóäK= Ó= ûåÇê~=e®äëçëâóÇÇëÑ∏êçêÇåáåÖÉå=ë™=~íí=âçããìåÉêå~=ÖÉë=

ã∏àäáÖÜÉí=~íí=î~ê~âíáÖí=Ñ∏êÄàìÇ~=ÉäÇåáåÖ=~î=íê®ÇÖ™êÇë~îÑ~ää= áåçã=îáëë~=çãê™ÇÉåK=E_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=ëã™ëâ~äáÖ=îÉÇÉäÇåáåÖI= ëÉ=~îëåáíí=RKNMKPFK= Ó= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= çÅÜ= âçããìåÉêå~= Ä∏ê= ëÉ= íáää= ~íí= ÇÉå=

éä~åã®ëëáÖ~= ∏îÉêî~âåáåÖÉå= ~î= äìÑíÜ~äíÉêå~= á= í®íçêíÉê= Ñ∏êÄ®ííê~ëI=Ç®ê=®îÉå=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉå=ã®íëK= = =

=

RKO== fåçãÜìëäìÑí

=

= =

RKOKN= e®äëçêáëâÉê

=

= råÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ÇÉÅÉååáÉêå~=Ü~ê=Ñê™Öçê=ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=ÇÉ=áÅâÉJ áåÇìëíêáÉää~= áåçãÜìëãáäà∏Éêå~= Ñ™íí= ∏â~Ç= ~âíì~äáíÉíK= o~ÇçåI= íçÄ~âëê∏âI=Ñçêã~äÇÉÜóÇI=ÜìëÇ~ããëâî~äëíÉê=ãKãK=®ê=Ñ~âíçêÉê=îá= ÉñéçåÉê~ë= Ñ∏ê= çÅÜ= ëçã= Ü~ê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ã®ååáëâçêë= Ü®äë~K= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí= Ü~ê= NVVQ= ëçã= Éíí= ìåÇÉêä~Ö= Ñ∏ê= ^ääÉêÖáéêçÖê~ããÉíë= ~êÄÉíÉ= Öàçêí= Éå= îÉíÉåëâ~éäáÖ= âìåëâ~éëJ ë~ãã~åëí®ääåáåÖ=çã=áåçãÜìëäìÑíÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=~ääÉêÖá=çÅÜ= ~åå~å=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíK=

qáää= ∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíëêÉ~âíáçåÉêå~= ê®âå~ë= ®îÉå= ÇÉ= çëéÉÅáÑáâ~= êÉíåáåÖëëóãíçã=ëçã=Ü~ê=ÄÉå®ãåíë=?ëàìâ~=ÜìëJëóåÇêçãÉí?=Ep_pI= páÅâ=_ìáäÇáåÖ=póåÇêçãÉFK=jÉÇ=p_p=~îëÉë=~íí=ã®ååáëâçê=á=∏â~Ç= çãÑ~ííåáåÖ=Ñ™ê=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=ëóãíçã=ÉääÉê=ÄÉëî®ê=å®ê=ÇÉ=îáëí~ë= á=Éå=ÄóÖÖå~ÇI=íKÉñK=áêêáí~íáçå=á=∏ÖçåI=å®ë~=çÅÜ=Ü~äëI=Éå=â®åëä~=~î= íçêêÜÉí= á= ÜìÇ= çÅÜ= ëäÉãÜáååçêI= ÜìÇêçÇå~ÇI= ÜìÇìíëä~Ö= çÅÜ= íê∏ííÜÉíëâ®åëä~K= p™Ç~å~= ëóãíçã= ®ê= áåíÉ= çî~åäáÖ~= Ää~åÇ= ÄÉÑçäâåáåÖÉå=ãÉå=á=ÇÉ=?ëàìâ~?=ÜìëÉå=®ê=ÇÉí=ÑäÉê=ëçã=Ü~ê=ÇÉëë~= ëóãíçãK=póãíçãÉå=â~å=Ñ∏êëîáåå~=å®ê=ã~å=ä®ãå~ê=ÄóÖÖå~ÇÉå= ãÉå=™íÉêâçãã~=å®ê=ã~å=âçããÉê=íáääÄ~â~=íáää=ÇÉåK=

f=Ç~Ö=Ü~ê=ÇêóÖí=î~êí=íêÉÇàÉ=ëîÉåëâí=Ä~êå=Ü~Ñí=ÉåÇÉê~=~ëíã~I= ~ääÉêÖáëâ= ëåìî~= ÉääÉê= ~íçéáëâí= ÉâëÉãK= c∏êÉâçãëíÉå= ~î= ~ëíã~ÄÉëî®ê=ÇÉí=ëÉå~ëíÉ=™êÉí=®ê=Å~=SÓU=éêçÅÉåíK=aÉå=~åÇÉä=~î= ~ëíã~= çÅÜLÉääÉê= åÉÇêÉ= äìÑíî®Öëâ~í~êê= Üçë= ëã™= Ä~êå= ëçã= â~å= Ñ∏êâä~ê~ë=ãÉÇ=Ñ~âíçêÉê=á=áåçãÜìëãáäà∏å=Ü~ê=ìééëâ~íí~íë=íáää=OMÓ PP=éêçÅÉåí=Ñ∏ê=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ê∏âåáåÖX=SÓOS=éêçÅÉåí=Ñ∏ê=é®äëÇàìê=á= ÜÉããÉí=çÅÜ=NOÓNT=éêçÅÉåí=Ñ∏ê=Äêáëí~åÇÉ=îÉåíáä~íáçå=á=Äçëí~ÇÉåK=

c∏ê®åÇêáåÖ~ê= ~î= áåçãÜìëâäáã~íÉí= á= ãáäà∏Éê= ëçã= Äçëí®ÇÉêI= Ä~êåëíìÖçêI=ëâçäçê=çÅÜ=âçåíçê=Ü~ê=âçééä~íë=íáää=p_p=ãÉå=®îÉå= ìíéÉâ~íë= ëçã= ãáëëí®åâí~= çêë~âÉê= íáää= ∏âåáåÖÉå= ~î= ~ääÉêÖáÉê= E^ääÉêÖáìíêÉÇåáåÖÉå=NVUVFK=s®ëÉåíäáÖ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=Ü~ê=çÅâë™= ëâÉíí= á= ÇÉëë~= ãáäà∏Éê= ìåÇÉê= ÇÉ= ëÉå~ëíÉ= ÇÉÅÉååáÉêå~K= iìÑíçãë®ííåáåÖÉå=Ü~ê=ãáåëâ~í=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ÄäK~K=~íí=ÄóÖÖå~ÇÉêå~= Ü~ê=Öàçêíë=í®í~êÉ=~î=ÉåÉêÖáëé~êëâ®äI=ãÉå=ìí~å=~íí=îÉåíáä~íáçåëJ âê~îÉå=Ü~ê=ë®âÉêëí®ääíë=Ñ∏ê=~íí=âçãéÉåëÉê~=ÇÉíí~K=pí®ÇåáåÖ=çÅÜ= î®ÇêáåÖ=ëâÉê=áåíÉ=äáâ~=çÑí~=ëçã=Ñ∏êê=çÅÜ=ÄóÖÖã~íÉêá~äI=áåêÉÇåáåÖëJ ã~íÉêá~äI=êÉåÖ∏êáåÖëâÉãáâ~äáÉê=ÉíÅK=ÉãáííÉê~ê=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå= ëçã=áåíÉ=î®Çê~ë=ìí=á=íáääê®ÅâäáÖ=çãÑ~ííåáåÖ=çã=îÉåíáä~íáçåÉå=®ê=

= çíáääê®ÅâäáÖK=_êáëí~åÇÉ=ìåÇÉêÜ™ääI=ëâ∏íëÉä=çÅÜ=ÇêáÑí=~î=îÉåíáä~íáçåëJ ëóëíÉã= ë~ãí= ∏îÉêÖ™åÖ= Ñê™å= ÉäÇåáåÖ= á= é~åå~= íáää= Éäî®êãÉ= çÅÜ= Ñà®êêî®êãÉ= EÇê~ÖÉíI= ?ëâçêëíÉåëÉÑÑÉâíÉå?I= á= îÉåíáä~íáçåëâ~å~äÉê= ãÉÇ= ëà®äîÇê~Ö= Ü~ê= Ç®êãÉÇ= ãáåëâ~íF= ®ê= ~åÇê~= Ñ~âíçêÉê= ëçã= é™îÉêâ~í=îÉåíáä~íáçåÉåK=

£âåáåÖÉå= ~î= ~ääÉêÖáÉê= ëÉë= Ñê®ãëí= Üçë= Ä~êåI= î~êÑ∏ê= Ä~êåë= ãáäà∏Éê= ëçã= Äçëí®ÇÉêI= Ä~êåëíìÖçê= çÅÜ= ëâçäçê= Ñê~ãëí™ê= ëçã= ë®êëâáäí=îáâíáÖ~=á=Éíí=éêáã®êéêÉîÉåíáîí=ë~ãã~åÜ~åÖK=f=ëóååÉêÜÉí= ëé®ÇÄ~êåë=ãáäà∏Éê=Ñê~ãëí™ê=ëçã=ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~=ãÉÇ=Ü®åëóå=íáää= ÇÉê~ë=çìíîÉÅâä~ÇÉ=áããìåëóëíÉã=çÅÜ=ÇÉ=ë~ãÄ~åÇ=ëçã=é™îáë~íë= ãÉää~å=íáÇáÖ=ÉñéçåÉêáåÖ=çÅÜ=ëÉå~êÉ=~ääÉêÖáëàìâÇçã~êK=

SM=MMMÓUM=MMM=Ä~êå=®ê=é®äëÇàìêë~ääÉêÖáëâ~=çÅÜ=Å~=RMMÓO=MMM= éÉêëçåÉê=ä®ÖÖë=áå=é™=ëàìâÜìë=î~êàÉ=™ê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê= é®äëÇàìêK=

iìÑí=áåçãÜìë=ÄÉëí™ê=~î=äìÑí=ìíáÑê™å=ãÉÇ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=Ñê™å= íKÉñK= íê~ÑáâI= ã~êâI= î®ñíäáÖÜÉí= çÅÜ= áåÇìëíêáÉêK= sáÇ= íê~åëéçêíÉå= ÖÉåçã=íáääìÑíëëóëíÉãÉí=~îëâáäàë=Éå=ÇÉä=óííêÉ=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=ãÉå= ë~ãíáÇáÖí=â~å=äìÑíÉå=Ñ∏êçêÉå~ë=~î=é~êíáâä~êI=ÑáÄêÉê=çÅÜ=®ãåÉå= Ñê™å= âçãéçåÉåíÉê= ëçã= ÑáäíÉêI= áåî®åÇáÖ= áëçäÉêáåÖ= á= îÉåíáä~íáçåëâ~å~äÉêå~=çÅÜ=ä~Öê~Ç=ëãìíë=á=îÉåíáä~íáçåëâ~å~äÉêå~= ãKãK= sáÇ= Ñ∏êÉâçãëí= ~î= Ñìâí= á= ëóëíÉãÉí= â~å= ®îÉå= ÄáçäçÖáëâ= íáääî®ñí= ëâÉ= ~î= íKÉñK= Ä~âíÉêáÉê= çÅÜ= ã∏ÖÉäI= îáäâÉí= â~å= Ñ∏êçêÉå~= íáääìÑíÉåK= f= êìããÉí= íáääâçããÉê= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= Ñê™å= ã®ååáëâçêI= ÇàìêI= Ñê™å= ~âíáîáíÉíÉê= ëçã= íçÄ~âëê∏âåáåÖI= ëí®ÇåáåÖ= çÅÜ= ã~íä~ÖåáåÖ=ë~ãí=Ñìâííáääëâçíí=Ñê™å=ÇìëÅÜåáåÖ=çÅÜ=íî®ííK=a®êíáää= âçããÉê=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=Ñê™å=∏ééÉå=Ñ∏êÄê®ååáåÖI=ÄóÖÖå~ÇëJ=çÅÜ= áåêÉÇåáåÖëã~íÉêá~äI= Ñê™å= âçåíçêë~éé~ê~íÉêI= ÜçÄÄóJ= çÅÜ= êÉåÖ∏êáåÖëéêçÇìâíÉêI=ãáâêçÄáÉää=î®ñí=ãKãK=_áäÇÉå=âçãéäáÅÉê~ë= ~î=~íí=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=â~å=ìééí~ë=çÅÜ=~îÖÉë=Ñê™å=óíçê=á=êìããÉíI=~íí= âÉãáëâ=çãî~åÇäáåÖ=ëâÉê=á=áåçãÜìëäìÑíÉå=ë~ãí=~î=~íí=é~êíáâìä®ê~= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ÇÉéçåÉê~ë=íáää=çÅÜ=îáêîä~ë=ìéé=Ñê™å=Öçäî=çÅÜ=~åÇê~= óíçê=ÄÉêçÉåÇÉ=ÄäK~K=é™=~âíáîáíÉí=á=êìããÉíK=

_êìâ~êå~ë=ÄÉíÉÉåÇÉ=Ü~ê=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=áåçãÜìëäìÑíÉåë= âî~äáíÉíI= íKÉñK= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= Üìê= çÑí~= ã~å= ëí®Ç~ê= çÅÜ= î®Çê~êI= éÉêëçåÄÉä~ëíåáåÖÉå= E~åí~ä= ã®ååáëâçê= éÉê= óíÉåÜÉíFI= çã= ã~å= ê∏âÉê= áåçãÜìëI= Üìê= ã~å= î®êãÉê= ÄóÖÖå~ÇÉå= ë~ãí= îáäâ~= ~âíáîáíÉíÉê=ã~å=ÄÉÇêáîÉê=á=ÄóÖÖå~ÇÉåK=

aÉå= ëîÉåëâ~= bif_JìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= Ekçêä¨åI= ^åÇÉêëëçå= NVVPI=bif_=ê~ééçêí=åê=TF=îáë~ê=Éå=âçåëÉâîÉåí=Ü∏ÖêÉ=âä~Öçã™äëJ= çÅÜ=ëóãíçãÑêÉâîÉåë=Ñ∏ê=ÄçÉåÇÉ=á=ÑäÉêÄçëí~ÇëÜìë=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ= ÄçÉåÇÉ=á=ëã™ÜìëI=íêçíë=~íí=îÉåíáä~íáçåÉå=á=ëã™ÜìëÉå=ÖÉåÉêÉääí=®ê= ë®ãêÉ= ®å= á= ÑäÉêÄçëí~ÇëÜìëÉåK= aÉ= î~åäáÖ~ëíÉ= âä~Öçã™äÉå= Ñ∏ê=

= ÑäÉêÄçëí~ÇëÄçÉåÇÉ=î~ê=íçêê=äìÑíI=Ç~ãã=çÅÜ=ëãìíëI=Çê~ÖI=áåëí®åÖÇ= ?Ç™äáÖ?=äìÑí=ë~ãí=ÄìääÉêK=k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ëóãíçã=î~ê=íê∏ííÜÉí=ÇÉí= î~åäáÖ~ëíÉ= ëóãíçãÉíK= k®ëÄÉëî®ê= çÅÜ= ÜìîìÇî®êâ= î~ê= ~åÇê~= î~åäáÖ~=ëóãíçãK=

NVVQ= ÖÉåçãÑ∏êÇÉ= pçÅá~äëíóêÉäëÉå= Éå= ìééÑ∏äàåáåÖ= ~î= âçããìåÉêå~ë= íáääëóåë~êÄÉíÉ= ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ= ÄêáëíÉê= á= áåçãÜìëJ ãáäà∏Éê= á= ëâçäçê=çÅÜ=Ç~ÖÜÉãK=aÉ=éêçÄäÉã=ëçã=âçããìåÉêå~= ~åÖ~î= î~ê~= ÇçãáåÉê~åÇÉ= î~ê= ÄêáëíÑ®ääáÖ= îÉåíáä~íáçåI= ÄêáëíÑ®ääáÖ= ëí®ÇåáåÖI= Ç™äáÖí= ìåÇÉêÜ™ää= ë~ãí= Ñìâí= çÅÜ= ã∏ÖÉä= é™= ÖêìåÇ= ~î= ä®Åâ~ÖÉ=ÉääÉê=ÄêáëíÉê=á=ÄóÖÖå~ÇëâçåëíêìâíáçåÉåK=

aÉå= ëí~íäáÖ~= ^ääÉêÖáìíêÉÇåáåÖÉå= ENVUVF= ìééëâ~íí~ÇÉ= ~íí= îÉåíáä~íáçåÉå=®ê=ÄêáëíÑ®ääáÖ=á=Å~=TR=éêçÅÉåí=~î=ä~åÇÉíë=ëâçäçêK=m™= Ñ∏êëä~Ö= ~î= ÇÉå= ëKâK= pàìâ~= ÜìëJÖêìééÉå= áåçã= Ç™î~ê~åÇÉ= _çëí~ÇëÇÉé~êíÉãÉåíÉí= áåÑ∏êÇÉë= NVVO= âê~î= é™= çÄäáÖ~íçêáëâ= îÉåíáä~íáçåëâçåíêçää= EÖ®ääÉê= Éà= ëã™Üìë= ãÉÇ= ëà®äîÇê~Ö= ÉääÉê= Ñê™åäìÑíëîÉåíáä~íáçåFK=j™åÖ~=îÉåíáä~íáçåëëóëíÉã=Ü~ê=âçåíêçääÉê~íë= çÅÜ=™íÖ®êÇ~íë=Ç®êÉÑíÉêK=cçêíÑ~ê~åÇÉ=Ü~ê=ÇçÅâ=ìééëâ~ííåáåÖëîáë= Ü®äÑíÉå=~î=ä~åÇÉíë=ëâçäçê=çÅÜ=Ñ∏êëâçäçê=ÄêáëíÑ®ääáÖ=îÉåíáä~íáçåI=Éå= ÄÉÇ∏ãåáåÖ= ëçã= _çîÉêâÉíë= ìíêÉÇåáåÖ= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ÇÉå= çÄäáÖ~íçêáëâ~=îÉåíáä~íáçåëâçåíêçääÉå=ëíóêâÉêK=

f=Äáä~Ö~=N=íáää=jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉåë=ÄÉí®åâ~åÇÉ=Ü~ê=Ç~ÖÉåë= âìåëâ~é= çã= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= çäáâ~= Ñ~âíçêÉê= á= áåçãÜìëãáäà∏å= ÄÉëâêáîáíëK= _ÉëâêáîåáåÖÉå= çãÑ~íí~ê= Ñìâí= çÅÜ= ãáâêçÄáçäçÖáëâ~=Ñ~âíçêÉêI=Ö~ëÑçêãáÖ~=âÉãáëâ~=®ãåÉåI=íÉêãáëâí= áåçãÜìëâäáã~íI=ä®íí~=äìÑíàçåÉêI=âî~äëíÉêI=ÜìëÇàìêI=ãáäà∏íçÄ~âëê∏âI= ÄóÖÖã~íÉêá~äI=îÉåíáä~íáçåI=é~êíáâä~êLÇ~ããI=ëí®ÇåáåÖI=ê~Ççå=çÅÜ= ëãáííëéêáÇåáåÖK= _ÉëâêáîåáåÖÉå= ÄóÖÖÉê= íáää= ëíçê= ÇÉä= é™= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíë=âìåëâ~éëë~ãã~åëí®ääåáåÖ=?iìÑíÉå=îá=~åÇ~ë= áåçãÜìë?=~î=g~å=pìåÇÉää=çÅÜ=j~ñ=hàÉääã~å=ENVVQWNSFK=

_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=Ñ~âíçêÉê=á=áåçãÜìëâäáã~íÉí=çÅÜ= ~ëíã~=Üçë=Ä~êå=ÄÉÇ∏ãë=Éíí=ë™Ç~åí=ë~ãÄ~åÇ=î~ê~=ëí~êâ~ëí=Ñ∏ê= ãáäà∏íçÄ~âëê∏âI=íáÇáÖ=ÉñéçåÉêáåÖ=áåçãÜìë=Ñ∏ê=ÜìëÇàìêI=ÄêáëíÑ®ääáÖ= îÉåíáä~íáçåI= ÜìëÇ~ããëâî~äëíÉê= ë~ãí= ?ÑìâíáÖ~= ÄóÖÖå~ÇÉê?K= f= éêáã®êéêÉîÉåíáî~= ë~ãã~åÜ~åÖ= ®ê= Ç®êÑ∏ê= ëéÉÅáÉääí= ãçÇÉêåë= ê∏âåáåÖI= á= ëóååÉêÜÉí= ìåÇÉê= Öê~îáÇáíÉí= çÅÜ= ~ãåáåÖI= íáÇáÖ= ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=é®äëÇàìê=ë~ãí=ÄçÉåÇÉ=á=?ÑìâíáÖ~?I=çÑí~ëí=Ç™äáÖí= îÉåíáäÉê~ÇÉI=ÄóÖÖå~ÇÉê=~î=ÄÉíóÇÉäëÉK=

hìåëâ~éÉêå~=®ê=ÖçÇ~=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=Ñ∏êÉâçãëí=~î=~ääÉêÖÉå=Ñê™å= âî~äëíÉê=çÅÜ=ÜìëÇàìê=á=Äçëí~ÇI=ëâçä~=çÅÜ=âçåíçêK=bíí=~åí~ä=ëíìÇáÉê= Ü~ê=é™îáë~í=ÄÉíóÇ~åÇÉ=~ääÉêÖÉåÑ∏êÉâçãëí=®îÉå=á=ãáäà∏Éê=Ç®ê=Çàìê= ÉääÉê=âî~äëíÉê=áåíÉ=Ñ∏êÉâçããÉêK=^ääÉêÖÉå=Ñê™å=é®äëÇàìê=Ñ∏êë=ãÉÇ= éÉêëçåÉê=Ñê™å=Äçëí~Ç=íáää=ëâçä~=çÅÜ=âçåíçê=ë™=~íí=Ü~äíÉêå~=®îÉå=á=

= ë™Ç~å~= ãáäà∏Éê= Ääáê= íáääê®ÅâäáÖ~= Ñ∏ê= ~íí= ìåÇÉêÜ™ää~= Éå= ∏îÉêâ®åëäáÖÜÉí= á= äìÑíî®Ö~êå~K= f= ÇÉíí~= ë~ãã~åÜ~åÖ= âçããÉê= ëí®ÇåáåÖÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=áå=çÅÜ=ëéÉÅáÉääí=ëí®ÇåáåÖÉå=á=ëâçäçê=çÅÜ= âçåíçêK= aÉí= Ü~ê= îáë~íë= ~íí= Ñ∏êÄ®ííê~Ç= ëí®ÇåáåÖ= â~å= ë®åâ~= éêÉî~äÉåëÉå=~î=p_pJëóãíçãK=

a®êÉãçí=®ê=âìåëâ~éÉêå~=ãóÅâÉí=ÄêáëíÑ®ääáÖ~=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê= ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=Ñ∏êÉâçãëí=~î=ÉåëâáäÇ~=ÉääÉê=ÖêìééÉê=~î=âÉãáëâ~= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êI= é~êíáâìä®ê~= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ÉääÉê= ãáâêçÄáÉääí= éêçÇìÅÉê~ÇÉ=®ãåÉåK=mêçÄäÉã=îáÇ=ã®íåáåÖ=çÅÜ=â~ê~âíÉêáëÉêáåÖ=~î= ë™Ç~å~=®ãåÉå=®ê=ë™=ëíçê~=~íí=ã®íåáåÖ~ê=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=ÉåÇ~ëí= â~å= êÉâçããÉåÇÉê~ë= á= ÑçêëâåáåÖëë~ãã~åÜ~åÖ= çÅÜ= áåíÉ= á= êìíáåìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK=

e∏Ö~=Ü~äíÉê=~î=ê~Ççå=á=Äçëí®ÇÉê=çÅÜ=~åÇê~=äçâ~äÉê=ÄÉÇ∏ãë= ìíÖ∏ê~= Éå= ~î= ÇÉ= ëíçê~= Ü®äëçêáëâÉêå~= áåçãÜìëãáäà∏åI= ë®êëâáäí= á= âçãÄáå~íáçå= ãÉÇ= ê∏âåáåÖK= f= TM=MMMÓNOM=MMM= ëã™Üìë= çÅÜ= á= OM=MMMÓUM=MMM= ä®ÖÉåÜÉíÉê= äáÖÖÉê= ê~ÇçåÜ~äíÉå= ∏îÉê= pçÅá~äJ ëíóêÉäëÉåë=Öê®åëî®êÇÉ=Ñ∏ê=ë~åáí®ê=çä®ÖÉåÜÉí=EÉå=ê~ÇçåÖ~ëÜ~äí=é™= QMM=_èLãP=äìÑíFK=^î=ÇÉëë~=ìééëâ~íí~ÇÉë=NVVP=~íí=PR=MMM=Ü~ê= ëé™ê~íë=çÅÜ=NR=MMM=Ü~ê=™íÖ®êÇ~íëK=pÉÇ~å=ÇÉëë=Ü~ê=óííÉêäáÖ~êÉ=Üìë= ëé™ê~íë= çÅÜ= ™íÖ®êÇ~íë= çÅÜ= Éíí= ã∏êâÉêí~ä= Ñáååë= ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ= Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉ=ëçã=Öàçêí=™íÖ®êÇÉê=é™=ÉÖÉí=áåáíá~íáîK=cçêíÑ~ê~åÇÉ= ™íÉêëí™ê= ÇçÅâ= Éíí= çãÑ~íí~åÇÉ= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ~íí= ãáåëâ~= ÉñéçåÉêáåÖÉå=Ñ∏ê=ê~ÇçåK=_çîÉêâÉíë=Öê®åëî®êÇÉ=Ñ∏ê=ê~ÇçåÖ~ë=®ê= OMM=_èLãP=äìÑí=îáÇ=åóÄóÖÖå~ÇK=

rééëâ~ííåáåÖëîáë=â~å=QMMÓVMM=äìåÖÅ~åÅÉêÑ~ää=éÉê=™ê=á=pîÉêáÖÉ= Ü®åÑ∏ê~ë= íáää= ê~Ççå= á= Äçëí®ÇÉê= E~î= íçí~äí= Å~= O=TMM= Ñ~ää= ~î= äìåÖÅ~åÅÉê=éÉê=™êFK=bå=ìíí~ä~Ç=ë~ãîÉêâ~å=ëÉë=ãÉää~å=ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê=ê~Ççå=çÅÜ=íçÄ~âëê∏âåáåÖK=jÉêé~êíÉå=~î=ÇÉëë~=Ñ~ää=áåíê®ÑÑ~ê= Üçë=ê∏â~êÉ=ãÉå=®îÉå=áÅâÉ=ê∏â~êÉ=ä∏éÉê=Éå=Ñ∏êÜ∏àÇ=êáëâK=aÉí=Ñáååë= ÖçÇ~= ÖêìåÇÉê= ~íí= îÉêâ~= Ñ∏ê= ™íÖ®êÇÉê= ãçí= Ä™Ç~= ÇÉ= ëí∏êëí~= Ü®äëçêáëâÉêå~=Ñ∏ê=äìåÖÅ~åÅÉêI=ÇîëK=ê∏âåáåÖ=çÅÜ=ê~Ççå=á=Äçëí®ÇÉêK=

qçÄ~âëê∏â= ®ê= Éå= ãóÅâÉí= ÄÉíóÇ~åÇÉ= êáëâÑ~âíçê= á= áåçãÜìëJ ãáäà∏åI= áåíÉ= Ä~ê~= Ñ∏ê= ~ääÉêÖáìíîÉÅâäáåÖÉå= ìí~å= çÅâë™= Ñ∏ê= ìééâçãëí=~î=Å~åÅÉê=çÅÜ=Üà®êíJâ®êäëàìâÇçã~êK=o∏âÉñéçåÉêáåÖ= âçãÄáåÉê~í=ãÉÇ=ÄçÉåÇÉ=á=Üìë=ãÉÇ=ÑìâíéêçÄäÉã=Ü~ê=îáë~íë=ÖÉ=Éå= ã~êâ~åí= ∏âåáåÖ= ~î= ~ëíã~= çÅÜ= ~ääÉêÖá= Ää~åÇ= Ä~êåK= båäáÖí= Éå= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ÖÉåçãÑ∏êÇ= NVVQ= ~î= jáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= ÉåÜÉíÉåI= píçÅâÜçäãë=ä®åë=ä~åÇëíáåÖI=ìééÖÉê=OM=éêçÅÉåí=~î=áåî™å~êå~=á= píçÅâÜçäãë= ä®å= ~íí= ÇÉ= Ç~ÖäáÖÉå= ìíë®ííë= Ñ∏ê= ãáäà∏íçÄ~âëê∏â= á=

Äçëí~ÇÉåK=

aÉí=ìééëâ~íí~ë=~íí=OMÓPM=éêçÅÉåí=~î=íáÇáÖ=~ëíã~=Ää~åÇ=Ä~êå= çêë~â~ë=~î=é~ëëáî=ê∏âåáåÖK=råÖÉÑ®ê=QMÓUM=éÉêëçåÉê=éÉê=™ê=ìééJ

= ëâ~íí~ë= Ñ™= äìåÖÅ~åÅÉê= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= ãáäà∏íçÄ~âëê∏âK= ^î= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÑçäâÜ®äë~å=®ê=ë~ååçäáâí=çÅâë™=~íí=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê= ãáäà∏íçÄ~âëê∏â=®ê=Ñ∏êÉå~Ç=ãÉÇ=∏â~Ç=Üà®êíJâ®êäJëàìâäáÖÜÉíK=e®ê=®ê= ìåÇÉêä~ÖÉí=ãÉê=çë®âÉêí=ãÉå=~åíóÇÉê=~íí=ÑäÉê~=ÜìåÇê~=Ç∏ÇëÑ~ää= ™êäáÖÉå=â~å=Ü~=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ãáäà∏íçÄ~âëê∏âK=

aÉí=®ê=ëî™êí=~íí=é™=Éíí=Äê~=ë®íí=â~ê~âí®êáëÉê~=çÅÜ=ìééëâ~íí~= ÄÉÑçäâåáåÖÉåë= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= ÇÉ= ã™åÖ~= çäáâ~= ®ãåÉå= ëçã= Ñ∏êÉâçããÉê= á= áåçãÜìëãáäà∏åK= aÉå= ëíìÇáÉ= ëçã= Ä®ëí= â~ê~âí®êáëÉê~í= áåçãÜìëâäáã~íÉí= á= ä~åÇÉíë= Äçëí~ÇëÄÉëí™åÇ= ®ê= bif_JìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Epí~íÉåë=áåëíáíìí=Ñ∏ê=ÄóÖÖå~ÇëÑçêëâåáåÖI= ê~ééçêí=qkWPMI=NVVPFK=aÉå=îáë~ÇÉ=ë~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=~íí= = Ó= jÉää~å=QMM=MMM=çÅÜ=RMM=MMM=ëîÉåëâ~ê=ìééäÉîÉê=ëáÖ=î~ê~=ë™=

ÄÉëî®ê~ÇÉ=~î=áåçãÜìëâäáã~íÉí=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=ëóãíçãK= Ó= iìÑíçãë®ííåáåÖÉå=®ê=ä™ÖI=Ñê®ãëí=á=ëã™ÜìëÉåI=çÅÜ=äáÖÖÉê=ìåÇÉê=

_çîÉêâÉíë=åçêã=Ñ∏ê=åóÄóÖÖå~Ç=çÅÜ=pçÅá~äëíóêÉäëÉåë=êáâíî®êÇÉ= Ñ∏ê=ë~åáí®ê=çä®ÖÉåÜÉí=EMIPR=äáíÉê=éÉê=ëÉâìåÇ=çÅÜ=âî~Çê~íãÉíÉê= Öçäî~êÉ~I=ãçíëî~ê~åÇÉ=MIR=äìÑíçãë®ííåáåÖ~ê=éÉê=íáããÉF=á=Ñóê~= ~î= ÑÉã= ëã™Üìë= çÅÜ= á= ìåÖÉÑ®ê= Ü®äÑíÉå= ~î= ä®ÖÉåÜÉíÉêå~= á= ÑäÉêÄçëí~ÇëÜìëÉåK= Ó= o~ÇçåÜ~äíÉå= ®ê= Ü∏ÖêÉ= ®å= pçÅá~äëíóêÉäëÉåë= êáâíî®êÇÉ=

Eê~ÇçåÖ~ëÜ~äí=é™=QMM=_èLãP=äìÑíF=á=TM=MMMÓNOM=MMM=ëã™Üìë= çÅÜ= OM=MMMÓUM=MMM= ä®ÖÉåÜÉíÉê= á= ÑäÉêÄçëí~ÇëÜìëK= aÉíí~= áååÉÄ®ê=~íí=OMM=MMMÓQMM=MMM=ã®ååáëâçê=Äçê=á=Äçëí®ÇÉê=Ç®ê= ê~ÇçåÜ~äíÉå=∏îÉêëíáÖÉê=êáâíî®êÇÉëåáî™åK= Ó= ^ääÉêÖáâÉê= çÅÜ= ÄçÉåÇÉ= á= ÑäÉêÄçëí~ÇëÜìë= ÄÉëî®ê~ë= ãÉëí= ~î=

ÄêáëíÉê=á=áåçãÜìëâäáã~íÉíK= Ó= aÉ=î~åäáÖ~ëíÉ=ÄÉëî®êÉå=Ö®ääÉê=íçêê=äìÑíI=áåëí®åÖÇ=äìÑíI=Ç~ãã=

çÅÜ=ëãìíëI=Çê~Ö=çÅÜ=ÄìääÉêK= Ó= NM=éêçÅÉåí=~î=Äçëí~ÇëÜìëÉå=Ü~ê=Ñìâíëâ~Ççê=ëçã=Ä∏ê=™íÖ®êÇ~ë=

çãÉÇÉäÄ~êí=Eé™=í~âI=îáåÇ~êI=á=ä®ÖÉåÜÉíÉê=çÅÜ=á=â®ää~êÉFK= = ríáÑê™å=ÄÉëâêáîåáåÖÉå=á=Äáä~Ö~å=Ü~ê=å™Öê~=çãê™ÇÉå=ëçã=ÄÉÇ∏ãë= ëçã=ë®êëâáäí=~åÖÉä®Öå~I=Ü®ê=äóÑíë=Ñê~ãK= = =

= mêáçêáíÉê~ÇÉ=éêçÄäÉãW=ê~ÇçåI=ãáäà∏íçÄ~âëê∏â=ë~ãí== ?ëàìâ~=Üìë?=EÑìâíáÖ~I=Ç™äáÖí=îÉåíáäÉê~ÇÉ=ÜìëI=Ñê®ãëí=ëã™Üìë= ë~ãí=ëâçäçê=çÅÜ=Ç~ÖÜÉãFK= = = =

=

RKOKO= _ÉÑáåíäáÖ~=ã™ä

=

= f=Ç~Ö=ë~âå~ë=å~íáçåÉää~=ã™ä=Ñ∏ê=áåçãÜìëãáäà∏åK=

píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉí= ∏îÉêä®ãå~ÇÉ= NVVP= íáää= êÉÖÉêáåÖÉå= Éíí= Ñ∏êëä~Ö=íáää=Ñ∏êëí®êâí~=™íÖ®êÇÉê=ãçí=ê~Ççå=á=Äçëí®ÇÉê=çÅÜ=îáëë~= ~êÄÉíëäçâ~äÉêK= c∏êëä~ÖÉí= çãÑ~íí~ê= ÄäK~K= ~íí= UM= éêçÅÉåí= ~î= Äçëí®ÇÉêå~=ãÉÇ=∏îÉê=QMM=_èLãP=ê~ÇçåÖ~ë=Eåìî~ê~åÇÉ=êáâíî®êÇÉ= ÉåäáÖí=Ü®äëçëâóÇÇëä~ÖÉåF=Ä∏ê=î~ê~=™íÖ®êÇ~ÇÉ=áåçã=Éå=íáç™êëéÉêáçÇ= çÅÜ=~íí=ãÉÇÉäî®êÇÉí=á=pîÉêáÖÉë=Äçëí®ÇÉê=é™=ëáâí=Ä∏ê=äáÖÖ~=ìåÇÉê= RM=_èLãP=ê~ÇçåÖ~ëK=

bÑíÉêëçã= ÇÉå= ÖÉåçãëåáííäáÖ~= ê~ÇçåÜ~äíÉå= á= Ç~ÖI= Å~= NMM= _èLãPI=ÄÉê®âå~ë=ãÉÇÑ∏ê~=QMMÓVMM=äìåÖÅ~åÅÉêÑ~ää=éÉê=™ê=ëâìääÉ= Éå=Ü~äîÉêáåÖ=íáää=ÖÉåçãëåáííäáÖí=RM=_èLãP=á=ÜÉä~=Äçëí~ÇëÄÉëí™åÇÉí= ãÉÇÑ∏ê~=Éå=Ü~äîÉêáåÖ=~î=~åí~äÉí=äìåÖÅ~åÅÉêÑ~ää=íáää=OMMÓQRM=éÉê= ™êK= rê= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ= ëóåéìåâí= ®ê= Éå= ë™Ç~å= êáëâ= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= à®ãÑ∏êÉäëÉîáë= Ü∏ÖI= ãÉå= ãÉÇ= í~åâÉ= é™= ÇÉ= éê~âíáëâ~= çÅÜ= Éâçåçãáëâ~= ëî™êáÖÜÉíÉêå~= ~íí= âçãã~= åÉê= íáää= RM= _èLãP= á= ÄÉÑáåíäáÖ~=Äçëí®ÇÉêI=ë™=ã™ëíÉ=Éíí=ë™Ç~åí=ã™ä=ëÉë=é™=ãóÅâÉí=ä™åÖ= ëáâíK== = =

RKOKP= c∏êëä~Ö=íáää=ã™ä

=

= = £îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™ä= =

= fåÖÉå= ëâ~= Ääá= ëàìâ= ÉääÉê= Ñ™= ëóãíçã= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= ÄêáëíÉê= á= áåçãÜìëãáäà∏åK= = aÉäã™ä= =

= Ó= _êáëíÑ®ääáÖ=îÉåíáä~íáçå=á=Äçëí®ÇÉêI=ëâçäçê=çÅÜ=Ñ∏êëâçäçê=ëâ~=

™íÖ®êÇ~ëK= Ó= ^ää~=Äçëí®ÇÉêI=ëâçäçê=çÅÜ=Ñ∏êëâçäçê=ëçã=Ü~ê=ê~ÇçåÜ~äíÉê=á=

áåçãÜìëäìÑí=ëçã=äáÖÖÉê=∏îÉê=êáâíî®êÇÉí=Ñ∏ê=ë~åáí®ê=çä®ÖÉåJ ÜÉí=Eê~ÇçåÖ~ëÜ~äí=é™=QMM=_èLãP=äìÑíF=ëâ~=î~ê~=™íÖ®êÇ~ÇÉ= ëÉå~ëí=™ê=OMNMK= Ó= fåÖÉå=ëâ~=çÑêáîáääáÖí=ìíë®íí~ë=Ñ∏ê=íçÄ~âëê∏âK= = = =

=

RKOKQ= aáëâìëëáçå=çã=ä®ÖÉí=çÅÜ=íáÇáÖ~êÉ=™íÖ®êÇÉê

=

= = sÉåíáä~íáçå= = bÑíÉêëçã=ÇÉí=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ê™ÇÉê=ëíçê=çë®âÉêÜÉí=âêáåÖ=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê= ~î= ÇÉ= ÜìåÇê~í~äë= çäáâ~= âÉãáëâ~= ®ãåÉå= ëçã= â~å= é™îáë~ë= á= áåçãÜìëäìÑíÉå=ÄÉÇ∏ãë=™íÖ®êÇÉê=á=Ñçêã=~î=Ñ∏êÄ®ííê~Ç=îÉåíáä~íáçå= î~ê~=~åÖÉä®ÖÉåK=

oÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê=NVVQLVR=~îë~íí=Å~=N=ãáäà~êÇ=âê=Ñ∏ê=ÄáÇê~Ö=íáää= çäáâ~=áåîÉëíÉêáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=ÄäK~K=~îÜà®äé~=ëâ~Ççê=çÅÜ=ÄêáëíÉê=íáää= Ñ∏äàÇ=~î=Ñìâí=çÅÜ=Ç™äáÖ=äìÑíâî~äáíÉí=á=Äçëí®ÇÉê=çÅÜ=äçâ~äÉê=Ç®ê=Ä~êå= çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=îáëí~ëK=

pçÅá~äëíóêÉäëÉå= Ü~ê= ÖÉíí= ìí= Éíí= ~åí~ä= ~ääã®åå~= ê™Ç= ãÉÇ= êáâíî®êÇÉå=çÅÜ=î®ÖäÉÇåáåÖ=Ñ∏ê=âçããìåÉêå~ë=íáääëóå=EíKÉñK=Ñ∏ê= ê~ÇçåI=îÉåíáä~íáçåI=ëí®ÇåáåÖI=Ñìâí=çÅÜ=ã∏ÖÉäFK=_çîÉêâÉí=ëí®ääÉê= âê~î=é™=íKÉñK=îÉåíáä~íáçå=çÅÜ=ê~Ççå=îáÇ=åóÄóÖÖå~ÇK=

^êÄÉí~êëâóÇÇëëíóêÉäëÉå=Ü~ê=ÖÉíí=ìí=Ñ∏êÉëâêáÑíÉê=çã=îÉåíáä~íáçå= çÅÜ= äìÑíâî~äáíÉí= E^cp= NVVPWRFK= aÉëë~= Ö®ääÉê= ÄäK~K= Ñ∏ê= îÉåíáä~íáçåÉå=á=ëâçäçê=çÅÜ=Ç~ÖÜÉãK=vêâÉëáåëéÉâíáçåÉå=Ü~ê=ãÉÇ= ëí∏Ç=~î=ÇÉëë~=Ñ∏êÉëâêáÑíÉê=ëí®ääí=âê~î=é™=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=á=Éå=ê~Ç=Ñ~ääK=

cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí= Ü~ê= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= â~ãé~åàÉå= ?^ääÉêÖá™êÉí= JVR?= Ñ∏êí= ìí= áåÑçêã~íáçå= çã= áåçãÜìëãáäà∏åë= ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=~ääÉêÖáK=

h~ãé~åàÉå=?eìë=çÅÜ=Ü®äë~?=ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=~î=_çîÉêâÉí=çÅÜ= _óÖÖÑçêëâåáåÖëê™ÇÉí= ìåÇÉê= ™êÉå= NVVMÓNVVQI= ãÉÇ= ëóÑíÉí= ~íí= ìíÄáäÇ~= åóÅâÉäéÉêëçåÉê= áåçã= ÄóÖÖÄê~åëÅÜÉå= á=Ñê™Öçê=ëçã=ê∏ê= ÄóÖÖå~ÇÉêë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ü®äë~åK=_çîÉêâÉí=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÇê~Ö=~íí= ìééÇ~íÉê~=áåÑçêã~íáçåëã~íÉêá~äÉí=ëçã=íçÖë=Ñê~ã=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ= ?eìë=çÅÜ=Ü®äë~?Jâ~ãé~åàÉåI=ë™=~íí=ÇÉí=Ääáê=ãÉê=áåêáâí~í=é™=çäáâ~= ~âí∏êÉê=á=ÄóÖÖéêçÅÉëëÉåK=

bå=çÄäáÖ~íçêáëâ=îÉåíáä~íáçåëâçåíêçää=ElshFI=ëçã=ÇçÅâ=áåíÉ= Ö®ääÉê= ëã™Üìë= ãÉÇ= ÉåÄ~êí= ëà®äîÇê~Ö= çÅÜ= Ñê™åäìÑíëîÉåíáä~íáçåI= áåÑ∏êÇÉë= ™ê= NVVOK= _çîÉêâÉí= Ü~ê= NVVS= Ñ∏äàí= ìéé= lshJ îÉêâë~ãÜÉíÉåK=bÑíÉêäÉîå~ÇÉå=~î=ÇÉå=çÄäáÖ~íçêáëâ~=îÉåíáä~íáçåëJ âçåíêçääÉå=®ê=Ç™äáÖK=hçåíêçääÉå=îáë~ê=çÅâë™=~íí=ã™åÖ~=ÄÉÑáåíäáÖ~= îÉåíáä~íáçåë~åä®ÖÖåáåÖ~ê= Ü~ê= ÄêáëíÉêI= áåíÉ= ãáåëí= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= Äêáëí~åÇÉ=ìåÇÉêÜ™ääK=

i~ÖÉå=çã=ÄóÖÖÑÉäëÑ∏êë®âêáåÖ=ENVVPWPOMF=áåÑ∏êÇÉë=NVVP=Ñ∏ê= ~íí= ëí®êâ~= âçåëìãÉåíëâóÇÇÉí= îáÇ= ÄóÖÖ~åÇÉ= ~î= Äçëí®ÇÉê= á= ÑäÉêÄçëí~ÇëÜìëK=i~ÖÉå=~îëÉê=~íí=î~ê~=Éíí=ëâóÇÇ=Ñ∏ê=ÇÉ=ÄçÉåÇÉë= Ü®äë~=Ç™=ÄóÖÖÑÉä=ìééÇ~Ö~ëI=çÅÜ=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ÑÉä=ëå~ÄÄí=ëâ~=âìåå~=

= ~îÜà®äé~ë=ìí~å=ä™åÖî~êáÖ~=íîáëíÉêI=®îÉå=çã=ã~å=áåíÉ=Üáíí~ê=å™Öçå= ~åëî~êáÖ= ëçã= â~å= í~= é™=ëáÖ=âçëíå~ÇÉêå~K=_óÖÖÑÉäëÑ∏êë®âêáåÖÉå= Ö®ääÉê=á=NM=™ê=Ñê™å=ÇÉí=~íí=ÄóÖÖå~ÇÉå=ëäìíÄÉëáâíáÖ~íëK=

c∏ê=ëã™Üìë=áåÑ∏êÇÉë=NVUV=Éå=ëã™ÜìëÖ~ê~åíá=ëçã=ÄäK~K=ëóÑí~ê= íáää= ~íí= ~îÜà®äé~= ÑÉä= çÅÜ= ÄêáëíÉê= á= âçåëíêìâíáçåI= ìíÑ∏ê~åÇÉ= çÅÜ= ã~íÉêá~ä= çÅÜ= ëçã= ìééí®Åâíë= çÅÜ= ~åã®äíë= ëÉå~ëí= NM= ™ê= ÉÑíÉê= ëäìíÄÉëáâíåáåÖÉå=~î=ÜìëÉíK=

oÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê=á=ã~à=NVVS=ÄÉëäìí~í=~íí=íáääâ~ää~=Éå=ë®êëâáäÇ= ìíêÉÇ~êÉ=ãÉÇ=ìééÇê~Ö=~íí=ìíî®êÇÉê~=ä~ÖÉå=çã=ÄóÖÖÑÉäëÑ∏êë®âêáåÖ= ë~ãí=âçåëìãÉåíëâóÇÇÉí=îáÇ=ÄóÖÖ~åÇÉ=~î=ëã™ÜìëK=ríêÉÇ~êÉå=ëâ~= îáÇ~êÉ=Ö∏ê~=Éå=∏îÉêëóå=~î=ÇÉå=çÄäáÖ~íçêáëâ~=ÑìåâíáçåëâçåíêçääÉå= ~î= îÉåíáä~íáçåëëóëíÉã= ë~ãí= ÄÉÇ∏ã~= ÇÉí= Ñçêíë~íí~= ÄÉÜçîÉí= ~î= ëí~íäáÖí=Éâçåçãáëâí=ëí∏Ç=Ñ∏ê=~íí=~îÜà®äé~=ÑìâíJ=çÅÜ=ã∏ÖÉäëâ~Ççê=á= ëã™Üìë=ãKãK=

fåíêÉëëÉí=~î=~íí= ∏â~=îÉåíáä~íáçåÉå=ëí™ê=ÇçÅâ=á=âçåÑäáâí=ãÉÇ= áåíêÉëëÉí=~î=~íí=ëé~ê~=ÉåÉêÖáK=fåëíáíìíáçåÉå=Ñ∏ê=ÄóÖÖÇ=ãáäà∏=îáÇ= hqe= Ü~ê= NVVS= Ñ∏ê= jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉåë= ê®âåáåÖ= ìíÑ∏êí= ÄÉê®âåáåÖ~ê= E?hçåëÉâîÉåëÉê= ~î= ~íí= ∏â~= îÉåíáä~íáçåÉå= á= Äçëí~ÇëÄÉëí™åÇÉí?I=kçêä¨åI=^åÇÉêëëçå=ãKÑäK=NVVSFK=aÉëë~=îáë~ê= ~íí=Ñ∏ê=~íí=îÉåíáäÉê~=ä~åÇÉíë=Äçëí®ÇÉê=á=ëã™Üìë=çÅÜ=á=ÑäÉêÑ~ãáäàëÜìë= ìéé=íáää=Ö®ää~åÇÉ=åçêãÉê=ÉåäáÖí=ÄóÖÖêÉÖäÉê=çÅÜ=êáâíî®êÇÉå=ÉåäáÖí= Ü®äëçëâóÇÇëä~ÖÉå=EÄ™Ç~=~åÖÉê=MIPR=äáíÉê=éÉê=ëÉâìåÇ=çÅÜ=âî~Çê~íJ ãÉíÉê=Öçäî~êÉ~I=ãçíëî~ê~åÇÉ=MIR=äìÑíçãë®ííåáåÖ~ê=éÉê=íáããÉFI= âê®îë=Éíí=ÉåÉêÖáíáääëâçíí=é™=Å~=S=qïÜI=çã=áåíÉ=∏â~Ç=™íÉêîáååáåÖ= ~î= î®êãÉ= ëâÉêK= aÉí= Ö™ê= ÇçÅâ= ÉåäáÖí= ÄÉê®âåáåÖ~êå~= ~íí= ™ëí~Çâçãã~= Éå= ∏âåáåÖ= ~î= îÉåíáä~íáçåëåáî™å= á= ä~åÇÉíë= Äçëí~ÇëÄÉëí™åÇ=íáää=ÇÉå=åáî™å=ëçã=~åÖÉë=á=_çîÉêâÉíë=ÄóÖÖêÉÖäÉê= çÅÜ=pçÅá~äëíóêÉäëÉåë=~ääã®åå~=ê™ÇI=ìí~å=∏â~Ç=ÉåÉêÖáÑ∏êÄêìâåáåÖ= ãÉÇ=Üà®äé=~î=∏â~Ç=î®êãÉ™íÉêîáååáåÖK=bå=ë™Ç~å=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ=~î= îÉåíáä~íáçåÉå= ìééëâ~íí~ë= ÉåäáÖí= ÄÉê®âåáåÖ~êå~= âê®î~= áåîÉëíÉêáåÖ~ê= é™= SO= ãáäà~êÇÉê= âêçåçê= çÅÜ= ∏â~ÇÉ= ìåÇÉêÜ™ääëâçëíå~ÇÉê=é™=Å~=P=ãáäà~êÇÉê=âêçåçê=éÉê=™êK=

^êÄÉí~êëâóÇÇëëíóêÉäëÉå= ÖÉåçãÑ∏êÇÉ= NVVO= áåçã= éêçàÉâíÉí== ?pâçä~åë= ~êÄÉíëãáäà∏™ê?= ÄäK~K= Éå= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ~î= ÇÉå= Ñóëáëâ~= ~êÄÉíëãáäà∏å=á=ëîÉåëâ~=ëâçäçêK=bå=Öê~åëâåáåÖ=~î=åçíÉêáåÖ~ê=Ñê™å= ëâóÇÇëêçåÇÉê=ìåÇÉê=NVVN=îáë~ÇÉ=~íí=™íí~=~î=íáç=êÉâíçêëçãê™ÇÉå= Ü~ê=ãáåëí=Éå=~åã®êâåáåÖ=é™=Ç™äáÖ=îÉåíáä~íáçå=ÉääÉê=éêçÄäÉã=ãÉÇ= î®êãÉLâóä~K= hä~Öçã™ä= é™= äìÑíÉå= î~ê= ÇÉå= á= ë®êâä~ëë= î~åäáÖ~ëíÉ= ~åã®êâåáåÖÉåK=^åÇê~=î~åäáÖ~=éêçÄäÉã=î~ê=ÄìääÉêI=ÄÉäóëåáåÖ=çÅÜ= Ç™äáÖí= ìåÇÉêÜ™ääK= mêçÄäÉã= ãÉÇ= Ñìâí= çÅÜ= ã∏ÖÉä= Ñ∏êÉâçã= á= Éå= Ñà®êÇÉÇÉä=~î=ëâçäçêå~K=

=

pçÅá~äëíóêÉäëÉå= ÖÉåçãÑ∏êÇÉ= NVVQ= á= ë~ãîÉêâ~å= ãÉÇ= ä®åëëíóêÉäëÉêå~= Éå= ìééÑ∏äàåáåÖ= ~î= âçããìåÉêå~ë= íáääëóå= ∏îÉê= Ü®äëçêáëâÉê= á= ëâçäçê= çÅÜ= Ç~ÖÜÉãK= f= ÇÉåå~= âçåëí~íÉê~ÇÉë= ~íí= âçããìåÉêå~ë=íáääëóå=∏îÉê=ÇÉëë~=äçâ~äÉê=î~ê=ÄêáëíÑ®ääáÖ=çÅÜ=~íí= ÉåÇ~ëí= î~ê= Ñà®êÇÉ= âçããìå= äÉîÇÉ= ìéé= íáää= Ü®äëçëâóÇÇëä~ÖÉåë= áåíÉåíáçåÉêK=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=Ü~ê=îáÇ~êÉ=á=êÉÖáçå~ä~=ëÉãáå~êáÉê=ãÉÇ= âçããìåÉêI=ä®åëëíóêÉäëÉê=çÅÜ=ä~åÇëíáåÖ=ë~ãí=á=éêçàÉâíÉí=?i®åëîáë= ~âíáî=ìééÑ∏äàåáåÖ?=îÉêâ~í=Ñ∏ê=~íí=Ü®äëçêáëâÉêå~=á=áåçãÜìëãáäà∏Éê= ìééã®êâë~ãã~ë=ãÉêK=

fkpebJÖêìééÉå=EfåçãÜìëãáäà∏I=p~ãîÉêâ~åI=e®äë~I=båÉêÖáF= ÄáäÇ~ÇÉë=NVVQI=ãÉÇ=ÇÉäí~Ö~êÉ=Ñê™å=ÄÉê∏êÇ~=ÅÉåíê~ä~=ãóåÇáÖÜÉíÉê= çÅÜ= ∏îêáÖ~= å~íáçåÉää~= ~âí∏êÉêI= Ñ∏ê= ~íí= Ñê®ãà~= ë~ãîÉêâ~å= á= áåÑçêã~íáçåëÑê™Öçê=âêáåÖ=áåçãÜìëãáäà∏åK=

cäÉê~=~î=Ç~ÖÉåë=éêçÄäÉã=á=áåçãÜìëãáäà∏å=ÄÉêçêI=Ñ∏êìíçã=é™= ÄóÖÖå~ÇÉåI=çÅâë™=é™=~åî®åÇåáåÖÉå=çÅÜ=ëâ∏íëÉäå=~î=ÄóÖÖå~ÇÉåK= fåÑçêã~íáçå=çã=ÄÉíóÇÉäëÉå=~íí=î®Çê~=çÅÜ=ëí®Ç~=ë~ãí=áåÑçêã~íáçå= çã=îáâíÉå=~íí=áåíÉ=ê∏â~=áåçãÜìë=á=ÉÖå~=ÜÉãI=ë®êëâáäí=çã=ã~å=Ü~ê= Ä~êå=ÜÉãã~I=®ê=å∏Çî®åÇáÖ=

pí®ÇåáåÖÉå= ®ê= çÅâë™= çÑí~= ÄêáëíÑ®ääáÖ= á= ëâçäçêI= çÅÜ= ã™ëíÉ= Ñ∏êÄ®ííê~ëK= = = o~Ççå= = _çîÉêâÉí= Ü~ê= ÄìÇÖÉí™êÉí= NVVRLVS= Éíí= ~åëä~Ö= é™= OM= ãáäàçåÉê= âêçåçê=~íí=Ñ∏êÇÉä~=ëçã=ÄáÇê~Ö=íáää=ÉÖå~ÜÉãë®Ö~êÉ=ëçã=∏åëâ~ê= ë®åâ~=ê~ÇçåÜ~äíÉå=á=ëáå~=ÜìëK=bå=ÉÖå~ÜÉãë®Ö~êÉ=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉíÉå= ~íí=Ñ™=Ü®äÑíÉå=~î=âçëíå~ÇÉå=ÄÉí~äÇ=îá~=ÄáÇê~ÖI=ÇçÅâ=ã~ñáã~äí= NR=MMM=âêçåçêK=_çîÉêâÉí=Ü~ê=NVVS=Ñ™íí=Éíí=êÉÖÉêáåÖëìééÇê~Ö=~íí= ìíî®êÇÉê~=ëí~íÉåë=çÅÜ=âçããìåÉêå~ë=çäáâ~=áåë~íëÉê=ãçí=ê~Ççå=á= ÄóÖÖå~ÇÉêI=ë~ãí=ÉÑÑÉâíáîáíÉíÉå=Üçë=ÇÉ=™íÖ®êÇÉê=ãçí=ê~Ççå=Ñ∏ê= îáäâ~=ÄáÇê~Ö=ä®ãå~ëK=rééÇê~ÖÉí=ëâ~=êÉÇçîáë~ë=á=ã~êë=NVVUK=

bå= ë~ãîÉêâ~åëÖêìéé= Ñ∏ê= ê~Ççå= Ñáååë= ëÉÇ~å= ÑäÉê~= ™ê= ãÉÇ= êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=ÄÉê∏êÇ~=ÅÉåíê~ä~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=ë~ãí=pîÉåëâ~= hçããìåÑ∏êÄìåÇÉíK=píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉí=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=íáääë~ãJ ã~åë=ãÉÇ=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=çÅÜ=_çîÉêâÉí=NVVP=Éå=ìééÑ∏äàåáåÖ=~î= âçããìåÉêå~ë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ê~ÇçåK=aÉåå~=îáë~ÇÉ=~íí=ÉåÇ~ëí=Å~= NR=MMM= ~î= ÇÉ= Å~= NPM=MMM= Üìë= ëçã= ìééëâ~íí~ë= äáÖÖ~= ∏îÉê= Öê®åëî®êÇÉí=Ü~ê=™íÖ®êÇ~íëK=píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉíI=pçÅá~äëíóêÉäëÉå= çÅÜ= _çîÉêâÉí= Ü~ê= NVVR= é™Ä∏êà~í= Éå= ä™åÖëáâíáÖ= áåÑçêã~íáçåëJ ë~íëåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=∏â~=Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êå~ë=ãçíáî~íáçå=~íí=ã®í~=çÅÜ= ™íÖ®êÇ~=ê~ÇçåK=

=

c~ëíáÖÜÉíë®Ö~êå~ë=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=™íÖ®êÇÉê=ãçí=ê~Ççå=Ü~ê=ÇçÅâ= î~êáí=êÉä~íáîí=ä™ÖíI=íêçíë=ÄáÇê~Öëã∏àäáÖÜÉíÉåK=aÉíí~=â~å=ÄäK~K=ÄÉêç= é™= ~íí= áåÑçêã~íáçåÉå= çã= ÄáÇê~Öëã∏àäáÖÜÉíÉå= áåíÉ= å™íí= Ñê~ãI= ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=å™=Ñê~ã=ãÉÇ=?êáëâÄìÇëâ~éÉí?=ÇîëK=~íí=ã®ååáëâçê= Ü~ê=ëî™êí=~íí=í~=íáää=ëáÖ=Éíí=ÄìÇëâ~é=çã=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=ëã™=çÅÜ= ä™åÖëáâíáÖ~=êáëâÉêK=sáÇ~êÉ=â~å=çêç=∏îÉê=~íí=î®êÇÉí=é™=ÇÉå=ÉÖå~= Ñ~ëíáÖÜÉíÉå=é™îÉêâ~ë=åÉÖ~íáîí=ëéÉä~=êçääI=äáâëçã=Éå=ÖÉåÉêÉää=çîáäà~= ~íí=ëÉ=ëáíí=ÜÉã=ëçã=Éå=Ü®äëçêáëâK=

bå=óííÉêäáÖ~êÉ=âçãéäáâ~íáçå=®ê=~íí=ãÉêé~êíÉå=~î=ÇÉ=Äçëí®ÇÉê= ëçã=Ü~ê=Ü∏Ö~=ê~ÇçåÜ~äíÉê=ìíÖ∏êë=~î=ÉÖå~=ÜÉãK=hçããìåÉêå~ë= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëå®ãåÇÉê= ÄÉÇ∏ãÉê= ÇÉí= î~åäáÖíîáë= ëçã= çëâ®äáÖí=~íí=Ö™=áå=á=éêáî~í~=Äçëí®ÇÉê=çÅÜ=âê®î~=™íÖ®êÇÉê=ãÉÇ=ëí∏Ç= ~î=Ü®äëçëâóÇÇëä~ÖÉåI=á=ÇÉ=Ñ~ää=Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉå=áåíÉ=Ö∏ê=™íÖ®êÇÉê= ÑêáîáääáÖíK= f= ÜóêÉëä®ÖÉåÜÉíÉê= ®ê= ëáíì~íáçåÉå= Éå= ~åå~åK= a®ê= ëâ~= ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇëå®ãåÇÉêå~=îáÇ=ÄÉÜçî=âê®î~=™íÖ®êÇÉê=~î= Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉåK=

pçÅá~äëíóêÉäëÉå= Ü~ê= á= ëáíí= ~ääã®åå~= ê™Ç= Ñ∏êí= Ñê~ã= ~íí= âçããìåÉêå~= ®ê= ëâóäÇáÖ~= ~íí= ~âíáîí= ëé™ê~= Üìë= ãÉÇ= Ñ∏êÜ∏àÇ~= ê~ÇçåÜ~äíÉêK=

lã=~ää~=Äçëí®ÇÉê=∏îÉê=Öê®åëî®êÇÉí=QMM=_èLãP=äìÑí=ëâ~=ëé™ê~ë= çÅÜ= ™íÖ®êÇ~ëI= âçëí~ê= ÇÉíí~= Å~= P= ãáäà~êÇÉê= âêçåçêI= ÉåäáÖí= ÄÉê®âåáåÖ~ê=ëçã=ppf=Öàçêí=Ñ∏ê=jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉå=NVVSK=^î= ÇÉëë~= ~îëÉê= Å~= Ü®äÑíÉå= âçëíå~ÇÉê= Ñ∏ê= ã®íåáåÖ~ê= çÅÜ= Ü®äÑíÉå= âçëíå~ÇÉê= Ñ∏ê= ÇÉ= íÉâåáëâ~= áåëí~ää~íáçåÉêå~K= hçëíå~ÇÉêå~= Ñ∏ê= íÉâåáëâ~=áåëí~ää~íáçåÉê=ìééÖ™ê=íáää=á=ÖÉåçãëåáíí=NS=MMM=âê=éÉê= ™íÖ®êÇ~Ç=Ñ~ëíáÖÜÉíK==

aÉí= â~å= áÑê™Ö~ë®íí~ë= çã= ÇÉí= ®ê= Éíí= ä®ãéäáÖí= Ñ∏êÑ~ê~åÇÉ= ~íí= âê®î~= ™íÖ®êÇÉê= ãçí= ê~Ççå= á= ÉÖå~= ÜÉã= ãÉÇ= ëí∏Ç= ~î= ä~ÖK= vííÉêäáÖ~êÉ= ë~íëåáåÖ~ê= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉ= ãçíáîÉê~ÇÉ= ÄÉÜ∏îëK=eìëÑ∏êë®äàåáåÖLâ∏é=â~å=î~ê~=Éíí=íáääÑ®ääÉ=Ç™=ÇÉí=®ê=ã∏àäáÖí= ~íí=âê®î~=ê~Ççåã®íåáåÖK=aÉå=çÄäáÖ~íçêáëâ~=îÉåíáä~íáçåëâçåíêçääÉå= ®ê= Éå= ~åå~å= ã∏àäáÖÜÉíI= ãÉå= ÇÉå= çãÑ~íí~ê= áåíÉ= ÇÉ= Üìë= Ç®ê= ê~ÇçåéêçÄäÉãÉí=®ê=ëí∏êëíI=å®ãäáÖÉå=ëã™Üìë=ëçã=çÑí~ëí=ë~âå~ê= ãÉâ~åáëâ=îÉåíáä~íáçåK=f=í~âí=ãÉÇ=~íí=åó~=Äçëí®ÇÉê=ÄóÖÖë=âçããÉê= ÉñéçåÉêáåÖÉå= Ñ∏ê=ê~Ççå=~íí=ãáåëâ~K=aÉ=ÑäÉëí~=Üìë=ëçã=ÄóÖÖë= á=Ç~Ö=®ê=â®ää~êä∏ë~=ãÉÇ=î®ä=îÉåíáäÉê~ÇÉ=ÖêìåÇÉê=çÅÜ=ãÉâ~åáëâ= îÉåíáä~íáçåK=jÉêâçëíå~ÇÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄóÖÖ~=?ê~Ççåë®âÉêí?=á=ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ=åóÄóÖÖå~íáçå=®ê=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=ä™ÖK=

qêçíë=~íí=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=NVVM=ÉÑíÉê=êÉÖÉêáåÖÉåë=ãÉÇÖáî~åÇÉ= Ü~äîÉê~ÇÉ=Öê®åëî®êÇÉí=Ñ∏ê=ë~åáí®ê=çä®ÖÉåÜÉí=ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=ê~ÇçåI=®ê= Öê®åëî®êÇÉí= ãóÅâÉí= Ü∏Öí= Ñê™å= Ü®äëçëâóÇÇëëóåéìåâíI= éÖ~K= Éâçåçãáëâ=ëâ®äáÖÜÉíëÄÉÇ∏ãåáåÖK=

=

aÉí= ®ê= ëóååÉêäáÖÉå= ~åÖÉä®ÖÉí=~íí=ãáåëâ~=ÉñéçåÉêáåÖëåáî™å= Ñê™å=ê~ÇçåK=f=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=Ä∏ê=ÇÉ=Äçëí®ÇÉê=çÅÜ=~åÇê~=äçâ~äÉê=ëçã= Ü~ê=Ü~äíÉê=∏îÉê=Öê®åëî®êÇÉëåáî™å=™íÖ®êÇ~ëK=cçêíÑ~ê~åÇÉ=™íÉêëí™ê= Éíí= ãóÅâÉí= ëíçêí= ~åí~ä= Äçëí®ÇÉêI= Ñê®ãëí= ëã™ÜìëI= ~íí= ™íÖ®êÇ~K= cê™Ö~å=çã=~íí=óííÉêäáÖ~êÉ=ë®åâ~=Öê®åëî®êÇÉí=Ä∏ê=~âíì~äáëÉê~ë=Ç™= ™íÖ®êÇë~êÄÉíÉí= ãçí= ÇÉ= Üìë= ëçã= äáÖÖÉê= ∏îÉê= Ç~ÖÉåë= Öê®åëî®êÇÉëåáî™I=Ü~ê=å™íí=ä®åÖêÉK= = = jáäà∏íçÄ~âëê∏â= = qçÄ~âëä~ÖÉå=áåÑ∏êÇÉë=NVVP=çÅÜ=ëâ®êéíÉë=NVVQK=aÉå=Ñ∏êÄàìÇÉê= ê∏âåáåÖ= ÄäK~K= á= äçâ~äÉê= Çáí= ~ääã®åÜÉíÉå= Ü~ê= íáääíê®ÇÉI= ëâçäçêI= Ç~ÖÜÉãI=äçâ~äÉê=Ñ∏ê=Ü®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇ=ë~ãí=Ñ®êÇãÉÇÉä=á=áåêáâÉë= âçääÉâíáîíê~ÑáâK= m™= å~íáçåÉää= åáî™= ~êÄÉí~ê= pçÅá~äëíóêÉäëÉåI= á= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI= Ñ∏ê= ~íí= íçÄ~âëä~ÖÉåë= áåíÉåíáçåÉê= çã= ÄäK~K= ê∏âÑêá~= ãáäà∏Éê= ëâ~= ìééÑóää~ëK= i~ÖÉå= ®ê= êÉä~íáîí=åó=çÅÜ=ã™åÖ~=âçããìåÉê=Ü~ê=®ååì=áåíÉ=âçããáí=áÖ™åÖ= ãÉÇ=å™Öçå=ëóëíÉã~íáëâ=íáääëóå=ÉåäáÖí=íçÄ~âëä~ÖÉåK=

qçÄ~âëä~ÖÉå=Ö®ääÉê=áåíÉ=á=ÉÖå~=ÜÉãK=aÉí=®ê=ÇçÅâ=~åÖÉä®ÖÉí=~íí= ÖÉåçã=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=é™=~åå~í=ë®íí=îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí=ê∏âåáåÖ=áåíÉ= Ñ∏êÉâçããÉê=áåçãÜìë=Ç®ê=ã®ååáëâçê=îáëí~ëI=Ñê®ãëí=Ä~êåI=®îÉå=á= ë™Ç~å~= áåçãÜìëãáäà∏Éê= ëçã= áåíÉ= çãÑ~íí~ë= ~î= íçÄ~âëä~ÖÉåë= ÄÉëí®ããÉäëÉêK= = = _óÖÖã~íÉêá~ä= = p™î®ä=brWë=ÄóÖÖéêçÇìâíÇáêÉâíáî=ëçã=ä~ÖÉå=çã=íÉâåáëâ~=âê~î=é™= ÄóÖÖå~ÇëîÉêâ=E_siF=ëíáéìäÉê~ê=~íí=ÄóÖÖå~ÇëîÉêâ=ëçã=ìééÑ∏êë= ÉääÉê=®åÇê~ë=ëâ~=ìééÑóää~=Éå=ê~Ç=î®ëÉåíäáÖ~=ÉÖÉåëâ~éëâê~îK=_ä~åÇ= ÇÉëë~=áåÖ™ê=ÄäK~K=ëâóÇÇ=ãÉÇ=Ü®åëóå=íáää=ÜóÖáÉåI=Ü®äë~=çÅÜ=ãáäà∏= ë~ãí=ëâóÇÇ=ãçí=ÄìääÉêK=jçíëî~ê~åÇÉ=âê~î=Ñ∏êë=îáÇ~êÉ=íáää=ÄóÖÖJ éêçÇìâíÉê=çÅÜ=ÄóÖÖã~íÉêá~äK=

_óÖÖã~íÉêá~ä= ÉãáííÉê~ê= îáëë~= ®ãåÉåK= c∏ê= ÑäÉêí~äÉí= ~î= ÇÉ= ®ãåÉå= ëçã= ~îÖ™ê= Ñê™å= ÄóÖÖã~íÉêá~ä= ®ê= ÉÑÑÉâíÉêå~= Ñ∏ê= Ü®äë~å= çÑìääëí®åÇáÖí=â®åÇ~K=dÉåçã=~íí=î®äà~=ä™ÖÉãáííÉê~åÇÉ=ã~íÉêá~ä= çÅÜ= Ü~= Éå= íáääÑêÉÇëëí®ää~åÇÉ= îÉåíáä~íáçå= â~å= ÉîÉåíìÉää~= Ü®äëçéêçÄäÉã=ìåÇîáâ~ëK=cìâí=â~å=ÄáÇê~=íáää=~íí=ÉãáëëáçåÉå=Ñê™å= ã~íÉêá~äÉí= ∏â~êK= aÉ= ãÉëí= ìééã®êâë~ãã~ÇÉ= ÉãáëëáçåëJ éêçÄäÉãÉå= ãÉÇ= ÄóÖÖã~íÉêá~äI= Ñçêã~äÇÉÜóÇ= Ñê™å= ëé™åéä~ííçê=

= ë~ãí=~îÖ™åÖ=~î=®ãåÉå=Ñê™å=â~ëÉáåÜ~äíáÖí=Ñäóíëé~ÅâÉä=Ü~ê=Ä™Ç~=Éå= íóÇäáÖ=âçééäáåÖ=íáää=ÑìâíÄÉä~ëíåáåÖK=

m™=ÑêáîáääáÖ=î®Ö=Ö∏ê=ÖçäîÄê~åëÅÜÉå=á=Ç~Ö=Éå=î~êìÇÉâä~ê~íáçå=å®ê= ÇÉí=Ö®ääÉê=Öçäîã~íÉêá~äë=áååÉÜ™ää=çÅÜ=ÉãáëëáçåÉêK=

_óÖÖÜÉêêÉåLÄÉëí®ää~êÉå= ë~ãí= Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉå= Ä∏ê= ÉåäáÖí= jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉå= á= Ñ∏êëí~= Ü~åÇ= î®äà~= ã~íÉêá~ä= ëçã= ®ê= éêçî~ÇÉ= çÅÜ= ÇÉâä~êÉê~ÇÉ= ~îëÉÉåÇÉ= áååÉÜ™ää= çÅÜ= Éãáëëáçå= ~î= éçíÉåíáÉääí= Ü®äëçÑ~êäáÖ~= ®ãåÉåK= f= Éå= ë™Ç~å= ÇÉâä~ê~íáçå= Ä∏ê= ÉãáëëáçåÉê=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=~åî®åÇåáåÖ=~î=ã~íÉêá~äÉí=ÄÉ~âí~ëI= ë®êëâáäí=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉê=çã=ã~íÉêá~äÉí=âçããÉê=á=âçåí~âí=ãÉÇ= ÑìâíK=

_çîÉêâÉí= Ü~ê= á= ã~à= NVVS= Ñ™íí= Éíí= êÉÖÉêáåÖëìééÇê~Ö= ~íí= ìí~êÄÉí~=Éíí=ëóëíÉã=ãÉÇ=âî~äáíÉíëÇÉâä~ê~íáçå=~î=Äçëí®ÇÉê=ëçã= Ö∏ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí=~íí=à®ãÑ∏ê~=çäáâ~=Äçëí®ÇÉê=ÄäK~K=î~Ç=Ö®ääÉê=çäáâ~= Ñ~âíçêÉê=á=Äçëí~ÇÉå=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=Ü®äë~å=åÉÖ~íáîíK=rééÇê~ÖÉí= ëâ~= êÉÇçîáë~ë= á= ã~êë= NVVUK= bå= ë™Ç~å= ÇÉâä~ê~íáçå= Ä∏ê= ÉåäáÖí= jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉå=ÄäK~K=çãÑ~íí~=îÉåíáä~íáçåI=ÄóÖÖã~íÉêá~äI= ê~Ççå=çÅÜ=ÄìääÉêK=

c∏êÄ®ííê~Ç=ìíÄáäÇåáåÖ=~î=çäáâ~=åóÅâÉäÖêìééÉêI=íKÉñK=~êâáíÉâíÉêI= Ü~åÇä®ÖÖ~êÉ= ~î= ÄóÖÖÑê™Öçê= îáÇ= âçããìåÉêå~I= ÄóÖÖÜÉêê~êL= ÄÉëí®ää~êÉI=Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉ=ãKÑäK=®ê=îáâíáÖíK=

=

båäáÖí= éä~åJ= çÅÜ= ÄóÖÖä~ÖÉå= Ü~ê= ÄóÖÖÜÉêêÉåLÄÉëí®ää~êÉå= ~åëî~êÉí= Ñ∏ê= ~íí= Éå= ÄóÖÖå~Ç= ìééÑóääÉê= ëí®ääÇ~= âê~îK= sáÇ= åóÄóÖÖå~Ç= Ü~ê= âçããìåÉå= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ÄÉëäìí~= çã= Éå= âçåíêçääéä~å=Ñ∏ê=éêçàÉâíÉíK=c∏ê=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉí=~î=âçåíêçääéä~åÉå= ëî~ê~ê=Éå=âî~äáíÉíë~åëî~êáÖI=~åäáí~Ç=~î=ÄóÖÖÜÉêêÉåK=ríÄáäÇåáåÖ= é™Ö™ê=~î=âî~äáíÉíë~åëî~êáÖ~I=çÅÜ=á=ÇÉåå~=ìíÄáäÇåáåÖ=áåÖ™ê=Ñê™Öçê= çã=áåçãÜìëãáäà∏K=

_Éëé~êáåÖ~ê= á= âçããìåÉê= çÅÜ= ä®åëëíóêÉäëÉê= ë~ãí= ∏â~Ç= ~êÄÉíëÄÉä~ëíåáåÖ= áåçã= ~åÇê~= ®ãåÉëçãê™ÇÉå= Ü~ê= é™îÉêâ~í= ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü®äëçëâóÇÇëÑê™ÖçêK=hçããìåÉêå~ë= íáääëóå= ∏îÉê= ÄêáëíÉê= á= áåçãÜìëãáäà∏å= ÄÉÜ∏îÉê= ìí∏â~ëI= äáâëçã= ä®åëëíóêÉäëÉêå~ë= ÄÉî~âåáåÖ= ~î= ~êÄÉíÉí= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÄ®ííê~= áåçãÜìëãáäà∏Éêå~= á= ëáå~= êÉëéÉâíáîÉ= ä®åK= aÉíí~= âê®îÉê= êÉëìêëJ Ñ∏êëí®êâåáåÖ=ÉääÉê=çãéêáçêáíÉêáåÖ=á=ã™åÖ~=âçããìåÉê=çÅÜ=ä®åëJ ëíóêÉäëÉêK=

cçêíÑ~ê~åÇÉ=®ê=ãóÅâÉí=çâä~êí=ÉääÉê=çâ®åí=çã=áåçãÜìëãáäà∏åë= ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ü®äë~åI=ë™î®ä=ÖÉåÉêÉääí=ëçã=Ñ∏ê=ÉåëâáäÇ~=®ãåÉåK=e®ê= ®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=ãÉÇ=Éå=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ÑçêëâåáåÖÉå=âêáåÖ=Ñê™Öçê=ëçã= ê∏ê=ÄäK~K=Ü®äëçÑê™ÖçêI=ÄóÖÖã~íÉêá~äLâÉãá=çÅÜ=ÄóÖÖíÉâåáâI=ë~ãí= å®ê~=ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=ÇÉëë~=ÑçêëâåáåÖëáåë~íëÉêK= =

RKOKR= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê

=

= =

= Ó= _óÖÖÜÉêê~êLÄÉëí®ää~êÉ= Ä∏ê= ëÉ= íáää= ~íí= ~ää~= ÄóÖÖã~íÉêá~äI=

áåâäìëáîÉ= ã™ä~êÑ®êÖÉêI= ëçã= ~åî®åÇë= ®ê= éêçî~ÇÉ= çÅÜ= ÇÉâä~êÉê~ÇÉ=ãÉÇ=~îëÉÉåÇÉ=é™=áååÉÜ™ää=çÅÜ=ÉãáëëáçåÉê=~î= éçíÉåíáÉääí=Ü®äëçÑ~êäáÖ~=®ãåÉåK= Ó= ^ää~=Üìë=Ä∏ê=ÄóÖÖ~ë=ê~Ççåë®âÉêíK= Ó= bíí= ëóëíÉã= Ä∏ê= áåÑ∏ê~ë= Ç®ê= Äçëí®ÇÉê= ÇÉâä~êÉê~ë= ãÉÇ=

~îëÉÉåÇÉ=é™=ë™Ç~å~=ÉÖÉåëâ~éÉê=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=Ü®äë~åI= íKÉñK=îÉåíáä~íáçåI=ê~ÇçåI=ÄìääÉê=çÅÜ=äàìÇáëçäÉêáåÖK= Ó= bíí= ìééÇê~Ö= ~íí= ëÉå~ëí= ™ê= NVVV= ÖÉåçãÑ∏ê~= Éå= ë~ãä~Ç=

áåÑçêã~íáçåëë~íëåáåÖ=çã=áåçãÜìëãáäà∏åë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê= Ü®äë~åI= ëçã= êáâí~ê= ëáÖ= íáää= ÄçÉåÇÉI= ÜóêÉëî®êÇ~êI= ÄóÖÖÜÉêê~êLÄÉëí®ää~êÉI=~êÄÉíëäÉÇ~êÉ=îáÇ=ÄóÖÖÉå=ãKÑäKI=Ä∏ê= ÖÉë= íáää= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí= á= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= _çîÉêâÉíI= pçÅá~äëíóêÉäëÉå=çÅÜ=âçããìåÉêå~K= Ó= sÉåíáä~íáçåÉå= Ä∏ê= Ñ∏êÄ®ííê~ë= çÅÜ= Ñìâíëâ~Ççê= ™íÖ®êÇ~ë= á=

Äçëí®ÇÉêI=ëâçäçê=çÅÜ=Ñ∏êëâçäçêI=ÄäK~K=ÖÉåçã=~íí=ÄÉÑáåíäáÖ~=

=

îÉåíáä~íáçåëëóëíÉã= ™íÖ®êÇ~ë= ë™= ~íí= ÉêÑçêÇÉêäáÖ= Ñìåâíáçå= ÉêÜ™ääÉëK= Ó= píáãìä~åëÄáÇê~Ö= íáää= ÄóÖÖÄê~åëÅÜÉå= á= ëóÑíÉ= ~íí= Ñê®ãà~=

ëóëëÉäë®ííåáåÖÉå= çÅÜ= Ñ∏êÄ®ííê~= áåçãÜìëãáäà∏åI= Ä∏ê= Ñçêíë®íí~=~íí=ÇÉä~ë=ìíK= Ó= p~íë~=é™=íÉâåáëâ=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ÉåÉêÖáëå™ä=îÉåíáä~íáçåK= Ó= m™Ö™ÉåÇÉ=ë®êëâáäÇ~=áåë~íëÉê=ëçã=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ä~êå=áåíÉ=

ìíë®ííë=Ñ∏ê=íçÄ~âëê∏âI=Ä∏ê=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ë=~î=cçäâÜ®äëçJ áåëíáíìíÉí=á=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=~åÇê~=ÄÉê∏êÇ~K= Ó= píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉí=Ä∏ê=ÖÉë=á=ìééÇê~Ö=~íí=á=ë~ã~êÄÉíÉ=

ãÉÇ=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=çÅÜ=_çîÉêâÉí=Ñçêíë®íí~=~êÄÉíÉí=ãÉÇ= ~íí=∏â~=Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êå~ë=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=~íí=ã®í~=çÅÜ=™íÖ®êÇ~= ê~ÇçåK= Ó= e∏Ö~=ê~ÇçåÜ~äíÉê=Ä∏ê=áåíÉ=ãÉÇÑ∏ê~=ä®ÖêÉ=Ñ~ëíáÖÜÉíëëâ~ííK= Ó= bíí=âê~î=é™=ÇÉâä~ê~íáçå=~î=Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë=ê~ÇçåÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=

á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÜìëÑ∏êë®äàåáåÖLâ∏é=Ä∏ê=áåÑ∏ê~ë=ëå~ê~ëíK= Ó= hçããìåÉêå~ë= êÉëìêëÉê= Ñ∏ê= ~íí= ÖÉåçã= íáääëóå= çÅÜ=

áåÑçêã~íáçå= ÄÉî~â~= êáëâÉê= á= áåçãÜìëãáäà∏ÉêI= áåâäìëáîÉ= ãáäà∏íçÄ~âëê∏âI=Ä∏ê=ëí®êâ~ëK= Ó= rééÄóÖÖå~Ç= ~î= ÑçêëâåáåÖÉå= çã= áåçãÜìëãáäà∏åë= ÄÉJ

íóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ü®äë~åI=ë™î®ä=ÖÉåÉêÉääí=ëçã=Ñ∏ê=ÉåëâáäÇ~=®ãJ åÉåI= ®ê= ~åÖÉä®ÖÉåK= p®êëâáäí= îáâíáÖ= ®ê= ë~ãéä~åÉê~Ç= íî®êJ ëÉâíçêáÉää= ÑçêëâåáåÖ= ëçã= í®ÅâÉê= ãÉÇáÅáåI= âÉãáI= ãáâêçÄáçäçÖá=çÅÜ=ÄóÖÖíÉâåáâK= =

= RKP== s~ííÉå

=

= =

RKPKN= e®äëçêáëâÉê

=

= pîÉêáÖÉë=î~ííÉåÑ∏êë∏êàåáåÖëëáíì~íáçå=®ê=á=Éíí=ÉìêçéÉáëâí=éÉêëéÉâíáî= ãóÅâÉí= ÖçÇI= ãÉÇ= ã™åÖ~= ëà∏~ê= çÅÜ= êÉä~íáîí= çé™îÉêâ~í= ÖêìåÇJ î~ííÉåK=^îäçééëî~ííåÉí=áååÉÜ™ääÉê=ÇçÅâ=ëàìâÇçãë~äëíê~åÇÉ=îáêìë= çÅÜ=Ä~âíÉêáÉêI=çÅÜ=â~å=ãÉÇÑ∏ê~=Éå=ëãáííçêáëâ=çã=ÇêáÅâëî~ííÉå= Ñ∏êçêÉå~ëI= ÉääÉê= îáÇ= Ä~ÇåáåÖ= á= å®êÜÉíÉå= ~î= ìíëä®ééëéìåâíÉåK= ^îäçééëî~ííÉå=çÅÜ=ä®Åâ~ÖÉ=~î=å®êáåÖë®ãåÉå=Ñê™å=àçêÇÄêìâëã~êâ= â~å=çÅâë™=ëâ~é~=éêçÄäÉã=ãÉÇ=∏îÉêÖ∏ÇåáåÖ=~î=ëà∏~ê=çÅÜ=Ü~îëJ îáâ~êK=aÉ=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=ëçã=ÇÉíí~=â~å=ãÉÇÑ∏ê~=Ü®åÖÉê=ë~ãã~å= ãÉÇ=ã~ëëÑ∏êÉâçãëí=~î=íçñáåÄáäÇ~åÇÉ=~äÖÉê=îáÇ=éÉêáçÇÉê=ãÉÇ= ~äÖÄäçãåáåÖK=aÉí=Ü~ê=Ü®åí=~íí=ÜìåÇ~ê=çÅÜ=Äçëâ~é=ëçã=ÇêìÅâáí=

= ~î=ë™Ç~åí=î~ííÉå=Ü~ê=Ääáîáí=Ñ∏êÖáÑí~ÇÉK=^äÖÄäçãåáåÖ=â~å=çÅâë™= çêë~â~=éêçÄäÉã=îáÇ=ÇêáÅâëî~ííÉåÑê~ãëí®ääåáåÖ=ë~ãí=~åë~ãäáåÖ=~î= íçñáåÉê=á=íKÉñK=ãìëëäçêK=

aÉ=ëí∏êëí~=í®íçêíÉêå~=ìíåóííà~ê=óíî~ííÉå=ëçã=ÇêáÅâëî~ííÉåí®âíI= çÅÜ=ë™Ç~åí=î~ííÉå=êÉå~ë=çÅÜ=âäçêÉê~ë=~ääíáÇ=áåå~å=ÇÉí=~åî®åÇë= ëçã=ÇêáÅâëî~ííÉåK=qçí~äí=Ñ∏êë∏êàë=RM=B=~î=ÇÉ=éÉêëçåÉê=ëçã=®ê= ~åëäìíå~= íáää= âçããìå~ä= î~ííÉåí®âí= ãÉÇ= î~ííÉå= Ñê™å= óíî~ííÉåí®âíÉêI= OR=B= ãÉÇ= óíî~ííÉå= ëçã= Ñ™íí= êáåå~= ÖÉåçã= Öêìë™ë~ê=EëKâK=âçåëíÖàçêÇ=áåÑáäíê~íáçåF=çÅÜ=OR=B=ãÉÇ=ÖêìåÇî~ííÉåK= ^åí~äÉí=âçããìå~ä~=ÖêìåÇî~ííÉåí®âíÉê=®ê=Å~=N=UMM=Eî~ê~î=N=QMM= Ñ∏êë∏êàÉê=Ñ®êêÉ=®å=N=MMM=éÉêëçåÉê=çÅÜ=ÉåÇ~ëí=NSM=ÑäÉê=®å=Q=MMM= éÉêëçåÉêFK=dêìåÇî~ííÉå=Äêìâ~ê=çÑí~ëí=áåíÉ=êÉå~ë=ÉääÉê=âäçêÉê~ëK= e®êìí∏îÉê=Ñáååë=ìééëâ~ííåáåÖëîáë=QMM=MMM=ÉåëâáäÇ~=Äêìåå~ê=Ñ∏ê= éÉêã~åÉåíÄçÉåÇÉI=î~ê~î=Å~=Ü®äÑíÉå=ìíÖ∏ê=Äçêê~ÇÉ=Äêìåå~êI=ë~ãí= OMM=MMMÓQMM=MMM=Äêìåå~ê=á=ÑêáíáÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉK=aÉ=ëí∏êëí~=ÜçíÉå= ãçí= ÖêìåÇî~ííåÉíë= âî~äáíÉí= Ñ∏ê= ÇêáÅâëî~ííÉåÑ∏êë∏êàåáåÖ= ®êI= Ñ∏êìíçã=êÉå~=ÄêáëíÉê=á=ÄêìååëâçåëíêìâíáçåÉåI=Ñ∏êëìêåáåÖI=ä®Åâ~ÖÉ= ~î=å®êáåÖë®ãåÉå=Ñê™å=àçêÇÄêìâëã~êâ=çÅÜ=äçâ~ä=é™îÉêâ~å=ÖÉåçã= ÉñÉãéÉäîáë= ~îÑ~ääëìééä~ÖI= Ñ∏êçêÉå~Ç= áåÇìëíêáã~êâ= çÅÜ= ~îäçééëáåÑáäíê~íáçåK= p~äíáåíê®åÖåáåÖ= â~å= î~ê~= Éíí= éêçÄäÉã= á= âìëííê~âíÉêK= oáëâÉå= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êçêÉå~= î~ííÉåí®âíÉê= ãÉÇ= íKÉñK= ÇáÉëÉäÄê®åëäÉ=ÉääÉê=~åÇê~=âÉãáâ~äáÉê=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=íê~ÑáâçäóÅâçê= ã™ëíÉ=ÄÉ~âí~ë=îáÇ=éä~åÉêáåÖ=~î=î~ííÉåí®âíÉê=çÅÜ=î®ÖÇê~ÖåáåÖ~êK=

pãáííëéêáÇåáåÖ=îá~=ÇêáÅâëî~ííÉå=Ñáååë=ê~ééçêíÉê~í=ìééêÉé~ÇÉ=

Ö™åÖÉêK= råÖÉÑ®ê= OÓNM= ìíÄêçíí= áåíê®ÑÑ~ê= ™êäáÖÉåI= çÅÜ= ÖÉåçãëåáííäáÖí= áåëàìâå~ê= Å~= P=MMM= éÉêëçåÉê= î~êàÉ= ™ê= á= ã~ÖJ í~êãëàìâÇçã~ê=Ñ∏êçêë~â~ÇÉ=~î=Ä~âíÉêáÉêI=îáêìë=ÉääÉê=é~ê~ëáíÉêK=aÉ= ÑäÉëí~= ìíÄêçííÉå= ëâÉê= é™= ãáåÇêÉ= çêíÉê= ãÉÇ= ìéé= íáää= NS=MMM= ~åëäìíå~=~ÄçååÉåíÉêI=çÅÜ=ÄÉêçê=á=~ääã®åÜÉí=é™=íÉâåáëâ~=ÄêáëíÉêI= ÑÉäâçééäáåÖ~ê= ÉääÉê= ÇóäáâíI= ëçã= ãÉÇÑ∏ê= Éå= áåíê®åÖåáåÖ= ~î= ~îäçééëî~ííÉå= á= ÇêáÅâëî~ííÉåëóëíÉãÉåK= båëâáäÇ~= Äêìåå~ê= â~å= çÅâë™=î~ê~=ìíë~íí~=Ñ∏ê=ëãáííëéêáÇåáåÖëêáëâÉê=ÖÉåçã=å®êÄÉä®Öå~= áåÑáäíê~íáçåë~åä®ÖÖåáåÖ~ê= Ñ∏ê= ~îäçéé= ÉíÅK= k™Öçí= ëóëíÉã= Ñ∏ê= êÉÖáëíêÉêáåÖ= ~î= ë™Ç~å= ëãáíí~= Ñ∏êÉâçããÉê= áåíÉI= ãÉå= ÉåäáÖí= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=ê~ééçêíÉê~ë=PÓQ=áåÅáÇÉåíÉê=éÉê=™êI=ÇçÅâ=ãÉÇ=Ñ™= éÉêëçåÉê=áåÄä~åÇ~ÇÉK=

bå= ëéÉÅáÉää= Ñçêã= ~î= ëãáííëéêáÇåáåÖ= îá~= î~ííÉå= ®ê= ÇÉå= ëKâK= äÉÖáçå®êëëàìâ~åI= ëçã= Ü~ê= ìééâçããáí= á= å™Öê~= Ñ~ää= ÖÉåçã= ~íí= Ä~âíÉêáÉå=iÉÖáçåÉää~=Ü~ê=íáääî®ñí=á=Ñ~ëíáÖÜÉíÉêë=äÉÇåáåÖëëóëíÉã=Ñ∏ê= î~êãî~ííÉå=çÅÜ=ëÉÇ~å=Öáîáí=ìééÜçî=íáää=äìåÖáåÑä~ãã~íáçå=ÖÉåçã= ~ÉêçëçäÄáäÇåáåÖ=á=ÇìëÅÜìíêóããÉå=ÉääÉê=îÉåíáä~íáçåë~åä®ÖÖåáåÖ~êK=

= jÉää~å=OR=çÅÜ=RM=Ñ~ää=~î=äÉÖáçå®êëëàìâ~=ê~ééçêíÉê~ë=î~êàÉ=™ê=á= pîÉêáÖÉK=aÉí=Ñ~âíáëâ~=~åí~äÉí=Ñ~ää=®ê=ë~ååçäáâí=ÄÉíóÇäáÖí=Ü∏ÖêÉK=

oáëâÉêå~= ãÉÇ= ÇÉëáåÑáÅÉêáåÖ= ~î= ÇêáÅâëî~ííÉå= Ü~ê= ÇáëâìíÉê~íë= ãóÅâÉí= ëÉÇ~å= ÇÉí= ÄäÉî= â®åí= ~íí= ç∏åëâ~ÇÉ= ÄáéêçÇìâíÉê= ìééâçããÉê= îáÇ= âäçêÉêáåÖÉå= ÖÉåçã= êÉ~âíáçåÉê= ãÉÇ= Üìãìë®ãåÉå=á=î~ííåÉíK=aÉ=Ñ∏êëí=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=®ãåÉå~=î~ê= ëKâK=íêáÜ~äçãÉí~åÉêI=Ñê®ãëí=âäçêçÑçêã=ëçã=®ê=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= á=ÇàìêÑ∏êë∏âK=ûîÉå=ëí~êâí=ãìí~ÖÉå~=®ãåÉå=ìééâçããÉêI=ëçã= ÉåÇ~ëí= ÇÉäîáë= Ü~ê= ~å~äóëÉê~íë= âÉãáëâíK= ûîÉå= ã™åÖ~= ~åÇê~= çÑìääëí®åÇáÖí=áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉ=ÄáéêçÇìâíÉê=ÄáäÇ~ëK=cäÉê~=ÉéáÇÉãáçJ äçÖáëâ~=ëíìÇáÉê=Ü~ê=Ñìååáí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=âäçêÉêáåÖ=çÅÜ=Å~åÅÉê=á= ìêáåî®Ö~ê=çÅÜ=í~êãI=ãÉå=ÇÉí=áåíÉêå~íáçåÉää~=Å~åÅÉêÑçêëâåáåÖëJ áåëíáíìíÉí=f^o`=Ü~ê=ÄÉÇ∏ãí=~íí=ÄÉîáëÉå=®ê=çíáääê®ÅâäáÖ~=Ñ∏ê=~íí= âä~ëë~=âäçêÉê~í=ÇêáÅâëî~ííÉå=ëçã=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=Ñ∏ê=ã®åJ åáëâ~K=bÑíÉêëçã=ã™åÖ~=çäáâ~= ÄáéêçÇìâíÉê=ÄáäÇ~ë=îáÇ=ÇÉëáåÑÉâJ íáçåÉå=®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=ÄÉê®âå~=å™Öçå=Å~åÅÉêêáëâI=ãÉå=ìíáÑê™å= å™Öê~=®ãåÉå=®ê=ÇÉí=íêçäáÖí=~íí=YN=Ñ~ää=éÉê=™ê=çêë~â~ë=~î=âäçêÉêáåÖ=á= pîÉêáÖÉK=c∏ê=~íí=ãáåáãÉê~=ÄáäÇåáåÖÉå=~î=âäçêÉêáåÖëÄáéêçÇìâíÉê=®ê= ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=î~ííåÉí=êÉå~ë=ÉÑÑÉâíáîí=Ñê™å=çêÖ~åáëâ=ëìÄëí~åë=Ñ∏êÉ= âäçêÉêáåÖÉåK= sáÇ= ÄÉÇ∏ãåáåÖ= ~î= êáëâÉêå~= ãÉÇ= âäçêÉêáåÖ= ÉääÉê= ~åå~å= ÇÉëáåÑÉâíáçå= ã™ëíÉ= çÅâë™= êáëâÉêå~= ãÉÇ= ~ääíÑ∏ê= Ç™äáÖ= ÇÉëáåÑÉâíáçå=î®Ö~ë=áåK=c∏êÇÉä~êå~=ãÉÇ=âäçêÉêáåÖ=~åëÉë=∏îÉêî®Ö~= ÉîÉåíìÉää~= Å~åÅÉêêáëâÉê= Ñ∏êâåáéé~ÇÉ= ãÉÇ= ÇÉëáåÑÉâíáçåëJ ÄáéêçÇìâíÉêK=

o∏êäÉÇåáåÖ~ê=~î=çäáâ~=ã~íÉêá~ä=ëçã=âçããÉê=á=âçåí~âí=ãÉÇ=

ÇêáÅâëî~ííÉå=®ê=á=Ç~Ö=Ç™äáÖí=âçåíêçääÉê~ÇÉI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë= å™Öçí= âê~î= é™= íóéÖçÇâ®åå~åÇÉ= çÅÜ= íÉëíåáåÖ= ~î= ê∏êäÉÇåáåÖëJ ã~íÉêá~ä= ãÉÇ= ~îëÉÉåÇÉ= é™= ìêä~âåáåÖ= ~î= âÉãáëâ~= ®ãåÉå= íáää= î~ííÉåK=råÇÉêä~ÖÉí=Ñ∏ê=Éå=êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ=®ê=Ç®êÑ∏ê=ÄêáëíÑ®ääáÖíK= p~ååçäáâí= ®ê= ÇçÅâ= êáëâÉå= Ñ∏ê= ÉîÉåíìÉää= Ü®äëçé™îÉêâ~å= Ñê™å= ìíä®Åâ~åÇÉ=®ãåÉå=ãóÅâÉí=äáíÉåK=bå=ëíçê=~åÇÉä=~î=äÉÇåáåÖ~êå~= áåçã=Ñ~ëíáÖÜÉíÉê=ÄÉëí™ê=~î=âçéé~êK=c∏êìíçã=é™îÉêâ~å=é™=î~ííåÉíë= ëã~â=çÅÜ=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ãáëëÑ®êÖåáåÖ~êI=ë™=Ñáååë=ÇÉí=ìééÖáÑíÉê= ëçã=íóÇÉê=é™=~íí=Ñ∏êÜ∏àÇ~=âçéé~êÜ~äíÉê=á=ÇêáÅâëî~ííÉå=EÅ~=N=ãÖLäF= â~å= Ñ∏êçêë~â~= Çá~êê¨Éê= Üçë= ëã™Ä~êåI= ãÉå= ÇÉíí~= ®ê= ®ååì= áåíÉ= âä~êä~ÖíK=

aÉí=Ñáååë=ÑäÉê~=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ëíìÇáÉêI=®îÉå=á=pîÉêáÖÉI=ëçã= é™îáë~í=Éíí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=Ñ∏êÉâçãëí=~î=Üà®êíJâ®êäëàìâÇçã=çÅÜ= ãàìâí=î~ííÉå=EãÉÇ=ä™Öí=áååÉÜ™ää=~î=â~äÅáìã=çÅÜ=ã~ÖåÉëáìãFK= víî~ííÉå=®ê=ãàìâíI=ãÉÇ~å=ÖêìåÇî~ííÉå=áååÉÜ™ääÉê=ãÉê=ãáåÉê~äÉêI= ÄäK~K=â~äÅáìã=çÅÜ=ã~ÖåÉëáìãK=j~ÖåÉëáìã=Ü~ê=Ñ∏êÉëä~Öáíë=ëçã=Éå=

= ëâóÇÇ~åÇÉ=Ñ~âíçê=Ñ∏ê=Üà®êíJâ®êäëàìâÇçãK=k™Öê~=ë®âê~=ëäìíë~íëÉê= çã=ÇêáÅâëî~ííåÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ü~ê=ÇçÅâ=áåíÉ=âìåå~í=Çê~ëK=

kÉÇÑ~ääÉí=~î=Ñ∏êëìê~åÇÉ=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=Ü~ê=Çê~ÄÄ~í=pîÉêáÖÉ= êÉä~íáîí=Ü™êíI=ÉÑíÉêëçã=îá=Ü~ê=ã™åÖ~=ìíë~íí~=çãê™ÇÉå=ãÉÇ=Ç™äáÖí= ÄìÑÑê~ÇÉ= ã~êâä~ÖÉêI= ë®êëâáäí= á= ëóÇî®ëíê~= pîÉêáÖÉK= aÉíí~= Ü~ê= ãÉÇÑ∏êí= ~íí= ã™åÖ~= ëà∏~ê= ®ê= Ñ∏êëìê~ÇÉI= çÅÜ= ®îÉå= óíäáÖí= ÖêìåÇî~ííÉå= Ü~ê= Ääáîáí= é™îÉêâ~í= á= îáëë~= çãê™ÇÉåK= bíí= Ñ∏êëìê~í=

ÖêìåÇî~ííÉå=ãÉÇÑ∏ê=ìêä~âåáåÖ=~î=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=~äìãáåáìã=Ñê™å= çãÖáî~åÇÉ= ã~êâI= ãÉå= ®îÉå= â~Çãáìã= çÅÜ= ~åÇê~= ä®ííê∏êäáÖ~= ãÉí~ääÉêK= bíí= Ñ∏êëìê~í= î~ííÉå= ∏â~ê= çÅâë™= âçêêçëáçåÉå= é™= ê∏êäÉÇåáåÖ~ê= ~î= âçéé~êK= h~Çãáìãáåí~ÖÉí= îá~= Ñ∏êëìê~í= ÖêìåÇJ î~ííÉå=®ê=åçêã~äí=ëÉíí=äáíÉí=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=áåí~ÖÉí=îá~=Ñ∏Ç~I=î~êÑ∏ê= â~Çãáìã=ÇáëâìíÉê~ë=á=~îëåáííÉí=çã=Ñ∏Ç~=ERKQFK=

bå= ä~åÇëçãÑ~íí~åÇÉ= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ~î= ~äìãáåáìãÜ~äíÉêå~= á= ÖêìåÇ~=Äêìåå~ê=îáë~ÇÉ=~íí=Å~=OM=B=Ü~ÇÉ=Ü~äíÉê=∏îÉêëíáÖ~åÇÉ=ÇÉí= íÉâåáëâ~=Öê®åëî®êÇÉí=MIR=ãÖLä=çÅÜ=NM=B=Ü~ÇÉ=Ü∏ÖêÉ=Ü~äíÉê=®å=N= ãÖLäK=dÉåÉêÉääí=®ê=ÇçÅâ=áåí~ÖÉí=îá~=Ñ∏Ç~=á=~ääã®åÜÉí=Ü∏ÖêÉ=®å= áåí~ÖÉí=îá~=î~ííÉåK=^ÄëçêéíáçåÉå=Ñê™å=ã~ÖJí~êãâ~å~äÉå=®ê=ä™ÖI= ãÉå= â~å= í®åâ~ë= î~ê~= Ü∏ÖêÉ= Ñê™å= î~ííÉå= ®å= Ñê™å= Ñ∏Ç~K= aÉ= ÉîÉåíìÉää~=êáëâÉêå~=ãÉÇ=Ñ∏êÜ∏àí=áåí~Ö=~î=~äìãáåáìã=ÖêìåÇ~ê=ëáÖ= é™=~íí=é~íáÉåíÉê=ãÉÇ=âê~ÑíáÖí=åÉÇë~íí=åàìêÑìåâíáçå=Ü~ê=Çê~ÄÄ~íë= ~î=~ääî~êäáÖ=ÇÉãÉåëëàìâÇçã=îáÇ=~åî®åÇ~åÇÉ=~î=~äìãáåáìãÜ~äíáÖí= Çá~äóëî~ííÉåK= f=ÇÉíí~=Ñ~ää=âçããÉê=ÇçÅâ=~äìãáåáìã=ÇáêÉâí=áå=á= ÄäçÇÉíK= cäÉê~= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= Ü~ê= ëíìÇÉê~í= ë~ãÄ~åÇÉí= ãÉää~å= ~äìãáåáìãÜ~äíÉå= á= ÇêáÅâëî~ííÉå= çÅÜ= Ñ∏êÉâçãëíÉå=~î=ÇÉãÉåëK=bå=∏îÉêêáëâ=îáÇ=Ü~äíÉê=∏îÉê=MIN=ãÖLä=Ü~ê= é™îáë~íë=á=å™Öê~=~î=ëíìÇáÉêå~I=ãÉå=é™=ÖêìåÇ=~î=ãÉíçÇçäçÖáëâ~= ÄêáëíÉê=Ö™ê=ÇÉí=áåíÉ=~íí=Çê~=å™Öê~=ëäìíë~íëÉê=çã=çêë~âëë~ãÄ~åÇK=

mêçÄäÉãÉí=ãÉÇ=Ñ∏êÜ∏àÇ~=ãÉíóäâîáÅâëáäîÉêÜ~äíÉê=á=Ñáëâ=á=ëîÉåëâ~= ëà∏~ê=Ü~ê=Éíí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Ñ∏êëìêåáåÖÉåK=aÉ=Ü®äëçêáëâÉê=ëçã=®ê= Ñ∏êâåáéé~ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉíí~=ÄÉëâêáîë=á=â~éáíäÉí=çã=Ñ∏Ç~=á=Äáä~Ö~=NI=çÅÜ= ë~ãã~åÑ~íí~ë=á=å®ëí~=~îëåáíí=ERKQFK=

cäìçêáÇ= Ñáååë= å~íìêäáÖí= á= àçêÇëâçêé~åI= çÅÜ= Ü∏Ö~= Ü~äíÉê= â~å= ìééíê®Ç~= á= ÄÉêÖÄçêê~ÇÉ= Äêìåå~êK= sáÇ= Ü~äíÉê= ∏îÉê= N= ãÖLä= ®ê= áåí~ÖÉí= îá~= î~ííÉå= ÜÉäí= ÇçãáåÉê~åÇÉK= cäìçêáÇ= ìééä~Öê~ë= á= í~åÇÉã~äàÉå=ìåÇÉê= Ä~êåÇçãÉåI=ãÉå=êÉÇ~å=îáÇ=ÇÉå=Ü~äí=ëçã= ~åëÉë= çéíáã~äí= â~êáÉëÑ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ENÓNIO= ãÖLäF= â~å= ëKâK=

Éã~äàÑäìçêçë=ìééíê®Ç~=á=Ñçêã=~î=îáí~=Ñä®Åâ~ê=é™=í®åÇÉêå~=ëçã=îáÇ= Ü∏ÖêÉ=Ü~äíÉê=Ääáê=ãáëëÑ®êÖ~ÇÉK=sáÇ=Ü~äíÉê=∏îÉê=Öê®åëî®êÇÉí=Ñ∏ê= çíà®åäáÖí=î~ííÉåI=S=ãÖLäI=Ñ∏êÉäáÖÖÉê=îáëë=êáëâ=Ñ∏ê=ëKâK=çëíÉçÑäìçêçëI= ëçã=â~å=ãÉÇÑ∏ê~=ëâÉäÉííëâ~Ççê=ÖÉåçã=∏â~Ç=åóÄáäÇåáåÖ=~î=ÄÉåK= mêçÄäÉãÉí=ãÉÇ=Ü∏Ö~=ÑäìçêáÇÜ~äíÉê=®ê=áåíÉ=çî®ëÉåíäáÖíK=lãâêáåÖ=

= RM=MMM=ÄÉêÖÄêìåå~ê=ÄÉÇ∏ãë=Ü~=Ü~äíÉê=Ü∏ÖêÉ=®å=Öê®åëî®êÇÉí=Ñ∏ê= ?íà®åäáÖí=ãÉÇ=~åã®êâåáåÖ?I=NIP=ãÖLäI=çÅÜ=N=OMM=Äêìåå~ê=ÄÉÇ∏ãë= Ü~=ãÉê=®å=S=ãÖLäK=f=î™ê=ÇÉä=~î=î®êäÇÉå=Ñáååë=ÇçÅâ=ãóÅâÉí=Ñ™=Ñ~ää= ~î=çëíÉçÑäìçêçë=ÄÉëâêáîå~K=

^êëÉåáâ= Ñáååë= çÅâë™= å~íìêäáÖí= á= ÄÉêÖÖêìåÇÉåI= çÅÜ= á= îáëë~= çãê™ÇÉå= ®ê= Ü~äíÉêå~= á= ÖêìåÇî~ííåÉí= Ñ∏êÜ∏àÇ~K= oáëâÉêå~= ãÉÇ= ~êëÉåáâ=á=ÇêáÅâëî~ííÉå=Ö®ääÉê=Ñê®ãëí=~íí=ÇÉí=â~å=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=

ÜìÇÅ~åÅÉêK=dê®åëî®êÇÉí=Ñ∏ê=çíà®åäáÖí=î~ííÉå=®ê=MIMR=”ÖLäI=çÅÜ=Ñ∏ê= ?íà®åäáÖí= ãÉÇ= ~åã®êâåáåÖ?= MIMN=”ÖLäK= iáîëíáÇëêáëâÉå= Ñ∏ê= ÜìÇÅ~åÅÉê=îáÇ=ÇÉå=ëÉå~êÉ=Ü~äíÉå=ÄÉê®âå~ë=~î=tel=íáää=SbNMJQK= aÉåå~=Ü~äí=∏îÉêëâêÉÇë=á=NM=B=êÉëéK=NT=B=~î=ìåÇÉêë∏âí~=Äêìåå~ê= á= íî™= êáâí~ÇÉ= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK= f= ÜÉä~= ä~åÇÉí= ®ê= ~åÇÉäÉå= ãÉÇ= Ñ∏êÜ∏àÇ=Ü~äí=ÄÉíóÇäáÖí=ä®ÖêÉI=çÅÜ=ÄÉê®âå~ë=âìåå~=ÖÉ=ìééÜçî=íáää= MIPÓP=Å~åÅÉêÑ~ää=éÉê=™êK=

aÉå=ê~Çáç~âíáî~=Ö~ëÉå=ê~Ççå=Ñ∏êÉâçããÉê=å~íìêäáÖí=á=ÄÉêÖJ Äçêê~ÇÉ=Äêìåå~ê=á=çãê™ÇÉå=ãÉÇ=ìê~åêáâ=ÄÉêÖÖêìåÇK=o~Çáç~âíáîáJ íÉíÉå=á=ë™Ç~å~=Äêìåå~ê=äáÖÖÉê=î~åäáÖÉå=ãÉää~å=NMÓN=MMM=_èLäI= ãÉå=ÇÉí=Ñ∏êÉâçããÉê=çÅâë™=Ü~äíÉê=ë™=Ü∏Ö~=ëçã=NM=MMMÓRM=MMM= _èLäK=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉíë=Ñ∏êÉëä~Öå~=Öê®åëî®êÇÉ=®ê=RMM=_èLä=Ñ∏ê= ?íà®åäáÖí=ãÉÇ=~åã®êâåáåÖ?=çÅÜ=N=MMM=_èLä=Ñ∏ê=çíà®åäáÖí=î~ííÉåK= båäáÖí= íÉçêÉíáëâ~= ÄÉê®âåáåÖ~ê= Ñê™å= píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉí= â~å= ê~Ççå=á=î~ííÉå=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=PRÓTR=Å~åÅÉêÑ~ää=éÉê=™ê=á=pîÉêáÖÉI= î~ê~î=NMÓOM=Ñ~ää=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=Ñ∏êí®êáåÖ=~î=î~ííåÉí=çÅÜ=êÉëíÉå=Ñê™å= áå~åÇåáåÖ=~î=ê~ÇçåÖ~ë=ëçã=~îÖ™ê=Ñê™å=î~ííåÉíK=

aÉí= ®ê= î~åäáÖí= ãÉÇ= Ñ∏êÜ∏àÇ~= Ü~äíÉê= ~î= åáíê~í= á= Äêìåå~ê= á= àçêÇÄêìâëÄóÖÇÉê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=~åî®åÇåáåÖÉå=~î=ëí~ääÖ∏ÇëÉä=çÅÜ= Ü~åÇÉäëÖ∏ÇëÉäK= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉíë= Öê®åëî®êÇÉ= ENM= ãÖLä= åáíê~íâî®îÉI=îáäâÉí=ãçíëî~ê~ê=QQ=ãÖLä=åáíê~íF=∏îÉêëâêáÇë=å™Öçå= Ö™åÖ=éÉê=™ê=á=ìééëâ~ííåáåÖëîáë=NM=MMM=Öê®îÇ~=Äêìåå~ê=çÅÜ=O=MMM= Äçêê~ÇÉ=Äêìåå~êK=dê®åëî®êÇÉí=®ê=Ñê®ãëí=ë~íí=ãÉÇ=í~åâÉ=é™=êáëâÉå= Ñ∏ê=çãÄáäÇåáåÖ=íáää=åáíêáí=á=âêçééÉåI=ëçã=â~å=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=ëKâK= ãÉíÜÉãçÖäçÄáåÉãá= Üçë= ëé®ÇÄ~êåI= îáäâÉí= ãÉÇÑ∏ê= ëóêÉÄêáëí= á= âêçééÉåK=bå=~åå~å=îáâíáÖ=Ñ~âíçê=®ê=êáëâÉå=Ñ∏ê=~íí=Å~åÅÉêÑê~ãJ â~ää~åÇÉ=åáíêçë~ãáåÉê=ÄáäÇ~ë=á=ã~ÖJí~êãâ~å~äÉåK=k™Öçå=âî~åíáJ í~íáî= ìééëâ~ííåáåÖ= ~î= ÇÉëë~= êáëâÉê= Ü~ê= áåíÉ= éêÉëÉåíÉê~íëI= ãÉå= ~åí~äÉí= áåíê®ÑÑ~ÇÉ= ëàìâÇçãëÑ~ää= ÄÉÇ∏ãë= î~ê~= ãóÅâÉí= ä™ÖíK= dê∏åë~âÉê=®ê=Éå=~åå~å=îáâíáÖ=â®ää~=íáää=áåí~Ö=~î=åáíê~íK=

mêçÄäÉãÉí= ãÉÇ= êÉëíÉê= ~î= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä= á= ÇêáÅâëî~ííÉå= ÄÉÇ∏ãë= î~ê~= äáíÉí= á= pîÉêáÖÉK= f= ÉåÇ~ëí= Éå= ãóÅâÉí= äáíÉå= ÇÉä= ~î= ìåÇÉêë∏âí~= Äêìåå~ê= Ü~ê= å™Öê~= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä= âìåå~í= é™îáë~ëK=aÉå=ëí∏êëí~=êáëâÉå=®ê=çã=î~ííÉåí®âíÉå=®ê=Éå=Öê®îÇ=Äêìåå= á= àçêÇÄêìâëã~êâ= ÉääÉê= çãÖáîÉå= ~î= íKÉñK= Éå= Ö™êÇëéä~å= ëçã=

= ÄÉÜ~åÇä~íë=ãÉÇ=çÖê®ëãÉÇÉäI=®îÉå=çã=ÇÉíí~=ëâÉíí=Ñ∏ê=ã™åÖ~=™ê= ëÉÇ~åK= aÉí= çÑí~ëí= Ñìåå~= ®ãåÉí= ®ê= ~íê~òáå= ëçã= áåÖáÅâ= á= ÇÉí= åìãÉê~=Ñ∏êÄàìÇå~=çÖê®ëãÉÇäÉí=qçíÉñK= = = p~ãã~åÑ~ííåáåÖ= = p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=ÄÉÇ∏ãë=êáëâÉêå~=ãÉÇ=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á= ÇêáÅâëî~ííÉå=î~ê~=ã™ííäáÖ~=çÅÜ=ëãáííëéêáÇåáåÖ=ìíÖ∏ê=ÇÉí=ëí∏êëí~= éêçÄäÉãÉíK=bÑíÉêëçã=ÇÉí=™êäáÖÉå=áåíê®ÑÑ~ê=Éíí=~åí~ä=ìíÄêçíí=~î= î~ííÉåÄìêÉå= ëãáíí~= çÅÜ= çêë~âÉå= çÑí~= ®ê= íÉâåáëâ~= ÄêáëíÉê= á= âçãÄáå~íáçå=ãÉÇ=ÇÉå=ã®åëâäáÖ~=Ñ~âíçêåI=ÄÉÜ∏îë=Éíí=Ñ∏êÄ®ííê~í= ë®âÉêÜÉíëí®åâ~åÇÉK= `~åÅÉêêáëâÉå= ãÉÇ= âäçêÉêáåÖ= ®ê= äáíÉå= çÅÜ= ã™ëíÉ=î®Ö~ë=ãçí=ãáâêçÄáÉää~=êáëâÉêK=oáëâÉê=ãÉÇ=ÇêáÅâëî~ííÉå=Ñê™å= ëà∏~ê=ãÉÇ=~äÖÄäçãåáåÖ=Ä∏ê=ÄÉ~âí~ëK=

c∏êÜ∏àÇ~=åáíê~íÜ~äíÉê=á=Äêìåå~ê=á=àçêÇÄêìâëÄóÖÇÉê=îáë~ê=ÇçÅâ= ~íí=ÖêìåÇî~ííåÉí=â~å=é™îÉêâ~ë=ÖÉåçã=óííêÉ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~êI=ë®êëâáäí= ä®ííä∏ëäáÖ~=®ãåÉåK=aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=îáâíáÖí=ãÉÇ=Éíí=Öçíí=ëâóÇÇ=~î= ÖêìåÇî~ííÉåí®âíÉêK= p®êëâáäí= Ö®ääÉê= ÇÉíí~= éêáî~í~= Äêìåå~êI= Ç®ê= âçåíêçääÉå=çÅÜ=ëâóÇÇÉí=á=Ç~Ö=â~å=î~ê~=Ç™äáÖíK=sáëë~=å~íìêäáÖí=Ñ∏êÉJ âçãã~åÇÉ=®ãåÉå=ëçã=ÑäìçêáÇI=~äìãáåáìãI=~êëÉåáâ=çÅÜ=ê~Ççå= â~å=Ñ∏êÉâçãã~=á=Ñ∏êÜ∏àÇ~=Ü~äíÉêK=^î=ÇÉëë~=ÄÉÇ∏ãë=ê~Ççå=ìíÖ∏ê~= ÇÉå= ëí∏êëí~= êáëâÉåK= cçêëâåáåÖ= çã= ìééí~Ö= çÅÜ= ÉÑÑÉâíÉê= ~î= ~äìãáåáìã=®ê=~åÖÉä®ÖÉí=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=âä~êä~Öí=çã=ÇÉí=Ñáååë=å™Öçí= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=êáëâ=Ñ∏ê=^äòÜÉáãÉêë=ëàìâÇçã=ÉääÉê=ÉàK= = =

= mêáçêáíÉê~ÇÉ= éêçÄäÉãW= pãáííëéêáÇåáåÖ= îá~= ÇêáÅâëî~ííÉåI= ê~ÇçåK= = = =

RKPKO= _ÉÑáåíäáÖ~=ã™ä

=

= Ó= aÉ= î~ííÉåÄìêå~= ìíëä®ééÉå= ~î= âî®îÉ= Ñê™å= ã®åëâäáÖ~=

îÉêâë~ãÜÉíÉê=ëâ~ää=Ü~äîÉê~ë=ãÉää~å=NVUR=çÅÜ=NVVR=EmêçéK= NVVMLVNWVMFK= Ó= c∏êçêÉåáåÖ~ê=ëâ~=áåíÉ=ÄÉÖê®åë~=~åî®åÇåáåÖÉå=~î=î~ííÉå=Ñê™å=

ëà∏~ê=çÅÜ=î~ííÉåÇê~Ö=ë~ãí=ÖêìåÇî~ííÉå=ëçã=î~ííÉåí®âí=EmêçéK= NVVMLVNWVMFK= =

= c∏êìíçã= ÇÉëë~= ~î= êáâëÇ~ÖÉå= ~åí~Öå~= ã™ä= ë™= Ñê~ãÑ∏ê= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=~ääã®åå~=âê~î=á=ÇêáÅâëî~ííÉåâìåÖ∏êÉäëÉå=ãÉÇ= áååÉÄ∏êÇÉå=~íí=áåÖ~=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=Ü®äë~å= Ñ™ê=íáääÑ∏ê~ë=ÇêáÅâëî~ííÉåK=aÉëëìíçã=ëâ~=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=ÉåäáÖí= ëáå= îÉêâë~ãÜÉíëéä~å= Ñ∏ê= NVVRLVS= îÉêâ~= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÄ®ííê~= ÇêáÅâëî~ííÉåâî~äáíÉíÉåK= ^åÇÉäÉå= ~å~äóëÉê~ÇÉ= ÇêáÅâëî~ííÉåéêçî= ëçã=ÄÉÇ∏ãë=ëçã=çíà®åäáÖ~=ÉääÉê=íà®åäáÖ~=ãÉÇ=~åã®êâåáåÖ=Ä∏ê= ãáåëâ~=ãÉÇ=NM=éêçÅÉåí=ìåÇÉê=éÉêáçÇÉå=NVVRLVSÓNVVUK= = = =

RKPKP== c∏êëä~Ö=íáää=ã™ä

=

=

= fåÖÉå=ëâ~=Ääá=ëàìâ=~î=î~ííÉå=Ñê™å=~ääã®åå~=~åä®ÖÖåáåÖ~ê=ÉääÉê= ÉåëâáäÇ~=î~ííÉåí®âíÉêK= = = = =

RKPKQ== aáëâìëëáçå=~î=™íÖ®êÇÉê

=

= pçã=Éå=ÇÉä=~î=~êÄÉíëã~êâå~Çëéçäáíáëâ~=™íÖ®êÇÉê=~îë~ííÉë=ìåÇÉê= NVVR=íçí~äí=NMM=ãáäàçåÉê=âêçåçê=Ñ∏ê=™íÖ®êÇÉê=áåçã=s^JëÉâíçêåI= çÅÜ=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=á=Éå=ëâêáîÉäëÉ=íáää=jáäà∏ÇÉé~êíÉãÉåíÉí= Ñ∏êÉëä~Öáí=óííÉêäáÖ~êÉ=ë~íëåáåÖ~êI=ÄäK~K=ãçí=áåJ=çÅÜ=ìíä®Åâ~ÖÉ=íáää= çÅÜ=Ñê™å=~îäçééëJ=çÅÜ=êÉåî~ííÉåäÉÇåáåÖ~êK=aÉ=Ñ∏êÉëä~Öå~=~êÄÉíëJ ã~êâå~Çëéçäáíáëâ~= ™íÖ®êÇÉêå~= Ä∏ê= ÑìääÑ∏äà~ëK= e®êìí∏îÉê= ®ê= ÇÉí= ÇçÅâ=å∏Çî®åÇáÖí=~íí=î~êàÉ=âçããìå=í~ê=Ñê~ã=ä™åÖëáâíáÖ~=éä~åÉê= Ñ∏ê=Ñ∏êåóÉäëÉ=~î=s^Jå®íÉíK=

p®âÉêÜÉíëí®åâ~åÇÉí=é™=ÇÉ=âçããìå~ä~=î~ííÉåîÉêâÉå=ã™ëíÉ= Ñ∏êÄ®ííê~ë= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÜáåÇê~= åó~= ìíÄêçíí= ~î= ëãáíí~K= c∏êìíçã= íÉâåáëâ~= ™íÖ®êÇÉê= ®ê= ÇÉí= ëóååÉêäáÖÉå= îáâíáÖí= ~íí= éÉêëçå~äÉå= ®ê= ìíÄáäÇ~Ç=á=î~ííÉåêÉåáåÖëíÉâåáâ=ãÉÇ=áåêáâíåáåÖ=é™=Ü®äëçëâóÇÇëJ ~ëéÉâíÉêK=f=ÇÉå=ã™å=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=Ä∏ê=ë™äÉÇÉë=ë™Ç~å=ìíÄáäÇåáåÖ= Ñ∏êÄ®ííê~ëK=

f= îáëë~= Ñ~ää= ë~âå~ë= ëâóÇÇëçãê™ÇÉå= Ñ∏ê= âçããìå~ä~= î~ííÉåí®âíÉêI= íêçíë= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ë™Ç~å~= ÑáååëK= f= dêìåÇî~ííÉåìíêÉÇåáåÖÉå=Eplr=NVVRWQRF=é™éÉâ~ÇÉë=ÇÉí=Ç™äáÖ~= ëâóÇÇÉí=çÅÜ=ÇÉå=Ç™äáÖ~=âçåíêçääÉå=~î=éêáî~í~=Äêìåå~êK=p®êëâáäí= ~åã®êâåáåÖëî®êí=®ê=ÇÉí=ëíçê~=~åí~äÉí=Äêìåå~ê=ëçã=å™Öçå=Ö™åÖ= ìåÇÉê= ™êÉí= Ü~ê= ë™= Ü∏Ö~= Ü~äíÉê= ~î= åáíê~í= Ñê™å= çãÖáî~åÇÉ=

= àçêÇÄêìâëã~êâI= ~íí= î~ííåÉí= ÄÉÇ∏ãë= ëçã= çíà®åäáÖíK= bÑíÉêëçã= ÉåëâáäÇ~= Äêìåå~ê= çÑí~= ®ê= ÇÉ= ëçã= ®ê= ãÉëí= ìíë~íí~= Ñ∏ê= ãáäà∏J é™îÉêâ~åI= ãÉå= ë~ãíáÇáÖí= áåíÉ= çãÑ~íí~ë= ~î= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉíë= Öê®åëî®êÇÉå=ÉääÉê=íáääëóåI=Ä∏ê=ÉåäáÖí=dêìåÇî~ííÉåìíêÉÇåáåÖÉåë= Ñ∏êëä~Ö=ë™Ç~å=íáääëóå=âçãã~=íáää=ëí™åÇK=

c∏ê= ~íí= ìåÇÉêä®íí~= ÉåëâáäÇ~= Äêìååë®Ö~êÉë= ™íÖ®êÇÉê= ãçí= Ñ∏êÜ∏àÇ~=Ü~äíÉê=~î=ÑäìçêáÇ=çÅÜ=ê~Ççå=Ä∏ê=ëí~íäáÖ~=ÄáÇê~Ö=ìíÖ™=Ñ∏ê= ™íÖ®êÇÉê=ÉåäáÖí=ë~ãã~=ãçÇÉää=ëçã=Ñ∏ê=ÄÉÑáåíäáÖ~=ê~ÇçåÄáÇê~ÖK=f= dêìåÇî~ííÉåìíêÉÇåáåÖÉå= Eplr= NVVRWQRF= ÄÉê®âå~ÇÉë= âçëíå~ÇÉêå~= Ñ∏ê= ~íí= ™íÖ®êÇ~= Ñ∏ê= Ü∏Ö~= ÑäìçêáÇÜ~äíÉê= á= OM=MMM= Äêìåå~ê=íáää=OMM=ãáäàçåÉê=âêçåçêI=çÅÜ=âçëíå~ÇÉêå~=Ñ∏ê=~íí=™íÖ®êÇ~= ê~Ççå=á=NR=MMM=Äêìåå~ê=íáää=PMM=ãáäàçåÉê=âêçåçêK= = = =

RKPKR= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê

=

= =

= Ó= hçããìåÉêå~= Ä∏ê= íáääëÉ= ~íí= ìíÄáäÇåáåÖ= çÅÜ= íÉâåáëâ~=

™íÖ®êÇÉê=Ñ∏êëí®êâë=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=êáëâÉå=Ñ∏ê=ëãáííëéêáÇåáåÖ= Ñê™å=î~ííÉåîÉêâ=çÅÜ=äÉÇåáåÖëå®íK= Ó= hçããìåÉêå~= Ä∏ê= Ü~= Éå= ä™åÖëáâíáÖ= éä~å= Ñ∏ê= ìåÇÉêÜ™ääI=

êÉåçîÉêáåÖ= çÅÜ= ìíÄóíÉ= ~î= î~ííÉåJ= çÅÜ= ~îäçééëJ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK= Ó= hçããìåÉêå~=Ä∏ê=áåÑçêãÉê~=Äêìååë®Ö~êÉ=á=çãê™ÇÉå=ëçã=

ãáëëí®åâë=âìåå~=Ü~=Ü∏Ö~=Ü~äíÉê=~î=ê~Ççå=çÅÜ=ÑäìçêáÇ=á= Äêìååëî~ííåÉí= çã= ã∏àäáÖÜÉíÉå= ~íí= áåëí~ääÉê~= ê~ÇçåJ= êÉëéÉâíáîÉ=ÑäìçêáÇ~îëâáäà~êÉK=pí~íäáÖ~=ÄáÇê~Ö=Ä∏ê=ìíÖ™=ÉåäáÖí= ë~ãã~=ãçÇÉää=ëçã=Ñ∏ê=ÄÉÑáåíäáÖ~=ê~ÇçåÄáÇê~ÖK= Ó= hçããìåÉêå~= Ä∏ê= áåÑçêãÉê~= Äêìååë®Ö~êÉ= çã= Ñ~âíçêÉê=

ëçã=â~å=é™îÉêâ~=î~ííÉåâî~äáíÉíÉåI=çÅÜ=îáäâ~=™íÖ®êÇÉê=ëçã= â~å=îáÇí~ë=Ñ∏ê=~íí=ãçíîÉêâ~=Ñ∏êçêÉåáåÖK= = =

=

RKQ== c∏êçêÉåáåÖ~ê=á=Ñ∏Ç~

=

= =

RKQKN= e®äëçêáëâÉê

=

= j™åÖ~=âçëíÑ~âíçêÉê=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ü®äë~=çÅÜ=ìééâçãëí=~î= ëàìâÇçã~êK=bñÉãéÉäîáë=~åëÉë=çä®ãéäáÖ~=âçëíî~åçêI=ëçã=íKÉñK=Ü∏Ö= âçåëìãíáçå= ~î= ã®íí~í= ÑÉíí= çÅÜ= ä™Öí= ÑáÄÉêáåí~Ö= î~ê~= Éå= ~î= ÇÉ= îáâíáÖ~ëíÉ=Ñ~âíçêÉêå~=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=Üà®êíJâ®êäëàìâÇçã~ê=çÅÜ=Å~åÅÉêK= j~í= ëçã= áååÉÜ™ääÉê= ãóÅâÉí= ÑêìâíI= Öê∏åë~âÉêI= êçíÑêìâíÉê= çÅÜ= ëé~ååã™äëéêçÇìâíÉê=çÅÜ=Éå=ä®ÖêÉ=~åÇÉä=ÑÉíí=êÉâçããÉåÇÉê~ë=~î= å®êáåÖëÉñéÉêíÉêK= fåí~Ö= îá~= Ñ∏Ç~= ®ê= â~åëâÉ= ÇÉå= îáâíáÖ~ëíÉ= ÉñéçåÉêáåÖëî®ÖÉå=Ñ∏ê=Ü®äëçëâ~ÇäáÖ~=®ãåÉå=çÅÜ=Ñ∏ê=ëãáííç®ãåÉåK=

f=ÇÉíí~=~îëåáíí=ÄÉëâêáîë=Ü®äëçêáëâÉêå~=ãÉÇ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=Ñ∏Ç~= Ñ∏êëí= ãÉÇ= ~îëÉÉåÇÉ= é™= ëãáííëéêáÇåáåÖK= pÉÇ~å= Ñ∏äàÉê= å~íìêäáÖ~= ÖáÑíÉê=çÅÜ=ã∏ÖÉäÖáÑíÉêI=êÉÖäÉê~ÇÉ=íáääë~íëÉêI=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=ã~å= ÇÉäîáë=â~å=é™îÉêâ~=ëà®äî=Eåáíêçë~ãáåÉêI=m^eI=ëíÉâóíÉãìí~ÖÉåÉêF= çÅÜ= ÉÑíÉê= ÇÉí= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ëçã= ã~å= ÉåÇ~ëí= á= äáíÉå= ìíëíê®ÅâåáåÖ= â~å= é™îÉêâ~= ëà®äî= EíìåÖãÉí~ääÉê= çÅÜ= ä™åÖäáî~ÇÉ= çêÖ~åáëâ~=®ãåÉåFK=

iáîëãÉÇÉäëÄìêÉå=ëãáíí~=â~å=ÄÉêç=é™=çäáâ~=çêë~âÉêK=_êáëíÉê=á= äáîëãÉÇÉäëÜóÖáÉå= ëçã= ÑÉä~âíáÖ= ~îëî~äåáåÖI= Ç™äáÖ= âóäÑ∏êî~êáåÖI= çíáääê®ÅâäáÖ=ìééÜÉííåáåÖI=ÄêáëíÉê=á=ÜóÖáÉåÉå=çÅÜ=çâìåëâ~é=ÉääÉê= ëä~êî=®ê=íêçäáÖÉå=Éå=î~åäáÖ~êÉ=çêë~â=®å=ãáäà∏é™îÉêâ~å=ÖÉåçã=~íí= äáîëãÉÇäÉí=®ê=Ñ∏êçêÉå~í=Ñê™å=Ä∏êà~åK=båäáÖí=ëí~íáëíáâÉå=áåíê®ÑÑ~ê= çÅÜ=ìíêÉÇë=Åáêâ~=PM=ìíÄêçíí=î~êàÉ=™êK=råÇÉê=NVVR=ê~ééçêíÉê~ÇÉë=

NPQ=ìíÄêçííK=^åí~äÉí=ëàìâ~=ìééÖ™ê=íáää=ìåÖÉÑ®ê=OÓP=MMMK=j∏êâÉêJ í~äÉí=®ê=ÇçÅâ=ëíçêíI=çÅÜ=â~å=ÉåäáÖí=Éå=Éåâ®í=î~ê~=ìéé=íáää=RMM=MMMK=

bíí=çãê™ÇÉ=ëçã=Üáííáääë=®ê=ãóÅâÉí=äáíÉ=ìíÑçêëâ~í=®ê=å~íìêäáÖ~=

ÖáÑíÉê= á= äáîëãÉÇÉäëéêçÇìÅÉê~åÇÉ= î®ñíÉêK= p™Ç~å~= Ü~ê=ìíîÉÅâä~íë= ìåÇÉê=ÉîçäìíáçåÉåë=Ö™åÖ=ëçã=Éíí=ëâóÇÇ=ãçí=~åÖêáé~êÉI=çÅÜ=Ü~ê= åì=ìééã®êâë~ãã~íë=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=åó~=î®ñíÑ∏ê®ÇäáåÖëãÉíçÇÉêK= bíí=ÉñÉãéÉä=é™=å~íìêäáÖ~=ÖáÑíÉê=®ê=ëçä~åáå=á=éçí~íáëK=j∏ÖÉäÖáÑíÉê=

ÄáäÇ~ë= çÅâë™= å~íìêäáÖí= çÅÜ= â~å= Ñ∏êçêÉå~= äáîëãÉÇÉä= ìåÇÉê= ÄÉíáåÖÉäëÉê= Ç™= ã∏ÖÉäëî~ãé~ê= íáääî®ñÉêK= sáâíáÖ~= ë™Ç~å~= ®ê= ~Ñä~íçñáåÉêI= ëçã= ÜìîìÇë~âäáÖÉå= Ü~ê= é™îáë~íë= á= áãéçêíÉê~ÇÉ= äáîëãÉÇÉä= ëçã= àçêÇå∏ííÉê= çÅÜ= ÑáâçåK= ^Ñä~íçñáåÉê= ®ê= ëí~êâí= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉK=aÉ=â~å=Ñ∏êçêÉå~=ãà∏äâ=çã=âçêå~=ìíÑçÇê~íë= ãÉÇ= ~Ñä~íçñáåÜ~äíáÖí= ÑçÇÉêK= fåí~ÖÉí= ®ê= Ç™äáÖí= â®åíI= ãÉå= ~Ñä~íçñáåÉê= â~å= í®åâ~ë= Ñ∏êçêë~â~= á= ëíçêäÉâëçêÇåáåÖÉå= NÓNM= Å~åÅÉêÑ~ää=éÉê=™ê=á=pîÉêáÖÉK=lÅÜê~íçñáå=^=Ñ∏êÉâçããÉê=íáää=ëí∏êëí~=

= ÇÉäÉå=á=áåÜÉãëâ~=éêçÇìâíÉê=ëçã=ëé~ååã™äI=íçêâ~ÇÉ=Ä~äàî®ñíÉê= çÅÜ=Ñä®ëââ∏ííK=lÅÜê~íçñáå=^=ÖÉê=Üçë=Ñ∏êë∏âëÇàìê=ÄäK~K=ìééÜçî=íáää= åàìêJ=çÅÜ=äÉîÉêëâ~Ççê=ë~ãí=íìã∏êÉê=á=åàìêÉåI=çÅÜ=ÇÉí=Ñáååë=çÅâë™= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ëíìÇáÉê=ëçã=íóÇÉê=é™=Éíí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=Ü∏Öí= áåí~Ö=~î=çÅÜê~íçñáå=^=çÅÜ=âêçåáëâ~=åàìêëâ~Ççê=Üçë=ã®ååáëâçêK= lÅÜê~íçñáå=^=®ê=ãóÅâÉí=î~åäáÖí=á=ÄäçÇëÉêìã=á=ä™Ö~=Ü~äíÉê=Üçë= ÇÉå=ëîÉåëâ~=ÄÉÑçäâåáåÖÉåK=aÉí=êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ=Ç~ÖäáÖ~=áåí~ÖÉí= Ñ∏ê=ÇÉëë~=ã∏ÖÉäÖáÑíÉê=∏îÉêëâêáÇë=ë~ååçäáâí=êÉä~íáîí=çÑí~K=aÉí=Ñáååë= ®îÉå=ã™åÖ~=~åÇê~I=ãáåÇêÉ=î®ä=â®åÇ~=ã∏ÖÉäÖáÑíÉêK=

qêÉ= çãê™ÇÉå= ëçã= ®ê= î®äêÉÖäÉê~ÇÉ= á= ëîÉåëâ= ä~ÖëíáÑíåáåÖ= ®ê= äáîëãÉÇÉäëíáääë~íëÉê= ë~ãí= êÉëíÉê= ~î= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä= çÅÜ= îÉíÉêáå®êãÉÇáÅáåëâ~= éêÉé~ê~íK= aÉ= ëÉå~êÉ= ÄÉÇ∏ãë= ìíÖ∏ê~= Éå= ãóÅâÉí=äáíÉå=êáëâ=Ñ∏ê=ã®ååáëâçê=á=pîÉêáÖÉK=_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=äáîëãÉÇÉäëJ íáääë~íëÉê=ë™=Ü~ê=Ñ®êÖ®ãåÉå=ê∏åí=ëí∏êëí~=áåíêÉëëÉíI=çÅÜ=Ç™=Ñê~ãÑ∏êJ ~ääí=ìê=~ääÉêÖáëóåéìåâíK=á=pîÉêáÖÉK=båäáÖí=Éå=ÉåÖÉäëâ=ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ë™=®ê=MIMNÓMIO=B=~î=ÄÉÑçäâåáåÖÉåI=ãÉëí=Ä~êåI=∏îÉêâ®åëäáÖ~=Ñ∏ê= íáääë~íëÉê=ÖÉåÉêÉääíK=lã=ÇÉíí~=Ö®ääÉê=®îÉå=Ñ∏ê=pîÉêáÖÉI=ë™=ëâìääÉ= ÇÉí= áååÉÄ®ê~= ~íí= N=MMMÓOM=MMM= éÉêëçåÉê= ®ê= ∏îÉêâ®åëäáÖ~K= f= pîÉêáÖÉ=â~å=ÇÉí=ìééëâ~íí~ë=~íí=P=OMM=éÉêëçåÉê=®ê=∏îÉêâ®åëäáÖ~=Ñ∏ê= ~òçÑ®êÖ®ãåÉåK=c∏êî®êê~ÇÉ=ëóãíçã=â~å=ÉîÉåíìÉääí=Çê~ÄÄ~=ÇÉåå~= Öêìéé=çã=äáîëãÉÇÉä=ãÉÇ=~òçÑ®êÖ®ãåÉå=âçããÉê=áå=á=ä~åÇÉí=áÖÉå= ÉÑíÉê=™ê=NVVVI=ëçã=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=brJãÉÇäÉãëâ~éÉíK=

qêÉ= ÖêìééÉê= ~î= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ëçã= Ü~ê= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ÄÉÜ~åÇäáåÖ=çÅÜ=íáää~ÖåáåÖ=~î=ã~í=®ê=åáíêçë~ãáåÉêI=ëíÉâóíÉãìJ í~ÖÉåÉê=çÅÜ=éçäó~êçã~íáëâ~=âçäî®íÉå=Em^eFK=

káíêçë~ãáåÉê=ÄáäÇ~ë=á=êÉ~âíáçåÉê=ãÉää~å=~ãáåÉê=çÅÜ=åáíêáí=ÉääÉê= âî®îÉçñáÇÉêI=çÅÜ=Ñáååë=Ç®êÑ∏ê=á=åáíêáíÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=â∏ííî~êçêI=ê∏âí~= çÅÜ=íçêâ~ÇÉ=äáîëãÉÇÉä=ë~ãí=∏äK=aÉ=â~å=çÅâë™=ÄáäÇ~ë=á=âêçééÉåK= káíêçë~ãáåÉê= ®ê= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= çÅÜ= ÇÉí= ÖÉåçãëåáííäáÖ~= áåí~ÖÉí= ~î= ÑäóâíáÖ~= åáíêçë~ãáåÉê= Ü~ê=ÄÉê®âå~íë=âìåå~=äÉÇ~=íáää= å™Öçí=Éåëí~â~=Å~åÅÉêÑ~ää=éÉê=™ê=á=pîÉêáÖÉK=

píÉâóíÉãìí~ÖÉåÉê=ÄáäÇ~ëI=ëçã=å~ãåÉí=~åÖÉêI=îáÇ=ëíÉâåáåÖ=~î= â∏ííK=sáÇ=Ü∏Ö=ëíÉâíÉãéÉê~íìê=ë~ãí=ä™åÖ=ëíÉâíáÇ=∏â~ê=Ü~äíÉêå~=~î=

ÇÉëë~=®ãåÉå=âê~ÑíáÖíK=píÉâóíÉãìí~ÖÉåÉêå~=®ê=ÉñíêÉãí=ãìí~ÖÉå~= á=Ä~âíÉêáÉää~=íÉëíëóëíÉãI=çÅÜ=®ê=®îÉå=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=á=çäáâ~= Çàìêëä~ÖK= c∏êë∏â= ~íí= ìééëâ~íí~= êáëâÉåë= ëíçêäÉâ= Ñ∏ê= ã®ååáëâ~= ~åíóÇÉê=~íí=ÇÉ=â~å=Ñ∏êçêë~â~=á=ëíçêäÉâëçêÇåáÖÉå=NMÓNMM=Å~åÅÉêÑ~ää= éÉê=™ê=á=ä~åÇÉíK=

mçäó~êçã~íáëâ~= âçäî®íÉåI= m^eI= ÄáäÇ~ë= îáÇ= çÑìääëí®åÇáÖ=

Ñ∏êÄê®ååáåÖI=çÅÜ=®ê=ëçã=Öêìéé=ÄÉíê~âí~í=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉK=aÉ= Ü∏Öëí~=Ü~äíÉêå~=Üáíí~ë=áåçã=íêÉ=äáîëãÉÇÉäëÖêìééÉêW=Öêáää~ÇÉ=çÅÜ= ê∏âí~= â∏ííJ= çÅÜ= ÑáëâéêçÇìâíÉêI= Ää~ÇÖê∏åë~âÉê= ëçã= çÇä~íë= á=

= çãê™ÇÉå= ãÉÇ= Ü∏Ö~= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖëåáî™Éê= ë~ãí= ãìëëäçê= ëçã= îìñáí=á=Ñ∏êçêÉå~í=î~ííÉåK=aÉí=ëí∏êëí~=áåí~ÖÉí=~î=m^e=îá~=ã~íÉå= âçããÉê= ÇçÅâ= ÖÉåçãëåáííäáÖí= Ñê™å= ëé~ååã™äëéêçÇìâíÉê= ë~ãí= ÑÉííÉêK= råÇÉêä~ÖÉí= ®ê= Ç™äáÖí= Ñ∏ê= Éå= âî~åíáí~íáî= ÄÉê®âåáåÖ= ~î= Å~åÅÉêêáëâÉå= ãÉÇ= m^eI= ãÉå= ëâìääÉ= âìåå~= ãÉÇÑ∏ê~= á= ëíçêäÉâëçêÇåáåÖÉå=NMÓNMM=Å~åÅÉêÑ~ää=éÉê=™ê=á=ä~åÇÉíK=

sáÇ= ÇÉí= êáëâî®êÇÉêáåÖëëÉãáå~êáìã= ëçã= jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇJ åáåÖÉå= ~åçêÇå~ÇÉ= á= ÑÉÄêì~êá= NVVS= ê~åâ~ÇÉ= ã~å= ÇÉ= íêÉ= ®ãåÉëÖêìééÉêå~=ìê=êáëâëóåéìåâí=ëçã=ëíÉâóíÉãìí~ÖÉåÉê=[=m^e= [=åáíêçë~ãáåÉêK=

^î=ÇÉ=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=â~å=å™=ã®ååáëâ~å=îá~=Ñ∏Ç~å=®ê= ë™Ç~å~=ëçã=®ê=ëî™êåÉÇÄêóíÄ~ê~=çÅÜ=ëçã=â~å=Äáç~ÅâìãìäÉê~ë=á= å®êáåÖëâÉÇàçêå~=îáâíáÖ~ëíI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=â~å=ÖÉ=Ñ∏êÜ∏àÇ~=áåí~Ö=îá~= íKÉñK= ÑáëâK= sáëë~= ãÉí~ääÉê= çÅÜ= âäçêÉê~ÇÉ= çêÖ~åáëâ~= ®ãåÉå= Ü~ê= Ü®êîáÇ=ê∏åí=ÇÉí=ëí∏êëí~=áåíêÉëëÉíK=ríëä®ééëJ=çÅÜ=ëéêáÇåáåÖëî®Ö~êå~= Ñ∏ê=ã™åÖ~=~î=ÇÉëë~=®ãåÉå=®ê=Ç™äáÖí=â®åÇ~I=î~êÑ∏ê=ã~å=í~ä~ê=çã= ÇáÑÑìë=ëéêáÇåáåÖ=á=å~íìêÉåK=

mçäóâäçêÉê~ÇÉ= ÇáçñáåÉê= çÅÜ= ÇáÄÉåëçÑìê~åÉê= Eíáääë~ãã~åë= á=

Ç~ÖäáÖí= í~ä= â~ää~ÇÉ= ÇáçñáåÉêF= ®ê= Éå= Öêìéé= ®ãåÉå= ëçã= Ü~ê= Éå= ãóÅâÉí= Ü∏Ö= ~âìí= ÖáÑíáÖÜÉíI= ëéÉÅáÉääí= íÉíê~âäçêÇáÄÉåëçÇáçñáå= Eq`aaFK= j™åÖ~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= Ü~ê= Ç®êÑ∏ê= ÖàçêíëI= Ä™ÇÉ= ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=~âìí=ÖáÑíáÖÜÉí=çÅÜ=~åÇê~=ëéÉÅáÑáâ~=íçñáëâ~=ÉÑÑÉâíÉêK= qçñáÅáíÉíÉå=~î=ÇÉ=çäáâ~=Ñ∏êÉåáåÖ~êå~=Äêìâ~ê=êÉä~íÉê~ë=íáää=ÇÉå=Üçë= q`aa= ëçã= ëKâK= q`aaJÉâîáî~äÉåíÉêK= aÉëë~= ®ãåÉå= ÄáäÇ~ë= á= ëé™êã®åÖÇÉê=îáÇ=çäáâ~=íáääîÉêâåáåÖëJ=çÅÜ=Ñ∏êÄê®ååáåÖëéêçÅÉëëÉêK= aÉ= ëîÉåëâ~= ìíëä®ééÉå= ~î= ÇáçñáåÉê= Ñê™å= ëçéÑ∏êÄê®ååáåÖ= Ü~ê= ãáåëâ~í=âê~ÑíáÖí=ëÉÇ~å=ã~å=áåÑ∏êÇÉ=ëâ®êéí~=ìíëä®ééëâê~î=ãÉÇ= âê~î=é™=ê∏âÖ~ëêÉåáåÖ=á=ëäìíÉí=~î=UMJí~äÉíK=häçêÄäÉâåáåÖ=~î=é~ééÉê= Ü~ê= íáÇáÖ~êÉ= î~êáí= Éå= ÄÉíóÇ~åÇÉ= â®ää~= íáää= ìíëä®éé= íáää= î~ííÉåI= äáâëçã= âäçêJ~äâ~äáÑ~ÄêáâÉêK= aáçñáåÉêå~= ®ê= ÑÉííä∏ëäáÖ~I= çÅÜ= ã®ååáëâçêë=ÉñéçåÉêáåÖ=ëâÉê=ÇÉäë=ÖÉåÉêÉääí=îá~=ãà∏äâÑÉííI=ãÉå= çÅâë™=ÖÉåçã=âçåëìãíáçå=~î=ÑÉí=Ñáëâ=Ñê™å=£ëíÉêëà∏å=ÉääÉê=~åÇê~= Ñ∏êçêÉå~ÇÉ=î~ííÉåK=lã=ã~å=®íÉê=ãóÅâÉí=ÑÉí=Ñáëâ=Ñê™å=£ëíÉêëà∏å= ë™=â~å=ÇÉí=Ääá=ÇÉå=ÇçãáåÉê~åÇÉ=â®ää~åK=dÉåçã=ã®íåáåÖ~ê=~î= ÇáçñáåÉê= á= ãçÇÉêëãà∏äâ= Ü~ê= ã~å= ëÉíí= ~íí= ÉñéçåÉêáåÖÉå= Ü~ê= ãáåëâ~í=ëÉÇ~å=TMJí~äÉíK=

oáëâÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=~î=ÇáçñáåÉê=ÄóÖÖÉê=é™=ÉñéÉêáãÉåíÉää~=Ç~í~= Ñê™å=ÇàìêÑ∏êë∏â=ãÉÇ=q`aaI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=Üìã~åÇ~í~= ëçã=Ñ∏êÉäáÖÖÉê=áåíÉ=ÄÉÇ∏ãë=âìåå~=ìíåóííà~ë=Ñ∏ê=å™Öçå=âî~åíáí~íáî= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖK= aÉ= âêáíáëâ~= ÉÑÑÉâíÉêå~= ®ê= Å~åÅÉê= ë~ãí= áããìåçäçÖáëâ~=çÅÜ=êÉéêçÇìâíáçåëëí∏ê~åÇÉ=ÉÑÑÉâíÉêK=aÉí=Ü∏Öëí~= íçäÉê~Ää~=áåí~ÖÉí=Ü~ê=~åÖáîáíë=íáää=R=éáÅçÖê~ã=éÉê=âÖ=âêçééëîáâí=

= çÅÜ=Ç~ÖI=îáäâÉí=®ê=Éå=Ñ~âíçê=OMM=ìåÇÉê=ÇÉå=ä®Öëí~=åáî™=îáÇ=îáäâÉå= ã~å=á~âíí~Öáí=ÉÑÑÉâíÉê=Üçë=Ñ∏êë∏âëÇàìê=EN=”Ö=Z=NMP=å~åçÖê~ã=Z= NMS=éáÅçÖê~ãFK=pÉå~êÉ=ÇàìêÉñéÉêáãÉåíÉää~=Ç~í~=áåÇáâÉê~ê=Éå=Ü∏Ö= â®åëäáÖÜÉí=Üçë=ÑçëíÉêI=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=á=Ñçêã=~î=é™îÉêâ~å=é™=ëÉñìÉää= ìíîÉÅâäáåÖ=Üçë=ÇÉí=îìñå~=ÇàìêÉíK=bå=åçêÇáëâ=~êÄÉíëÖêìéé=NVVR= âçã=ÇçÅâ=íáää=ëäìíë~íëÉå=~íí=íáääë=îáÇ~êÉ=âî~êëí™=îáÇ=ÇÉå=íáÇáÖ~êÉ= ÖàçêÇ~=êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=ENVUUFK=

mçäóâäçêÉê~ÇÉ=ÄáÑÉåóäÉêI=m`_I=Ü~ê=íáÇáÖ~êÉ=Ü~Ñí=ëíçê=~åî®åÇåáåÖ= ëçã= î®êãÉãÉÇáìãI= ãàìâÖ∏ê~êÉI= Ñ®êÖ~ÇÇáíáîI= Ñä~ãëâóÇÇI= íê~åëÑçêã~íçêçäà~=ãKãK=m™=ëÉå~êÉ=íáÇ=Ü~ê=ã~å=ìééã®êâë~ãã~í= ~íí=ÇÉí=Ü~ê=~åî®åíë=á=ìéé=íáää=OR=B=á=ÑçÖã~ëëçê=á=ÄóÖÖå~ÇÉêI=îáäâÉí= â~å= ãÉÇÑ∏ê~= êáëâ= Ñ∏ê= ëéêáÇåáåÖ= ÇÉå= Ç~Ö= ÜìëÉå= êáîëK= ^åî®åÇåáåÖÉå=~î=m`_=Ü~ê=î~êáí=Ñ∏êÄàìÇÉå=ëÉÇ~å=NVUR=á=pîÉêáÖÉI= ãÉå=Ñ∏êÜ∏àÇ~=Ü~äíÉê=Ñáååë=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=á=ãáäà∏éêçîÉêK=iáâëçã=Ñ∏ê=

ÇáçñáåÉê= ®ê= ÇÉí= ëí∏êëí~= áåí~ÖÉí= îá~= ãà∏äâÑÉíí= çÅÜ= ÑÉí= Ñáëâ= Ñê™å= £ëíÉêëà∏åK=

aÉ=ÇàìêÑ∏êë∏â=ëçã=Ñáååë=®ê=ÖàçêÇ~=ãÉÇ=çäáâ~=âçããÉêëáÉää~= Ää~åÇåáåÖ~ê=~î=m`_K=m™=ÖêìåÇ=~î=åÉÇÄêóíåáåÖ=çÅÜ=çãë®ííåáåÖ=á= å~íìêÉå= ëâáäàÉê= ëáÖ= ÇÉëë~= Ñê™å= ÇÉå= Ää~åÇåáåÖ= ~î= m`_= ëçã= ã®ååáëâçê=ÉñéçåÉê~ë=Ñ∏êK=oáëâÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=~î=m`_=®ê=Ç®êÑ∏ê= âçãéäáÅÉê~ÇK= aÉ= âêáíáëâ~= ÉÑÑÉâíÉêå~= Ñê™å= ÇàìêÑ∏êë∏â= Ü~ê= áÇÉåíáÑáÉê~íë=ëçã=Å~åÅÉêI=áããìåçíçñáÅáíÉí=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖëJ=çÅÜ= ÄÉíÉÉåÇÉÉÑÑÉâíÉêK= sáÇ= Éå= åçêÇáëâ= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ= ~î= m`_= ™ê= NVVO= ~åë™Öë= ìåÇÉêä~ÖÉí= áåíÉ= ê®Åâ~= Ñ∏ê= Éå= âî~åíáí~íáî= ìééJ ëâ~ííåáåÖ= ~î= êáëâÉêå~K= _ÉíÉÉåÇÉÉÑÑÉâíÉêå~= ÇáëâìíÉê~ÇÉë= ÇçÅâ= ë®êëâáäíI= ÉÑíÉêëçã= ÜóéÉê~âíáîáíÉí= çÅÜ= Ñ∏êë®ãê~Ç= áåä®êåáåÖ= Ü~ê= ê~ééçêíÉê~íë=Üçë=oÜÉëìëJ~éÄ~êå=ëçã=ÉñéçåÉê~íë=á=ÑçëíÉêäáîÉí=çÅÜ= ìåÇÉê=~ãåáåÖK=iáâå~åÇÉ=ÄÉíÉÉåÇÉÉÑÑÉâíÉê=Ü~ê=ê~ééçêíÉê~íë=Ñ∏ê= Ä~êå=îáäâ~ë=ã∏Çê~ê=ÉñéçåÉê~íë=Ñ∏ê=m`_=ÖÉåçã=âçåëìãíáçå=~î= Ñáëâ=Ñê™å=i~âÉ=jáÅÜáÖ~åI=rp^K=aÉå=ä®Öëí~=ÉÑÑÉâíåáî™å=Ñ∏ê=ä®íí~= åÉìêçíçñáëâ~= ÉÑÑÉâíÉê= Üçë= Ä~êåÉå= âìåÇÉ= ìééëâ~íí~ë= î~ê~= á= çãê™ÇÉí=MIMNQÓMIV=”Ö=éÉê=âÖ=âêçééëîáâí=çÅÜ=Ç~Ö=Üçë=ã∏Çê~êå~K= aÉíí~= â~å= à®ãÑ∏ê~ë= ãÉÇ= ÇÉí= ÖÉåçãëåáííäáÖ~= áåí~ÖÉí= ëçã= ìééëâ~íí~íë=íáää=çãâêáåÖ=MIMR=”Ö=éÉê=âÖ=âêçééëîáâí=çÅÜ=Ç~ÖK=aÉ= ëçã=®íÉê=ãóÅâÉí=Ñáëâ=â~å=Ü~=ÄÉíóÇäáÖí=Ü∏ÖêÉ=áåí~Ö=®å=ë™K=fåí~ÖÉí= ®ê=~ääíë™=á=ë~ãã~=ëíçêäÉâëçêÇåáåÖ=ëçã=ÇÉí=îáÇ=îáäâÉí=ã~å=ëâìääÉ= âìåå~=Ñ∏êî®åí~=ëìÄíáä~=ÉÑÑÉâíÉê=Üçë=Ä~êå=ëçã=ÉñéçåÉê~ë=ìåÇÉê= ÑçëíÉêäáîÉí=çÅÜLÉääÉê=îá~=ãçÇÉêëãà∏äâÉåK=

sáëë~= m`_JÑ∏êÉåáåÖ~ê= áåÇìÅÉê~ê= çÅâë™= ÉÑÑÉâíÉê= ëçã= äáâå~ê= ÇÉã=ëçã=çêë~â~ë=~î=âäçêÉê~ÇÉ=ÇáçñáåÉê=çÅÜ=ÇáÄÉåëçÑìê~åÉêK=lã= íçñáÅáíÉíÉå=~î=ÇÉëë~=ìííêóÅâë=ëçã=q`aaJÉâîáî~äÉåíÉêI=ë™=ÑáååÉê= ã~å= ~íí= ÄáÇê~ÖÉí= Ñê™å= ÇÉå= m`_= ëçã= Ñáååë= á= ÑáëâJ= çÅÜ=

= ãçÇÉêëãà∏äâëéêçîÉê=®ê=~î=ë~ãã~=ëíçêäÉâëçêÇåáåÖ=ÉääÉê=ëí∏êêÉ=®å= Ñê™å= ÇáçñáåÉêå~K= lã= ÇÉå= ë~ãä~ÇÉ= íçñáÅáíÉíÉå= Ñê™å= ~ää~= Çáçñáåäáâå~åÇÉ= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ÄÉ~âí~ë= ë™= áååÉÄ®ê= ÇÉíí~= ~íí= âçåëìãíáçå=~î=Ñáëâ=Ñê™å=îáëë~=Ñ∏êçêÉå~ÇÉ=çãê™ÇÉå=â~å=ãÉÇÑ∏ê~= Éíí=áåí~Ö=ëçã=∏îÉêëâêáÇÉê=ÇÉí=êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ=íçäÉê~Ää~=Ç~ÖäáÖ~= áåí~ÖÉí=é™=R=éáÅçÖê~ã=q`aaJÉâîáî~äÉåíÉê=éÉê=âÖ=âêçééëîáâíK= aÉí=ÖÉåçãëåáííäáÖ~=áåí~ÖÉí=Ü~ê=ÄÉê®âå~íë=íáää=O=éáÅçÖê~ã=éÉê=âÖ= âêçééëîáâí= çÅÜ= Ç~Ö= Ñ∏ê= îìñå~K= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí= Ü~ê= Ç®êÑ∏ê= ìíÑ®êÇ~í=âçëíêÉâçããÉåÇ~íáçåÉê=ëçã=ÄäK~K=áååÉÄ®ê=~íí=âîáååçê=á= ÑÉêíáä= ™äÇÉê= áåíÉ= Ä∏ê= ®í~= ÑÉí= Ñáëâ= Eëíê∏ããáåÖI= ëáääI= ä~ñF= Ñê™å= £ëíÉêëà∏å=çÑí~êÉ=®å=Éå=Ö™åÖ=éÉê=ã™å~ÇK=c∏ê=ã®å=®ê=ãçíëî~ê~åÇÉ= êÉâçããÉåÇ~íáçå=Ü∏Öëí=Éå=Ö™åÖ=éÉê=îÉÅâ~K=

j®ååáëâçê=ÉñéçåÉê~ë=®îÉå=Ñ∏ê=~åÇê~=ä™åÖäáî~ÇÉ=EéÉêëáëíÉåí~F= âäçêÉê~ÇÉ=çÅÜ=ÄêçãÉê~ÇÉ=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êI=ëçã=®ê=ãáåÇêÉ=î®ä= ìåÇÉêë∏âí~K=bñÉãéÉä=é™=ë™Ç~å~=®ãåÉå=®ê=âäçêÉê~ÇÉ=íÉêéÉåÉê=ëçã= íáÇáÖ~êÉ=~åî®åÇÉë=ëçã=ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä=Eqçñ~ÑÉåF=ãÉå=ëçã= ÖÉåçã=ÉÖÉåëâ~éÉê=ëçã=éÉêëáëíÉåë=çÅÜ=Äáç~ÅâìãìäÉêÄ~êÜÉí=åì= Ñáååë=ëéêáÇÇ~=á=ãáäà∏å=∏îÉê=ÜÉä~=àçêÇÉåK=cäÉê~=ëíìÇáÉê=Ü~ê=îáë~í=~íí= âäçêÉê~ÇÉ=®ãåÉå=ãÉÇ=Ü∏Ö=ãçäÉâóäîáâí=Ñáååë=å®êî~ê~åÇÉ=á=ÑÉííÉí= Üçë=ã~êáå~=Ç®ÖÖÇàìê=çÅÜ=Ñáëâ~ê=á=Ä™ÇÉ=áåÇìëíêáÉääí=é™îÉêâ~ÇÉ=çÅÜ= çé™îÉêâ~ÇÉ= çãê™ÇÉåK= båÇ~ëí= Éå= ãóÅâÉí= äáíÉå= ÇÉä= ~î= ~ääí= Éñíê~ÜÉêÄ~êí= çêÖ~åáëâí= âäçê= á= Ñáëâ= ìíÖ∏êë= ~î= â®åÇ~= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=ÇáçñáåÉê=çÅÜ=m`_K=kóäáÖÉå=éìÄäáÅÉê~ÇÉ= ëíìÇáÉê=~åíóÇÉê=ÇçÅâ=~íí=Éå=ëíçê=ÇÉä=ÄÉëí™ê=~î=âäçêÉê~ÇÉ=ÑÉííëóêçêK= iáâëçã= ÇáçñáåÉê= çÅÜ= m`_= í~ë= ÇÉëë~= âäçêÉê~ÇÉ= ÑÉííëóêçê= ìéé= ÖÉåçã= í~êãÉå= çÅÜ= é~ëëÉê~ê= ãçÇÉêâ~â~å= çÅÜ= ìíë∏åÇê~ë= îá~= Äê∏ëíãà∏äâÉåK=aÉå=~âìí~=íçñáÅáíÉíÉå=®ê=ÇçÅâ=ãóÅâÉí=ä™ÖK=f=∏îêáÖí= Ñáååë= ãóÅâÉí= äáíÉå= âìåëâ~é= çã= íçñáëâ~= ÉÑÑÉâíÉêI= çÅÜ= ÄÉÇ∏ãåáåÖëìåÇÉêä~Ö=ë~âå~ë=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=Éå=Ü®äëçêáëâÄÉÇ∏ãåáåÖK=

_êçãÉê~ÇÉ= Ñä~ãëâóÇÇëãÉÇÉä= EéçäóÄêçãÉê~ÇÉ= ÇáÑÉåóäÉíê~êI= íÉêíê~Äêçã= ÄáëÑÉåçä= ^I= ÄêçãÉê~ÇÉ= ÄáÑÉåóäÉê= ãKÑäKF= Ü~ê= ëíçê= ~åî®åÇåáåÖ=îáÇ=ÄÉÜ~åÇäáåÖ=~î=ã~íÉêá~ä=çÅÜ=éêçÇìâíÉê=Ñ∏ê=~íí= ãáåëâ~=ÇÉê~ë=Äê~åÇÄÉå®ÖÉåÜÉíK=aÉ=Ñáååë=íKÉñK=á=íÉñíáäáÉêI=Ç~íçêÉê= çÅÜ=qsJ~éé~ê~íÉêI=Éå=ã®åÖÇ=éä~ëíéêçÇìâíÉê=çÅÜ=ÄóÖÖã~íÉêá~äK= hìåëâ~éÉêå~=çã=ÇÉëë~=®ãåÉåë=íçñáëâ~=ÉÑÑÉâíÉê=®ê=ÄêáëíÑ®ääáÖ~I= î~êÑ∏ê=å™Öçå=êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ=áåíÉ=â~å=Ö∏ê~ëK=c∏êÉâçãëíÉå=çÅÜ= ëî™êåÉÇÄêóíÄ~êÜÉíÉå= á= ãáäà∏å= â~å= ÇçÅâ= á= ëáÖ= ìíÖ∏ê~= Éå= î~êåáåÖëëáÖå~ä=çã=éçíÉåíáÉää~=Ü®äëçêáëâÉêK=

aÉ= éçíÉåíáÉää~= Ü®äëçêáëâÉêå~= é™= ëáâí= Ü~ê= ëâ~é~í= çêç= Ñ∏ê= Ñ∏êÉâçãëíÉå=~î=çêÖ~åáëâ~=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ãÉÇ=Üçêãçåäáâå~åÇÉ=

ÉÑÑÉâíÉê= á= ãáäà∏åI= ëéÉÅáÉääí= î~Ç= Ö®ääÉê= ÉÑÑÉâíÉê= ëçã= äáâå~ê= ÇÉí= âîáååäáÖ~=â∏åëÜçêãçåÉíëI=∏ëíêçÖÉåÉíëK=aÉ=âÉãáâ~äáÉê=ëçã=á=çäáâ~=

= íÉëíëóëíÉã= îáë~í= ëáÖ= Ü~= ∏ëíêçÖÉåäáâå~åÇÉ= ÉÑÑÉâíÉê= ®ê= ~î= çäáâ~= íóéÉêI= ë™ëçã= îáëë~= âäçêçêÖ~åáëâ~= Ñ∏êÉåáåÖ~êI= ~äâóäÑÉåçäÉê= EÇÉíÉêÖÉåíÉêF= çÅÜ= Ñí~ä~íÉê= EãàìâÖ∏ê~êÉFK= j™åÖ~= å~íìêäáÖí= Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ= ®ãåÉå= ãÉÇ= ∏ëíêçÖÉåäáâå~åÇÉ= ÉÑÑÉâíÉê= Ñáååë= çÅâë™K= ^íí= ÇáëâìëëáçåÉå= çã= ÉîÉåíìÉää~= êáëâÉê= ãÉÇ= Üçêãçåé™îÉêâ~åÇÉ=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=Ü~ê=âçããáí=ìéé=ÄÉêçê=é™= ÄäK~K=Ñ∏äà~åÇÉ=Ñ~âíçêÉêW= = Ó= _ÉÜ~åÇäáåÖ= ìåÇÉê= Öê~îáÇáíÉíÉå= ãÉÇ= Ü∏Ö~= ÇçëÉê= ~î= îáëë~=

ëóåíÉíáëâ~=∏ëíêçÖÉå®ãåÉå=â~å=ÖÉ=~ääî~êäáÖ~=ÉÑÑÉâíÉê=é™=Ä~êåÉå= á=îìñÉå=™äÇÉê=ë™ëçã=ãáëëÄáäÇåáåÖ~ê=á=â∏åëçêÖ~åÉåI=Å~åÅÉê=Üçë= ÑäáÅâçêå~I=ë~ãí=ëí∏êåáåÖ~ê=á=êÉéêçÇìâíáçåÉåK= Ó= bå= ê~Ç= çÄëÉêî~íáçåÉê= á= å~íìêÉå= Ü~ê= áåÇáâÉê~í= ~íí=

ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ãÉÇ=∏ëíêçÖÉåäáâå~åÇÉ=ÉÑÑÉâíÉê=â~å=é™îÉêâ~= â∏åëÇáÑÑÉêÉåíáÉêáåÖÉå=Üçë=çäáâ~=ÇàìêK=eçë=Ñ™Öä~êI=Ñáëâ~ê=çÅÜ= âêçâçÇáäÉê= á= Ñ∏êçêÉå~ÇÉ= çãê™ÇÉå= Ü~ê= Éíí= ÑÉãáåáëÉê~åÇÉ= ëóåÇêçã= ìíä∏ëíëI= ëçã= â®ååÉíÉÅâå~ë= ~î= ëí∏êåáåÖ~ê= á= ìíîÉÅâäáåÖÉå= ~î= ã~åäáÖ~= â∏åëâ~ê~âíÉêáëíáâ~I= âî~êëí™ÉåÇÉ= ÜçåäáÖ~= â∏åëçêÖ~å= Üçë= Ü~åå~êI= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= á= Ä~ä~åëÉå= ~î= â∏åëÜçêãçåÉê=çÅÜ=é™îÉêâ~å=é™=êÉéêçÇìâíáçåëÄÉíÉÉåÇÉíK= Ó= bå=ê~Ç=çäáâ~=ëàìâÇçã~ê=ÉääÉê=ëí∏êåáåÖ~ê=ãÉÇ=ã∏àäáÖ=êÉä~íáçå=

íáää=ëí∏êåáåÖ~ê=á=ÜçêãçåÄ~ä~åëÉå=Ü~ê=îáë~í=Éå=ëíáÖ~åÇÉ=áåÅáÇÉåë= á=î®ëíî®êäÇÉå=ìåÇÉê=ÇÉ=ëáëí~=ÇÉÅÉååáÉêå~K=eáí=Ü∏ê=Éå=ÉîÉåíìÉää= Ñ∏êë®ãêáåÖ= ~î= ëéÉêãáÉâî~äáíÉíI= íÉëíáâÉäÅ~åÅÉê= çÅÜ= ãáëëÄáäÇåáåÖ~ê=á=ìêçÖÉåáí~äçêÖ~åÉå=Üçë=ã®å=ë~ãí=Äê∏ëíÅ~åÅÉê= Üçë=âîáååçêK= = ^íí=ÇÉ=å®ãåÇ~=ÉÑÑÉâíÉêå~=Üçë=ã®ååáëâ~=ëâìääÉ=Ü~=Éíí=ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=®ê=ÇçÅâ=áåíÉ=îáë~íK=aÉí=®ê= çÅâë™=çâä~êí=çã=ë™Ç~å~=ÉÑÑÉâíÉê=é™=â∏åëÇáÑÑÉêÉåíáÉêáåÖÉå=ëçã= á~âíí~Öáíë=Üçë=Çàìê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ®îÉå=â~å=Ñ∏êÉâçãã~=Üçë=ã®ååáëâ~K=

^î=ÇÉ=ÖáÑíáÖ~=íìåÖãÉí~ääÉê=ëçã=ã®ååáëâçê=â~å=ÉñéçåÉê~ë=Ñ∏ê= îá~=Ñ∏Ç~=ÄÉÇ∏ãë=êáëâÉêå~=ãÉÇ=ÄäóI=â~Çãáìã=çÅÜ=âîáÅâëáäîÉê=Ñ∏ê= å®êî~ê~åÇÉ= î~ê~= ëí∏êëíK= ^êëÉåáâI= ~äìãáåáìã= çÅÜ= âçéé~ê= ÇáëâìíÉê~ÇÉë=á=Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=~îëåáíí=ëçã=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=î~ííÉåK=

_äó=Ü~ê=~åî®åíë=á=ëíçê~=ã®åÖÇÉê=ëçã=íáääë~íë=á=ÄÉåëáåI=çÅÜ=Ü~ê=

Ü®êáÖÉåçã=Ä™ÇÉ=Ñ∏êÉâçããáí=ëçã=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ=çÅÜ=ãÉÇÑ∏êí= åÉÇÑ~ää=é™=î®ñ~åÇÉ=Öê∏Ç~K=pÉÇ~å=áåíêçÇìâíáçåÉå=~î=ÄäóÑêá=ÄÉåëáå= Ü~ê= Ü~äíÉêå~= á= äìÑí= ãáåëâ~í= ~îëÉî®êíK= ûîÉå= ~åÇê~= â®ääçê= íáää= Ääóáåí~Ö=Ü~ê=ãáåëâ~íI=ëçã=íKÉñK=Ääóä∏ÇåáåÖ~ê=á=âçåëÉêîÄìêâ~êK= e~äíÉêå~=~î=Ääó=á=ÄäçÇ=Üçë=ÇÉå=ëîÉåëâ~=ÄÉÑçäâåáåÖÉå=Ü~ê=çÅâë™=

= ãáåëâ~í=ëÉÇ~å=UMJí~äÉíI=çÅÜ=äáÖÖÉê=åì=ÖÉåÉêÉääí=î®ä=ìåÇÉê=ÇÉå= Ü~äí= îáÇ= îáäâÉå= ã~å= â~å= êáëâÉê~= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêI= NMM= ”ÖLä= ÄäçÇK= aÉíí~=~åëÉë=î~ê~=ÇÉå=ä®Öëí~=Ü~äí=Ç®ê=ëìÄíáä~=ÉÑÑÉâíÉê=á=ÅÉåíê~ä~= åÉêîëóëíÉãÉí= â~å= ìééíê®Ç~= Üçë= Ä~êå= á= Ñçêã= ~î= ÄäK~K= ÄÉíÉÉåÇÉÉÑÑÉâíÉêI=áåä®êåáåÖëëî™êáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ãáåëâ~Ç=áåíÉääÉâíìÉää= Ñ∏êã™Ö~K=

hî~êëí™ÉåÇÉ=éêçÄäÉã=ë~ãã~åÜ®åÖÉê=ãÉÇ=~íí=ÇÉå=é™Ö™ÉåÇÉ= Ñ∏êëìêåáåÖÉå=~î=ã~êâ=çÅÜ=î~ííÉå=â~å=ãÉÇÑ∏ê~=∏â~ÇÉ=ÄäóÜ~äíÉê=á= Öê®îÇ~=Äêìåå~êI=ë~ãí=~íí=ã~êâÉå=á=í®íçêíÉê=®ê=Ñ∏êçêÉå~Ç=ãÉÇ=ÄäóI= îáäâÉí=ãÉÇÑ∏ê=êáëâ=Ñ∏ê=~íí=ëã™=Ä~êå=â~å=Ñ™=á=ëáÖ=Ääó=Ñê™å=ã~êâÉå=á= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=äÉâK=bå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=Ääó=á=ÄäçÇ=Üçë=ëã™=Ä~êå=á= píçÅâÜçäãëçãê™ÇÉí= îáë~ÇÉ= Éå= Ü∏Öëí~= Ü~äí= é™= TT= ”ÖLä= ÄäçÇ= EãÉÇá~åî®êÇÉ=á=pìåÇÄóÄÉêÖ=OT=”ÖLä=çÅÜ=é™=p∏ÇÉêã~äã=OU=”ÖLäFK=

^åî®åÇåáåÖÉå=~î=â~Çãáìã=Ü~ê=ãáåëâ~í=áåçã=îáëë~=çãê™ÇÉå= ëÉÇ~å=ÇÉí=Ñ∏êÄà∏Çë=Ñ∏ê=îáëë~=~åî®åÇåáåÖ~êK=fåçã=~åÇê~=çãê™ÇÉå= ∏â~ê=á=ëí®ääÉí=~åî®åÇåáåÖÉåI=ë®êëâáäí=á=ìééä~ÇÇåáåÖëÄ~ê~=Ä~ííÉêáÉêK= aÉ=ëí∏êëí~=ìíëä®ééÉå=ëâÉê=Ñê™å=ãÉí~ääáåÇìëíêáåI=Ñ∏êÄê®ååáåÖ=~î= Ñçëëáä~=Äê®åëäÉå=ë~ãí=ÖÉåçã=~åî®åÇåáåÖÉå=~î=ÑçëÑçêÖ∏ÇëÉäãÉÇÉäK= qáää=Ñ∏äàÇ=~î=ÇÉå=ëÉå~êÉ=~åî®åÇåáåÖÉå=ë~ãí=åÉÇÑ~ää=Ñê™å=äìÑíÉå= ÄÉê®âå~ë==â~ÇãáìãÜ~äíÉå=∏â~=á=ëîÉåëâ=™âÉêã~êâ=ãÉÇ=Å~=MIO=B= ™êäáÖÉåK= ^åî®åÇåáåÖÉå= ~î= ê∏íëä~ã= ÄáÇê~ê= çÅâë™= íáää= â~ÇãáìãíáääÑ∏êëÉäåI= ãÉå= Ç®êI= äáâëçã= á= Ü~åÇÉäëÖ∏ÇëÉäI= ®ê= ÇÉå= íáää™íå~=â~ÇãáìãÜ~äíÉå=ã~ñáãÉê~ÇK=

h~Çãáìã= í~ë= ìéé= á= î®ñíÉêå~ë= ê∏ííÉêI= çÅÜ= Ñ∏ê= áÅâÉJê∏â~êÉ= âçããÉê=ÇÉí=ëí∏êëí~=â~Çãáìãáåí~ÖÉí=î~åäáÖÉå=Ñê™å=ëé~ååã™äI= Ñê~ãÑ∏ê~ääí= îÉíÉI= ë~ãí= Ñê™å= êçíÑêìâíÉêI= éçí~íáë= çÅÜ= Öê∏åë~âÉêK= o∏â~êÉ=Ñ™ê=ëáíí=ëí∏êëí~=áåí~Ö=Ñê™å=íçÄ~âÉåK=pâ~äÇàìêI=äÉîÉêI=åàìêÉ= çÅÜ=îáëë~=ëî~ãé~ê=áååÉÜ™ääÉê=ë®êëâáäí=Ü∏Ö~=Ü~äíÉêK=e®äëçêáëâÉêå~= ãÉÇ=â~Çãáìã=ë~ãã~åÜ®åÖÉê=ãÉÇ=~íí=ÇÉí=~åë~ãä~ë=á=åàìêÉåI= Ç®ê=ÇÉí=Ü~ê=Éå=ãóÅâÉí=ä™åÖ=Ü~äîÉêáåÖëíáÇK=kàìêëâ~Ççê=®ê=çÅâë™= ÇÉå=âêáíáëâ~=ÉÑÑÉâíÉåK=

aÉí= åçêã~ä~= Ç~Öëáåí~ÖÉí= ~î= â~Çãáìã= îá~= âçëíÉå= äáÖÖÉê= îáëëÉêäáÖÉå=ìåÇÉê=ÇÉí=~î=tel=êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ=Ü∏Öëí~=áåí~ÖÉí= EN=”ÖLâÖ=âêçééëîáâí=çÅÜ=Ç~ÖI=ÇîëK=SMÓTM=”Ö=Ç~ÖäáÖÉåFI=ãÉå=®ê= ë~ãíáÇáÖí= ~î= ë~ãã~= ëíçêäÉâ= ëçã= ãÉÇá~åáåí~ÖÉí= Üçë= Éå= ÄÉÑçäâåáåÖ=á=_ÉäÖáÉå=ENR=”ÖLÇ~ÖFI=Ç®ê=N=B=~î=ÄÉÑçäâåáåÖÉå=â~å= ÄÉê®âå~ë= Ü~= îáëë= é™îÉêâ~å= é™= åàìêÑìåâíáçåÉåK= p®âÉêÜÉíëã~êÖáå~äÉå= ®ê= Ç®êÑ∏ê= î®ëÉåíäáÖí= ãáåÇêÉ= ®å= î~Ç= ã~å= íáÇáÖ~êÉ=íêçííK=

cáëâÉå=á=ã™åÖ~=~î=î™ê~=ëîÉåëâ~=ëà∏~ê=áååÉÜ™ääÉê=Ü∏Ö~=Ü~äíÉê=~î= ãÉíóäâîáÅâëáäîÉê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=Ö~ãä~=ìíëä®éé=Ñê™å=âäçêJ~äâ~äáÑ~ÄêáâÉêI= ã~ëë~áåÇìëíêáÉê= ãKãK= aÉå= é™Ö™ÉåÇÉ= Ñ∏êëìêåáåÖÉå= Ñ∏êî®êê~ê=

= ëáíì~íáçåÉåK=kÉÇÑ~ääÉí=Ñê™å=äìÑíÉå=Ü®êê∏ê=á=Ç~Ö=íáää=ëí∏êëí~=ÇÉäÉå= Ñê™å= ìíä®åÇëâ~= â®ääçêK= f= Åáêâ~= QM=MMM= ëà∏~ê= ÄÉê®âå~ë= âîáÅâëáäîÉêÜ~äíÉå=á=Ö®ÇÇ~=ìééÖ™=íáää=∏îÉê=MIR=ãÖLâÖ=Ñ®êëâîáâíI=çÅÜ= á=ãÉê=®å=NM=MMM=ëà∏~ê=®ê=Ü~äíÉêå~=∏îÉê=NIM=ãÖLâÖI=îáäâÉí=î~ê=ÇÉå= íáÇáÖ~êÉ=ëî~êíäáëíåáåÖëÖê®åëÉåK=

aÉå= âêáíáëâ~= ÉÑÑÉâíÉå= ~î= ãÉíóäâîáÅâëáäîÉê= ®ê= ëâ~Ççê= é™= ÅÉåíê~ä~=åÉêîëóëíÉãÉíK=oáëâÉå=®ê=ëí∏êëí=Ñ∏ê=ÇÉí=î®ñ~åÇÉ=ÑçëíêÉíI= çÅÜ= ä®íí~= Üà®êåëâ~Ççê= â~å= ìééâçãã~= îáÇ= Éå= âîáÅâëáäîÉêÄÉä~ëíåáåÖ= Üçë= ãçÇÉêå= ëçã= ãçíëî~ê~ê= Å~= NMÓOM= ãÖLâÖ= á= Ü™êK= aÉëë~= ëâ~Ççê= óííê~ê= ëáÖ= á= Ñçêã= ~î= Ñ∏êë®ãê~ÇÉ= éëóâçãçíçêáëâ~= çÅÜ= åÉìêçäçÖáëâ~= ÑìåâíáçåÉê= Üçë= Ä~êå= Ñ∏êÉ= ëâçä™äÇÉêåI=îáäâÉí=ã~å=âìåå~í=ëÉ=á=íÉëíêÉëìäí~íK=aÉí=~î=tel= êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ= Ü∏Öëí~= íçäÉê~Ää~= îÉÅâçáåí~ÖÉíI= MIO= ãÖ= ãÉíóäâîáÅâëáäîÉê= éÉê= îÉÅâ~I= ãçíëî~ê~ê= Éå= Ü~äí= á= Ü™ê= é™= Å~= S=ãÖLâÖ=Ñ∏ê=îìñå~K=aÉåå~=Ü~äí=ÖÉê=ÇçÅâ=áåíÉ=íáääê®ÅâäáÖí=ëâóÇÇ= Ñ∏ê=Öê~îáÇ~K=f=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=âîáÅâëáäîÉêÜ~äíÉêå~=á=Ü™ê=Üçë= Öê~îáÇ~=âîáååçê=á=pîÉêáÖÉ=î~ê=ÇÉå=Ü∏Öëí~=Ñìåå~=Ü~äíÉå=OIR=ãÖLâÖK=

c∏ê=Ñáëâ=ëçã=ë~äìÜ™ääë=®ê=Öê®åëî®êÇÉí=NIM=ãÖLâÖ=Ñ∏ê=Ö®ÇÇ~I= ~ÄÄçêêÉI=Ö∏ëI=ä~âÉI=™ä=çÅÜ=ëíçê=Ü®ääÉÑäìåÇê~I=çÅÜ=Ñ∏ê=∏îêáÖ=Ñáëâ= MIR=ãÖLâÖK= bÑíÉêëçã= ã™åÖ~= Ñ™åÖ~ê= Ñáëâ= Ñ∏ê= ÜìëÄÉÜçîI= çÅÜ= Ü~äíÉêå~= ®ê= Ü∏Ö~= á= áåëà∏ÑáëâI= ë™= Ü~ê= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí= ìíÑ®êÇ~í= âçëíêÉâçããÉåÇ~íáçåÉê= ëçã= ÄäK~K= áååÉÄ®ê= ~íí= Öê~îáÇ~= çÅÜ= ~ãã~åÇÉ=âîáååçêI=ë~ãí=âîáååçê=ëçã=éä~åÉê~ê=~íí=ëå~êí=ëâ~ÑÑ~= Ä~êå=ÜÉäí=Ä∏ê=~îëí™=Ñê™å=~íí=®í~=çî~åëí™ÉåÇÉ=Ñáëâ~êíÉêK=

p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=®ê=äáîëãÉÇÉä=~î=~îÖ∏ê~åÇÉ=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê= ã®ååáëâçêë= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êK= aÉíí~= Ö®ääÉê= ë®êëâáäí= ë™Ç~å~= ®ãåÉå= ëçã= ®ê= ëî™êåÉÇÄêóíÄ~ê~= çÅÜ= ëçã= â~å= ~åë~ãä~ë= á= å®êáåÖëâÉÇàçêå~= á= å~íìêÉåK= ^î= ÇÉëë~= ®ãåÉå= Ü~ê= áåíêÉëëÉí=Üáííáääë=Ñê®ãëí=ÑçâìëÉê~íë=é™=âäçêÉê~ÇÉ=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå= ëçã=ÇáçñáåÉê=çÅÜ=m`_I=ë~ãí=íìåÖãÉí~ääÉêå~=ÄäóI=â~Çãáìã=çÅÜ= âîáÅâëáäîÉêK= hìåëâ~éëÄêáëíÉêå~= ®ê= ãóÅâÉí= ëíçê~= î~Ç= Ö®ääÉê= ìíëä®ééI=ëéêáÇåáåÖëî®Ö~êI=ÉñéçåÉêáåÖ=çÅÜ=ÉÑÑÉâíÉê=é™=ã®ååáëâçê= ~î=ÖêìééÉå=éÉêëáëíÉåí~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉåK=cçêëâåáåÖ=áåçã=ÇÉëë~= çãê™ÇÉå= ®ê= Ç®êÑ∏ê= å∏Çî®åÇáÖ= Ñ∏ê= ~íí= âä~ê~êÉ= ÄÉäóë~= ë™Ç~å~= ë~ãÄ~åÇK= aÉ= ãáëëí®åâí~= ÉÑÑÉâíÉêå~= ®ê= çÑí~= ~î= ëìÄíáä= ~êí= ëçã= é™îÉêâ~å=é™=áããìåëóëíÉãÉíI=åÉêîëóëíÉãÉíI=êÉéêçÇìâíáçå=çÅÜ=

ÑçëíÉêìíîÉÅâäáåÖK=c∏ê=ã™åÖ~=~î=ÇÉëë~=ÉÑÑÉâíÉê=ë~âå~ë=~ÇÉâî~í~= Ñ∏êë∏âëÇàìêëãçÇÉääÉêK=m™îÉêâ~å=é™=ÜçêãçåëóëíÉãÉí=~î=ãáäà∏J Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ®ê= Éíí= ìééã®êâë~ãã~í= çãê™ÇÉ= Ç®ê= âìåëâ~éëìåÇÉêä~ÖÉí= ®ê= Ç™äáÖíI= çÅÜ= ë~ãíáÇáÖí= ÇÉ= éçíÉåíáÉää~= êáëâÉêå~= ~ääî~êäáÖ~K= aÉí= ®ê= Ç®êÑ∏ê= Ü∏Öëí= ãçíáîÉê~í= ~íí= Ñ∏êë∏â~= âä~êä®ÖÖ~=ÇÉëë~=ÉîÉåíìÉää~=êáëâÉêK=

=

^îëáâíäáÖ~= íáääë~íëÉê= íáää= äáîëãÉÇÉä= ®ê= êÉÖäÉê~ÇÉ= çÅÜ= î®ä= âçåíêçääÉê~ÇÉI= î~êÑ∏ê= êáëâÉêå~= ãÉÇ= ÇÉëë~= ®ê= ãáåÇêÉ= ®å= Ñ∏ê= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êK= aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= Éå= Ü∏Ö= ëâóÇÇëåáî™= îáÇã~âíÜ™ääëI=çÅÜ=çå∏ÇáÖ~=íáääë~íëÉê=ìåÇîáâëK=bíí=éêçÄäÉã=ëçã= Ñ™íí= Ñ∏êåó~Ç= ~âíì~äáíÉí= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ™íÉêîáååáåÖ= ~î= çäáâ~= ã~íÉêá~ä=®ê=êáëâÉå=ãÉÇ=~íí=ç∏åëâ~ÇÉ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=â~å=Ñ∏ê~ë=∏îÉê= Ñê™å=Ñ∏êé~ÅâåáåÖëã~íÉêá~ä=íáää=äáîëãÉÇÉäK=

j™åÖ~=éçíÉåíáÉää~=Ü®äëçéêçÄäÉã=ãÉÇ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=äáîëãÉÇÉä= ëçã=íKÉñK=Ä~âíÉêáÉêI=m^eI=ã∏ÖÉäÖáÑíÉê=çÅÜ=ëíÉâóíÉãìí~ÖÉåÉê=â~å= ÇÉäîáë= Ü®åÑ∏ê~ë= íáää= Ü~åíÉêáåÖëéêçÄäÉãK= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí= Ü~ê= ìíÑ®êÇ~í= Ü~åíÉêáåÖëê™Ç= Ñ∏ê= ~íí= ãáåáãÉê~= êáëâÉêå~= ãÉÇ= ÇÉëë~= ®ãåÉåK=c∏êÉâçãëíÉå=~î=ë™=â~ää~ÇÉ=å~íìêäáÖ~=ÖáÑíÉê=á=äáîëãÉÇÉä=®ê= áåíÉ=Éå=êÉåçÇä~Ç=ãáäà∏Ñê™Ö~I=ãÉå=Éå=ë~íëåáåÖ=é™=ÑçêëâåáåÖ=áåçã= çãê™ÇÉí=®ê=~åÖÉä®ÖÉåK= = = mêáçêáíÉê~ÇÉ=éêçÄäÉãW= =

= Ó= jÉíóäâîáÅâëáäîÉê=á=áåëà∏Ñáëâ= Ó= aáçñáåÉêI=m`_=çÅÜ=~åÇê~=âäçêÉê~ÇÉ=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=

~åáã~äáëâ~=äáîëãÉÇÉäI=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ÑÉí=£ëíÉêëà∏Ñáëâ= Ó= h~Çãáìã=á=àçêÇÄêìâëã~êâ=Eìééí~Ö=á=îÉíÉF= Ó= aáÑÑìë=ëéêáÇåáåÖ=~î=ä™åÖäáî~ÇÉ=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=á=ãáäà∏å= Ó= hÉãáâ~äáÉê=ãÉÇ=ÜçêãçåÉää~=ÉÑÑÉâíÉêÓ=ÑçêëâåáåÖëÄÉÜçî= Ó= pãáííëéêáÇåáåÖ=îá~=äáîëãÉÇÉä= = = = =

RKQKO= _ÉÑáåíäáÖ~=å~íáçåÉää~=ã™ä=ë~ãí=ã™ä=Ñê™å=

ãóåÇáÖÜÉíÉê

=

= aÉí= Ñáååë= Éíí= ~åí~ä= ~î= êáâëÇ~ÖÉå= ~åí~Öå~= ã™ä= ëçã= Ö®ääÉê= ãáäà∏é™îÉêâ~å= ÖÉåçã= ãÉí~ääÉê= ÉääÉê= çêÖ~åáëâ~= ãáäà∏ÖáÑíÉêK= aÉëëìíçã=Ñáååë=ã™ä=ëçã=Ñ∏êÉëä~Öáíë=~î=êÉÖÉêáåÖÉå=á=éêçéçëáíáçåëJ íÉñíÉêI= ë~ãí= ã™ä= ëçã= Ñ∏êÉëä~Öáíë= ~î= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíK= k™Öê~= êÉÑÉêÉê~ë=åÉÇ~åK=

c∏äà~åÇÉ=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™ä=Ü~ê=~åí~Öáíë=~î=oáâëÇ~ÖÉåW= = Ó= ríëä®ééÉå=~î=ëí~Äáä~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=ëâ~=ÄÉÖê®åë~ëI=ë™=~íí=ÇÉ=

íáää=ëÉâÉäëâáÑíÉí=å™íí=Éå=ë™Ç~å=åáî™=~íí=ãáäà∏å=áåíÉ=í~ê=ëâ~Ç~K=

=

üíÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ìíëä®ééÉå= ~î= âäçêÉê~ÇÉ= çêÖ~åáëâ~= ®ãåÉå=Ñê™å=ëâçÖëáåÇìëíêáå=éêáçêáíÉê~ëK=pí~Äáä~=çêÖ~åáëâ~=çÅÜ= ãáäà∏ëâ~ÇäáÖ~=®ãåÉå=ëâ~=é™=ëáâí=áåíÉ=Ñ™=Ñ∏êÉâçãã~=á=ãáäà∏åK= EmêçéK=NVVMLVNWVMF= Ó= cä∏ÇÉå~= çÅÜ= ~åî®åÇåáåÖÉå= ~î= Ü®äëçJ= çÅÜ= ãáäà∏Ñ~êäáÖ~=

âÉãáâ~äáÉê= Ä∏ê= ãáåëâ~K= aÉ= Ñä∏ÇÉå= ëçã= ®åÇçÅâ= áååÉÜ™ääÉê= ëâ~ÇäáÖ~= âÉãáâ~äáÉê= Ä∏ê= á= ã∏àäáÖ~ëíÉ= ã™å= ëäìí~ëK= ^åî®åÇåáåÖÉå=~î=ÇÉ=ãÉëí=ëâ~ÇäáÖ~=®ãåÉå~=Ä∏ê=~îîÉÅâä~ëK= EmêçéK=NVVOLVPWNUMF= Ó= bÑÑÉâíáî~êÉ= áåë~ãäáåÖ= ~î= ìííà®åí~= î~êçê= çÅÜ= éêçÇìâíÉê=

áååÉÜ™ää~åÇÉ= âîáÅâëáäîÉê= Ä∏ê= âçãã~= íáää= ëí™åÇ= ÖÉåçã= Éíí= ë®êëâáäí=™íÖ®êÇëéêçÖê~ãK=Emêçé=NVVPLVQWNNMF= = aÉí=ÉåÇ~=~î=êáâëÇ~ÖÉå=~åí~Öå~=íáÇë~åÖáîå~=ã™äÉí=®ê=ÇÉí=Ñ∏äà~åÇÉW= = Ó= ríëä®ééÉå=~î=âîáÅâëáäîÉêI=â~Çãáìã=çÅÜ=Ääó=ëâ~ää=ãáåëâ~=ãÉÇ=

TM=B=ãÉää~å=™êÉå=NVUR=çÅÜ=NVVRK=ríëä®ééÉå=~î=∏îêáÖ~=îáâíáÖ~= ãÉí~ääÉê=Ü~äîÉê~ë=ìåÇÉê=ë~ãã~=íáÇK=Emêçé=NVVMLVNWVMF= = k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=á=jáäà∏=VP=Ó=bíí=ãáäà∏~åé~ëë~í=ë~ãÜ®ääÉ= Eo~ééçêí=QOPQF=ë~ãí=á=ÇÉ=ìåÇÉêä~Öëê~ééçêíÉê=íáää=jáäà∏=VP=ëçã= ÄÉÜ~åÇä~ê=àçêÇÄêìâ=Eo~ééçêí=QOMUF=çÅÜ=Ü®äë~=Eo~ééçêí=QNPVF= Ñ∏êÉëä~Öáí=ã™ä=ëçã=ÄÉê∏ê=ãÉí~ääÉê=çÅÜ=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉåK=^î=ÇÉ= ã™ä=ëçã=ÇáêÉâí=ÄÉê∏ê=Ü®äë~=â~å=Ñ∏äà~åÇÉ=å®ãå~ë=ë®êëâáäíW= = Ó= cáëâ=çÅÜ=ëâ~äÇàìê=ëâ~=âìåå~=ìíåóííà~ë=ëçã=Ñ∏Ç~=~î=Ç®ÖÖÇàìê=

çÅÜ= ã®ååáëâçê= ìí~å= Ü®äëçêáëâ= EçêÖ~åáëâ~= ãáäà∏ÖáÑíÉêI= â~ÇJ ãáìãI=âîáÅâëáäîÉêF=Ejáäà∏=VPI=ê~ééçêí=QOPQFF= Ó= pé~ååã™äI=Ää~ÇÖê∏åë~âÉê=ÉíÅK=ëâ~=âìåå~=ìíåóííà~ë=ëçã=Ñ∏Ç~=

ÉääÉê=ëçã=ìíÖ™åÖëéêçÇìâíÉê=Ñ∏ê=äáîëãÉÇÉä=ìí~å=Ü®äëçêáëâÉêK= Ejáäà∏=VPF= Ó= hîáÅâëáäîÉêÜ~äíÉå=á=Ñáëâ=Ñ™ê=é™=ä®åÖêÉ=ëáâí=áåíÉ=∏îÉêëíáÖ~=MIR=

ãÖLâÖ=Ñ®êëâîáâíK=Ejáäà∏=VPF= Ó= h~ÇãáìãÜ~äíÉå=á=îÉíÉâ®êå~=Ñ™ê=áåíÉ=∏îÉêëíáÖ~=MIN=ãÖLâÖ=íçêê=

â®êå~K= Ejáäà∏= VPI= ãÉÇ= Ü®åîáëåáåÖ= íáää= c^lLtelWë= êÉâçããÉåÇ~íáçåF= Ó= qáääÑ∏êëÉäå=~î=â~Çãáìã=íáää=™âÉêã~êâI=áåâäìëáîÉ=~íãçëÑ®êáëâ=

ÇÉéçëáíáçåI=Ä∏ê=áåíÉ=∏îÉêëíáÖ~=ÄçêíÑ∏êëÉäåK=Ejáäà∏=VPI=ê~ééçêí= QOMUF= = oÉÖÉêáåÖ=çÅÜ=êáâëÇ~Ö=Ü~ê=Öáîáí=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=á=ìééÇê~Ö=~íí= îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí=âçåëìãÉåíÉêå~=ëâ~=Ü~=íáääÖ™åÖ=íáää=ë®âê~=äáîëãÉÇÉäK=

= aÉíí~=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ëâ~=Ñ∏êÉâçãã~=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á= ã~í= á= ë™Ç~å~= Ü~äíÉê= ~íí= ã®ååáëâçêë= Ü®äë~= â~å= ëâ~Ç~ëK= aÉ= ~î= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí= Ñ~ëíëí®ääÇ~= Öê®åëî®êÇÉå~= ëâ~= áåíÉ= ëÉë= ëçã= ãáäà∏ã™äK=sáÇ=Öê®åëë®ííåáåÖÉå=î®Öë=ã™åÖ~=~åÇê~=Ñ~âíçêÉê=áåK=lã= Öê®åëî®êÇÉí=ë®ííë=é™=Éå=ë™Ç~å=åáî™=~íí=~ää~=ÖêìééÉê=á=ë~ãÜ®ääÉí= áåíÉ=Ñ™ê=íáääê®ÅâäáÖí=ëâóÇÇ=âçãéäÉííÉê~ê=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=ÇÉíí~= ÖÉåçã= ~íí= íKÉñK= ÖÉ= ëéÉÅáÑáâ~= âçëíê™Ç= íáää= ëéÉÅáÉää~= ÖêìééÉêK= bñÉãéÉä= é™= ÇÉíí~= ®ê= âçëíê™Ç= íáää= Öê~îáÇ~= ~îëÉÉåÇÉ= áåëà∏Ñáëâ= Ä~ëÉê~í= é™= êáëâÉå= Ñ∏ê= ÑçëíÉêëâ~Ççê= ~î= ãÉíóäâîáÅâëáäîÉêK= båäáÖí= îÉêâë~ãÜÉíëéä~åÉå=Ñ∏ê=NVVRLVS=ëâ~=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=ìééÑóää~= çäáâ~=ã™ä=çÅÜ=îáÇí~=ÄäK~K=Ñ∏äà~åÇÉ=™íÖ®êÇÉêW= = = Ó= sáÇí~=™íÖ®êÇÉê=á=ëóÑíÉ=~íí=ãáåëâ~=êáëâÉå=Ñ∏ê=äáîëãÉÇÉäëÄìêå~=

áåÑÉâíáçåÉê=çÅÜ=Ñ∏êÖáÑíåáåÖ~ê= Ó= sáÇí~= ™íÖ®êÇÉê= á= ëóÑíÉ= ~íí= ãáåëâ~= ~åí~äÉí= Ñ~ää= ~î=

∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíëêÉ~âíáçåÉê=é™=ÖêìåÇ=~î=äáîëãÉÇÉä= = =

RKQKP= c∏êëä~Ö=íáää=å~íáçåÉää~=ã™ä

=

= = £îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™äW= =

= Ó= ^ää~=äáîëãÉÇÉä=ëâ~=î~ê~=ë™=Ñêá~=Ñê™å=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=~íí=

âçëíêÉâçããÉåÇ~íáçåÉê=áåíÉ=ÄÉÜ∏îëK= Ó= fåÖÉå=ëâ~=Ääá=ëàìâ=~î=ëãáíí~=á=äáîëãÉÇÉäK= = = = aÉäã™ä= = c∏ê= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êå~= ãÉíóäâîáÅâëáäîÉêI= â~Çãáìã= çÅÜ= Çáçñáåäáâå~åÇÉ= ®ãåÉå= ëâìääÉ= ÇÉí= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= ã™äÉí= âìåå~= ìííêóÅâ~ë= ëçã= Ü~äíã™äK= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë= ãáäà∏ã™ä= Ñ∏ê= âîáÅâëáäîÉê=á=ÑáëâI=MIR=ãÖLâÖI=®ê=ÇçÅâ=áåíÉ=íáääê®ÅâäáÖí=ä™Öí=Ñ∏ê=~íí= âçëíêÉâçããÉåÇ~íáçåÉê=ëâ~=î~ê~=∏îÉêÑä∏ÇáÖ~K=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=â~å= ã~å=áåíÉ=ë®íí~=Éíí=ã™ä=ëçã=®ê=ä®ÖêÉ=®å=ÇÉå=Ü~äí=ëçã=~åí~ë=î~ê~= ÇÉå=?å~íìêäáÖ~?=Ä~âÖêìåÇëÜ~äíÉåI=MIO=ãÖLâÖK=sáÇ=ÇÉåå~=Ü~äí=â~å= ìéé=íáää=Éíí=âáäç=Ñáëâ=Ñ∏êí®ê~ë=éÉê=îÉÅâ~=ENQM=ÖLÇ~ÖF=ìí~å=~íí=ÇÉí= íçäÉê~Ää~=îÉÅâçáåí~ÖÉí=Ñ∏ê=áÅâÉJÖê~îáÇ~=îìñå~=∏îÉêëâêáÇë=EMIO=ãÖ=

= ãÉíóäâîáÅâëáäîÉêLîÉÅâ~FK=c∏ê=Öê~îáÇ~=âîáååçê=íçêÇÉ=ÇçÅâ=ÄÉÜçîÉí= ~î=âçëíêÉâçããÉåÇ~íáçåÉê=âî~êëí™I=®îÉå=çã=Ü~äíÉêå~=á=áåëà∏Ñáëâ= âçããÉê= åÉê= íáää= MIO= ãÖLâÖI= ÉÑíÉêëçã= å™Öçå= ë®âÉê= ÉñéçåÉJ êáåÖëåáî™= Ñ∏ê= ÑçëíÉê= áåíÉ= Ü~ê= âìåå~í= Ñ~ëíëí®ää~ëK= lÄÉÖê®åë~Ç= âçåëìãíáçå=~î=Ñáëâ=áååÉÜ™ää~åÇÉ=MIO=ãÖ=âîáÅâëáäîÉê=éÉê=âÖ=ëâìääÉ= Ñ∏ê=Öê~îáÇ~=âîáååçê=âìåå~=áååÉÄ®ê~=~íí=âîáÅâëáäîÉêÉñéçåÉêáåÖÉå= ∏â~ê=OÓQ=Ö™åÖÉê=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=á=Ç~ÖK=

c∏ê= â~Çãáìã= á= îÉíÉâ®êå~= ®ê= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë= ã™äI= MIN=ãÖLâÖI= Ü∏ÖêÉ= ®å= ãÉÇÉäÜ~äíÉå= á= pîÉêáÖÉK= bÑíÉêëçã= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí=ìê=Ü®äëçëóåéìåâí=~íí=áåí~ÖÉí=~î=â~Çãáìã=Ü™ääë=ë™=ä™Öí=ëçã= ã∏àäáÖí=Ä∏ê=Ü~äíÉêå~=ëàìåâ~=Ñê™å=Ç~ÖÉåë=åáî™K=

c∏ê=Çáçñáåäáâ~=Ñ∏êÉåáåÖ~ê=®ê=Éíí=Ü®äëçÄ~ëÉê~í=ã™ä=Ñ∏ê=Ü~äíÉêå~=á= Ñáëâ=ëî™êí=~íí=~åÖÉK=sá=Ü~ê=î~äí=Éå=Ü~äí=ëçã=®ê=ìåÖÉÑ®ê=äáâ~=Ü∏Ö~= ëçã=Ü~äíÉêå~=á=íçêëâI=ãÉå=Å~=RÓOM=Ö™åÖÉê=ä®ÖêÉ=®å=Ü~äíÉêå~=á=ëáää= êÉëéÉâíáîÉ=ëíê∏ããáåÖK=sáÇ=ÇÉåå~=Ü~äíI=N=åÖLâÖ=á=ÑáëâI=Ä∏ê=áåí~ÖÉí= ®îÉå= Ñ∏ê= Ü∏ÖâçåëìãÉåíÉê= ìåÇÉêëíáÖ~= ÇÉí= êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ= Ü∏Öëí~=íçäÉê~Ää~=áåí~ÖÉí=PR=éÖLâÖ=âêçééëîáâí=çÅÜ=îÉÅâ~I=ÉääÉê=O= åÖ=éÉê=îÉÅâ~=Ñ∏ê=Éå=âîáåå~=é™=SM=âÖK=fåíÉ=ãÉê=®å=Ü®äÑíÉå=~î=ÇÉí= íçäÉê~Ää~= áåí~ÖÉí= Ä∏ê= âçãã~= Ñê™å= ÑáëâI= ÉÑíÉêëçã= ®îÉå= ~åÇê~= â®ääçê= ÄáÇê~ê= íáää= ÇÉí= íçí~ä~= áåí~ÖÉíI= íKÉñK= ãà∏äâÑÉííK= sáÇ= Éíí= îÉÅâçáåí~Ö= é™= N= åÖ= q`aaJÉâîáî~äÉåíÉê= â~å= ã~å= ë™äÉÇÉë= âçåëìãÉê~= NQM= Ö= Ñáëâ= éÉê= Ç~Ö= EN= âÖLîÉÅâ~F= çã= Ü~äíÉå= ìåÇÉêëíáÖÉê= N= åÖ= éÉê= âÖK= EN= ãÖ= EãáääáÖê~ãFZNMP= ”Ö= EãáâêçJ Öê~ãFZNMS=åÖ=Eå~åçÖê~ãFZ=NMV=éÖ=EéáÅçÖê~ãFF= = =

= Ó= hîáÅâëáäîÉêÜ~äíÉå=á=Ñáëâ=Ñ™åÖ~Ç=á=ëîÉåëâ~=î~ííÉå=ëâ~=áåíÉ=

∏îÉêëâêáÇ~=ÇÉå=?å~íìêäáÖ~?=Ä~âÖêìåÇëÜ~äíÉåI=MIO=ãÖLâÖ= Ñ®êëâîáâí=Eä™åÖëáâíáÖí=ã™äFK= Ó= h~ÇãáìãÜ~äíÉêå~= á= ëé~ååã™ä=Ñ™ê=áåíÉ=∏â~=Ñê™å=Ç~ÖÉåë=

Ü~äíÉêI= çÅÜ= Ä∏ê= é™= ëáâí= ëàìåâ~K= e~äíÉå= á= îÉíÉâ®êå~= ëâ~= ìåÇÉêëâêáÇ~=MIN=ãÖLâÖ=íçêêîáâíK= Ó= e~äíÉå= âäçêÉê~ÇÉ= Ñ∏êÉåáåÖ~ê= çÅÜ= äáâå~åÇÉ= ®ãåÉå= ãÉÇ=

Çáçñáåäáâ= ~âíáîáíÉí= á= Ñáëâ= ëâ~= áåíÉ= ∏îÉêëíáÖ~= N=åÖLâÖ= Ñ®êëâîáâíI=ìííêóÅâí=ëçã=q`aaJÉâîáî~äÉåíÉê=Eä™åÖëáâíáÖí= ã™äFK= Ó= pàìâÇçã~ê= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= ëãáíí®ãåÉå= á= äáîëãÉÇÉä= Ä∏ê=

ãáåáãÉê~ëK= = = = =

=

RKQKQ= = aáëâìëëáçå=~î=™íÖ®êÇÉê

=

= aÉ=ÖáÑíáÖ~=ãÉí~ääÉê=çÅÜ=éÉêëáëíÉåí~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=ëçã=ëéêáííë=á= å~íìêÉå= çÅÜ= åì= ™íÉêÑáååë= á= ÑáëâI= Öê∏Ççê= ÉääÉê= íKÉñK= ãà∏äâJ éêçÇìâíÉêI=®ê=âä~ê~=ÉñÉãéÉä=é™=~íí=™íÖ®êÇÉê=ã™ëíÉ=ë®íí~ë=áå=îáÇ= â®ää~å=ë™=~íí=ëéêáÇåáåÖ=çÅÜ=ÉîÉåíìÉää=~åêáâåáåÖ=á=å~íìêÉå=ìåÇîáâëK= hÉãáâ~äáÉJ= çÅÜ= éêçÇìâíâçåíêçää= ®ê= å∏Çî®åÇáÖ~= áåëíêìãÉåíK= hÉãáâ~äáÉâçåíêçääÉå= ã™ëíÉ= áååÉÑ~íí~= Éå= ÄÉêÉÇëâ~é= ë™= ~íí= ÉîÉåíìÉää~=åó~=éêçÄäÉãâÉãáâ~äáÉê=â~å=áÇÉåíáÑáÉê~ë=é™=Éíí=íáÇáÖí= ëí~ÇáìãK= c∏ê= Éíí= ÇêóÖí= VMJí~ä= ®ãåÉå= çÅÜ= ®ãåÉëÖêìééÉê= ®ê= ~åî®åÇåáåÖÉå=á=pîÉêáÖÉ=Ñ∏êÄàìÇÉå=ÉääÉê=áåëâê®åâí=E_ÉÖê®åëåáåÖëJ äáëí~åI=hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉå=NVVRFK=c∏ê=ÑäÉê~=~î=ÇÉëë~=®ãåÉå= Ñáååë=ÄÉÖê®åëåáåÖëéä~åÉêI=íKÉñK=Ñ∏ê=âîáÅâëáäîÉêI=ÄäóI=â~Çãáìã=çÅÜ= ÄêçãÉê~ÇÉ= Ñä~ãëâóÇÇëãÉÇÉäK= aÉå= ÇáÑÑìë~= ëéêáÇåáåÖÉå= ~î= âÉãáâ~äáÉê=ãÉÇ=î~êçê=çÅÜ=éêçÇìâíÉê=âê®îÉê=ÉÑÑÉâíáî~=ëóëíÉã=Ñ∏ê= çãÜ®åÇÉêí~Ö~åÇÉ=~î=~îÑ~ääK=fåíÉêå~íáçåÉää~=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉê=®ê= å∏Çî®åÇáÖ~=Ñ∏ê=ë™î®ä=ëéêáÇåáåÖÉå=îá~=î~êçê=ëçã=ÇÉå=ëíçêëâ~äáÖ~= ëéêáÇåáåÖÉå=îá~=äìÑí=çÅÜ=î~ííÉåK=aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=~î=ëíçê=îáâí=~íí= Ñê™Öçêå~= í~ë= ìéé= é™= Éíí= âçêêÉâí= ë®íí= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= áåíÉêå~íáçåÉää= ~ÅÅÉéí~åë=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=~ääî~êK=

sáÇ=ÇÉå=Ñà®êÇÉ=kçêÇëà∏âçåÑÉêÉåëÉå=á=àìåá=NVVR=Éå~ÇÉë=ãáäà∏J ãáåáëíê~êå~=çã=~íí=âçåíáåìÉêäáÖí=êÉÇìÅÉê~=ìíëä®éé=çÅÜ=Ñ∏êäìëíÉê= ~î=Ñ~êäáÖ~=âÉãáëâ~=®ãåÉå=íáää=kçêÇëà∏åI=ãÉÇ=ã™äÉí=~íí=ÇÉëë~=ÜÉäí= ëâ~=ìééÜ∏ê~=áåçã=Éå=ÖÉåÉê~íáçå=EOR=™êFK=aÉí=ëäìíäáÖ~=ã™äÉí=®ê=~íí= å™= å®ê~= åçää= Ñ∏ê= ~åíêçéçÖÉå~= E~î= ã®ååáëâ~å= íáääîÉêâ~ÇÉF= ëìÄëí~åëÉêK= jáäà∏ãáåáëíÉêå= Ü~ê= ìíí~ä~íI= ãÉÇ= Ü®åîáëåáåÖ= íáää= kçêÇëà∏ÇÉâä~ê~íáçåÉåë=ã™äI=~íí=ÇÉí=éçäáíáëâ~=ëäìíã™äÉí=Ä∏ê=î~ê~= ~íí=~ää~=Ñ~êäáÖ~=®ãåÉå=ëâ~=ìíÑ~ë~ë=íáää=OMOM=çÅÜ=ÇÉí=Ä∏ê=ëâÉ=ë™=~íí= ÇÉ=çäáâ~=®ãåÉå~=~êÄÉí~ë=~î=á=í~âí=ãÉÇ=ÇÉê~ë=Ñ~êäáÖÜÉíK=

aÉ= ëîÉåëâ~= ìíëä®ééÉå= ~î= ãÉí~ääÉê= íáää= äìÑí= çÅÜ= î~ííÉå= Ü~ê= ãáåëâ~í=âê~ÑíáÖí=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=NMÓOM=™êÉåK=aÉíí~=Ü~ê=íáää=ëíçê= ÇÉä=™ëí~Çâçããáíë=ÖÉåçã=™íÖ®êÇÉê=îáÇ=éìåâíâ®ääçêI=Ñê~ãÑ∏ê~ääí= áåÇìëíêáÉêK=_äóìíëä®ééÉå=íáää=äìÑíI=ëçã=íáää=ëí∏êëí~=ÇÉäÉå=Ü®êê∏ê= Ñê™å=Äáäíê~ÑáâÉåI=Ü~ê=ãáåëâ~í=ÖÉåçã=∏îÉêÖ™åÖ=íáää=ÄÉåëáå=ãÉÇ= ä®ÖêÉ=ÄäóÜ~äí=çÅÜ=ÉÑíÉêÜ~åÇ=íáää=ÄäóÑêá=ÄÉåëáå=EÑê™å=á=àìäá=NVVR=Ñ™ê= ÉåÇ~ëí=ÄäóÑêá=ÄÉåëáå=Ñ∏êë®äà~ëFK=^åî®åÇåáåÖÉå=~î=âîáÅâëáäîÉê=Ü~ê= çÅâë™=ÄÉÖê®åë~íë=ÄÉíóÇäáÖí=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=™êK=^åî®åÇåáåÖÉå=~î= â~Çãáìã=á=Ä~ííÉêáÉê=Ü~ê=∏â~íI=ãÉÇ~å=~åî®åÇåáåÖÉå=Ü~ê=ÄÉÖê®åJ ë~íë=áåçã=~åÇê~=~åî®åÇåáåÖëçãê™ÇÉåK=

båäáÖí=jáäà∏=VP=Ä∏ê=ÇÉí=Ñçêíë~íí~=å~íáçåÉää~=~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=~íí= ÄÉÖê®åë~=ãÉí~ääÉêå~ë=ãáäà∏é™îÉêâ~å=áåêáâí~ë=é™=~íí=ÄäK~K= =

= Ó= ÑìääÑ∏äà~= ~îîÉÅâäáåÖëéêçÖê~ããÉå= Ñ∏ê= âîáÅâëáäîÉêI= Ääó= çÅÜ=

â~Çãáìã=ë~ãí=ë®åâ~=â~ÇãáìãÜ~äíÉå=á=Ü~åÇÉäëÖ∏ÇëÉäI=â~äâ= çÅÜ=ëä~ã= Ó= Ñ∏êÄ®ííê~= ™íÉêí~ÖåáåÖÉå= çÅÜ= ÇÉå= ëäìíäáÖ~= ÇÉéçåÉêáåÖÉå= ~î=

Ö~ãä~= éêçÇìâíÉê= ëçã= áååÉÜ™ääÉê= âîáÅâëáäîÉêI= Ääó= çÅÜ= â~ÇJ ãáìã= Ó= ìåÇÉêë∏â~=çÅÜ=îáÇ=ÄÉÜçî=™íÖ®êÇ~=~îÑ~ääëìééä~Ö=çÅÜ=Ñ∏êçêÉå~J

ÇÉ=çãê™ÇÉå= Ó= îáÇí~=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÖê®åë~=Ñ∏êëìêåáåÖÉå= = ríä®åÇëâ~=â®ääçê=ëî~ê~ê=Ñ∏ê=á=ÖÉåçãëåáíí=TM=B=~î=ÇÉéçëáíáçåÉå=~î= ãÉí~ääÉê= é™= ëîÉåëâ= ã~êâK= c∏ê= îáëë~= ãÉí~ääÉê= ®ê= ÇÉí= ìíä®åÇëâ~= ÄáÇê~ÖÉí=ìéé=íáää=VM=B=á=ë∏Çê~=pîÉêáÖÉK=aÉå=Ñê®ãëí~=â®ää~å=íáää= â~ÇãáìãJ= çÅÜ= âîáÅâëáäîÉêìíëä®éé= íáää= äìÑí= ®ê= ÇÉå= çãÑ~íí~åÇÉ= âçäÑ∏êÄê®ååáåÖÉå=á=bìêçé~K=£îÉêÉåëâçããÉäëÉê=ãÉää~å=ÑäÉê~=~î= ä®åÇÉêå~=á=åçêê~=bìêçé~=áååÉÄ®ê=Éå=ãáåëâåáåÖ=~î=íáääÑ∏êëÉäå=íáää= î~ííÉå=çÅÜ=äìÑí=~î=ÑäÉêí~äÉí=íìåÖãÉí~ääÉê=ãÉÇ=RM=B=Ñ∏ê=éÉêáçÇÉå= NVURLUTÓNVVR=ElëäçJI=m~êáëJ=çÅÜ=eÉäëáåÖÑçêëâçåîÉåíáçåÉêå~FK= kçêÇëà∏âçåÑÉêÉåëÉå= ë~ííÉ= NVVM= ã™äÉí= TM=B= Ñ∏ê= âîáÅâëáäîÉêI= â~Çãáìã=çÅÜ=ÄäóK=rí∏îÉê=ÇÉ=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ÄÉÖê®åëåáåÖëã™äÉå= áååÉÜ™ääÉê= ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉêå~= Éå= ê~Ç= ™íÖ®êÇÉêI= ëçã= Ñê®ãëí= êáâí~ê= ëáÖ= ãçí= ~åî®åÇåáåÖ= çÅÜ= ìíëä®éé= ~î= âîáÅâëáäîÉê= çÅÜ= â~Çãáìã=Ejáäà∏=VP=Ó=bíí=ãáäà∏~åé~ëë~í=ë~ãÜ®ääÉFK=

k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë= ã™ä= ~íí= âîáÅâëáäîÉêÜ~äíÉå= á= Ñáëâ= áåíÉ= Ñ™ê= ∏îÉêëíáÖ~= MIR=ãÖLâÖ= âê®îÉê= ÉåäáÖí= jáäà∏= VP= Éå= UMJéêçÅÉåíáÖ= ãáåëâåáåÖ= ~î= åìî~ê~åÇÉ= ENVVMF= íáääÑ∏êëÉä= ~î= âîáÅâëáäîÉê= îá~= ~íãçëÑ®êÉåK=ûîÉå=çã=âçåîÉåíáçåëã™äÉå=ëâìääÉ=å™ë=á=ë~ãíäáÖ~= âçåîÉåíáçåëëí~íÉê= å™ë= Ç®êÑ∏ê= áåíÉ= ã™äÉí= çã= ã~ñK= MIR=ãÖLâÖK= s™êí=Ü®äëçÄ~ëÉê~ÇÉ=ã™ä=çã=MIO=ãÖLâÖ=Ñ™ê=Ç®êÑ∏ê=ëÉë=ëçã=Éíí=ã™ä= é™=ãóÅâÉí=ä™åÖ=ëáâíK=hîáÅâëáäîÉêÜ~äíÉêå~=á=Ñáëâ=âçããÉê=ÉåäáÖí= éêçÖåçëÉêå~=áåíÉ=~íí=ëàìåâ~I=ìí~å=ëå~ê~êÉ=∏â~=ìåÇÉê=âçãã~åÇÉ= ™êíáçåÇÉå=Ejáäà∏=VP=Ó=bíí=ãáäà∏~åé~ëë~í=ë~ãÜ®ääÉFK=

k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë=ã™ä=~íí=â~ÇãáìãÜ~äíÉå=á=îÉíÉâ®êå~=áåíÉ=Ñ™ê= ∏îÉêëíáÖ~= MIN=ãÖLâÖ= âê®îÉê= ÉåäáÖí= jáäà∏= VP= = á= ëíçêí= ëÉíí= Éå= Ü~äîÉêáåÖ= ~î= åìî~ê~åÇÉ= êÉÖáçå~ä~= íáääÑ∏êëÉä= íáää= ™âÉêã~êâ= îá~= ~íãçëÑ®êáëâ= ÇÉéçëáíáçåI= Ü~åÇÉäëÖ∏ÇëÉäI= â~äâ= çÅÜ= ~îäçééëëä~ãK= kÉÇÑ~ääÉí=Ñê™å=äìÑí=ëí™ê=á=Ç~Ö=Ñ∏ê=Å~=RM=B=~î=ÇÉå=íçí~ä~=íáääÑ∏êëÉäå= íáää=™âÉêã~êâÉåK=fåíÉ=ÜÉääÉê=Ñ∏ê=â~Çãáìã=®ê=âçåîÉåíáçåëã™äÉí= íáääê®ÅâäáÖí= Ñ∏ê= ~íí= å™= Éå= Ü~äîÉêáåÖ= ~î= ÄÉä~ëíåáåÖÉå= é™= àçêÇÄêìâëã~êâK=

üíÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ~åî®åÇåáåÖÉå= çÅÜ= ìíëä®ééÉå= ~î= ä™åÖäáî~ÇÉ=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=ÄÉÇêáîë=çÅâë™=ë™î®ä=å~íáçåÉääí=ëçã=

= áåíÉêå~íáçåÉääíK= ríëä®ééÉå= ~î= ÇáçñáåÉê= çÅÜ= ~åÇê~= âäçêÉê~ÇÉ= çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=Ü~ê=ãáåëâ~íë=âê~ÑíáÖí=Ñê™å=ã~ëë~áåÇìëíêáå=çÅÜ= Ñê™å=ëçéÑ∏êÄê®ååáåÖK=aaq=Ñ∏êÄà∏Çë=êÉÇ~å=NVTRI=m`_=NVTV=çÅÜ= iáåÇ~å= NVUVK= ü= ~åÇê~= ëáÇ~å= ∏â~ê= ~åî®åÇåáåÖÉå= ~î= íKÉñK= ÄêçãÉê~ÇÉ=Ñä~ãëâóÇÇëãÉÇÉäK=

_Éíê®ÑÑ~åÇÉ= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä= ë™= Ö~î= êÉÖÉêáåÖÉå= NVUS= i~åíÄêìâëëíóêÉäëÉåI= pí~íÉåë= k~íìêî™êÇëîÉêâ= çÅÜ= hÉãáâ~äáÉJ áåëéÉâíáçåÉå=á=ìééÇê~Ö=~íí=ìí~êÄÉí~=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Ü~åÇäáåÖëéä~å= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= Ü®äëçJ= çÅÜ= ãáäà∏êáëâÉêå~= îáÇ= ~åî®åÇåáåÖ= ~î= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä=á=àçêÇJI=ëâçÖëJ=çÅÜ=íê®ÇÖ™êÇëÄêìâK=aÉíí~=ë™= â~ää~ÇÉ= Ü~äîÉêáåÖëéêçÖê~ã= Ü~ê= ãÉÇÑ∏êí= ~íí= ~åî®åÇåáåÖÉå= ~î= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä= ãáåëâ~í= ~îëÉî®êíK= pçã= Éíí= êÉëìäí~í= ~î= çãéê∏îåáåÖ=~î=Ö~ãä~=ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä=î~êí=ÑÉãíÉ=™êI=Ü~ê=QR= ~âíáî~=®ãåÉå=á=ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä=Ñ∏êÄàìÇáíë=ÉääÉê=™íÉêâ~ää~íë=á= pîÉêáÖÉ= ÉÑíÉê= NVUSK= cäÉê~= ~î= ÇÉëë~= ®ãåÉå= ®ê= Ñ∏êÄàìÇå~= ÉääÉê= ™íÉêâ~ää~ÇÉ=é™=ÖêìåÇ=~î=ëî™êåÉÇÄêóíÄ~êÜÉíK=

fåíÉêå~íáçåÉääí= ~êÄÉí~ê= ã~å= ÉåäáÖí= m~êáëJ= çÅÜ= eÉäëáåÖÑçêëJ âçåîÉåíáçåÉêå~=çÅÜ=kçêÇëà∏âçåÑÉêÉåëÉå=EbëÄàÉêÖÇÉâä~ê~íáçåÉåF= Ñ∏ê=Éå=ÄÉÖê®åëåáåÖ=~î=ìíëä®ééÉå=íáää=î~ííÉå=çÅÜ=äìÑí=~î=ÑäÉê~=çäáâ~= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä= çÅÜ= ~åÇê~= çêÖ~åáëâ~= ãáäà∏ÖáÑíÉêK= fåçã= ioq^mJâçåîÉåíáçåÉå= EiçåÖ= o~åÖÉ= qê~åëÄçìåÇêó= ^áê= mçääìíáçåF=Ñ∏êÜ~åÇä~ë=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=Éíí=éêçíçâçää=ëçã=ëóÑí~ê=íáää= ~íí= ÄÉÖê®åë~= ìíëä®ééÉå= ~î= éÉêëáëíÉåí~= çêÖ~åáëâ~= ®ãåÉå= çÅÜ= íìåÖãÉí~ääÉê=íáää=äìÑíK=

hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉå= ÇÉäí~ê= á= lb`aWë= êáëâêÉÇìâíáçåëJ éêçàÉâí= Ñ∏ê= ÄêçãÉê~ÇÉ= Ñä~ãëâóÇÇëãÉÇÉäI= âîáÅâëáäîÉê= çÅÜ= â~ÇãáìãK=

brWë=éêçÖê~ã=Ñ∏ê=êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ=çÅÜ=êáëâÜ~åíÉêáåÖ=~î=åó~= çÅÜ=ÉñáëíÉê~åÇÉ=®ãåÉå=®ê=îáâíáÖ~=Ñçê~=Ñ∏ê=~íí=™ëí~Çâçãã~=êáëâJ êÉÇìÅÉê~åÇÉ=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=âÉãáâ~äáÉêK=mêçÖê~ããÉí=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇëJ ~åã®ä~å=®ê=î®äÉí~ÄäÉê~í=á=brK=ûîÉå=çã=éêçÖê~ããÉí=áåíÉ=Ü~ê= ÖÉåçãÖ™íí= å™Öçå= ÖÉåçãÖêáé~åÇÉ= ìíî®êÇÉêáåÖ= ëóåÉë= ÇÉí= Ü~= áååÉÄìêáí= ~íí= ÇÉ= åó~= éêçÇìâíÉêå~= Ü~ê= Éå= ÄÉíóÇäáÖí= Ä®ííêÉ= ÇçâìãÉåí~íáçå=ìê=Ü®äëçJ=çÅÜ=ãáäà∏ëóåéìåâí=®å=ÑäÉêí~äÉí=®äÇêÉ= éêçÇìâíÉêK= mêçÖê~ããÉí= Ñ∏ê= ÉñáëíÉê~åÇÉ= ®ãåÉå= ®ê= ®ååì= á= Éíí= áåäÉÇåáåÖëëâÉÇÉK= rééä®ÖÖåáåÖÉå= áååÉÄ®ê= ~íí= Ñ∏êÉí~ÖÉå= ®ê= ëâóäÇáÖ~= ~íí= ìíÑ∏ê~= êáëâêÉÇìÅÉê~åÇÉ= ™íÖ®êÇÉê= ìíáÑê™å= âê~î= é™= ÇçâìãÉåí~íáçå=~î=Ü®äëçJ=çÅÜ=ãáäà∏êáëâÉêK=eáííáääë=Ü~ê=Éíí=QMJí~ä= ®ãåÉå= ìíêÉííë= ~îëÉÉåÇÉ= êáëâÄÉÇ∏ãåáåÖ= çÅÜ= ÇáëâìëëáçåÉê= çã= êáëâÜ~åíÉêáåÖ=~î=ÇÉëë~=®ãåÉå=Ü~ê=áåäÉííëK=

j™åÖ~= ~î= ÇÉ= ®ãåÉå= ëçã= ®ê= Ñ∏êÄàìÇå~= á= áJä®åÇÉê= ~åî®åÇë= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=á=ëíçê=ëâ~ä~=á=ìJä®åÇÉêI=ÉñÉãéÉäîáë=aaqK=qê~åëéçêí=

= ~î= ÇÉëë~= ®ãåÉå= ®ê= ÖäçÄ~äK= bå= ÖäçÄ~ä= âçåîÉåíáçå= ~åÖ™ÉåÇÉ= éÉêëáëíÉåí~= çêÖ~åáëâ~= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ÇáëâìíÉê~ë= áåçã= ckWë= âÉãáâ~äáÉÑçêìãK= c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ÄÉê®âå~ë= âìåå~= é™Ä∏êà~ë= NVVTK=

båäáÖí=jáäà∏=VP=çÅÜ=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë=ìíêÉÇåáåÖ=çã=ëí~Äáä~= çêÖ~åáëâ~= ãáäà∏ÖáÑíÉê= Eê~ééçêí= QRSPI= NVVSF= Ä∏ê= ÇÉí= Ñçêíë~íí~= ãáäà∏~êÄÉíÉí=ÄäK~K=áåêáâí~ë=é™=~íí= = Ó= ëí®êâ~=ÇÉ=ëîÉåëâ~=áåë~íëÉêå~=á=áåíÉêå~íáçåÉää~=çêÖ~å= Ó= Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=åó~=ä™åÖäáî~ÇÉ=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=áåíêçÇìÅÉê~ë=é™=

ã~êâå~ÇÉå= Ó= Éêë®íí~=ëâ~ÇäáÖ~=âÉãáâ~äáÉê=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ëâ~ÇäáÖ~= Ó= óííÉêäáÖ~êÉ=ÄÉÖê®åë~=ìíëä®ééÉå=Ñê™å=éìåâíâ®ääçê= =Ó= Ñ∏êÄ®ííê~= çãÜ®åÇÉêí~Ö~åÇÉ= çÅÜ= ëäìíäáÖ= ÇÉéçåÉêáåÖ= ~î=

éêçÇìâíÉêI=ÄóÖÖå~Çëã~íÉêá~ä=ãKãK=ëçã=áååÉÜ™ääÉê=ä™åÖäáî~ÇÉ= çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå= = sá= ìåÇÉêëíêóâÉê= îáâíÉå= ~î= ÇÉí= Ñ∏êÉëä~Öå~= çÅÜ= é™Ö™ÉåÇÉ= ™íÖ®êÇë~êÄÉíÉí=å~íáçåÉääíK=fåíÉêå~íáçåÉääí=®ê=~êÄÉíÉí=á=brI=lb`a= çÅÜ= ÇÉ= áåíÉêå~íáçåÉää~= Ü~îëJ= çÅÜ= äìÑíâçåîÉåíáçåÉêå~= ë®êëâáäí= îáâíáÖ~K= aÉí= é™Ö™ÉåÇÉ= âçåîÉåíáçåë~êÄÉíÉí= ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ= ä™åÖJ Çáëí~åëíê~åëéçêí= ~î= âîáÅâëáäîÉê= çÅÜ= â~Çãáìã= ë~ãí= ä™åÖäáî~ÇÉ= çêÖ~åáëâ~=ãáäà∏ÖáÑíÉê=Ä∏ê=áåíÉåëáÑáÉê~ëK=pí∏êêÉ=îáâí=Ä∏ê=ä®ÖÖ~ë=îáÇ= ~íí=áåâäìÇÉê~=ã®ååáëâçêë=Ü®äë~=ëçã=âêáíáëâí=ã™ííK==

mêçÄäÉãÉå= çÅÜ= çë®âÉêÜÉíÉêå~= ãÉÇ= çêÖ~åáëâ~= ãáäà∏J Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=®ê=ÇçÅâ=ÄÉíóÇäáÖí=ëí∏êêÉ=®å=Ñ∏ê=ãÉí~ääÉêI=ÉÑíÉêëçã= ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=Éå=ãóÅâÉí=ëíçê=Öêìéé=~î=®ãåÉå=î~êë=~åî®åÇåáåÖ= çÅÜ=ÉÖÉåëâ~éÉê=ÉåÇ~ëí=ÇÉäîáë=®ê=â®åÇ~K=aÉí=ë~âå~ë=âìåëâ~é=Ä™ÇÉ= çã= Ñ∏êÉâçãëíI= ëéêáÇåáåÖI= ÉñéçåÉêáåÖ= çÅÜ= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê= ~î= ã™åÖ~=çêÖ~åáëâ~=âÉãáâ~äáÉêK=aÉíí~=Ö®ääÉê=®îÉå=~äíÉêå~íáîÉå=íáää= ÇÉ=âÉãáâ~äáÉê=ëçã=á=Ç~Ö=áÇÉåíáÑáÉê~íë=ëçã=éêçÄäÉãK=cçêëâåáåÖÉå= áåçã= ÇÉëë~= çãê™ÇÉå= ®ê= Ç®êÑ∏ê= îáâíáÖK= aÉ= ÉîÉåíìÉää~= Ü®äëçêáëâÉêå~=ãÉÇ=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=Ü~ê=Üçêãçåäáâå~åÇÉ= ÉÑÑÉâíÉê= Ü~ê= ë®êëâáäí= ìééã®êâë~ãã~íë= ìåÇÉê= ëÉå~êÉ= íáÇI= çÅÜ= âê®îÉê= ë~ãä~ÇÉ= ÑçêëâåáåÖëáåë~íëÉê= Ñ∏ê= Ä®ííêÉ= ÄÉÇ∏ãåáåÖ= ~î= êáëâÉêå~K=

aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ÇÉå= êÉëíêáâíáî~= éçäáíáâÉå= î~Ç= Ö®ääÉê= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä=çÅÜ=îÉíÉêáå®êãÉÇáÅáåëâ~=éêÉé~ê~í=Ñ™ê=î~ê~= âî~ê=å®ê=pîÉêáÖÉ=åì=®ê=ãÉÇäÉã=á=brK=pîÉêáÖÉ=Ä∏ê=îÉêâ~=Ñ∏ê=ëâ®êéí= brJä~ÖëíáÑíåáåÖ=áåçã=ÇÉ=çãê™ÇÉå=Ç®ê=ÇÉí=®ê=ãçíáîÉê~í=~î=Ü®äëçJ= çÅÜ=ãáäà∏ëâ®äK=aÉíí~=Ö®ääÉê=®îÉå=íáääë~íëÉê=ëçã=Ñ®êÖ®ãåÉåI=íKÉñK= ~òçÑ®êÖ®ãåÉå=ëçã=ã™åÖ~=®ê=∏îÉêâ®åëäáÖ~=Ñ∏ê=çÅÜ=ëçã=Ü~ê=î~êáí=

= Ñ∏êÄàìÇå~=á=pîÉêáÖÉ=ãÉå=åì=êáëâÉê~ê=~íí=âçãã~=áå=á=ä~åÇÉí=áÖÉå= ãÉÇ=êáëâ=Ñ∏ê=ÜìÇìíëä~Ö=Üçë=íìëÉåí~äë=ã®ååáëâçê=ëçã=Ñ∏äàÇK= =

= RKQKR= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉêW

=

= =

= Ó= sÉêâ~= é™Çêáî~åÇÉ= áåçã= br= çÅÜ= ÇÉí= áåíÉêå~íáçåÉää~=

âçåîÉåíáçåë~êÄÉíÉí= Ñ∏ê= ãÉê= ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ= ÄÉÖê®åëåáåÖëJ ™íÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= íìåÖãÉí~ääÉêI= ë®êëâáäí= âîáÅâëáäîÉê= çÅÜ= â~Çãáìã=ë~ãí=éÉêëáëíÉåí~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=ëçã=ëéêáÇë= îá~=äìÑíI=î~ííÉå=ÉääÉê=î~êçêK= Ó= sÉêâ~= áåíÉêå~íáçåÉääí= Ñ∏ê= ~íí= Ü~äíÉêå~= ~î= â~Çãáìã= á=

Ü~åÇÉäëÖ∏ÇëÉä=ë®åâëK= Ó= hÉãááåÇìëíêáå= Ä∏ê= í~= Ñê~ã= ë™Ç~å~= ~äíÉêå~íáî= íáää=

Ü~äçÖÉåÉê~ÇÉ=éÉêëáëíÉåí~=âÉãáâ~äáÉê=ëçã=®ê=åÉÇÄêóíÄ~ê~=á= å~íìêÉå=çÅÜ=ãÉÇÑ∏ê=ãáåëâ~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêK= Ó= bå=ë®êëâáäÇ=ÑçêëâåáåÖëáåë~íë=Ä∏ê=Ö∏ê~ë=ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=®ãåÉå=

ãÉÇ=Üçêãçåäáâå~åÇÉ=ÉÑÑÉâíÉêK= Ó= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=Ä∏ê=Ñ∏êÄ®ííê~=çÅÜ=ìí∏â~=áåÑçêã~íáçåÉå=

íáää=ëíçêÜìëÜ™ääI=êÉëí~ìê~åÖÉê=ÉíÅK=ãÉÇ=ëóÑíÉ=~íí=ãáåëâ~= êáëâÉå=Ñ∏ê=ëãáííëéêáÇåáåÖK= Ó= c∏ê= ~íí= Ñ™= Çêáî~= Éå= îÉêâë~ãÜÉí= Ç®ê= ã~å= óêâÉëã®ëëáÖí=

Ü~åíÉê~ê= äáîëãÉÇÉä= Ä∏ê= ëçã= çÄäáÖ~íçêáëâí= âê~î= áåÖ™= Éå= ä®ãéäáÖ=ìíÄáäÇåáåÖ=á=äáîëãÉÇÉäëÜóÖáÉåK= = =

=

RKR== c∏êçêÉå~Ç=ã~êâ

=

= mêçÄäÉãÉí=ãÉÇ=Ñ∏êçêÉå~ÇÉ=ã~êâçãê™ÇÉå=Ü~ê=ìééã®êâë~ãã~íë= ~ääíãÉê=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=™êK=aÉëë~=Ñ∏êçêÉå~ÇÉ=çãê™ÇÉå=Ü®êê∏ê=çÑí~= Ñê™å=Ö~ãä~=åÉÇä~ÖÇ~=áåÇìëíêáÉää~=îÉêâë~ãÜÉíÉê=Ñê™å=ÇÉå=íáÇ=Ç™= ã~å=ä®í=~îäçéé=Ö™=ÇáêÉâí=ìí=á=å®êäáÖÖ~åÇÉ=î~ííÉåÇê~Ö=çÅÜ=~îÑ~ää= ÇÉéçåÉê~ÇÉë=ÉääÉê=Öê®îÇÉë=åÉê=á=ã~êâÉå=çãâêáåÖ=áåÇìëíêáåK=cê~ã= íáää=ãáäà∏ëâóÇÇëä~ÖÉåë=íáääâçãëí=NVSV=Ñ∏êÉâçã=êÉåáåÖ=~î=ìíëä®éé= ÉåÇ~ëí= á= ÄÉÖê®åë~Ç= çãÑ~ííåáåÖK= f= Éå= ê~ééçêí= Ñê™å= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= Ee~åÇäáåÖëéêçÖê~ã= Ñ∏ê= ÉÑíÉêÄÉÜ~åÇäáåÖI= o~ééçêí=QQRQI=NVVRF=ìééëâ~íí~ë=ÇÉí=íçí~ä~=~åí~äÉí=çÄàÉâí=íáää= T=MMM=ëíI=á=ÜìîìÇë~â=åÉÇä~ÖÇ~=áåÇìëíêá~åä®ÖÖåáåÖ~ê=ãÉå=®îÉå= ÖêìîçêI=~îÑ~ääëÇÉéçåáÉê=ÉíÅK=aÉí=ä™åÖëáâíáÖ~=ã™äÉí=®ê=~íí=ë~ãíäáÖ~= ÇÉëë~=çÄàÉâí=ëâ~=áÇÉåíáÑáÉê~ëI=ìåÇÉêë∏â~ëI=âä~ëëáÑáÅÉê~ë=çÅÜ=îáÇ= ÄÉÜçî=™íÖ®êÇ~ëK=f=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=~åÖÉë=ëçã=ã™äë®ííåáåÖ= Ñ∏ê=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=ÑÉã™êëéÉêáçÇÉå=~íí=ÇÉ=OMM=Ü∏Öëí=éêáçêáíÉê~ÇÉ= çãê™ÇÉå~=ëâ~=î~ê~=ìåÇÉêë∏âí~I=çÅÜ=~íí=Ü®äÑíÉå=~î=ÇÉ=éä~íëÉê=ëçã= Ç®êîáÇ= ÄÉÇ∏ãë= î~ê~= á= ÄÉÜçî= ~î= ÉÑíÉêÄÉÜ~åÇäáåÖ= ëâ~= î~ê~= ™íÖ®êÇ~ÇÉK=qçí~äí=ÄÉê®âå~ë=êÉëìêëÄÉÜçîÉí=Ñ∏ê=ÑÉã™êëéÉêáçÇÉå=íáää= Q=RMM=ãáäàçåÉê=âêçåçêK=

j®ååáëâçê= â~å= ìíë®íí~ë= Ñ∏ê= ÇáêÉâí= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= âÉãáëâ~= ®ãåÉå=ëçã=Ñ∏êçêÉå~ê=ã~êâJ=çÅÜ=î~ííÉåçãê™ÇÉå=ÖÉåçã=áåí~Ö=îá~= ãìååÉåI= ÜìÇâçåí~âí= ÉääÉê= áå~åÇåáåÖ= ~î= ~îÖáîå~= ™åÖçê= ÉääÉê= ìééîáêîä~ÇÉ= é~êíáâä~êK= fåÇáêÉâí= ÉñéçåÉêáåÖ= îá~= íKÉñK= çÇä~ÇÉ= Öê∏åë~âÉê= ÉääÉê= Ñáëâ= Ñê™å= Ñ∏êçêÉå~ÇÉ= çãê™ÇÉå= ã™ëíÉ= çÅâë™= ÄÉ~âí~ë=á=îáëë~=Ñ~ääK=pã™=Ä~êå=®ê=Éå=êáëâÖêìéé=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=â~å=Ñ™=á= ëáÖ=àçêÇ=îáÇ=ìíÉîáëíÉäëÉ=çÅÜ=äÉâK=jÉÇÉäî®êÇÉí=Ñ∏ê=àçêÇáåí~Ö=Üçë= ëã™=Ä~êå=Ü~ê=ÄÉê®âå~íë=íáää=MINÓMIO=Öê~ã=éÉê=Ç~ÖI=ãÉå=Ä~êå=ëçã= Ü~ê=Éå=∏îÉêÇêáîÉå=ÄÉå®ÖÉåÜÉí=~íí=ëíçéé~=ë~âÉê=á=ãìååÉå=â~å=Ñ™=á= ëáÖ= ~îëÉî®êí= ãÉêK= f= ∏îêáÖí= ®ê= ÇÉí= ãóÅâÉí= ëî™êí= ~íí= ìééëâ~íí~= ÉñéçåÉêáåÖÉå= çÅÜ= Ü®äëçêáëâÉêå~= ãÉÇ= Ñ∏êçêÉå~Ç= ã~êâK= bå= î®ÖäÉÇåáåÖ= Ü™ääÉê= Ñ∏ê= å®êî~ê~åÇÉ= é™= ~íí= í~ë= Ñê~ã= î~Ç= Ö®ääÉê= êáëâÉêå~=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=ã®ååáëâ~=çÅÜ=ãáäà∏I=çÅÜ=á=ÇÉåå~=ëâ~=çÅâë™= áåâäìÇÉê~ë=êáâíî®êÇÉå=Ñ∏ê=Éíí=PMJí~ä=®ãåÉåK=

fåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= ~êÄÉíëã~êâå~Çëéçäáíáëâ~= ™íÖ®êÇÉê= Ü~ê= êÉÖÉêáåÖÉå=Üáííáääë=~îë~íí=TR=ãáäàçåÉê=âê=Ñ∏ê=ÉÑíÉêÄÉÜ~åÇäáåÖ=~î= Ñ∏êçêÉå~Ç=ã~êâK=

jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉå=Ñ∏êÉëä™ê=áåÖ~=ÉÖå~=ã™ä=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê= áåçã= ÇÉíí~= çãê™ÇÉI= ìí~å= Ü®åîáë~ê= íáää= ÇÉí= ~êÄÉíÉ= ëçã= êÉÇ~å= é™Ö™ê=áåçã=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë=ê~ãK=

=

RKS== e®äëçêáëâÉê= ãÉÇ= âÉãáâ~äáÉê= á= ÜìëÜ™ääÉå=

= ^ääã®åÜÉíÉå= â~å= ìíë®íí~ë= Ñ∏ê= éêáã®ê= ÉñéçåÉêáåÖ= ~î= âÉãáëâ~= ®ãåÉå= îáÇ= Ü~åíÉêáåÖ= ~î= âÉãáëâ~= éêçÇìâíÉê= ÉääÉê= î~êçê= ëçã= áååÉÜ™ääÉê= íáääë~íí~= âÉãáëâ~= ®ãåÉåK= aÉ= ãÉëí= Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ= êáëâÉêå~=Ñ∏ê=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=Ñ∏êâåáéé~ÇÉ=ãÉÇ=éÉêëçåäáÖ=Ü~åíÉêáåÖ= ~î=âÉãáâ~äáÉê=®ê=êáëâ=Ñ∏ê=~âìí=Ñ∏êÖáÑíåáåÖ=EÑê®ãëí=Ä~êåçäóÅâëÑ~ääI= ëÉ=îáÇ~êÉ=ëíóÅâÉ=RKVF=ë~ãí=∏ÖçåáêêáíÉê~åÇÉ=ÉÑÑÉâíÉê=çÅÜ=~ääÉêÖáK= eìëÜ™ääÉåë= âÉãáâ~äáÉ~åî®åÇåáåÖ= â~å= ÇÉëëìíçã= ÄáÇê~= íáää= ~íí= ëî™êåÉÇÄêóíÄ~ê~I=Ñ~êäáÖ~=®ãåÉå=ëéêáÇë=á=ãáäà∏åK=aÉëë~=®ãåÉå=â~å= é™=ä™åÖ=ëáâí=âçãã~=~íí=ìíÖ∏ê~=Ü®äëçéêçÄäÉãI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=â~å= Ü~ãå~=á=Ñ∏Ç~I=ãÉå=çÅâë™=á=î~ííÉåI=áåçãJ=ÉääÉê=ìíçãÜìëäìÑíK=bå= ë™Ç~å= ëÉâìåÇ®ê= ÉñéçåÉêáåÖ= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= éÉêëçåäáÖ= âÉãáâ~äáÉJ ~åî®åÇåáåÖ=Çê~ÄÄ~ê=~ääíë™=áåíÉ=ÉåÄ~êí=âÉãáâ~äáÉ~åî®åÇ~êÉå=ëà®äîI= ìí~å=â~å=êÉëìäíÉê~=á=Éå=Ñ∏êÜ∏àÇ=ÄÉä~ëíåáåÖ=á=å~íìêÉå=~î=®ãåÉå= ëçã= â~å= äÉÇ~= íáää= éçíÉåíáÉää~= Ü®äëçéêçÄäÉã= Ñ∏ê= ë~ãÜ®ääÉíK= bå= ~åå~å=áåÇáêÉâí=ÉÑÑÉâí=®ê=ë™Ç~å=é™îÉêâ~å=~î=ÇÉå=óííêÉ=ãáäà∏å=ëçã= äÉÇÉê=íáää=ë®ãêÉ=äáîëâî~äáíÉíK=

aÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= Ñ™= Éå= âä~ê= ìééÑ~ííåáåÖ= çã= ëâ~Ççê= Üçë= ã®ååáëâ~= Ñ∏êçêë~â~ÇÉ= ~î= âÉãáâ~äáÉê= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= éÉêëçåäáÖ= Ü~åíÉêáåÖK=c∏ê=âêçåáëâ~=ÉÑÑÉâíÉê=®ê=ÇÉí=çÑí~=ëî™êí=~íí=Ñáåå~=Éíí= ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=Éíí=îáëëí=âÉãáëâí=®ãåÉ=çÅÜ=Éå= ìééâçããÉå= ëâ~Ç~K= aÉëëìíçã= Ñáååë= áåÖÉí= ÜÉäí®Åâ~åÇÉ= ê~ééçêíÉêáåÖëëóëíÉãI=ãçíëî~ê~åÇÉ=ÇÉí=ëçã=Ñáååë=Ñ∏ê=ä®âÉãÉÇÉäK= béáÇÉãáçäçÖáëâ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=®ê=çÑí~=ÇÉí=ÉåÇ~=ë®ííÉí=~íí=Ñ™= áåÑçêã~íáçå=çã=ä™åÖëáâíáÖ~=ÉÑÑÉâíÉê=~î=âÉãáâ~äáÉê=Üçë=ã®ååáëâ~K= p™Ç~å~=ëíìÇáÉê=®ê=~î=å~íìêäáÖ~=ëâ®ä=ëçã=êÉÖÉä=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=íáää=Éíí= âÉãáëâí= ®ãåÉI= ÉääÉê= Éå= ®ãåÉëÖêìééI= ÉääÉê= Éíí= Ü®äëçéêçÄäÉãK= a®êÑ∏ê= ®ê= ÇÉí= ëî™êí= ~íí= Ñ™= Éå= ÖçÇ= ÜÉäÜÉíëÄáäÇ= ~î= êáëâÉêå~= Ñ∏ê= âêçåáëâ~= ÉÑÑÉâíÉê= Ñ∏êâåáéé~ÇÉ= ãÉÇ= éÉêëçåäáÖ= Ü~åíÉêáåÖ= ~î= âÉãáâ~äáÉêK=

mêçÄäÉã=ãÉÇ=~ääÉêÖáÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉå=á=âÉãáëâ~=éêçÇìâíÉê= çÅÜ= î~êçê= Ö∏ê= ÇÉí= ~åÖÉä®ÖÉí= ~íí= ~êÄÉí~= îáÇ~êÉ= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= êáëâÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñê~ãâ~ää~=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíëêÉ~âíáçåÉêK=oÉÖäÉê=Ñ∏ê=~íí= ãáåëâ~=ÉñéçåÉêáåÖÉå=Ñ∏ê=åáÅâÉä=Ü~ê=ìí~êÄÉí~íëK=sáÇ~êÉ=®ê=ÇÉí= ~åÖÉä®ÖÉí= ~íí= íáääîÉêâ~êÉå= Ñ™ê= Éå= âä~ê= ëâóäÇáÖÜÉí= ~íí= ÇÉâä~êÉê~= î~êàÉ=íáääë~íë=~î=Éíí=~ääÉêÖáÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉ=á=Éå=éêçÇìâíI=®îÉå= çã= âçåÅÉåíê~íáçåÉå= ~î= ®ãåÉí= á= ÇÉå= ~âíìÉää~= éêçÇìâíÉå= Ääáê= ãóÅâÉí=ä™ÖK=bå=ë™Ç~å=êÉÖÉä=®ê=îáâíáÖ=Ñ∏ê=êÉÇ~å=ëÉåëáÄáäáëÉê~ÇÉ= éÉêëçåÉêI=ëçã=Ç™=â~å=ìåÇîáâ~=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=®ãåÉí=á=Ñê™Ö~K=

=

pçã=çî~å=å®ãåíë=âçããÉê=îá=á=âçåí~âí=ãÉÇ=Éíí=ëíçêí=~åí~ä= âÉãáëâJíÉâåáëâ~=éêçÇìâíÉê=çÅÜ=î~êçê=ëçã=ìåÇÉê=ëáå=äáîëíáÇ=â~å= ~îÖÉ=âÉãáâ~äáÉêK=^îÖáîåáåÖÉå=~î=âÉãáëâ~=®ãåÉå=ëâÉê=çÑí~=á=ëã™= ã®åÖÇÉê=íáää=çãÖáîåáåÖÉå=ÖÉåçã=ëäáí~ÖÉ=ÉääÉê=~îÇìåëíåáåÖK=bå= ÄÉíóÇÉäëÉÑìää=ÇÉä=~î=ëéêáÇåáåÖÉå=Ü~ê=ë®êëâáäí=íáÇáÖ~êÉ=ëâÉíí=Ñê™å= ~îÑ~ää=ëÉÇ~å=î~ê~å=ÉääÉê=éêçÇìâíÉå=â~ëëÉê~íëK=

aÉå= áåíÉêå~íáçåÉää~= Ü~åÇÉäå= ãÉÇ= âÉãáëâ~= éêçÇìâíÉê= çÅÜ= î~êçê=ãÉÇÑ∏ê=çÅâë™=~íí=ÇÉí=®ê=ëî™êí=~íí=Ñ™=Éå=íóÇäáÖ=ÄáäÇ=~î=Ñä∏ÇÉí= ~î= çäáâ~= âÉãáëâ~= ®ãåÉå= á= ë~ãÜ®ääÉíK= k~íáçåÉääí= Ñáååë= ÄÉÖê®åëåáåÖëäáëíçêI=ëçã=í~Öáíë=Ñê~ã=ÉåäáÖí=âêáíÉêáÉê=çã=ãáäà∏J=çÅÜ= Ü®äëçÑ~êäáÖÜÉíI= ~îëÉÇÇ~= ~íí= ÄÉÖê®åë~= ~åî®åÇåáåÖÉå= ~î= îáëë~= âÉãáâ~äáÉÖêìééÉêK= p™Ç~å~= äáëíçê= ÄÉÖê®åë~ê= ä™åÖëáâíáÖí= ®îÉå= áååÉÜ™ääÉí=~î=çäáâ~=âÉãáëâ~=®ãåÉå=á=î~êçêK=

rééã®êâë~ãÜÉí=Ü~ê=êáâí~íë=ãçí=ÉäÉâíêáëâ~=~éé~ê~íÉê=Ç®ê=íKÉñK= ëíçê~=ã®åÖÇÉê=ÄêçãÉê~ÇÉ=Ñä~ãëâóÇÇëãÉÇÉä=çÅÜ=çäáâ~=ãÉí~ääÉê= á=Ç~Ö= Ñáååë= ìééä~Öê~ÇÉK= f= î™ê~= Äçëí®ÇÉê= Ü~ê= ~åî®åÇåáåÖÉå= ~î= ãàìâÖ∏ê~êÉ=á=Öçäîã~íÉêá~ä=çÅÜ=îáëë~=íóéÉê=~î=í~éÉíÉê=ÇáëâìíÉê~íë= ìê=Ü®äëçëóåéìåâíK=píçê~=ã®åÖÇÉê=~î=ÇÉëë~=®ãåÉå=Ñáååë=ìééä~ÖJ ê~ÇÉ= á= éä~ëíã~íÉêá~ä= çÅÜ= ÑçÖã~ëëçêK= píçê~= âî~åíáíÉíÉê=

ÄáäâÉãáâ~äáÉê=çÅÜ=ëã∏êàçäàçê=~åî®åÇë=™êäáÖÉåK=píçê~=ã®åÖÇÉê=~î=

ÇÉëë~=®ãåÉå=ëéêáÇë=á=å~íìêÉåI=ÇÉäë=ÖÉåçã=ç~âíë~ãÜÉí=ãÉå=çÅâë™= ÖÉåçã=Éå=ÇáÑÑìë=ëéêáÇåáåÖK=^åî®åÇåáåÖÉå=~î=ãÉí~ääÉê=á=î®êäÇÉå= ®ê=ãóÅâÉí=ëíçêK=c®êÇáÖ~=ãÉí~ääéêçÇìâíÉê=ëäáíë=çÅÜ=âçêêçÇÉê~ê=ë™= ~íí=ãÉí~ääÉêå~=ÑêáÖ∏êëK=mä~ëíÉê=Ñáååë=~î=î®äÇáÖí=ã™åÖ~=çäáâ~=íóéÉê= ë~ãí=ãÉÇ=ÉääÉê=ìí~å=íáääë~íëÉê=~î=ã™åÖ~=çäáâ~=ëä~ÖK=sáëë~=íóéÉê=~î= éä~ëí= â~å=™íÉêîáåå~ë=ÉääÉê=Äê®åå~ë=ìí~å=ëí∏êêÉ=êáëâÉê=Ñ∏ê=Ü®äë~= ÉääÉê=ãáäà∏=ãÉÇ~å=~åÇê~=®ê=ëî™ê~êÉ=~íí=çãÜ®åÇÉêí~=é™=Éíí=ë®âÉêí= ë®ííK= ^åÇê~= ã~íÉêá~ä= ëçã= íKÉñK= íÉñíáäáÉê= â~å= î~ê~= ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ= ãÉÇ=âÉãáâ~äáÉê=ëçã=ÑêáÖ∏êë=îáÇ=íî®ííK=

oáëâÉêå~= ãÉÇ= éÉêëçåäáÖ= Ü~åíÉêáåÖ= ~î= î~êçê= ãÉÇ= íáääë~íí~= Ñ~êäáÖ~=âÉãáëâ~=®ãåÉå=Ä∏êI=ëçã=çî~å=å®ãåíëI=áåíÉ=ÉåÄ~êí=ëÉë=é™= áåÇáîáÇåáî™K= mçíÉåíáÉää~= êáëâÉê= â~å= çÅâë™= ìééâçãã~= ëçã= Éíí= êÉëìäí~í=~î=ÇÉå=ëíçê~=îçäóãÉå=çÅÜ=ëéêáÇåáåÖÉå=~î=îáëë~=î~êçêI= äáâëçã=ÇÉå=ìééä~ÖêáåÖ=á=ë~ãÜ®ääÉíI=ëçã=â~å=ëâÉ=~î=Ñ~êäáÖ~=ëî™êJ= ÉääÉê=çåÉÇÄêóíÄ~ê~=®ãåÉåI=ëçã=ãÉí~ääÉê=ÉääÉê=ëí~Äáä~=çêÖ~åáëâ~= Ñ∏êÉåáåÖ~êK= aÉåå~= ìééä~ÖêáåÖ= äÉÇÉê= íáää= ÇáÑÑìë~= ìíëä®ééK= aÉ= ~âíìÉää~=®ãåÉå~=ëéêáÇë=çÅÜ=Ñ∏êÇÉä~ë=é™=çäáâ~=ë®íí=á=ãáäà∏å=çÅÜ=å™ê= ëÉÇ~å=ã®ååáëâ~å=ÖÉåçã=ëÉâìåÇ®ê=ÉñéçåÉêáåÖ=îá~=Ñ∏Ç~I=ÇêáÅâëJ î~ííÉå=çÅÜ=äìÑíK=

j™äÉí=Ñ∏ê=âçåíêçääÉå=~î=âçåëìãÉåííáääÖ®åÖäáÖ~=éêçÇìâíÉê=Ä∏ê= î~ê~=~íí=áåÖ~=çå∏ÇáÖ~=êáëâÉê=ÖçÇí~ëI=î~êâÉå=é™=âçêí=ÉääÉê=ä™åÖ=ëáâíK= aÉíí~=Ä∏ê=Ö®ää~=ë™î®ä=Ñ∏ê=éêáã®ê=ëçã=ëÉâìåÇ®ê=ÉñéçåÉêáåÖK=aÉí=

= Ö®ääÉê= çÅâë™= é™îÉêâ~å= é™= ÇÉå= óííêÉ= ãáäà∏åK= hçåíêçääÉå= ~î= âÉãáâ~äáÉê=á=î~êçê=Ä∏ê=ìí∏â~ëK=bÑíÉêëçã=Ü~åÇÉäå=ãÉÇ=î~êçê=®ê= ÖäçÄ~äI= ®ê= ÇÉí= îáâíáÖí= ~íí= ~êÄÉíÉí= ëâÉê= íáää= ÄÉíóÇ~åÇÉ= ÇÉä= á= ÇÉí= áåíÉêå~íáçåÉää~= ë~ã~êÄÉíÉí= ê∏ê~åÇÉ= âÉãáâ~äáÉâçåíêçääK= £â~Ç= âìåëâ~é=çã=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉâçãëí=~î=âÉãáëâ~=®ãåÉå=ëçã= ~åî®åÇë= á= âçåëìãÉåíéêçÇìâíÉêI= ë®êëâáäí= á= î~êçêI= âê®îë= Ñ∏ê= ~íí= âçåíêçää~êÄÉíÉí=ëâ~=Ääá=ÉÑÑÉâíáîíK=cçêíë~íí=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ=~î=êÉÖäÉêå~= Ñ∏ê=Ü®äëçÑ~êäáÖ~=®ãåÉå=á=âçåëìãÉåíéêçÇìâíÉêI=íKÉñK=î~Ç=Ö®ääÉê= éêçÇìâíáåÑçêã~íáçåI= Ü~åíÉêáåÖë~åîáëåáåÖ~ê= çÅÜ= ë®âê~= Ñ∏êé~ÅâåáåÖ~ê=®ê=~åÇê~=îáâíáÖ~=™íÖ®êÇÉêK==

aÉå= á= ã~à= NVVS= íáääë~íí~= hÉãáâçããáíí¨å= Ü~ê= ÄäK~K= Ñ™íí= á= ìééÇê~Ö= ~íí= Ö∏ê~= Éå= ÄÉÇ∏ãåáåÖ= ~î= Üìê= êáëâé~åçê~ã~í= ∏îÉê= âÉãáëâ~= ®ãåÉå= ëÉê= ìíI= ë~ãí= ~íí= ä®ãå~= Ñ∏êëä~Ö= íáää= ã™ä= çÅÜ= ~åÖêÉééëë®íí=áåçã=âÉãáâ~äáÉéçäáíáâÉåK=

= = RKT== _ìääÉê

=

= =

RKTKN= _ìääÉêëí∏êåáåÖ~ê

=

= _ìääÉê=ÄÉê∏ê=á=å™Öçå=Ñçêã=å®ëí~å=~ää~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=ÇÉÑáåáÉê~ë= ëçã=áÅâÉ=∏åëâî®êí=äàìÇK=_ìääÉê=â~å=áååÉÄ®ê~=ëí∏êåáåÖ=~î=ë∏ãå= çÅÜ=îáä~=ÖÉåçã=~íí=ÇÉí=í~ê=ä®åÖêÉ=íáÇ=áåå~å=ã~å=ëçãå~ê=ÉääÉê=~íí= ë∏ãåÉåë=âî~äáíÉí=Ñ∏êë®ãê~ëI=îáäâÉí=çÅâë™=é™îÉêâ~ê=î™êí=Ç~ÖäáÖ~= äáîK= _ìääÉê= â~å= çÅâë™= äÉÇ~= íáää= âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉêI= ëî™êáÖÜÉíÉê= ~íí= Ü∏ê~= î~Ç= ~åÇê~= ë®ÖÉê= á=Éå=âçåîÉêë~íáçå=ÉääÉê=á= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=~íí=ã~å=äóëëå~ê=é™=ê~Çáç=ÉääÉê=qsK=hê~ÑíáÖí=ÄìääÉê= â~å=ÜÉäí=ÉääÉê=ÇÉäîáë=Ñ∏êëí∏ê~=Ü∏êëÉäçêÖ~åÉí=îáäâÉí=â~å=äÉÇ~=íáää= ëçÅá~ä=áëçäÉêáåÖ=çÅÜ=ëíçêí=äáÇ~åÇÉK=qáååáíìë=E∏êçåëìëåáåÖ~êF=çÅÜ= íÉãéçê®ê~= Ü∏êëÉäåÉÇë®ííåáåÖ~ê= ®ê= î~åäáÖ~= ÉÑíÉê= ÄÉë∏â= é™= âçåëÉêíÉê= çÅÜ= ÇáëâçíÉâK= _Éëí™ÉåÇÉ= Ü∏êëÉäåÉÇë®ííåáåÖ~ê= Ñ∏êÉJ âçããÉêK=aÉå=î~åäáÖ~ëíÉ=ÉÑÑÉâíÉå=~î=ÄìääÉê=ìí~åÑ∏ê=~êÄÉíëäáîÉí=®ê= ÇçÅâ=ëí∏êåáåÖ=á=Ñçêã=~î=~ääã®åí=çÄÉÜ~Ö=çÅÜ=?ëíêÉëë?K=

aÉ= åÉÖ~íáî~= ÉÑÑÉâíÉêå~= ~î= ÄìääÉê= á= ë~ãÜ®ääÉí= ®ê= ë™äÉÇÉë= ~î= çäáâ~= ëä~ÖI= ãÉå= çÑí~ëí= áåíÉ= ÇáêÉâí= âçééä~ÇÉ= íáää= ëàìâäáÖÜÉí= á= ÉÖÉåíäáÖ=ÄÉã®êâÉäëÉK=_ìääÉê=®ê=ÇçÅâ=ë~ååçäáâí=ÇÉå=ãáäà∏ëí∏êåáåÖ= ëçã=ÄÉê∏ê=ÑäÉëí=~åí~ä=ã®ååáëâçê=çÅÜ=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=®ê=ÄìääÉêëí∏êÇ~= â~å=ÇÉíí~=áååÉÄ®ê~=Éå=~ääî~êäáÖ=Ñ∏êë®ãêáåÖ=~î=äáîëâî~äáíÉíÉåK=

=

f=Äáä~Ö~=N=íáää=jáäà∏e®äëçìíêÉÇåáåÖÉå=ÄÉëâêáîë=Ç~ÖÉåë=âìåëâ~é= çã= ÄìääÉê= çÅÜ= ÇÉëë= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêK= oáëâÉê= Ñ∏ê= Ü∏êëÉäëâ~ÇçêI= ÄìääêÉíë= ä™åÖëáâíáÖ~= ÉÑÑÉâíÉê= é™= Ü®äë~åI= ÄìääÉêâ®ääçê= ë~ãí= ÇÉí= ™íÖ®êÇë~êÄÉíÉ=ëçã=ÄÉÇêáîë=ãçí=ÄìääÉê=ÄÉëâêáîëK=

aÉ= ëí∏êëí~= â®ääçêå~= íáää= ÄìääÉêëí∏êåáåÖ~ê= ®ê= íê~ÑáâÉå= ë~ãí= ëí∏ê~åÇÉ= Öê~åå~êK= jÉÇ= ìíÖ™åÖëéìåâí= Ñê™å= Éíí= ~åí~ä= ÄÉëî®êëëíìÇáÉê=á=çäáâ~=âçããìåÉê=á=ä~åÇÉí=ÄÉÇ∏ãë=~íí=ìåÖÉÑ®ê=RÓ NM=éêçÅÉåí=EQMM=MMMÓVMM=MMM=éÉêëçåÉêF=~î=ä~åÇÉíë=ÄÉÑçäâåáåÖ= ìééëâ~íí~ë=î~ê~=ãóÅâÉí=ëí∏êÇ~=~î=íê~ÑáâÉåK=råÖÉÑ®ê=OÓS=éêçÅÉåí= EOMM=MMMÓSMM=MMM=éÉêëçåÉêF=~î=ÄÉÑçäâåáåÖÉå=ìééëâ~íí~ë=î~ê~= ãóÅâÉí= ëí∏êÇ~= ~î= Öê~åå~êK= jçíëî~ê~åÇÉ= ~åÇÉä= Ñ∏ê= ëí∏êÇ~= ~î= ÄìääÉê= Ñê™å= áåÇìëíêáÉê= ®ê= NÓO= éêçÅÉåí= ENMM=MMMÓOMM=MMM= éÉêëçåÉêFK=

råÖÉÑ®ê=NIR=ãáäàçåÉê=ã®ååáëâçê=á=ä~åÇÉí=ÄÉê®âå~ë=ÉñéçåÉê~ë= Ñ∏ê=ÄìääÉêåáî™Éê=Ñê™å=íê~ÑáâÉå=ìí~åÑ∏ê=ëáå=Äçëí~Ç=ëçã=∏îÉêëíáÖÉê= RR=Ç_^I=ÇÉí=ã™ä=ëçã=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=Ñ∏êëä~Öáí=é™=ä™åÖ=ëáâíK= ^åÇÉäÉå=ÉñéçåÉê~ÇÉ=∏îÉê=ÇÉåå~=åáî™=Ü~ê=íáÇáÖ~êÉ=î~êáí=Ü∏ÖêÉI=Å~= íêÉ= ãáäàçåÉêI= ãÉå= Ü~ê= ãáåëâ~í= ÄäK~K= é™= ÖêìåÇ= ~î= ~íí= ÄìääÉêë~åÉêáåÖë™íÖ®êÇÉê=Ü~ê=Öàçêíë=ë~ãí=~íí=ëíçê~=ÖÉåçãÑ~êíëäÉÇÉê= Ebìêçé~î®Ö~ê=ÉíÅKF=Ü~ê=Ñäóíí~íë=ìí~åÑ∏ê=í®íçêíÉêå~K=cçêíÑ~ê~åÇÉ= ™íÉêëí™ê= ÇçÅâ= Éíí= çãÑ~íí~åÇÉ= ÄìääÉêë~åÉêáåÖë~êÄÉíÉ= áåå~å= ÇÉí= ä™åÖëáâíáÖ~=ã™äÉí=å™ëK=

pçÅá~äëíóêÉäëÉåë=êáâíî®êÇÉå=Ñ∏ê=ÄìääÉê=áåçãÜìë=®ê=PM=Ç_^=Ñ∏ê= Éâîáî~äÉåí=äàìÇåáî™=EâçåíáåìÉêäáÖí=ÄìääÉêFK=c∏ê=ã~ñáã~ä=äàìÇåáî™= ®ê= êáâíî®êÇÉí= PRÓQR= Ç_^K= c∏ê= ä™ÖÑêÉâîÉåí= ÄìääÉê= Ñáååë= çäáâ~= êáâíî®êÇÉå=Ñ∏ê=çäáâ~=ÑêÉâîÉåëÉêK= = =

= mêáçêáíÉê~ÇÉ=éêçÄäÉãW=ëí∏êåáåÖ~ê=Ñê™å=Ö~íìíê~Ñáâ=çÅÜ=ëí∏ê~åÇÉ= Öê~åå~êK= = = = jçíáîÉí=íáää=ÇÉåå~=éêáçêáíÉêáåÖ=®ê=~íí=®îÉå=çã=ÄìääÉêëí∏êåáåÖ~ê= áåíÉ=äÉÇÉê=íáää=~ääî~êäáÖ~êÉ=ÉÑÑÉâíÉê=á=Ñçêã=~î=ëàìâäáÖÜÉí=ë™=é™îÉêâ~ê= ÄìääÉê= ã™åÖ~= ã®ååáëâçê= ãÉÇ= çÑí~= ~ääî~êäáÖ~= áåëâê®åâåáåÖ~ê= á= äáîëâî~äáíÉíÉåK= = = = = =

=

RKTKO= _ÉÑáåíäáÖ~=ã™ä

=

= oáâëÇ~ÖÉå=ÄÉëäìí~ÇÉ=NVVNI=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=~íí=Éå=ê~Ç=ã™ä=Ñ∏ê= ÇÉå=Ñê~ãíáÇ~=ãáäà∏éçäáíáâÉå=~åíçÖëI=çÅâë™=çã=Éíí=ã™ä=Ñ∏ê=ÄìääÉêW=

?_ìääêÉí= á= í®íçêíÉê= Ä∏ê= ãáåëâ~= ë™= ~íí= ÇÉí= âçããÉê= ~íí= äáÖÖ~= ìåÇÉê=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë=åìî~ê~åÇÉ=êáâíäáåàÉêK?=

oáâëÇ~ÖÉå= ~åÖ~î= áåÖÉå= íáÇëÖê®åë= å®ê= ÇÉíí~= ã™ä= ëâ~= î~ê~= ìééÑóääíK=j™äÉí=âçééä~ë=íáää=_oüaI=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë=Ñ∏êëä~Ö=íáää= ~ääã®åå~=ê™Ç=çã=íê~ÑáâÄìääÉêI=Ç®ê=ÇÉí=~åÖÉë=~íí=ÄìääÉêåáî™Éê=Ñê™å= î®Öíê~ÑáâÉå= é™= ëáâí= Ä∏ê= ìåÇÉêëíáÖ~= = RR= Ç_^= ëçã= Éâîáî~äÉåí= äàìÇåáî™=Ñ∏ê=Éíí=ÇóÖåK=

oáâëÇ~ÖÉå= ~åíçÖ= NVVQ= Éå= Ü~åÇäáåÖëéä~å= ãçí= ÄìääÉê= ëçã= ÄóÖÖÉê=é™=ìíêÉÇåáåÖëÄÉí®åâ~åÇÉí=?e~åÇäáåÖëéä~å=ãçí=ÄìääÉê?= Eplr=NVVPWSRF=ëçã=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=~ää~=ë~ãÜ®ääÉíë=ÄìääÉêéêçÄäÉãK= aÉí=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™äÉí=î~ê=~ííW=

?_ìääÉêëí∏êåáåÖ~êå~=á=ë~ãÜ®ääÉí=ëâ~ää=ÄÉÖê®åë~ë=âê~ÑíáÖí=ë™î®ä= ~îëÉÉåÇÉ=äàìÇåáî™Éêå~ë=Ü∏àÇ=ëçã=~îëÉÉåÇÉ=~åí~äÉí=ã®ååáëâçê= ëçã=ìíë®ííë=Ñ∏ê=ÄìääÉê?K=

sáÇ= êáâëÇ~ÖÉåë= ÄÉÜ~åÇäáåÖ= ~î= Ü~åÇäáåÖëéä~åÉå= ãçí= ÄìääÉê= ê™ÇÇÉ=ÉåáÖÜÉí=çã=~íí=ÇÉí=âê®îë=âê~ÑíÑìää~=™íÖ®êÇÉê=ãçí=ÄìääÉê=á= î™ê=çãÖáîåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=íáääÑ∏êë®âê~=ã®ååáëâçê=Éå=ÖçÇ=ãáäà∏=ëçã= áåíÉ=åÉÖ~íáîí=áåîÉêâ~ê=é™=Ü®äë~=çÅÜ=î®äÄÉÑáåå~åÇÉK= = =

RKTKP= c∏êëä~Ö=íáää=ã™ä

=

= aÉí= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= ã™äÉí= ëçã= êáâëÇ~ÖÉå= ÄÉëäìí~í= çã= NVVQI= á= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=~íí=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉå=ãçí=ÄìääÉê=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉëI=çÅÜ= ÇÉí=ãÉê=éêÉÅáëÉê~ÇÉ=ã™äÉí=ëçã=êáâëÇ~ÖÉå=~åíçÖ=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ= ~íí= ãáäà∏éêçéçëáíáçåÉå= ?bå= ÖçÇ= äáîëãáäà∏?= ENVVMLVNWVMF= ÄÉÜ~åÇä~ÇÉëI=Ä∏ê=âçãéäÉííÉê~ë=ë™=~íí=ÇÉ=í®ÅâÉê=Ä™ÇÉ=k~íìêî™êÇëJ îÉêâÉíë= êáâíäáåàÉê= çÅÜ= pçÅá~äëíóêÉäëÉåë= êáâíî®êÇÉå= Ñ∏ê= ÄìääÉê= áåçãÜìëI= áåâäìëáîÉ= ä™ÖÑêÉâîÉåí= ÄìääÉêK= k®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ã™äÉíë= âçééäáåÖ=íáää=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë=êáâíäáåàÉê=Ä∏ê=áåíÉ=ÉåÄ~êí=îÉêâÉíë= Ñ∏êëä~Ö=íáää=êáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=î®Öíê~ÑáâÉå=™ëóÑí~ë=ìí~å=çÅâë™=ÇÉ=Ñ∏êëä~Ö= íáää= êáâíäáåàÉê= Ñ∏ê= ÄìääÉê= Ñê™å= ëé™êÄìåÇÉå= íê~Ñáâ= çÅÜ= ÑäóÖ= ëçã= ™íÉêÑáååë=á=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë=ê~ééçêí=?jáäà∏=VP?K= = =

= £îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™ä= =

= Ó= _ìääÉêëí∏êåáåÖ~êå~=á=ë~ãÜ®ääÉí=ëâ~=ÄÉÖê®åë~ë=âê~ÑíáÖíK= = = = aÉäã™ä= =

= Ó= _ìääÉêåáî™Éêå~=á=í®íçêíÉê=çÅÜ=á=áåçãÜìëãáäà∏Éê=ëâ~=ìåÇÉêJ

ëíáÖ~=åìî~ê~åÇÉ=êáâíäáåàÉêK=EhçãéäÉííÉêáåÖ=~î=êáâëÇ~ÖÉåë= ã™ä=Ñê™å=NVVN=ë™=~íí=®îÉå=ÄìääÉê=áåçãÜìë=áåâäìÇÉê~ëKF= _ìääÉêåáî™å=á=í®íçêíÉê=Ä∏ê=ë™äÉÇÉë=ìåÇÉêëíáÖ~=RR=Ç_^=ëçã= Éâîáî~äÉåí=äàìÇåáî™K=_ìääÉêåáî™å=áåçãÜìë=Ä∏ê=ìåÇÉêëíáÖ~= PM=Ç_^=ëçã=Éâîáî~äÉåí=äàìÇåáî™K= = = =

RKTKQ= aáëâìëëáçå=çã=ä®ÖÉí=çÅÜ=íáÇáÖ~êÉ=™íÖ®êÇÉê

=

= f=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=~íí=êáâëÇ~ÖÉå=~åíçÖ=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉå=ãçí=ÄìääÉê= NVVQ=Ö~îë=Éíí=~åí~ä=ìééÇê~Ö=íáää=~åëî~êáÖ~=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=jÉÇ=Éå= ÖçÇ= äàìÇãáäà∏= ~îëÉë= á= ÇÉåå~= Ü~åÇäáåÖëéä~å= Éå= ãÉÇÉääàìÇåáî™= ìåÇÉê=ÇóÖåÉí=ëçã=á=í®íçêíÉê=ìåÇÉêëíáÖÉê=QMÓQR=Ç_^K=rééÇê~ÖÉå= çãÑ~íí~ÇÉ= ë™î®ä= ™íÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ÄìääêÉí= ëçã= Ñ∏ê= ~íí= ìíîÉÅâä~= ÄÉÇ∏ãåáåÖëÖêìåÇÉê= ~îëÉÉåÇÉ= ÄìääêÉíë= ÉÑÑÉâíÉêK= oÉÖÉêáåÖÉå= âçåëí~íÉê~ÇÉ= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= éêçéçëáíáçåÉå= NVVPLVQWONR=Ee~åÇäáåÖëéä~å=ãçí=ÄìääÉêF=~íí=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= ®îÉå=Ñçêíë®ííåáåÖëîáë=Ü~ê=ÇÉí=ë~ãä~ÇÉ=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=ÄìääÉêÑê™Öçê=á= ÇÉå= óííêÉ= ãáäà∏å= çÅÜ= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= Ö~îë= Éå= ê~Ç= Ñçêíë~íí~= ~êÄÉíëJ= çÅÜ= ìíêÉÇåáåÖëìééÖáÑíÉêK= jÉÇ= ~åäÉÇåáåÖ= ~î= ÇÉëë~= ìééÇê~Ö=~êÄÉí~ê=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíI=á=ë~ãê™Ç=ãÉÇ=∏îêáÖ~=ÄÉê∏êÇ~I= Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=ãÉÇ=~íí=í~=Ñê~ã=Éå=Ü~åÇäáåÖëéä~å=ãçí=?ÉñíÉêåí= ÄìääÉê?=EÄìääÉê=á=ÇÉå=óííêÉ=ãáäà∏åFK=bíí=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ëóÑíÉ=ãÉÇ= ÇÉíí~= éêçÖê~ã= ®ê= ~íí= ë~ãçêÇå~= ÄìääÉê~êÄÉíÉí= áåçã= çäáâ~= çãê™ÇÉåI= íKÉñK= î®Öíê~ÑáâI= í™Öíê~ÑáâI= ÑäóÖíê~ÑáâI= ~êÄÉíëãáäà∏= çÅÜ= Äçëí~Çëãáäà∏K= ^åëî~êÉí= Ñ∏ê= ÄìääÉê™íÖ®êÇÉê= äáÖÖÉê= é™= ÇÉ= çäáâ~= ëÉâíçêëãóåÇáÖÜÉíÉêå~= Es®ÖîÉêâÉíI= _~åîÉêâÉíI= iìÑíÑ~êíëîÉêâÉí= ãKÑäKF= çÅÜ= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë= êçää= á= ÇÉíí~= ~êÄÉíÉ= Ääáê= ~íí= î~ê~= é™Çêáî~åÇÉ=çÅÜ=ë~ãã~åÜ™ää~åÇÉK=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=çÅÜ=_çîÉêâÉí= ÇÉäí~ê= ë™= ~íí= ÄìääÉê= á= áåçãÜìëãáäà∏= áåíÉÖêÉê~ë= á= éêçÖê~ããÉíK= fåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ÇÉåå~=Ü~åÇäáåÖëéä~å=ëâ~=ÇÉäã™ä=í~ë=Ñê~ã=ãÉÇ= ëáâíÉ=é™=ÇÉí=ä™åÖëáâíáÖ~=ã™ä=ëçã=êáâëÇ~ÖÉå=~åíçÖ=NVVQK=

=

k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=á=ê~ééçêíÉå=jáäà∏=VP=Ó=qê~ÑáâÉå=çÅÜ= ãáäà∏å=Eê~ééçêí=QOMRF=Ñ∏êÉëä~Öáí=ãáäà∏âî~äáíÉíëã™ä=Ñ∏ê=ÄìääÉê=Ñê™å= î®Öíê~ÑáâI= ëé™êÄìåÇÉå= íê~Ñáâ= ë~ãí= ÑäóÖK= m™= ëáâí= Ä∏ê= ÉåäáÖí= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=ÇÉå=Éâîáî~äÉåí~=äàìÇåáî™å=ìíçãÜìë=Ñê™å=ÇÉëë~= â®ääçê=ìåÇÉêëíáÖ~=RR=Ç_^K=

pçÅá~äëíóêÉäëÉå=Ü~ê=á=ã~êë=NVVS=ÄÉëäìí~í=çã=êáâíî®êÇÉå=Ñ∏ê= ÄìääÉê=áåçãÜìë=Ñ∏ê=ë~åáí®ê=çä®ÖÉåÜÉíI=áåâäìëáîÉ=êáâíî®êÇÉå=Ñ∏ê= ä™ÖÑêÉâîÉåí= ÄìääÉê= ë~ãí= Ü∏Ö~= äàìÇåáî™Éê= îáÇ= âçåëÉêíÉê= çÅÜ= ÇáëâçíÉâK= oáâíî®êÇÉí= Ñ∏ê= Éâîáî~äÉåí= äàìÇåáî™= EâçåíáåìÉêäáÖí= ÄìääÉêF=®ê=PM=Ç_^K=c∏ê=ã~ñáã~ä=äàìÇåáî™=®ê=êáâíî®êÇÉí=PRÓQR= Ç_^K= c∏ê= ä™ÖÑêÉâîÉåí= ÄìääÉê= Ñáååë= çäáâ~= êáâíî®êÇÉå= Ñ∏ê= çäáâ~= ÑêÉâîÉåëÉêK= c∏ê= Ü∏Ö~= äàìÇåáî™Éê= îáÇ= ÇáëâçíÉâI= âçåëÉêíÉê= ÉíÅK= êÉâçããÉåÇÉê~ë=Ü∏Öëí=NMM=Ç_^=ëçã=Éâîáî~äÉåí=äàìÇåáî™=çÅÜ=NNR= Ç_^=ëçã=ã~ñáã~ä=äàìÇåáî™K=

_çîÉêâÉí= Ü~ê= á= ëáå~= ÄóÖÖêÉÖäÉê= âê~î= é™= ~íí= äàìÇåáî™å= Ñê™å= áåëí~ää~íáçåÉê=á=ÄóÖÖå~ÇÉå=áåíÉ=Ñ™ê=∏îÉêëâêáÇ~=PM=Ç_^=á=ëçîêìã= çÅÜ=î~êÇ~Öëêìã=çÅÜ=PR=Ç_^=á=â∏âK=

f=ÄÉí®åâ~åÇÉí=?e~åÇäáåÖëéä~å=ãçí=ÄìääÉê?=Eplr=NVVPWSRF= âçåëí~íÉê~ÇÉë=~íí=äàìÇáëçäÉêáåÖÉå=ãÉää~å=Äçëí®ÇÉê=®ê=ÉÑíÉêë~ííK= aÉíí~=ÄÉêçê=á=Ü∏Ö=Öê~Ç=é™=~íí=ÄìääÉêáëçäÉêáåÖÉå=áåíÉ=®ê=~åé~ëë~Ç= íáää= Ç~ÖÉåë= ÄìääÉêâ®ääçê= çÅÜ= äáîëã∏åëíÉêK= f= éêçéçëáíáçåÉå= NVVPLVQWONR=Ñ∏êÉëäçÖë=~íí=_çîÉêâÉí=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~âí∏êÉêå~= é™= Äçëí~Çëã~êâå~ÇÉå= ëâìääÉ= ìí~êÄÉí~= Éíí= ÑêáîáääáÖí= äàìÇâä~ëëJ åáåÖëëóëíÉã=Ñ∏ê=Äçëí®ÇÉêI=îáäâÉí=êÉëìäíÉê~ÇÉ=á=Éå=ëîÉåëâ=ëí~åÇ~êÇ= Epp=MOROSTF=Ñ∏ê=äàìÇâä~ëëåáåÖ=~î=ìíêóããÉå=á=ÄóÖÖå~ÇÉêI=~îëÉÇÇ= ~íí= ~åî®åÇ~ë= Ñ∏ê= î®êÇÉêáåÖ= ~î= äàìÇâäáã~í= á= Äçëí~ÇëÜìëK= hä~ëëåáåÖÉå=â~å=~åî®åÇ~ë=îáÇ=ë™î®ä=åóJ=ëçã=çãÄóÖÖå~Ç=çÅÜ=ÖÉê= âçåëìãÉåíÉêå~= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= î®äà~= Äçëí~Ç= ÉÑíÉê= ÄÉÜçî= ~î= íóëíå~ÇK= _çîÉêâÉí= ~êÄÉí~ê= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉåå~= ëí~åÇ~êÇ= ëâ~= Ñ™= ÖÉåçãëä~Ö=á=∏îêáÖ~=åçêÇáëâ~=ä®åÇÉêK=

sáÇ~êÉ=Ü~ê=_çîÉêâÉí=áåÑ∏êí=âçãéäÉííÉê~åÇÉ=âê~î=Ñ∏ê=ÄìääÉê= Ñê™å=áåëí~ää~íáçåÉê=á=ÄóÖÖå~ÇÉêI=á=ìíêóããÉå=Ñ∏ê=ë∏ãå=çÅÜ=îáä~K= _çîÉêâÉí=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=ãÉÇ=~íí=ëÉ=∏îÉê=Ñê™Ö~å=çã=~íí= ®åÇê~=âê~îÉå=é™=äìÑíJ=çÅÜ=ëíÉÖäàìÇëáëçäÉêáåÖ=á=Äçëí®ÇÉêK=

_çîÉêâÉí=çÅÜ=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=ëâ~=ÉåäáÖí=ìééÇê~Ö=á=ÄìääÉêJ éêçéçëáíáçåÉå=ENVVPLVQWONRF=ÖÉ=ê™Ç=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=ãÉíçÇÉê=Ñ∏ê= ~íí=å™=Éå=ÖçÇ=äàìÇåáî™=ãÉÇ=Üà®äé=~î=Ñóëáëâ=éä~åÉêáåÖK=

k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=á=ìééÑ∏äàåáåÖ=~î=åáç=å~íáçåÉää~=ãáäà∏ã™ä= Eê~ééçêí= QQTOI= NVVRF= ÄäK~K= Öê~åëâ~í= ã™äÉí= Ñ∏ê= ÄìääÉêK= aÉå= âçêíëáâíáÖ~= ã™äåáî™å= TM= Ç_^= Éâîáî~äÉåí= äàìÇåáî™= ìíçãÜìë= âçããÉê=áåíÉ=~íí=ìééå™ë=íáää=™ê=OMMMK=

=

f= Ñ∏êëí~= Ü~åÇ= Ä∏ê= ã~å= Ñ∏êë∏â~= ãáåëâ~= ÄìääêÉí= îáÇ= â®ää~å= ÖÉåçã=~íí=ÄäK~K=ë~íë~=é™=íÉâåáëâ~=ä∏ëåáåÖ~ê=ëçã=ãáåëâ~ê=ÄìääÉêJ ~äëíêáåÖÉå=ë~ãí=ÖÉåçã=~íí=ã®ååáëâçê=ÖÉåçã=ëáå~=ÄÉíÉÉåÇÉå=áåíÉ= ~äëíê~ê=çå∏ÇáÖí=ÄìääÉêK=k®ëí~=ëíÉÖ=®ê=~íí=Ç®ãé~=ÇÉí=ÄìääÉê=ëçã= íêçíë=ë™Ç~å~=™íÖ®êÇÉê=ìééëí™êK=aÉí=®ê=å~íìêäáÖíîáë=Éå=Ü®ãã~åÇÉ= Ñ~âíçê=~íí=ÄìääÉêÇ®ãé~åÇÉ=™íÖ®êÇÉê=çÑí~ëí=®ê=Çóê~I=ë®êëâáäí=å®ê=ÇÉí= Ö®ääÉê= Ç®ãéåáåÖ= ~î= íê~ÑáâÄìääêÉí= EÄìääÉêî~ää~êI= ÄìääÉêéä~åâI= Ñ~ë~ÇLÑ∏åëíÉêáëçäÉêáåÖ=ÉíÅKFK=

lâä~êÜÉíÉê= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= îÉã= ëâ~= ÄÉí~ä~= ®ê= Éå= ~åå~å= Ü®ãã~åÇÉ= Ñ~âíçêK= f= îáëë= ã™å= Ñáååë= çÅâë™= Éå= âçåÑäáâí= ãÉää~å= îÉåíáä~íáçå= çÅÜ= ÄìääÉêK= £â~Ç= îÉåíáä~íáçå= â~å= ÖÉ= Ü∏ÖêÉ= äìÑíJ Ü~ëíáÖÜÉí=á=îÉåíáä~íáçåëÇçåÉå=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=ÄìääÉêK= cä®âí~ê= â~å= ÖÉ= ìééÜçî= íáää= ä™ÖÑêÉâîÉåí= ÄìääÉêK= s®äÄóÖÖÇ~=çÅÜ= ìåÇÉêÜ™ääå~=îÉåíáä~íáçåëëóëíÉã=ãáåëâ~ê=êáëâÉå=Ñ∏ê=ÄìääÉê=Ñê™å= íKÉñK=Ñä®âí~êå~K=

båäáÖí=Éå=ë~ãã~åëí®ääåáåÖ=ëçã=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=Öàçêí=Ñ∏ê= jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉå=NVVS=ê∏ê~åÇÉ=ìééëâ~íí~ÇÉ=âçëíå~ÇÉê=Ñ∏ê= ~íí= å™= SR= Ç_^= ìíçãÜìë= Eëçã= Éâîáî~äÉåí= äàìÇåáî™FI= ÄÉê®âå~ë= ÇÉëë~=ìééÖ™=íáää=Å~=P=ãáäà~êÇÉê=âêçåçêK=hçëíå~ÇÉêå~=Ñ∏ê=™íÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ÄìääÉê= Ñê™å= î®Öíê~Ñáâ= ìééëâ~íí~ë= íáää= Å~= OIO= ãáäà~êÇÉê=âêçåçê=çÅÜ=âçëíå~ÇÉê=Ñ∏ê=í™Öíê~Ñáâ=êÉëéÉâíáîÉ=ÑäóÖ=Å~= RMM=ãáäàçåÉê=êÉëéÉâíáîÉ=NSM=ãáäàçåÉê=âêçåçêK=

oÉÖÉêáåÖÉå= Ü~ê= ~îë~íí= RM= ãáäàçåÉê= âê= Ñ∏ê= ÄìääÉêJ ë~åÉêáåÖë™íÖ®êÇÉê=á=ëóÑíÉ=~íí=ëâ~é~=ëóëëÉäë®ííåáåÖ=çÅÜ=ë~ãíáÇáÖí= Ñ∏êÄ®ííê~=ãáäà∏å=Eéêçéçëáíáçå=NVVQLVRWORFK=jÉÇäÉå=~ÇãáåáëíÉê~ë= ~î=s®ÖîÉêâÉíI=çÅÜ=~îëÉë=~íí=~åî®åÇ~ë=íáää=ìíÄóíÉ=~î=Ñ∏åëíÉê=ÉääÉê= âçãéäÉííÉêáåÖ=ãÉÇ=áåë~íëêìíçê=ë~ãí=ìééÄóÖÖå~Ç=~î=ÄìääÉêî~ää~ê= çÅÜ= ÄìääÉêéä~åâK= _áÇê~Ö= ìíÖ™ê=ãÉÇ=OR=éêçÅÉåí=~î=âçëíå~ÇÉåK= üíÖ®êÇÉê=ë®ííë=áå=îáÇ=Äçëí®ÇÉê=Ç®ê=ÄìääÉêåáî™å=ìééÖ™ê=íáää=ãÉê=®å= SRÓTM=Ç_^=á=ìíçãÜìëãáäà∏åK=bå=ãáåëâåáåÖ=áåçãÜìë=ãÉÇ=NMÓ NR=Ç_^=â~å=ÉêÜ™ää~ë=á=ÇÉ=Üìë=ëçã=™íÖ®êÇ~ë=Eíçí~äí=Ü~ê=~åë∏âåáåÖJ ~ê= áåâçããáí= Ñ∏ê= Å~= SMM= çÄàÉâíF= çÅÜ= ë~ãíáÇáÖí= ÉêÜ™ääÉë= Éå= ëóëëÉäë®ííåáåÖëÉÑÑÉâí=é™=Å~=Q=™êë~êÄÉíëâê~ÑíÉê=éÉê=ÄáÇê~ÖëãáäàçåK= =

RKTKR= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê

=

=

= Ó= qê~ÑáâÉå= Ä∏ê= éä~åÉê~ë= é™= ä®ãéäáÖí= ë®íí= Ñê™å= ÄìääÉêëóåJ

éìåâíK= Ó= _óÖÖÜÉêê~êLÄÉëí®ää~êÉ= Ä∏ê= Ö~ê~åíÉê~= ÖçÇ=ÄìääÉêáëçäÉêáåÖ=

ë™î®ä=ãÉää~å=ä®ÖÉåÜÉíÉê=ëçã=ãçí=ÄìääÉê=ìíáÑê™åK=

=

Ó= c~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉ= Ä∏ê= ëÉ= íáää= ~íí= Ñ~ëí~= áåëí~ää~íáçåÉê= á= ÄçJ

ëí®ÇÉêLÄóÖÖå~ÇÉê=áåíÉ=ÖÉê=ìééÜçî=íáää=ÄìääÉêëí∏êåáåÖ~êK= Ó= póëëÉäë®ííåáåÖëãÉÇÉä=Ä∏ê=®îÉå=Ñçêíë®ííåáåÖëîáë=~åî®åÇ~ë=

Ñ∏ê=™íÖ®êÇÉê=ëçã=ãáåëâ~ê=ÉñéçåÉêáåÖÉå=Ñ∏ê=ÄìääÉêK= =

= = RKU== gçåáëÉê~åÇÉ=çÅÜ=áÅâÉ=àçåáëÉê~åÇÉ=

ëíê™äåáåÖ=ë~ãí=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ= ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí=

=

RKUKN= e®äëçÉÑÑÉâíÉê

=

= gçåáëÉê~åÇÉ= ëíê™äåáåÖ= ÄÉíÉÅâå~ê= ~ää~= ÑçêãÉê= ~î= ëíê™äåáåÖ= ëçã= Ñ∏êã™ê= çêë~â~= àçåáë~íáçå= á= ÄáçäçÖáëâí= ã~íÉêá~ä= çÅÜ= Ç®êáÖÉåçã= çêë~â~=ëâ~Ç~K=gçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖ=Ü®êê∏ê=Ñê™å=ë™î®ä=å~íìêäáÖí= Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ= â®ääçê= Eâçëãáëâ= ëíê™äåáåÖI= ÇÉå= óííêÉ= êóãÇÉåI= ê~Çáç~âíáî~= ®ãåÉå= á= ã®ååáëâçâêçééÉå= çÅÜ= ê~ÇçåF= ëçã= Ñê™å= âçåëíÖàçêÇ~=â®ääçê=ëçã=ê∏åíÖÉåìíêìëíåáåÖ=çÅÜ=â®êåêÉ~âíçêÉêK=

fÅâÉJàçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖ=â~å=áåíÉ=ëâ~Ç~=ÄáçäçÖáëâí=ã~íÉêá~ä=

ÖÉåçã=àçåáëÉêáåÖK=a®êÉãçí=â~å=ë™Ç~å=ëíê™äåáåÖ=ëâ~Ç~=ÖÉåçã= ~åÇê~= éêçÅÉëëÉêI= íKÉñK= ÖÉåçã= ÑçíçâÉãáëâ~= êÉ~âíáçåÉê= çÅÜ= î®êãÉìíîÉÅâäáåÖK= pçã= áÅâÉJàçåáëÉê~åÇÉ= ëíê™äåáåÖ= ê®âå~ë= ìäíê~îáçäÉíí=ëíê™äåáåÖI=ãáâêçî™ÖçêI=ê~Çáçî™Öçê=çÅÜ=ä™ÖÑêÉâîÉåí~= ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí=EYQMM=âeòFK=

c∏ê= ~íí= ~âìí~= ëâ~Ççê= ëâ~= ìééëí™= é™= ã®ååáëâçê= ÖÉåçã= àçåáëÉê~åÇÉ= ëíê™äåáåÖ= âê®îë= ëíê™äÇçëÉê= ëçã= ®ê= ë™= Ü∏Ö~I= á= ëíçêäÉâëçêÇåáåÖÉå= NÓNM= pî= EpáÉîÉêíF= ~íí= ÇÉ= ÉåÇ~ëí= â~å= Ääá= ~âíìÉää~= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= çäóÅâçê= ÉääÉê= çä®ãéäáÖ= Ü~åíÉêáåÖ= ~î= ëí~êâ~=~êíáÑáÅáÉää~=ëíê™äâ®ääçêK=f=ÖÉåçãëåáíí=ìíë®ííë=îá=á=pîÉêáÖÉ=Ñ∏ê= Éå=ëíê™äÇçë=é™=íçí~äí=âå~ééí=Q=ãpî=EíìëÉåÇÉäë=páÉîÉêíF=éÉê=™ê= Ñê™å=å~íìêäáÖ~=çÅÜ=~êíáÑáÅáÉää~=â®ääçêK=o~Ççå=á=Äçëí®ÇÉê=çÅÜ=äçâ~äÉê= ëî~ê~ê=Ñ∏ê=Å~=Ü®äÑíÉå=~î=ÇÉåå~=ë~ãã~åä~ÖÇ~=ëíê™äÇçëK=

o~Ççå=çêë~â~ê=QMMÓVMM=äìåÖÅ~åÅÉêÑ~ää=éÉê=™ê=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãë= î~ê~= Éå= ~î= ÇÉ= îáâíáÖ~ëíÉ= Ü®äëçêáëâÉêå~= á= ãáäà∏åI= ë®êëâáäí= á= âçãÄáå~íáçå= ãÉÇ= íçÄ~âëê∏âK= o~Ççå= ÄÉëâêáîë= å®êã~êÉ= ìåÇÉê= â~éáíÉä=RKOK=

j~äáÖåí=ãÉä~åçã=EÉå=Ñçêã=~î=Éä~â~êí~Ç=ÜìÇÅ~åÅÉêF=®ê=ÇÉå=

Å~åÅÉêÑçêã= ëçã= Ñ∏ê= å®êî~ê~åÇÉ= ∏â~ê= ëå~ÄÄ~ëí= á= pîÉêáÖÉK= f=

= ÖÉåçãëåáíí=Ü~ê=Ñ∏êÉâçãëíÉå=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íî™=ÇÉÅÉååáÉêå~=∏â~í= ãÉÇ= Å~= R= éêçÅÉåí= éÉê= ™ê= çÅÜ= Ç∏ÇäáÖÜÉíÉå= Ü~ê= ∏â~í= ãÉÇ= P= éêçÅÉåí=éÉê=™êK=aÉåå~=∏âåáåÖ=ÄÉÇ∏ãë=Ü~=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=î™ê~= ãçÇÉêå~= ëçäî~åçêK= ^î= íçí~ä~= ~åí~äÉí= Ñ~ää= éÉê= ™ê= ~î= ã~äáÖåí= ãÉä~åçãI= N=QMMÓN=RMM= Ñ~ääI= ìééëâ~íí~ë= rsJëíê™äåáåÖ= çêë~â~= Åáêâ~=N=OMMÓN=PMM=Ñ~ääI=î~ê~î=Åáêâ~=PMM=Ñ~ää=äÉÇÉê=íáää=Ç∏ÇÉåK=rsJ ëíê™äåáåÖ=çêë~â~ê=®îÉå=~åÇê~=Å~åÅÉêÑçêãÉêI=íKÉñK=ëâáîÉéáíÉäÅ~åÅÉêI= ëçã=ÇçÅâ=Ü~ê=ÄÉíóÇäáÖí=Öóååë~ãã~êÉ=éêçÖåçëK=aÉå=êÉÇ~å=åì= çÖóååë~ãã~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ã~äáÖåí=ãÉä~åçã=â~å= óííÉêäáÖ~êÉ=Ñ∏êî®êê~ë=çã=ëçäëíê™äåáåÖÉå=∏â~ê=á=áåíÉåëáíÉí=ÖÉåçã= ìííìååáåÖ=~î=çòçåä~ÖêÉíK=ûîÉå=ëçä~êáÉ~åî®åÇåáåÖ=ãáëëí®åâë=î~ê~= Ñ∏êâåáéé~Ç=ãÉÇ=Ñ∏êÜ∏àÇ=êáëâ=Ñ∏ê=ã~äáÖåí=ãÉä~åçãK=

e®äëçêáëâÉêå~=îáÇ=ÇêáÑí=~î=â®êåâê~ÑíîÉêâ=ë~ãí=Ü~åíÉêáåÖ=~î= ê~Çáç~âíáîí=~îÑ~ää=®ê=ãóÅâÉí=ä™Ö~=ìåÇÉê=åçêã~ä~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåK= e®ê=®ê=ÇçÅâ=ÇÉå=éçíÉåíáÉää~=êáëâÉå=îáÇ=çäóÅâçêI=âêáÖ=çÅÜ=ë~Äçí~ÖÉ= ëíçêK=aÉí=®ê=~î=ëí∏êëí~=îáâí=~íí=åìî~ê~åÇÉ=~ãÄáíáçåëåáî™=ÄáÄÉÜ™ääë= ~îëÉÉåÇÉ=ë®âÉêÜÉíK=aÉå=ê~ÇáçäçÖáëâ~=ãáäà∏å=®ê=Ñ∏êÉã™ä=Ñ∏ê=Éå= çãÑ~íí~åÇÉ=âçåíáåìÉêäáÖ=∏îÉêî~âåáåÖI=ëçã=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=ÄóÖÖíë= ìéé=Ñ∏ê=~íí=ëí®êâ~=ÄÉêÉÇëâ~éÉå=ãçí=â®êåâê~ÑíëçäóÅâçê=á=pîÉêáÖÉ= çÅÜ=ìíçãä~åÇëK=

cäÉê~= ëíìÇáÉê= îáë~ê= Éíí= ë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí=á=~ääã®å=ãáäà∏=çÅÜ=Å~åÅÉêI=Ñê®ãëí=~îëÉÉåÇÉ=Ä~êåJ äÉìâÉãáÉêK=ûîÉå=çã=Éíí=ë™Ç~åí=ë~ãÄ~åÇ=®ê=ë~ååçäáâí=íóÇÉê=ÇÉí= ãÉëí~= á=Ç~Ö= é™= ~íí= ÇÉí= âî~åíáí~íáîí= áåíÉ= â~å= î~ê~= Éíí= ëíçêí= éêçÄäÉãK= _~ëÉê~í= é™= êáëâìééëâ~ííåáåÖ~ê= á= ëîÉåëâ~= ëíìÇáÉê= EcÉóÅÜíáåÖ=çÅÜ=^ÜäÄçã=ë~ãí=cäçÇÉêìëF=â~å=å™Öê~=Éåëí~â~=Ñ~ää= EYNMF= ~î= Ä~êåäÉìâÉãáÉê= éÉê= ™ê= íáääëâêáî~ë= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê= ã~ÖåÉíÑ®äíK=

cäÉê~=íìëÉå=éÉêëçåÉê=á=pîÉêáÖÉ=ìééäÉîÉê=á=Ç~Ö=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=çäáâ~= íóéÉê=~î=ëóãíçã=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÉäÉâíêáëâ=~éé~ê~íìêI=ë™=â~ää~Ç= Éä∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíK= k™Öçí= ë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å= ÇÉ= ëóãíçã= ëçã= ìééîáë~ë=çÅÜ=ÉäÉâíêáëâ~L=ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äíI=Ü~ê=áåíÉ=âìåå~í=ëíóêâ~ë= îÉíÉåëâ~éäáÖíK=

vííÉêäáÖ~êÉ= ÑçêëâåáåÖ= ®ê= îáâíáÖ= î~Ç= Ö®ääÉê= ë~ãÄ~åÇ= çÅÜ= ãÉâ~åáëãÉê=Ñ∏ê=ë™î®ä=Å~åÅÉê=ëçã=~åå~å=é™îÉêâ~åK= = =

= mêáçêáíÉê~ÇÉ= éêçÄäÉãW= ê~Ççå= EÄÉëâêáîë= á= â~éáíÉä= RKOF= ë~ãí= rsJëíê™äåáåÖK= = = =

=

RKUKO= j™ä

=

= = _ÉÑáåíäáÖ~=ã™ä= = fÇ~Ö=ë~âå~ë=å~íáçåÉää~=ã™ä=Ñ∏ê=ëíê™äåáåÖK= = = c∏êëä~Ö=íáää=ã™ä= = =

= Ó= fåëàìâå~åÇÉí=á=ã~äáÖåí=ãÉä~åçã=ëâ~=ãáåëâ~ëK= = = =

RKUKP= aáëâìëëáçå=çã=ä®ÖÉí=çÅÜ=íáÇáÖ~êÉ=™íÖ®êÇÉê

=

= bå=ë~ãîÉêâ~åëÖêìéé=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=rsJëíê™äåáåÖ= Ñáååë=ëÉÇ~å=NVUTI=ãÉÇ=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñê™å=píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉíI= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=^êÄÉí~êëâóÇÇëëíóêÉäëÉå=ë~ãí= ãÉä~åçãÉñéÉêíÉêK= cäÉê~= ìééã®êâë~ãã~ÇÉ= éêçàÉâí= Ü~ê= ÖÉåçãÑ∏êíë= ~î= ÖêìééÉåI= ÄäK~K= ÇÉí= ë™= â~ää~ÇÉ= ?£ééÉí= ÜìëJ= éêçàÉâíÉí?=NVVMI=éêçàÉâíÉí=?oìää~åÇÉ=ÜìÇãçíí~ÖåáåÖ~ê?=NVVR= çÅÜ=?pçä~=ë~âí~?=NVVSK=f=ÇÉëë~=éêçàÉâí=Ü~ê=®îÉå=`~åÅÉêÑçåÇÉå= ãÉÇîÉêâ~íK=

fåÑçêã~íáçåëáåë~íëÉêå~=çã=~íí=ëâóÇÇ~=ëáÖI=çÅÜ=ë®êëâáäí=ëã™= Ä~êåI= Ñ∏ê= ëçäÄê®åå~= çÅÜ= çå∏ÇáÖ= ÉñéçåÉêáåÖ= ~î= rsJëíê™äåáåÖI= ã™ëíÉ=Ñçêíë®íí~K=

m™=ÖêìåÇ=~î=ÇÉ=ãáëëí~åâ~ê=ëçã=Ñáååë=çã=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å= ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí=EbjcF=çÅÜ=îáëë~=Å~åÅÉêÑçêãÉê= Ü~ê= ~åëî~êáÖ~= ÅÉåíê~ä~= ãóåÇáÖÜÉíÉê= Epíê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉíI= bäë®âÉêÜÉíëîÉêâÉíI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=^êÄÉí~êëâóÇÇëëíóêÉäëÉå=çÅÜ= _çîÉêâÉíF=í~Öáí=Ñê~ã=Éå=Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëëíê~íÉÖáK=aÉå=Ö™ê=ìí=é™=~íí= ã~å=Ä∏ê=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=ìåÇîáâ~=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=bjcI=ìí∏îÉê= î~Ç=ëçã=®ê=î~åäáÖí=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉI=ë™=ä™åÖí=ÇÉí=®ê=íÉâåáëâí=çÅÜ= Éâçåçãáëâí=ã∏àäáÖí=çÅÜ=êáãäáÖíK=aÉíí~=áååÉÄ®ê=~íí=ã~å=íKÉñK=Ä∏ê= ìåÇîáâ~=~íí=ÄóÖÖ~=åó~=Äçëí®ÇÉê=áåíáää=ÄÉÑáåíäáÖ~=âê~ÑíäÉÇåáåÖ~ê= çÅÜ=~åÇê~=ëí∏êêÉ=â®ääçê=íáää=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äíI=~íí= ã~å= Ä∏ê= ìåÇîáâ~= ~íí= Çê~= åó~= âê~ÑíäÉÇåáåÖ~ê= áåíáää= ÄÉÑáåíäáÖ~= Äçëí®ÇÉê= ë~ãí= ~íí= ã~å= ÖÉåÉêÉääí= Ä∏ê= ëíê®î~= ÉÑíÉê= ~íí= ãáåëâ~=

= ÉñéçåÉêáåÖÉå=é™=~êÄÉíÉíI=á=ÜÉããÉí=ë~ãí=á=ëâçäçê=çÅÜ=Ç~ÖÜÉãI=ë™= ä™åÖí=ÇÉí=®ê=Éâçåçãáëâí=ã∏àäáÖí=çÅÜ=êáãäáÖíK=

qêçíë= Éå= í®ãäáÖÉå= çãÑ~íí~åÇÉ= ÑçêëâåáåÖ= âêáåÖ= ÉîÉåíìÉää~= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=~î=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí= EbjcF=®ê=Ñê™Ö~å=çã=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=êÉÉääí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=bjc= çÅÜ=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=çÄÉëî~ê~ÇK=vííÉêäáÖ~êÉ=ÑçêëâåáåÖ= çã=ë~ãÄ~åÇ=çÅÜ=ãÉâ~åáëãÉê=®ê=îáâíáÖ=Ä™ÇÉ=î~Ç=Ö®ääÉê=ä™ÖJ=çÅÜ= Ü∏ÖÑêÉâîÉåí~=Ñ®äí=EÑê™å=âê~ÑíäÉÇåáåÖ~êI=ãçÄáäíÉäÉÑçåÉê=ÉääÉê=~åå~å= ÉäÉâíêáëâ=ìíêìëíåáåÖFK= = =

RKUKQ= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê

=

=

= Ó= aÉå=é™Ö™ÉåÇÉ=áåÑçêã~íáçåÉå=çã=êáëâÉêå~=ãÉÇ=çÖóåå~ã=

ëçäåáåÖ=Ä∏ê=áåíÉåëáÑáÉê~ëK= Ó= p®âÉêÜÉíëâê~îÉå=Ñ∏ê=â®êåâê~ÑíîÉêâ=çÅÜ=ê~Çáç~âíáîí=~îÑ~ää=

ëâ~=î~ê~=ëíê®åÖ~I=çÅÜ=pîÉêáÖÉ=Ä∏ê=ÄáÇê~=íáää=Ü∏Ö=ë®âÉêÜÉí=á= î™ê~=Öê~ååä®åÇÉêK= Ó= vííÉêäáÖ~êÉ=ÑçêëâåáåÖ=çã=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~=~î=ÉñéçåÉêáåÖ=

Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äíI=®ê=~åÖÉä®ÖÉåK= = = =

RKV=pâ~Ççê

=

= pâ~Ççê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=çäóÅâëÜ®åÇÉäëÉê=®ê=Éíí=~î=ÇÉ=ëí∏êëí~=ÑçäâÜ®äëçJ éêçÄäÉãÉåK=f=pîÉêáÖÉ=®ê=çäóÅâëÑ~ääëëâ~Ççê=ÇÉå=î~åäáÖ~ëíÉ=Ç∏ÇëJ çêë~âÉå=Ää~åÇ=Ä~êå=çÅÜ=óåÖêÉ=éÉêëçåÉêK=s~êàÉ=™ê=Ç∏ê=ìåÖÉÑ®ê= P=MMM=éÉêëçåÉê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=çäóÅâëÑ~ääëëâ~Ççê=çÅÜ=VMM=MMM=éÉêJ ëçåÉê=ìééë∏âÉê=ä®â~êÉI=î~ê~î=NQM=MMM=ã™ëíÉ=î™êÇ~ë=é™=ëàìâÜìëK=

aÉ= ÑäÉëí~= ëâ~Ççê= áåíê®ÑÑ~ê= á= ÜÉããÉí= çÅÜ= á= ÜÉããÉíë= çãJ ÖáîåáåÖ~êK=aÉí=®ê=á=ëíçê=ìíëíê®ÅâåáåÖ=Ä~êå=çÅÜ=®äÇêÉ=ëçã=Çê~ÄÄ~ë= ~î= çäóÅâçê= á= ÄçÉåÇÉãáäà∏åK= _ä~åÇ= ÇÉ= ®äÇêÉ= ®ê=Ñ~ääçäóÅâçê=ÇÉå= ÇçãáåÉê~åÇÉ=ëâ~ÇÉçêë~âÉåK=

qê~åëéçêíçäóÅâçê=Ü~ê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=™êÉå=á=ÖÉåçãëåáíí=âê®îí=Å~= SMM=ã®ååáëâçäáî=éÉê=™ê=á=pîÉêáÖÉK=eìê=ã™åÖ~=ëçã=ëâ~Ç~ë=îÉí= ã~å= áåíÉ= ãÉÇ= ë®âÉêÜÉíI= ãÉå= ~åí~äÉí= ÄÉê®âå~ë= äáÖÖ~= ãÉää~å= SM=MMM=çÅÜ=UM=MMM=éÉê=™êK=^åí~äÉí=éÉêëçåÉê=ëçã=Ääáîáí=áåä~ÖÇ~= é™=ëàìâÜìë=é™=ÖêìåÇ=~î=íê~Ñáâëâ~Ççê=ÄÉê®âå~ë=î~ê~=ãÉää~å=NO=MMM= çÅÜ=NR=MMM=éÉê=™êK=jÉää~å=O=MMM=çÅÜ=O=RMM=éÉêëçåÉê=Çê~ÄÄ~ë= ™êäáÖÉå= ~î= áåî~äáÇáíÉíK= p®êëâáäí= Ä~êå= çÅÜ= ìåÖÇçã= ®ê= Éå= ìíë~íí=

= ëâ~ÇÉÖêìéé=á=íê~ÑáâÉåK=c∏ê=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã=ìíÖ∏ê=íê~ÑáâçäóÅâçê= ÇÉå= ëí∏êëí~= ÉåëâáäÇ~= Ç∏Çëçêë~âÉå= Ää~åÇ= ~ää~= çäóÅâëÑ~ääK= aÉ= çëâóÇÇ~ÇÉ=íê~Ñáâ~åíÉêå~=ä∏éÉê=çÅâë™=Éå=ÄÉíóÇäáÖ=êáëâ=á=íê~ÑáâÉåK= `áêâ~=OMM=çëâóÇÇ~ÇÉ=íê~Ñáâ~åíÉê=çãâçããÉê=î~êàÉ=™êK=aÉ=ÑäÉëí~= ®ê=ÑçíÖ®åÖ~êÉ=çÅÜ=ÅóâäáëíÉêI=çÅÜ=~î=ÇÉëë~=®ê=Å~=Ü®äÑíÉå=∏îÉê=SR=™êK= qçí~äí=ìíÖ∏ê=íê~Ñáâëâ~Ççê=ÇêóÖí=NM=B=~î=~ää~=ëâ~ÇÉÑ~ääK=^î=∏îêáÖ~= ëâ~ÇÉãáäà∏Éê=ë™=áåíê®ÑÑ~ê=NRJOM=B=~î=çäóÅâëÑ~ääÉå=ìåÇÉê=ëéçêíJ= çÅÜ=áÇêçííë~âíáîáíÉíÉêI=Å~=U=B=á=ÑêáíáÇëçãê™ÇÉå=çÅÜ=T=B=á=ëâçä~åK=

^åí~äÉí=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=é~íáÉåíÉê=á=ëäìíÉå=î™êÇ=Ñ∏ê=Ñ∏êÖáÑíåáåÖ~ê= î~ê=NVVP=Å~=P=OMM=éÉêëçåÉêI=ÄäK~K=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=∏îÉêÇçëÉêáåÖ=~î= ä®âÉãÉÇÉäK= ^î= ÇÉí= íçí~ä~= ~åí~äÉí= áåä~ÖÇ~= Ñ∏ê= Ñ∏êÖáÑíåáåÖ~ê= ìíÖàçêÇÉë=Å~=UMM=~î=Ä~êåK=läóÅâëÑ~ää=ãÉÇ=âÉãáâ~äáÉê=Üçë=Ä~êå= íóÅâë= î~ê~= äáâ~= î~åäáÖ~= ëçã= ãÉÇ= ä®âÉãÉÇÉäI= ®îÉå= çã= Ä~ê~= Éåëí~â~=Ä~êå=™êäáÖÉå=Ñ™ê=~ääî~êäáÖ~=ëâ~ÇçêK=oáëâÉêå~=Ü~ê=ìééã®êâJ ë~ãã~íë= çÅÜ= ™íÖ®êÇÉê= Ü~ê= îáÇí~Öáíë= ëçã= íKÉñK= éêçÇìâíÄóíÉI= éêçÇìâíáåÑçêã~íáçå=çÅÜ=Ä~êåë®âê~=Ñ∏êé~ÅâåáåÖ~êK=aÉí=®ê=ÇçÅâ= ~åÖÉä®ÖÉí= ãÉÇ= Ñçêíë~íí= ~êÄÉíÉ= Ñ∏ê= ~íí= åÉÇÄêáåÖ~= êáëâÉêå~= Ñ∏ê= çäóÅâëÑ~ää=Üçë=Ä~êåK=

bêÑ~êÉåÜÉíÉêå~=îáë~ê=~íí=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=ëâ~Ççê=®ê= ëíçê~K=råÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íáç=™êÉå=Ü~ê=ÇÉå=íçí~ä~=Ç∏ÇäáÖÜÉíÉå=á= çäóÅâëÑ~ääëëâ~Ççê= á= pîÉêáÖÉ= ãáåëâ~í= ãÉÇ= Å~= NM=BK= péÉÅáÉääí= Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=Ü~ê=~êÄÉíÉí=î~êáí=ãÉÇ=~íí=ãáåëâ~=Ç∏ÇëçäóÅâëÑ~ää= Ää~åÇ=Ä~êåK=lÅâë™=íê~ÑáâçäóÅâçê=çÅÜ=ëâ~Ççê=á=~êÄÉíëãáäà∏å=Ü~ê= ãáåëâ~íK=pâ~Ççê=®ê=ÇçÅâ=~ääíà®ãí=ÇÉå=Ñê®ãëí~=Ç∏Çëçêë~âÉå=Ää~åÇ= Ä~êåI=ìåÖÇçã~ê=çÅÜ=óåÖêÉ=îìñå~K=^åí~äÉí=éÉêëçåÉê=ëçã=ëâ~Ç~ë= ë™= ëî™êí= ~íí= ÇÉ= ã™ëíÉ= î™êÇ~ë= é™= ëàìâÜìë= Ü~ê= áåíÉ= ãáåëâ~í= á= ãçíëî~ê~åÇÉ=Öê~ÇK=

bíí=íî®êëÉâíçêáÉääí=å~íáçåÉääí=ëâ~ÇÉéêçÖê~ã=Ü~ê=Ñìååáíë=ëÉÇ~å= ëäìíÉí= ~î= UMJí~äÉíI= çÅÜ= ÇÉí= Ñáååë= ®îÉå= êÉÖáçå~ä~= çÅÜ= äçâ~ä~= éêçÖê~ã=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=ëâ~ÇçêK=aÉí=Ñáååë=ÇçÅâ=á=Ç~Ö=áåÖÉå= Ñìääëí®åÇáÖ=ÄáäÇ=~î=ëâ~Ççêå~ë=çãÑ~ííåáåÖK=aÉíí~=ÄÉêçê=Ñê®ãëí=é™= ~íí= íáääÖ®åÖäáÖ= Ç∏Çëçêë~âëJ= çÅÜ= ëäìíÉåî™êÇëëí~íáëíáâ= áåíÉ= ÖÉê= íáääê®ÅâäáÖí=ìåÇÉêä~ÖI=çÅÜ=~íí=∏ééÉåî™êÇÉå=áåíÉ=~ääíáÇ=êÉÖáëíêÉê~ê= ëâ~ÇçêK=

^åëî~êÉí=Ñ∏ê=ÇÉí=ëâ~ÇÉÑ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=~êÄÉíÉí=á=ë~ãÜ®ääÉí=®ê= Ñ∏êÇÉä~í= ãÉää~å= ã™åÖ~= çäáâ~= ~âí∏êÉê= ë™ëçã= éçäáíáëâ~= ÄÉëäìíëJ Ñ~íí~êÉI=íáääîÉêâ~êÉ=ãÉÇ=éêçÇìâí~åëî~ê=ë~ãí=Éå=ê~Ç=ëí~íäáÖ~=çÅÜ= âçããìå~ä~=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=aÉíí~=ìééÇÉä~ÇÉ=~åëî~ê=ëí®ääÉê=âê~î= é™= âççêÇáåÉê~ÇÉ= áåë~íëÉê= çÅÜ= Éíí= î®ä= ÑìåÖÉê~åÇÉ= áåÑçêã~íáçåëìíÄóíÉ=ãÉää~å=çäáâ~=~âí∏êÉêK=aÉíí~=Ö®ääÉê=Ñê~ãÑ∏ê~ääí= Ü®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇÉåë= áåÑçêã~íáçå= çã= ëâ~ÇÉã∏åëíÉêI= êáëâëáíì~íáçåÉêI=êáëâãáäà∏ÉêI=êáëâÄÉíÉÉåÇÉå=çÅÜ=êáëâéêçÇìâíÉêK=

=

fåçã=ÑäÉê~=ä®å=Ü~ê=Ü®äëçéçäáíáëâ~=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=ìí~êÄÉí~íë= áåçã= ëâ~ÇÉçãê™ÇÉí= á= ë~ãîÉêâ~å= é™= êÉÖáçå~ä= çÅÜ= âçããìå~ä= åáî™K= fåçã= å™Öê~= ä®å= Eg®ãíä~åÇëI= s®ëíÉêåçêêä~åÇë= çÅÜ= d®îäÉÄçêÖë=ä®åF=Ü~ê=áåî™å~êå~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=~åã®ä~=çäóÅâëJ Ñ~ääëêáëâÉê=íáää=Éå=ë®êëâáäÇ=âçåí~âíéÉêëçå=á=âçããìåÉå=îá~=ÇÉå=ëKâK= ?oáëâäáåàÉå?K=jÉÇ=Üà®äé=~î=oáëâäáåàÉå=â~å=~ääã®åÜÉíÉå=Üà®äé~=íáää= ~íí=áåîÉåíÉê~=Ñ~êäáÖ~=ãáäà∏Éê=çÅÜ=éêçÇìâíÉêK==

cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí=®ê=~åëî~êáÖ=Ñ∏ê=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ë~ãçêÇåáåÖ= ~î=ÇÉí=å~íáçåÉää~=ëâ~ÇÉéêçÖê~ã=ëçã=áåáíáÉê~ÇÉë=á=ëäìíÉí=é™=NVUMJ í~äÉíK=aÉíí~=éêçÖê~ã=ÄóÖÖÉê=é™=Éíí=íî®êëÉâíçêáÉääí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=é™= äçâ~äI= ä®åëJ= çÅÜ= ÅÉåíê~ä= åáî™= çÅÜ= Éå= å®ê~= ë~ãîÉêâ~å= ãÉää~å= ëí~íäáÖ~= ãóåÇáÖÜÉíÉêI= îÉíÉåëâ~éäáÖ~= áåëíáíìíáçåÉêI= ÑêáîáääáÖ~= çêÖ~åáë~íáçåÉê= çÅÜ= áåë~íëÉê= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= éêáã®êJ= çÅÜ= ä~åÇëíáåÖëâçããìå~ä=îÉêâë~ãÜÉíK= =

= mêáçêáíÉê~ÇÉ=éêçÄäÉãW=läóÅâëÑ~ää=á=ÄçÉåÇÉãáäà∏å=çÅÜ=ÇÉëë= çãÖáîåáåÖ~ê=çÅÜ=á=ÑêáíáÇëãáäà∏åI=ë~ãí=íê~ÑáâçäóÅâçêK= = = =

RKVKN= = _ÉÑáåíäáÖ~=ã™ä

=

= pîÉêáÖÉ=~åëä∏í=ëáÖ=NVUQ=íáää=telWë=Ü®äëçéçäáíáëâ~=ëíê~íÉÖá=?e®äë~= Ñ∏ê=~ää~?=Eec^FK=bíí=~î=ã™äÉå=á=ec^=î~ê=~íí=~åí~äÉí=Ç∏ÇëÑ~ää=íáää= Ñ∏äàÇ=~î=çäóÅâëÜ®åÇÉäëÉê=ëâ~=êÉÇìÅÉê~ë=ãÉÇ=OR=B=íáää=™ê=OMMMK= sáÇ=Éå=êÉîáëáçå=~î=ec^=NVVN=ìíîáÇÖ~ÇÉë=ÇÉåå~=ã™äë®ííåáåÖ=íáää= ~íí= çÅâë™= çãÑ~íí~= ãçíëî~ê~åÇÉ= êÉÇìâíáçå= ~î= ëâ~Ççê= çÅÜ= Ü~åÇáâ~éé=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=çäóÅâëÜ®åÇÉäëÉêK=aÉí=ëîÉåëâ~=å~íáçåÉää~= ëâ~ÇÉéêçÖê~ããÉí=îáÇ=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ìééå™= ÇÉíí~=ã™äK=cäÉê~=êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=Ü®äëçéçäáíáëâ~=éêçÖê~ã=Ü~ê= çÅâë™=~åëäìíáí=ëáÖ=íáää=ã™äÉíK=

oáâëÇ~ÖÉå=Ü~ê=~åí~Öáí=ã™ä=Ñ∏ê=ë®âÉêÜÉíÉå=á=î®Öíê~ÑáâÉåI=ëçã= áååÉÄ®ê= ~íí= ÇÉí= íçí~ä~= ~åí~äÉí= Ç∏Ç~= çÅÜ= ëâ~Ç~ÇÉ= á= íê~ÑáâÉå= Ñçêíä∏é~åÇÉ=ãáåëâ~ëI=çÅÜ=~íí=êáëâÉå=ëâ~=ãáåëâ~ë=á=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=Ñ∏ê= ÇÉ= çëâóÇÇ~ÇÉ= íê~Ñáâ~åíÉêå~= ®å= Ñ∏ê= ÇÉ= ëâóÇÇ~ÇÉK= f= k~íáçåÉää~= qê~Ñáâë®âÉêÜÉíëéêçÖê~ããÉí=Ü~ê=âî~åíáí~íáî~=ã™ä=Ñ~ëíä~Öíë=ëçã= áååÉÄ®ê=~íí=~åí~äÉí=Ç∏Ç~ÇÉ=Ñ™ê=ìééÖ™=íáää=Ü∏Öëí=QMM=çÅÜ=~íí=Ü∏Öëí= P=TMM= Ñ™ê= Ääá= ëî™êí= ëâ~Ç~ÇÉ= Es®ÖîÉêâÉíI= oáâëéçäáëëíóêÉäëÉåI= pîÉåëâ~=hçããìåÑ∏êÄìåÇÉíW=k~íáçåÉääí=qê~Ñáâë®âÉêÜÉíëéêçÖê~ã= NVVRÓOMMMI= NVVQFK= pÉå~êÉ= Ü~ê= s®ÖîÉêâÉí= ÑçêãìäÉê~í= Éå= ëKâK= ?åçääîáëáçå?I= Ç®ê= ÇÉå= Ñê~ãíáÇ~= îÉêâë~ãÜÉíëëíê~íÉÖáå= ÄÉëâêáîë= ÉåäáÖí= Ñ∏äà~åÇÉW= ?s®Öíê~åëéçêíëóëíÉãÉí= ã™ëíÉ= ìíÑçêã~ë= ë™= ~íí=

= ã®åëâäáÖ~= ãáëëí~Ö= çÅÜ= âçåëÉâîÉåëÉêå~= ~î= ÇÉëë~= ãáëëí~Ö= áåíÉ= äÉÇÉê=íáää=Ç∏Ç=ÉääÉê=ÄÉëí™ÉåÇÉ=çÜ®äë~K=^åëî~êÉí=Ñ∏ê=ÇÉíí~=™îáä~ê= ëóëíÉãìíÑçêã~êå~K?= = =

RKVKO= = c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê

=

= aÉå=ëâ~ÇÉêÉÖáëíêÉêáåÖ=ëçã=á=Ç~Ö=ìíÑ∏êë=áåçã=ëäìíÉåî™êÇÉå=ÉåäáÖí=

ÇÉå= áåíÉêå~íáçåÉää~= ëKâK= f`aJãÉíçÇÉå= ÖÉê= áåíÉ= íáääê®ÅâäáÖ= áåÑçêã~íáçå=çã=çäóÅâ~å=çÅÜ=Ü®åÇÉäëÉÑ∏êäçééÉíK=f`aJãÉíçÇÉå= ÖÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=ëâ~ÇÉçêë~âI=ãÉå=~åÖÉê=áåÖÉí=çã=éä~íë=Ñ∏ê= çäóÅâ~å= ÉääÉê= ~åÇê~= îáâíáÖ~= çãëí®åÇáÖÜÉíÉê= âêáåÖ= çäóÅâëÑ~ääÉíK= pçÅá~äëíóêÉäëÉå= Ü~ê= Ç®êÑ∏ê= í~Öáí= Ñê~ã= Éíí= ~åå~í= êÉÖáëíêÉêáåÖëJ ëóëíÉã=Ä~ëÉê~í=é™=ÇÉ=åçêÇáëâ~=ëKâK=kljbphlJâä~ëëáÑáâ~íáçåÉêå~= Ñ∏ê= ~åî®åÇåáåÖ= Ä™ÇÉ= áåçã= ÇÉå= ∏ééå~= çÅÜ= ëäìíå~= î™êÇÉåK= m™= ÖêìåÇ=~î=íáÇëJ=çÅÜ=éÉêëçå~äÄêáëí=ë~ãí=~îë~âå~Ç=~î=ä~ÖëíáÑíåáåÖ= Ü~ê=ÇÉí=ÇçÅâ=î~êáí=ëî™êí=~íí=Ñ™=ÖÉåçãëä~Ö=Ñ∏ê=ÇÉåå~=êÉÖáëíêÉêáåÖK=

_ä~åÇ=™íÖ®êÇÉê=ëçã=Ñ∏êÉëä~Öáíë=~î=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí=ã®êâëW= = Ó= bíí= ÉåÜÉíäáÖí= ëâ~ÇÉêÉÖáëíêÉêáåÖëëóëíÉã= Ñ∏ê= ë™î®ä=ÇÉå=ëäìíå~=

ëçã=∏ééå~=î™êÇÉå=Ç®ê=âä~ëëáÑáâ~íáçåÉå=áååÉÜ™ääÉê=áåÑçêã~íáçå= çã=çäóÅâëéä~íëI=Ü®åÇÉäëÉÑ∏êäçéé=çÅÜ=ÇÉå=ëâ~Ç~ÇÉë=ÜìîìÇJ ë~âäáÖ~=ëóëëÉäë®ííåáåÖ=îáÇ=ëâ~ÇÉíáääÑ®ääÉíK= Ó= £â~ÇÉ=áåë~íëÉê=áåçã=ëâçä~å=çÅÜ=Ää~åÇ=ìåÖÇçã=çÅÜ=óåÖêÉ=

îìñå~K= Ó= ríéê∏îåáåÖ= ~î= ãçÇÉääÉê= Ñ∏ê= Éå= ë®âÉê= çÅÜ= íêóÖÖ= âçããìåI=

ë®êëâáäí=á=ëíçêëí~Çëãáäà∏ÉêK= Ó= vííÉêäáÖ~êÉ= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê= ~î= íê~Ñáâë®âÉêÜÉíÉå= çÅÜ= ~êÄÉí~êJ

ëâóÇÇÉíK= = eáííáääë= Ü~ê= ~êÄÉíëãáäà∏å= çÅÜ= íê~åëéçêíëÉâíçêå= î~êáí= ãÉëí= ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=á=Ñê™Ö~=çã=ëâ~ÇÉêáëâÉêK=aÉ=ÑäÉëí~=ëâ~Ççê=á=Ç~Ö= áåíê®ÑÑ~ê=ÉãÉääÉêíáÇ=áåçã=ÄçÉåÇÉJ=çÅÜ=ÑêáíáÇëçãê™ÇÉíK=aÉíí~=®ê= Éíí= çãê™ÇÉ= ëçã= ®ê= çíóÇäáÖí= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= íáääëóåë~åëî~ê= çÅÜ= ëíê~íÉÖáÉê=Ñ∏ê=Éíí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=~êÄÉíÉK=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=~îëäìí~ÇÉ= NVVP= Éíí= êÉÖÉêáåÖëìééÇê~Ö= ÖÉåçã= ~íí= Ñ∏êÉëä™= ~íí= Ü®äëçJ ëâóÇÇëä~ÖÉå= Ö∏êë= íáää®ãéäáÖ= ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ= çäóÅâëÑ~ääëëâ~Ççê= á= ÄçÉåÇÉJ= çÅÜ= ÑêáíáÇëãáäà∏K= bå= ë™Ç~å= ä∏ëåáåÖ= áååÉÄ®ê= ~íí= âçããìåÉå=Ääáê=~åëî~êáÖ=Ñ∏ê=~íí=ÄÉî~â~=çäóÅâëÑ~ääëêáëâÉê=á=ë™Ç~å~= ãáäà∏Éê=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=îáÇ=ÄÉÜçî=îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí=™íÖ®êÇÉê=îáÇí~ëK= = =

= =

Ó= e®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇÉå=Ä∏ê=á=ë™î®ä=ëäìíÉå=ëçã=∏ééÉå=î™êÇ=

êÉÖáëíêÉê~= áåíê®ÑÑ~ÇÉ=ëâ~ÇÉÑ~ää=áåâäìëáîÉ=çäóÅâëéä~íë=çÅÜ= Ü®åÇÉäëÉÑ∏êäçééK= Ó= cçêíë~íí=ëí∏Ç=íáää=ÇÉí=å~íáçåÉää~=ëâ~ÇÉéêçÖê~ããÉíK= Ó= hçããìåÉå=Ä∏ê=ÄÉî~â~=çäóÅâëÑ~ääëêáëâÉê=á=ÄçÉåÇÉJ=çÅÜ=

ÑêáíáÇëãáäà∏=ë~ãí=îáÇ=ÄÉÜçî=íáääëÉ=~íí=™íÖ®êÇÉê=îáÇí~ë=ãçí= ë™Ç~å~=êáëâÉêK= =

= = RKNM= = pÉâíçêÉêå~ë=áåë~íëÉê

=

= jÉÇ=ëÉâíçêÉê=ãÉå~ë=Éå=áåÇÉäåáåÖ=~î=ë~ãÜ®ääÉí=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ= Éâçåçãáëâ~=áåíêÉëëÉåK=oáâëÇ~ÖÉå=Ü~ê=îáÇ=ÑäÉê~=íáääÑ®ääÉå=ä~Öí=Ñ~ëí= éêáåÅáéÉå=çã=ë~ãÜ®ääëëÉâíçêÉêå~ë=ãáäà∏~åëî~êK=aÉåå~=éêáåÅáé= Ü~ê=âçããáí=íáää=ìííêóÅâ=á=ÑäÉê~=ë~ãã~åÜ~åÖW= = Ó= ^âí∏êÉêå~=áåçã=Éå=ë~ãÜ®ääëëÉâíçê=Ä∏ê=í~=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=~íí=åó~=

ãáäà∏éêçÄäÉã=ìåÇîáâë=çÅÜ=~íí=ÇÉ=ÉñáëíÉê~åÇÉ=Ääáê=ä∏ëí~=EmêçéK= NVUTLUUWUR=ëK=ORRFK= Ó= aÉ=ÅÉåíê~ä~=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~=ëâ~=ë~ãçêÇå~I=Çêáî~=é™=çÅÜ=Ñ∏äà~=

ìéé== ™íÖ®êÇÉêå~=áåçã=çäáâ~=ëÉâíçêÉê=ëâ~ää=ã~êâÉê~ë=íóÇäáÖ~êÉ= E=mêçéK=NVVMLVNWVM=ëK=SRFK= Ó= jáäà∏Ü®åëóå=ã™ëíÉ=áåíÉÖêÉê~ë=á=~ää~=ëÉâíçêÉêI=îáäâÉí=Ñ∏êìíë®ííÉê=

~íí=Éâçåçãáëâ~=∏îÉêî®Ö~åÇÉå=ë~ãã~åî®îë=ãÉÇ=ãáäà∏Ü®åëóå= á= éä~åÉêáåÖ= çÅÜ= ÄÉëäìíëÑ~íí~åÇÉK= aÉíí~= ã™ëíÉ= ëâÉ= é™= ~ää~= åáî™Éê=çÅÜ=á=~ää~=ÇÉä~ê=~î=ë~ãÜ®ääÉí=E=mêçéK=NVVPLVQWNNN=ëK= NQFK= = pÉâíçêëÄÉÖêÉééÉí= ®ê= áåÖÉå= ÉåÜÉíäáÖ= áåÇÉäåáåÖëÖêìåÇI= ãÉå= çãÑ~íí~ê=îáëë~=îÉÇÉêí~Öå~=ÖêìééÉê=ëçã=™íÉêëéÉÖä~ë=á=Äê~åëÅÜJ çêÖ~åáë~íáçåÉê= çÅÜ= ÇÉé~êíÉãÉåíëáåÇÉäåáåÖK= jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇJ åáåÖÉåë=ÇáêÉâíáî=~åÖÉê=ÜìîìÇë~âäáÖÉå=êáëâÑ~âíçêÉêI=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=Ü~ê= êÉÇçîáëåáåÖÉå= ~î= ëÉâíçêÉêå~ë= áåë~íëÉê= âê~ÑíáÖí= ÄÉÖê®åë~íëK= f= ã™åÖ~=Ñ~ää=™íÉêÑáååë=Ç®êÑ∏ê=ÜìîìÇÇÉäÉå=~î=î™ê~=Ñ∏êëä~Ö=á=íáÇáÖ~êÉ= ~îëåáíí=~î=ÇÉíí~=â~éáíÉäK=aÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåë=êçää=ÇáëâìíÉê~ë= ÜìîìÇë~âäáÖÉå=á=â~éáíÉä=TK=

aÉå= ëçã= ìí∏î~ê= Éå= îÉêâë~ãÜÉíI= íáää= ÉñÉãéÉä= ÇêáîÉê= Éíí= Ñ∏êÉí~ÖI=Ü~ê=çÅâë™=~åëî~êÉí=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâ~ÇäáÖ~= ÉÑÑÉâíÉê=~î=ÇÉåå~=îÉêâë~ãÜÉíK=£åëâÉã™ä=Ñê™å=ãáäà∏ãÉÇîÉíå~=

= âçåëìãÉåíÉê= Ü~ê= ãÉÇÑ∏êí= ~íí= å®êáåÖëäáîÉí= ëà®äî~= á= ëíçê= ìíëíê®ÅâåáåÖ=á=Ç~Ö=í~ê=ÉÖå~=áåáíá~íáî=Ñ∏ê=ãáåëâ~ÇÉ=ìíëä®ééI=ãáäà∏J î®åäáÖ~= éêçÇìâíÉê= ãKãK= ûîÉå= Ä~åâÉêI= Ñ∏êë®âêáåÖëÄçä~Ö= çÅÜ= ~åÇê~= áåîÉëíÉê~êÉ= Ü~ê= Ääáîáí= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= Ñ∏êÉí~ÖÉåë= ãáäà∏J ëí~íìëK= píê®î~å= ~íí= áåíÉÖêÉê~= Ü®åëóå= íáää= ãáäà∏= çÅÜ= Ü®äë~= ë~ãí= ãáäà∏~åëî~ê=ãÉÇ=îÉêâë~ãÜÉíÉå=áåçã=~ää~=ë~ãÜ®ääëçãê™ÇÉå=Ü~ê= ®îÉå=Ñ™íí=ÖÉåçãëä~Ö=áåíÉêå~íáçåÉääíK=

cäÉê~= ãáäà∏Ñê™Öçê= Ü~ê= Ääáîáí= ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~= ìê= ã~êâå~ÇëJ ëóåéìåâí= çÅÜ= ÄÉ~êÄÉí~ë= ãÉÇ= çäáâ~= ãÉíçÇÉê= áåçã= Ñ∏êÉí~ÖÉåK= j~å= Ü~ê= çÅâë™= Ñìååáí= ÇÉí= ~î= ÄÉíóÇÉäëÉ= ~íí= Éíí= ÖÉåçã~êÄÉí~í= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ÖÉåçãëóê~ê= Ñ∏êÉí~ÖÉí= á= ~ää~= äÉÇ= Eãáäà∏éçäáÅóFK= råÇÉê= ëÉå~êÉ= ™ê= Ü~ê= ÇÉí= ìíîÉÅâä~íë= êÉÇëâ~é= çÅÜ= éêçÖê~ã= Ñ∏ê= çêÖ~åáë~íáçåI=éä~åÉêáåÖ=çÅÜ=ìééÑ∏äàåáåÖ=áåçã=Ñ∏êÉí~ÖÉåë=ÑêáîáääáÖ~= ãáäà∏~êÄÉíÉI= íKÉñK= fåíÉêå~íáçåÉää~= Ü~åÇÉäëâ~ãã~êÉåë= å®êáåÖëJ äáîëéêçÖê~ã= Ñ∏ê= Ü™ääÄ~ê= ìíîÉÅâäáåÖI= âÉãááåÇìëíêáåë= éêçÖê~ã= ?^åëî~ê=çÅÜ=çãëçêÖ?=ëçã=çãÑ~íí~ê=ãáäà∏I=Ü®äë~=çÅÜ=ë®âÉêÜÉíI= ãáäà∏êÉîáëáçåÉê=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=ãáäà∏ÖÉåçãÖ™åÖ~êK=f=ã™åÖ~=Ñ∏êÉí~Ö= ë~ãçêÇå~ë=âî~äáíÉíë~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ñê™Öçê=ëçã=ê∏ê=~êÄÉíëãáäà∏I=Ü®äë~= çÅÜ=óííêÉ=ãáäà∏K=

jáäà∏ãÉÇîÉíå~=âçåëìãÉåíÖêìééÉêë=âê~î=é™=ÖçÇ=ãáäà∏âî~äáíÉí= Ü~ê= çÅâë™= êÉëìäíÉê~í= á= Éíí= ~åí~ä= çäáâ~= âçåâêÉí~= ™íÖ®êÇÉê= Ñê™å= Ñ∏êÉí~ÖÉåI= Ä™ÇÉ= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= éêçÇìâíÉê= çÅÜ= íà®åëíÉêK= k™Öê~= ÉñÉãéÉä= ®ê= ãáäà∏êÉÇçîáëåáåÖ~ê= çÅÜ= ãáäà∏Äçâëäìí= ëçã= âçåJ âìêêÉåëãÉÇÉäI=çÑÑÉåíäáÖ=çÅÜ=éêáî~í=ìééÜ~åÇäáåÖ=ãÉÇ=ëéÉÅáÑáÅÉJ ê~ÇÉ=ãáäà∏âê~î=é™=éêçÇìâíÉê=çÅÜ=íà®åëíÉê=çÅÜ=î~êìã®êâÉå=ãÉÇ= ãáäà∏Ñ∏êíÉÅâÉå=ëçã=íKÉñK=pâçå~=çÅÜ=ûåÖä~ã~êâK=

lÑí~ëí=®ê=ÇÉí=ãáäà∏ÉÑÑÉâíÉêå~=ëçã=éêáã®êí=Ü~ê=äóÑíë=Ñê~ãI=ãÉå= ä™Ö~=ìíëä®éé=îáÇ=éêçÇìâíáçåÉå=çÅÜ=éêçÇìâíìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=äÉÇÉê= íáää=êÉå~êÉ=éêçÇìâíÉê=ãÉÇÑ∏ê=çÑí~=®îÉå=ãáåëâ~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêK=

mêçÇìÅÉåíÉåë= ~åëî~ê= Ñ∏ê= çÅÜ= áåíêÉëëÉ= ~î= ~íí= ãáåáãÉê~= éêçÇìâíÉêë= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâ~ÇäáÖÜÉí= íóÇäáÖÖ∏êë= á= ÄäK~K= ÇÉ= ÖÉåÉêÉää~= ~âíë~ãÜÉíëêÉÖäÉêå~= á= âÉãáâ~äáÉä~ÖëíáÑíåáåÖÉå= ë~ãí= ÖÉåçã=?mçääìíÉê=m~óë=mêáåÅáéäÉ?=EéêáåÅáéÉå=çã=~íí=Ñ∏êçêÉå~êÉå= ÄÉí~ä~êFI=ëçã=~ää~=ä®åÇÉê=áåçã=lb`a=~åëäìíáí=ëáÖ=íáääK=sá=îáää= ÄÉíçå~= ~íí= ÇÉí= îçêÉ= ~åÖÉä®ÖÉí= ~íí= ®îÉå= ~åÇê~= éêçÇìâíÉê= ®å= âÉãáëâ~= çãÑ~íí~ÇÉë= ~î= äáâå~åÇÉ= ~âíë~ãÜÉíëêÉÖäÉêK= f= ä~ÖëíáÑíåáåÖÉå=çã=éêçÇìâíë®âÉêÜÉí=™ä®ÖÖë=éêçÇìÅÉåíÉå=Éíí=~åëî~ê= Ñ∏ê=éêçÇìâíÉåë=ë®âÉêÜÉíK=mêçÇìÅÉåíÉå=Ä∏ê=îáÇí~=ÇÉ=Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëJ ã™íí=ëçã=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=ëâ~Ç~=é™=Ü®äë~å=îáÇ=~îëÉÇÇ= ~åî®åÇåáåÖ=~î=î~êçê=çÅÜ=éêçÇìâíÉêK=

pKâK=éêçÇìÅÉåí~åëî~êI=™íÉêí~Ö~åÇÉéäáâíI=~åî®åÇë=á=oÉåÜ™ääJ åáåÖëä~ÖÉå=ëçã=Éíí=ÄÉÖêÉéé=Ñ∏ê=éêçÇìÅÉåíÉåë=ëâóäÇáÖÜÉí=~íí=í~=

= Ü~åÇ= çã= éêçÇìâíÉå= å®ê= ÇÉå= íà®å~í= ìí= çÅÜ= çãÜ®åÇÉêí~ë= Ñ∏ê= ™íÉêîáååáåÖ=ÉääÉê=ÇÉéçåáK=bíí=ë™Ç~åí=ä~ÖëíáÑí~í=éêçÇìÅÉåí~åëî~ê= Ñáååë= Ñ∏ê= îáëë~= î~êçê= çÅÜ= î~êìÖêìééÉêK= mêçÇìÅÉåí~åëî~êÉí= á= êÉåÜ™ääåáåÖëä~ÖëíáÑíåáåÖÉåë= ãÉåáåÖ= â~å= ë®Ö~ë= î~ê~= Éå= ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ= Ç®ê= ~åëî~êÉí= á= ë~â= ®ê= ä~ÖëíáÑí~íI= ãÉå= Ç®ê= ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉí~äàÉê=ÄÉëí®ãë=ÖÉåçã=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉê= ãÉÇ= Äê~åëÅÜÉêå~K= c∏ê= îáëë~= éêçÇìâíÉê= çÅÜ= Äê~åëÅÜÉê= Ñáååë= ÑêáîáääáÖ~=™í~Ö~åÇÉåK=hêÉíëäçééëÇÉäÉÖ~íáçåÉå=Ü~ê=Ñ∏êí=Ñê~ã=Ñ∏êëä~Ö= é™= ä®ãéäáÖ~= éêçÇìâíÉê= ~íí= çãÑ~íí~ë= ~î= éêçÇìÅÉåí~åëî~ê= ãÉÇ= ~îëÉÉåÇÉ=é™=™íÉêí~Ö~åÇÉ=~î=ÇÉå=ìííà®åí~=î~ê~åK=EpÉ=îáÇ~êÉ=~îëåáíí= RKNMKQI=çã=áåÇìëíêáåKF=

bíí=ëóÑíÉ=ãÉÇ=éêçÇìÅÉåí~åëî~êÉí=ÉåäáÖí=oÉåÜ™ääåáåÖëä~ÖÉå=®ê= ~íí=éêçÇìâíÉå=ëâ~=Ñê~ãëí®ää~ë=ãÉÇ=Éíí=ëí∏êêÉ=ãÉÇîÉí~åÇÉ=çã= ÇÉëë=ãáäà∏ÉÑÑÉâíÉêI=ÖÉåçã=~íí=éêçÇìÅÉåíÉå=Ñ™ê=Éíí=~åëî~ê=Ñ∏ê=ÇÉå= ìííà®åí~=éêçÇìâíÉåK=f=êÉÖÉêáåÖÉåë=éêçéçëáíáçå=NVVRLVSWOR=ëK=NMP= ~åÖÉë= ~íí= éêçÇìÅÉåíÉê= Ä∏ê= í~= ∏â~í= ãáäà∏~åëî~ê= Ñ∏ê= î~êçê= çÅÜ= íà®åëíÉêK= sá= ãÉå~ê= ~íí= éêçÇìÅÉåíÉå= Ä∏ê= îáÇí~= å∏Çî®åÇáÖ~= Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëã™íí=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=ëâ~Ç~=é™=Ü®äë~å=çÅÜ=ÇáÑÑìë= ëéêáÇåáåÖ=~î=âÉãáâ~äáÉê=îáÇ=~åî®åÇåáåÖ=~î=î~êçê=çÅÜ=éêçÇìâíÉêK= bíí=Üà®äéãÉÇÉä=Ñ∏ê=~íí=™ëí~Çâçãã~=ÇÉíí~=â~å=î~ê~=ÖÉåçã=Éå= äáîëÅóâÉä~å~äóë= Ç®ê= Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~= ÄÉäóëÉëK= hêÉíëäçééëJ ÇÉäÉÖ~íáçåÉå=Ü~ê=íáää=ìééÖáÑí=~íí=ìí~êÄÉí~=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Üìê=çäáâ~= Äê~åëÅÜÉê=ëâ~=Ñ∏êã™ë=í~=Éíí=ëí∏êêÉ=ãáäà∏~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáå~=éêçÇìâíÉêK= f= âêÉíëäçééëÇÉäÉÖ~íáçåÉåë= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= éêçÇìÅÉåí~åëî~ê= Ä∏ê= Ü®äëç~ëéÉâíÉå=íóÇäáÖí=áåÑçÖ~ëK=

aÉå=ÑêáîáääáÖ~=ãáäà∏ã®êâåáåÖÉå=~î=éêçÇìâíÉê=Ñ™ê=~ääí=ëí∏êêÉ= ëéêáÇåáåÖ=çÅÜ=çãÑ~ííåáåÖ=áåçã=îáëë~=éêçÇìâíÖêìééÉêK=pî~åÉå= EÇÉå= çÑÑáÅáÉää~= ãáäà∏ã®êâåáåÖÉåFI= _ê~= ãáäà∏î~ä= Ek~íìêJ ëâóÇÇëÑ∏êÉåáåÖÉåë= çÅÜ= Ü~åÇÉäåëF= çÅÜ= hê~îJã®êâåáåÖ= ~î= äáîëãÉÇÉä= ®ê= ÇÉ= ãÉëí= â®åÇ~= çÅÜ= ëéêáÇÇ~= Ç®ê= Éíí= ëíçêí= ~åí~ä= éêçÇìâíÉê= çãÑ~íí~ëK= c∏ê= å®êî~ê~åÇÉ= Ñáååë= ÇêóÖí= QM= éêçÇìâíJ ÖêìééÉê= ãÉÇ= Å~= N=MMM=ëî~åã®êâí~=éêçÇìâíÉê=é™=ã~êâå~ÇÉåK= e®äëçÑ∏êÇÉä~ê=®ê=áåíÉ=ÇÉí=éêáã®ê~=á=ÇÉíí~=ë~ãã~åÜ~åÖ=ãÉå=â~å= ®åÇ™=ìééå™ëK=

f=~îëåáííÉå=RKNÓRKV=Ñ∏êÉëäçÖë=ã™ä=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=Éíí=~åí~ä= éêáçêáíÉê~ÇÉ= éêçÄäÉã= ëçã= ÄÉÇ∏ãíë= î~ê~= îáâíáÖ~= ìê= Ü®äëçëóåéìåâíI=ìíáÑê™å=®ãåÉåL~ÖÉåë=á=ìíçãÜìëäìÑíI=áåçãÜìëJ ãáäà∏=ÉíÅK=f=ÇÉíí~=~îëåáíí=Ö∏êë=Éå=ë~ãã~åëí®ääåáåÖ=~î=∏åëâî®êÇ~= ™íÖ®êÇÉê=áåçã=çäáâ~=ëÉâíçêÉêK= = =

=

=

RKNMKN=qê~åëéçêí

=

= rê=Ü®äëçëóåéìåâí=ÄÉíçå~ë=™íÖ®êÇÉê=áåçã=î®Öíê~ÑáâÉå=é™=ÖêìåÇ=~î= ÇÉå=ëíçê~=çãÑ~ííåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉí=Ñ~âíìã=~íí=Éå=ëíçê=ÇÉä=~î=î®ÖJ íê~ÑáâÉåë=ìíëä®éé=íáää=äìÑí=ëâÉê=á=ëí®ÇÉê=çÅÜ=í®íçêíÉêK=s®Öíê~ÑáâÉå=®ê= ÖÉåçã=ëáå=ã~ëëÑ∏êÉâçãëí=çÅâë™=Éå=ãóÅâÉí=ëíçê=â®ää~=íáää=ÇáÑÑìë= ëéêáÇåáåÖ=~î=âÉãáâ~äáÉêK=

bå= ~î= ìíÖ™åÖëéìåâíÉêå~= ãÉÇ= Ç~ÖÉåë= íê~Ñáâéçäáíáâ= ®ê= ~íí= Ñê®ãà~=ÖçÇ~=íê~åëéçêíÉê=Ñ∏ê=~íí=ÄáÇê~=íáää=~íí=î®äÑ®êÇÉå=ìíîÉÅâä~ëI= îáäâÉí= Ñ∏êìíë®ííÉê= ~íí= íê~åëéçêíëóëíÉãÉí= Ñ∏êÄ®ííê~ëK= p~ãíáÇáÖí= ã™ëíÉ= íê~åëéçêíëÉâíçêå= ìééÑóää~= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= Ü®äëçJ= çÅÜ= ãáäà∏âê~îK=qê~åëéçêíëÉâíçêå=ëâ~=í~=ëáíí=~åëî~ê=Ñ∏ê=~íí=ãáäà∏ã™äÉå= ìééå™ë= çÅÜ= ~íí= Éíí= ä™åÖëáâíáÖí= Ü™ääÄ~êí= íê~åëéçêíëóëíÉã= ÖÉåçãÑ∏êëK=

fåíê®ÇÉí=á=br=ãÉÇÑ∏ê=~íí=ÇÉ=ëîÉåëâ~=ìíëä®ééëâê~îÉå=é™=ÑçêÇçå= ~åé~ëë~ë=íáää=brJâê~îK=aÉ=âê~î=ëçã=Üáííáääë=Ü~ê=ÄÉëäìí~íë=áåçã=br= ®ê=ëå~êäáâ~=ÇÉ=ëîÉåëâ~=ìíëä®ééëêÉÖäÉê=ëçã=Ö®ääÉê=á=Ç~ÖK=fåçã=ÇÉå= âçãã~åÇÉ=ÑÉã™êëéÉêáçÇÉå=ÄÉëäìí~ë=çã=åó~=âê~î=ëçã=âçããÉê= ~íí=áååÉÄ®ê~=î®ëÉåíäáÖ~=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=î~Ç=Ö®ääÉê=ÑçêÇçåëÉãáëëáçåÉê= ãÉÇ=ëíê®åÖ~êÉ=âê~î=é™=ìíëä®éé=~î=âî®îÉçñáÇÉêI=âçäî®íÉåI=âçäJ ãçåçñáÇ= çÅÜ= é~êíáâä~êK= bå= ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ= çã= ~íí= ãáåëâ~= Äê®åëäÉÑ∏êÄêìâåáåÖÉå= ãÉÇ= NR=B= ÇáëâìíÉê~ë= ãÉää~å= brJ âçããáëëáçåÉå=çÅÜ=ÄáäáåÇìëíêáåK=

fåçã=éêçàÉâíÉí=bíí=ãáäà∏~åé~ëë~í=íê~åëéçêíëóëíÉã=Ej~qëFI= ëçã= Çêáîë= ~î= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíI= Ü~ê= Éíí= ëíçêí= ~åí~ä= í®åâÄ~ê~= Ñ∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=çÅÜ=êÉÇ~å=ÄÉëäìí~ÇÉ=™íÖ®êÇÉê=ë~ãã~åëí®ääíëI= çÅÜ=ë~ãä~ÇÉ=™íÖ®êÇëé~âÉí=Ü~ê=ÇÉí~äàëíìÇÉê~íë=Ek~íìêî™êÇëîÉêâÉí= o~ééçêí=QRNNI=NVVRFK=

c∏êëä~ÖÉå= íáää= ™íÖ®êÇÉê= áåçã= j~që= Ü~ê= áåÖÉå= íóÇäáÖ= Ü®äëçéêçÑáäI=ãÉå=ã™åÖ~=Ñ∏êëä~Ö=Ü~ê=®åÇ™=Éå=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=ìê= Ü®äëçëóåéìåâí= ãÉÇ= í~åâÉ= é™= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= çÅÜ= ~åÇê~= íê~ÑáâêÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçéêçÄäÉãK=f=qê~ÑáâJ=çÅÜ=häáã~íâçããáíí¨åë= ÄÉí®åâ~åÇÉ= Eplr= NVVRWSQF= çÅÜ= Éíí= ÇÉäÄÉí®åâ~åÇÉ= Ñê™å= hçããìåáâ~íáçåëâçããáíí¨å=Eplr=NVVSWOSF=ÇáëâìíÉê~ë=Ñ∏êëä~Ö= íáää=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=âçäÇáçñáÇìíëä®ééÉå=Ñê™å=íê~ÑáâëÉâíçêåK= _ä~åÇ=ÇÉ=ã™åÖ~=™íÖ®êÇÉêå~=îáää=îá=éÉâ~=ìí=å™Öê~=ëçã=ë®êëâáäí= ~åÖÉä®Öå~=ìê=Ü®äëçëóåéìåâíW= = Ó= c∏êÄ®ííê~= âçåâìêêÉåëîáääâçêÉå= Ñ∏ê= âçääÉâíáîíê~Ñáâ= ãÉÇ= ä™Ö=

ãáäà∏ÄÉä~ëíåáåÖ=ë~ãí=é™îÉêâ~=ÄÉÜçîÉí=~î=íê~åëéçêíÉêK=fåÑ∏ê= Éâçåçãáëâ~= ëíóêãÉÇÉä= çÅÜ= ÖÉåçãÑ∏ê= Éå= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ= ~î= ÇÉ= ã~êâÄìåÇå~=âçääÉâíáî~=íê~ÑáâãÉÇäÉåK=

= Ó= c∏êÄ®ííê~=âçåâìêêÉåëîáääâçêÉå=Ñ∏ê=ÖçÇëíê~Ñáâ=ãÉÇ=à®êåî®Ö=çÅÜ=

= ãÉÇ=Ñ~êíóÖK= Ó= _ÉÖê®åë~=î®Öíê~ÑáâÉå=á=ìíë~íí~=çãê™ÇÉåK= Ó= píóê=íê~ÑáâÉåë=â∏êã∏åëíÉê=çÅÜ=Ü~ëíáÖÜÉí=á=Éå=ãáäà∏~åé~ëë~Ç=

= êáâíåáåÖK= Ó= qÉâåáëâ= ìíîÉÅâäáåÖ= ~î= ÑçêÇçåI= Äê®åëäÉåI= ÑäóÖI= Ñ~êíóÖ= çÅÜ=

~êÄÉíëã~ëâáåÉêK= Ó= fåÑ∏ê=ãáäà∏òçåÉê=ãÉÇ=~îÖáÑíëëíóêåáåÖ=ÉääÉê=ë®êëâáäÇ~=âê~î=é™=

ÑçêÇçåÉå=á=òçåÉåK= = jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉå= ëí∏ÇàÉê= êáâíäáåàÉêå~= á= çî~åëí™ÉåÇÉ= ìíêÉÇåáåÖ~ê=çÅÜ=á=j~qëJ~êÄÉíÉíK=^ää~=ÇÉ=™íÖ®êÇÉê=ëçã=îáÇí~ë=Ñ∏ê= ~íí= ìééå™= Ñ~ëíëí®ääÇ~= ãáäà∏ã™ä= Ä∏ê= î~ê~= ë™= ìíÑçêã~ÇÉ= ~íí= ÇÉ= Ñê®ãà~ê=ÖçÇ=Ü®äë~K=e®ê=Ä∏ê=ë®êëâáäí=é™éÉâ~ë=~íí=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí= ãáåëâ~= Ñ∏êÄêìâåáåÖÉå= ~î= Ñçëëáä~= Äê®åëäÉåI= ëçã= íKÉñK= Éå= ∏â~Ç= Äê®åëäÉÉÑÑÉâíáîáíÉíI=áåíÉ=Ñ™ê=äÉÇ~=íáää=Éå=∏âåáåÖ=~î=~åí~äÉí=ÇáÉëÉäJ ÑçêÇçå=ãÉÇ=á=ëí®ääÉí=∏â~ÇÉ=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÄìääÉêI=âî®îÉçñáÇÉêI= é~êíáâä~ê=çÅÜ=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉåK=

rê=Ä™ÇÉ=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëóåéìåâí=®ê=ÇÉí=~åÖÉä®ÖÉí=~íí=~ääíáÇ= î®äà~= ÇÉí= ãÉëí= ÉåÉêÖáÉÑÑÉâíáî~= íê~åëéçêíëä~ÖÉí= Ñ∏ê= ä™åÖî®Ö~= íê~åëéçêíÉêK=£â~Ç=~åî®åÇåáåÖ=~î=ãçíçêÑçêÇçå=ãÉÇ=ãóÅâÉí=ä™Ö~= ìíëä®éé=~î=Ü®äëçëâ~ÇäáÖ~=®ãåÉå=ÉääÉê=åçääìíëä®éé=ë~ãí=ÉäÇêáîå~= ~êÄÉíëã~ëâáåÉê=çÅÜ=êÉÇëâ~éI=Ä∏ê=ëíáãìäÉê~ë=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=Ä™ÇÉ= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄìääÉêK=

aÉí=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™äÉí=ìê=Ü®äëçëóåéìåâí=î~Ç=Ö®ääÉê=í®íçêíëJ íê~ÑáâÉå= Ä∏ê= î~ê~= ~íí= ãáåëâ~= ëâ~Ççê= çÅÜ= ÄìääÉê= ë~ãí= Ü®äëçé™îÉêâ~å=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=~îÖ~ëÉê=Ñê™å=íê~ÑáâÉåK=bå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê=ÇÉíí~=®ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=âçääÉâíáîíê~ÑáâÉå= ë~ãí= Ñ∏ê= Ö™åÖJ= çÅÜ= ÅóâÉäíê~ÑáâK= p~ãÜ®ääëéä~åÉêáåÖë™íÖ®êÇÉêI= ãáäà∏òçåÉêI= î®Öíìää~ê= çÅÜ= Éâçåçãáëâ~= ëíóêãÉÇÉä= ®ê= îáâíáÖ~= áåëíêìãÉåí=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÖê®åë~=Äáäíê~ÑáâÉåK=

f=ÑäÉê~=ä®åÇÉê=Ü~ê=ëíçêëâ~äáÖ~=Ñ∏êë∏â=ÖÉåçãÑ∏êíë=ãÉÇ=ëíÉÖîáë= áåÑ∏êÇ~= êÉëíêáâíáçåÉê= ãçí= Äáäíê~ÑáâÉå= ëçã= êÉëìäíÉê~í= á= ∏â~í= âçääÉâíáîíê~ÑáâêÉë~åÇÉI=êÉÇìâíáçå=~î=ëâ~Ççê=çÅÜ=á=îáëë~=Ñ~ää=Éå= ãáåëâåáåÖ=~î=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖëÜ~äíÉêå~K=aÉí=®ê=çÅâë™=~åÖÉä®ÖÉí=~íí= íê~ÑáâëóëíÉãÉí=ìíÑçêã~ë=ë™=~íí=íêáîëÉäå=á=ëí®ÇÉêå~=Ñ∏êÄ®ííê~ëK=brJ å®íîÉêâÉí= ?`~ê= ÑêÉÉ= ÅáíáÉë?= ëóÑí~ê= íáää= ~íí= âê~ÑíáÖí= êÉÇìÅÉê~= áååÉêëí~ÇëÄáäáëãÉå=á=bìêçé~ë=ëí®ÇÉêI=ãÉÇ=ÄäK~K=ãáäà∏òçåÉê=çÅÜ= çäáâ~= íóéÉê= ~î= î®Ö~îÖáÑíÉêK= aÉ= ëÉå~ëíÉ= ™êÉå= Ü~ê= á= pîÉêáÖÉ= ÇáëâìíÉê~íë=çäáâ~=íóéÉê=~î=êÉëíêáâíáçåÉê=ãçí=ÑçêÇçåëíê~ÑáâÉå=ëçã= íKÉñK=ÄáäÑêá~=ëí~Çëâ®êåçê=çÅÜ=ãáäà∏òçåÉê=Ç®ê=ë®êëâáäÇ~=âê~î=ëí®ääë= é™=ÑçêÇçåÉåK=

=

aÉí= ®ê= å∏Çî®åÇáÖí= ~íí= ÖÉ= íê~ÑáâëÉâíçêåI= ä®åëëíóêÉäëÉêI= âçããìåÉê=çÅÜ=~åÇê~=~âí∏êÉê=ÇÉ=áåëíêìãÉåíI=á=Ñçêã=~î=ä~Ö~ê=çÅÜ= ëíóêãÉÇÉäI=íKÉñK=~îÖáÑíÉê=çÅÜ=ãáäà∏òçåÉêI=ëçã=âê®îë=Ñ∏ê=~íí=ìééå™= ã™äÉå= Ñ∏ê= Éå= ÖçÇ= Ü®äë~= çÅÜ= ãáäà∏K= i®ÖêÉ= Ü~ëíáÖÜÉíÉê= á= ëíçêëí~ÇëêÉÖáçåÉêå~=ÖÉê=á=ÇÉ=ÑäÉëí~=Ñ~ää=Éå=ãáäà∏îáåëí=ë~ãíáÇáÖí= ëçã=çäóÅâëÑ~ääÉå=çÅÜ=ÄìääêÉí=Ñê™å=íê~ÑáâÉå=ãáåëâ~ëK=

cêáîáääáÖ=ãáäà∏ã®êâåáåÖ=çÅÜ=ãáäà∏ÇÉâä~ê~íáçå=~î=Ä™íãçíçêÉêI= ëå∏ëâçíê~ê=çÅÜ=ãáåÇêÉ=~êÄÉíëã~ëâáåÉê=EíKÉñK=Öê®ëâäáéé~êÉF=Ä∏ê= ëíáãìäÉê~ë=çÅÜ=ìíÖ∏ê=Éíí=âçãéäÉãÉåí=íáää=ÇÉå=ä~ÖêÉÖäÉêáåÖ=ëçã=®ê= ìåÇÉê= ìí~êÄÉí~åÇÉ= ÉääÉê= ®ê= Ñ∏êÉëä~ÖÉå= Eplr= NVVRWVTI= aë= NVVRWRVFK=

jçíçêÑçêÇçå=®ê=Éå=ã~ëëÑê~ãëí®ääÇ=éêçÇìâí=ëçã=âê®îÉê=Éíí= êÉä~íáîí=ëíçêí=ìåÇÉêÜ™ää=çÅÜ=ëçã=âê®îÉê=~åî®åÇåáåÖ=~î=Éå=ê~Ç= Ñ∏êÄêìâåáåÖëâÉãáâ~äáÉê= çÅÜ= êÉëÉêîÇÉä~êK= päáí~ÖÉI= ä®Åâ~ÖÉ= çÅÜ= Äêáëí~åÇÉ= çãÜ®åÇÉêí~Ö~åÇÉ= ~î= ãáäà∏Ñ~êäáÖ~= Ñ∏êÄêìâåáåÖëJ éêçÇìâíÉê=®ê=Éå=ëíçê=â®ää~=íáää=ÇáÑÑìë=ëéêáÇåáåÖ=~î=Ü®äëçëâ~ÇäáÖ~= ®ãåÉåK=aÉí=®ê=~î=ÇÉåå~=~åäÉÇåáåÖ=~åÖÉä®ÖÉí=~íí=Ñ™=Éå=ë~ãä~Ç= ÄáäÇ=~î=íê~ÑáâÉå=ëçã=â®ää~=íáää=ÇáÑÑìë=ëéêáÇåáåÖ=~î=Ñ∏êçêÉåáåÖ~êK= = = s™ê~=Ñ∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê= = f= ~îëåáííÉí= RKN= çã= ìíçãÜìëäìÑí= ÇáëâìíÉê~ë= ÖÉåÉêÉää~= ã™ä= çÅÜ= ™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=äìÑíâî~äáíÉíÉåK=e®ê=ÄÉÜ~åÇä~ë=ÉåÇ~ëí= Ñ∏êëä~Ö=ëçã=ëéÉÅáÑáâí=ÄÉê∏ê=íê~ÑáâÉåK= =

= Ó= fåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= ëáíí= ëÉâíçêë~åëî~ê= Ä∏ê= íê~ÑáâîÉêâÉåI=

Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=s®ÖîÉêâÉí=çÅÜ=âçããìåÉêå~I=ÖÉåçãÑ∏ê~=ÇÉ= ™íÖ®êÇÉê=ëçã=®ê=å∏Çî®åÇáÖ~=Ñ∏ê=~íí=ìééå™=çÅÜ=Ñ∏äà~=ìéé= ÇÉ= å~íáçåÉää~I= Ü®äëçÄ~ëÉê~ÇÉ= ã™äÉå= á= Ñê™Ö~= çã= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄìääÉêK= Ó= i~ÖëíáÑíåáåÖÉå=Ä∏ê=ìíÑçêã~ë=ë™=~íí=ä®åëëíóêÉäëÉê=çÅÜ=âçãJ

ãìåÉê=Ü~ê=ÇÉ=êÉÇëâ~é=á=Ñçêã=~î=íáää®ãéÄ~ê~=ä~Ö~ê=çÅÜ= Éâçåçãáëâ~=çÅÜ=~åÇê~=ëíóêãÉÇÉä=ëçã=âê®îë=Ñ∏ê=~íí=âìåå~= å™=ÇÉ=Ü®äëçÄ~ëÉê~ÇÉ=ãáäà∏ã™äÉå=á=íê~ÑáâÄÉä~ëí~ÇÉ=ãáäà∏ÉêK= Ó= ^åî®åÇåáåÖÉå=~î=ÑçêÇçå=ãÉÇ=ãóÅâÉí=ä™Ö~=ìíëä®éé=ÉääÉê=

åçääìíëä®éé=çÅÜ=~î=ÉäÇêáîå~=~êÄÉíëã~ëâáåÉêI=Ä∏ê=∏â~K= Ó= qê~ÑáâîÉêâÉå= Ä∏ê= â~êíä®ÖÖ~= ÇÉå= ÇáÑÑìë~= ëéêáÇåáåÖÉå= ~î=

Ü®äëçëâ~ÇäáÖ~= ®ãåÉå= Ñê™å= íê~ÑáâÉå= ìí∏îÉê= ìíëä®éé= ~î= ~îÖ~ëÉêI=çÅÜ=Ñ∏êÉëä™=ä®ãéäáÖ~=™íÖ®êÇÉêK=

=

Ó= k®ê= íê~ÑáâÉå= éä~åÉê~ë= Ä∏ê= íêáîëÉä~ëéÉâíÉê= Ñ™= Éíí= ∏â~í=

ìíêóããÉ= íKÉñK= ÖÉåçã= Éå= ëí∏êêÉ= ~åÇÉä= Ö™åÖJ= çÅÜ= ÅóâÉäíê~ÑáâK=

= RKNMKO=båÉêÖá

=

= rê=Ü®äëçëóåéìåâí=®ê=î~ííÉåâê~ÑíÉå=Éíí=Äê~=ÉåÉêÖáëä~ÖI=äáâëçã=ëçäJ= çÅÜ= îáåÇâê~ÑíI= ®îÉå= çã= îáåÇâê~ÑíÉå= â~å= ãÉÇÑ∏ê~= ÄìääÉêJ ëí∏êåáåÖ~êK==

rééî®êãåáåÖ=ãÉÇ=çäà~=Ü~ê=ãáåëâ~í=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ÇÉÅÉååáÉêå~= íáää= Ñ∏êã™å= Ñ∏ê= Éäìééî®êãåáåÖK= ríëä®ééÉå= Ñê™å= ÉåëâáäÇ= ìééî®êãåáåÖ= ãÉÇ= çäà~= ®ê= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë= ëã™= Ñ∏êìíë~íí= ~íí= ìíêìëíåáåÖÉå=®ê=î®äëâ∏íí=çÅÜ=~íí=Äê®åëäÉíë=ëî~îÉäÜ~äí=®ê=ä™ÖK=pí∏êêÉ= ÉåÉêÖá~åä®ÖÖåáåÖ~ê=Ñ∏ê=âçä=ÉääÉê=çäà~=ëçã=Çêáîë=âçåíáåìÉêäáÖí=Ü~ê= ä™Ö~=ìíëä®éé=~î=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=éÉê=éêçÇìÅÉê~Ç=ÉåÉêÖáã®åÖÇK= c∏êÄê®ååáåÖ= ~î= Ñçëëáä~= Äê®åëäÉå= ëçã= çäà~I= âçä= çÅÜ= å~íìêÖ~ë= ãÉÇÑ∏ê= ÉãÉääÉêíáÇ= ìíëä®éé= ~î= âçäÇáçñáÇ= á= ~íãçëÑ®êÉå= îáäâÉå= ÄáÇê~ê=íáää=î®ñíÜìëÉÑÑÉâíÉå=EpÉ=Äáä~Ö~=NI=â~éáíÉä=OKNKNFK=

h®êåâê~ÑíÉå=ÖÉê=îáÇ=åçêã~äÇêáÑí=ãóÅâÉí=ä™Ö~=ìíëä®éé=~î=ê~ÇáçJ ~âíáîáíÉíI=ãÉå=qàÉêåçÄóäçäóÅâ~å=Ñ∏ê=íáç=™ê=ëÉÇ~å=Ü~ê=îáë~í=~íí=Éíí= êÉ~âíçêÜ~îÉêá=â~å=ÖÉ=~ääî~êäáÖ~=çÅÜ=ä™åÖî~êáÖ~=ÉÑÑÉâíÉêK=aÉí=®ê=

Ç®êÑ∏ê= ëóååÉêäáÖÉå= îáâíáÖí= ãÉÇ= Éíí= Ñçêíë~íí= Ü∏Öí= ë®âÉêÜÉíëJ í®åâ~åÇÉ= é™= î™ê~= ëîÉåëâ~= â®êåâê~ÑíîÉêâI= äáâëçã= Éíí= ë®âÉêí= çãÜ®åÇÉêí~Ö~åÇÉ= ~î= ÇÉí= ê~Çáç~âíáî~= ~îÑ~ääÉíK= pçã= Éå= ÇÉä= ~î= Äáëí™åÇÉí= íáää= ÇÉ= ∏ëíÉìêçéÉáëâ~= ä®åÇÉêå~= Ä∏ê= áåÖ™= íÉâåáëâ= çÅÜ= Éâçåçãáëâ=Üà®äé=Ñ∏ê=~íí=Ü∏à~=ë®âÉêÜÉíÉå=é™=â®êåâê~ÑíîÉêâÉå=á= ÇÉëë~=ä®åÇÉêK=

aÉå= ëîÉåëâ~= ìíÄóÖÖå~ÇÉå= ~î= Ñà®êêî®êãÉå®íÉå= Ñ∏ê= ìééî®êãåáåÖ=~î=î™ê~=í®íçêíÉê=Ü~ê=áååÉÄìêáí=ëíçê~=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=~î= äìÑíâî~äáíÉíÉåK=c∏êÄê®ååáåÖ=á=ëíçê~I=î®äâçåíêçääÉê~ÇÉ=~åä®ÖÖåáåÖ~ê= ÖÉê= êÉä~íáîí= ëÉíí= ãóÅâÉí= ëã™= ìíëä®éé= ~î= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=çÅÜ=ãÉÇ=êÉåáåÖ=â~å=ìíëä®ééÉå=~î=ãÉí~ääÉê=ë~ãí= ëî~îÉäJ=çÅÜ=âî®îÉçñáÇÉê=ÄÉÖê®åë~ëK=

aÉå= ìééî®êãåáåÖëÑçêã= ëçã= á= Ç~Ö= ëí™ê= Ñ∏ê= ÇÉí= ÜÉäí= âä~êí= ëí∏êëí~=ìíëä®ééÉí=~î=é~êíáâä~ê=çÅÜ=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉå=®ê= áåÇáîáÇìÉää= îÉÇÉäÇåáåÖK= pã™ëâ~äáÖ= îÉÇÉäÇåáåÖ= á= í®íÄÉÄóÖÖÇ~= çãê™ÇÉå=â~å=çÅâë™=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=ÄÉëî®ê~åÇÉ=äìâí=ë~ãí=∏ÖçåJ= çÅÜ= äìÑíî®Öëáêêáí~íáçå= Üçë= å®êÄçÉåÇÉK= f= _çîÉêâÉíë= _óÖÖêÉÖäÉê= Ñáååë=á=Ç~Ö=ìíëä®ééëÖê®åëÉê=Ñ∏ê=îÉÇÉäÇ~ÇÉ=é~ååçê=îáÇ=ìíÄóíÉ=çÅÜ= åóáåëí~ää~íáçåK= ríëä®ééëÖê®åëÉêå~= ®ê= ãÉÇ= ã~åìÉää= Äê®åëäÉJ íáääÑ∏êëÉä= PM= ãÖ= íà®ê~Ljg= Äê®åëäÉ= çÅÜ= Ñ∏ê= ~ìíçã~íáëâ=

= Äê®åëäÉíáääÑ∏êëÉä=RMM=ãÖ=`lLãPK=bå=ëî™êáÖÜÉí=®ê=~íí=Ç~ÖÉåë=êÉÖÉäJ îÉêâ=áåíÉ=ÖÉê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ëí®ää~=ë~ãã~=âê~î=é™=®äÇêÉ=Ñ~ëíáÖÜÉíÉê= ëçã=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=åóÄóÖÖå~ÇI=îáäâÉí=îçêÉ=~åÖÉä®ÖÉí=áåçã=çãê™ÇÉå= ãÉÇ=Ü∏Ö=ÄÉä~ëíåáåÖ=~î=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êK=

sá= ìåÇÉêëí∏ÇàÉê= Ç®êÑ∏ê= ÇÉí= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ëâ®êéí~= âê~î= é™= ìíëä®éé= Ñê™å=é~ååçê=Ñ∏ê=áåÇáîáÇìÉää=ÉäÇåáåÖ=ãÉÇ=ÄáçÄê®åëäÉåI= ëçã=é™Ö™ê=áåçã=Éíí=êÉÖÉêáåÖëìééÇê~Ö=ä~Öí=é™=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíK= aÉ=ìíëä®ééëâê~î=ëçã=Ñê™å=ëîÉåëâ=ëáÇ~=Ñ∏êíë=Ñê~ã=ëçã=Ñ∏êëä~Ö=íáää= `bkJëí~åÇ~êÇ= EbìêçéÉáëâ~= ëí~åÇ~êÇáëÉêáåÖëâçããáíí¨åF= ®ê= íêçäáÖÉå=ë™=ä™åÖí=ã~å=á=Ç~Ö=â~å=Ö™=á=éê~âíáâÉåI=ãÉå=®åÇ™=áåíÉ= íáääÑêÉÇëëí®ää~åÇÉ= ìê= Ü®äëçëóåéìåâíK= fåÇáîáÇìÉää= ìééî®êãåáåÖ= ãÉÇ=îÉÇ=ëâìääÉI=®îÉå=çã=~ää~=~åä®ÖÖåáåÖ~ê=ìééÑóääÇÉ=_çîÉêâÉíë= ìíëä®ééëâê~îI=ãÉÇÑ∏ê~=ìíëä®éé=~î=é~êíáâä~ê=å®ëí~å=á=åáî™=ãÉÇ= Ç~ÖÉåë=ìíëä®éé=Ñê™å=íê~ÑáâÉåK=f=Ç~Ö=~åî®åÇÉê=ÉåÇ~ëí=Å~=R=B=ãáäà∏J ÖçÇâ®åÇ=ÉäÇåáåÖëíÉâåáâ=îáÇ=ìééî®êãåáåÖ=ãÉÇ=îÉÇK=

bå= çãëí®ääåáåÖ= ~î= ÉåÉêÖáÑ∏êë∏êàåáåÖÉå= ãçí= Éå= ∏â~Ç= ~åî®åÇåáåÖ=~î=îÉÇ=Ñ∏ê=ìééî®êãåáåÖ=Ä∏ê=á=í®íçêíÉê=ëâÉ=ÖÉåçã=Éå= ∏â~Ç=~åÇÉä=î®êãÉ=Ñê™å=Ñà®êêî®êãÉ~åä®ÖÖåáåÖ~ê=ÉääÉê=ãÉÇÉäëíçê~= ~åä®ÖÖåáåÖ~ê=~î=ÖêìééÅÉåíê~äëíóé=Ç®ê=ìíëä®ééÉå=®ê=ä®ÖêÉ=®å=îáÇ= áåÇáîáÇìÉää=ìééî®êãåáåÖK=f=~åå~í=Ñ~ää=êáëâÉê~ê=ìééî®êãåáåÖ=ãÉÇ= îÉÇ= ~íí= ®îÉå= á= Ñê~ãíáÇÉå= Ääá= Éå= ÇçãáåÉê~åÇÉ= â®ää~= íáää= äìÑíJ Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= Eé~êíáâä~ê= çÅÜ= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ®ãåÉåF= á= í®íçêíÉêK=

d~ëëéáë~ê=á=ÜÉããÉå=â~å=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=ëâ~ÇäáÖí=Ü∏Ö~=Ü~äíÉê= ~î= âî®îÉÇáçñáÇ= çÅÜ= ÇÉí= ®ê= Ç®êÑ∏ê= å∏Çî®åÇáÖí= ãÉÇ= ÖçÇ= îÉåíáä~íáçåK=

bÑíÉêëçã= ÇÉí= Ñáååë= éêçÄäÉã= á= ã™åÖ~= Äçëí®ÇÉêI= ëâçäçê= çÅÜ= Ç~ÖÜÉã= ëçã= Ü®åÖÉê= ë~ãã~å= ãÉÇ= Äêáëí~åÇÉ= îÉåíáä~íáçå= EëÉ= ~îëåáíí=RKOKQFI=ë™=Ñáååë=Éå=éçíÉåíáÉää=âçåÑäáâí=ãÉää~å=âê~îÉå=é™= ÖçÇ=îÉåíáä~íáçå=çÅÜ=âê~îÉå=é™=ÉåÉêÖáÜìëÜ™ääåáåÖK=c∏ê=ã®ååáëâçêë= Ü®äë~= çÅÜ= î®äÄÉÑáåå~åÇÉ= ®ê= ÖçÇ= íáääÖ™åÖ= íáää= EÄáääáÖF= ÉåÉêÖá= î®ëÉåíäáÖK= lã= ~ää~= Ñ~ëíáÖÜÉíÉê= îÉåíáäÉê~ÇÉë= ìéé= íáää= ÇÉå= ~î= _çîÉêâÉí=Ñ~ëíëí®ääÇ~=åóÄóÖÖå~ÇëåçêãÉåI=MIPR=ä=éÉê=ëÉâìåÇ=çÅÜ= âî~Çê~íãÉíÉê=Öçäî~êÉ~I=ëâìääÉ=Éå=ÉåÉêÖáÑ∏êÄêìâåáåÖ=é™=Å~=S=qtÜ= ÉêÑçêÇê~ëK=aÉíí~=ãçíëî~ê~ê=ìåÖÉÑ®ê=Éíí=â®êåâê~Ñí~ÖÖêÉÖ~í=çÅÜ=â~å= à®ãÑ∏ê~ë=ãÉÇ=ÜìëÜ™ääëJ=çÅÜ=ëÉêîáÅÉëÉâíçêåë=íçí~ä~=ÉåÉêÖá~åî®åÇJ åáåÖ=é™=Å~=NRM=qtÜK=aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=îáâíáÖí=~íí=ìíîÉÅâä~=ëóëíÉã= Ñ∏ê= ~íí= âä~ê~= îÉåíáä~íáçåëâê~îÉå= çÅÜ= ë~ãíáÇáÖí= ÜìëÜ™ää~= ãÉÇ= ÉåÉêÖáK=bå=Ñçêíë~íí=ë~íëåáåÖ=é™=íÉâåáëâ=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ÉåÉêÖáëå™ä= îÉåíáä~íáçå=®ê=~åÖÉä®ÖÉíK= = =

= c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê= = f= ~îëåáííÉí= RKN= çã= ìíçãÜìëäìÑí= ÇáëâìíÉê~ë= ÖÉåÉêÉää~= ã™ä= çÅÜ= ™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=äìÑíâî~äáíÉíÉåK=e®ê=ÄÉÜ~åÇä~ë=ÉåÇ~ëí= Ñ∏êëä~ÖÉå=çã=îÉÇÉäÇåáåÖK= =

= Ó= ríëä®ééÉå= Ñê™å= îÉÇÉäÇåáåÖ= Ä∏ê= ãáåëâ~ë= âê~ÑíáÖí= áåçã=

í®íÄÉÄóÖÖÇ~= çãê™ÇÉå= ÖÉåçã= Éå= ∏îÉêÑ∏êáåÖ= Ñê™å= áåÇáîáÇìÉää=Üìëìééî®êãåáåÖ=íáää=Éå=∏â~Ç=~åÇÉä=ìééî®êãJ åáåÖ= Ñê™å= Ñà®êêî®êãÉ~åä®ÖÖåáåÖ~ê= çÅÜ= ÖêìééÅÉåíê~äÉê= ~îëÉÇÇ~=Ñ∏ê=ÄáçÄê®åëäÉåK= Ó= aÉí= ®ê= ~åÖÉä®ÖÉí= ãÉÇ= ÖÉåÉêÉää~= ìíëä®ééëâê~î= é™=

îÉÇé~ååçê=ëçã=®ê=ãÉê=ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ=®å=Ç~ÖÉåëK== Ó= e®äëçëâóÇÇëÑ∏êçêÇåáåÖÉå=Ä∏ê=ÖÉ=âçããìåÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí=

~íí=î~ê~âíáÖí=Ñ∏êÄàìÇ~=ëã™ëâ~äáÖ=îÉÇÉäÇåáåÖI=ÉääÉê=~åî®åÇJ åáåÖ=~î=îáëë~=é~ååçêI=áåçã=îáëë~=çãê™ÇÉåK= = = =

RKNMKQ=fåÇìëíêá

=

= aÉ= ÇáêÉâí~= ìíëä®ééÉå=Ñê™å=industri~åä®ÖÖåáåÖ~êå~=Ü~ê=ãáåëâ~í= âê~ÑíáÖí= ìåÇÉê= ëÉå~êÉ= ÇÉÅÉååáÉê= çÅÜ= ë™î®ä= företagens och myndigheternas = ãáäà∏~êÄÉíÉ= â~å= åì= áåêáâí~ë= é™= Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ëå~ê~êÉ=®å=™íÖ®êÇ~åÇÉ=áåë~íëÉêK=

^åî®åÇåáåÖÉå=~î=ãáäà∏ëí∏ê~åÇÉ=âÉãáâ~äáÉê=Ü~ê=êÉÇìÅÉê~íëI= Ä™ÇÉ= Ñ∏ê= ~åî®åÇåáåÖ= á= áåÇìëíêáå= çÅÜ= á= éêçÇìâíÉêK= pìÄëíáíìíáçåëéêáåÅáéÉåI=ëçã=ëóÑí~ê=íáää=Éå=âçåíáåìÉêäáÖí=é™Ö™ÉåÇÉ= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ= ìê= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëóåéìåâíI= Ö®ääÉê= Ä™ÇÉ= áåçã= ~êÄÉíëãáäà∏J= çÅÜ= áåçã= ãáäà∏ëâóÇÇëä~ÖëíáÑíåáåÖÉåK= mêçÇìâíÉêë= ÉÖÉåëâ~éÉê= çÅÜ= ~åî®åÇåáåÖ= Ü~ê= î®ñ~åÇÉ= ÄÉíóÇÉäëÉ= ìê= ãáäà∏ëóåéìåâí=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=éêçÇìâíáçåëÑ~ëÉåK=e®äëçêáëâÉêå~=á= Ç~Ö= çÅÜ= á= Ñê~ãíáÇÉå= ë~ãã~åÜ®åÖÉê= á= ëíçê= ìíëíê®ÅâåáåÖ= ãÉÇ= ÇáÑÑìë=ëéêáÇåáåÖ=~î=âÉãáâ~äáÉê=á=î~êçê=çÅÜ=çäáâ~=éêçÇìâíÉê=ÖÉåçã= ~åî®åÇåáåÖ=çÅÜ=ëäìíäáÖ=ÇÉéçåÉêáåÖK=

mêçÇìÅÉåí~åëî~êÉí=®ê=Éíí=~î=ÑäÉê~=ãÉÇÉä=Ñ∏ê=~íí=™ëí~Çâçãã~= Éå=êÉå~êÉ=éêçÇìâíáçå=ãÉÇ=ãáäà∏~åé~ëë~ÇÉ=éêçÇìâíÉêK=póÑíÉí=®ê= ~íí=ëäìí~=Ñä∏ÇÉí=~î=ã~íÉêá~ä=á=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=~íí=Ä®ííêÉ=ìíåóííà~= êÉëíéêçÇìâíÉêK= m™= ë™= ë®íí= ëâ~= ã®åÖÇÉêå~= ~î= ÇÉéçåÉê~ÇÉ= êÉëíéêçÇìâíÉê=Ääá=ãáåáã~ä~K=

f= Ç~Ö= Ñáååë= Éíí= éêçÇìÅÉåí~åëî~ê= êÉÖäÉê~í= ÉåäáÖí= êÉåÜ™ääåáåÖëëí~ÇÖ~å=Ñ∏ê=Ñ∏êé~ÅâåáåÖ~ê=Eéä~ëíI=Öä~ëI=~äìãáåáìãI=

= ëí™äéä™íI=é~ééÉêI=ïÉää=çÅÜ=â~êíçåÖFI=íáÇåáåÖ~ê=çÅÜ=Ñ∏ê=ÄáäÇ®ÅâI= ëçã=Ö™ê=ìí=é™=~íí=éêçÇìÅÉåíÉå=ëâ~ää=ë~ãä~=áå=çÅÜ=í~=Ü~åÇ=çã=ÇÉå= ìííà®åí~= éêçÇìâíÉåK= c∏êëä~Ö= Ñáååë= ÉääÉê= ÇáëâìíÉê~ë= ~íí= ìí∏â~= éêçÇìÅÉåí~åëî~êÉí=íáää=~íí=Ö®ää~=®îÉå=Ñ∏ê=ÄóÖÖJ=çÅÜ=êáîåáåÖë~îÑ~ääI= â~ëëÉê~ÇÉ=ÉäÉâíêáëâ~=éêçÇìâíÉê=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáâI=íÉñíáäI=ã∏ÄäÉêI= ë~ãí=Ñ∏ê=Äáä~êK=bå=Ñçêã=~î=?ÑêáîáääáÖí?=éêçÇìÅÉåí~åëî~ê=Ñáååë=Ñ∏ê= åáÅâÉäJâ~ÇãáìãÄ~ííÉêáÉêK=_~ííÉêáìíêÉÇåáåÖÉå=Eplr=NVVSWUF=Ü~ê= Ñ∏êÉëä~Öáí=Éå=~îîÉÅâäáåÖ=~î=åáÅâÉäJâ~ÇãáìãÄ~ííÉêáÉêK=

cêáîáääáÖ~= Äê~åëÅÜ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉê= Ñáååë= ÇÉëëìíçãI= ÉñÉãéÉäîáë=ãÉää~å=íÉñíáäáåÇìëíêáå=çÅÜ=hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉåI= çã=~îîÉÅâäáåÖ=~î=ÇÉ=Ñ~êäáÖ~ëíÉ=Ñä~ãëâóÇÇëãÉÇäÉåK=

ríîÉÅâäáåÖÉå= áåçã= áåÇìëíêáå= Ñ∏ê= âî~äáíÉíëâêáíÉêáÉê= çÅÜ= ëí~åÇ~êÇÉê=Ñ∏ê=âî~äáíÉí=çÅÜ=ãáäà∏äÉÇåáåÖëëóëíÉã=âçããÉê=~íí=î~ê~= éçëáíáîí= Ñ∏ê= ÇÉí= ë~ãä~ÇÉ= ãáäà∏~êÄÉíÉíK= ^åÇê~= Ñ~âíçêÉê= ~î= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ= ®ê= ãáäà∏êÉîáëáçåÉå= ëçã= áåëíêìãÉåí= Ñ∏ê= ãáäà∏Ñ∏êÄ®ííê~åÇÉ=™íÖ®êÇÉêK=lÅâë™=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=äáîëÅóâÉä~å~äóëÉê= ÖÉê= âìåëâ~é= çã= ãáäà∏ÄÉä~ëíåáåÖÉå= á= ~ää~= äÉÇ= ~î= Éå= éêçÇìâíë= äáîëÅóâÉäI=îáäâÉí=â~å=äÉÇ~=íáää=ãáåëâ~ÇÉ=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçêáëâÉêK= iáîëÅóâÉä~å~äóëÉå=ëçã=êÉÇëâ~é=ÄÉëâêáîÉë=å®êã~êÉ=á=UKSK=

mêçÇìâíÉê=ëçã=íáääîÉêâ~ë=á=ãóÅâÉí=ëíçê~=îçäóãÉêI=éêçÇìâíÉê= ëçã= ìíë®ííë= Ñ∏ê= î®êãÉ= çÅÜ= ãÉâ~åáëâ~= éêçÇìâíÉê= ëçã= Ñ∏êëäáíë= ëí®ääÉê=ë®êëâáäí=ëíçê~=âê~î=é™=êÉåÜÉí=çÅÜ=Ñê™åî~êç=~î=Ü®äëçëâ~ÇäáÖ~= ®ãåÉåK=e®ê=â~å=®îÉå=ëã™=âçåÅÉåíê~íáçåÉê=Ü®äëçëâ~ÇäáÖ~=®ãåÉå= ÉääÉê=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ÖÉ=Éíí=é™í~ÖäáÖí=ÄáÇê~Ö=íáää=ÄÉä~ëíåáåÖ=~î=ãáäà∏= çÅÜ=Ü®äë~=~î=ëâ~ÇäáÖ~=®ãåÉåI=Ñê®ãëí=ÖÉåçã=ÇáÑÑìë=ëéêáÇåáåÖK=

qÉâåáâìíîÉÅâäáåÖ=ÉääÉê=ìíÄóíÉ=~î=íÉâåáâ=®ê=çÅâë™=~åÖÉä®ÖÉí=Ñ∏ê= ~íí=ãáåëâ~=ÇáÑÑìë=ëéêáÇåáåÖ=Ñê™å=éêçÇìâíÉêK= = = c∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê= =

= Ó= Hälsoaspekter bör betonas i= miljövarudeklarationer och

livscykelanalys ÉêK= Ó= jáäà∏J=çÅÜ=âÉãáâ~äáÉä~ÖëíáÑíåáåÖÉåë=~âíë~ãÜÉíëêÉÖäÉê=bör

förtydligas, = ë™= ~íí= ÇÉ= âä~êÖ∏ê= éêçÇìÅÉåíÉåë= ~åëî~ê= ~íí= ãáåáãÉê~= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê= çÅÜ= ÇáÑÑìë= ëéêáÇåáåÖ= ~î= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=Ñê™å=éêçÇìâíÉê=çÅÜ=î~êçê=ìåÇÉê=ÇÉê~ë=ÜÉä~= äáîëÅóâÉäK= = = = =

=

RKNMKR=_óÖÖëÉâíçêå

=

= aÉ=Ü®äëçéêçÄäÉã=ëçã=áåçãÜìëãáäà∏å=â~å=ãÉÇÑ∏ê~I=çÅÜ=ëçã= ÄÉëâêÉîë=á=~îëåáíí=RKOI=ë~ãã~åÜ®åÖÉê=ÇÉäë=ãÉÇ=ÄóÖÖå~íáçåÉåI= ÇêáÑí= çÅÜ= ìåÇÉêÜ™ää= çÅÜ= ÇÉäë= ãÉÇ= Äêìâ~êå~ë= î~åçê= çÅÜ= ~âíáîáíÉíÉêK=

k™Öê~=éêçÄäÉã=ëçã=ìééã®êâë~ãã~íë=ãÉÇ=áåçãÜìëãáäà∏å= çÅÜ=ãÉÇ=ÄóÖÖå~ÇÉê=®ê=íáää=ÉñÉãéÉä=ã~êâê~ÇçåI=ÄóÖÖÑìâí=çÅÜ= ÇÉëë=áåîÉêâ~å=é™=â~ëÉáåÜ~äíáÖí=Ñäóíëé~ÅâÉäI=m`_I=ëçã=Ü~ê=~åî®åíë= á=ìéé=íáää=OR=B=á=ÑçÖã~ëëçêI=Ç™äáÖ=îÉåíáä~íáçåI=ãáäà∏íçÄ~âëê∏â=çÅÜ= ÜìëÇàìê= ë~ãí= ~îÖ™åÖ= ~î= Ñçêã~äÇÉÜóÇ= çÅÜ= ãàìâÖ∏ê~êÉ= Ñê™å= ã∏ÄäÉêI=îáëë~=éä~ëíÑçäáÉê=çÅÜ=Öçäîã~ííçêK=

_óÖÖÉåíêÉéêÉå∏êÉêå~= Ü~ê= ÄáäÇ~í= Éå= âçåí~âíÖêìééI= ?jáäà∏~åé~ëë~ÇÉ=båÉêÖáÉÑÑÉâíáî~=_óÖÖå~ÇÉê?I=ëçã=ëâ~=íà®å~=ëçã= ë~ãçêÇå~êÉI=áåÑçêã~í∏ê=çÅÜ=ëí∏Ç=ë~ãí=î~ê~=é™Çêáî~åÇÉ=Ñ∏ê=î~ä=~î= ã~íÉêá~ä=çÅÜ=ÄóÖÖãÉíçÇÉê=ãÉÇ=ëóÑíÉí=~íí=ìééå™=ÉåÉêÖáÉÑÑÉâíáî~= ÄóÖÖå~ÇÉê=ãÉÇ=Éå=ÖçÇ=áååÉãáäà∏K=dêìééÉå=Éå=Ü~ê=ÖçÇ=âçåí~âí= ãÉÇ=ãóåÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖëáåëíáíìí=áåçã=ëáíí=çãê™ÇÉK=

aÉå=~î=êÉÖÉêáåÖÉå=íáääë~íí~=hêÉíëäçééëÇÉäÉÖ~íáçåÉå=Ü~ê=á=Éå= ê~ééçêí= ä~Öí= Ñê~ã= Ñ∏êëä~ÖI= ?_óÖÖëÉâíçêåë= ãáäà∏~åëî~ê= Ñ∏ê= ÄóÖÖî~êçê?I= Ñ∏ê= Éå= ãáäà∏~åé~ëëåáåÖ= ~î= ÄóÖÖJ= çÅÜ= êáîåáåÖëJ éêçÅÉëëÉêK=üíÖ®êÇÉê=Ñ∏êÉëä™ë=ë™î®ä=î~Ç=Ö®ääÉê=ãáäà∏ÉÖÉåëâ~éÉê=Üçë= ÄóÖÖéêçÇìâíÉê= ëçã= Ü~åíÉêáåÖ= ~î= ÄóÖÖJ= çÅÜ= êáîåáåÖëã~íÉêá~äK= _óÖÖëÉâíçêåë=âêÉíëäçééëê™Ç=Ü~ê=ÑêáîáääáÖí=™í~Öáí=ëáÖ=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~= Éå=ãáäà∏~åé~ëëåáåÖ=~î=ÄóÖÖëÉâíçêåë=éêçÇìâíÉê=çÅÜ=~âíáîáíÉíÉê= ë~ãã~åÑ~íí~í=á=Éå=Ü~åÇäáåÖëéä~åK=aÉå=ëäìíäáÖ~=ìíÑçêãåáåÖÉå=çÅÜ= ÄÉëäìíÉí=çã=Éíí=ä~Öëí~ÇÖ~í=éêçÇìÅÉåí~åëî~ê=áåçã=ÄóÖÖëÉâíçêå= ÄÉêÉÇë=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉK=

?_óÖÖëÉâíçêåë=ãáäà∏~åëî~ê=Ñ∏ê=ÄóÖÖî~êçê?=®ê=Ñê®ãëí=áåêáâí~Ç= ãçí=~åÇê~=ãáäà∏Ñê™Öçê=®å=ãáäà∏ÄÉíáåÖ~Ç=çÜ®äë~K=aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=~î= ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=~íí=ÄêÉÇÇ~=™í~Ö~åÇÉí=çÅÜ=áåíÉÖêÉê~=~åÇê~=Ñê™Öçê=á= éêçÖê~ããÉí= ëçã= ê∏ê= ã®ååáëâçêë=Ü®äë~=âçééä~í=íáää=Äçëí~ÇÉåë= ÉÖÉåëâ~éÉêK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~=ÄÉ~âí~ë=ë~ãíáÇáÖí= ãÉÇ=ãáäà∏Ñê™Öçê=á=ëíçêí=áåçã=ÇÉå=Ñ∏êÉëä~Öå~=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉåK= e∏ÖêÉ=âê~î=Ä∏ê=ëí®ää~ë=é™=~êâáíÉâíÉêI=ÄóÖÖ~êÉI=~êÄÉíëäÉÇ~êÉ=çÅÜ= Ñ~ëíáÖÜÉíëÑ∏êî~äí~êÉ=é™=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=âìåëâ~éÉê=çã=ÄóÖÖ~åÇÉí= çÅÜ= ÄçÉåÇÉíë= é™îÉêâ~å= é™= Ü®äë~K= c∏êëä~Ö= áåçã= ÇÉíí~= ~îëåáíí= ™íÉêÑáååë=ìåÇÉê=RKOI=fåçãÜìëäìÑíK= = =

=

=

RKNMKS=gçêÇÄêìâ

=

= i®Åâ~ÖÉ=~î=å®êáåÖë®ãåÉå=Ñê™å=àçêÇÄêìâÉí=çêë~â~ê=~äÖÄäçãåáåÖ~ê= á= ëà∏~ê= çÅÜ= î~ííÉåÇê~Ö= ë~ãí= Ñ∏êÜ∏àÇ~= åáíê~íÜ~äíÉê= á= ÉåëâáäÇ~= î~ííÉåí®âíÉê=á=àçêÇÄêìâëÄóÖÇÉêK=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=ìí~êÄÉí~í=

Éíí= Ñ∏êëä~Ö= íáää= ™íÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÜáåÇê~= ä®Åâ~ÖÉ= ~î= å®êë~äíÉê= îáäâÉí=â~å=Ñ∏êãçÇ~ë=ãáåëâ~=å®êë~äíé™îÉêâ~å=á=ÉåëâáäÇ~=Äêìåå~ê= çÅÜ=íáää=ëà∏~ê=çÅÜ=î~ííÉåÇê~ÖK=mêçÖê~ããÉí=áååÉÜ™ääÉê=Ää~åÇ=~åå~í= ™íÖ®êÇÉê=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ëí~ääÖ∏ÇëÉäÜ~åíÉêáåÖÉåI=â~åíòçåÉê=ãçí= î~ííÉåÇê~ÖI= ãáäà∏~îÖáÑí= é™= Ü~åÇÉäëÖ∏ÇëÉä= ãKãK= üíÖ®êÇëJ éêçÖê~ããÉí=Ü~ê=Üáííáääë=áåíÉ=îáë~í=ëáÖ=íáääê®ÅâäáÖí=ÉÑÑÉâíáîíK=

sáÇ= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= ÖÉåçãÑ∏êë= ?póëíÉãëíìÇáÉå= Ñ∏ê= Éíí= ãáäà∏~åé~ëë~í=çÅÜ=ìíÜ™ääáÖí=àçêÇÄêìâ?I=ëçã=ÄäK~K=ìåÇÉêë∏âÉê=Üìê= âî®îÉJ= çÅÜ= ÑçëÑ~íÖ∏ÇëÉäÑê™Ö~å= ëâ~= âêÉíëäçééë~åé~ëë~ëK= aÉíí~= ~êÄÉíÉ=â~å=ä™åÖëáâíáÖí=~åí~ë=ãáåëâ~=ä®Åâ~ÖÉí=~î=å®êáåÖë®ãåÉåK=

i®Åâ~ÖÉ= ~î= å®êáåÖë®ãåÉå= ÄÉêçê= Ñ∏êìíçã= ~î= íáääÑ∏êëÉäå= íáää= àçêÇÄêìâëã~êâ= ®îÉå= é™= åÉÇÉêÄ∏êÇëã®åÖÇÉå= çÅÜ= ã~êâÉåë= ÉÖÉåëâ~éÉêK=dÉåÉêÉää~=™íÖ®êÇÉê=ãçí=âî®îÉä®Åâ~ÖÉ=ÖÉê=áåíÉ=ÜÉäí= Ñ∏êìíë®ÖÄ~ê~=êÉìäí~íK=ûÖ~êå~=~î=ÉåëâáäÇ~=î~ííÉåí®âíÉê=Ä∏ê=Ç®êÑ∏ê= áåÑçêãÉê~ë= çã= êáëâÉêå~= ãÉÇ= Ñ∏êÜ∏àÇ~= åáíê~íÜ~äíÉê= á= çãê™ÇÉå= ãÉÇ=áåíÉåëáîí=àçêÇÄêìâK=

hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉå= Öê~åëâ~ê= çÅÜ= ÖçÇâ®ååÉê= ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä= ëçã= ~åî®åÇë= á= pîÉêáÖÉK= dçÇâ®åå~åÇÉí= áååÉÄ®ê=á=Ñê™Ö~=çã=àçêÇÄêìâëéêçÇìâíÉê=~íí=ãÉÇäÉå=ÉåÇ~ëí=Ñ™ê= ~åî®åÇ~ë= é™= Éíí= Ñ∏êÉëâêáîÉí= ë®íí= çÅÜ= ãÉÇ= ë™Ç~å~= ÇçëÉê= ~íí= êÉëíÜ~äíÉêå~=á=Öê∏Ç~å=áåíÉ=∏îÉêëâêáÇÉê=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉíë=Öê®åëJ î®êÇÉåI=ÉääÉê=~íí=ã~å=ÄÉÇ∏ãÉê=~íí=ÉîÉåíìÉää~=êÉëíÜ~äíÉê=ë~âå~ê= ÄÉíóÇÉäëÉ=ìê=Ü®äëçëóåéìåâí=Ñ∏ê=ë™Ç~å~=ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä=Ç®ê= Öê®åëî®êÇÉå=ë~âå~ëK=f=ÇÉ=~ääê~=ÑäÉëí~=Ñ~ää=äáÖÖÉê=êÉëíÜ~äíÉêå~=ä™åÖí= ìåÇÉê=ÇÉëë~=åáî™ÉêK=_Éâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä=á=ÇêáÅâëî~ííÉå=Ñ™ê=áåíÉ= Ñ∏êÉâçãã~=ÉåäáÖí=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉíë=êÉÖÉäîÉêâ=çÅÜ=Ñ∏êÉâçããÉê= Ñê®ãëí= ëçã= Éå= Ñ∏äàÇ= ~î= ÑÉä~âíáÖ= Ü~åíÉêáåÖK= aÉí= åìî~ê~åÇÉ= êÉÖÉäîÉêâÉí=Ñ™ê=~åëÉë=ÑìåÖÉê~=êÉä~íáîí=î®ä=çÅÜ=ÇÉí=®ê=~åÖÉä®ÖÉí=~íí= ÄÉÜ™ää~=ÇÉíí~=á=ëáå=åìî~ê~åÇÉ=ÑçêãK=

p™=â~ää~í=ÉâçäçÖáëâí=àçêÇÄêìâ=∏â~ê=á=çãÑ~ííåáåÖ=ãÉå=ìíÖ∏ê= ®ååì=ë™=ä®åÖÉ=~êÉ~äã®ëëáÖí=Éå=ãóÅâÉí=äáíÉå=ÇÉäK=bå=ìíîÉÅâäáåÖ= ãçí=çÇäáåÖ=ìí~å=âçåëíÖ∏ÇåáåÖ=Ä∏ê=ìééãìåíê~ëK=

gçêÇÄêìâëîÉêâÉí=ÖÉåçãÑ∏ê=Éå=ìíî®êÇÉêáåÖ=~î=ãáäà∏~îÖáÑíÉå=é™= â~Çãáìã=á=Ü~åÇÉäëÖ∏ÇëÉäI=çÅÜ=â~å=î®åí~ë=âçãã~=ãÉÇ=Ñ∏êëä~Ö=é™= ™íÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉÖê®åë~= íáääÑ∏êëÉäå= ~î= â~Çãáìã= Ñê™å= âçåëíÖ∏ÇëÉä~åî®åÇåáåÖK=

=

^åî®åÇåáåÖÉå= ~î= ëä~ã= ëçã= Ö∏ÇëÉäãÉÇÉä= áåçã=àçêÇÄêìâÉí= Ñ∏êî®åí~ë=∏â~K=j∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=ëä~ã=áååÉÜ™ääÉê=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= Ü~ê=Öàçêí=~åî®åÇåáåÖÉå=çãÇáëâìíÉê~ÇK=lã=ëä~ã=ëâ~=åóííà~ë=ëçã= Ö∏ÇëÉäãÉÇÉä=ëâ~=ÇÉí=î~ê~=ë™=Ñêáíí=Ñê™å=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=ã∏àäáÖíK= = =

S== fåíÉêå~íáçåÉääí=~êÄÉíÉ=Ó=

Çáëâìëëáçå=çÅÜ=Ñ∏êëä~Ö

=

=

= aÉí= é™Ö™ê= á=Ç~Ö= Éíí= çãÑ~íí~åÇÉ= áåíÉêå~íáçåÉääí= ~êÄÉíÉ= áåçã= ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëççãê™ÇÉíK=telJbìêçé~=Ü~ê=í~Öáí=áåáíá~íáî=íáää= ÇÉå=éêçÅÉëë=ëçã=äÉíí=Ñê~ã=íáää=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçãáåáëíê~êå~ë=ã∏íÉ= á=eÉäëáåÖÑçêë=NVVQ=Ç®ê=ÇÉâä~ê~íáçåÉå=?aÉÅä~ê~íáçå=çå=^Åíáçå=Ñçê= båîáêçåãÉåí=~åÇ=eÉ~äíÜ=áå=bìêçéÉ?=~åíçÖëK=p~ãíäáÖ~=RO=ä®åÇÉê=á= telWë=bìêçé~êÉÖáçå=ëâ~=ÉåäáÖí=ÇÉâä~ê~íáçåÉå=ëÉå~ëí=NVVT=í~= Ñê~ã=å~íáçåÉää~=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~Ç= çÜ®äë~=á=ëáå~=êÉëéÉâíáîÉ=ä®åÇÉêK=sáÇ=ãáåáëíÉêã∏íÉí=á=eÉäëáåÖÑçêë= ÄÉëä∏íë= îáÇ~êÉ= ~íí= Éå= âçããáíí¨I=?bìêçéÉ~å=båîáêçåãÉåí=~åÇ= eÉ~äíÜ=`çããáííÉÉ?I=ëâìääÉ=áåê®íí~ëI=ãÉÇ=ìééÖáÑí=~íí=ë~ãçêÇå~= çÅÜ=ëí∏Çà~=ãÉÇäÉãëä®åÇÉêå~ë=~êÄÉíÉ=ÉåäáÖí=ÇÉå=ÇÉâä~ê~íáçå=ëçã= ~åíçÖëK=hçããáíí¨å=ÄÉëí™ê=~î=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñê™å=telI=brI=ck= çÅÜ=lb`aK=

pçÅá~äÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=jáäà∏ÇÉé~êíÉãÉåíÉí=çÅÜ=pçÅá~äëíóêÉäëÉå= ëî~ê~ê= Ñ∏ê= ÇÉí= ëîÉåëâ~= ÇÉäí~Ö~åÇÉí= á= telWë= bìêçé~êÉÖáçåë= ë~ã~êÄÉíÉ=âêáåÖ=?aÉÅä~ê~íáçå=çå=^Åíáçå=Ñçê=båîáêçåãÉåí=~åÇ= eÉ~äíÜ= áå= bìêçéÉ?K= k®ëí~= ãáåáëíÉêâçåÑÉêÉåë= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= ë~ã~êÄÉíÉí=á=telWë=bìêçé~êÉÖáçå=âêáåÖ=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~I=Ü™ääë=á= içåÇçå=NVVVK=

p~ã~êÄÉíÉí=ãÉÇ=tel=Ü~ê=çÅâë™=ÖäçÄ~ä~=~ëéÉâíÉê=ÖÉåçã= telWë=ÜìîìÇâçåíçê=á=dÉå≠îÉK=pçã=ÉñÉãéÉä=â~å=å®ãå~ë=ÇÉí= ~êÄÉíÉ=ëçã=Ö∏êë=áåçã=äáîëãÉÇÉäëçãê™ÇÉíI=Ç®ê=tel=çÅÜ=c^l= EckWë= äáîëãÉÇÉäëçêÖ~åF= ÇêáîÉê= ÇÉí= ëKâK= `çÇÉñ~êÄÉíÉíK= pîÉêáÖÉ= ÇÉäí~ê=ãÉÇ=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñê™å=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉíI=áåÇìëíêáå=çÅÜ= áÄä~åÇ=~åÇê~=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=

bíí=~åå~í=îáâíáÖí=ÖäçÄ~äí=ë~ã~êÄÉíÉ=ëâÉê=é™=âÉãáâ~äáÉëáÇ~å=îá~= fm`p=EfåíÉêå~íáçå~ä=mêçÖê~ããÉ=çå=`ÜÉãáÅ~ä=p~ÑÉíóFI=ëçã=Çêáîë= ~î= tel= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ÑäÉê~= ~åÇê~= áåíÉêå~íáçåÉää~= çêÖ~åK= hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉå=çÅÜ=~åÇê~=ëîÉåëâ~=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=çÅÜ= ãóåÇáÖÜÉíÉê=ÇÉäí~ê=á=çäáâ~=ÖêìééÉêK=

tel=Ü~ê=çÅâë™=Éíí=?bìêçéÉ~å=`ÉåíÉê=Ñçê=båîáêçåãÉåí=~åÇ= eÉ~äíÜ?= Ç®ê= pîÉêáÖÉI= çÑí~= îá~= fåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= ãáäà∏ãÉÇáÅáåI= Ü~ê=

fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=ãáäà∏ãÉÇáÅáå=Ü~ê=ÇÉäí~Öáí=á=ÑäÉê~=çäáâ~=telJ éêçàÉâíI= ÄäK~K= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ìí~êÄÉí~åÇÉ= ~î= ãÉíçÇÉê= Ñ∏ê= ÉñéçåÉêáåÖëÄÉëí®ãåáåÖI=Ñê~ãí~Ö~åÇÉ=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖëã~íÉêá~ä= áåçã=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=ÉéáÇÉãáçäçÖá=ãKãK=

telWë=bìêçé~âçåíçê=Ü~ê=áåçã=ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉí=ÄÉÇêáîáí= Éíí= ãóÅâÉí= î®êÇÉÑìääí= ~êÄÉíÉ= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= Ñê~ãí~Ö~åÇÉ= ~î= ?aÉÅä~ê~íáçå=çå=^Åíáçå=Ñçê=båîáêçåãÉåí=~åÇ=eÉ~äíÜ=áå=bìêçéÉ?I= çÅÜ=ÇÉí=~êÄÉíÉí=ëçã=Ñ∏äàí=ÉÑíÉê=ÇÉí=~íí=ÇÉåå~=ÇÉâä~ê~íáçå=~åíçÖë= NVVQK= pîÉêáÖÉ= Ä∏ê= ë®êëâáäí= îÉêâ~= Ñ∏ê= ~íí= ãáäà∏Ü®äëçÑê™Öçêå~= ÄÉ~âí~ë=íáääÑêÉÇëëí®ää~åÇÉ=áåçã=telK=

sáÇ~êÉ=ë~ãîÉêâ~ê=ÇÉ=ÉìêçéÉáëâ~=ä®åÇÉêå~=á=ãáäà∏Ñê™Öçê=áåçã= ê~ãÉå=Ñ∏ê=?båîáêçåãÉåí=Ñçê=bìêçéÉ?JéêçÅÉëëÉåI=ëçã=ëí~êí~ÇÉ= NVVM=ãÉÇ=rkLb`b=EråáíÉÇ=k~íáçåë=bÅçåçãó=`çããáëëáçåF= çÅÜ=lb`a=ëçã=áåáíá~íáîí~Ö~êÉK=e®ê=ÇÉäí~ê=Ñ∏ê=pîÉêáÖÉë=ê®âåáåÖ= jáäà∏ÇÉé~êíÉãÉåíÉí=çÅÜ=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíK=

oÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê=ë∏âí=çäáâ~=ÑçêãÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñê®ãà~=ë~ãîÉêâ~å= ãÉää~å= ä®åÇÉêå~= âêáåÖ= £ëíÉêëà∏å= çÅÜ= á= éêçéçëáíáçåÉå= NVVRLVSWORI=?bå=éçäáíáâ=Ñ∏ê=~êÄÉíÉI=íêóÖÖÜÉí=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ?I=Ü~ê= êÉÖÉêáåÖÉå=Ñê~ãÑ∏êí=~íí=ÇÉå=~îëÉê=~íí=áåíÉåëáÑáÉê~=ëáå~=áåáíá~íáî=Ñ∏ê= ~íí= ëí®êâ~= êÉä~íáçåÉêå~= ãÉÇ= ÇÉëë~= ä®åÇÉêK= aÉíí~= Ä∏ê= çÅâë™= áååÉÑ~íí~=ë~ã~êÄÉíÉ=é™=ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉíK=

NVVO= âçã= ä®åÇÉêå~= âêáåÖ= £ëíÉêëà∏å= ∏îÉêÉåë= çã= Éíí= ™íÖ®êÇëéêçÖê~ã= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= £ëíÉêëà∏åë= ÄÉä~ëíåáåÖ= ~î= Ñ∏êJ çêÉåáåÖ~ê= çÅÜ= å®êáåÖë®ãåÉåK= üíÖ®êÇÉêå~= ê∏ê= Ñê®ãëí= ~îäçééëJ êÉåáåÖ= ãÉå= éêçàÉâí= Ñáååë= çÅâë™= áåçã= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçJ ∏îÉêî~âåáåÖÉå= ë~ãí= Ñ∏ê= ìíÄáäÇåáåÖ~ê= áåçã= ãáäà∏çãê™ÇÉíK= pîÉåëâ~=Ñ∏êÉí~Ö=çÅÜ=ãáäà∏ãóåÇáÖÜÉíÉê=ÇÉäí~ê=á=éêçàÉâíÉåK=

bå= ä™åÖ= ê~Ç= áåíÉêå~íáçåÉää~= ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉê= çÅÜ= âçåîÉåíáçåÉê=Ü~ê=Ñ~íí~íë=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÖê®åë~=ÖäçÄ~ä~=çÅÜ=êÉÖáçå~ä~= ãáäà∏éêçÄäÉãK=£îÉêÉåëâçããÉäëÉêå~=Ö®ääÉê=ë™Ç~åí=ëçã=ÄÉÖê®åëJ åáåÖ= ~î= ìíëä®ééÉå= ~î= î®ñíÜìëÖ~ëÉê= çÅÜ= Ñ∏êëìê~åÇÉ= ®ãåÉåI= íáääîÉêâåáåÖ= çÅÜ= ~åî®åÇåáåÖ= ~î= ÑêÉçåÉê= ë~ãí= ÄÉÖê®åëåáåÖ= ~î= ìíëä®ééÉå= íáää= äìÑí= çÅÜ= î~ííÉå= ~î= ãÉí~ääÉê= çÅÜ= çêÖ~åáëâ~= ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êK=

fåçã= ã™åÖ~= çäáâ~= çãê™ÇÉå= ëâÉê= á=Ç~Ö= Éíí= áåíÉêå~íáçåÉääí= ë~ã~êÄÉíÉ=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=brK=ríêáâÉëÇÉé~êíÉãÉåíÉí=Ü~ê=Éíí= ë~ãçêÇåáåÖëëÉâêÉí~êá~íI= ÇÉí= ëKâK= brJëÉâêÉí~êá~íÉíI= Ñ∏ê= ëîÉåëâ~= áåáíá~íáî= á= brK= brJëÉâêÉí~êá~íÉí= ëâ~= îÉêâ~= Ñ∏ê= Éíí= ë~ãçêÇå~í= ëîÉåëâí= ìééíê®Ç~åÇÉ= ÖÉåçã= ÄÉëäìíëéêçÅÉëëÉêå~= á= brWë= áåëíáíìíáçåÉê=ãÉÇ=íóåÖÇéìåâí=é™=ãáåáëíÉêê™ÇÉíK=brJëÉâêÉí~êá~íÉí= Ü~ê= á= ëÉéíÉãÄÉê= NVVR= ÖÉíí= ìí= Éíí= mj= ëçã= ÄÉëâêáîÉê= Üìê= ë~ãçêÇåáåÖÉå=~î=brJÑê™Öçêå~=áåçã=êÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉí=Ö™ê=íáääK=

s~êàÉ=ëí~íëê™Ç=ëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÄÉêÉÇåáåÖÉå=~î=ÇÉ=Ñê™Öçê=ëçã=Ñáååë= áåçã=ÇÉí=ÉÖå~=~åëî~êëçãê™ÇÉíK=fåçã=êÉÖÉêáåÖÉå=ÇáëâìíÉê~ë=brJ

= ®êÉåÇÉå= ~î= Éå= ëí~íëëÉâêÉíÉê~êÖêìéé= EbrJÄÉêÉÇåáåÖÉåF= ãÉÇ= ëí~íëëÉâêÉíÉê~êÉ= Ñê™å= pí~íëê™ÇëÄÉêÉÇåáåÖÉåI= gìëíáíáÉÇÉé~êíÉJ ãÉåíÉíI=ríêáâÉëÇÉé~êíÉãÉåíÉí=çÅÜ=cáå~åëÇÉé~êíÉãÉåíÉíK=ûîÉå= ëí~íëëÉâêÉíÉê~êÉ=Ñê™å=~åÇê~=ÇÉé~êíÉãÉåíI=î~êë=Ñê™Öçê=Ñ∏ê=íáääÑ®ääÉí= ÄÉÜ~åÇä~ëI= â~ää~ëK= brJëÉâêÉí~êá~íÉí= ®êI= Ñ∏êìíçã= êÉÖÉêáåÖÉåë= ë~ãçêÇåáåÖëçêÖ~å= á= brJÑê™ÖçêI= çÅâë™= brJÄÉêÉÇåáåÖÉåë= ëÉâêÉí~êá~íK=

oÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉí= Ü~ê= Éíí= å®ê~= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ÇÉ= ÅÉåíê~ä~= ãóåÇáÖÜÉíÉêå~= á= brJ~êÄÉíÉíK= bñéÉêíÉê= Ñê™å= ÇÉ= çäáâ~= ÅÉåíê~ä~= ãóåÇáÖÜÉíÉêå~= ÇÉäí~ê= á= Éå= ã™åÖÑ~äÇ= çäáâ~= ~êÄÉíëÖêìééÉê= çÅÜ= ÉñéÉêíÖêìééÉê=áåçã=brK=bå=ëîÉåëâ=ëí™åÇéìåâí=ëçã=Ñê~ãÑ∏êë=îáÇ= Éíí=ë™Ç~åí=ã∏íÉ=ëâ~=î~ê~=ÖÉãÉåë~ãí=ÄÉêÉÇÇ=áåçã=êÉÖÉêáåÖÉå= çÅÜ=Ü~åíÉê~ë=ÉåäáÖí=áåëíêìâíáçå=Ñê™å=~åëî~êáÖí=ÇÉé~êíÉãÉåíK=

pîÉåëâ~= hçããìåÑ∏êÄìåÇÉí= çÅÜ= i~åÇëíáåÖëÑ∏êÄìåÇÉí= Ü~ê= êÉÖÉäÄìåÇå~=âçåí~âíÉê=ãÉÇ=br=á=çäáâ~=Ñê™Öçê=ëçã=ê∏ê=ãáäà∏=çÅÜ= Ü®äë~K= pÉÇ~å= pîÉêáÖÉ= ÄäÉî= ãÉÇäÉã= á= br= Ñáååë= çÅâë™= ëîÉåëâ~= âçããìåÉê= çÅÜ= ä~åÇëíáåÖ= êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ= á= brWë= oÉÖáçåJ âçããáíí¨K=oÉÖáçåâçããáíí¨å=®ê=Éíí=ÑçêãÉääí=êÉãáëëçêÖ~å=íáää=brJ âçããáëëáçåÉå=çÅÜ=ãáåáëíÉêê™ÇÉíK=hçããáíí¨å=â~å=çÅâë™=óííê~=ëáÖ= é™= ÉÖÉí= áåáíá~íáî= á= çäáâ~= Ñê™Öçê= ëçã= Ü~ê= âçåëÉâîÉåëÉê= Ñ∏ê= ÇÉå= êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=åáî™åK=aÉí=ä∏é~åÇÉ=~êÄÉíÉí=ëâÉê=á=U=çäáâ~= ìíëâçííI= î~ê~î= Éíí= ÄÉÜ~åÇä~ê= ãáäà∏= çÅÜ= Éíí= ~åå~í= ÄÉÜ~åÇä~ê= ÑçäâÜ®äëçÑê™ÖçêK=pîÉêáÖÉ=Ü~ê=ìåÇÉê=ëáå=íáÇ=ëçã=ãÉÇäÉã=óííê~í=ëáÖ= áåçã= Éíí= ÑäÉê~= îáâíáÖ~= çãê™ÇÉåK= pí∏êëí= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= é™îÉêâ~= áååÉÜ™ääÉí=á=Éíí=óííê~åÇÉ=Ü~ê=ã~å=çã=ã~å=®ê=ê~ééçêí∏ê=Ñ∏ê=Éå= îáëë=Ñê™Ö~K=pîÉêáÖÉ=Ü~ê=ÄäK~K=Ü~Ñí=ê~ééçêí∏êëâ~éÉí=çã=^ÖÉåÇ~=ON=á= ãáäà∏ìíëâçííÉí=çÅÜ=çã=Ü®äëçáåÇáâ~íçêÉê=á=ÑçäâÜ®äëçìíëâçííÉíK=

c∏êìíçã=ë~ã~êÄÉíÉí=áåçã=br=®ê=ë~ãíäáÖ~=ëîÉåëâ~=ä~åÇëíáåÖ= åìãÉê~= ãÉÇäÉãã~ê= á= ÇÉå= ÉìêçéÉáëâ~= ë~ãã~åëäìíåáåÖÉå= Ñ∏ê= êÉÖáçåÉêI=^ëëÉãÄäó=çÑ=bìêçéÉ~å=oÉÖáçåë=E^boFI=ëçã=Ü~ê=PMM= ãÉÇäÉãã~ê=á=ë™î®ä=s®ëíJ=ëçã=£ëíÉìêçé~K=läáâ~=âçããáíí¨Éê=á= ^bo= ÄÉÜ~åÇä~ê= çäáâ~= Ñê™ÖçêI= î~ê~î= Éå= âçããáíí¨= ÄÉÜ~åÇä~ê= ëçÅá~ä~= Ñê™Öçê= çÅÜ= Ü®äë~= çÅÜ= Éå= ~åå~å= êÉÖáçå~ä= ìíîÉÅâäáåÖI= áåÑê~ëíêìâíìêI=ãáäà∏=çÅÜ=íìêáëãK=

sáÇ= brJáåíê®ÇÉí= ÄäÉî= Éíí= çãÑ~íí~åÇÉ= çÅÜ= ÄáåÇ~åÇÉ= brJ êÉÖÉäîÉêâ=é™=Éå=ê~Ç=çãê™ÇÉå=áåçã=ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉí=áåÑ∏êäáî~í=á= ëîÉåëâ=ä~ÖëíáÑíåáåÖI=íKÉñK=ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=äìÑíâî~äáíÉíI=î~ííÉåâî~äáíÉíI= âÉãáâ~äáÉêI= ~îÑ~ää= çÅÜ= äáîëãÉÇÉäK= aÉ= çäáâ~= ÄÉê∏êÇ~= ÇÉé~êíÉJ ãÉåíÉå= ÇÉäí~êI= çÑí~= îá~= ÇÉ= çäáâ~= ~åëî~êáÖ~= ÅÉåíê~ä~= ãóåÇáÖÜÉíÉêå~I= á= Éíí= ëíçêí= ~åí~ä= ÉñéÉêíÖêìééÉê= çKÇóäK= áåçã= Ñê®ãëí=brJâçããáëëáçåÉåë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ÇÉëë~=Ñê™ÖçêK=

=

m™= ëÉå~êÉ= ™ê= Ü~ê= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçÑê™Öçêå~= Ñ™íí= Éå= ãÉê= Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=êçää=áåçã=brK=brWë=ÑÉãíÉ=ãáäà∏éêçÖê~ã=ëä™ê=Ñ~ëí= ~íí=br=ëâ~=ëíê®î~=ÉÑíÉê=Éå=ä™åÖëáâíáÖí=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ç®ê=ÇÉå= Ñçêíë~íí~=ëçÅá~ä~=çÅÜ=Éâçåçãáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=áåíÉ=ëâ~=ëâÉ=é™= ÄÉâçëíå~Ç=~î=ãáäà∏J=çÅÜ=å~íìêêÉëìêëÉêå~K=bå=êÉîáÇÉêáåÖ=~î=brWë= ÑÉãíÉ=ãáäà∏éêçÖê~ã=é™Ö™ê=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉK=

brJâçããáëëáçåÉå= Ü~ê= á= ëäìíÉí= ~î= à~åì~êá= NVVS= ä®ãå~í= Éíí= Ñ∏êëä~Ö=íáää=~âíáçåëéä~å=ãÉÇ=ëóÑíÉ=~íí=é™ëâóåÇ~=çÅÜ=ÉÑÑÉâíáîáëÉê~= ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉí=~î=ÇÉí=ÑÉãíÉ=ãáäà∏éêçÖê~ããÉíK=c∏äà~åÇÉ=ÑÉã= çãê™ÇÉå=éêáçêáíÉê~ë=á=~âíáçåëéä~åÉåW= = Ó= ∏â~Ç=ãáäà∏Ü®åëóå=áåçã=~åÇê~=éçäáíáâçãê™ÇÉåI= Ó= ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ÇÉ=ãáäà∏éçäáíáëâ~=ëíóêãÉÇäÉåI= Ó= Ñ∏êÄ®ííê~Ç=íáää®ãéåáåÖ=~î=ãáäà∏ä~Ö~êå~I= Ó= ∏â~Ç=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖI=ë~ãí= Ó= áåíÉêå~íáçåÉääí=ë~ã~êÄÉíÉK= pîÉêáÖÉ=Ü~ê=êÉÇ~å=ÉÑíÉê=Éíí=™ê=ëçã=ãÉÇäÉã=á=br=ã~êâÉê~í=ëáÖ=á= ãáäà∏Ñê™Öçê= á= ãáåáëíÉêê™ÇÉí= çÅÜ= Ñ∏êë∏âÉê= çÅâë™= åóííà~= ÇÉ= ã∏àäáÖÜÉíÉê= ëçã= Ñáååë= á= brWë= êÉÖÉäîÉêâ= Ñ∏ê= ~íí= ìééê®ííÜ™ää~= ëíê®åÖ~êÉ=å~íáçåÉää~=êÉÖäÉêK=c∏ê=pîÉêáÖÉë=ãáäà∏~êÄÉíÉ=áåçã=br= Ü~ê=êÉÖÉêáåÖÉå=éêáçêáíÉê~í=â~ãéÉå=ãçí=Ñ∏êëìêåáåÖÉåI=~êÄÉíÉí=Ñ∏ê= âêÉíëäçééë~åé~ëëåáåÖI=ÄÉî~ê~åÇÉí=~î=ÄáçäçÖáëâ=ã™åÖÑ~äÇI=Éå=Ü∏àÇ= ~ãÄáíáçåëåáî™= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= âÉãáâ~äáÉâçåíêçää= çÅÜ= ãáåëâ~Ç= ~åî®åÇåáåÖ=~î=ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉäK=

brWë= ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉ= ®ê= áåíÉ= äáâ~= ìíîÉÅâä~í= ëçã= ìåáçåÉåë= ãáäà∏~êÄÉíÉK= aÉí= Ñ∏êëí~= áåáíá~íáîÉí= íçÖë= NVUS= Ç™= Éíí= ~âíáçåëJ éêçÖê~ã=ãçí=Å~åÅÉê=~åíçÖëK=c∏êëí=ÉÑíÉê=j~~ëíêáÅÜíJÑ∏êÇê~ÖÉíI=Ç®ê= br= Ö~îë= ÑçêãÉää~= ÄÉÑçÖÉåÜÉíÉê= é™= ÑçäâÜ®äëççãê™ÇÉí= E~êíáâÉä= NOVFI= é™Ä∏êà~ÇÉë= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ= Éíí= ÄêÉÇ~êÉ= éÉêëéÉâíáî= é™= ÑçäâÜ®äëçÑê™Öçêå~K= bíí= ~î= ™íí~= çäáâ~= éêçÖê~ã= áåçã= ÑçäâÜ®äëçJ çãê™ÇÉí= ®ê= ?mçääìíáçå= êÉä~íÉÇ= ÇáëÉ~ëÉë?= ëçã= ÄÉê®âå~ë= íê®Ç~= á= âê~Ñí=™ê=NVVU=çÅÜ=Ö®ää~=Ñê~ã=íáää=™ê=OMMOK=aÉíí~=éêçÖê~ã=~îëÉê=~íí= éêÉÅáëÉê~= çäáâ~= ~âíáîáíÉíÉê= á= ìåáçåÉå= áåçã= ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉí= ëçã=br=ë®êëâáäí=îáää=éêáçêáíÉê~=çÅÜ=ëí∏Çà~K=c∏ê=pîÉêáÖÉë=ÇÉä=ÇÉäí~êI= é™=pçÅá~äÇÉé~êíÉãÉåíÉíë=ã~åÇ~íI=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=çÅÜ=fåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= ãáäà∏ãÉÇáÅáå= á= ÇÉå= ÉñéÉêíÖêìéé= áåçã= brJâçããáëëáçåÉå= ëçã=ìí~êÄÉí~ê=éêçÖê~ããÉíK=

cäÉê~=~î=éêçÄäÉãÉå=áåçã=ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉíI=ëçã=íKÉñK=Öê®åëJ ∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êI=ä™íÉê=ëáÖ=áåíÉ=ä∏ë~ë=é™=å~íáçåÉää= åáî™K= e®ê= â~å= pîÉêáÖÉI= ãÉÇ= ëáå= Ü∏Ö~= éêçÑáä= áåçã= ãáäà∏Ü®äëçJ çãê™ÇÉíI=î~ê~=Éíí=Ñ∏êÉÖ™åÖëä~åÇK=bÑíÉêëçã=ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉí= ëé®ååÉê=∏îÉê=Éíí=ë™=ëíçêí=Ñ®äí=çÅÜ=Éå=ê~Ç=çäáâ~=ÇÉé~êíÉãÉåí=çÅÜ=

= ãóåÇáÖÜÉíÉêI= ®ê= ÇÉí= ãóÅâÉí= îáâíáÖí= ~íí= ë~ãçêÇå~= áåë~íëÉêå~= å~íáçåÉääí=áåÑ∏ê=çäáâ~=brJÑ∏êÜ~åÇäáåÖ~êK=

sá= ~åëÉê= ~íí= pîÉêáÖÉ= ~ääã®åí= Ä∏ê= îÉêâ~= Ñ∏ê= ~íí= ãáäà∏J Ü®äëçÑê™Öçêå~=éêáçêáíÉê~ë=á=brJ~êÄÉíÉíI=Ñê®ãëí= = Ó= ~íí= ëìÄëíáíìíáçåëéêáåÅáéÉå= çÅÜ= Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëéêáåÅáéÉå==

íáää®ãé~ëI= Ó= ~íí=ãáäà∏Ü®äëçÑê™ÖçêI=ë™î®ä=Ñ∏ê=ÉÑÑÉâíÉê=é™=âçêí=ëçã=ä™åÖ=ëáâíI=

éêáçêáíÉê~ë=á=âÉãáâ~äáÉ~êÄÉíÉíI= Ó= ~íí=ãáäà∏Ü®äëçÑê™Öçê=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=ÖÉë=Ü∏Ö=

éêáçêáíÉíI= Ó= ~íí=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=êáëâÉå=Ñ∏ê=ëãáííëéêáÇåáåÖ=îá~=Ñ∏Ç~=ÖÉë=

Ü∏Ö=éêáçêáíÉíI= Ó= ~íí= ë®âÉêÜÉíëâê~îÉå= Ñ∏ê= â®êåâê~ÑíîÉêâ= çÅÜ= Ü~åíÉêáåÖ= ~î=

ê~Çáç~âíáîí=~îÑ~ää=ëâ~=î~ê~=Ü∏Ö~I=ë~ãí=~íí= Ó= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=ÑçêëâåáåÖ=ÖÉë=Ü∏Ö=éêáçêáíÉíK= = = = c∏êëä~Ö= = =

= Ó= aÉí= ëîÉåëâ~= ÇÉäí~Ö~åÇÉí= á= áåíÉêå~íáçåÉääí= ~êÄÉíÉ= çã=

Ñê™Öçê=ëçã=ê∏ê=âçééäáåÖÉå=ãÉää~å=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~I=Ä∏ê= ë~ãçêÇå~ë=Ä®ííêÉK= Ó= pîÉêáÖÉ= Ä∏ê= á= ÇÉí= áåíÉêå~íáçåÉää~= ~êÄÉíÉíI= Ñê®ãëí= á= brJ

~êÄÉíÉí=çÅÜ=áåçã=telI=îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí=ãáäà∏Ü®äëçÑê™Öçê= ÖÉåÉêÉääí=ÖÉë=Ü∏Ö=éêáçêáíÉíK= = = =

=

T== aÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåë=êçää=Ó=

Çáëâìëëáçå=çÅÜ=Ñ∏êëä~Ö

=

=

=

TKN== aÉ= ëí~íäáÖ~= ãóåÇáÖÜÉíÉêå~= çÅÜ= çêÖ~åÉå

=

= cäÉê~=çäáâ~=ÅÉåíê~ä~=íáääëóåëãóåÇáÖÜÉíÉê=Ü~ê=á=Ç~Ö=~åëî~ê=Ñ∏ê=Ñê™Öçê= ëçã=ê∏ê=Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏åK=^î=ÇÉëë~=Ü~ê=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=çÅÜ= pçÅá~äëíóêÉäëÉå= Éå= ë®êëí®ääåáåÖ= ëçã= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= ~åëî~êáÖ~= ÅÉåíê~ä~=íáääëóåëãóåÇáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=óííêÉ=ãáäà∏=êÉëéÉâíáîÉ=Ü®äë~K=aÉí= ®ê=~î=ëí∏êëí~=îáâí=~íí=Ä™ÇÉ=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=çÅÜ=pçÅá~äëíóêÉäëÉå= ìíáÑê™å=ëáå~=çäáâ~=êçääÉê=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ãáäà∏Ü®äëçÑê™ÖçêK=

a®êìí∏îÉê=Ü~ê=ÑäÉê~=~åÇê~=ÅÉåíê~ä~=íáääëóåëãóåÇáÖÜÉíÉê=~åëî~ê= Ñ∏ê= îáâíáÖ~= ÇÉäçãê™ÇÉåI= íKÉñK= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉíI= píê™äëâóÇÇëJ áåëíáíìíÉíI=hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉå=çÅÜ=_çîÉêâÉíK=aÉ=çäáâ~=íáääëóåëJ ãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë= ~åëî~êëçãê™ÇÉå= ÄÉëâêáîë= å®êã~êÉ= á= Äáä~Ö~= OK= ríêÉÇåáåÖÉå=Ü~ê=áåÖ~=Ñ∏êëä~Ö=î~Ç=Ö®ääÉê=ÇÉåå~=~åëî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖK= aÉå=íÉê=ëáÖ=î®äãçíáîÉê~Ç=çÅÜ=î®ä=ÑìåÖÉê~åÇÉK=

bå=îáâíáÖ=ìééÖáÑí=Ñ∏ê=ÇÉ=ÅÉåíê~ä~=íáääëóåëãóåÇáÖÜÉíÉêå~=®ê=~íí= î®êÇÉê~=ÇÉå=âìåëâ~é=ëçã=í~ë=Ñê~ã=îá~=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=çãë®íí~=ÇÉå= á= êÉäÉî~åí~= ™íÖ®êÇÉêLëíóêãÉÇÉä= áåçã= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëJ ~êÄÉíÉíK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÇÉ=çäáâ~=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~=Ü~ê=êÉëìêëÉê= Ñ∏ê=ÇÉíí~=çÑí~=âê®î~åÇÉ=çÅÜ=ä™åÖëáâíáÖ~=~êÄÉíÉI=ëçã=çÑí~=áååÉÄ®ê= Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ~ê=ãÉÇ=çäáâ~=áåíêÉëëÉÑ∏êÉíê®Ç~êÉI=çÅÜ=~îî®ÖåáåÖ~ê=á= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=™=Éå~=ëáÇ~å=Ü®äëçêáëâÉêå~=Ñê™å=çäáâ~=îÉêâë~ãÜÉíÉê= ÉääÉê= ®ãåÉåI= çÅÜ=™=~åÇê~=ëáÇ~å=ÇÉ=Éâçåçãáëâ~=çÅÜ=éê~âíáëâ~= ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=~íí=ìåÇ~åê∏à~=ÉääÉê=ãáåáãÉê~=ÇÉëë~K=aÉí=Ä∏ê=ÇçÅâ= Ü®ê=Ñê~ãÜ™ää~ë=~íí=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~=áåíÉ=ëî~ê~ê=Ñ∏ê=ëà®äî~=™íÖ®êÇëJ ~êÄÉíÉí= ìí~å= Ñ∏ê= åçêãÖáîåáåÖI= ëíóêãÉÇÉäI= íáääëóåI= ìíî®êÇÉêáåÖ= ãKãK=pà®äî~=~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=™íÖ®êÇ~=ÄêáëíÉêI=ãáåëâ~=ìíëä®éé=ÉíÅK=®ê=Éíí= ~åëî~ê=Ñ∏ê=ÇÉå=ëçã=ÄÉÇêáîÉê=îÉêâë~ãÜÉíI=Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉ=ãKÑäK=

cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí= ®ê= áåÖÉå= íáääëóåëãóåÇáÖÜÉí= ãÉå= Ü~ê= Éå= åóÅâÉäêçää=Ñ∏ê=~íí=ëí∏Çà~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉíK=fåëíáíìíÉíë= îÉêâë~ãÜÉí=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ñ∏ê=~ää~=ëâ~é~=äáâî®êÇáÖ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=

sÉêâë~ãÜÉíÉå= ìíÖ∏êë= ÇÉäë= ~î= ëí∏Ç= íáää= äçâ~äí= çÅÜ= êÉÖáçå~äí= ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉI= ÇÉäë= ~íí= é™= å~íáçåÉää= åáî™= Ñê®ãà~= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉää~å=çäáâ~=çêÖ~å=Ñ∏ê=~íí=é™îÉêâ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê= ÑçäâÜ®äë~åK=sÉêâë~ãÜÉíÉå=ëâ~=Ü~=îÉíÉåëâ~éäáÖ=Ñ∏ê~åâêáåÖK=

aÉí=®ê=î®ëÉåíäáÖí=~íí=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI=á=å®ê~=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ= ÄÉê∏êÇ~= ãóåÇáÖÜÉíÉêI= çêÖ~åáë~íáçåÉê= çÅÜ= Ñ∏êÉí~ÖI= îáÇ~êÉJ ìíîÉÅâä~ê=ëáíí=~êÄÉíÉ=áåçã=ãáäà∏JÜ®äë~Jçãê™ÇÉí=é™=ë™î®ä=å~íáçJ åÉääI=êÉÖáçå~ä=ëçã=äçâ~ä=åáî™K=rí∏îÉê=ÇÉå=íóé=~î=ÜìîìÇéêçÖê~ã= ëçã= Ñ∏ê= å®êî~ê~åÇÉ= ìíÖ∏ê= Ä~ëÉå= á= áåëíáíìíÉíë= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ãáäà∏êÉä~íÉê~Ç=çÜ®äë~=E~ääÉêÖáJI=ëâ~ÇÉJ=çÅÜ=çäóÅâëÑ~ääëéêçÖê~ãJ ãÉåFI=Ä∏ê=îÉêâë~ãÜÉíÉå=®îÉå=áåêáâí~ë=ãçí=~íí=í~=Ñê~ã=ìåÇÉêä~Ö= Ñ∏ê=çÅÜ=ëí∏Çà~=äçâ~ä~=áåÑçêã~íáçåëJ=çÅÜ=çéáåáçåëáåêáâí~ÇÉ=áåë~íëÉê= áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉíK=

cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí= â~å= îáÇ~êÉ= Ñóää~= Éå= îáâíáÖ= Ñìåâíáçå= é™= å~íáçåÉää=åáî™=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~=ÄÉê∏êÇ~= ãóåÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ=çêÖ~å=ë~ãçêÇå~=çäáâ~=áåÑçêã~íáçåë~âíáîáíÉíÉê= ëçã= áåíÉ= Ü~ê= ÇáêÉâí= âçééäáåÖ= íáää= íáääëóåëãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë= áåÑçêã~íáçåë~êÄÉíÉ=ãÉÇ=âçééäáåÖ=íáää=ä~ÖëíáÑíåáåÖK=

fåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= ãáäà∏ãÉÇáÅáå= EfjjF= Ü~ê= Éå= îáâíáÖ= êçää= ëçã= å~íáçåÉääí=ÉñéÉêíçêÖ~å=áåçã=ãáäà∏ãÉÇáÅáåÉåK=fjj=ëâ~=ÉåäáÖí=ëáå= áåëíêìâíáçå= ÄÉÇêáî~= ÑçêëâåáåÖ= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖ= ë~ãí= ìíÑ∏ê~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= çÅÜ= ìíêÉÇåáåÖ~ê= áåçã= Ñóëáâ~äáëâ= çÅÜ= âÉãáëâ= ãáäà∏ãÉÇáÅáå= ë~ãí= áåçã= Ü®äëçëâóÇÇÉíK= fjj= ëâ~= ë®êëâáäí= ë~ãîÉêâ~=ãÉÇ=ãóåÇáÖÜÉíÉêI=áåëíáíìíáçåÉê=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉê=Ñ∏ê= ~íí= ™ëí~Çâçãã~= Éíí= ÉÑÑÉâíáîí= ìíåóííà~åÇÉ= ~î= ÇÉ= ë~ãä~ÇÉ= êÉëìêëÉêå~=áåçã=çãê™ÇÉíK=fjj=®ê=ëÉÇ~å=NVVP=ë~ãíáÇáÖí=Éå=ëíçêJ áåëíáíìíáçå= áåçã= h~êçäáåëâ~= fåëíáíìíÉí= çÅÜ= ëçêíÉê~ê= ìåÇÉê= ríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíK=

aÉí=®ê=Éå=ëíçê=Ñ∏êÇÉä=~íí=ÇÉå=ÑçêëâåáåÖëáåêáâí~ÇÉ=îÉêâë~ãJ ÜÉíÉå= çÅÜ= ÇÉå= ìíêÉÇåáåÖëáåêáâí~ÇÉ= îÉêâë~ãÜÉíÉå= ®ê= å®ê~= âçééä~ÇÉ=íáää=î~ê~åÇê~=ÉÑíÉêëçã=ÇÉå=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=âçãéÉíÉåëÉå= ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=~íí=ìíêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉí=ëâ~=Ü™ää~=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=aÉí=®ê=~î= ëíçê= îáâí= ~íí= fjj= Ü~ê= êÉëìêëÉê= Ñ∏ê= ÇÉí= íáää®ãé~ÇÉI= ë~ãÜ®ääëJ áåêáâí~ÇÉ=~êÄÉíÉí=EëÉ=îáÇ~êÉ=â~éK=UFK=

m™=ä®åëåáî™=Ü~ê=ä®åëëíóêÉäëÉêå~=Éå=åóÅâÉäêçää=ëçã=~åëî~êáÖ~= áåçã=ëáå~=êÉëéÉâíáîÉ=ä®å=Ñ∏ê=ÇÉ=ÑäÉëí~=Ñê™Öçê=ëçã=Ü~ê=âçééäáåÖ=íáää= ãáäà∏Ü®äë~I= íKÉñK= ãáäà∏íáääëóåI= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖI= pqo^j= Eëíê~íÉÖáÉê=Ñ∏ê=êÉÖáçå~ä=ãáäà∏FI=ë~ãê™Ç=çÅÜ=Öê~åëâåáåÖ=á=Ñóëáëâ= éä~åÉêáåÖI= äáîëãÉÇÉä= ë~ãí= Öê~åëâåáåÖ= ~î= ãáäà∏âçåëÉâîÉåëJ ÄÉëâêáîåáåÖ~êK=

i®åëëíóêÉäëÉêå~=ëâ~=çÅâë™=ÉåäáÖí=ëáå=áåëíêìâíáçå=îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí= ÇÉ=Ñ~ëíëí®ääÇ~=å~íáçåÉää~=ã™äÉå=áåçã=çäáâ~=ë~ãÜ®ääëëÉâíçêÉê=Ñ™ê= ÖÉåçãëä~Ö=á=ä®åÉí=ë~ãí=Ñ∏äà~=ìéé=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~=~êÄÉíÉí=á=ä®åÉí=

= ãçí=ÇÉëë~=ã™äI=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=ä®åëëíóêÉäëÉêå~=Ü~ê=Éå=îáâíáÖ=êçää=å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ~íí= Ñ∏ê~= ìí= çÅÜ= Ñ∏äà~= ìéé= Éíí= å~íáçåÉääí= Ü~åÇäáåÖëJ éêçÖê~ã=ãçí=Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏å=á=ëáå~=êÉëéÉâíáîÉ=ä®åK=

i®åëëíóêÉäëÉêå~=Ñ∏êÑçÖ~ê=∏îÉê=Éå=ÄêÉÇ=âçãéÉíÉåë=áåçã=ãáäà∏J= çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇÉíK=bíí=éêçÄäÉã=®ê=ÇçÅâ=~íí=ä®åëëíóêÉäëÉêå~=Ü~ê= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=äáíÉ=êÉëìêëÉê=Ñ∏ê=ÇÉí=ÇáêÉâí~=Ü®äëçëâóÇÇë~êÄÉíÉíK= pí~íëâçåíçêÉí=Ü~ê=á=ëáå=ìíêÉÇåáåÖ=çã=pçÅá~äëíóêÉäëÉåë=êçää=áåçã= Ü®äëçëâóÇÇÉí=ENVVOWNMF=Ñ∏êí=Ñê~ã=~íí=ä®åëëíóêÉäëÉêå~=Ü~ê=íáääÇÉä~í= Ü®äëçëâóÇÇÉí=Ñ∏ê=äáíÉ=áåíêÉëëÉ=Ä™ÇÉ=êÉëìêëJ=çÅÜ=áååÉÜ™ääëã®ëëáÖíK= pçÅá~äëíóêÉäëÉå= çÅÜ= ä®åëëíóêÉäëÉêå~= Ü~ê= NVVQ= á= ë~ãîÉêâ~å= é™Ä∏êà~í=Éå=ä™åÖëáâíáÖ=ìééÄóÖÖå~Ç=~î=ÇÉå=ëí~íäáÖ~=ÅÉåíê~ä~=çÅÜ= êÉÖáçå~ä~=Ü®äëçëâóÇÇëíáääëóåÉåK=

bå= Ü®ãã~åÇÉ= Ñ~âíçê= Ñ∏ê= ä®åëëíóêÉäëÉêå~ë= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= Ü®äëçëâóÇÇ= ®ê= ~íí= Ü®äëçëâóÇÇÉí= áåíÉ= Ü~ê= å™Öçå= ä®åëÉñéÉêíJ ÑìåâíáçåK=p™Ç~å~=Ñáååë=Ñ∏ê=ÑäÉê~=îáâíáÖ~=çãê™ÇÉå=ëçã=å~íìêî™êÇ= çÅÜ=ãáäà∏ëâóÇÇI=ÑáëâÉI=ÇàìêëâóÇÇ=çÅÜ=éä~åÑê™ÖçêK=fåê®íí~åÇÉí=~î= Éå= ä®åëÉñéÉêí= Ñ∏ê= Ü®äëçëâóÇÇ= ëâìääÉ= âìåå~= Ü∏à~= ëí~íìëÉå= á= Ü®äëçëâóÇÇëÑê™Öçê=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=áåîÉêâ~=éçëáíáîí=é™=ÇÉí=êÉÖáçå~ä~= Ü®äëçëâóÇÇë~êÄÉíÉíK= = =

c∏êëä~Ö

=

=

= Ó= aÉå= åìî~ê~åÇÉ= ~åëî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖÉå= ãÉää~å= ÅÉåíê~ä~=

íáääëóåëãóåÇáÖÜÉíÉê=ÄÉÜ™ääëK= Ó= bíí=ë®êëâáäí=éêçÖê~ã=Ñ∏ê=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~=Ä∏ê=áåê®íí~ë=îáÇ=

cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI=ãÉÇ=ë®êëâáäÇ=áåêáâíåáåÖ=é™=~íí=í~=Ñê~ã= ìåÇÉêä~Ö=Ñ∏êI=çÅÜ=ÖÉ=ëí∏Ç=íáääI=äçâ~ä~=áåÑçêã~íáçåëJ=çÅÜ= çéáåáçåëáåêáâí~ÇÉ= ~âíáîáíÉíÉê= çÅÜ= ãÉíçÇìíîÉÅâäáåÖ= Ñ∏ê= Ü®äëçÑê®ãà~åÇÉ=~êÄÉíÉK= Ó= fjjWë= å~íáçåÉää~= ÉñéÉêíêçää= áåçã= ãáäà∏ãÉÇáÅáåÉå= Ä∏ê=

ÄÉî~ê~ëK= Ó= i®åëëíóêÉäëÉêå~= Ä∏ê= ∏â~= ëáíí= ÉåÖ~ÖÉã~åÖ= á=

Ü®äëçëâóÇÇëÑê™ÖçêI=ë®êëâáäí=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=Ñ∏ê~=ìí=çÅÜ= Ñ∏äà~=ìéé=Éíí=å~íáçåÉääí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=ãçí=Ü®äëçêáëâÉê= á=ãáäà∏åK= Ó= bå= ä®åëÉñéÉêíÑìåâíáçå= Ñ∏ê= Ü®äëçëâóÇÇ= Ä∏ê= áåê®íí~ë= îáÇ=

ä®åëëíóêÉäëÉêå~K= = = = =

=

TKO== hçããìåÉêå~

=

= içâ~äí=Ü~ê=âçããìåÉêå~=ÇÉí=ë~ãä~ÇÉ=íáääëóåë~åëî~êÉí=Ñ∏ê=ãáäà∏J= çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇK=a®êìí∏îÉê=Ü~ê=âçããìåÉêå~=çÅâë™=~åÇê~=îáâíáÖ~= êçääÉêI= íKÉñK= éä~åÉêáåÖëJI= áåÑçêã~íáçåëJ= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖë~åëî~êI= ë~ãí=ÇêáÑí~åëî~ê=Ñ∏ê=çäáâ~=îÉêâë~ãÜÉíÉêK=sáÇ~êÉ=Ü~ê=âçããìåÉêJ å~=Éå=åóÅâÉäêçää=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=áåáíáÉê~I=ë~ãçêÇå~=çÅÜ=Çêáî~=é™= äçâ~äí= ^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉ= ë~ãí= ∏îêáÖí= ~êÄÉíÉ= Ñ∏ê= ~íí= ëí∏Çà~= ãÉÇÄçêÖ~ê~âíáîÉêáåÖK= bå= î®äáåÑçêãÉê~Ç= çÅÜ= ÉåÖ~ÖÉê~Ç= ~ääJ ã®åÜÉí= ®ê= Éå= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê= Éíí= Ñê~ãÖ™åÖëêáâí= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëç~êÄÉíÉK=

^ääí=ÇÉíí~=ÖÉê=íáääë~ãã~åë=âçããìåÉêå~=ìåáâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí= =Ñ∏êÉÄóÖÖ~= çÅÜ= ìåÇ~åê∏à~= Ü®äëçêáëâÉê= á= ãáäà∏åK= hçããìåÉå= Ñ∏êÑçÖ~ê=∏îÉê=ÇÉ=ÑäÉëí~=îÉêâíóÖ=ëçã=ÄÉÜ∏îë=çÅÜ=Ü~ê=ÇÉå=?å®êÜÉí?= íáää=ãÉÇÄçêÖ~êå~=ëçã=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=Éå=Ñê~ãÖ™åÖëêáâ=ãçÄáäáëÉêáåÖK=

^î=~îÖ∏ê~åÇÉ=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Éå=âçããìåë=ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉ=®ê= ~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=Éíí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=Ñê™å=âçããìåÉåë= äÉÇåáåÖ=á=ÇÉëë~=Ñê™ÖçêK=

aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=âçããìåÉêå~=ìíåóííà~ê=ÇÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=ÇÉ= Ü~ê=çÅÜ=~íí=ÇÉ=âçãÄáåÉê~ê=ÇÉ=çäáâ~=îÉêâíóÖÉå=ëçã=ëí™ê=íáää=ÄìÇë= é™=Ä®ëí~=ë®ííK=lÑí~=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=Ü®ê=çã=~îî®ÖåáåÖ~ê=çÅÜ=âçãJ Äáå~íáçåÉê=ãÉää~å=íáääëóåëáåêáâí~í=~êÄÉíÉ=çÅÜ=∏îêáÖí=Ñê®ãà~åÇÉ= ~êÄÉíÉI= áåÑçêã~íáçåI= ãÉÇÄçêÖ~ê~âíáîÉêáåÖ= ÉíÅK= bå= ∏âåáåÖ= ~î= âçããìåÉêå~ë=çéáåáçåëáåêáâí~ÇÉ=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=~íí=∏â~=âçããìåJ ãÉÇÄçêÖ~êå~ë= âìåëâ~é= çÅÜ= ÉåÖ~ÖÉã~åÖ= Ä∏ê= ëÉë= ëçã= Éíí= âçãéäÉãÉåí=íáää=ÇÉå=Éí~ÄäÉê~ÇÉ=îÉêâë~ãÜÉíÉå=áåçã=ãáäà∏J=çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇÉíK=

båäáÖí= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíë= â~êíä®ÖÖåáåÖ= ENVVRF= ~î= âçãJ ãìåÉêå~ë=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉI=Ü~ê=ãÉê=®å=Ü®ÑíÉå=~î=âçããìåÉêå~= á=Ç~Ö=Éíí=íî®êëÉâíçêáÉääí=ê™Ç=ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÑçäâÜ®äëçÑê™ÖçêK=f= ã™åÖ~=~î=ÇÉã=áåÖ™ê=éçäáíáâÉê=ÉääÉê=íà®åëíÉã®å=Ñê™å=ãáäà∏J=çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëå®ãåÇI=JÑ∏êî~äíåáåÖ=ÉääÉê=ãçíëî~ê~åÇÉK=

hçããìåÉå=Ü~ê=Éå=åóÅâÉäêçää=á=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉí=~î=ã™åÖ~=~î= ÇÉ= Ñ∏êëä~Ö= íáää= ™íÖ®êÇÉê= ëçã= Ñê~ãÑ∏êë= á= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉíK= aÉëë~=í~ë=ìéé=ìåÇÉê=êÉëéÉâíáîÉ=ë~âçãê™ÇÉK= = = = = = =

= c∏êëä~Ö= =

= Ó= hçããìåÉå=Ä∏ê=ÖÉåçã=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=çéáåáçåëÄáäÇåáåÖ=

îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí=âçããìåáåî™å~êå~=®ê=î®äáåÑçêãÉê~ÇÉ=çÅÜ= ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=á=ãáäà∏Ü®äëçÑê™ÖçêK= Ó= bíí=∏âåáåÖ=~î=âçããìåÉåë=çéáåáçåëÄáäÇ~åÇÉ=~êÄÉíÉ=Ä∏ê=

ëÉë=ëçã=Éíí=âçãéäÉãÉåí=íáää=ÇÉå=Éí~ÄäÉê~ÇÉ=îÉêâë~ãÜÉíÉå= áåçã=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇÉíK= Ó= qáääëóåë~êÄÉíÉí= áåçã= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇÉí= Ä∏ê=

ìééê®ííÜ™ää~ë=çÅÜ=Ñ∏êëí®êâ~ë=ÖÉåçã=~íí=ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí= áåíÉÖêÉê~ë= á= ~ääí= ÑçäâÜ®äëçJ= çÅÜ= ^ÖÉåÇ~= ONJ~êÄÉíÉ= á= âçããìåÉåK= Ó= sáÇ=~ää=âçããìå~ä=éä~åÉêáåÖ=Ä∏ê=Ü®äëç~ëéÉâíÉê=î®Ö~ë=áå=á=

Éíí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ÄÉê∏êÇ~=~âí∏êÉêK= = = =

TKP== i~åÇëíáåÖÉå

=

= i~åÇëíáåÖÉåë=ÇáêÉâí~=~åëî~ê=Ñ∏ê=Ü®äëçJ=çÅÜ=ãáäà∏Ñê™Öçêå~=ìíÖ∏êë= ÇÉäë=~î=Éíí=ä~ÖêÉÖäÉê~í=~åëî~ê=Ñ∏ê=ÇÉå=ÉÖå~=îÉêâë~ãÜÉíÉåë=ãáäà∏I= ÇÉäë=Éíí=~åëî~ê=~íí=îÉêâ~=Ñ∏ê=ÖçÇ=Ü®äë~=Üçë=ÄÉÑçäâåáåÖÉå=ÉåäáÖí= Ü®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇëä~ÖÉå=çÅÜ=ëãáííëâóÇÇëä~ÖÉåK=

i~åÇëíáåÖÉå= Ü~ê= Éå= îáâíáÖ= êçää= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= âìåëâ~éëJ Ñ∏êë∏êàåáåÖ=áåçã=ë~ãÜ®ääëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåÉåK=f=Ç~Ö=Ñáååë=ÇÉí= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=âçãéÉíÉåë=á=ÇÉ=ÑäÉëí~=ä®åI=ãÉå=ÉåÇ~ëí=Éíí=Ñ™í~ä= ä®å=Ü~ê=Éå=ë®êëâáäÇ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=ÉåÜÉíK=f=∏îêáÖí=™íÉêÑáååë=ÇÉå= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= âçãéÉíÉåëÉå= áåíÉÖêÉê~Ç= íKÉñK= á= ë~ãÜ®ääëJ ãÉÇáÅáåëâ=ÉåÜÉíI=óêâÉëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=ÉåÜÉí=ÉääÉê=~åå~å= ãÉÇáÅáåëâ= îÉêâë~ãÜÉíK= aÉ= ÑäÉëí~= ä~åÇëíáåÖ= ë~âå~ê= á=Ç~Ö= îÉêâë~ãÜÉíëéä~å=Ñ∏ê=ãáäà∏ãÉÇáÅáåÉåK=p~ãîÉêâ~å=áåçã=ãáäà∏J ãÉÇáÅáåÉå=Ä∏ê=ìíîÉÅâä~ë=ë™=~íí=ÄÉÑáåíäáÖ~=êÉëìêëÉê=â~å=åóííà~ë= ÉÑÑÉâíáîíK= c∏ê= ~íí= Ñê®ãà~= ë™Ç~å= ë~ãîÉêâ~å= Ü~ê= pçÅá~äëíóêÉäëÉå= NVVR=í~Öáí=áåáíá~íáî=íáää=ìééÄóÖÖå~Ç=~î=Éå=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=Ç~í~Ä~ë= á=péêáäáåÉI=Ç®ê=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=éêçàÉâí=çÅÜ=âçåí~âíéÉêëçåÉê=îáÇ= ä~åÇëíáåÖÉåë=ë~ãÜ®ääëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=ÉåÜÉíÉê=ë~ãí=óêâÉëJ= çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=âäáåáâÉêI=ÄÉëâêáîëK=a~í~Ä~ëÉå=ÄÉê®âå~ë=î~ê~= ìééÄóÖÖÇ=Ü∏ëíÉå=NVVSK=

fåíÉÖêÉêáåÖÉå= ~î= óêâÉëJ= çÅÜ= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ= îÉêâë~ãÜÉí= áååÉÄ®ê=Éå=Ñ∏êëí®êâåáåÖ=~î=ãáäà∏ãÉÇáÅáåÉåK=

=

pçÅá~äëíóêÉäëÉå=Ü~ê=ëçã=ÅÉåíê~ä=íáääëóåëãóåÇáÖÜÉí=Éå=îáâíáÖ= êçää=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=Ñ∏äà~=ìéé=çÅÜ=ëí∏Çà~=ÇÉå=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= îÉêâë~ãÜÉíÉå= îáÇ= ä~åÇëíáåÖÉåK= rí∏îÉê= pçÅá~äëíóêÉäëÉå= Ä∏ê= fåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= ãáäà∏ãÉÇáÅáå= çÅÜ= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí= áåäÉÇ~= Éíí= å®êã~êÉ= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ÇÉ= óêâÉëJ= çÅÜ= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= ÉåÜÉíÉêå~=ÉääÉê=ãçíëî~ê~åÇÉK=

i~åÇëíáåÖëÑ∏êÄìåÇÉíë=éêçÖê~ãÖêìéé=Ñ∏ê=éêáã®êî™êÇ=Ü~ê=á=ëáå= ëäìíê~ééçêí=NVVP=éêÉÅáëÉê~í=ä~åÇëíáåÖÉíë=êçää=á=ÇÉí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ~êÄÉíÉíK= i~åÇëíáåÖÉíë= ÑçäâÜ®äëç~åëî~ê= ë~ãã~åÑ~íí~ÇÉë= á= ÑÉã= éìåâíÉêW= = Ó= h~êíä®ÖÖ~= Ü®äëçéêçÄäÉã= çÅÜ= áÇÉåíáÑáÉê~= Ü®äëçêáëâÉêI=

êáëâÖêìééÉê=çÅÜ=Ü®äëçÑê®ãà~åÇÉ=Ñ~âíçêÉêK= Ó= c∏êãÉÇä~=âìåëâ~é=çã=çî~åëí™ÉåÇÉ=á=é~íáÉåíâçåí~âíÉêI=íáää=

ÄÉÑçäâåáåÖÉåI=ëçã=ìåÇÉêä~Ö=íáää=éçäáíáëâ~=çêÖ~å=ë~ãí=íáää=~åÇê~= ë~ãÜ®ääëëÉâíçêÉê=ëçã=ìåÇÉêä~Ö=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=~ÖÉê~åÇÉK= Ó= fåáíáÉê~= çÅÜ= ÖÉåçãÑ∏ê~= Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ™íÖ®êÇÉê= áåíÉêåí= çÅÜ=

ÉñíÉêåíK= Ó= aÉäí~=á=ë~ãÜ®ääëéä~åÉêáåÖÉåK= Ó= açâìãÉåíÉê~=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~=ÑçäâÜ®äëçáåë~íëÉê=áåçã=ÇÉí=ÉÖå~=

~åëî~êëçãê™ÇÉíK= = aÉëë~= éìåâíÉê= Ä∏ê= çÅâë™= íáää= ëíçê~= ÇÉä~ê= âìåå~= íáää®ãé~ë= î~Ç= Ö®ääÉê=ä~åÇëíáåÖÉíë=êçää=áåçã=ãáäà∏ãÉÇáÅáåÉåK=

rí∏îÉê=ÇÉåå~=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=âìåëâ~éëêçää=Ü~ê=ä~åÇëíáåÖÉí== îáâíáÖ~=êçääÉê=á=ÉÖÉåëâ~é=~î=ä®åÉåë=ëí∏êëí~=ÉåëâáäÇ~=~êÄÉíëÖáî~êÉ= ãÉÇ=Éå=çãÑ~íí~åÇÉ=îÉêâë~ãÜÉíI=ëçã=ÄÉëí®ää~êÉ=~î=î~êçê=çÅÜ= íà®åëíÉê= ë~ãí= ëçã= ÇêáÑí~åëî~êáÖ= Ñ∏ê= îÉêâë~ãÜÉíÉê= ãÉÇ= ãáäà∏é™îÉêâ~å=EëàìâÜìëI=âçääÉâíáîíê~Ñáâ=ÉíÅKFK=

sáÇ~êÉ=Ü~ê=ä~åÇëíáåÖÉí=Éå=êÉÖáçåéçäáíáëâ=êçää=ëçã=çãÑ~íí~ê= Ñê™Öçê=çã=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~K=f=ÑäÉêí~äÉí=ä®å=Ñ∏êÇàìé~ê=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ= ä~åÇëíáåÖÉå= ^ÖÉåÇ~= ONJë~ã~êÄÉíÉí= ãÉÇ= âçããìåÉêI= ä®åëJ ëíóêÉäëÉêI= áåíêÉëëÉçêÖ~åáë~íáçåÉê= ãKÑäK= p~ãíäáÖ~= ä~åÇëíáåÖ= Ü~ê= ãáäà∏éçäáíáëâ~=çÅÜ=Ü®äëçéçäáíáëâ~=éêçÖê~ãK=

pí~êâ~= ëâ®ä= í~ä~ê= Ñ∏ê= ~íí= ä~åÇëíáåÖÉåI= ëçã= âçãéäÉãÉåí= íáää= å~íáçåÉää~= çÅÜ= äçâ~ä~= ~âí∏êÉêI= ë~ãí= ~åÇê~= êÉÖáçå~ä~= ~âí∏êÉêI= ÉåÖ~ÖÉê~ê=ëáÖ=á=^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉíK=i~åÇëíáåÖ=çÅÜ=âçããìåÉê= â~åI=ëçã=ÇáêÉâíî~äÇ~=äçâ~ä~=çÅÜ=êÉÖáçå~ä~=éçäáíáëâ~=çêÖ~åI=ëí∏Çà~= ãçÄáäáëÉêáåÖÉå= ~î= ã®ååáëâçêë= ÉåÖ~ÖÉã~åÖ= á= ÇÉãçâê~íáëâ~= éêçÅÉëëÉêK= = =

= c∏êëä~Ö= =

= Ó= jáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=ÉñéÉêíáë=Ä∏ê=Ñáåå~ë=íáääÖ®åÖäáÖ=îáÇ=ë~ãíäáÖ~=

ä~åÇëíáåÖI=~åíáåÖÉå=ÖÉåçã=ÉÖÉå=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=îÉêâë~ãJ ÜÉí=ÉääÉê=ÖÉåçã=Éíí=êÉÖáçå~äí=ë~ã~êÄÉíÉK= Ó= s~êàÉ=ä~åÇëíáåÖ=Ä∏ê=Ü~=Éå=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=îÉêâë~ãÜÉíëJ

éä~å= ÉääÉê= Éíí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ãI= ëçã= Éíí= Ñêáëí™ÉåÇÉ= éêçÖê~ã=ÉääÉê=ëçã=Éå=ÇÉä=á=Éíí=ÄêÉÇ~êÉ=ÑçäâÜ®äëçéêçÖê~ãK= Ó= i~åÇëíáåÖÉí=Ä∏ê=ëçã=âçãéäÉãÉåí=íáää=å~íáçåÉää~=~âí∏êÉêI=

ä®åëëíóêÉäëÉê=çÅÜ=äçâ~ä~=~âí∏êÉê=áåíÉÖêÉê~=ëáíí=ÑçäâÜ®äëçJ ~êÄÉíÉ=ãÉÇ=^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉíK= = = = =

TKQ== p~ãîÉêâ~å

=

= cäÉê~=ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~=Ñçê~=Ñ∏ê=ë~ãîÉêâ~å=é™=ÇÉå=å~íáçåÉää~=åáî™å= Ñáååë=á=Ç~ÖK=bå=ëéÉÅáÉää=ëí~íëê™ÇëÖêìéé=Ñ∏ê=ÑçäâÜ®äë~=Ü~ê=ÄáäÇ~íë= ãÉÇ=ìééÇê~Ö=~íí=Ñê®ãà~=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ÑçäâÜ®äëçÑê™ÖçêK=pí~íëê™ÇëJ ÖêìééÉåë=ìééÖáÑí=ëâ~I=ÉåäáÖí=êÉÖÉêáåÖëÄÉëäìí=NVVRJNOJNQI=ÄäK~K= î~ê~=~íí=?íáääî~ê~í~=ÇÉå=âìåëâ~é=ëçã=Ñáååë=çã=âä~ëëâáääå~ÇÉêå~ëI= ë~ãÜ®ääëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~ëI=ãáäà∏åë=çÅÜ=äÉîå~Çëî~åçêå~ë=ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=î™ê=Ü®äë~=çÅÜ=çã=Ü®äë~åë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääëìíîÉÅâäáåÖÉåK= aÉåå~= âìåëâ~é= ëâ~ää= çãë®íí~ë= íáää= ë~ãçêÇå~ÇÉ= çÅÜ= âçåâêÉí~= éçäáíáëâ~= áåáíá~íáî= áåçã= ÇÉ= çäáâ~= ÇÉé~êíÉãÉåíÉåë= ~åëî~êëJ çãê™ÇÉåK?=

f= ëí~íëê™ÇëÖêìééÉå= Ñ∏ê= ÑçäâÜ®äë~= áåÖ™ê= ÅÜÉÑÉå= Ñ∏ê= pçÅá~äJ ÇÉé~êíÉãÉåíÉí= EçêÇÑ∏ê~åÇÉFI= ÅÜÉÑÉå= Ñ∏ê= ríÄáäÇåáåÖëJI= `áîáäJI= jáäà∏J= êÉëéÉâíáîÉ= ^êÄÉíëã~êâå~ÇëÇÉé~êíÉãÉåíÉå= ë~ãí= ëí~íëJ ê™ÇÉå=~åëî~êáÖ~=Ñ∏ê=áåî~åÇê~êJ=êÉëéÉâíáîÉ=ëçÅá~äÑ∏êë®âêáåÖëÑê™ÖçêK=

m™= ãóåÇáÖÜÉíëåáî™= Ü~ê= îáÇ~êÉ= Éå= ëéÉÅáÉää= ÑçäâÜ®äëçÖêìéé= ÄáäÇ~íë=é™=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êëåáî™=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=íáää= ë~ãçêÇåáåÖ= çÅÜ= ∏ãëÉëáÇáÖ= áåÑçêã~íáçåK= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíë= ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏ê=®ê=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=çÅÜ=áåëíáíìíÉí=ëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÖêìééÉåë= ëÉâêÉí~êá~íÑìåâíáçåK=bíí=íàìÖçí~ä=ãóåÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉê= ®ê=Ñ∏êÉíê®ÇÇ~=á=ÇÉåå~=ÖêìééK=

p~ãîÉêâ~å= = á= ãáäà∏Ü®äëçÑê™Öçê= ãÉää~å= ÇÉ= çäáâ~= ÄÉê∏êÇ~= ÇÉé~êíÉãÉåíÉå=®ê=~î=ëí∏êëí~=ÄÉíóÇÉäëÉI=äáâëçã=ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉää~å= ÇÉé~êíÉãÉåí=çÅÜ=ÅÉåíê~ä~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=K=f=êÉÖäÉêáåÖëÄêÉî=çÅÜ=á= ë®êëâáäÇ~= êÉÖÉêáåÖëìééÇê~Ö= â~å= êÉÖÉêáåÖÉå= ë®âÉêëí®ää~= ~íí=

= ~åÖÉä®Öå~=™íÖ®êÇÉê=îáÇí~ëK=aÉå=éäìê~äáëíáëâ~=çêÖ~åáë~íáçåÉå=~î= ãáäà∏Ü®äëçÑê™Öçêå~=ëí®ääÉê=ë®êëâáäÇ~=âê~î=é™=ëãáÇáÖ=ë~ãçêÇåáåÖK=

oÉéêÉëÉåí~åíÉê= Ñ∏ê= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI= pçÅá~äëíóêÉäëÉåI= pîÉåëâ~= âçããìåÑ∏êÄìåÇÉí= çÅÜ= i~åÇëíáåÖëÑ∏êÄìåÇÉí= íê®ÑÑ~ë= êÉÖÉäÄìåÇÉí=Ñ∏ê=~íí=ìíÄóí~=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=ëí∏Çà~=?pîÉåëâí= å®íîÉêâ=Ñ∏ê=äçâ~äí=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉ?K=

qçñáâçäçÖáëâ~=ê™ÇÉíI=ëçã=®ê=âåìíÉí=íáää=hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉåI= ®ê=Éíí=îáâíáÖí=ÑçêìãI=Ç®ê=Ñçêëâ~êÉ=çÅÜ=ãóåÇáÖÜÉíÉê=ë~ãîÉêâ~ê= âêáåÖ=êáëâÉê=ãÉÇ=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=âÉãáâ~äáÉêK=

a®êìí∏îÉê= Ñáååë= Éå= ê~Ç= ÖêìééÉê= Ç®ê= çäáâ~= ÅÉåíê~ä~= ãóåÇáÖÜÉíÉê=ë~ãîÉêâ~ê=á=çäáâ~=ë~âÑê™ÖçêI=íKÉñKW= = Ó= fkpebJÖêìééÉå=EfåçãÜìëãáäà∏I=p~ãîÉêâ~åI=e®äë~I=båÉêÖáF=

ãÉÇ=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñê™å=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI= _çîÉêâÉíI=^êÄÉí~êëâóÇÇëëíóêÉäëÉåI=_óÖÖÑçêëâåáåÖëê™ÇÉí=ãKÑäK= Ó= o~ÇçåÖêìééÉå=EppfI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=_çîÉêâÉíI=^êÄÉí~êëâóÇÇëJ

ëíóêÉäëÉåI=pîÉåëâ~=âçããìåÑ∏êÄìåÇÉíF= Ó= bäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí=EppfI=bäë®âÉêÜÉíëîÉêâÉíI=pçÅá~äJ

ëíóêÉäëÉåI=^êÄÉí~êëâóÇÇëëíóêÉäëÉåI=_çîÉêâÉíI=krqbhF= Ó= ^êÄÉíëÖêìééÉå= Ñ∏ê= Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ~î= ëâ~Ççê= Ñê™å= ëçä= EpçÅá~äJ

ëíóêÉäëÉåI=píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉíI=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI=^êÄÉí~êJ ëâóÇÇëëíóêÉäëÉåI=pîÉåëâ~=ãÉä~åçãëíìÇáÉÖêìééÉåI=^éçíÉâëJ Äçä~ÖÉíI=`~åÅÉêÑçåÇÉåI=píçÅâÜçäãë=ä®åë=ä~åÇëíáåÖë=Å~åÅÉêJ éêÉîÉåíáî~=ÉåÜÉíF= Ó= p^jpJÖêìééÉå= Ep~ãîÉêâ~åëÖêìééÉå= á= ëâ~ÇÉéêÉîÉåíáî~=

Ñê™ÖçêF= E^êÄÉí~êëâóÇÇëëíóêÉäëÉåI= _~êåçãÄìÇëã~ååÉåI= _çJ îÉêâÉíI=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí=Eî®êÇFI=dáÑíáåÑçêã~íáçåëÅÉåíê~äÉåI= i~åÇëíáåÖëÑ∏êÄìåÇÉíI= pîÉåëâ~= âçããìåÑ∏êÄìåÇÉíI= hçåJ ëìãÉåíîÉêâÉíI= o®ÇÇåáåÖëîÉêâÉíI= pà∏ë®âÉêÜÉíëîÉêâÉíI= pâçäJ îÉêâÉíI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=pí~íáëíáëâ~=`Éåíê~äÄóê™åI=s®ÖîÉêâÉíI= c~äì=âçããìå=ë~ãí=i~åÇëíáåÖÉí=£ëíÉêÖ∏íä~åÇFK= = aÉí= ®ê= ~åÖÉä®ÖÉí= ~íí= ÇÉåå~= ë~ãîÉêâ~å= Ñçêíë®ííÉêI= ë™î®ä= é™= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ=åáî™=ëçã=á=çäáâ~=ë~âÑê™ÖçêK=aÉí=®ê=çÅâë™=~åÖÉä®ÖÉí= ~íí= ëí~íëê™ÇëÖêìééÉå= çÅÜ= ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êëÖêìééÉå= áåíÉÖêÉê~ê= ãáäà∏Ü®äëçÑê™Öçê=á=ëáíí=~êÄÉíÉK=

fåçã= ã™åÖ~= çäáâ~= çãê™ÇÉå= ëâÉê= á=Ç~Ö= Éíí= çãÑ~íí~åÇÉ== áåíÉêå~íáçåÉääí=ë~ã~êÄÉíÉK=lÑí~ëí=ëâÉê=ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=áåçã=ê~ãÉå= Ñ∏ê=brI=Ç®ê=çäáâ~=ÇÉé~êíÉãÉåí=çÅÜ=ÅÉåíê~ä~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=ÇÉäí~ê= áåçã=ëáå~=êÉëéÉâíáîÉ=~åëî~êëçãê™ÇÉåK=jÉå=çÅâë™=telJbìêçé~= ~êÄÉí~ê= á=Ç~Ö= ~âíáîí= áåçã= ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉíI= ãÉÇ= pçÅá~äJ ÇÉé~êíÉãÉåíÉí=çÅÜ=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=ëçã=ëîÉåëâ~=êÉéêÉëÉåí~åíÉêK=

= cê™Ö~å= çã= ë~ãçêÇåáåÖ= ~î= ÇÉí= ëîÉåëâ~= ÇÉäí~Ö~åÇÉí= á= ÇÉí= áåíÉêå~íáçåÉää~=~êÄÉíÉí=ÄÉÜ~åÇä~ë=á=â~éáíÉä=SK=

bíí= ãóÅâÉí= çãÑ~íí~åÇÉ= ë~ã~êÄÉíÉ= áåçã= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçJ ëâóÇÇÉí=ëâÉê=ãÉää~å=âçããìåÉêå~=á=ä~åÇÉíI=ë~ãí=ãÉää~å=âçãJ ãìåÉêI=ä®åëëíóêÉäëÉê=çÅÜ=ä~åÇëíáåÖK=aÉíí~=ëâÉê=ÄäK~K=ÖÉåçã=ÇÉ= çäáâ~= å®íîÉêâÉåI= ?pîÉåëâí= å®íîÉêâ= Ñ∏ê= äçâ~äí= ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉ?I= ?cçäâÜ®äëç~êÄÉíÉ=á=ãÉÇÉäëíçê~=ëí®ÇÉê?=ë~ãí=?cçäâÜ®äëç~êÄÉíÉ=á= ëí∏êêÉ= ëí®ÇÉê?K= aÉëë~= å®íîÉêâI= ë~ãí= å®íîÉêâÉå= Ñ∏ê= ëâ~ÇÉJ éêÉîÉåíáçå=çÅÜ=~ääÉêÖáÑ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=~êÄÉíÉI=®ê=îáâíáÖ~=Ñçê~=Ñ∏ê= âìåëâ~éëìíÄóíÉ= çÅÜ= ìíîÉÅâäáåÖ= ~î= äçâ~äí= ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉI= áåâäìëáîÉ=Ñê™Öçê=ëçã=ê∏ê=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~K=

jáäà∏Ä~äâëìíêÉÇåáåÖÉå= Eplr= NVVSWNMPF= Ñ∏êÉëä™ê= ~íí= Éíí= íáääëóåëê™Ç= áåê®íí~ë= Ñ∏ê= ~íí= ë~ãçêÇå~= íáääëóåëãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë= ~êÄÉíÉ=áåçã=ãáäà∏Ä~äâÉåë=íáää®ãéåáåÖëçãê™ÇÉK= = =

U== = sÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=

ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=Ó= Çáëâìëëáçå=çÅÜ=Ñ∏êëä~Ö

=

=

= f=ÇÉíí~=â~éáíÉä=êÉÇçîáë~ë=å™Öê~=~î=ÇÉ=îÉêâíóÖ=ëçã=ëí™ê=íáää=ÄìÇë= Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=çÅÜ=ìåÇ~åê∏à~=Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏åK=aÉ=çäáâ~= îÉêâíóÖÉå=ÄÉëâêáîë=ìíÑ∏êäáÖ~êÉ=á=Äáä~Ö~=O=íáää=ÜìîìÇÄÉí®åâ~åÇÉíK= c∏ê=~íí=ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí=ëâ~=î~ê~=ÉÑÑÉâíáîí=ã™ëíÉ=ã~å=î~åäáÖíîáë= ~êÄÉí~=ãÉÇ=Éå=âçãÄáå~íáçå=~î=çäáâ~=îÉêâíóÖI=íKÉñK=Éâçåçãáëâ~= ëíóêãÉÇÉäI=áåÑçêã~íáçåI=çéáåáçåëÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ä~ÖëíáÑíåáåÖK= = = =

UKN== ^ÖÉåÇ~=ON=çÅÜ=~åÇê~=ã™äÇçâìãÉåí

=

= _ä~åÇ=ÇÉ=áåíÉêå~íáçåÉää~=ã™äÇçâìãÉåíÉå=áåí~ê=oáçÇÉâä~ê~íáçåÉå= ENVVOFI= ^ÖÉåÇ~= ON= ENVVOF= ë~ãí= eÉäëáåÖÑçêëÇÉâä~ê~íáçåÉå= ?aÉÅä~ê~íáçå=çå=^Åíáçå=Ñçê=båîáêçåãÉåí=~åÇ=eÉ~äíÜ=áå=bìêçéÉ?= ENVVQF=Éå=ë®êëí®ääåáåÖK=oáçÇÉâä~ê~íáçåÉåI=^ÖÉåÇ~=ON=ë~ãí=∏îêáÖ~= âçåîÉåíáçåÉê= ëçã= ~åíçÖë= âêáåÖ= ckWë= âçåÑÉêÉåë= á= oáç= NVVO= ìåÇÉêíÉÅâå~ÇÉë=~î=Ñ∏êÉíê®Ç~êÉ=Ñ∏ê=Å~=NRM=ä®åÇÉê=ë~ãí=brK=

£îêáÖ~= ã™ä= ëçã= ë®êëâáäí= â~å= Ñê~ãÜ™ää~ë= ®ê= telWë= Ü®äëçJ éçäáíáëâ~=ëíê~íÉÖá=?e®äë~=Ñ∏ê=~ää~?=ENVUQF=ë~ãí=bìêçéÉáëâ~=ëí~ÇÖ~å= Ñ∏ê=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~=ENVUVFK=p~ãíäáÖ~=ÇÉëë~=ã™äÇçâìãÉåí=Ü~ê= ÄÉëâêáîáíë=á=Äáä~Ö~=O=íáää=jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉåë=ÄÉí®åâ~åÇÉ=ë~ãí= ÄÉê∏êë=âçêíÑ~íí~í=á=â~éáíÉä=O=á=ÄÉí®åâ~åÇÉíK=

pçã=Éíí=ã™ä=á=^ÖÉåÇ~=ON=~åÖÉë=~íí=ÇÉ=äçâ~ä~=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~= ëÉå~ëí= ™ê= NVVS= Ä∏ê= Ü~= áåäÉíí= Éíí= ë~ãê™ÇëÑ∏êÑ~ê~åÇÉ= ãÉÇ= äçâ~äÄÉÑçäâåáåÖÉå= çÅÜ= Ü~= ìééå™íí= ë~ãÑ∏êëí™åÇ= çã= Éå= äçâ~ä= ^ÖÉåÇ~=ONK=^ÖÉåÇ~=ON=Ü~ê=Ñ™íí=Éíí=ëíçêí=ÖÉåçãëä~Ö=á=pîÉêáÖÉK= båäáÖí= pîÉåëâ~= hçããìåÑ∏êÄìåÇÉí= ~êÄÉí~ê= áÇ~Ö= ë~ãíäáÖ~= OUU= âçããìåÉê=á=ä~åÇÉí=ãÉÇ=äçâ~ä~=^ÖÉåÇ~=ONK=

båäáÖí= pçÅá~äëíóêÉäëÉåë= ìééÑ∏äàåáåÖ= ENVVRF= ~î= Üìê= âçããìåÉêå~= ~êÄÉí~ê= ãÉÇ= Ü®äë~= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= ^ÖÉåÇ~= ON= Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=ë™=î~åäáÖí=~íí=âçããìåÉêå~=Ü~ê= áåíÉÖêÉê~í=Éíí=äçâ~äí=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉ=á=^ÖÉåÇ~=ONK=^êÄÉíÉí=ãÉÇ=

f=éçêí~äé~ê~Öê~ÑÉå=íáää=ë™î®ä=oáçÇÉâä~ê~íáçåÉå=ëçã=^ÖÉåÇ~=ON= ÄÉíçå~ë= Ü®åëóå= íáää= ãáäà∏åë= ÉÑÑÉâíÉê= é™= ã®ååáëâçêë= Ü®äë~K= bå= ÄêÉÇÇåáåÖ=~î=^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉíI=ë™=~íí=ÇÉí=á=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ= ®å=á=Ç~Ö=çãÑ~íí~ê=Ü®äëçÑê™ÖçêI=®ê=~åÖÉä®ÖÉåK=bå=∏â~Ç=âçééäáåÖ= ãÉää~å=^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉ=çÅÜ=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí=ëâìääÉ=ë~ååçäáâí=á= ã™åÖ~=Ñ~ää=áååÉÄ®ê~=Ñ∏êÇÉä~êK=c∏êíà®åëíÉêå~=Ñê™å=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí= ®ê=Éíí=î®ä=áå~êÄÉí~íI=ä™åÖî~êáÖíI=äçâ~äí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=é~ê~í=ãÉÇ=ÇÉå= íóåÖÇ=ëçã=ìééå™ë=ÖÉåçã=ä~åÇëíáåÖÉíë=ãÉÇîÉêâ~åK=c∏êíà®åëíÉêå~= ãÉÇ=^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉí=®ê=Éíí=äçâ~äí=ãáäà∏ãÉÇîÉí~åÇÉ=çÅÜ=Éå= çÑí~=ëí~êâ=éçäáíáëâ=ìééÄ~ÅâåáåÖK=

oáçÇÉâä~ê~íáçåÉåI= ^ÖÉåÇ~= ONI= ?e®äë~= Ñ∏ê= ~ää~?= ë~ãí= bìêçéÉáëâ~=ëí~ÇÖ~å=Ñ∏ê=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~=áååÉÜ™ääÉê=∏îÉêÖêáé~åÇÉ= éêáåÅáéÉê=ëçã=Ä∏ê=î~ê~=î®ÖäÉÇ~åÇÉ=Ñ∏ê=ÄÉëäìíëÑ~íí~åÇÉ=é™=~ää~= åáî™Éê=á=ë~ãÜ®ääÉíK=aÉ=PU=ã™äÉå=á=?e®äë~=Ñ∏ê=~ää~?=®ê=áåíÉÖêÉê~ÇÉ=á= ^ÖÉåÇ~=ON=çÅÜ=â~å=é™=ë™=îáë=Ñ™=åó=~âíì~äáíÉí=á=çÅÜ=ãÉÇ=^ÖÉåÇ~= ONJ~êÄÉíÉíK=

aÉå= å~íáçåÉää~= ^ÖÉåÇ~= ONJâçããáíí¨å= áåê®íí~ÇÉë= ~î= êÉÖÉêáåÖÉå= NVVR= ãÉÇ= ìééÇê~Ö= ~íí= ãÉÇîÉêâ~= á= ~êÄÉíÉí= ~íí= ìíîÉÅâä~I=Ñ∏êÇàìé~=çÅÜ=Ñ∏ê~åâê~=^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉí=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí= ìí~êÄÉí~=pîÉêáÖÉë=ê~ééçêí=íáää=ckWë=Éñíê~=ÖÉåÉê~äÑ∏êë~ãäáåÖ=çã= Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=NVVTK=aÉåå~=ê~ééçêí=âçããÉê=~íí=áååÉÜ™ää~= Éíí=â~éáíÉä=çã=Ü®äë~K=

oÉÖÉêáåÖÉå= Ü~ê= á= ÇÉÅÉãÄÉê= NVVR= Ñ~ëíëí®ääí= ÇáêÉâíáî= Ñ∏ê= Éå= å~íáçåÉää=âçããáíí¨=ëçã=ëâ~=ìí~êÄÉí~=Ñ∏êëä~Ö=íáää=å~íáçåÉää~=ã™ä= Ñ∏ê= Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖÉåK= hçããáíí¨åë= ~êÄÉíÉ= ëâ~= î~ê~= âä~êí= á= ÇÉÅÉãÄÉê=NVVUI=çÅÜ=®ê=îáâíáÖí=á=ë~ãã~åÜ~åÖÉíK=

k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=Ñ∏äàí=ìéé=~êÄÉíÉí=áåçã=ãáäà∏çãê™ÇÉí=á= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=ÄäK~K=ÇÉ=å~íáçåÉää~=ãáäà∏ã™äÉåK=aÉíí~=Ü~ê=Öàçêíë= áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=?jáäà∏=VP?=ë~ãí=á=íî™=ë®êëâáäÇ~=éêçàÉâí=Ejfi=VQ= ê~ééçêí=åê=QPSS=ë~ãí=jfi=VRI=ê~ééçêí=QQTOF=Ç®ê=ã~å=á=Ä™Ç~= ê~ééçêíÉêå~= êÉÇçîáë~ê= Üìê= åáç= ãáäà∏ã™ä= Ü~ê= ìééÑóääíëK= _äK~K= êÉÇçîáë~ë= á= jfi= VQ= ìééÑóääÉäëÉå= ~î= ã™äÉå= Ñ∏ê= í®íçêíÉêå~ë= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=çÅÜ=ìíëä®éé=~î=âî®îÉçñáÇÉêI=ÑäóâíáÖ~=çêÖ~åáëâ~= ®ãåÉå=çÅÜ=ãÉí~ääÉêI=ë~ãí=á=jfi=VR=ìééÑóääÉäëÉå=~î=ã™äÉå=Ñ∏ê= í®íçêíÉêå~ë=ÄìääÉêéêçÄäÉãI=ìíëä®éé=~î=ëí~Äáä~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå= çÅÜ=Ñ∏êëìêåáåÖK=

rééÑ∏äàåáåÖÉå=~åÖ™ÉåÇÉ=çî~å=å®ãåÇ~=ã™ä=îáë~ê=~íí=ã™äÉå=Ñ∏ê= í®íçêíÉêå~ë= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= å™ë= êÉÇ~å= á=Ç~ÖI= î~Ç= Ö®ääÉê= ëî~îÉäÇáçñáÇI= ëçí= çÅÜ= âçäçñáÇI= ãÉÇ~å= ã™äÉí= Ñ∏ê= âî®îÉÇáçñáÇ= âçããÉê=~íí=å™ë=ÉåÇ~ëí=á=ãáåÇêÉ=í®íçêíÉêK=s~Ç=Ö®ääÉê=ã™äÉå=Ñ∏ê= ìíëä®éé=~î=ãÉí~ääÉê=âçããÉê=ë~ãíäáÖ~=~íí=å™ë=ìíçã=ã™äÉå=Ñ∏ê= â~Çãáìã= çÅÜ= âîáÅâëáäîÉêK= f= ∏îêáÖí= ÄÉê®âå~ë= áåÖÉí= ~î= çî~å= å®ãåÇ~=ã™ä=~íí=å™ëK=

=

içâ~äí= çÅÜ= êÉÖáçå~äí= Ü~ê= ^ÖÉåÇ~= ON= êÉëéÉâíáîÉ= pqo^j= Eëíê~íÉÖáÉê=Ñ∏ê=êÉÖáçå~ä=ãáäà∏I=Éíí=ÇçâìãÉåí=ãÉÇ=êÉÖáçå~ä~=ã™ä= çÅÜ=™íÖ®êÇÉê=áåçã=ãáäà∏çãê™ÇÉí=ëçã=ä®åëëíóêÉäëÉêå~=Ü~ê=í~Öáí= Ñê~ãF= ë®êëí®ääåáåÖ~ê= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ~íí= çãë®íí~= Éíí= å~íáçåÉääí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=ãçí=Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏å=íáää=äçâ~ä=çÅÜ=êÉÖáçå~ä= Ü~åÇäáåÖK=

aÉ=å~íáçåÉää~=ã™ä=ëçã=jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉå=â~å=âçãã~=~íí= ìíãóåå~= á= Ä∏ê= ~åé~ëë~ë= íáää= äçâ~ä~= çÅÜ= êÉÖáçå~ä~= ÄÉÜçî= çÅÜ= áåíÉÖêÉê~ë=á=^ÖÉåÇ~=ONI=pqo^j=çÅÜ=~åÇê~=äçâ~ä~=çÅÜ=êÉÖáçå~ä~= ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçéçäáíáëâ~=éêçÖê~ãK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=âçããìåÉêI= ä®åëëíóêÉäëÉê=çÅÜ=ä~åÇëíáåÖ=ë~ãîÉêâ~ê=á=Ñê~ãí~Ö~åÇÉíI=ÖÉåçãJ Ñ∏ê~åÇÉí=çÅÜ=ìééÑ∏äàåáåÖÉå=~î=ë™Ç~å~=éêçÖê~ãK= = = =

UKO== i~Ö~ê

=

= cäÉê~= çäáâ~= ä~Ö~ê= êÉÖäÉê~ê= á=Ç~Ö= Ñê™Öçê= ëçã= ê∏ê= ëâóÇÇÉí= Ñ∏ê= ã®ååáëâçêë=Ü®äë~=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=êáëâÑ~âíçêÉê=á=ãáäà∏åK=p®êëâáäí=â~å= å®ãå~ë= Ü®äëçëâóÇÇëä~ÖÉåI= ãáäà∏ëâóÇÇëä~ÖÉåI= éä~åJ= çÅÜ= ÄóÖÖJ ä~ÖÉåI=ä~ÖÉå=çã=âÉãáëâ~=éêçÇìâíÉêI=äáîëãÉÇÉäëä~ÖÉåI=íçÄ~âëä~ÖÉå= çÅÜ=ëíê™äëâóÇÇëä~ÖÉåK=

f=jáäà∏Ä~äâëìíêÉÇåáåÖÉå=é™Ö™ê=Éíí=çãÑ~íí~åÇÉ=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=~íí= ë~ãçêÇå~=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=ä~Ö~êå~=áåçã=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇÉí=á= Éå=jáäà∏Ä~äâK=jáäà∏Ä~äâëìíêÉÇåáåÖÉå=Ü~ê=á=àìåá=NVVS=ä®ãå~í=ëáíí= Ñ∏êëä~Ö=íáää=Ñê~ãíáÇ~=ãáäà∏ä~ÖëíáÑíåáåÖ=Eplr=NVVSWNMPFK=

jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉå= Ñ∏êÉëä™ê= ~íí= jáäà∏Ä~äâÉåI= ëçã= ®ê= ~î= ê~ãä~Öëâ~ê~âí®êI= âçãéäÉííÉê~ë= ãÉÇ= Éå=Ü®äëçëâóÇÇëÑ∏êçêÇåáåÖ= ëçã= â~å= âçãéäÉííÉê~= jáäà∏Ä~äâÉå= î~Ç= Ö®ääÉê= ãÉê= ÇÉí~äàÉê~ÇÉ= ÄÉëí®ããÉäëÉê=íáää=ëâóÇÇ=Ñ∏ê=ã®ååáëâçêë=Ü®äë~K=

k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=Ü®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇÉåë=~åëî~ê=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääëJ=çÅÜ= ãáäà∏ãÉÇáÅáå=®ê=Ü®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇëä~ÖÉå=çíóÇäáÖK=aÉíí~=â~å=Ü~= ãÉÇîÉêâ~í=íáää=~íí=ä~åÇëíáåÖÉåë=êÉëìêëÉê=áåçã=ãáäà∏ãÉÇáÅáåÉå= î~êáÉê~ê=ãóÅâÉí=Ñê™å=ä®å=íáää=ä®åK=e®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇëä~ÖÉå=Ä∏ê= Ç®êÑ∏ê=Ñ∏êíóÇäáÖ~ë=á=ÇÉëë~=~îëÉÉåÇÉåK= = = = = = =

=

UKP== qáääëóå=çÅÜ=∏îêáÖí=Ü®äëçÑê®ãà~åÇÉ= == = = ~êÄÉíÉ

=

= aÉí= Ñáååë= áÇ~Ö=áåÖÉå=ÉåÜÉíäáÖ=ÇÉÑáåáíáçå=~î=ÄÉÖêÉééÉí=íáääëóåK= fåçã=Ü®äëçëâóÇÇÉí=Ü~ê=ã~å=~î=íê~Çáíáçå=íáää®ãé~í=Éå=ÄêÉÇ~êÉ=ëóå= é™= íáääëóåëÄÉÖêÉééÉíI= ëçã= áååÉÑ~íí~ê= ë™î®ä= áåëéÉâíáçåÉêI= Ñ∏êÉJ ä®ÖÖ~åÇÉå=çÅÜ=Ñ∏êÄìÇ=ëçã=ê™ÇÖáîåáåÖI=áåÑçêã~íáçåI=∏îÉêî~âåáåÖ= ÉíÅKI=~ääíë™=á=éêáåÅáé=~ää~=™íÖ®êÇÉê=ëçã=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ü®äëçëâóÇÇëJ ä~ÖÉåë=áåíÉåíáçåÉê=ÉÑíÉêäÉîëK=fåçã=ãáäà∏ëâóÇÇÉí=Ü~ê=ã~å=~åî®åí= ëáÖ=~î=Éå=å™Öçí=ëå®î~êÉ=ÇÉÑáåáíáçå=ëçã=á=éêáåÅáé=ÄÉÖê®åë~ê=ëáÖ=íáää= ÇÉå= âçåíêçää= ~î= ãáäà∏Ñ~êäáÖ= îÉêâë~ãÜÉí= ëçã= ÄÉÜ∏îë= Ñ∏ê= ~íí= ä~ÖëíáÑíåáåÖI=îáääâçê=ÉíÅK=ëâ~=ÉÑíÉêäÉî~ëK=

jáäà∏Ä~äâëìíêÉÇåáåÖÉå= Eplr= NVVSWNMPF= Ñ∏êÉëä™ê= ~íí= ÄÉJ ÖêÉééÉí=íáääëóå=á=éêáåÅáé=ëâ~=Ñ∏êÄÉÜ™ää~ë=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë=~êÄÉíÉ= ãÉÇ=~íí=ëÉ=íáää=~íí=Ö®ää~åÇÉ=êÉÖäÉê=ÉääÉê=ãÉÇÇÉä~ÇÉ=îáääâçê=ÉÑíÉêJ äÉîëK=aÉ=ãóåÇáÖÜÉíÉê=ëçã=Ü~ê=ÄÉÑçÖÉåÜÉíÉê=~íí=ìíåóííà~=ë™Ç~å~= ÄÉëí®ããÉäëÉê=Ä∏ê=â~ää~ë=íáääëóåëãóåÇáÖÜÉíÉêK=qáääëóåëãóåÇáÖJ ÜÉíÉå=Ä∏ê=Ç®êìí∏îÉêI=ÉåäáÖí=jáäà∏Ä~äâëìíêÉÇåáåÖÉåI=®îÉå=ëî~ê~= Ñ∏ê= ~åÇê~= ìééÖáÑíÉê= ëçã= áåíÉ= ÇáêÉâí= Ü~ê= âçééäáåÖ= íáää= ë™Ç~å= íáääëóåK= bñÉãéÉä= é™= ë™Ç~å= îÉêâë~ãÜÉí= ®ê= áåÑçêã~íáçå= íáää= ~ääã®åÜÉíÉå=çÅÜ=ê™ÇÖáîåáåÖ=á=ÉåëâáäÇ~=Ñ~ääK=

fåçã=ÑäÉê~=ä~Ö~ê=áåçã=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇÉí=Ñáååë=âê~î=é™= íáääëí™åÇ=çÅÜ=~åã®ä~å=Ñ∏ê=çäáâ~=îÉêâë~ãÜÉíÉê=áåå~å=îÉêâë~ãÜÉí= Ñ™ê=ÄÉÇêáî~ëK=

qáääëóåëîÉêâë~ãÜÉíÉå= ëóÑí~ê= áåíÉ= ÉåÄ~êí= íáää= ~íí= ìåÇ~åê∏à~= ÄÉÑáåíäáÖ~= êáëâÉêK= f= íáääëóåÉå= äáÖÖÉê= çÅâë™= Éíí= ëíçêí= ã™íí= ~î= éêÉîÉåíáçåI=~íí=îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí=êáëâÉê=Ñ∏ê=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~=Ñ∏êÉÄóÖÖëK= båäáÖí=Ü®äëçëâóÇÇëä~ÖÉå=Ü~ê=âçããìåÉå=ëçã=íáääëóåëãóåÇáÖÜÉí= Éíí= ÄêÉíí= ~åëî~ê= ~íí= Ñ∏äà~= ìíîÉÅâäáåÖÉåI= áåÑçêãÉê~= âçããìåJ ãÉÇÄçêÖ~êå~= ÉíÅK= á= Ñê™Öçê= ëçã= ê∏ê= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇK= i®åëëíóêÉäëÉêå~=ëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉå=êÉÖáçå~ä~=íáääëóåÉå=áåçã=ÇÉ=ÑäÉëí~= çãê™ÇÉå=ëçã=ê∏ê=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇK=

pçÅá~äëíóêÉäëÉå=Ü~ê=Ñ∏äàí=ìéé=çãÑ~ííåáåÖÉå=çÅÜ=áåêáâíåáåÖÉå= ~î= âçããìåÉêå~ë= çÅÜ= ä®åëëíóêÉäëÉêå~= íáääëóå= ÉåäáÖí= Ü®äëçJ ëâóÇÇëä~ÖÉåK= oÉëìäí~íÉíI= áåâäìëáîÉ= Éå= ~å~äóëI= éêÉëÉåíÉê~ë= á= Éå= ê~ééçêí= á= Ä∏êà~å= ~î= NVVTK= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= Ü~ê= ë~ãíáÇáÖí= ÖÉåçãÑ∏êí=Éå=ãçíëî~ê~åÇÉ=ìééÑ∏äàåáåÖ=~î=âçããìåÉêå~ë=çÅÜ= ä®åëëíóêÉäëÉêå~ë=íáääëóå=ÉåäáÖí=ãáäà∏ëâóÇÇëä~ÖÉåK=

hçããìåÉêå~ëI= ä®åëëíóêÉäëÉêå~ë= çÅÜ= ÇÉ= ÅÉåíê~ä~= íáääëóåëãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë=íáääëóå=ÉåäáÖí=ä~ÖëíáÑíåáåÖI=ìíÖ∏ê==Ä~ëÉå=á= ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇë~êÄÉíÉíK=aÉíí~=~êÄÉíÉ=Ä∏ê=ÇçÅâ=âçãéäÉííÉJ

= ê~ë= ãÉÇ= ∏îêáÖ~= Ñê®ãà~åÇÉ= áåë~íëÉê= Ç®ê=ãÉÇÄçêÖ~êå~ë=ÉåÖ~ÖÉJ ã~åÖ=ëí™ê=á=ÑçâìëK=bå=î®äáåÑçêãÉê~Ç=çÅÜ=ÉåÖ~ÖÉê~Ç=~ääã®åÜÉí=®ê= Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=Éíí=Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=~êÄÉíÉ=çÅÜ=á=í~âí=ãÉÇ=~íí= ÇÉ=ëíçê~=éìåâíâ®ääçêå~ëI=íKÉñK=áåÇìëíêáÉêå~ëI=é™îÉêâ~å=é™=ãáäà∏= çÅÜ=Ü®äë~=ãáåëâ~êI=∏â~ê=ÇÉå=êÉä~íáî~=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=ã®ååáëâçêë= âçåëìãíáçåëJ=çÅÜ=äÉîå~Çëî~åçê=Ñ∏ê=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~K=

c∏ê=~íí=~êÄÉíÉí=ëâ~=î~ê~=ÉÑÑÉâíáîí=Ä∏ê=ã~å=Ç®êÑ∏ê=çÑí~=~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î= Éå= âçãÄáå~íáçå= ~î= ãÉê= íáääëóåëáåêáâí~ÇÉ= áåë~íëÉêI= çÅÜ= áåë~íëÉê=á=Ñçêã=~î=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=çéáåáçåëÄáäÇåáåÖK=bíí=îáâíáÖí= îÉêâíóÖ=á=ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=®ê=äçâ~ä~I=êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=å~íáçåÉää~=éêçÖê~ã= ãÉÇ= âçåâêÉí~= ã™äÑçêãìäÉêáåÖ~êI= ëíê~íÉÖáÉê= çÅÜ= ìééÑ∏äàJ åáåÖëéêáåÅáéÉêK=^ÖÉåÇ~=ON=çÅÜ=pqo^j=Eëíê~íÉÖáÉê=Ñ∏ê=êÉÖáçå~ä= ãáäà∏F= áåí~ê= Ü®ê= Éå= ë®êëí®ääåáåÖI= ãÉå= ®îÉå= ∏îêáÖ~= äçâ~ä~= çÅÜ= êÉÖáçå~ä~= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçéçäáíáëâ~= éêçÖê~ã= ®ê= îáâíáÖ~= áåëíêìãÉåíK= = = =

UKQ== jáäà∏∏îÉêî~âåáåÖ

=

= aÉå=ë~ãä~ÇÉ=ëí~íäáÖ~=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå=á=pîÉêáÖÉ=ÄÉëí™ê=~î=Éå= å~íáçåÉää=çÅÜ=Éå=êÉÖáçå~ä=ÇÉäK=bíí=éêçÖê~ã=Ñ∏ê=Éå=ë~ãçêÇå~Ç= å~íáçåÉää= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖ= Ñ~ëíëí®ääÇÉë= ~î= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= NVVPK= póÑíÉí= ãÉÇ= ÇÉå= å~íáçåÉää~= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå= ®ê= ~íí= ÄÉëâêáî~=íáääëí™åÇÉí=á=ãáäà∏åI=ÄÉÇ∏ã~=ÜçíÄáäÇÉêI=~å~äóëÉê~=çäáâ~= ìíëä®ééëâ®ääçêë=å~íáçåÉää~=çÅÜ=áåíÉêå~íáçåÉää~=é™îÉêâ~å=é™=ãáäà∏å= ë~ãí=ä®ãå~=ìåÇÉêä~Ö=íáää=çÅÜ=Ñ∏äà~=ìéé=ÄÉëäìí=çã=™íÖ®êÇÉêK=bíí=~î= íáç= ÇÉäéêçÖê~ã= á= ÇÉå= å~íáçåÉää~= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå= ®ê= ?e®äëçêÉä~íÉê~Ç= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖ?K= a®ê= áåÖ™ê= çãÖáîåáåÖëJ ã®íåáåÖ~êI= ÉñéçåÉêáåÖëã®íåáåÖ~êI= ÄÉëî®êëëíìÇáÉêI= Üìã~åJ ÄáçäçÖáëâ=éêçîÄ~åâ=çÅÜ=ìêÄ~å=ãáäà∏=ëçã=ÇÉäçãê™ÇÉåK=

aÉå=êÉÖáçå~ä~=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå=ÄÉÇêáîë=~î=ä®åëëíóêÉäëÉêå~= ëçã= ~åëî~êáÖ= ÄÉëí®ää~êÉK= mêçÖê~ããÉí= Ñ∏ê= Ü®äëçêÉä~íÉê~Ç= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖ=®ê=êÉä~íáîí=åóíí=çÅÜ=Ü~ê=®ååì=áåíÉ=ÜÉäí=ëä~Öáí= áÖÉåçã= á= ä®åëëíóêÉäëÉêå~ë= îÉêâë~ãÜÉíK= cäÉê~= áåíêÉëë~åí~= ?éáäçíéêçàÉâí?=ÄÉÇêáîë=ÇçÅâI=ÄäK~K=Éíí=ë~ãîÉêâ~åëéêçàÉâí=ãÉää~å= ä®åëëíóêÉäëÉêå~= á= p∏ÇÉêã~åä~åÇI= s®ëíã~åä~åÇI=s®êãä~åÇ=çÅÜ= £êÉÄêçI= Ç®ê= ã~å= íáääë~ãã~åë= ä~Öí= ìéé= êáâíäáåàÉê= Ñ∏ê= Éå= çãÑ~íí~åÇÉ=êÉÖáçå~ä=Ü®äëçêÉä~íÉê~Ç=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖK=

rí∏îÉê= ÇÉå= ëí~íäáÖ~= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå= ÄÉÇêáîÉê= âçãJ ãìåÉêå~= Éå= çãÑ~íí~åÇÉ= ∏îÉêî~âåáåÖëîÉêâë~ãÜÉíI= î~Ç= Ö®ääÉê=

= íKÉñK=ã®íåáåÖ~ê=~î=Ñ∏êçêÉåáåÖëÜ~äíÉê=á=í®íçêíëäìÑí=çÅÜ=ëà∏~ê=çÅÜ= î~ííÉåÇê~ÖK=

aÉå=Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå=ëçã=ÇÉäéêçÖê~ã=á= ÇÉå=ëí~íäáÖ~=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå=é™Ä∏êà~ÇÉë=NVVPI=çÅÜ=®ê=ë™äÉÇÉë= ÉåÇ~ëí=å™Öê~=™ê=Ö~ãã~äK=båÇ~ëí=Éå=äáíÉå=ÇÉä=~î=ÇÉ=Ñ∏êëä~Ö=ëçã= fåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= ãáäà∏ãÉÇáÅáå= Ñ∏êÇÉ= Ñê~ã= á= ëáå= ê~ééçêí= EfjjJ ê~ééçêí=NLVPF=ãÉÇ=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Ü®äëçêÉä~íÉê~Ç=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖ= Ü~ê=çãë~ííë=á=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉåK=cçêíÑ~ê~åÇÉ=®ê=âìåëâ~éÉêå~= çã=î~Ç=ã®ååáëâçê=Ñ~âíáëâí=ÉñéçåÉê~ë=Ñ∏êI=ÄêáëíÑ®ääáÖK=aÉíí~=®ê=Éíí= ÜáåÇÉê=Ñ∏ê=ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=~î=îáäâ~=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=ëçã=â~å=Ñ∏êî®åí~ë= íáää=Ñ∏äàÇ=~î=Ñ~âíçêÉê=á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏åI=äáâëçã=çãÑ~ííåáåÖÉå=~î= ë™Ç~å~=ÉÑÑÉâíÉêK=

aÉå=Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉåI=ë™î®ä=ÇÉå=å~íáçåÉää~= îáÇ=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=ëçã=ÇÉå=êÉÖáçå~ä~=îáÇ=ä®åëëíóêÉäëÉêå~I=Ä∏ê= ìíîÉÅâä~ë=î~Ç=~îëÉê=ã™íí=ëçã=ëéÉÖä~ê=ÉñéçåÉêáåÖK=fjjWë=Ñ∏êëä~Ö= íáää=Ü®äëçêÉä~íÉê~Ç=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖ=Ä∏ê=î~ê~=î®ÖäÉÇ~åÇÉ=á=ÇÉíí~= ìíîÉÅâäáåÖë~êÄÉíÉK=k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ä∏ê=Ü~=Éå=âççêÇáåÉê~åÇÉ= êçää=çÅÜ=êÉëìêëÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=çÅÜ=ë~ãìíåóííà~=ÇÉå=Ü®äëçJ êÉä~íÉê~ÇÉ=ÉñéçåÉêáåÖë∏îÉêî~âåáåÖÉå=á=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=~åÇê~= ÄÉê∏êÇ~= ãóåÇáÖÜÉíÉêI= ä®åëëíóêÉäëÉêI= ä~åÇëíáåÖ= çÅÜ= âçããìåÉê= ë~ãí=ÑçêëâåáåÖëáåëíáíìíáçåÉêK=

k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=çÅÜ=∏îêáÖ~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=Ä∏ê=ÖÉåÉêÉääí=ëíê®î~= ÉÑíÉê= ~ííI= Ç®ê= ÇÉí= ®ê= ã∏àäáÖíI= Ä®ííêÉ= ÄÉëâêáî~= ÉñéçåÉêáåÖëJ Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåK=

jáäà∏ÇÉé~êíÉãÉåíÉí= Ü~ê= åóäáÖÉå= íáääë~íí= Éå= ìíêÉÇåáåÖ= çã= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉåë= áåêáâíåáåÖI= çãÑ~ííåáåÖI= ëíêìâíìê= çÅÜ= Ñáå~åëáÉêáåÖK=ríêÉÇ~êÉå=ëâ~=ÄäK~K=~å~äóëÉê~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏êI= çÅÜ= ÄÉëâêáî~= âçåëÉâîÉåëÉêå~= ~îI= Éíí= ∏â~í= ëÉâíçêë~åëî~ê= Ñ∏ê= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉëë=Ñáå~åëáÉêáåÖK= = = =

UKR== e®äëç∏îÉêî~âåáåÖ

=

= pîÉêáÖÉ=Ü~ê=Éå=ä™åÖ=íê~Çáíáçå=~î=~íí=~åî®åÇ~=éÉêëçåêÉÖáëíÉê=çÅÜ= Ü~ê= Ç®êãÉÇ= ìåáâ~= ã∏àäáÖÜÉíÉê= ~íí= ë~ãä~= áå= çÅÜ= êÉÖáëíêÉê~= áåÑçêã~íáçå=á=çäáâ~=ëàìâÇçãëêÉÖáëíÉêK=pçÅá~äëíóêÉäëÉåë=béáÇÉãáçJ äçÖáëâ~= ÅÉåíêìã= Ebé`F= Ñ∏äàÉêI= ~å~äóëÉê~ê= çÅÜ= ê~ééçêíÉê~ê= çã= ìíîÉÅâäáåÖÉå= ~î= ÄÉÑçäâåáåÖÉåë= ëàìâÇçã~êI= ëçÅá~ä~= ëáíì~íáçåI= î™êÇìíåóííà~åÇÉ= ë~ãí= êáëâÑ~âíçêÉê= Ñ∏ê= ëàìâÇçã~ê= çÅÜ= ëçÅá~ä~= éêçÄäÉãI=áåâäìëáîÉ=êáëâÑ~âíçêÉê=á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏åK=bé`=ëî~ê~ê=

= Ñ∏ê=ÇÉ=å~íáçåÉää~=êÉÖáëíêÉå=ëçã=ÄÉëâêáîÉê=çãÑ~ííåáåÖÉå=~î=çäáâ~= ëàìâÇçã~ê=çÅÜ=~åå~å=çÜ®äë~I=íKÉñK=Å~åÅÉêêÉÖáëíêÉíI=ãÉÇáÅáåëâ~= Ñ∏ÇÉäëÉêÉÖáëíêÉíI=ãáëëÄáäÇåáåÖëêÉÖáëíêÉíI=Ç∏Çëçêë~âëêÉÖáëíêÉí=çÅÜ= ëäìíÉåî™êÇëêÉÖáëíêÉíK=aÉëëìíçã=é™Ö™ê=Ñ∏êë∏â=ãÉÇ=∏ééÉåî™êÇëJ êÉÖáëíÉêáåÖI=~ääÉêÖáêÉÖáëíêÉêáåÖ=ë~ãí=ìééÄóÖÖå~Ç=~î=Éíí=å~íáçåÉääí= ëâ~ÇÉêÉÖáëíÉêK=

pçÅá~äëíóêÉäëÉå= ÖÉê= î~êí= Ñà®êÇÉ= ™ê= ìí= Éå= å~íáçåÉää= ÑçäâJ Ü®äëçê~ééçêí=ëçã=ÖÉê=Éå=~âíìÉää=∏îÉêëáâí=∏îÉê=Üìê=ëàìâÇçã~ê=çÅÜ= Ü®äëçêáëâÉê= Ñ∏ê®åÇê~ë= á= çäáâ~= ÖêìééÉê= ~î= ÄÉÑçäâåáåÖÉå= ë~ãí= í®åâÄ~ê~= çêë~âÉê= íáää= ë™Ç~å= Ñ∏ê®åÇêáåÖK= aÉ= êáëâÑ~âíçêÉê= ëçã= ëíìÇÉê~ë= ®ê= ÄäK~K= äÉîå~Çëî~åçêI= ëçÅá~ä~= Ñ~âíçêÉê= çÅÜ= Ñóëáëâ~= ãáäà∏Ñ~âíçêÉêK=

aÉå=å~íáçåÉää~=ÑçäâÜ®äëçê~ééçêíÉå=áååÉÜ™ääÉê=á=Ç~Ö=Éíí=ë®êëâáäí= â~éáíÉä=ëçã=ê∏ê=âçééäáåÖÉå=ãÉää~å=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~K=

cäÉê~= êÉÖáçå~ä~= ÑçäâÜ®äëçê~ééçêíÉê= Ü~ê= çÅâë™= Öàçêíë= ëçã= áåâäìÇÉê~ê= êáëâÉê= á= ÇÉå= Ñóëáëâ~= ãáäà∏å= á= ~å~äóëÉåK= p®êëâáäí= â~å= çãå®ãå~ë= ÇÉå= ê~ééçêí= ëçã= jáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= ÉåÜÉíÉå= îáÇ= píçÅâÜçäãë=ä®åë=ä~åÇëíáåÖ=íçÖ=Ñê~ã=NVVQI=?jáäà∏JÜ®äëçê~ééçêí?I= ëçã=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ÖÉ=Éå=∏îÉêëáâí=~î=âìåëâ~éëä®ÖÉí=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê= ãáäà∏êÉä~íÉê~Ç=çÜ®äë~=á=píçÅâÜçäãë=ä®åK=

aÉå=å~íáçåÉää~=ÑçäâÜ®äëçê~ééçêíÉå=Ä∏ê=ìíîÉÅâä~ë=î~Ç=~îëÉê= ~å~äóëÉêå~=çã=ãáäà∏åë=ÄÉíóÇÉäëÉK=rí∏îÉê=Éå=ë™Ç~å=ìíîÉÅâäáåÖ=~î= ÇÉå= å~íáçåÉää~= ÑçäâÜ®äëçê~ééçêíÉå= Ä∏ê= Éå= ë®êëâáäÇ= ?jáäà∏J Ü®äëçê~ééçêí?= í~ë= Ñê~ã= ëçã= ãÉê= áåÖ™ÉåÇÉ= ÄÉëâêáîÉê= çÅÜ= ~å~äóëÉê~ê= ìíîÉÅâäáåÖÉå= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= çÜ®äë~= ëçã= â~å= î~ê~= çêë~â~Ç=~î=Ñ~âíçêÉê=á=ãáäà∏åK=bå=îáâíáÖ=Ñê™Ö~=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=~íí= ë™Ç~å~=ê~ééçêíÉê=í~ë=Ñê~ã=®ê=~íí=ÄÉÇ∏ã~=Üìê=çà®ãäáâÜÉíÉå=á=Ü®äë~= ®ê=âçééä~Ç=íáää=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏åK=sáÇ~êÉ=Ä∏ê=á= ãáäà∏Ü®äëçê~ééçêíÉå=Ö∏ê~ë=ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=~î=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=~î=ÇÉå= ë~ãã~åä~ÖÇ~= ÉñéçåÉêáåÖÉå= Ñê™å= Ñ~âíçêÉê= á= ìíçãÜìëäìÑíÉåI= áåçãÜìëãáäà∏åI=äáîëãÉÇÉä=ãKÑäK=êáëâÑ~âíçêÉê=á=ãáäà∏åK=sáÇ~êÉ=Ä∏ê= ëéÉÅáÉääí=ìééã®êâë~ãã~ë=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏åI= äÉîå~Çëî~åçê=çÅÜ=∏îêáÖ~=äáîëîáääâçêK= = = =

UKS== k®êáåÖëäáîÉíë=êÉÇëâ~é

=

= oìíáåÉê= ëçã= Ñ∏êÉí~ÖÉå= ëâ~= Ñ∏äà~= á= ëáíí= ãáäà∏~êÄÉíÉI= ëKâK= ãáäà∏ëí~åÇ~êÇÉêI= ìí~êÄÉí~ë= áåíÉêå~íáçåÉääí= áåçã= ÇÉå= ëKâK= fpl= NQ=MMMJëÉêáÉåK=pí~åÇ~êÇÉêå~=Ö®ääÉê=ÇÉäë=çêÖ~åáë~íáçåÉå=çÅÜ=ÇÉäë=

= éêçÇìâíêÉä~íÉê~ÇÉ= ëí~åÇ~êÇÉê= ëçã= íKÉñK= äáîëÅóâÉä~å~äóë= çÅÜ= ãáäà∏ã®êâåáåÖK= aÉ= ®ê= Éíí= Üà®äéãÉÇÉä= Ñ∏ê= ~íí= å®êáåÖëäáîÉí= ëâ~= âìåå~= í~= Éíí= ∏â~í= ~åëî~ê= Ñ∏ê= ãáäà∏~êÄÉíÉí= çÅÜ= Ö™= Ñê™å= ?êÉÖÉäJ ëíóêåáåÖ=ìíáÑê™å=íáää=ã™äëíóêåáåÖ=áåáÑê™å?K=_Éëäìí=é™=~ää~=åáî™Éê=â~å= á=ëäìí®åÇÉå=é™îÉêâ~=ãáäà∏åK=aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=ÄÉíóÇÉäëÉÑìääí=~íí=ÜÉä~= Ñ∏êÉí~ÖÉí=çÅÜ=éêçÇìâíáçåëÑ~ëÉå=®åÇ~=Ñê™å=éä~åÉêáåÖëëí~ÇáÉí=Ü~ê= Ñ~ëí~=êìíáåÉê=Ñ∏ê=Üìê=ãáäà∏~êÄÉíÉí=ëâ~ää=Ö™=íáääK=fåçã=br=Ñáååë=Éå= Ñ∏êçêÇåáåÖ=ëçã=áååÉÜ™ääÉê=âê~î=é™=ãáäà∏ëí~åÇ~êÇÉêI=bj^pK=

aÉå= íçí~ä~= ãáäà∏é™îÉêâ~å= Ñê™å= î~êçê= ÉääÉê= éêçÇìâíÉêI= Ñê™å= íáääîÉêâåáåÖ=íáää=™íÉêîáååáåÖ=ÉääÉê=ÇÉéçåÉêáåÖI=ÖÉë=Éå=~ääí=ëí∏êêÉ= ÄÉíóÇÉäëÉK=^îÑ~ääëäÉÇÉí=çÅÜ=éêçÇìâíÉêë=~åî®åÇåáåÖ=â~å=çêë~â~=Éå= ëí∏êêÉ=ãáäà∏é™îÉêâ~å=®å=íáääîÉêâåáåÖÉåK=

iáîëÅóâÉä~å~äóë= ®ê= Éå= ãÉíçÇáâ= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êë∏â~= ÄÉëâêáî~= Éå= éêçÇìâíë= íçí~ä~= ãáäà∏ÄÉä~ëíåáåÖ= ?Ñê™å= î~ÖÖ~å= íáää= Öê~îÉå?K= aÉ= çäáâ~= ~ëéÉâíÉê= ëçã= Ä∏ê= í~ë= ìéé= á= Éå= äáîëÅóâÉä~å~äóë= Ü~ê= ëéÉÅáÑáÅÉê~ë= á= Éå= âä~ëëáÑáÅÉêáåÖëäáëí~I= ëçã= á= kçêÇÉå= áååÉÜ™ääÉê=

Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=áåâäìëáîÉ=~êÄÉíëãáäà∏K=sáâíÉå=~î=Éå=ë™=âçãéäÉíí= âä~ëëáÑáÅÉêáåÖëäáëí~=ëçã=ã∏àäáÖí=ÄÉíçå~ëK=aÉí=®ê=ÉãÉääÉêíáÇ=ÜÉäí= ∏ééÉí= ~íí= ÄÉÖê®åë~= i`^= ~íí= ÉåÇ~ëí= í~= ìéé= ìíî~äÇ~= ëíÉÖ= á= âä~ëëáÑáÅÉêáåÖëäáëí~åK=

jáäà∏ëí~åÇ~êÇÉê= çÅÜ= êÉÇëâ~é= ëçã= i`^= â~å= Ñ™= Éå= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ãáäà∏åI= ÖÉåçã= ~íí= ÜÉä~= Ñ∏êÉí~ÖÉíë= îÉêâë~ãÜÉí= ãáäà∏~åé~ëë~ëK=jáäà∏äÉÇåáåÖëëóëíÉãÉåë=ÑçâìëÉêáåÖ=é™=~êÄÉíëãáäà∏= çÅÜ=é™îÉêâ~å=é™=ÇÉå=óííêÉ=ãáäà∏å=ãÉÇÑ∏ê=ÇçÅâ=~íí=çãê™ÇÉå=ëçã= ÇáÑÑìë=ëéêáÇåáåÖ=ãÉÇ=ÉñéçåÉêáåÖ=îá~=íKÉñK=äáîëãÉÇÉäI=ëãáíí~=çÅÜ= Ñ∏êçêÉå~í=î~ííÉåI=ë~ãí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=áåçãÜìëãáäà∏åI=áåíÉ=Ääáê= ë®êëâáäí=ìíÑ∏êäáÖí=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉK=

aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= éÉêëçåÉê= ãÉÇ= âçãéÉíÉåë= áåçã= ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉí=ÇÉäí~ê=á=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~íí=ìíÑçêã~=ëí~åÇ~êÇÉêK= = = =

UKT== fåÑçêã~íáçåëíÉâåáâI=fq

=

= fåÑçêã~íáçåëíÉâåáâ=EfqF=®ê=Éíí=ÉÑÑÉâíáîí=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=í~=Ñê~ãI= ÄÉ~êÄÉí~= çÅÜ= ëéêáÇ~= Ç~í~K= m™= ëÉå~êÉ= ™ê= Ü~ê= fqJ~åî®åÇåáåÖÉå= ìíîÉÅâä~íë=ãóÅâÉí=ëå~ÄÄíK=aÉå=Ñ∏êëí~=ÉäÉâíêçåáëâ~=âçåÑÉêÉåëÉå=á= ãáäà∏Ñê™Öçê= á= pîÉêáÖÉ= î~ê= jáäà∏Çá~äçÖÉå= ëçã= ëí~êí~ÇÉë= NVVQ= á= fåíÉêåÉíI=ëçã=Éå=âçããìåáâ~íáçåëéä~íë=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉÇ= ãáäà∏Ñê™ÖçêK= m™= ëÉå~êÉ= íáÇ= Ü~ê= jáäà∏Ñçêìã= é™= pîÉåëâ~= hçããìåÑ∏êÄìåÇÉíë=?hçããìåÑ∏êÄìåÇÉí=aáêÉâí?=EphJÇáêÉâíF=

= Ääáîáí= Éå= ÉäÉâíêçåáëâ= âçåÑÉêÉåë= Ñ∏ê= ÇÉã= ëçã= ~êÄÉí~ê= ãÉÇ= ãáäà∏Ñê™Öçê=á=âçããìåÉêå~K=i~åÇëíáåÖëÑ∏êÄìåÇÉí=Ü~ê=é™=ãçíJ ëî~ê~åÇÉ= ë®íí= ÉäÉâíêçåáëâ~= âçåÑÉêÉåëÉê= çã= ÑçäâÜ®äë~= ãKãK= á= ?i~åÇëíáåÖëÑ∏êÄìåÇÉí=ÇáêÉâí?=EiÑJÇáêÉâíF=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=~êÄÉí~ê= áåçã=Ü®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇÉåK=

jáäà∏î™êÇëÄÉêÉÇåáåÖÉå= ÑáÅâ= á= àìåá= NVVR= á= ìééÇê~Ö= ~î= êÉÖÉêáåÖÉå= ~íí= ìíêÉÇ~= áåÑçêã~íáçåëíÉâåáâÉåë= ~åî®åÇåáåÖ= á= ãáäà∏~êÄÉíÉí=çÅÜ=ä®ãå~=Ñ∏êëä~Ö=é™=Üìê=fq=â~å=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~íí= ëí®êâ~=ãáäà∏~êÄÉíÉíK=

f=ê~ééçêíÉå=E?fq=á=ãáäà∏~êÄÉíÉí?I=plr=NVVSWVOF=Ñê~ãÑ∏êë=~íí= ìåÇÉê=NVVMJí~äÉí=Ü~ê=ãáäà∏~êÄÉíÉí=Ñ∏ê®åÇê~íë=çÅÜ=~åí~äÉí=~âí∏êÉê= ∏â~í=Ñê™å=Éíí=ÅÉåíê~äáëÉê~í=ãóåÇáÖÜÉíë~êÄÉíÉ=çÅÜ=å™Öê~=Ñ™=ëí~êâ~= áÇÉÉää~= âê~ÑíÉêI= íáää= Éíí= ëíçêí= ~åí~ä= ~âí∏êÉê= Ç®ê= Ñ∏êÉí~Ö= çÅÜ= âçåëìãÉåíÉê=ëéÉä~ê=Éå=~ääí=îáâíáÖ~êÉ=êçääK=sáÇ~êÉ=Ü~ê=^ÖÉåÇ~JON= ~êÄÉíÉí= ãÉÇÑ∏êí= ~íí= ãáäà∏~êÄÉíÉí= ÄêÉÇÇ~íë= óííÉêäáÖ~êÉ= íáää= Ñ∏êÉåáåÖ~êI= ëâçäçê= çÅÜ= Äçëí~Çëçãê™ÇÉåI= îáäâÉí= áååÉÄìêáí= ~íí= âçããìåÉåë=êçää=ëçã=áåÑçêã~íáçåëÑ∏êãÉÇä~êÉ=Ü~ê=∏â~íK=

jáäà∏î™êÇëÄÉêÉÇåáåÖÉå= Ñ∏êÉëä™ê= ~íí= Éíí= ?pîÉåëâí= ãáäà∏å®í?I= ãÉÇ= ∏îÉêÄäáÅâ= ∏îÉê= Ç~í~= çÅÜ= áåÑçêã~íáçå= çã= ÇÉå= ëîÉåëâ~= ãáäà∏åI=ëâ~=ÄóÖÖ~ë=ìéé=îá~=fåíÉêåÉíK=^ääí=ëçã=éìÄäáÅÉê~íë=çã= ëîÉåëâ= ãáäà∏= Ñ∏êëä™ë= Ñáåå~ë= á= å®íÉíK= sáÇ~êÉ= Ñ∏êÉëä™ë= ãáäà∏å®íÉí= ÑìåÖÉê~= ëçã= î®êÇ= Ñ∏ê= Éíí= ëíçêí= ~åí~ä= ÉäÉâíêçåáëâ~= âçåÑÉêÉåëÉê= áåçã=ãáäà∏çãê™ÇÉíK=

k®íÉí= Ä∏ê= î~ê~ê= ∏ééÉí= Ñ∏ê= ~ää~= ëçã= ~êÄÉí~ê= ãÉÇ= ãáäà∏= á= pîÉêáÖÉ= çÅÜ= Ñ∏êÉëä™ë= Ü~= ä®åâ~ê= íáää= ~åÇê~= å®íLâ~í~äçÖÉê= á= çÅÜ= ìí~åÑ∏ê= pîÉêáÖÉI= ÄäK~K= bflkbq= EbìêçéÉ~å= båîáêçåãÉåí= fåÑçêã~íáçå= ~åÇ= lÄëÉêî~íáçå= kÉíïçêâFK= jáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= ~ëéÉâíÉê=é™=çäáâ~=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=ãáäà∏å=~îëÉë=~íí=áåÖ™=á=å®íÉíK=

jáäà∏å®íÉí=®ê=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=í®åâí=~íí=çãÑ~íí~=ÇÉå=óííêÉ=ãáäà∏åK= jáäà∏Ü®äëçìíêÉÇåáåÖÉå=~åëÉê=~íí=å®íÉí=çÅâë™=Ä∏ê=çãÑ~íí~=Ñê™Öçê= ëçã=ê∏ê=Ü®äëçëâóÇÇ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåI=ÄäK~K=Ä∏ê=ÇÉí=∏îÉêî®Ö~ë=~íí= âçééä~=pçÅá~äëíóêÉäëÉåë=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=Ç~í~Ä~ë=á=péêáäáåÉ=íáää= jáäà∏å®íÉíK= = =

UKU== jáäà∏âçåëÉâîÉåëÄÉëâêáîåáåÖ~ê=

Ejh_F

=

= f=Ç~Ö= Ñáååë= ÇÉí= âê~î= á= ä~Ö= ~íí= ãáäà∏âçåëÉâîÉåëÄÉëâêáîåáåÖ~ê= Ejh_F=ëâ~=Ö∏ê~ë=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=íáääëí™åÇëéäáâíáÖ=îÉêâë~ãÜÉí= ÉåäáÖí=Éíí=OMJí~ä=ä~Ö~êI=ÄäK~K=ãáäà∏ëâóÇÇëä~ÖÉåI=å~íìêêÉëìêëä~ÖÉå=

= ë~ãí=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Ñóëáëâ=éä~åÉêáåÖ=ÉåäáÖí=éä~åJ=çÅÜ=ÄóÖÖä~ÖÉåK= bå=jh_=ëâ~=çãÑ~íí~=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=~î=âçåëÉâîÉåëÉê=Ñ∏ê=ãáäà∏åI= Ü®äë~å= çÅÜ= ÜìëÜ™ääåáåÖÉå= ãÉÇ= å~íìêêÉëìêëÉê= Ñ∏ê= ~íí= î~ê~= Ñìääî®êÇáÖK=_ÉëâêáîåáåÖ~êå~=~î=Ñ∏êî®åí~ÇÉ=ÉÑÑÉâíÉê=é™=Ü®äë~å=Ü~ê= ÇçÅâ=çÑí~=î~êáí=ÄêáëíÑ®ääáÖ~K=_çîÉêâÉí=ëäìíÑ∏ê=NVVS=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Éå= Ü~åÇÄçâ= çã= jh_= á= ë~ãîÉêâ~å= ãÉÇ= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíI= oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí=çÅÜ=pçÅá~äëíóêÉäëÉåK=

aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê=ÄÉ~âí~ë=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=çäáâ~= ÄÉëäìí=çÅÜ=™íÖ®êÇÉêI=ë™î®ä=Ç®ê=jh_=âê®îë=ëçã=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ= ∏îêáÖ~=™íÖ®êÇÉê=ëçã=áåíÉ=âê®îÉê=jh_K=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=Ü~ê=NVVR= é™Ä∏êà~í=Éíí=éêçàÉâí=ëçã=ëóÑí~ê=íáää=~íí=í~=Ñê~ã=î®ÖäÉÇåáåÖ=Ñ∏ê=Üìê= Ü®äëç~ëéÉâíÉêI=Ä™ÇÉ=é™=áåÇáîáÇJ=çÅÜ=ÄÉÑçäâåáåÖëåáî™I=â~å=ÄÉ~âí~ë= á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=jh_K=mêçàÉâíÉí=ÄÉê®âå~ë=î~ê~=ëäìíÑ∏êí=ìåÇÉê= îáåíÉêå=NVVTK==

cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí=EcefF=Ü~ê=NVVR=é™Ä∏êà~í=Éíí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ= ÄÉëâêáîåáåÖ~ê= ~î= Ü®äëçâçåëÉâîÉåëÉê= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= î®äÑ®êÇëJ éçäáíáëâ~=ÄÉëäìí=ãKãK=_ä~åÇ=~åå~í=Ü~ê=cef=Öàçêí=Éå=ëíìÇáÉ=~î= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~=~î=~íí=áåÑ∏ê~=Éå=NUJ™êëÖê®åë=Ñ∏ê=áåâ∏é=~î=íçÄ~âK= sáÇ~êÉ=é™Ö™ê=ëÉÇ~å=NVVQ=~å~äóëÉê=~î=ìåÖÇçãë~êÄÉíëä∏ëÜÉíÉåë= âçåëÉâîÉåëÉê= Ñ∏ê= Ü®äë~= çÅÜ= ëçÅá~ä= ~åé~ëëåáåÖK= cef= Ü~ê= çÅâë™= é™Ä∏êà~í= Éíí= ~êÄÉíÉ= ~îëÉÉåÇÉ= Ü®äëçâçåëÉâîÉåëÉêå~= ~î= brWë= àçêÇÄêìâëéçäáíáâ= ë~ãí= Éå= ~å~äóë= ~î= ~äâçÜçäâçåëìãíáçåÉåë= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê= ãçí= Ä~âÖêìåÇ= ~î= pîÉêáÖÉë= ãÉÇäÉãëâ~é= á= brK= råÇÉê=NVVS=Ü~ê=cef=ÄÉë∏âí=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=ãóåÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ= Ñ∏êÄìåÇ=áåçã=çäáâ~=éçäáíáâçãê™ÇÉå=Ñ∏ê=~íí=ÇáëâìíÉê~=ãÉíçÇÉê= çÅÜ= ÑçêãÉê= Ñ∏ê= ãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë= ÄÉëâêáîåáåÖ~ê= ~î= Ü®äëçJ âçåëÉâîÉåëÉêK= = = =

UKV== cóëáëâ=éä~åÉêáåÖ

=

= hçããìåÉêå~=Ü~ê=ÜìîìÇ~åëî~ê=Ñ∏ê=éä~åÉêáåÖ=~î=ã~êâ~åî®åÇåáåÖ= çÅÜ=ÄóÖÖ~åÇÉK=båäáÖí=å~íìêêÉëìêëä~ÖÉå=ëâ~=ã~êâÉåI=î~ííåÉí=çÅÜ= ÇÉå= Ñóëáëâ~= ãáäà∏å= á=∏îêáÖí=~åî®åÇ~ë=ë™=~íí=Éå=Ñê™å=ÉâçäçÖáëâI= ëçÅá~ä=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëÉâçåçãáëâ=ä™åÖëáâíáÖ=ÖçÇ=ÜìëÜ™ääåáåÖ=Ñê®ãà~ëK= f=éä~åJ=çÅÜ=ÄóÖÖä~ÖÉå=Ñáååë=âê~î=é™=~íí=Ñóëáëâ~=éä~åÉê=ëâ~=ìééÑóää~= âê~î=é™=Ü®äë~=çÅÜ=ë®âÉêÜÉíK=i®åëëíóêÉäëÉêå~=éê∏î~ê=çã=éä~åÉêå~= ∏îÉêÉåëëí®ããÉê=ãÉÇ=âê~îÉå=é™=Ü®äë~=çÅÜ=ë®âÉêÜÉíK=

s~êàÉ= âçããìå= ëâ~= Ü~= Éå= âçããìå~ä= ∏îÉêëáâíëéä~å= ëçã= ÄÉëâêáîÉê= Üìê= âçããìåÉå= îáää= ~åî®åÇ~= ëáå~= ã~êâ= çÅÜ=

= î~ííÉåçãê™ÇÉå=á=Éíí=ä™åÖëáâíáÖí=éÉêëéÉâíáîI=Å~=NRÓOM=™ê=Ñê~ã™íK= _çîÉêâÉí=ÖàçêÇÉ=NVVO=Éå=ìíî®êÇÉêáåÖ=~î=âçããìåÉêå~ë=∏îÉêJ ëáâíëéä~åÉêK= aÉå= îáë~ê= ~íí= ãáäà∏Ñê™Öçê= Ü~ê= ÄÉê∏êíë= á= ∏îÉêëáâíëJ éä~åÉå= ~î= ë~ãíäáÖ~= âçããìåÉêI= î~ê~î= Ü®äÑíÉå= Ü~ê= Ü~åíÉê~í= ãáäà∏Ñê™Öçêå~= é™= Éíí= ãÉê= ìíÑ∏êäáÖí= ë®ííK= j™äÉå= ®ê= ÇçÅâ= çÑí~= ~ääã®åí=Ü™ääå~=çÅÜ=ãÉÇÖÉê=ëíçê~=íçäâåáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ëí®ääJ åáåÖëí~Ö~åÇÉå=®ê=çÑí~ëí=ÑçêãìäÉê~ÇÉ=ëçã=~ääã®åå~=êÉâçããÉåJ Ç~íáçåÉêK=båÇ~ëí=ìåÇ~åí~Öëîáë=Ö™ê=ÇÉí=~íí=ìíä®ë~=î~Ç=êÉâçããÉåJ Ç~íáçåÉêå~= áååÉÄ®ê= âçåâêÉíK= båäáÖí= î™ê= ãÉåáåÖ= Ä∏ê= Éå= ∏îÉêJ ëáâíëéä~å= çÅâë™= áååÉÜ™ää~= Éå= êÉÇçîáëåáåÖ= ~î= Üìê= éä~åÉå= ãÉÇJ îÉêâ~ê=íáää=~íí=å~íáçåÉää~I=êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=ã™ä=Ñ∏ê=Ü®äë~=â~å= Ñ∏êîÉêâäáÖ~ëK=

oÉÖÉêáåÖÉå= Ü~ê= á= à~åì~êá= NVVS= ÄÉëäìí~í= ~íí= á= éä~åJ= çÅÜ= ÄóÖÖä~ÖÉå=ëâ®êé~=âçããìåÉêå~ë=ëâóäÇáÖÜÉí=~íí=êÉÇçîáë~=ãáäà∏J= çÅÜ=êáëâÑ~âíçêÉê=á=ÇÉ=âçããìå~ä~=∏îÉêëáâíëéä~åÉêå~K=fåíÉ=Ä~ê~= ~âìí~= âçêíëáâíáÖ~= êáëâÉê= ìí~å= çÅâë™= êáëâÉê= é™= ä®åÖêÉ= ëáâí= ëâ~= ÄÉ~âí~ëK= _çîÉêâÉí= Ü~ê= á= Éå= Ü~åÇÄçâ= éêÉÅáëÉê~í= î~Ç= ÇÉåå~= ëâ®êéåáåÖ= âçããÉê= ~íí= áååÉÄ®ê~= á= éê~âíáâÉå= Ñ∏ê= âçããìåÉêå~= E£îÉêëáâíëéä~åÉÜ~åÇÄçâI=åê=PF=ëçã=Ñ®êÇáÖëí®ääÇÉë=á=àìäá=NVVSK= = = =

UKNM= _áÇê~Ö=çÅÜ=Éâçåçãáëâ~=ëíóêãÉÇÉä

=

= f=oáçJÇÉâä~ê~íáçåÉå=Ñê~ãÜ®îë=éêáåÅáéÉå=~íí=ÇÉå=ëçã=Ñ∏êçêÉå~ê= ëâ~=Ä®ê~=âçëíå~ÇÉå=Ñ∏ê=Ñ∏êçêÉåáåÖ~êå~K=bâçåçãáëâ~=ëíóêãÉÇÉä= Ü~ê=ëÉÇ~å=Éå=ä™åÖ=íáÇ=ëìÅÅÉëëáîí=áåÑ∏êíë=á=pîÉêáÖÉ=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~= ãáäà∏ÄÉä~ëíåáåÖÉåK=jáäà∏ëâ~ííÉê=çÅÜ=~îÖáÑíÉê=Ö∏ê=ÇÉí=Çóê~êÉ=~íí= ëâ~Ç~=ãáäà∏å=çÅÜ=Ö∏ê=~íí=ÇÉí=ä∏å~ê=ëáÖ=~íí=ë~íë~=é™=ãáäà∏î®åäáÖ~êÉ= ä∏ëåáåÖ~êK=

c∏êìíçã= ëâ~ííÉê= çÅÜ= ~îÖáÑíÉê= ìíÖ∏ê= ÄáÇê~ÖëÖáîåáåÖ= á= çäáâ~= ÑçêãÉê=Éíí=îáâíáÖí=áåëä~Ö=Ää~åÇ=Éâçåçãáëâ~=ëíóêãÉÇÉäK=e®ê=â~å= ë®êëâáäí=Ñê~ãÜ™ää~ë=ÇÉ=çäáâ~=ëíáãìä~åëé~âÉí=ëçã=êÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê= áåê®íí~í= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉäë= ëâ~é~= ëóëëÉäë®ííåáåÖ= çÅÜ= ÇÉäë= Ñ∏êÄ®ííê~= ãáäà∏åK=oÉÖÉêáåÖÉå=ÄÉëä∏í=NVVQ=EéêçéK=NVVQLVRWONUF=~íí=~åîáë~= NIU=ãáäà~êÇÉê=âêçåçê=íáää=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=ëóëëÉäë®ííåáåÖ=çÅÜ= ~îÜà®äé~=ëâ~Ççê=çÅÜ=ÄêáëíÉê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=Ñìâí=çÅÜ=Ç™äáÖ=äìÑíâî~äáíÉí= á=äçâ~äÉê=Ç®ê=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=îáëí~ëK=sáÇ~êÉ=Ü~ê=êÉÖÉêáåÖÉå= NVVQ=EéêçéK=NVVQLVRWORF=ÄÉëäìí~í=~íí=ë~íë~=QMM=ãáäàçåÉê=âêçåçê= Ñ∏ê=ãáäà∏áåîÉëíÉêáåÖ~ê=ãÉÇ=ëóëëÉäë®ííåáåÖëáåêáâíåáåÖ=EÄäK~K=î~ííÉåJ=

= çÅÜ= ~îäçééëÑ∏êÄ®ííêáåÖ~êI= ë~åÉêáåÖ= ~î= Ñ∏êçêÉå~Ç= ã~êâI= ÄìääÉêë~åÉêáåÖ=çÅÜ=Ñà®êêî®êãÉìíÄóÖÖå~ÇFK=

oÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê=á=éêçéçëáíáçåÉå=NVVRLVSWORI=?bå=éçäáíáâ=Ñ∏ê= ~êÄÉíÉI= íêóÖÖÜÉí= çÅÜ= ìíîÉÅâäáåÖ?I= Ñê~ãÜ™ääáí= ~íí= Éâçåçãáëâ~= ëíóêãÉÇÉä=Ä∏ê=~åî®åÇ~ë=á=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=á=ãáäà∏éçäáíáâÉåK=

sá= Ñ∏êÉëä™ê= ~íí= Éå= ë~ãä~Ç= éä~å= ìí~êÄÉí~ë= Ñ∏ê= Üìê= ëóëëÉäJ ë®ííåáåÖÉå= â~å= Ñê®ãà~ë= ë~ãíáÇáÖí= ëçã= Ü®äëçêáëâÉê= á= ãáäà∏å= ãáåëâ~ëI= ë®êëâáäí= ÄêáëíÉê= á= áåçãÜìëãáäà∏åI= ÄìääÉêë~åÉêáåÖ= çÅÜ= ìåÇÉêÜ™ää=~î=î~ííÉåJ=çÅÜ=~îäçééë~åä®ÖÖåáåÖ~êK= = = =

UKNN= cçêëâåáåÖ

=

= e∏Ö=ÑçêëâåáåÖëâçãéÉíÉåë=áåçã=ä~åÇÉí=®ê=å∏Çî®åÇáÖ=Ñ∏ê=~íí=îá= ëå~ÄÄí=ëâ~ää=âìåå~=íáääÖçÇçÖ∏ê~=çëë=åó=âìåëâ~é=çã=çêë~âÉê=íáää= ãáäà∏êÉä~íÉê~Ç= çÜ®äë~= çÅÜ= ã∏àäáÖÜÉíÉêå~= íáää= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~êK= e∏Öâä~ëëáÖ= ÑçêëâåáåÖëâçãéÉíÉåë= ®ê= çÅâë™= ~îÖ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê= ~íí= é™îÉêâ~= å~íáçåÉää~= çÅÜ= áåíÉêå~íáçåÉää~= êÉÖäÉêI= ëçã= á= ëíçê= ìíëíê®ÅâåáåÖ=é™îÉêâ~ê=î™ê=ãáäà∏K=

cçêëâåáåÖ=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉå=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äë~å=ÄÉê∏ê= Éíí= ÑäÉêí~ä= ÇáëÅáéäáåÉê= çÅÜ= Ñ~âìäíÉíÉêI= ÑçêëâåáåÖëê™Ç= çÅÜ= áåëíáíìíáçåÉêK=

jáäà∏ãÉÇáÅáåëâ= ÑçêëâåáåÖ= ÄÉÇêáîë= ÜìîìÇë~âäáÖÉå= îáÇ= ìåáîÉêëáíÉíÉåë=óêâÉëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=áåëíáíìíáçåÉêI=ëçã=çÑí~= ®ê= âçééä~ÇÉ= íáää= óêâÉëJ= çÅÜ= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= âäáåáâÉê= îáÇ= ìåáîÉêëáíÉíëëàìâÜìëÉå= ÉääÉê= ãçíëî~ê~åÇÉK= jáäà∏êÉä~íÉê~Ç= Ü®äëçÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ãáäà∏ÑçêëâåáåÖ=ëçã=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ü®äë~å= ÄÉÇêáîë=®îÉå=îáÇ=ìåáîÉêëáíÉíÉåK=a®êìí∏îÉê=Ñáååë=ÇÉí=å~íáçåÉää~= fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=ãáäà∏ãÉÇáÅáåI=fjjI=ëçã=ëÉÇ~å=NVUU=~ÇãáåáëíêÉê~ë= ~î=h~êçäáåëâ~=fåëíáíìíÉíI=Ç®ê=fjj=®îÉå=ìíÖ∏ê=Éå=ëíçêáåëíáíìíáçåK= sáëë~=Äê~åëÅÜÑçêëâåáåÖëáåëíáíìí=ë~ãí=fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=î~ííÉåJ=çÅÜ= äìÑíî™êÇëÑçêëâåáåÖ= ìíÑ∏ê= ãáäà∏ÑçêëâåáåÖ= ëçã= â~å= î~ê~= Ü®äëçJ êÉä~íÉê~ÇK=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=Ü~ê=Éå=ÉÖÉå=ÑçêëâåáåÖëîÉêâë~ãÜÉíK=

k~íáçåÉääí=ëí∏Çë=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=ÑçêëâåáåÖ=~î=ÑäÉê~=Ñáå~åëá®êÉêK= aÉí= ëÉå~ëíÉ= ÄìÇÖÉí™êÉíI= NVVRLVSI= Ö~î= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë= ÑçêëâåáåÖëå®ãåÇ=ÄáÇê~Ö=íáää=Ü®äëçáåêáâí~Ç=ãáäà∏ÑçêëâåáåÖ=ãÉÇ=Å~= NM=ãáäà=é™=™êëÄ~ëáëK=o™ÇÉí=Ñ∏ê=~êÄÉíëäáîëÑçêëâåáåÖ=ÄáÇêçÖ=ãÉÇ=Å~= NP= ãáäàçåÉê= íáää= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâí= çÅÜ= íçñáâçäçÖáëâí= áåêáâí~Ç= ÑçêëâåáåÖI=çÅÜ=ãÉÇáÅáåëâ~=ÑçêëâåáåÖëê™ÇÉí=ãÉÇ=Å~=R=ãáäàçåÉêK= qî™=åó~=ÑçêëâåáåÖëëíáÑíÉäëÉê=Ü~ê=ÄáäÇ~íë=~î=ä∏åí~Ö~êÑçåÇëãÉÇÉäK=

= aÉå= Éå~I= jfpqo^I= ëâ~= ëí∏Çà~= ãáäà∏ëíê~íÉÖáëâ= ÑçêëâåáåÖ= ~î= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= áåÇìëíêáåI= çÅÜ= ÇÉå= ~åÇê~I= s™êÇ~äëíáÑíÉäëÉåI= ëâ~= ëí∏Çà~=ÑçêëâåáåÖ=áåçã=î™êÇJ=çÅÜ=~ääÉêÖáçãê™ÇÉíK=s™êÇ~äëíáÑíÉäëÉå= Ü~ê=Ñ∏ê=NVVS=ÄÉîáäà~í=~åëä~Ö=áåçã=~ääÉêÖáéêçÖê~ããÉí=é™=Å~=NV= ãáäàçåÉêI= ~î= îáäâ~= Å~= T= ãáäàçåÉê= ®ê= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâí= áåêáâí~ÇÉ= ~ääÉêÖáéêçàÉâíK=_óÖÖÑçêëâåáåÖëê™ÇÉí=ë~íë~ÇÉ=Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=™ê=Å~=P= ãáäàçåÉê=é™=Ü®äëçáåêáâí~Ç=ãáäà∏ÑçêëâåáåÖK=pÉâíçêëãóåÇáÖÜÉíÉêå~= ÄáÇê~ê=®îÉå=ÇáêÉâí=ãÉÇ=êÉëìêëÉê=íáää=ÑçêëâåáåÖÉåK=

k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë= ÑçêëâåáåÖëå®ãåÇ= ëâ~= Ñáå~åëáÉê~= ãáäà∏J ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ãáäà∏êÉä~íÉê~Ç=Ü®äëçÑçêëâåáåÖ=íáää=ëí∏Ç=™í=k~íìêJ î™êÇëîÉêâÉíI= hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉå= çÅÜ= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉíK= e®äëçáåêáâí~Ç=ÑçêëâåáåÖ=ÖÉë=ëí∏Ç=áåçã=hçããáíí¨å=Ñ∏ê=íçñáâçäçÖá= çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåI=ëçã=®îÉå=áåíÉÖêÉê~í=Ñê™Öçê=ëçã=ê∏ê=ëéêáÇåáåÖ= çÅÜ=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=ÄìääÉê=çÅÜ=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êK=_ìÇÖÉíÉå=Ü~ê= ãáåëâ~íI=îáäâÉí=Ü~ê=ÇáêÉâí~=ÉÑÑÉâíÉê=é™=ÇÉå=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçJ ÑçêëâåáåÖÉåK=dÉåçã=ÇÉ=åó~=ÑçêëâåáåÖëëíáÑíÉäëÉêå~=Ü~ê=ãÉê=ãÉÇÉä= íáääÑ∏êíë=çãê™ÇÉí=ãÉå=ëíáÑíÉäëÉêå~ë=áåêáâíåáåÖ~ê=®ê=~îÖê®åë~ÇÉ=çÅÜ= ÇÉå= ë~ãã~åä~ÖÇ~= Ñáå~åëáÉêáåÖÉå= ~î= ÜÉä~= ÄêÉÇÇÉå= é™= ãáäà∏J Ü®äëçÑçêëâåáåÖÉå=®ê=çíáääê®ÅâäáÖK=

sáâíáÖ~=ìééÖáÑíÉê=Ñ∏ê=ÇÉå=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=ÑçêëâåáåÖÉå=®ê=~íí= ÖÉ=ÉñéÉêíëí∏Ç=™í=ãóåÇáÖÜÉíÉê=ëçã=íKÉñK=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=k~íìêJ î™êÇëîÉêâÉíI= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉíI= píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉí= çÅÜ= hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉåK= fjjWë= ìééÇê~Ö= ëçã= å~íáçåÉääí= cçrJ áåëíáíìí=®ê=~î=ë®êëâáäí=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=ãáäà∏Ü®äëçÑçêëâåáåÖÉå=EëÉ=çÅâë™= â~éáíÉä=TFI=çÅÜ=ëçã=ÉñéÉêíëí∏Ç=íáää=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=pÉå~ëíÉ=™êÉí= ÉêÜ∏ää=fjj=Å~=PM=ãáäàçåÉê=îá~=h~êçäáåëâ~=fåëíáíìíÉíë=ëí~íë~åëä~ÖI= çÅÜ=Ç®ê~î=ÄÉê®âå~ë=Ü®äÑíÉå=ÇáëéçåÉê~ë=Ñ∏ê=fjjWë=å~íáçåÉää~=êçää= çÅÜ=~åÇê~=Ü®äÑíÉå=Ñ∏ê=fjj=ëçã=ëíçêáåëíáíìíáçåK=aÉëëìíçã=ÉêÜ∏ää= fjj=OT=ãáäàçåÉê=âêçåçê=á=ÉñíÉêå~=ÑçêëâåáåÖë~åëä~ÖK=

aÉå=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçÑçêëâåáåÖÉå=äáâëçã=ÇÉå=íáää®ãé~ÇÉ= îÉêâë~ãÜÉíÉå=îáÇ=fjj=Ü~ê=ìíî®êÇÉê~íë=á=ÑäÉê~=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ= ÄÉÑìååáíë=î~ê~=ë™î®ä=êÉäÉî~åí=ëçã=~î=Ü∏Ö=âä~ëë=çÅÜ=çãÑ~íí~åÇÉ=á= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ= íáää= ÇÉ= ÄÉÖê®åë~ÇÉ= êÉëìêëÉêå~K= iáâ~Ñìääí= îçêÉ= ÇÉí= ∏åëâî®êí=ãÉÇ=Éå=∏â~Ç=íóÇäáÖÜÉí=ãÉää~å=fjjWë=íî™=êçääÉêI=ëçã= ÇÉäë=å~íáçåÉääí=cçrJáåëíáíìíI=çÅÜ=ÇÉäë=ëçã=ÑçêëâåáåÖëáåëíáíìíáçå= îáÇ=h~êçäáåëâ~=fåëíáíìíÉíK=fåíÉÖê~íáçå=ãÉÇ=h~êçäáåëâ~=fåëíáíìíÉí= çÅÜ= ÇÉëë= ãÉêáíÉêáåÖëJ= çÅÜ= Ñáå~åëáÉêáåÖëéêáåÅáéÉê= â~å= ãáåëâ~= áåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=íáää®ãé~ÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=çÅÜ=ÉñéÉêíê™ÇÖáîåáåÖK= aÉëëìíçã=ë~âå~ê=ÇÉ=ëÉâíçêë~åëî~êáÖ~=ëçÅá~äJ=çÅÜ=ãáäà∏ÇÉé~êíÉJ ãÉåíÉå= áåÑäóí~åÇÉ= ∏îÉê= ÇÉí= å~íáçåÉää~= cçrJáåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉíK=

=

bíí=ãáåáãáâê~î=®ê=~íí=fjj=ëâêáîÉê=Éå=ë®êëâáäÇ=îÉêâë~ãÜÉíëJ éä~å= EÉääÉê= Ñ∏êÇàìé~Ç= ~åëä~ÖëÑê~ãëí®ää~åF= Ñ∏ê= ÇÉ= å~íáçåÉää~= ìééÖáÑíÉêå~I=ëçã=ã∏àäáÖÖ∏ê=Éå=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=~î=îáäâ~=å~íáçåÉää~= ìééÖáÑíÉêI= áåâäìëáîÉ= ìíîÉÅâäáåÖëJ= çÅÜ= ìíêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉI= ëçã= ìíÑ∏êë=çÅÜ=îáäâ~=~îî®ÖåáåÖ~ê=çÅÜ=éêáçêáíÉêáåÖ~ê=ëçã=Ü~ê=Öàçêíë=á= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=∏îêáÖ=cçrJîÉêâë~ãÜÉí=~î=êÉäÉî~åë=á=pîÉêáÖÉK=

f= ìíÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíë= êÉÖäÉêáåÖëÄêÉî= Ñ∏ê= h~êçäáåëâ~= áåëíáíìíÉí=Ä∏ê=fjjWë=å~íáçåÉää~=ìééÖáÑíÉê=ë®êëâáäí=ÄÉëâêáî~ë=çÅÜ= êÉÖäÉê~ë= ÉÑíÉê= ë~ãê™Ç= ãÉÇ= ëçÅá~äJ= çÅÜ= ãáäà∏ÇÉé~êíÉãÉåíÉåK= fjjWë=îÉêâë~ãÜÉíëÄÉê®ííÉäëÉ=Ä∏ê=çÅâë™=ëâêáî~ë=á=Éíí=å~íáçåÉääí= éÉêëéÉâíáîK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=fjj=çÅâë™=Ñçêíë®ííåáåÖëîáë=Ü~ê=Éå= ÉÖÉå= ëíóêÉäëÉI= ëçã= í~ê= ëí®ääåáåÖ= íáää= fjjWë= îÉêâë~ãÜÉíëJ éä~åLÑ∏êÇàìé~ÇÉ=~åëä~ÖëÑê~ãëí®ää~å=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãÉê=ë∏â~åÇÉå=íáää= éêçÑÉëëìêÉêå~= îáÇ= fjjK= aÉí= ®ê= çÅâë™= ~åÖÉä®ÖÉí= ~íí= fjj= êÉâêóíÉê~ê=çÅÜ=ìíÄáäÇ~ê=Ñçêëâ~êÉ=ãÉÇ=áåêáâíåáåÖ=é™=êáëâî®êÇÉêáåÖ= çÅÜ=ÇÉ=å~íáçåÉää~=ìééÖáÑíÉêå~K=

f=î™ê=ìíêÉÇåáåÖ=Ü~ê=ã™åÖ~=ÑçêëâåáåÖëÄÉÜçî=Ñê~ãâçããáí=çÅÜ= ÇÉí=®ê=ìééÉåÄ~êí=~íí=ÇÉå=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçÑçêëâåáåÖÉå=ã™ëíÉ= Éñé~åÇÉê~= çã= ÄÉÜçîÉå= ëâ~= âìåå~= íáääÖçÇçëÉëK= råÇÉê= çäáâ~= êìÄêáâÉê=á=ÇÉíí~=ÄÉí®åâ~åÇÉ=Ü~ê=ë®êëâáäí=Ñê~ãÜ™ääáíë=ëíìÇáÉê=~î= Ñê~ãíáÇ~=ãáäà∏Üçí=ãçí=Ñçêíéä~åíåáåÖÉåI=ìééÑ∏äà~åÇÉ=ëíìÇáÉê=~î= ~ääÉêÖáìíîÉÅâäáåÖ= çÅÜ= â®åëäáÖÜÉí= Üçë= Ä~êåI= íî®êîÉíÉåëâ~éäáÖ= ÑçêëâåáåÖ= âêáåÖ= áåçãÜìëãáäà∏= çÅÜ= çäóÅâëÑ~ääI= Ñ∏êÄ®ííê~Ç= ÉñéçåÉêáåÖëÄÉÇ∏ãåáåÖ= ãÉÇ= âî~åíáÑáÉêáåÖ= ~î= ÇÉå= Ñ~âíáëâ~= ÉñéçåÉêáåÖÉå=Ñ∏ê=ã®ååáëâçêI=óííÉêäáÖ~êÉ=ëíìÇáÉê=~î=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê= ~î=ã™ííäáÖ~=ÄìääÉêåáî™Éê=çÅÜ=ÉäÉâíêçã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí=ãKãK=

p~ãã~åëä~ÖåáåÖÉå=~î=óêâÉëãÉÇáÅáåëâ~=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~= áåëíáíìíáçåÉê= çÅÜ= âäáåáâÉê= ®ê= Éíí= ìííêóÅâ= Ñ∏ê= ~íí= ã™åÖ~= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=®ê=äáâ~êí~ÇÉ=áåçã=çãê™ÇÉå~K=bíí=~åå~í=ÉñÉãéÉä= ®ê= ~íí= k~íìêî™êÇëîÉêâÉíë= ÑçêëâåáåÖëå®ãåÇ= çÅÜ= Ñ∏êÉ= ÇÉíí~= ^êÄÉíëãáäà∏ÑçåÇÉå=EåìãÉê~=o™ÇÉí=Ñ∏ê=~êÄÉíëäáîëÑçêëâåáåÖF=ìåÇÉê= å™Öê~=™ê=Ü~ê=Ü~Ñí=Éíí=ë~ãÑáå~åëáÉêáåÖëéêçÖê~ã=ëçã=Öáîáí=ÖçÇ~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=f=ÑçêëâåáåÖëéçäáíáëâ~=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ä∏ê=∏îÉêî®Ö~ë= çã=ÇÉå=ë~ãä~ÇÉ=~êÄÉíëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=ÑçêëâåáåÖÉå=âêáåÖ= íçñáâçäçÖáëâ~=çÅÜ=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=Ñê™Öçê=Ä∏ê=ë~ãÑáå~åëáÉê~ë=Ñê™å= Éå=ÖÉãÉåë~ã=â®ää~K= = ^êÄÉíëãáäà∏ÑçêëâåáåÖÉå=çÅÜ=∏îêáÖ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=ÑçêëâåáåÖ= Ä∏ê= Ü~= ÖçÇ~= ã∏àäáÖÜÉíÉê= ~íí= ÖÉãÉåë~ãí= ëíìÇÉê~= íKÉñK= ~ääÉêÖáÑê™ÖçêI= áåçãÜìëäìÑíéêçÄäÉãI= ÉäÉâíêçã~ÖåÉíáëâ~= Ñ®äíI= ÄìääÉêëí∏êåáåÖ~êI=ÖÉåÉíáëâ~=ÉÑÑÉâíÉê=çÅÜ=Å~åÅÉêK= = =

=

UKNO= ríÄáäÇåáåÖ

=

= ríÄáäÇåáåÖ= áåçã= ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉí= Ö®ääÉê= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçJ ëâóÇÇëáåëéÉâí∏êÉê=ë~ãí=óêâÉëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=éÉêëçå~äJ ÖêìééÉêI=çÅÜ=ìíÖ∏ê=áåëä~Ö=á=ÖêìåÇJ=çÅÜ=îáÇ~êÉìíÄáäÇåáåÖÉå=Ñ∏ê= çäáâ~=íóéÉê=~î=î™êÇéÉêëçå~äK=bå=ë®êëâáäÇ=Ñóê~™êáÖ=ìíÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëáåëéÉâí∏êÉê= Ñáååë= îáÇ= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëäáåàÉå= îáÇ= rãÉ™= ìåáîÉêëáíÉíK= aÉåå~= ÖÉê= Éå= ÄêÉÇ= âçãéÉåíÉåë=ëçã=ã∏àäáÖÖ∏ê=Éå=ÜÉäÜÉíëëóå=é™=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~K=

jáäà∏ãÉÇáÅáå= áåÖ™ê=á=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ëíìÇáÉéä~åÉå=Ñ∏ê=ä®â~êJ ìíÄáäÇåáåÖÉå= îáÇ= ë~ãíäáÖ~= ãÉÇáÅáåëâ~= Ñ~âìäíÉíÉê= á= pîÉêáÖÉK= péÉÅá~äáëíâçãéÉíÉåë=Ñ∏ê=ä®â~êÉ=Ñáååë=á=óêâÉëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáå= çÅÜ= áåÖ™ÉåÇÉ= ãçãÉåí= Ñ∏ê= ÉêÜ™ää~åÇÉ= ~î= ëéÉÅá~äáëíâçãéÉíÉåë= Ñ~ëíëí®ääë= ~î= êÉëéÉâíáîÉ= ÅÜÉÑëä®â~êÉK= cçêëâ~êìíÄáäÇåáåÖ= áåçã= ãáäà∏ãÉÇáÅáå=ÄÉÇêáîë=áåçã=ÇÉ=ãÉÇáÅáåëâ~=Ñ~âìäíÉíÉêå~K=

sáÇ= kçêÇáëâ~= e®äëçî™êÇëÜ∏Öëâçä~åI= h~êçäáåëâ~= fåëíáíìíÉíI= rãÉ™= råáîÉêëáíÉí= ë~ãí= iáåâ∏éáåÖë= råáîÉêëáíÉí= ÄÉÇêáîë= ìíÄáäÇåáåÖ= á= ÑçäâÜ®äëçîÉíÉåëâ~éK= aÉëë~= ìíÄáäÇåáåÖ~ê= Ü~ê= Éå= ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ=ÇÉä=á=éêçÖê~ããÉíK=

ríÄáäÇåáåÖ=íáää=íçñáâçäçÖ=ëâÉê=îáÇ=h~êçäáåëâ~=fåëíáíìíÉíK=aÉí= Ñáååë= çÅâë™= ìíÄáäÇåáåÖ~ê= á= íçñáâçäçÖá= çÅÜ= ÉâçíçñáâçäçÖá= îáÇ= rééë~ä~=ìåáîÉêëáíÉíK=sáÇ=ÇÉ=íÉâåáëâ~=Ü∏Öëâçäçêå~=Ñ∏êÉâçããÉê= âìêëÉê=ëçã=ÄÉê∏ê=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~K=

aÉ= ëí∏êêÉ= Ñ∏êÉí~ÖÉå= Ü~ê= á= ëíçê= ìíëíê®ÅâåáåÖ= ÉÖå~= ãáäà∏ìíÄáäÇåáåÖ~êK=aÉëëìíçã=Ñáååë=ÇÉí=ìíÄáäÇåáåÖ~ê=ëçã=ëâÉê=á= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=å®êáåÖëäáî=çÅÜ=ìåáîÉêëáíÉí=çÅÜ=Ü∏ÖëâçäçêK=pçã= ÉñÉãéÉä=â~å=å®ãå~ë=fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=íáää®ãé~Ç=ãáäà∏îÉíÉåëâ~é=çÅÜ= `Éåíêìã=Ñ∏ê=éêçÇìâíêÉä~íÉê~Ç=ãáäà∏~å~äóë=á=d∏íÉÄçêÖK=

aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ìíÄáäÇåáåÖÉå=Ñ∏ê=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇëJ áåëéÉâí∏êÉêI= ë~ãí= ~åÇê~= ìíÄáäÇåáåÖ~ê= áåçã= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëççãê™ÇÉíI=Ü~ê=Éíí=çãÑ~íí~åÇÉ=áåëä~Ö=~î=ãáäà∏ãÉÇáÅáå=çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇK=

sáÇ~êÉ=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=çäáâ~=íÉâåáëâ~=ìíÄáäÇåáåÖ~ê=çãÑ~íí~ê= Ñê™Öçê=ëçã=ê∏ê=âçééäáåÖÉå=ãÉää~å=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~I=íKÉñK=Ñ∏ê=çäáâ~= åóÅâÉäÖêìééÉê=áåçã=ÄóÖÖëÉâíçêåK= = = = = = =

=

UKNP= c∏êëä~Ö

=

= =

= Ó= e®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇÉåë= áåë~íëÉê= Ñ∏ê= ÇÉí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=

~êÄÉíÉíI= áåâäìëáîÉ= ë~ãÜ®ääëJ= çÅÜ= ãáäà∏ãÉÇáÅáåI= Ä∏ê= Ñ∏êíóÇäáÖ~ë=ë™=~íí=Ü®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇÉåë=êçää=íóÇäáÖÖ∏êëK= Ó= aÉí= äçâ~ä~= ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉíL^ÖÉåÇ~= ONJ~êÄÉíÉí= Ä∏ê=

ÄêÉÇÇ~ë=ë™=~íí=ÇÉí=á=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=çãÑ~íí~ê=Ü®äë~I= ë~ãíáÇáÖí=ëçã=êÉëìêëÉêå~=çÅÜ=áåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ÇÉí=Éí~ÄäÉê~ÇÉ= ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇë~êÄÉíÉí=Ä∏ê=ìééê®ííÜ™ää~ëK= Ó= aÉå= å~íáçåÉää~= çÅÜ= êÉÖáçå~ä~= Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ= ãáäà∏J

∏îÉêî~âåáåÖÉå=Ä∏ê=ìíîÉÅâä~ëI=ë®êëâáäí=~îëÉÉåÇÉ=Ç~í~=ëçã= ëéÉÖä~ê= ÉñéçåÉêáåÖI= çÅÜ= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= Ä∏ê= Ü~= Éå= ë~ãçêÇå~åÇÉ=êçääK= Ó= aÉå= å~íáçåÉää~= ÑçäâÜ®äëçê~ééçêíÉå= Ä∏ê= ìíîÉÅâä~ë=

~îëÉÉåÇÉ=ÄÉëâêáîåáåÖ=çÅÜ=~å~äóë=~î=ë™Ç~å=çÜ®äë~=ëçã=â~å= î~ê~= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇK= aÉå= å~íáçåÉää~= ÑçäâÜ®äëçê~ééçêíÉå= Ä∏ê=âçãéäÉííÉê~ë=ãÉÇ=Éå=ë®êëâáäÇ=?jáäà∏Ü®äëçê~ééçêí?K= Ó= hçåëÉâîÉåëÉêå~=Ñ∏ê=Ü®äë~å=Ä∏ê=ÄÉ~âí~ë=çÅÜ=ÄÉëâêáî~ëI=áåíÉ=

Ä~ê~= Ç®ê= jh_= âê®îë= ìí~å= ®îÉå= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ=∏îêáÖ~= ™íÖ®êÇÉê=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=ãáäà∏å=çÅÜ=Ü®äë~åK= Ó= hçããìåÉêå~ë= ~åëî~ê= ~íí= ÄÉ~âí~= Ü®äëç~ëéÉâíÉê= îáÇ= ~ää=

âçããìå~ä= éä~åÉêáåÖ= Ä∏ê= í~ë= íáääî~ê~= á= ÇÉ= âçããìå~ä~= ∏îÉêëáâíëéä~åÉêå~I=ãÉÇ=íóÇäáÖ~êÉ=ãÉÇ=ã™äë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê= ~íí=ëâóÇÇ~=ã®ååáëâçêë=Ü®äë~=çÅÜ=ë®âÉêÜÉíK= Ó= sáÇ=ìééÄóÖÖå~ÇÉå=~î=Éíí=?pîÉåëâí=ãáäà∏å®í?=á=fåíÉêåÉí=

Ä∏ê= Ñê™Öçê= ëçã= ê∏ê= Ü®äëçëâóÇÇ= çÅÜ= ãáäà∏ãÉÇáÅáå= áåíÉÖêÉê~ëK= Ó= bå=ë~ãä~Ç=éä~å=Ä∏ê=ìí~êÄÉí~ë=Ñ∏ê=Üìê=ëóëëÉäë®ííåáåÖÉå=â~å=

Ñê®ãà~ë= ë~ãíáÇáÖí= ëçã= Ü®äëçêáëâÉê= á= ãáäà∏å= ãáåëâ~ëI= ë®êëâáäí= ÄêáëíÉê= á= áåçãÜìëãáäà∏åI= ÄìääÉêë~åÉêáåÖ= çÅÜ= ìåÇÉêÜ™ää=~î=î~ííÉåJ=çÅÜ=~îäçééë~åä®ÖÖåáåÖ~êK= Ó= cçêëâåáåÖ= ëçã= ÄÉëâêáîÉê= çãÑ~ííåáåÖÉå= ~î= ã®ååáëâçêë=

ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=çäáâ~=Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏å=ë~ãí=ÑçêëâåáåÖ= ëçã=ÄÉëâêáîÉê=çãÑ~ííåáåÖÉå=~î=ãáäà∏êÉä~íÉê~Ç=çÜ®äë~I=®ê= ~åÖÉä®ÖÉåK=p®êëâáäí=îáâíáÖí=®ê=ÇÉí=~íí=ìíîÉÅâä~=âî~åíáí~íáî~= ã™íí=Ñ∏ê=ÉñéçåÉêáåÖ=çÅÜ=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêK= Ó= c∏êëí®êâí= ÑçêëâåáåÖ= çã= áåçãÜìëãáäà∏åë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=

Ü®äë~å= ®ê= ë®êëâáäí= ~åÖÉä®ÖÉå= Ç®ê= ë™î®ä= ãÉÇáÅáåëâ~I= âÉãáëâ~I= ÄóÖÖå~ÇëíÉâåáëâ~= çÅÜ= ÄÉíÉÉåÇÉîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ~ëéÉâíÉê=ÄÉ~âí~ëK=

=

Ó= aÉí= å~íáçåÉää~= fåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= jáäà∏ãÉÇáÅáå= EfjjF= Ä∏ê=

ëâêáî~= Éå= ë®êëâáäÇ= îÉêâë~ãÜÉíëéä~å= EÉääÉê= Ñ∏êÇàìé~Ç= ~åëä~ÖëÑê~ãëí®ää~åF= Ñ∏ê= ÇÉí= å~íáçåÉää~= ìééÖáÑíÉêå~= ëçã= ÄÉÜ~åÇä~ë= çÅÜ= êÉÖäÉê~ë= ~î= ríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉí= á= ë~ãê™Ç= ãÉÇ= pçÅá~äÇÉé~êíÉãÉåíÉí= çÅÜ= jáäà∏ÇÉé~êíÉJ ãÉåíÉíK= Ó= fjjWë=êÉëìêëÉê=Ñ∏ê=íáää®ãé~Ç=ÑçêëâåáåÖ=Ä∏ê=Ñ∏êëí®êâ~ë=çÅÜ=

ÇÉ=ÄÉê∏êÇ~=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë=cçrJãÉÇÉä=ÄÉÜ™ää~ëK= Ó= p~ã~êÄÉíÉí= ãÉää~å= ~êÄÉíëJ= çÅÜ= ãáäà∏ãÉÇáÅáå= çÅÜ=

ë~ãÑáå~åëáÉêáåÖ=~î=ÑçêëâåáåÖëãÉÇÉä=Ä∏ê=ìí∏â~ëK= Ó= sáâíÉå=~î=~íí=êÉëìäí~í=~î=ÑçêëâåáåÖ=ëéêáÇë=á=Éå=ë~ãä~Ç=çÅÜ=

ä®ííáääÖ®åÖäáÖ= ÑçêãI= ë~ãí= ~íí= ~åëî~êáÖ~= ãóåÇáÖÜÉíÉê= î®êÇÉê~ê=çÅÜ=çãë®ííÉê=êÉëìäí~í=á=ÑçêëâåáåÖÉå=á=ãáäà∏J=çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇë~êÄÉíÉíI=ÄÉíçå~ëK= Ó= sá=êÉâçããÉåÇÉê~ê=~íí=ÇÉ=ìíÄáäÇåáåÖ~ê=ëçã=å®êáåÖëäáîÉí=

ÄÉÇêáîÉê=áåçã=ãáäà∏çãê™ÇÉíI=ÄêÉÇÇ~ë=íáää=~íí=®îÉå=ÄÉê∏ê~= Ü®äëç~ëéÉâíÉê=ìí∏îÉê=~êÄÉíëãáäà∏K= = = =

= = =

V== = k~íáçåÉääí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=

Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê

=

=

=

= VKN== fåäÉÇåáåÖ

=

= pîÉêáÖÉ= Ü~ê= Éå= ÖçÇ= ãáäà∏= çÅÜ= Éíí= Öçíí= Ü®äëçíáääëí™åÇ= Ää~åÇ= ÄÉÑçäâåáåÖÉå=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=ã™åÖ~=ä®åÇÉêK=sá=™íÖ®êÇ~ÇÉ=íáÇáÖí=ÇÉ= ëíçê~=ÜóÖáÉåáëâ~=êáëâÉêå~I=áåÑ∏êÇÉ=Éå=ëíê®åÖ=ä~ÖëíáÑíåáåÖ=çÅÜ=Éå= çãÑ~íí~åÇÉ=íáääëóåëçêÖ~åáë~íáçå=Ñ∏ê=~íí=ëâóÇÇ~=Ü®äë~åK=s™ê=Ü∏Ö~= äÉîå~Çëëí~åÇ~êÇ= çÅÜ= ÖçÇ~= ìíÄáäÇåáåÖëåáî™= Ü~ê= ÄáÇê~ÖáíK= cçêíÑ~ê~åÇÉ= Ñáååë= ÇçÅâ= ÑäÉê~= éêçÄäÉãçãê™ÇÉå= Ç®ê= óííÉêäáÖ~êÉ= ™íÖ®êÇÉê=ÄÉÜ∏îëK=^ääÉêÖáêáëâÉêI=ê~Ççå=çÅÜ=íçÄ~âëê∏â=á=áåçãÜìëJ ãáäà∏åI=çäóÅâëÑ~ääI=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=í®íçêíÉêI=ëãáííëéêáÇåáåÖ=îá~= Ñ∏Ç~=çÅÜ=î~ííÉå=ë~ãí=ÖáÑíÉê=ëçã=~åë~ãä~ë=á=ãáäà∏å=çÅÜ=ã®ååáëâçê= ®ê=ÉñÉãéÉä=é™=Ñ~âíçêÉê=ëçã=áååÉÄ®ê=ÄÉíóÇ~åÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêK=

aÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêå~=Ñáååë=á=ã™åÖ~=çäáâ~=ëÉâíçêÉê= çÅÜ=Ü~åíÉê~ë=~î=ã™åÖ~=çäáâ~=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=a®êÑ∏ê=ÄÉÜ∏îë=Éå= ë~ãä~Ç=∏îÉêÄäáÅâ=~î=ÇÉåå~=ÇÉä=~î=ãáäà∏J=çÅÜ=ÑçäâÜ®äëççãê™ÇÉå~K= pîÉêáÖÉ= Ü~ê= çÅâë™= ™í~Öáí= ëáÖ= ~íí= ëÉå~ëí= NVVT= Ü~= ìí~êÄÉí~í= Éíí= å~íáçåÉääí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏å= ÖÉåçã=~íí=ìåÇÉêíÉÅâå~=?aÉÅä~ê~íáçå=çå=~Åíáçå=Ñçê=ÉåîáêçåãÉåí= ~åÇ=ÜÉ~äíÜ=áå=bìêçéÉ?=ëçã=~åíçÖë=~î=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçãáåáëíê~êå~= á=telWë=bìêçé~êÉÖáçå=îáÇ=Éíí=ã∏íÉ=á=eÉäëáåÖÑçêë=NVVQK=

e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí= Ä~ëÉê~ë= é™= ÇÉäë= Éå= áåîÉåíÉêáåÖ= çÅÜ= ~å~äóë= ~î= Ç~ÖÉåë= âìåëâ~é= çã= ë~ãÄ~åÇ= ãÉää~å= êáëâÑ~âíçêÉê= á= ãáäà∏å= çÅÜ= çÜ®äë~I= ÇÉäë= Éå= áåîÉåíÉêáåÖ= çÅÜ= ~å~äóë= ~î= ÇÉ= ãóåÇáÖÜÉíÉêI=ä~Ö~êI=ã™äI=~âí∏êÉê=çÅÜ=îÉêâíóÖ=ëçã=ëí™ê=íáää=ÄìÇë= Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=çÅÜ=ìåÇ~åê∏à~=ÇÉëë~=êáëâÉêK=läáâ~=ë~ãÜ®ääëJ ëÉâíçêÉêë= áåîÉêâ~å= é™= çÅÜ= ~åëî~ê= Ñ∏ê= ÇÉ= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉêå~=Ü~ê=ÄÉëâêáîáíëK=

e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=áåäÉÇë=ãÉÇ=íáç=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=êáâíäáåàÉê= Ñ∏ê= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ= ~íí= ãáåëâ~= ÇÉ= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉêå~=

e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=ÄÉÖê®åë~ë=íáää=âÉãáëâ~I=Ñóëáâ~äáëâ~=çÅÜ= îáëë~= ÄáçäçÖáëâ~= êáëâÉê= ë~ãí= ëâ~Ççê= é™= ÖêìåÇ= ~î= çäóÅâëÑ~ää= á= ãáäà∏Éêå~=ìí~åÑ∏ê=~êÄÉíëéä~íëÉêå~K=^êÄÉíëä∏ëÜÉíÉåI=Éâçåçãáëâ~I= ëçÅá~ä~= çÅÜ= éëóâçäçÖáëâ~= Ñ~âíçêÉê= Ä∏ê= ÄÉÜ~åÇä~ë=á=âçãã~åÇÉ= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉíK=^êÄÉíëãáäà∏~êÄÉíÉí=®ê=î®ä= ë~ãä~í=á=ä~Ö~êI=ãóåÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖëçêÖ~å=ë~ãí=Ü~ê=Éå=ä™åÖ= íê~Çáíáçå=~î=çêÖ~åáëÉêáåÖ=é™=~êÄÉíëéä~íëÉêå~=ÖÉåçã=ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉää~å=~êÄÉíëã~êâå~ÇÉåë=é~êíÉêK=

e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí= çãÑ~íí~ê= áåíÉ= ëKâK= äáîëëíáäëÑ~âíçêÉê= ÉÑíÉêëçã= ë®êëâáäÇ~= éêçÖê~ã= Ñáååë= Ñ∏ê= ÇÉëë~I= íKÉñK= çã= íçÄ~âI= ~äâçÜçäI=ÇêçÖÉê=çÅÜ=çä®ãéäáÖ~=âçëíî~åçêK=fåíÉ=ÜÉääÉê=ÄÉÜ~åÇä~ë= ä®âÉãÉÇÉä= ÉääÉê= ~åÇê~= ãÉÇáÅáåëâ~= éêçÇìâíÉêK= fåÑÉâíáçåëJ ëàìâÇçã~ê=é™=ÖêìåÇ=~î=ã~íJ=çÅÜ=î~ííÉåÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=ë~ãí=ÄêáëíJ Ñ®ääáÖ= îÉåíáä~íáçå= Ü~ê= ÄÉ~âí~íë= ãÉå= áåíÉ= ∏îêáÖ~= áåÑÉâíáçåëJ ëàìâÇçã~êK= = =

VKNKN= j™äI=ãÉíçÇÉê=çÅÜ=™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê=á=

ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí

=

= f=Éíí=å~íáçåÉääí=ãáäà∏Ü®äëçéêçÖê~ã=®ê=ÇÉí=å~íìêäáÖí=~íí=~åî®åÇ~= Ü®äëçÉÑÑÉâíã™äI=ÉñéçåÉêáåÖëåáî™ã™ä=çÅÜ=ëíêìâíìêã™äK=fÄä~åÇ=®ê= ÇÉí=ä®ãéäáÖí=~íí=âçãéäÉííÉê~=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™ä=ãÉÇ=ÇÉäã™ä=ëçã= Ä∏ê= ìééå™ë= áåçã= Éå= Ñ~ëíä~ÖÇ= íáÇK= j™äÑçêãìäÉêáåÖ~ê= Ñ∏ê= Éíí= å~íáçåÉääí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã= Ü~ê= ~åå~å= â~ê~âí®ê= ®å= Ñ∏ê= íKÉñK= ãóåÇáÖÜÉíÉê=ÉääÉê=Ñ∏êÉí~ÖK=

üíÖ®êÇëÑ∏êëä~ÖÉå=á=ÇÉíí~=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=®ê=á=~ääã®åÜÉí=~î= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= íóé= çÅÜ= ~åÖÉë= ëçã= ™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~êK= aÉ= ÉñéçåÉêáåÖëã™ä=Eãáäà∏âî~äáíÉíëã™äF=çÅÜ=ÇÉ=™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê= ëçã= Ñ∏êÉëä™ë= âçããÉê= áåíÉ= ~íí= Ö~ê~åíÉê~= ÇÉ= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= Ü®äëçã™äÉå= ãÉå= ìíÖ∏ê= îáâíáÖ~= ëíÉÖ= é™= î®ÖÉå= ÇáíK= hçãã~åÇÉ= ìééÑ∏äàåáåÖ~ê=Ñ™ê=îáë~=î~Ç=ëçã=®ê=å∏Çî®åÇáÖí=çÅÜ=ã∏àäáÖí=Ñ∏ê=~íí= âçãã~=®ååì=å®êã~êÉ=Ü®äëçã™äÉåK=

^îëáâíÉå= ãÉÇ= ÇÉíí~= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã= ®ê= ~íí= ÖÉ= Éå= ë~ãã~åÜ™ääÉå= ÄáäÇ= ~î= ã™ä= çÅÜ= ™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÄ®ííê~= ÇÉå= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äë~å= ãÉå= áåíÉ= ~íí= Ñ∏êÉëä™= ÇÉí~äàÉê~ÇÉ= éä~åÉê= Ñ∏ê= ~íí= ìééå™= î~êàÉ= ã™äK= f= Ñ∏ê~êÄÉíÉå~= íáää= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉíI=ëçã=êÉÇçîáë~ë=á=ÜìîìÇÄÉí®åâ~åÇÉí=çÅÜ= ÇÉëë= Äáä~Öçê= Eplr= NVVSWNOQFI= Ñáååë= Ä~âÖêìåÇëã~íÉêá~äI= ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=~î=é™Ö™ÉåÇÉ=Ñ∏êÄ®ííêáåÖë~êÄÉíÉå=çÅÜ=®îÉå=Ñ∏êëä~Ö= íáää=óííÉêäáÖ~êÉ=™íÖ®êÇÉê=çÅÜ=áåë~íëÉêK=lÑí~=Ñáååë=Éíí=çãÑ~íí~åÇÉ= ìåÇÉêä~Öëã~íÉêá~ä=Üçë=çäáâ~=éêçÇìÅÉåíÉê=çÅÜ=ãóåÇáÖÜÉíÉê=ëçã= â~å=ìíåóííà~ë=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=éêÉÅáëÉê~ÇÉ=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê=Ñ∏ê=î~êàÉ= ÇÉäçãê™ÇÉK=

=

hçëíå~ÇÉêå~=Ñ∏ê=çäáâ~=™íÖ®êÇÉê=á=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=Ä∏ê= ÄÉê®âå~ë=~î=ÇÉ=~åëî~êáÖ~=Äê~åëÅÜÉêå~=çÅÜ=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~K=c∏ê= ëíçê~=~îëåáíí=Ü~ê=ë™=êÉÇ~å=ëâÉííK=bêÑ~êÉåÜÉíÉêå~=îáë~ê=ÉãÉääÉêíáÇ= ~íí=âçëíå~ÇëÄÉê®âåáåÖ~ê=â~å=Ö∏ê~ë=é™=ã™åÖ~=çäáâ~=ë®íí=çÅÜ=~íí= ëéêáÇåáåÖÉå=á=ÇÉ=ìééëâ~íí~ÇÉ=âçëíå~ÇÉêå~=®ê=ÄÉíóÇ~åÇÉK=aÉí=®ê= äáâ~= îáâíáÖí= ~íí= ÄÉê®âå~= âçëíå~ÇÉêå~= Ñ∏ê= ~íí= áåíÉ= ë®íí~= áå= Ü®äëçÑ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=™íÖ®êÇÉê=ãÉå=ÇÉåå~=íóé=~î=âçëíå~Çë~å~äóëÉê= ®ê=ãóÅâÉí=ë®ääëóåí~K=aÉëëìíçã=ë~âå~ë=Éå=ÖÉãÉåë~ã=ÖêìåÇ=Ñ∏ê= î®êÇÉêáåÖ~ê=~î=äáÇ~åÇÉ=çÅÜ=Ç∏Ç=á=çäáâ~=™äÇê~ê=çÅÜ=ÇÉí=Ñáååë=áåÖÉå= î®êÇÉêáåÖëÑêá=ëâ~ä~=Ñ∏ê=éêáçêáíÉêáåÖ~êK=

fåîÉëíÉêáåÖ~ê=Ñ∏ê=Éå=Ñ∏êÄ®ííê~Ç=Ü®äë~=ë~ãã~åÑ~ääÉê=çÑí~=ãÉÇ= áåîÉëíÉêáåÖ~ê= ~î= ~åÇê~= çêë~âÉê= çÅÜ= ÄÉê∏ê= ÉåÇ~ëí= á= ÄÉÖê®åë~Ç= ìíëíê®ÅâåáåÖ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçêK= sáÇ= ëâ~Ç~= ëâ~= Ñ∏êçêÉå~êÉå= ëâ~= ÄÉí~ä~K=jáäà∏Ü®äëçJ=çÅÜ=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí=ëóÑí~ê=áåíÉ=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ= íáää= ~íí= ìåÇîáâ~= éêçÇìâíáçåëÄçêíÑ~ää= ÉääÉê= ãáåëâ~= Ñê~ãíáÇ~= ëàìâî™êÇëâçëíå~ÇÉê= ìí~å= íáää= ~íí= ãáåëâ~= ëàìâäáÖÜÉíÉå= çÅÜ= ∏â~= Ü®äë~å=çÅÜ=î®äÄÉÑáåå~åÇÉíK=

^îëáâíÉå=ãÉÇ=ÇÉíí~=éêçÖê~ã=®ê=~íí=ÇÉí=ëâ~ää=äÉÇ~=íáää=Ü~åÇäáåÖK= aÉí= áååÉÜ™ääÉê= ìééã~åáåÖ~ê= íáää= éçäáíáëâ~= áåëí~åëÉêI= ãóåÇáÖJ ÜÉíÉêI= Ñ∏êÉí~Ö= çÅÜ= çêÖ~åáë~íáçåÉê= ~íí= Ñçêíë®íí~= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ= ãáäà∏Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê= ëçã= ëí∏ÇàÉê= Éå= Öóååë~ã= Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖK= j™åÖ~=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏êÄÉêÉÇë=ãÉå=á=~åÇê~=Ñ~ää=ã™ëíÉ=åó~=áåáíá~íáî=í~ë= çÅÜ= ìééÇê~Ö= ÑçêãìäÉê~ëK= hçãéäÉííÉê~åÇÉ= ìíêÉÇåáåÖ~ê= â~å= ÄÉÜ∏î~ëI=ÄäK~K=çã=ÇÉ=Éâçåçãáëâ~=ÉÑÑÉâíÉêå~=çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~= íáää=Ñáå~åëáÉêáåÖK=

^îÖ∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=çã=éêçÖê~ããÉí=ëâ~ää=Ääá=ÖÉåçãÑ∏êí=®ê=~íí=ÇÉí= Ääáê=â®åíK=e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=âçããÉê=~íí=ÇáëíêáÄìÉê~ë=ÄêÉíí= çÅÜ=ÇÉí=äáÖÖÉê=á=éêçÖê~ããÉíë=â~ê~âí®ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ëâ~=~å~ãã~ë= ~î=å™Öçå=ÉåëâáäÇ=ãóåÇáÖÜÉí=ÉääÉê=~åå~å=çêÖ~åáë~íáçå=ìí~å=~íí= ~ää~= áåÄä~åÇ~ÇÉ= ~âí∏êÉê= ã™ëíÉ= ~êÄÉí~= îáÇ~êÉ= ãÉÇ= ëáå~= ÇÉä~êK= rééÑ∏äàåáåÖÉå=~î=éêçÖê~ããÉí=ÄÉÜ~åÇä~ë=ëÉå~êÉ=á=ÇÉíí~=â~éáíÉä= E~îëåáíí=VKOKNMFK=

f= ê~ééçêíÉå= Ñê™å= s®êäÇëâçããáëëáçåÉå= Ñ∏ê= ãáäà∏= çÅÜ= ìíîÉÅâäáåÖ=E_êìåíä~åÇâçããáëëáçåÉå=NVUTF=ãóåí~ÇÉë=ÄÉÖêÉééÉí= ?Éå=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ?I=ëçã=ÇÉÑáåáÉê~ÇÉë=ëçã=Éå=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã= íáääÑêÉÇëëí®ääÉê= Ç~ÖÉåë= ÄÉÜçî= ìí~å= ~íí= ®îÉåíóê~= âçãã~åÇÉ= ÖÉåÉê~íáçåÉêë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=íáääÑêÉÇëëí®ää~=ëáå~=ÄÉÜçîK=j™åÖ~= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=Ü~ê=ÄÉâ®ãé~íë=çÅÜ=ãáåëâ~í=ÜçíÉå= ãçí=Éå=Öóååë~ã=Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖK=aÉå=∏â~åÇÉ=~åÇÉäÉå=Ä~êå=çÅÜ= îìñå~=ãÉÇ=~ääÉêÖáëâ=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉí=çÅÜ=ìééä~ÖêáåÖÉå=~î=ÖáÑíáÖ~= ®ãåÉå=ëçã=ÄÉÑ~ê~ë=é™îÉêâ~=Ñçêíéä~åíåáåÖ=çÅÜ=ÑçëíÉêìíîÉÅâäáåÖ=

= ®ê= ÉãÉääÉêíáÇ= ÉñÉãéÉä= é™= åó~= Üçí= ãçí= Éå= Ü™ääÄ~ê= Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖK=

aÉíí~=éêçÖê~ã=Ä∏ê=ëíáãìäÉê~=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=∏â~Ç=âìåëâ~éI=∏â~Ç= ãÉÇîÉíÉåÜÉí=çã=Ü®äëçâçåëÉâîÉåëÉêå~=~î=çäáâ~=ãáäà∏áåÖêÉéé=çÅÜ= éçäáíáëâ~=ÄÉëäìíI=ä™åÖëáâíáÖ~=éä~åÉêáåÖëáåë~íëÉê=Ñ∏ê=~íí=ìééê®ííÜ™ää~= ÇÉå=Ü∏Ö~=ãáäà∏Ü®äëçåáî™åI=∏â~Ç=âìåëâ~é=çã=ë™î®ä=ãáëëí®åâí~= êáëâÉê=ëçã=™íÖ®êÇÉêå~ë=ÉÑÑÉâíáîáíÉí=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=Éå=Ä®ííêÉ=ãáäà∏= Ñ∏ê=Éå=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=a®êÑ∏ê=Ü~ê=éêçÖê~ããÉí=â~ää~íë=?jáäà∏=

Ñ∏ê=Éå=Ü™ääÄ~ê=Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖ?K= = =

VKO== oáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=ÇÉí=å~íáçåÉää~== = = = ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí

=

= dêìåÇéêáåÅáéÉå=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉê=®ê=~íí=Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~=íóÇäáÖÖ∏êë=çÅÜ=ÄÉ~âí~ë=áåçã= ~ää~=ëÉâíçêÉê=çÅÜ=á=ÇÉ=ã™åÖ~=ëóëíÉã=çÅÜ=éêáåÅáéÉê=ëçã=Ñáååë=Ñ∏ê= ãáäà∏~êÄÉíÉíK=f=ÇÉåå~=ÇÉä=~î=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=ã~êâÉê~ë=ÇÉ= êáâíäáåàÉê=ëçã=Ä∏ê=Ö®ää~=Ñ∏ê=ÇÉ=å®êã~ëíÉ=™êÉåë=ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉK= aÉ=í~ê=Ñ~ëí~=é™=îáâíáÖ~=éêáåÅáéÉê=ëçã=Üáííáääë=î~êáí=Ñê~ãÖ™åÖëêáâ~I= éÉâ~ê=é™=ìíîÉÅâäáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=óííÉêäáÖ~êÉ=áåë~íëÉê=çÅÜ=é™= ÄÉÜçîÉí=~î=Ü∏Ö=ÄÉêÉÇëâ~é=áåÑ∏ê=Ñê~ãíáÇ~=éêçÄäÉãK=aÉå=áåÄ∏êÇÉë= çêÇåáåÖÉå=ãÉää~å=ÇÉëë~=íáç=êáâíäáåàÉê=®ê=áåíÉ=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=å™Öçå= éêáçêáíÉêáåÖK= = =

VKOKN= = e®äëçëâóÇÇÉíë=Ü∏Ö~=åáî™=Ä∏ê=ÄÉî~ê~ë

=

= s®äÑ®êÇëìíîÉÅâäáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉ=ëâóÇÇë™íÖ®êÇÉê=ëçã=áåíêçÇìÅÉê~íë= ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=NMM=™êÉå=Ü~ê=Ü~Ñí=Éå=~îÖ∏ê~åÇÉ=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê= ÇÉå=Öóååë~ãã~=Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖÉåK=aÉëë~=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=™íÖ®êÇÉê= ã™ëíÉ=îáÇã~âíÜ™ää~ë=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ÉéáÇÉãáÉêI=Ñ∏êÖáÑíåáåÖ~ê=çÅÜ= ~åÇê~= çãÑ~íí~åÇÉ= Ü®äëçëí∏êåáåÖ~êK= aÉí= Ö®ääÉê= Ñê®ãëí= î~ííÉåJ êÉåáåÖI= ~îäçééëJ= çÅÜ= ~îÑ~ääëÜ~åíÉêáåÖI= íê~Ñáâéä~åÉêáåÖI= äáîëJ ãÉÇÉäëÜóÖáÉåI=ëíê™äëâóÇÇI=Éäë®âÉêÜÉíI=íê~ÑáâJ=çÅÜ=Ä~êåë®âÉêÜÉíI= Äçëí~ÇëÜóÖáÉåI= ÄìääÉêÇ®ãéåáåÖI= âçåíêçää= ~î= áåÇìëíêáìíëä®éé= ãKãK= aÉå= äçâ~ä~I= êÉÖáçå~ä~= çÅÜ= å~íáçåÉää~= éä~åÉêáåÖÉå= çÅÜ= íáääëóåëîÉêâë~ãÜÉíÉå= Ü~ê= Ü~Ñí= Éå= ~îÖ∏ê~åÇÉ= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÄ®ííê~=Ü®äëçëâóÇÇÉí=çÅÜ=Ñê®ãà~=Ü®äë~åK=

=

fåçã=ÑäÉê~=~î=ÇÉëë~=çãê™ÇÉå=â~å=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=™ëí~Çâçãã~ë= ÖÉåçã=ÇÉíí~=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=ãÉÇ~å=Ñ∏êë®ãêáåÖ~ê=~î=é™Ö™ÉåÇÉ= ëâóÇÇë™íÖ®êÇÉê=â~å=ãÉÇÑ∏ê~=ÄÉíóÇ~åÇÉ=êáëâÉêK= = =

VKOKO= c∏êëáâíáÖÜÉíëéêáåÅáéÉå=Ä∏ê=íáää®ãé~ë=á=

ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí

=

= c∏êÉåí~=k~íáçåÉêå~ë=âçåÑÉêÉåë=çã=ãáäà∏=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ=EoáçJ âçåÑÉêÉåëÉå= NVVOF= ~åëä∏í= ëáÖ= íáää= Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëéêáåÅáéÉåI= ëçã= áååÉÄ®ê=~íí=™íÖ®êÇÉê=Ä∏ê=îáÇí~ë=å®ê=ãáëëí~åâ~ê=Ñáååë=çã=ãáäà∏J= ÉääÉê= Ü®äëçé™îÉêâ~å= ®îÉå= çã= ÄÉîáë= Ñ∏ê= ÄÉÑ~ê~ÇI= çÖóååë~ã= ìíîÉÅâäáåÖ= áåíÉ= Ñ∏êÉäáÖÖÉêK= aÉíí~= ëóåë®íí= ®ê= î®äâ®åí= Ñê™å= ÉéáÇÉãáÄÉâ®ãéåáåÖK=aÉí=~âíìÉää~=ÉñÉãéäÉí=ãÉÇ=_pb=E?Ö~äå~= âçJëàìâ~å?F=çÅÜ=ÇÉå=âçäçëë~ä~=áåë~íëÉå=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=Éå=ÄÉÑ~ê~ÇI= ãÉå=ä™åÖí=áÑê™å=ë®âÉêëí®ääÇI=êáëâ=Ñ∏ê=ëãáííëéêáÇåáåÖ=îá~=áåÑÉâíÉê~í= â∏íí= íáää= ã®ååáëâ~= â~å= ëÉë= ëçã= Éíí= ìííêóÅâ= Ñ∏ê= Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëJ éêáåÅáéÉåK= bíí= ~åå~í= î®äâ®åí= ÉñÉãéÉä= ®ê= ™íÖ®êÇÉêå~= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~=ÑêÉçåìíëä®ééÉåI=ëçã=ÄÉÑ~ê~ë=ãáåëâ~=çòçåä~ÖêÉíI=Ñ∏êî®êê~= ÇÉå=ëKâK=î®ñíÜìëÉÑÑÉâíÉå=çÅÜ=∏â~=rsJëíê™äåáåÖÉå=ëçã=áååÉÄ®ê= ∏â~Ç=ÜìÇÅ~åÅÉêÑêÉâîÉåëK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=áåÖêáé~=é™=Éíí=íáÇáÖí= ëí~Çáìã=çÅÜ=áåíÉ=~îî~âí~=áåíê®ÑÑ~Ç=â~í~ëíêçÑK=

ûîÉå=çã=Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëéêáåÅáéÉå=ë™äÉÇÉë=áååÉÄ®ê=~íí=™íÖ®êÇÉê= îáÇí~ë= é™= ëí~êâ~= áåÇáâ~íáçåÉê= ëå~ê~êÉ= ®å= ÄÉîáë= âê®îë= Ü∏ÖI= îÉíÉåëâ~éäáÖ= ãÉÇîÉíÉåÜÉí= çã= ÇÉ= Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ= ëíìÇáÉêå~ë= âî~äáíÉí=çÅÜ=êáëâî®êÇÉêáåÖÉåë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ÄÉÖê®åëåáåÖ~êK=aÉí= ®ê=∏åëâî®êí=~íí=Ü~=Öçíí=îÉíÉåëâ~éäáÖí=ìåÇÉêä~Ö=Ñ∏ê=~íí=âçêêÉâí= âìåå~=íáää®ãé~=Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëéêáåÅáéÉåI=ëçã=çÅâë™=â~å=áååÉÄ®ê~= êáëâÉê=~íí=~ÖÉê~=é™=~ääíÑ∏ê=ä∏ë=ÖêìåÇK=

^åÇê~= ë®íí= ~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= çÜ®äë~= ®ê= ~íí= íáää®ãé~= çêÇÉåíäáÖ~= ë®âÉêÜÉíëã~êÖáå~äÉê= å®ê= Öê®åëî®êÇÉå= çÅÜ= ~åÇê~= êáâíäáåàÉê= Ñ∏ê= Ü∏Öëí~=íçäÉê~Ää~=ÉñéçåÉêáåÖëåáî™=Ñ~ëíëí®ääëK=ûîÉå=ëìÄëíáíìíáçåëJ éêáåÅáéÉåI=ÇîëK=~íí=Éíí=ãáåÇêÉ=Ñ~êäáÖí=®ãåÉ=~ääíáÇ=ëâ~ää=Éêë®íí~=Éíí= Ñ~êäáÖ~êÉ= ®ãåÉ= å®ê= ÇÉí= ®ê= éê~âíáëâí= ã∏àäáÖíI= ®ê= Éíí= äÉÇ= á= ÇÉå= ∏åëâî®êÇ~=Ñ∏êëáâíáÖÜÉíÉåK=

aÉí=®ê=á=ëáëí~=Ü~åÇ=éçäáíáëâ~=ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=ëçã=ÄÉëí®ããÉê= ™íÖ®êÇÉêå~=çÅÜ=áåíÉ=ÉåÄ~êí=ÇÉ=îÉíÉåëâ~éäáÖ~K=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí= Ñ∏êëí™=Üìê=êáëâìééÑ~ííåáåÖ~ê=çÅÜ=î®êÇÉêáåÖ~ê=~î=Ü®äë~=é™=âçêí=çÅÜ= ä™åÖ=ëáâí=ìééâçããÉê=Üçë=çäáâ~=ÖêìééÉê=á=çäáâ~=ãáäà∏Éê=çÅÜ=ìåÇÉê= çäáâ~=íáÇëéÉêáçÇÉêK= =

= =

VKOKP

=

mêçÇìÅÉåíÉêå~=çÅÜ=®Ö~êå~=ëâ~=îáÇí~=ÇÉ= Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëã™íí= ëçã= ÄÉÜ∏îë= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÜáåÇê~=çÜ®äë~

=

= aÉí=é™Ö™ê=çãÑ~íí~åÇÉ=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëçã=éêçÇìÅÉê~ê=çÅÜ= Ü~åíÉê~ê=î~êçê=çÅÜ=éêçÇìâíÉê=ëâ~=í~=Éíí=ëí∏êêÉ=ãáäà∏~åëî~ê=çÅÜ= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= Ü®äëçêáëâÉêK= sáÇ= ëâ~Ç~= Ö®ääÉê= éêáåÅáéÉå= ~íí= ?Ñ∏êçêÉå~êÉå=ëâ~=ÄÉí~ä~?=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=äáÖÖÉê=ÇÉí=á=éêçÇìÅÉåíÉêå~ë= áåíêÉëëÉ=~íí=ÄáÇê~=íáää=~íí=ëâ~Ççê=áåíÉ=ìééâçããÉêK=

aÉí=Ñáååë=Éíí=çãÑ~íí~åÇÉ=êÉÖÉäîÉêâ=á=ä~Ö~ê=çÅÜ=Ñ∏êÉëâêáÑíÉê= ëçã= êÉÖäÉê~ê= éêçÇìÅÉåíÉêå~ë= ~åëî~ê= Ñ∏ê= âÉãáëâ~= éêçÇìâíÉêI= ÄóÖÖ~åÇÉí= çÅÜ= ÄóÖÖå~ÇÉêI= âçåëìãÉåíéêçÇìâíÉê= ãKãK= sáÇ= íáää®ãéåáåÖÉå= ~î= ÇÉíí~= êÉÖÉäîÉêâ= Ä∏ê= Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~= çÅÜ= éêçÇìÅÉåíÉêå~ë=~åëî~ê=Ñ∏ê=ë™î®ä=Ü®äë~=ëçã=ãáäà∏~ëéÉâíÉê=ìåÇÉê= éêçÇìâíÉêå~ë=çÅÜ=î~êçêå~ë=ÜÉä~=äáîëÅóâÉä=íóÇäáÖÖ∏ê~ëK=

aÉí=â~å=î~ê~=ëî™êí=~íí=Ñ~ëíëí®ää~=îÉã=Ñ∏êçêÉå~êÉå=®ê=çÅÜ=Üìê= ä®åÖÉ=éêçÇìÅÉåíÉå=ëâ~=Ü~=~åëî~ê=Ñ∏ê=éêçÇìâíÉå=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää= ìééâ∏é~êÉ=çÅÜ=íáää=Üìê=éêçÇìâíÉå=~åî®åÇëK=c∏êë®âêáåÖëä∏ëåáåÖ~ê= äáâå~åÇÉ= ÄóÖÖÑÉäëÑ∏êë®âêáåÖÉå= çÅÜ= ~êÄÉíëã~êâå~Çëé~êíÉêå~ë= ~êÄÉíëëâ~ÇÉÑ∏êë®âêáåÖ= Ä∏ê= éê∏î~ë= çÅÜ= ìíÑçêã~ë= ë™= ~íí= Ñ∏êÉJ ÄóÖÖ~åÇÉ=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëç~êÄÉíÉ=éêÉãáÉê~ëK=

mêçÇìâíÉêI=äçâ~äÉê=çÅÜ=áåëí~ää~íáçåÉê=Ä∏ê=ãáäà∏ÇÉâä~êÉê~ë=çÅÜ= ÇÉâä~ê~íáçåÉå=Ä∏ê=áååÉÜ™ää~=Ü®äëçêÉä~íÉê~Ç=áåÑçêã~íáçå=å®ê=ÇÉíí~= ®ê=êÉäÉî~åíK=_çëí®ÇÉê=Ä∏ê=ãáäà∏ÇÉâä~êÉê~ë=çÅÜ=áååÉÜ™ää~=ìééÖáÑíÉê= çã= ÄìääÉê= çÅÜ= äàìÇáëçäÉêáåÖI= äìÑíçãë®ííåáåÖ~êI= ê~ÇçåÖ~ëÜ~äíI= ÉîÉåíìÉää~= Ñìâíëâ~Ççê= ãKãK= ûîÉå= âêáíÉêáÉê= Ñ∏ê= ãáäà∏ã®êâJ åáåÖëëóãÄçäÉê=Ä∏ê=í~=Ü®åëóå=íáää=Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~K= = =

VKOKQ= aÉí= áåíÉêå~íáçåÉää~= ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí=

âê®îÉê=âî~äáÑáÅÉê~ÇÉ=áåë~íëÉê

=

= pîÉêáÖÉë=ãáäà∏=®ê=ëí~êâí=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=áåíÉêå~íáçåÉää~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå= çÅÜ=ÇÉê~ë=êÉÖäÉêáåÖ~êI=íKÉñK=äìÑíJ=çÅÜ=Ü~îëâçåîÉåíáçåÉêI=êÉÖäÉê=Ñ∏ê= Ü~åÇÉä=ãÉÇ=Ñ~êäáÖ~=î~êçê=çÅÜ=ëí~åÇ~êÇáëÉêáåÖëêÉÖäÉêK=p~ã~êÄÉíÉí= áåçã= br= çÅÜ= ãÉÇ= ÇÉ= ∏ëíÉìêçéÉáëâ~= ä®åÇÉêå~= ®ê= ~î= ë®êëâáäÇ= ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=pîÉêáÖÉë=ãáäà∏Ü®äëçëáíì~íáçåK=tel=Ü~ê=Ü~Ñí=Éå= ÄÉíóÇÉäëÉÑìää= êçää= Ñ∏ê= ~íí= íóÇäáÖÖ∏ê~= ÇÉ= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçJ êáëâÉêå~= çÅÜ= áåíÉÖêÉê~= ÇÉí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ~êÄÉíÉíI= áåíÉ= ãáåëí=

= ÖÉåçã=~íí=ëí∏Çà~=ìíîÉÅâä~åÇÉí=~î=å~íáçåÉää~=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=á= bìêçé~K=

a®êÑ∏ê= ®ê= ÇÉí= å∏Çî®åÇáÖí= ~íí= Ö∏ê~= âê~ÑíÑìää~= áåë~íëÉê= á= ÇÉí= áåíÉêå~íáçåÉää~=~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=~íí=ìééå™=êÉëìäí~í=ë™î®ä=Ñ∏ê=ëîÉåëâ~= ëçã= ~åÇê~= ä®åÇÉêë= ãÉÇÄçêÖ~êÉK= c∏êìíçã= ~âíáîí= ÇÉäí~Ö~åÇÉ= á= çäáâ~= áåíÉêå~íáçåÉää~= çêÖ~åáë~íáçåÉê= ëçã= íKÉñK= lb`aI= brI= s®êäÇëÄ~åâÉåI=tel=çÅÜ=~åÇê~=ckJçêÖ~åI=âê®îë=çÅâë™=Éå=Ü∏Ö= âçãéÉíÉåëåáî™=ÖÉåçã=ÖçÇ~=ÑçêëâåáåÖëêÉëìêëÉê=çÅÜ=çãÑ~íí~åÇÉ= ìíÄáäÇåáåÖK=aÉëëìíçã=Ä∏ê=ë~ãê™ÇëÑ∏êÑ~ê~åÇÉí=ãÉää~å=ÇÉ=ëîÉåëâ~= ÇÉäí~Ö~êå~= á= ÇÉí= áåíÉêå~íáçåÉää~= ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉíI= ëçã= é™Ö™ê= áåçã= Éå= ä™åÖ= ê~Ç= çäáâ~= çêÖ~åI= çêÖ~åáë~íáçåÉê= çÅÜ= ìåÇÉêJ çêÖ~åáë~íáçåÉêI=î~ê~=ÉÑÑÉâíáîíK= = =

VKOKR= póëëÉäë®ííåáåÖëãÉÇÉä= Ä∏ê= ~åî®åÇ~ë= íáää=

Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê

=

= e®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ= ãáäà∏Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê= ®ê= Éå= áåîÉëíÉêáåÖ= Ñ∏ê= Ñê~ãíáÇÉå= Ç®ê= îáåëíÉêå~= çÑí~êÉ= ®ê= ä™åÖëáâíáÖ~= ®å= âçêíëáâíáÖ~K= f= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ÇÉå= çãÑ~íí~åÇÉ= ~êÄÉíëä∏ëÜÉíÉå= Ü~ê= ÄÉíóÇ~åÇÉ= ~êÄÉíëã~êâå~ÇëãÉÇÉä=~îë~ííë=Ñ∏ê=ãáäà∏Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Ü®äë~åI= ë®êëâáäí= çãÄóÖÖå~ÇëÄáÇê~Ö= ãÉå= çÅâë™= ~åÇê~= ãáäà∏Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~êK= rê= Ü®äëçëóåéìåâí= ®ê= ÇÉíí~= ëóååÉêäáÖÉå= ~åÖÉä®Öå~=™íÖ®êÇÉê=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=Ä™ÇÉ=Ñ∏êÄ®ííê~ê=Ü®äë~å=ÖÉåçã= ãáäà∏™íÖ®êÇÉêå~= çÅÜ= ÖÉåçã= ~íí= ÇÉ= ãáåëâ~ê= ~êÄÉíëä∏ëÜÉíÉåë= çÜ®äëçÉÑÑÉâíÉêK= aÉ= éêçÖê~ã= ëçã= é™Ö™ê= áåçã= ëóëëÉäë®ííåáåÖëJ éçäáíáâÉå=ãÉÇ=ÇÉåå~=áåêáâíåáåÖ=Ä∏ê=ìíîáÇÖ~ë=çÅÜ=âçãéäÉííÉê~ëK= üíÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÄ®ííê~= áåçãÜìëãáäà∏å= çÅÜ= ãáåëâ~= ê~ÇçåJ Ö~ëÜ~äíÉêå~I= ìåÇÉêÜ™ää= çÅÜ= ìíÄóíÉ= ~î= î~ííÉåJ= çÅÜ= ~îäçééëJ äÉÇåáåÖ~ê=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ÄìääÉê=®ê=ë®êëâáäí=~åÖÉä®Öå~K=

f=ÇÉí=çãÑ~íí~åÇÉ=îáÇ~êÉìíÄáäÇåáåÖëéêçÖê~ã=ëçã=é™Ö™ê=çÅÜ= óííÉêäáÖ~êÉ=ëâ~ää=ìíîáÇÖ~ë=ãÉÇ=ëí∏Ç=~î=ëóëëÉäë®ííåáåÖëãÉÇÉä=Ä∏ê= çÅâë™=áåâäìÇÉê~ë=ìíÄáäÇåáåÖ=á=Ü®äëçêáëâÉê=âçééä~ÇÉ=íáää=ãáäà∏Ñê™Öçê= íKÉñK= áåçã= ÄóÖÖJ= çÅÜ= ëÉêîáÅÉÄê~åëÅÜÉêå~K= f= éêçÖê~ã= Ñ∏ê= ~êÄÉíëäáîëìíîÉÅâäáåÖ=â~å=ëóëëÉäë®ííåáåÖ=áåçã=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=çÅÜ= ÑêáîáääáÖ~= ãáäà∏~êÄÉíÉí= î~ê~= îáâíáÖ~= ÄáÇê~Ö= íáää= Ü®äëçJ= çÅÜ= ãáäà∏éêçÄäÉãÉåë=ãáåëâåáåÖK= = = = =

=

VKOKS= e®äëçâçåëÉâîÉåëÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=~î=ëí∏êêÉ=

éçäáíáëâ~=ÄÉëäìí=Ä∏ê=Ö∏ê~ë

=

= råÇÉê=VMJí~äÉí=Ü~ê=âê~î=é™=ãáäà∏âçåëÉâîÉåëÄÉëâêáîåáåÖ~ê=áåÑ∏êíë= Ñ∏ê= íáääëí™åÇëÄÉëäìí=ÉåäáÖí=çäáâ~=ä~ÖëíáÑíåáåÖ~êK=aÉëë~=Ü~ê=á=îáëë= ìíëíê®ÅâåáåÖ= ®îÉå= ÄÉ~âí~í= âçåëÉâîÉåëÉê= Ñ∏ê=ã®ååáëâçêë=Ü®äë~= ãÉå=íóåÖÇéìåâíÉå=Ü~ê=äÉÖ~í=é™=~åÇê~=ãáäà∏ÉÑÑÉâíÉêK=_ÉÜçîÉí=~î= Ü®äëçâçåëÉâîÉåëÄÉëâêáîåáåÖ~ê=~î=ëí∏êêÉ=éçäáíáëâ~=ÄÉëäìí=é™=ë™î®ä= å~íáçåÉää= ëçã= êÉÖáçå~ä= çÅÜ= äçâ~ä= åáî™=Ü~ê=íáÇáÖ~êÉ=Ñê~ãÑ∏êíë=á= ÑçäâÜ®äëçë~ãã~åÜ~åÖ= çÅÜ= Ñ∏êëí®êâë= ~î= âê~îÉå= é™= Éå= Ü™ääÄ~ê= Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖK=

aÉ=ÄÉê∏êÇ~=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖëçêÖ~åÉå=Ä∏ê=îáÇ~êÉJ ìíîÉÅâä~=ãÉíçÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÇ∏ã~=Ü®äëçÉÑÑÉâíÉêå~=áåçã=ãáäà∏J âçåëÉâîÉåëÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê= çÅÜ= ~åÇê~= êÉäÉî~åí~= ë~ãã~åÜ~åÖK= aÉíí~= ~êÄÉíÉ= â~å= ä®ãéäáÖÉå= ë~ãçêÇå~ë= ãÉÇ= ìíîÉÅâäáåÖ= ~î= Ü®äëçÉâçåçãáëâ~= ~å~äóëãçÇÉääÉê= ëçã= à®ãÑ∏ê= âçëíå~ÇÉêå~= Ñ∏ê= ™íÖ®êÇÉê=ëçã=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=çÜ®äë~=äáâëçã=âçëíå~ÇÉêå~= Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêä™í~=ë™Ç~å~=™íÖ®êÇÉê=çÅÜ=®îÉå=Üìê=ë™Ç~å~=™íÖ®êÇÉê= î®êÇÉê~ëK= = =

VKOKT= jáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí=Ä∏ê=ìíîÉÅâä~ë=

íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ãáäà∏J=çÅÜ= ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí

=

= cçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí= á= pîÉêáÖÉ= Ü~ê= Éå= ä™åÖ= íê~Çáíáçå= ~î= ë™î®ä= çÑÑÉåíäáÖ~=áåë~íëÉê=ëçã=ÑêáîáääáÖí=~êÄÉíÉI=íKÉñK=åóâíÉêÜÉíëê∏êÉäëÉåë= â~ãé= ãçí= ~äâçÜçäëâ~ÇçêI= çÅÜ= Ü~ê= çÑí~= î~êáí= Éå= ÇÉä= ~î= ~åå~í= Ñçäâê∏êÉäëÉ~êÄÉíÉ= áåçã= íKÉñK= âçåëìãÉåíJI= ÜóêÉëÖ®ëíJ= çÅÜ= áÇêçííëê∏êÉäëÉåK=råÇÉê=ëÉå~êÉ=ÇÉÅÉååáÉê=Ü~ê=ãáäà∏~êÄÉíÉí=Ääáîáí= çãÑ~íí~åÇÉI=ë™î®ä=áåçã=å®êáåÖëäáîÉí=ëçã=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå= çÅÜ=Ää~åÇ=ÑêáîáääáÖçêÖ~åáë~íáçåÉêK=^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉí=Ü~ê=î~êáí= ë®êëâáäí=ÄÉíóÇÉäëÉÑìääí=ìåÇÉê=VMJí~äÉí=çÅÜ=ìíîÉÅâä~íë=íáää=Éå=ëí~êâ= ê∏êÉäëÉ=á=pîÉêáÖÉK=m™=ã™åÖ~=çêíÉê=Ñáååë=Éíí=å®ê~=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å= ÑçäâÜ®äëçJ=çÅÜ=ãáäà∏~êÄÉíÉí=ëçã=îáë~í=ëáÖ=ãóÅâÉí=ÑêìâíÄ~êí=çÅÜ=á= ÖçÇ= ∏îÉêÉåëëí®ããÉäëÉ= ãÉÇ= ÖêìåÇí~åâ~êå~= á= ^ÖÉåÇ~= ONJ ÇçâìãÉåíÉå=ëçã=~åíçÖë=îáÇ=ckJâçåÑÉêÉåëÉå=çã=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ= ãáäà∏=á=oáç=ÇÉ=g~åÉáêç=NVVOK=

jÉÇÄçêÖ~êå~ë= ÉÖå~= áåë~íëÉê= â~å= é™= ã™åÖ~= ë®íí= ãáåëâ~= ÇÉ= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêå~K=aÉí=â~å=Ö®ää~=é™íêóÅâåáåÖëÖêìééÉê=

= Ñ∏ê=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=å∏Çî®åÇáÖ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=äçâ~äë~ãÜ®ääÉí=ãÉå= çÅâë™=ÖÉåçã=~íí=áåíÉ=ê∏â~=áåçãÜìëI=~íí=Åóâä~=ÉääÉê=™â~=âçääÉâíáîí= áëí®ääÉí=Ñ∏ê=éêáî~íÄáäI=~íí=~åî®åÇ~=Ü~åÇÇêáîå~=Öê®ëâäáéé~êÉ=áëí®ääÉí= Ñ∏ê=ãçíçêÖê®ëâäáéé~êÉI=~íí=áåíÉ=ëéêáÇ~=ÄÉâ®ãéåáåÖëãÉÇÉä=ÉääÉê= ÉäÇ~=á=íê®ÇÖ™êÇÉåI=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=ÄêáëíÑ®ääáÖ~=îÉÇé~ååçêI=~íí=áåíÉ= ™ëí~Çâçãã~= ëí∏ê~åÇÉ= ÄìääÉê= Ñ∏ê= Öê~åå~ê= ãKãK= p™Ç~å~= ÄÉíÉÉåÇÉÑ∏ê®åÇêáåÖ~ê=â~å=áÄä~åÇ=Ö™=ëå~ÄÄí=çÅÜ=é™ëâóåÇ~ë=~î= âìåëâ~éÉê= çÅÜ= áåÑçêã~íáçåëáåë~íëÉêK= aÉí= ®ê= î®äâ®åí= ~íí= ÇÉí= ~ääã®åå~= ãáäà∏ÄÉíÉÉåÇÉí= é™í~ÖäáÖí= Ñ∏êÄ®ííê~íë= ìåÇÉê= ëÉå~êÉ= ÇÉÅÉååáÉêI= ~íí= íçÄ~âëê∏âåáåÖ= á= çÑÑÉåíäáÖ~= äçâ~äÉê= ãáåëâ~ÇÉ= âê~ÑíáÖí=ÖÉåçã=çéáåáçåëÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=~íí=ã~íî~åçê=â~å=é™îÉêâ~ë= ~î=áåÑçêã~íáçå=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Äê~åëÅÜ™íÖ®êÇÉêK=

=aÉí=äçâ~ä~=ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí=ÄÉëí™ê=íáää=ëíçê=ÇÉä=~î=áåÑçêã~íáçå= çÅÜ= ÇÉ= äçâ~ä~= áåÑçêã~í∏êÉêå~= Ü~ê= ã™åÖ~= ÄìÇëâ~é= ~íí= ëéêáÇ~K= bÑíÉêëçã=ÇÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêå~=™íÉêÑáååë=áåçã=Éå=ê~Ç= çäáâ~=ëÉâíçêÉê=®ê=ÇÉí=∏åëâî®êí=ãÉÇ=Éå=å~íáçåÉää=ë~ãäáåÖëéìåâí= ìí∏îÉê=ëÉâíçêë~êÄÉíÉíK=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí=Ä∏ê=Ç®êÑ∏ê=áåê®íí~=Éíí= Ñ~ëí= ãáäà∏Ü®äëçéêçÖê~ã= íáää= ëí∏Ç= Ñ∏ê= ãáäà∏Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~= á= ÑçäâÜ®äëç~êÄÉíÉí= é™= çäáâ~= åáî™Éê= çÅÜ= Ü~= ë®êëâáäí= ~åëî~ê= Ñ∏ê= ë~ãçêÇåáåÖ=~î=áåÑçêã~íáçåëáåë~íëÉê=á=ãáäà∏Ü®äëçÑê™ÖçêK=aÉí=Ä∏ê= çÅâë™= ìíîÉÅâä~= çÅÜ= ìíî®êÇÉê~= ãÉíçÇÉê= Ñ∏ê= Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉI= Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ÄÉíÉÉåÇÉÑ∏ê®åÇêáåÖ~êK= = =

VKOKU= qáääëóåëJ=çÅÜ=âìåëâ~éëçêÖ~åáë~íáçåÉå=Ä∏ê=

î~ê~=éäìê~äáëíáëâ

=

= e®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏Ñ~âíçêÉê=Ñáååë=áåçã=Éíí=ÑäÉêí~ä=çäáâ~=ëÉâíçêÉê= çÅÜ=Ü~åÇÜ~ë=~î=çäáâ~=ÇÉé~êíÉãÉåí=çÅÜ=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=bÑíÉêëçã= Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~=çÑí~=®ê=áåíÉÖêÉê~ÇÉ=ãÉÇ=~åå~å=âìåëâ~é=áåçã= î~êàÉ=ëÉâíçêI=ë®êëâáäí=ë™Ç~å=ëçã=Ö®ääÉê=~íí=ÉäáãáåÉê~=êáëâÉêå~I=®ê= ÇÉí=~åÖÉä®ÖÉí=~íí=î~êàÉ=ÄÉê∏êÇ=ÅÉåíê~ä=íáääëóåëãóåÇáÖÜÉí=çÅâë™= Ñçêíë®ííåáåÖëîáë=Ü~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=Ü®äëçêáëâÉêå~=áåçã=ëáå~=êÉëéÉâíáîÉ= çãê™ÇÉåK= pçÅá~äëíóêÉäëÉå= çÅÜ= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= Ü~ê= ÇÉí= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=íáääëóåÉå=~î=Ü®äë~=êÉëéÉâíáîÉ=ÇÉå=óííêÉ= ãáäà∏åK=

aÉí= Ä∏ê= Ñáåå~ë= Éíí= çãÑ~íí~åÇÉ= ÑçêãÉääí= çÅÜ= áåÑçêãÉääí= ë~ãê™ÇëÑ∏êÑ~ê~åÇÉ=ãÉää~å=ÇÉ=ÇÉé~êíÉãÉåí=çÅÜ=ãóåÇáÖÜÉíÉê=ëçã= ÄÉê∏êë=~î=ãáäà∏J=çÅÜ=ÑçäâÜ®äëçÑê™ÖçêK=aÉí=®ê=~åÖÉä®ÖÉí=~íí=ãáäà∏J Ü®äëçÑê™Öçêå~= ÄÉÜ~åÇä~ë= ~î= ÇÉå= ëí~íëê™ÇëÖêìéé= Ñ∏ê= ÑçäâÜ®äëçJ Ñê™Öçê=ëçã=áåê®íí~íëI=~î=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êëÖêìééÉå=îáÇ=cçäâÜ®äëçJ

= áåëíáíìíÉíI= áåçã= qçñáâçäçÖáëâ~= ê™ÇÉí= ãÉÇ= ëÉâêÉí~êá~í= é™= hÉãáâ~äáÉáåëéÉâíáçåÉå=çÅÜ=~åÇê~=ÖêìééÉêáåÖ~êK=aÉ=ãóåÇáÖÜÉíÉê= çÅÜ= ~åÇê~= ëçã= ÇÉäí~Öáí= á= ìí~êÄÉí~åÇÉí= ~î= ÇÉíí~= å~íáçåÉää~= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ä∏ê=∏îÉêî®Ö~=ë®êëâáäÇ~=ë~ãê™ÇëÑçêãÉê=Ñ∏ê=~íí= Ñ∏äà~=ÇÉå=ë~ãä~ÇÉ=ìíîÉÅâäáåÖÉå=áåçã=ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉíK=

hçããìåÉêå~=Ü~ê=~î=íê~Çáíáçå=Ü~Ñí=ÇÉå=îáâíáÖ~ëíÉ=êçääÉå=Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÜáåÇê~= ãáäà∏êÉä~íÉê~Ç= çÜ®äë~K= aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= âçãJ ãìåÉåë= ~êÄÉíÉ= ëâÉê= á= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉää~å= çäáâ~= áåëí~åëÉê= áåçã= âçããìåÉå=ë™î®ä=ëçã=ãÉää~å=âçããìåÉå=çÅÜ=ÄÉê∏êÇ~=ÇÉä~ê=~î= ~åÇê~=çÑÑÉåíäáÖ~=çÅÜ=éêáî~í~=~âí∏êÉêK=k®êáåÖëäáîÉí=Ä∏ê=Ñ™=ÉåíóÇáÖ~= çÅÜ=ë~ãëí®ããáÖ~=ÄÉëâÉÇ=Ñê™å=ÄÉê∏êÇ~=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=

^ääã®åÜÉíÉåë= ÄÉÜçî= ~î= íáääÑ∏êäáíäáÖ= áåÑçêã~íáçå= á= ãáäà∏Ü®äëçÑê™Öçê=íáääÖçÇçëÉë=ÄäK~K=ÖÉåçã=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇëJ å®ãåÇÉêI= Ü®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇÉåI= éêáã®êî™êÇÉå= ë~ãí= ä~åÇëJ íáåÖÉåë=óêâÉëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=ÉåÜÉíÉêK=aÉëë~=ãÉÇáÅáåëâ~= ÉåÜÉíÉê=Ä∏ê=ÉãÉääÉêíáÇ=ÄóÖÖ~ë=ìí=ë™=~íí=ÇÉ=Ääáê=íáääÖ®åÖäáÖ~=Ñ∏ê= ãÉÇÄçêÖ~êå~= á= ~ää~= ä~åÇëíáåÖI= ~åíáåÖÉå= ÖÉåçã= ~îí~ä= ãÉÇ= Éå= êÉÖáçå~ä=ÉåÜÉí=ÉääÉê=ÖÉåçã=åó~=ÉåÜÉíÉêK=aÉí=®ê=çÅâë™=îáâíáÖí=~íí= ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇÉíë=ÉÑÑÉâíáîáíÉí=ÄÉî~ê~ë=íêçíë=Éâçåçãáëâ~= ëî™êáÖÜÉíÉê=áåçã=âçããìåÉêI=ä~åÇëíáåÖ=çÅÜ=ä®åëëíóêÉäëÉêK= = =

VKOKV= cçêëâåáåÖÉå=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖÉå=Ä∏ê=

Ñ∏êëí®êâ~ë

=

= aÉå=ÑçêëâåáåÖëJ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖëîÉêâë~ãÜÉí=ëçã=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=~íí= ãáåëâ~=ÇÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêå~=çãÑ~íí~ê=ë™î®ä=íÉâåáëâ= ëçã= ãÉÇáÅáåëâI= ÉâçåçãáëâI= å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖI= àìêáÇáëâI= ë~ãJ Ü®ääëJ= çÅÜ= ÄÉíÉÉåÇÉîÉíÉåëâ~éäáÖ= âìåëâ~éK= lÑí~= ë~ãã~åÑ~ääÉê= cçrJÄÉÜçîÉí= ãÉÇ= âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖ= Ñ∏ê= ~åÇê~= ãáäà∏J= êÉëéÉâíáîÉ=Ü®äëçÑê™ÖçêK=f=ÇÉíí~=~îëåáíí=ÄÉÜ~åÇä~ë=Ç®êÑ∏ê=Ñê®ãëí= ÇÉå=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=ÑçêëâåáåÖÉå=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖÉåK=

pîÉêáÖÉ=Ü~ê=Éíí=å~íáçåÉääí=ÑçêëâåáåÖëJ=çÅÜ=ìíêÉÇåáåÖëáåëíáíìí= Ñ∏ê=ãáäà∏ãÉÇáÅáåI=fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=jáäà∏ãÉÇáÅáåI=ãÉÇ=ÄÉÖê®åë~ÇÉI= Ñ~ëí~=~åëä~Ö=ë~ãí=ëã™=óêâÉëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=áåëíáíìíáçåÉê= îáÇ=ìåáîÉêëáíÉíÉåK=jÉÇÉä=Ñ∏ê=êÉäÉî~åí=ãÉÇáÅáåëâ=ÖêìåÇÑçêëâåáåÖ= çÅÜ=íçñáâçäçÖá=Ñáååë=áåçã=å™Öê~=ÑçêëâåáåÖëê™Ç=çÅÜ=Ñ∏ê=áåÇìëíêáÉää= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ=~î=ãáäà∏~êÄÉíÉí=áåçã=Éå=ãáäà∏ëíê~íÉÖáëâ=ÑçêëâåáåÖëJ ëíáÑíÉäëÉK=sáëë~=ãÉÇÉä=Ñ∏ê=cçrJáåë~íëÉê=Ñáååë=çÅâë™=îáÇ=å™Öê~=~î= ÇÉ= ÅÉåíê~ä~= ãóåÇáÖÜÉíÉêå~K= g®ãÑ∏êí= ãÉÇ= íKÉñK= ~êÄÉíëÜ®äëçJ ÑçêëâåáåÖÉå= ®ê= êÉëìêëÉêå~= Ñ∏ê= ÇÉå= íáää®ãé~ÇÉ= ãáäà∏Ü®äëçJ

= ÑçêëâåáåÖÉå= ÉãÉääÉêíáÇ= ãóÅâÉí= ÄÉÖê®åë~ÇÉI= äáâëçã= Ñ∏ê= ìíîÉÅâäáåÖë~êÄÉíÉK=

pîÉêáÖÉë= áåíÉêå~íáçå~äáëÉêáåÖ= çÅÜ= åó~= ãáäà∏Ü®äëçéêçÄäÉã= âê®îÉê=åó=âìåëâ~é=ÖÉåçã=Ñ∏êëí®êâí~=ÑçêëâåáåÖëêÉëìêëÉê=íKÉñK=å®ê= ÇÉí=Ö®ääÉê=ÇÉ=ëî™êåÉÇÄêóíÄ~ê~=ÖáÑíÉêå~ë=ÉÑÑÉâíÉê=é™=ÜçêãçåJ=çÅÜ= áããìåëóëíÉãI= ë~ãã~åî®ÖåáåÖÉå= ~î= çäáâ~= ãáäà∏J= çÅÜ= äáîëJ ëíáäëÑ~âíçêÉê= ãÉÇ= ëçÅá~ä~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI= ìíîÉÅâäáåÖ= ~î= Ü®äëçJ âçåëÉâîÉåëÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê= çÅÜ= Ü®äëçÉâçåçãáëâ~= ~å~äóëÉêK= ríîÉÅâäáåÖë~êÄÉíÉ= ÄÉÜ∏îÉê= ÖÉåçãÑ∏ê~ë= âêáåÖ= ÉÑÑÉâíáîI= Ü®äëçJ êÉä~íÉê~Ç=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖI=êáëâà®ãÑ∏êÉäëÉêI=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=ëíê~íÉJ ÖáÉêI=Ü®äëçÑê®ãà~åÇÉ=áåë~íëÉê=áåçã=^ÖÉåÇ~=ONJ~êÄÉíÉí=ãKãK=

aÉí=®ê=ë®êëâáäí=~åÖÉä®ÖÉí=~íí=ÇÉí=å~íáçåÉää~=fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=jáäà∏J ãÉÇáÅáå= Ñ∏êëí®êâë= ë™= ~íí= ÇÉå= íáää®ãé~ÇÉ= ÑçêëâåáåÖÉå= çÅÜ= êáëâî®êÇÉêáåÖë~êÄÉíÉí=â~å=ìíîáÇÖ~ëK=aÉí=®ê=çÅâë™=îáâíáÖí=~íí=ÇÉ= ãóåÇáÖÜÉíÉê=ëçã=∏îÉêî~â~ê=çäáâ~=ÇÉä~ê=~î=ãáäà∏å=Ü~ê=ÉÖå~=ãÉÇÉä= Ñ∏ê= ~íí= Ñáå~åëáÉê~= âìåëâ~éëë~ãã~åëí®ääåáåÖ~ê= çÅÜ= ÄÉëí®ää~= ìíêÉÇåáåÖ~ê= ~î= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Ü®äëç~ëéÉâíÉêå~I= íKÉñK= Üçë= ÇÉí= å~íáçåÉää~=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=áåëíáíìíÉíK=

cáå~åëáÉêáåÖ=çÅÜ=éêáçêáíÉêáåÖ=~î=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖëJ îÉêâë~ãÜÉí=âêáåÖ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää= ~åÇê~= Éâçåçãáëâ~= ™í~Ö~åÇÉå= ®ê= Éå= éçäáíáëâ= Ñê™Ö~K= aÉí= ëóåÉë= ÉãÉääÉêíáÇ=êáãäáÖí=~íí=ÇÉ=ëçã=éêçÇìÅÉê~ê=éçíÉåíáÉää~=Ü®äëçêáëâÉê= ÄáÇê~ê=ãÉÇ=Éâçåçãáëâ~=ãÉÇÉä=á=íáääê®ÅâäáÖ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=Ñ∏ê=~íí= âìåå~= íáääÖçÇçëÉ= êÉëìêëÄÉÜçîÉí= Ñ∏ê= Éå= ~ÇÉâî~í= âìåëâ~éëJ ìééÄóÖÖå~ÇK= bå= å®êäáÖÖ~åÇÉ= ã∏àäáÖÜÉí= ®ê= çÅâë™= ~íí= ìí∏â~= ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉää~å=~êÄÉíëãÉÇáÅáåëâ~=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=cçrJ áåëíáíìíáçåÉêI= äáâëçã= ∏â~Ç= ë~ãÑáå~åëáÉêáåÖ= ãÉÇ= ~êÄÉíëãáäà∏J ÑçêëâåáåÖÉåK=

fåçã= ãáäà∏Ü®äëççãê™ÇÉí= ìíÄáäÇ~ë= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëJ áåëéÉâí∏êÉêI=óêâÉëJ=çÅÜ=ãáäà∏ãÉÇáÅáåëâ~=éÉêëçå~äÖêìééÉê=ë~ãí= íçñáâçäçÖÉêK=e®äëç~ëéÉâíÉêå~=ÄÉ~âí~ë=á=ã™åÖ~=ãáäà∏ìíÄáäÇåáåÖ~ê= é™= çäáâ~= åáî™Éê= çÅÜ= ãáäà∏Ü®äëçìíÄáäÇåáåÖ= áåÖ™ê= çÅâë™= á= ìíÄáäÇåáåÖÉå= Ñ∏ê= Ü®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇëéÉêëçå~äK= lãê™ÇÉå= Ç®ê= ìíÄáäÇåáåÖÉå= ë®êëâáäí= ÄÉÜ∏îÉê= Ñ∏êëí®êâ~ë= Ö®ääÉê= íÉâåáëâ~= çÅÜ= Éâçåçãáëâ~=çãê™ÇÉå=ë~ãí=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääëéä~åÉêáåÖK= = = = = =

=

VKOKNM=e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=Ä∏ê=Ñ∏äà~ë=ìéé=çÅÜ=

ÇÉå=Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ=ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå= Ä∏ê=Ñ∏êëí®êâ~ë

=

= jáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉí= ÄÉÇêáîë= áåçã= Éíí= ÑäÉêí~ä= çäáâ~= éêáî~í~= çÅÜ= çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêÉêI=ëçã=î~ê=çÅÜ=Éå=Ä∏ê=ÄÉî~â~=~íí=Ü®äë~å=ëâóÇÇ~ë= é™= âçêí= çÅÜ= ä™åÖ= ëáâí= ÖÉåçã= çäáâ~= ìééÑ∏äàåáåÖëéêçÖê~ã= çÅÜ= ™íÖ®êÇÉê=áåçã=ëÉâíçêåK=bíí=ë™Ç~åí=Ñ∏êÄ®ííêáåÖë~êÄÉíÉ=Ä∏ê=ëí®åÇáÖí= é™Ö™K= m™= ãçíëî~ê~åÇÉ= ë®íí= Ñáååë= ÄÉÜçî= ~î= Éå= âçåíáåìÉêäáÖ= ìééÑ∏äàåáåÖ= ~î= êÉëìäí~íÉå= ~î= ÇÉí= å~íáçåÉää~= çÅÜ= êÉÖáçå~ä~= ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉíK=

jáäà∏∏îÉêî~âåáåÖ=Ü~ê=é™Ö™íí=á=ÄÉÖê®åë~Ç=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ãÉå= Ü~ê=ÉåÇ~ëí=íáää=ãáåÇêÉ=ÇÉä=î~êáí=Ü®äëçêÉä~íÉê~Ç=çÅÜ=áåíÉ=ÜÉääÉê= áåêáâí~Ç=é™=~íí=ë®êëâáäí=ëíìÇÉê~=ìééí~ÖÉí=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉê=íêçíë=~íí= ÇÉíí~= ®ê= ~îÖ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉÇ∏ã~= Ü®äëçé™îÉêâ~åK= aÉí= ®ê= á= ã™åÖ~= Ñ~ää= å∏Çî®åÇáÖí= ãÉÇ= áåÇáîáÇêÉä~íÉê~ÇÉ= ã®íåáåÖ~ê= çÅÜ= êáâí~ÇÉ= ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~= ëíìÇáÉê= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= Ö∏ê~= âçêêÉâí~= ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=~î=ë~ãÄ~åÇÉí=ãÉää~å=Ü®äëçìíÑ~ää=çÅÜ=ÉñéçåÉêáåÖ= äáâëçã=~î=ÇÉå=Ñ~âíáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=ãáäà∏ëáíì~íáçåÉåK=

aÉå= ÑçäâÜ®äëçê~ééçêíÉêáåÖ= ëçã= ÖÉåçãÑ∏êë= ~î= béáÇÉãáçäçÖáëâí=ÅÉåíêìã=Ebé`F=îáÇ=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=á=ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ=ÄÉê∏êÇ~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=Ä∏ê=ÄóÖÖ~ë=ìí=~îëÉÉåÇÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~Ç= Ü®äëçìíîÉÅâäáåÖK=bå=ë™Ç~å=~å~äóë=çÅÜ=ê~ééçêíÉêáåÖ=Ñ∏êìíë®ííÉê= å®ê~=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ÇÉã=ëçã=ÖÉåçãÑ∏ê=ãáäà∏ã®íåáåÖ~ê=Ñê™å= çäáâ~=â®ääçê=çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉã=ëçã=ìíÑ∏ê=ÉéáÇÉãáçäçÖáëâ~=ëíìÇáÉêK=

i®åëëíóêÉäëÉêå~=Ü~ê=Éå=îáâíáÖ=êçää=á=~íí=Ñ∏ê~=ìí=çÅÜ=Ñ∏äà~=ìéé= å~íáçåÉää~=ã™äI=~íí=çêÖ~åáëÉê~=çÅÜ=ÄÉî~â~=ÇÉå=Ü®äëçêÉä~íÉê~ÇÉ= ãáäà∏∏îÉêî~âåáåÖÉå= çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= ãÉÇîÉêâ~= íáää= êÉÖáçå~ä~= çÅÜ= å~íáçåÉää~=Ç~í~ë~ãã~åëí®ääåáåÖ~êK=i®åëëíóêÉäëÉêå~=Ä∏ê=áåê®íí~=Éå= ä®åëÉñéÉêíÑìåâíáçå=Ñ∏ê=Ü®äëçëâóÇÇK=

aÉíí~=å~íáçåÉää~=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ü~ê=Ñ∏ê=Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉå=í~Öáí= Éíí= ë~ãä~í= ÖêÉéé= ∏îÉê= ÑäÉêí~äÉí= ~î= ÇÉ= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉêå~= á= pîÉêáÖÉK= aÉí= ®ê= ~åÖÉä®ÖÉí= ~íí= éêçÖê~ããÉí= ìíî®êÇÉê~ë=ãÉÇ=~îëÉÉåÇÉ=é™=êáâíäáåàÉêI=ã™ä=çÅÜ=™íÖ®êÇëáåêáâíJ åáåÖ~ê=ÉÑíÉê=Å~=ÑÉã=™ê=çÅÜ=âçãéäÉííÉê~ë=ãÉÇ=åó~=âìåëâ~éÉê=çÅÜ= îìåå~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= ~î= ãáäà∏Ü®äëç~êÄÉíÉíK= a™= Ä∏ê= çÅâë™= ë~ãîÉêâ~å= ãÉää~å= äáîëîáääâçêI= ãáäà∏êáëâÉê= çÅÜ= äÉîå~Çëî~åçê= ~å~äóëÉê~ë= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= Éíí= ãÉê= áåíÉÖêÉê~í= éÉêëéÉâíáî= é™= ãáäà∏Ñ~âíçêÉêå~ë=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=∏îêáÖ~=ÄÉëí®ãåáåÖëÑ~âíçêÉê=Ñ∏ê= ÑçäâÜ®äë~åK==

=

VKP== jáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=Ó=ã™ä=

çÅÜ=™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê

=

= f=ÇÉíí~=~îëåáíí=~î=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=ë~ãã~åÑ~íí~ë=âçêíÑ~íí~í= Ç~ÖÉåë=ëáíì~íáçå=á=pîÉêáÖÉ=Ñ∏ê=çäáâ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê= çÅÜ= ÇÉ= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= Ü®äëçã™äI= ãáäà∏âî~äáíÉíëã™ä= çÅÜ= ÇÉå= áåêáâíåáåÖ=é™=™íÖ®êÇÉêå~=ëçã=ÄÉÜ∏îëK= = =

VKPKN= ríçãÜìëäìÑí

=

= = £îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü®äëçã™ä= =

= iìÑíâî~äáíÉíÉå=ëâ~=Ñ∏êÄ®ííê~ë=ë™=~íí=êáëâÉêå~=Ñ∏ê=ã®ååáëâçêë=

Ü®äë~= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= ìíëä®éé= Ñê™å= íê~ÑáâI= áåÇìëíêáI= âê~ÑíJ= çÅÜ= î®êãÉ~åä®ÖÖåáåÖ~ê=ÉääÉê=~åå~å=îÉêâë~ãÜÉí=ìåÇ~åê∏àëK= = = = m~êíáâä~êI=âî®îÉÇáçñáÇ=çÅÜ=çòçå=®ê=ÇÉ=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=áÇ~Ö= áååÉÄ®ê= ÇÉ= ëí∏êëí~= êáëâÉêå~= Ñ∏ê= é™îÉêâ~å= é™= äìÑíî®Ö~êå~K= hî®îÉÇáçñáÇÜ~äíÉêå~=®ê=Ü∏Öëí=á=í®íçêíÉêI=Ç®ê=ÇÉå=ÇçãáåÉê~åÇÉ= â®ää~å= ®ê= Ö~íìíê~ÑáâÉåK= lòçåÜ~äíÉêå~= ®ê= Ç®êÉãçí= çÑí~ëí= Ü∏Öëí= ìí~åÑ∏ê= í®íçêíÉêå~I= ÉÑíÉêëçã= ÇÉ= ÄáäÇ~ë= á= ëíçêëâ~äáÖ~= éêçÅÉëëÉê= ÖÉåçã=ÑçíçâÉãáëâ~=êÉ~âíáçåÉê=ãÉää~å=âî®îÉçñáÇÉê=çÅÜ=âçäî®íÉåK= aÉ= Ü∏Öëí~= Ü~äíÉêå~= ~î= çòçå= ìééíê®ÇÉê= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= áåíê~åëéçêí=~î=Ñ∏êçêÉå~ÇÉ=äìÑíã~ëëçê=Ñê™å=âçåíáåÉåíÉåK=

aÉëë~= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= â~å= ÖÉ= ìééÜçî= íáää= Ñ∏êë®ãêáåÖ= ~î= íáääëí™åÇÉí=Üçë=éÉêëçåÉê=ãÉÇ=~ëíã~=çÅÜ=~åÇê~=äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~êI= ∏â~Ç= ÑêÉâîÉåë= ~î= åÉÇêÉ= äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê= Üçë= Ä~êå= çÅÜ= é™îÉêâ~å= é™= äìåÖÑìåâíáçåÉåK= bíí= ë~ãÄ~åÇ= Ü~ê=çÅâë™=é™îáë~íë= ãÉÇ=∏â~í=áåí~Ö=é™=ëàìâÜìë=ë~ãí=∏â~Ç=Ç∏ÇäáÖÜÉí=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖëÉéáëçÇÉêK= iìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êå~= á= pîÉêáÖÉ= Ü~ê= ÄÉê®âå~íë=Ñ∏êçêë~â~=å™Öê~=ÜìåÇê~=Ñ~ää=~î=áåä®ÖÖåáåÖ~ê=é™=ëàìâÜìë= Ñ∏ê=äìÑíî®ÖëëàìâÇçã~ê=î~êàÉ=™ê=çÅÜ=ÄÉíóÇäáÖí=ÑäÉê=Ñ~ää=ãÉÇ=äáåÇJ êáÖ~êÉ=ÉÑÑÉâíÉêK=

iìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=ãÉÇÑ∏ê=çÅâë™=Éå=Ñ∏êÜ∏àÇ=êáëâ=Ñ∏ê=Å~åÅÉêK=aÉ= ëí∏êëí~= â®ääçêå~= íáää= ìíëä®éé= ~î= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ®ãåÉå= ®ê= ÇáÉëÉäíê~ÑáâÉå= EáåâäìëáîÉ= ~êÄÉíëã~ëâáåÉêF= çÅÜ= ëã™ëâ~äáÖ= îÉÇÑ∏êÄê®ååáåÖK=sÉÇÑ∏êÄê®ååáåÖÉåë=ÄáÇê~Ö=®ê=î®ëÉåíäáÖí=®îÉå=á= í®íçêíÉêK=aÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=çêë~âÉêå~=®ê=çÑ∏êÄê®åí=çêÖ~åáëâí=ã~íÉêá~ä=

= EáååÉÜ™ää~åÇÉ=éçäóÅóâäáëâ~=~êçã~íáëâ~=âçäî®íÉåI=m^eF=çÅÜ=îáëë~= ä®íí~= âçäî®íÉÑ∏êÉåáåÖ~ê= Eë®êëâáäí= ÉíÉåI= ÄÉåëÉå= çÅÜ= Äìí~ÇáÉåFK= iìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~êå~= ÄÉê®âå~ë= ãÉÇÑ∏ê~= NMMÓ= NMMM= Å~åÅÉêÑ~ää= ™êäáÖÉå=á=pîÉêáÖÉ=î~ê~î=å®êã~êÉ=NMM=äìåÖÅ~åÅÉêÑ~ääK= = = j™ä=Ñ∏ê=ãáäà∏âî~äáíÉí= =

=

Ó= iìÑíÑ∏êçêÉåáåÖëëáíì~íáçåÉå=ëâ~=áåíÉ=Ñ∏êë®ãê~ë=Ñê™å=Ç~ÖÉåë=

åáî™K= Ó= sáÇ= ™ê= OMMR= ëâ~= Ü~äíÉêå~= ~î= âî®îÉÇáçñáÇ= ìåÇÉêëâêáÇ~=

NMM=”ÖLãP=ëçã=íáããÉÇÉäî®êÇÉK= Ó= pçã= ä™åÖëáâíáÖí= ã™ä= ëâ~= Ü~äíÉêå~= ~î= çòçå= ìåÇÉêëâêáÇ~=

UM=”ÖLãP=ëçã=íáããÉÇÉäî®êÇÉK= Ó= sáÇ= ™ê= OMNM= ëâ~= Ü~äíÉêå~= ~î= ÉíÉåI= ÄÉåëÉå= çÅÜ=

ÄÉåëE~FéóêÉå=ìåÇÉêëâêáÇ~=NX=NX=êÉëé=MIMMMN=”ÖLãP=ëçã= ä™åÖíáÇëãÉÇÉäî®êÇÉK= = = = oáâëÇ~ÖÉå=~åÖ~î=NVVN=îáëë~=íáÇë~åÖáîå~=ã™ä=Ñ∏ê=ãáåëâåáåÖ=~î= ìíëä®ééÉå= Ñê™å= âî®îÉçñáÇÉêI= ÑäóâíáÖ~= çêÖ~åáëâ~= ®ãåÉå= çÅÜ= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉåK=aÉå=ìíí~ä~ÇÉ=®îÉå=~íí=Ü~äíÉêå~=~î= âçäçñáÇI=âî®îÉÇáçñáÇI=ëî~îÉäÇáçñáÇI=ëçí=çÅÜ=é~êíáâä~ê=™ê=OMMM=ëâ~= ìåÇÉêëâêáÇ~=ÇÉ=êáâíî®êÇÉå=ëçã=ìí~êÄÉí~íë=~î=k~íìêî™êÇëîÉêâÉíK= rê= Ü®äëçëóåéìåâí= ®ê= ÇÉí= åì= ãçíáîÉê~í= ãÉÇ= ëíê®åÖ~êÉ= ãáäà∏âî~äáíÉíëã™ä= Ñ∏ê= âî®îÉÇáçñáÇ= çÅÜ= é~êíáâä~ê= ÉÑíÉêëçã= åó~= ëíìÇáÉê=îáë~í=ÉÑÑÉâíÉê=îáÇ=ä®ÖêÉ=Ü~äíÉêI=çÅÜ=åó~=ã™ä=Ä∏ê=áåÑ∏ê~ë=Ñ∏ê= çòçå=çÅÜ=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉåK=c∏ê=é~êíáâä~ê=Ä∏ê=Éíí=åóíí= âêáíÉêá~ìåÇÉêä~Ö=ëå~ê~ëí=ìí~êÄÉí~ëK==

fåëíáíìíÉí=Ñ∏ê=ãáäà∏ãÉÇáÅáå=Ü~ê=ÇçâìãÉåíÉê~í=Ü®äëçÄ~ëÉê~ÇÉ= êáâíî®êÇÉåI= ÉääÉê= ëKâK= ä™Öêáëâåáî™ÉêK= aÉí= âçããÉê= ~íí= âê®î~ë= ãóÅâÉí=ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ=™íÖ®êÇÉêI=áåíÉ=ãáåëí=áåíÉêå~íáçåÉääíI=Ñ∏ê=~íí= ìééå™=ãáäà∏âî~äáíÉíëã™äÉí=Ñ∏ê=çòçå=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=~åÖÉë=áåíÉ=å™Öçí= ™êí~äK= c∏ê= ÇÉ= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ®ãåÉå~= ÉíÉåI= ÄÉåëÉå= çÅÜ= ÄÉåëE~FéóêÉå=®ê=ä™Öêáëâåáî™å=ë~íí=îáÇ=ÇÉå=Ü~äí=ëçã=íÉçêÉíáëâí=ÖÉê= ìééÜçî=íáää=Éå=äáîëíáÇë=Å~åÅÉêêáëâ=é™=N=é™=NMM=MMM=ã®ååáëâçê= ìí∏îÉê=Ä~âÖêìåÇëåáî™åK= = = = =

= üíÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ= = qêçíë= ~íí= ãóÅâÉí= Ü~ê= Öàçêíë= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ìíëä®ééÉå= ~î= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=ë™=®ê=Ü~äíÉêå~=~î=âî®îÉÇáçñáÇI=çòçåI=é~êíáâä~ê= çÅÜ=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ë™=Ü∏Ö~=~íí=ä®åÖêÉ= Ö™ÉåÇÉ=™íÖ®êÇÉê=ÄÉÜ∏îëK=bÑíÉêëçã=âî®îÉÇáçñáÇÜ~äíÉêå~=á=í®íçêíÉê= íáää= ~ääê~= ëí∏êëí~= ÇÉäÉå= Ü®êê∏ê= Ñê™å= íê~ÑáâÉåI= ë™= ã™ëíÉ= ™íÖ®êÇÉê= ë®íí~ë= áå= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= Äáä~îÖ~ëÉêå~K= aÉ= ëí∏êëí~= â®ääçêå~= íáää= é~êíáâä~ê=çÅÜ=Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ=®ãåÉå=®ê=ëã™ëâ~äáÖ=îÉÇÑ∏êJ Äê®ååáåÖ=çÅÜ=ÇáÉëÉäíê~ÑáâÉå=EáåâäìëáîÉ=~êÄÉíëã~ëâáåÉêFK=lòçåJ Ü~äíÉêå~= Ç®êÉãçí= ã™ëíÉ= ™íÖ®êÇ~ë= ÖÉåçã= ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ= ãáåëâåáåÖ~ê=~î=ìíëä®ééÉå=~î=âî®îÉçñáÇÉê=çÅÜ=âçäî®íÉå=á=ÜÉä~= bìêçé~K=

j™åÖ~= ™íÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëç~åé~ëëåáåÖ= ~î= âçããìåáâ~íáçåÉê=çÅÜ=íê~åëéçêíÉê=Ü~ê=ÖÉåçãÑ∏êíëK=vííÉêäáÖ~êÉ= ™íÖ®êÇÉê=Ü™ääÉê=é™=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~ëI=Ü~ê=Ñ∏êÉëä~Öáíë=ÉääÉê=ÇáëâìíÉê~ë= ~î= çäáâ~= âçããáíí¨Éê= çÅÜ= ÉñéÉêíçêÖ~åK= rê= Ü®äëçëóåéìåâí= ®ê= Ñ∏äà~åÇÉ= ™íÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ~ê= ~åÖÉä®Öå~= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉÖê®åë~= äìÑíJ Ñ∏êçêÉåáåÖ~êå~=®îÉå=çã=ÇÉ=áåíÉ=Ö~ê~åíÉê~ê=~íí=Ü®äëçã™äÉå=ÜÉäí= â~å=ìééå™ëW= = Ó= pîÉêáÖÉ= Ä∏ê= áåçã= br= çÅÜ= ÇÉí= áåíÉêå~íáçåÉää~= äìÑíJ

âçåîÉåíáçåë~êÄÉíÉí= ~êÄÉí~= Ñ∏ê= ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ= ìíëä®ééëJ ãáåëâåáåÖ~ê=~î=âî®îÉçñáÇÉê=çÅÜ=ÑäóâíáÖ~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉåK= Ó= qáääîÉêâ~êÉI=~åî®åÇ~êÉ=çÅÜ=ÄÉê∏êÇ~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=Ä∏ê=îáÇí~=

™íÖ®êÇÉê= ëçã= ãáåëâ~ê= ìíëä®ééÉå= ~î= Å~åÅÉêÑê~ãâ~ää~åÇÉ= ®ãåÉå= Ñê™å= ÇáÉëÉäÑçêÇçå= áåâäìëáîÉ= ~êÄÉíëã~ëâáåÉêI= îÉÇÉäÇåáåÖ=çÅÜ=çäáâ~=ëã™ãçíçêÉêK= Ó= fåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= ëáíí= ëÉâíçê~åëî~ê= Ä∏ê= íê~ÑáâîÉêâÉå= çÅÜ=

âçããìåÉêå~=ÖÉåçãÑ∏ê~=ÇÉ=™íÖ®êÇÉê=ëçã=®ê=å∏Çî®åÇáÖ~=Ñ∏ê= ~íí=å™=ÇÉ=Ü®äëçÄ~ëÉê~ÇÉ=ã™äÉå=á=Ñê™Ö~=çã=äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê=çÅÜ= ÄìääÉêK= Ó= i~ÖëíáÑíåáåÖÉå= Ä∏ê= ìíÑçêã~ë= ë™= ~íí= ä®åëëíóêÉäëÉê= çÅÜ=

âçããìåÉê=Ü~ê=ÇÉ=êÉÇëâ~é=á=Ñçêã=~î=íáää®ãéÄ~ê~=ä~Ö~ê=çÅÜ= Éâçåçãáëâ~=çÅÜ=~åÇê~=ëíóêãÉÇÉä=ëçã=âê®îë=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=å™= ÇÉ=Ü®äëçÄ~ëÉê~ÇÉ=ãáäà∏ã™äÉå=á=íê~ÑáâÄÉä~ëí~ÇÉ=ãáäà∏ÉêK= Ó= ^åî®åÇåáåÖÉå= ~î= ÑçêÇçå= ãÉÇ= ãóÅâÉí= ä™Ö~= ìíëä®éé= ÉääÉê=

åçääìíëä®éé=çÅÜ=~î=ÉäÇêáîå~=~êÄÉíëã~ëâáåÉê=Ä∏ê=éêáçêáíÉê~ëK= Ó= qê~ÑáâîÉêâÉå= Ä∏ê= â~êíä®ÖÖ~= ÇÉå= ÇáÑÑìë~= ëéêáÇåáåÖÉå= ~î=

Ü®äëçëâ~ÇäáÖ~=®ãåÉå=Ñê™å=íê~ÑáâÉå=ìí∏îÉê=ìíëä®éé=~î=~îÖ~ëÉê= çÅÜ=Ñ∏êÉëä™=ä®ãéäáÖ~=™íÖ®êÇÉêK=

= Ó= k®ê=íê~ÑáâÉå=éä~åÉê~ë=Ä∏ê=íêáîëÉä~ëéÉâíÉê=Ñ™=Éíí=∏â~í=ìíêóããÉ=

íKÉñK= ÖÉåçã= Éå= ëí∏êêÉ= ~åÇÉä= Ö™åÖJ= çÅÜ= ÅóâÉäÄ~åçê= çÅÜ= ÄÉÖê®åëåáåÖ=~î=Äáäíê~ÑáâÉå=á=í®íçêíÉêK= Ó= píê®åÖ~êÉI=ÖÉåÉêÉää~=ìíëä®ééëâê~î=Ä∏ê=áåÑ∏ê~ë=Ñ∏ê=~ää~=åó~=îÉÇJ

é~ååçêK= Ó= e®äëçëâóÇÇëÑ∏êçêÇåáåÖÉå=Ä∏ê=®åÇê~ë=ë™=~íí=âçããìåÉêå~=ÖÉë=

ã∏àäáÖÜÉí=~íí=î~ê~âíáÖí=Ñ∏êÄàìÇ~=ëã™ëâ~äáÖ=îÉÇÉäÇåáåÖI=ÉääÉê= ~åî®åÇåáåÖ=~î=îáëë~=é~ååçêI=áåçã=îáëë~=çãê™ÇÉåK= = =

VKPKO= fåçãÜìëäìÑí

=

= = £îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü®äëçã™ä= =

= fåÖÉå= ëâ~= Ääá= ëàìâ= ÉääÉê= Ñ™= ëóãíçã= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= ÄêáëíÉê= á= áåçãÜìëãáäà∏åK= = = = £âåáåÖÉå=~î=~ääÉêÖáÑ∏êÉâçãëíÉå=á=ÇÉå=áåÇìëíêá~äáëÉê~ÇÉ=ÇÉäÉå=~î= î®ëíî®êäÇÉå= ãáëëí®åâë= ÄäK~K= ÄÉêç= é™= ÄêáëíÉê= á= áåçãÜìëãáäà∏åI=

Ñê®ãëí=Ñìâí=çÅÜ=Ñ∏êë®ãê~Ç=îÉåíáä~íáçå=ëçã=ãÉÇÑ∏ê=~íí=ã∏ÖÉäI= âî~äëíÉêI= ÇàìêÉéáíÉäI= âÉãáâ~äáÉêÉëíÉê= çÅÜ= íçÄ~âëê∏â= ~åë~ãä~ëK= o~ÇçåÖ~ëI=ë®êëâáäí=á=âçãÄáå~íáçå=ãÉÇ=íçÄ~âëê∏âI=®ê=Éå=é™í~ÖäáÖ= êáëâÑ~âíçê= Ñ∏ê=äìåÖÅ~åÅÉê=çÅÜ=íçÄ~âëê∏â=â~å=ÇÉëëìíçã=çêë~â~= Üà®êíJâ®êäJëàìâäáÖÜÉí=çÅÜ=∏â~=êáëâÉå=Ñ∏ê=~ääÉêÖáÉêK=

f= ã™åÖ~= Äçëí®ÇÉê= ®ê= îÉåíáä~íáçåÉå= çíáääê®ÅâäáÖK= aÉå= äáÖÖÉê= ìåÇÉê= ãáåáãáâê~îÉå= á= _çîÉêâÉíë= ÄóÖÖêÉÖäÉê= çÅÜ= ìåÇÉê= pçÅá~äëíóêÉäëÉåë= êáâíî®êÇÉ= Ñ∏ê= ë~åáí®ê= çä®ÖÉåÜÉí= á= Ñóê~= ~î= ÑÉã= ëã™ÜìëK= råÖÉÑ®ê= Ü®äÑíÉå= ~î= ëâçäçêå~I= Ñ∏êëâçäçêå~= çÅÜ= ä®ÖÉåÜÉíÉêå~=á=ÑäÉêÄçëí~ÇëÜìëÉå=Ü~ê=ÄêáëíÑ®ääáÖ=îÉåíáä~íáçåK=`áêâ~= NM=éêçÅÉåí=~î=Äçëí~ÇëÄÉëí™åÇÉí=ÄÉÇ∏ãë=Ü~=Ñìâíëâ~Ççê=~î=ë™Ç~å= ~êí=~íí=ÇÉ=çãÖ™ÉåÇÉ=Ä∏ê=™íÖ®êÇ~ëK=

jÉää~å= QMM=MMM= çÅÜ= RMM=MMM= ëîÉåëâ~ê= ìééäÉîÉê= ëáÖ= ë™= ÄÉëî®ê~ÇÉ= ~î= áåçãÜìëâäáã~íÉí= ~íí= ÇÉ= Ñ™ê= ëóãéíçãK= OMÓPM= éêçÅÉåí= ~î= íáÇáÖ= ~ëíã~= çÅÜ= äìÑíê∏êëâ~í~êê= Ää~åÇ= Ä~êå= â~å= íáääëâêáî~ë=íçÄ~âëê∏â=Ñê™å=Ñ∏ê®äÇê~êå~I=RÓOR=éêçÅÉåí=é®äëÇàìê=á= ÜÉããÉí=çÅÜ=NMÓOM=éêçÅÉåí=ÄêáëíÑ®ääáÖ=îÉåíáä~íáçåK=aÉí=®ê=ÇçÅâ= çâä~êí=îáäâ~=ÉåëâáäÇ~=âçãéçåÉåíÉê=ÉääÉê=âçãÄáå~íáçåÉê=~î=çäáâ~= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=Ñê®ãëí=çêë~â~ê=êÉëéÉâíáîÉ=ëóãíçãK=

=

`áêâ~= OM= éêçÅÉåí= ~î= ÄÉÑçäâåáåÖÉå= ìíë®ííë= Ç~ÖäáÖÉå= Ñ∏ê= íçÄ~âëê∏â=á=Äçëí~ÇÉåI=îáäâÉí=ÄÉê®âå~ë=ãÉÇÑ∏ê~=~íí=å™Öê~=ÜìåÇê~= éÉêëçåÉê=Ç∏ê=é™=ÖêìåÇ=~î=Üà®êíJâ®êäëàìâÇçã=çÅÜ=óííÉêäáÖ~êÉ=Åáêâ~= QMÓUM=éÉêëçåÉê=Ñ™ê=äìåÖÅ~åÅÉêK=

f=TM=MMMÓNOM=MMM=ëã™Üìë=çÅÜ=OM=MMMÓUM=MMM=ä®ÖÉåÜÉíÉê=á= ÑäÉêÄçëí~ÇëÜìë=®ê=ê~ÇçåÜ~äíÉå=Ü∏ÖêÉ=®å=pçÅá~äëíóêÉäëÉåë=êáâíî®êÇÉ= Ñ∏ê=ë~åáí®ê=çä®ÖÉåÜÉíK=o~ÇçåÜ~äíÉêå~=á=ëîÉåëâ~=Äçëí®ÇÉê=ÄÉê®âå~ë= çêë~â~=QMMÓVMM=Ñ~ää=~î=äìåÖÅ~åÅÉê=™êäáÖÉåK=aÉ=ÑäÉëí~=~î=ÇÉëë~=Ñ~ää= áåíê®ÑÑ~ê=Ää~åÇ=ê∏â~êÉK=m™=ëáâí=Ä∏ê=ÇÉå=êÉâçããÉåÇ~íáçå=ìééå™ë= ëçã= píê™äëâóÇÇëáåëíáíìíÉí= ÖáîáíI= å®ãäáÖÉå= RM= _èLãP= ëçã= ãÉÇÉäî®êÇÉ= á= Äçëí~ÇëÄÉëí™åÇÉíK= ûîÉå= ÇÉåå~= åáî™= ëâìääÉ= ÉãÉääÉêíáÇ=ÄáÇê~=íáää=ÑäÉê~=ÜìåÇê~=äìåÖÅ~åÅÉêÑ~ää=éÉê=™êK= = = j™ä=Ñ∏ê=ãáäà∏âî~äáíÉí= =

=

Ó= _êáëíÑ®ääáÖ=îÉåíáä~íáçå=á=Äçëí®ÇÉêI=ëâçäçê=çÅÜ=Ñ∏êëâçäçê=ëâ~=

™íÖ®êÇ~ëK= Ó= ^ää~=Äçëí®ÇÉêI=ëâçäçê=çÅÜ=Ñ∏êëâçäçê=ëçã=Ü~ê=ê~ÇçåÜ~äíÉê=á=

áåçãÜìëäìÑí=ëçã=äáÖÖÉê=∏îÉê=êáâíî®êÇÉí=Ñ∏ê=ë~åáí®ê=çä®ÖÉåJ ÜÉí=Eê~ÇçåÖ~ëÜ~äí=é™=QMM=_èLãP=äìÑíF=ëâ~=î~ê~=™íÖ®êÇ~ÇÉ= ëÉå~ëí=™ê=OMNMK= Ó= fåÖÉå=ëâ~=çÑêáîáääáÖí=ìíë®íí~ë=Ñ∏ê=íçÄ~âëê∏âK= = = üíÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ= = fåçãÜìëãáäà∏Éêå~=Ñ∏êÉÑ~ääÉê=Ü~=Ñ∏êë®ãê~íë=é™í~ÖäáÖí=á=ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ÉåÉêÖáëé~ê™íÖ®êÇÉê= ìåÇÉê= ëÉå~êÉ= ÇÉÅÉååáÉêK= aÉíí~= Ö®ääÉê= Ñê®ãëí= á= ÄóÖÖå~ÇÉê= Ç®ê= ã~å= îáÇí~Öáí= í®íåáåÖë™íÖ®êÇÉê= çÅÜ= ë~ãíáÇáÖí=áåíÉ=~åé~ëë~í=îÉåíáä~íáçåÉå=á=ãçíëî~ê~åÇÉ=ã™åK=sáÇ= ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖ=~î=ëã™Üìë=Ü~ê=áåíÉ=Ü®åëóå=á=íáääê®ÅâäáÖ=çãÑ~ííåáåÖ= í~Öáíë=íáää=ã~êâÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~K=lãÑ~íí~åÇÉ=™íÖ®êÇÉê=Ü~ê=îáÇí~Öáíë= Ñ∏ê= ~íí= âçãã~= íáää= ê®íí~= ãÉÇ= ÜáíÜ∏ê~åÇÉ= éêçÄäÉã= ë™ëçã= ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÉêÜ™ää~=Éâçåçãáëâí=ëí∏ÇI=ëí∏Ç=Ñ∏ê=ä®ãéäáÖ~=íÉâåáëâ~= ™íÖ®êÇÉêI=áåÑçêã~íáçåI=ìíÄáäÇåáåÖ=ãKãK=

iáâ~Ñìääí=®ê=ëáíì~íáçåÉå=ãóÅâÉí=çíáääÑêÉÇëëí®ää~åÇÉ=çÅÜ=çÜ®äë~å= íóÅâë= ëå~ê~êÉ= ∏â~= ®å= ãáåëâ~I= ÄäK~K= ÄÉêçÉåÇÉ= é™= ~íí= ~ääí= ÑäÉê= ã®ååáëâçê=Ääáê=â®åëäáÖ~=ÖÉåçã=ä™åÖî~êáÖ=Ü®äëçé™îÉêâ~åK=

ûîÉå= á= Ñê~ãíáÇÉå= ã™ëíÉ= ë™äÉÇÉë= Éíí= ëíçêí= ~åëî~ê= ä®ÖÖ~ë= é™= ÄóÖÖÜÉêê~ê=çÅÜ=Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉ=~íí=ÄóÖÖ~=Ü®äëçë®âÉêíI=~íí=™íÖ®êÇ~= ÄêáëíÉê=çÅÜ=~íí=áåÑçêãÉê~=çã=âçêêÉâí=ëâ∏íëÉä=~î=Äçëí®ÇÉê=çÅÜ=

= äçâ~äÉêK= aÉí= ®ê= ~åÖÉä®ÖÉí= ãÉÇ= óííÉêäáÖ~êÉ= ÑçêëâåáåÖ= çã= îáäâ~= âçãéçåÉåíÉêI=ÉääÉê=âçãÄáå~íáçåÉê=~î=âçãéçåÉåíÉêI=ëçã=Ñê®ãëí= çêë~â~ê= çäáâ~= Ü®äëçé™îÉêâ~åK= c∏êÄ®ííê~Ç= îÉåíáä~íáçå= âçããÉê= ÉãÉääÉêíáÇ= ~íí= ãáåëâ~= Ü~äíÉêå~= ~î= ÑäÉêí~äÉí= ãáëëí®åâí~= Ñ∏êçêÉåáåÖ~êK=

sÉåíáä~íáçåÉå=Ä∏ê=Ñ∏êÄ®ííê~ë=á=Äçëí®ÇÉêI=ëâçäçê=çÅÜ=Ñ∏êëâçäçêI=á= Ñ∏êëí~= Ü~åÇ= ÖÉåçã= ~íí= ëóÑíÉí= ãÉÇ= ÇÉå= çÄäáÖ~íçêáëâ~= îÉåíáä~J íáçåëâçåíêçääÉå= ìééå™ëK= lÄäáÖ~íçêáëâ= îÉåíáä~íáçåëâçåíêçää= Ü~ê= áåÑ∏êíë=ãÉå=ä™åÖíáÑê™å=ÖÉåçãÑ∏êíë=á=íáääê®ÅâäáÖ=ìíëíê®ÅâåáåÖK=bå= ë®êëâáäÇ= ìíêÉÇåáåÖ= Ü~ê= åóäáÖÉå= íáääë~ííë= Ñ∏ê= ~íí= êÉÇçîáë~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêå~=~î=çÄäáÖ~íçêáÉí=çÅÜ=Ñ∏êÉëä™=ÇÉ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=ëçã= ÄÉÑáååë= å∏Çî®åÇáÖ~K= aÉí= ®ê= ë®êëâáäí= ~åã®êâåáåÖëî®êí= ~íí= çÑÑÉåíäáÖ~=äçâ~äÉê=Ñ∏ê=ìåÖ~=ã®ååáëâçêI=ÇîëK=ëâçäçê=çÅÜ=Ñ∏êëâçäçêI= áåíÉ= ~ääíáÇ= ìééÑóääÉê= ÇÉ= êÉÖäÉê= Ñ∏ê= îÉåíáä~íáçå= ëçã= Ö®ääÇÉ= îáÇ= ÄóÖÖ~åÇÉíK=

cäÉê~=~î=ÇÉ=™íÖ®êÇÉê=ëçã=ÑçêãìäÉê~ë=á=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí= ®ê=é™Ä∏êà~ÇÉ=çÅÜ=âçãã~åÇÉ=ìíî®êÇÉêáåÖ~ê=Ñ™ê=ìíîáë~=çã=ÇÉ=®ê= íáääê®ÅâäáÖ~K= = Ó= _óÖÖÜÉêê~êLÄÉëí®ää~êÉ=Ä∏ê=~åëî~ê~=Ñ∏ê=~íí=áåÖ~=ÄóÖÖã~íÉêá~ä=

~îÖÉê=Ü®äëçÑ~êäáÖ~=®ãåÉå=å®ê=ÜìëÉå=í~ë=á=ÄêìâK= Ó= ^ää~=Üìë=Ä∏ê=ÄóÖÖ~ë=ê~Ççåë®âÉêí=çÅÜ=îáÇ=Ñ∏êë®äàåáåÖ=Ä∏ê=~ää~=

Üìë=ê~ÇçåÖ~ëÇÉâä~êÉê~ëK= Ó= p®êëâáäÇ~=áåë~íëÉêI=ëçã=ë®êëâáäí=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ä~êå=áåíÉ=ìíë®ííë=

Ñ∏ê=íçÄ~âëê∏â=çÅÜ=ê~Ççå=Ä∏ê=ÖÉåçãÑ∏ê~ë=~î=ÄÉê∏êÇ~=ÅÉåíê~ä~= ãóåÇáÖÜÉíÉêI=ä~åÇëíáåÖI=âçããìåÉê=çÅÜ=~åÇê~=ÄÉê∏êÇ~K= Ó= ríîáÇÖ~Ç= ÑçêëâåáåÖ= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖ= çã= áåçãÜìëãáäà∏åë=

ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ü®äë~å=®ê=ë®êëâáäí=~åÖÉä®ÖÉå=Ç®ê=ë™î®ä=ãÉÇáÅáåëâ~= ëçã= âÉãáëâ~I= ÄóÖÖíÉâåáëâ~= çÅÜ= ÄÉíÉÉåÇÉîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ~ëéÉâíÉê=ÄÉ~âí~ëK= Ó= _çëí®ÇÉêå~= Ä∏ê= ãáäà∏ÇÉâä~êÉê~ë= ãÉÇ= ~îëÉÉåÇÉ= é™= ë™Ç~å~=

ÉÖÉåëâ~éÉê=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=Ü®äë~åI=íKÉñK=îÉåíáä~íáçåI=ê~ÇçåI= ÄìääÉê=çÅÜ=äàìÇáëçäÉêáåÖK= Ó= p~íë~=é™=íÉâåáëâ=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ÉåÉêÖáëå™ä=îÉåíáä~íáçåK=

=

VKPKP= c∏êçêÉåáåÖ~ê=á=ÇêáÅâëî~ííÉå

=

= = £îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü®äëçã™ä= =

= fåÖÉå=ëâ~=Ääá=ëàìâ=~î=î~ííÉå=Ñê™å=~ääã®åå~=~åä®ÖÖåáåÖ~ê=ÉääÉê= ÉåëâáäÇ~=î~ííÉåí®âíÉêK= = = = f= Éíí= ÉìêçéÉáëâí= éÉêëéÉâíáî= ®ê= pîÉêáÖÉë= î~ííÉåÑ∏êë∏êàåáåÖëJ ëáíì~íáçå=ãóÅâÉí=ÖçÇI=ãÉÇ=ã™åÖ~=ëà∏~ê=çÅÜ=êÉä~íáîí=çé™îÉêâ~í= ÖêìåÇî~ííÉåK= aÉ= ÑäÉëí~= ëí®ÇÉê= ìíåóííà~ê= ëà∏~ê= ëçã= ÇêáÅâëî~ííÉåí®âí=çÅÜ=ë™Ç~åí=î~ííÉå=êÉå~ë=áåå~å=ÇÉí=~åî®åÇë=ëçã= ÇêáÅâëî~ííÉåK= aÉí= Ñáååë= ®îÉå= N=UMM= âçããìå~ä~= ÖêìåÇJ î~ííÉåí®âíÉê=ë~ãí=ìééëâ~ííåáåÖëîáë=QMM=MMM=ÉåëâáäÇ~=Äêìåå~ê=Ñ∏ê= éÉêã~åÉåíÄçÉåÇÉ= çÅÜ= OMM=MMMÓQMM=MMM= Äêìåå~ê= á= ÑêáíáÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ=ìí~å=ëéÉÅáÉää=êÉåáåÖK=

üêäáÖÉå= ê~ééçêíÉê~ë= íî™= íáää= íáç= ìíÄêçíí= çÅÜ= Åáêâ~= P=MMM= éÉêëçåÉê= ëçã= áåëàìâå~ê= é™= ÖêìåÇ= ~î= ëãáííëéêáÇåáåÖ= îá~= ÇêáÅâëî~ííÉå=ãÉå=ìåÇÉêê~ééçêíÉêáåÖÉå=®ê=ë~ååçäáâí=çãÑ~íí~åÇÉK= aÉ= ÑäÉëí~= â®åÇ~= ìíÄêçííÉå= ëâÉê= é™= ãáåÇêÉ= çêíÉê= çÅÜ= ÄÉêçê= á= ~ääã®åÜÉí= é™= ÑÉäâçééäáåÖ~ê= ÉääÉê= ~åÇê~= íÉâåáëâ~= ÄêáëíÉê= ëçã= ãÉÇÑ∏ê=~íí=~îäçééëî~ííÉå=íê®åÖÉê=áå=á=ÇêáÅâëî~ííÉåëóëíÉãÉíK=bå= ëíçê=ÇÉä=~î=ÇÉí=âçããìå~ä~=î~ííÉåJ=çÅÜ=~îäçééëëóëíÉãÉå=Ü™ääÉê= é™=~íí=™äÇê~ë=çÅÜ=ã™ëíÉ=Äóí~ë=ìíK=råÇÉêÜ™ääÉí=Ñ∏êìíë®ííÉê=ÖçÇ= éä~åÉêáåÖ=çÅÜ=íáääê®ÅâäáÖ~=êÉëìêëÉêK=

mêçÄäÉãÉå= ãÉÇ= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= á= Äêìååëî~ííÉå= Ö®ääÉê= Ñê®ãëí= Ñ∏êÜ∏àÇ~= åáíê~íÜ~äíÉê= á= àçêÇÄêìâëçãê™ÇÉå= é™= ÖêìåÇ= ~î= Ö∏ÇëÉä= ë~ãí=å~íìêäáÖí=Ñ∏êÜ∏àÇ~=Ü~äíÉê=á=ã~êâ=çÅÜ=ÄÉêÖÖêìåÇ=~î=ÑäìçêáÇ= çÅÜ= ê~ÇçåK= `~= RM=MMM= éêáî~í~=Äêìåå~ê=ÄÉê®âå~ë=Ü~=Ü~äíÉê=~î= ÑäìçêáÇ=ëçã=∏îÉêëíáÖÉê=Öê®åëÉå=Ñ∏ê=?íà®åäáÖí=ãÉÇ=~åã®êâåáåÖ?= ãÉÇ=™íÑ∏äà~åÇÉ=êáëâ=Ñ∏ê=í~åÇÑä®Åâ~ê=EÉã~äàëâ~ÇçêFK=o~ÇçåÜ~äíÉêå~= á= ÄÉêÖÄçêê~ÇÉ= Äêìåå~ê= ãÉÇÑ∏ê= ∏â~Ç= Å~åÅÉêêáëâI= Ñê™å= ÇêáÅâëJ î~ííåÉí=çÅÜ=Ñê™å=áå~åÇåáåÖ=~î=ê~ÇçåÖ~ë=ëçã=~îÖ™ê=Ñê™å=î~ííåÉíK= = üíÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ= = Ó= hçããìåÉêå~=Ä∏ê=îáÇã~âíÜ™ää~=ÇÉå=ä™åÖëáâíáÖ~=éä~åÉêáåÖÉå=

Ñ∏ê=ìåÇÉêÜ™ääI=êÉåçîÉêáåÖ=çÅÜ=ìíÄóíÉ=~î=î~ííÉåJ=çÅÜ=~îäçééëJ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê=äáâëçã=Ñ∏ê=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=íÉâåáëâ~=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê= ~íí=ãáåëâ~=êáëâÉå=Ñ∏ê=ëãáííëéêáÇåáåÖ=Ñê™å=î~ííÉåîÉêâÉåK=

= Ó= hçããìåÉêå~=Ä∏ê=áåÑçêãÉê~=Äêìååë®Ö~êÉ=çã=Ñ~âíçêÉê=ëçã=

â~å=é™îÉêâ~=î~ííÉåâî~äáíÉíÉå=á=êáëâçãê™ÇÉå=çÅÜ=îáäâ~=™íÖ®êÇÉê= ëçã=â~å=îáÇí~ë=Ñ∏ê=~íí=ãçíîÉêâ~=Ñ∏êçêÉåáåÖ~êK= = =

VKPKQ= pãáíí~=çÅÜ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=Ñ∏Ç~

=

= = £îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü®äëçã™ä= =

= fåÖÉå=ëâ~=Ääá=ëàìâ=~î=ëãáíí~=ÉääÉê=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=äáîëãÉÇÉäK= = = = j~íÑ∏êÖáÑíåáåÖ= ®ê= Éíí= çãÑ~íí~åÇÉ= éêçÄäÉã= ëçã= ÉåäáÖí= Éåâ®íJ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=Çê~ÄÄ~ê=Å~=RMM=MMM=ã®ååáëâçê=™êäáÖÉå=á=pîÉêáÖÉK= råÖÉÑ®ê=OÓP=MMM=Ñ~ää=~î=ã~íÑ∏êÖáÑíåáåÖ~ê=~åã®äë=™êäáÖÉåK=f=ÇÉ=

ÑäÉëí~= Ñ~ää= ÄÉêçê= Ñ∏êÖáÑíåáåÖ~êå~= íêçäáÖÉå= é™= ÑÉä~âíáÖ= Ü~åíÉêáåÖ= áåçã=êÉëí~ìê~åÖÉêI=ëíçêâ∏â=ÉääÉê=á=ÜÉããÉåK=

j™åÖ~=éçíÉåíáÉää~=Ü®äëçéêçÄäÉã=ãÉÇ=Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=äáîëãÉÇÉä= ëçã= íKÉñK= Ä~âíÉêáÉêI= ã∏ÖÉäÖáÑíÉê= çÅÜ= ëíÉâóíÉJãìí~ÖÉåÉê= â~å= Ü®åÑ∏ê~ë=íáää=Ü~åíÉêáåÖëéêçÄäÉãK=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=Ü~ê=ìíÑ®êÇ~í= Ü~åíÉêáåÖëê™Ç=Ñ∏ê=~íí=ãáåáãÉê~=êáëâÉêå~=ãÉÇ=ÇÉëë~=®ãåÉåK=

bå=ëíçê=ÇÉä=~î=ÇÉ=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=ëçã=ã®ååáëâçê=ìíë®ííë=Ñ∏ê= áåí~ë= ãÉÇ= Ñ∏Ç~åK= aÉí= Ö®ääÉê= ë®êëâáäí= ë™Ç~å~= ®ãåÉå= ëçã= ®ê= ëî™êåÉÇÄêóíÄ~ê~= çÅÜ= ëçã= â~å= ~åë~ãä~ë= á= å®êáåÖëâÉÇàçêå~= á= å~íìêÉåI=íKÉñK=âäçêÉê~ÇÉ=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=ëçã=ÇáçñáåÉê=çÅÜ=m`_I= ë~ãí=íìåÖãÉí~ääÉêå~=ÄäóI=â~Çãáìã=çÅÜ=âîáÅâëáäîÉêK=_äóÜ~äíÉêå~=á= ÄäçÇ=Üçë=Ä~êå=á=pîÉêáÖÉ=Ü~ê=ëàìåâáí=ÉÑíÉêëçã=Ñ∏Ç~å=áååÉÜ™ääÉê= ãáåÇêÉ= ÄäóI= îáäâÉí= á= ëáå= íìê= ÄÉêçê= é™= ~íí= ÄÉåëáåÉå= áååÉÜ™ääÉê= ãáåÇêÉ=ÄäóK=

jÉíóäâîáÅâëáäîÉêÜ~äíÉå=á=áåëà∏Ñáëâ=®ê=ë™=Ü∏Ö=~íí=Öê~îáÇ~=âîáååçê= ã™ëíÉ=~îê™Ç~ë=Ñê™å=~íí=®í~=áåëà∏Ñáëâ=é™=ÖêìåÇ=~î=êáëâÉå=Ñ∏ê=ä®íí~= Üà®êåëâ~Ççê=Üçë=ÑçëíêÉíK=aáçñáåÉê=çÅÜ=m`_=â~å=ÖÉ=ìééÜçî=íáää= Å~åÅÉêI=áããìåçäçÖáëâ~=çÅÜ=êÉéêçÇìâíáçåëëí∏ê~åÇÉ=ÉÑÑÉâíÉêK=aÉå= ëçã= ®íÉê= ÑÉí= Ñáëâ= Ñê™å= Ñ∏êçêÉå~ÇÉ= çãê™ÇÉå= â~å= ä~Öê~= ë™= Ü∏Ö~= Ü~äíÉê= ~î= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= ~íí= âêçééÉå= â~å= í~= ëâ~Ç~= é™= ä™åÖ= ëáâíK= cçëíÉê= çÅÜ= ~ãã~ÇÉ= ëé®ÇÄ~êå= ®ê= êáëâÖêìééÉê= ëçã= ®ê= ë®êëâáäí= ìíë~íí~K=iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=Ü~ê=®îÉå=ìíÑ®êÇ~í=âçëíêÉâçããÉåÇ~J íáçåÉê=Ñ∏ê=ë™Ç~å=ÑáëâK=

h~ÇãáìãÜ~äíÉêå~=á=ëîÉåëâí=ëé~ååã™äI=ë®êëâáäí=îÉíÉI=Ñçêíë®ííÉê= ~íí=∏â~=é™=ÖêìåÇ=~î=äìÑíåÉÇÑ~ää=çÅÜ=â~Çãáìã=á=Ü~åÇÉäëÖ∏ÇëÉäK=

= p®âÉêÜÉíëã~êÖáå~äÉå= ®ê= áåíÉ= ëíçê= íáää= Ü~äíÉê= ëçã= â~å= ÄÉÑ~ê~ë= ãÉÇÑ∏ê~=âêçåáëâ=åàìêé™îÉêâ~åK=

qáääë~íëÉê=á=äáîëãÉÇÉä=®ê=êÉÖäÉê~ÇÉ=çÅÜ=î®ä=âçåíêçääÉê~ÇÉI=î~êÑ∏ê= êáëâÉêå~=ãÉÇ=ÇÉëë~=®ê=ãáåÇêÉ=®å=Ñ∏ê=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~êK=aÉí=®ê= ÇçÅâ= îáâíáÖí= ~íí= Éå= Ü∏Ö= ëâóÇÇëåáî™= ìééê®ííÜ™ääë= çÅÜ= çå∏ÇáÖ~= íáääë~íëÉê= ìåÇîáâëK= bíí= éêçÄäÉã= ëçã= Ñ™íí= Ñ∏êåó~Ç= ~âíì~äáíÉí= á= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=™íÉê~åî®åÇåáåÖ=~î=çäáâ~=ã~íÉêá~ä=®ê=~íí=ç∏åëâ~ÇÉ= Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê= â~å= Ñ∏ê~ë= ∏îÉê= Ñê™å= Ñ∏êé~ÅâåáåÖëã~íÉêá~ä= íáää= äáîëãÉÇÉäK=

bÑÑÉâíÉê=é™=ã®ååáëâçê=~î=®ãåÉå=ëçã=®ê=ëî™êåÉÇÄêóíÄ~ê~=çÅÜ= ~åë~ãä~ë=á=å~íìêÉå=çÅÜ=á=âêçééÉå=®ê=çíáääê®ÅâäáÖí=â~êíä~ÖÇ~I=íKÉñK= ãÉÇ=~îëÉÉåÇÉ=é™=é™îÉêâ~å=é™=ÜçêãçåëóëíÉãÉíK=oáëâÉêå~=â~å= î~ê~=ãóÅâÉí=~ääî~êäáÖ~=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=Ü∏Öëí=ãçíáîÉê~í=ãÉÇ= ìíîáÇÖ~Ç= ÑçêëâåáåÖ= áåçã= çãê™ÇÉíK= aÉí= ÄÉÜ∏îë= çÅâë™= ∏â~Ç= ÑçêëâåáåÖ=çã=ëKâK=å~íìêäáÖ~=ÖáÑíÉê=á=äáîëãÉÇÉäK= = = j™ä=Ñ∏ê=ãáäà∏âî~äáíÉí= =

=

Ó= e~äíÉå=~î=ãáäà∏Ñ∏êçêÉåáåÖ~ê=á=Ñ∏Ç~=ëâ~=ãáåëâ~=íáää=Éå=åáî™=

Ç®ê=âçëíêÉâçããÉåÇ~íáçåÉê=áåíÉ=®ê=å∏Çî®åÇáÖ~K= Ó= hîáÅâëáäîÉêÜ~äíÉå=á=Ñáëâ=ëâ~=áåíÉ=∏îÉêëâêáÇ~=ÇÉå=å~íìêäáÖ~=

Ä~âÖêìåÇëÜ~äíÉå=MIO=ãÖLâÖ=Ñ®êëâîáâí=Eä™åÖëáâíáÖí=ã™äFK= Ó= h~ÇãáìãÜ~äíÉå= á= ëé~ååã™ä= Ñ™ê= áåíÉ= ∏â~= Ñê™å= Ç~ÖÉåë=

Ü~äíÉê= çÅÜ= Ä∏ê= é™= ëáâí= ëàìåâ~K= aÉå= Ä∏ê= ìåÇÉêëâêáÇ~= MIN=ãÖLâÖK= Ó= e~äíÉå= âäçêÉê~ÇÉ= Ñ∏êÉåáåÖ~ê= çÅÜ= ~åÇê~= ãÉÇ= Çáçñáåäáâ=

~âíáîáíÉí= á= Ñáëâ= ëâ~= ä™åÖëáâíáÖí= áåíÉ= ∏îÉêëíáÖ~= N=åÖLâÖ= Ñ®êëâîáâíI=ìííêóÅâí=ëçã=q`aaJÉâîáî~äÉåíÉê=Eä™åÖëáâíáÖí= ã™äFK= = = = üíÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ= = aÉ=ëîÉåëâ~=ìíëä®ééÉå=~î=ãÉí~ääÉêI=ÇáçñáåÉê=çÅÜ=~åÇê~=âäçêÉê~ÇÉ= çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=Ü~ê=ãáåëâ~í=âê~ÑíáÖí=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=NM=™êÉåK= f=Ç~Ö=âçããÉê=ÜìîìÇÇÉäÉå=~î=ëéêáÇåáåÖÉå=Ñê™å=ìíä®åÇëâ~=â®ääçêI= îá~= î~ííÉåI= äìÑí= çÅÜ= î~êçêK= aÉí= âê®îÉê= ë~ãä~ÇÉI= ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ= áåíÉêå~íáçåÉää~=™í~Ö~åÇÉå=Ñ∏ê=~íí=ìééÑóää~=ÇÉ=~åÖáîå~=ã™äÉå=Ñ∏ê= ãáäà∏âî~äáíÉíK=a®êìí∏îÉê=âê®îë=Éå=ÉÑÑÉâíáî=âÉãáâ~äáÉâçåíêçää=Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÜáåÇê~= ëéêáÇåáåÖÉå=~î=åó~=éêçÄäÉãâÉãáâ~äáÉê=ë~ãí=Éíí=

= ÉÑÑÉâíáîí= çãÜ®åÇÉêí~Ö~åÇÉ= ~î= éêçÇìâíÉê= ëçã= áååÉÜ™ääÉê= éÉêëáëíÉåí~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=çÅÜ=ãÉí~ääÉêK= = Ó= pîÉêáÖÉ= Ä∏ê= îÉêâ~= áåçã= br= çÅÜ= ÇÉí= áåíÉêå~íáçåÉää~=

âçåîÉåíáçåë~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=ãÉê=ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ=ÄÉÖê®åëåáåÖë™íÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= íìåÖãÉí~ääÉêI= ë®êëâáäí= âîáÅâëáäîÉê= çÅÜ= â~ÇãáìãI= ë~ãí= ëí~Äáä~=çêÖ~åáëâ~=®ãåÉå=ëçã=ëéêáÇë=îá~=äìÑíI=î~ííÉå=ÉääÉê=î~êçêK= Ó= iáîëãÉÇÉäëîÉêâÉí=ìééã~å~ë=á=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=âçããìåÉê=çÅÜ=

~åÇê~= ÄÉê∏êÇ~= ~íí= áåÑçêãÉê~= çã= Éå= âçêêÉâí= Ü~åíÉêáåÖ= ~î= äáîëãÉÇÉä=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ã~íÑ∏êÖáÑíåáåÖ=çÅÜ=ëãáííëéêáÇåáåÖK= Ó= bå=ë®êëâáäÇ=ÑçêëâåáåÖëáåë~íë=Ä∏ê=Ö∏ê~ë=ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=Ü®äëçÉÑÑÉâJ

íÉê=~î=®ãåÉå=ãÉÇ=Üçêãçåäáâå~åÇÉ=ÉÑÑÉâíÉêK= = =

VKPKR= _ìääÉê

=

= = £îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü®äëçã™ä= =

= _ìääÉêëí∏êåáåÖ~êå~=á=ë~ãÜ®ääÉí=ëâ~=âê~ÑíáÖí=ÄÉÖê®åë~ëK= = = = k®ëí~å=~ää~=ã®ååáëâçê=ÄÉê∏êë=~î=ÄìääÉêI=ëçã=ÇÉÑáåáÉê~ë=ëçã=áÅâÉ= ∏åëâî®êí=äàìÇK=_ìääÉê=â~å=áååÉÄ®ê~=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=Ü∏ê~=î~Ç=~åÇê~= ë®ÖÉêI=ÉääÉê=ëí∏êåáåÖ=~î=ë∏ãåÉå=çÅÜ=îáä~åK=hê~ÑíáÖí=ÄìääÉê=â~å=ÜÉäí=

ÉääÉê= ÇÉäîáë= Ñ∏êëí∏ê~= Ü∏êëÉäçêÖ~åÉå= ÉääÉê= äÉÇ~= íáää= íáääÑ®ääáÖ~= Ü∏êëÉäåÉÇë®ííåáåÖ~êK=aÉå=î~åäáÖ~ëíÉ=ÉÑÑÉâíÉêå~=~î=ÄìääÉê=ìí~åÑ∏ê= ~êÄÉíëäáîÉí=®ê=~ääã®åí=çÄÉÜ~Ö=çÅÜ=âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉê=ëçã= ~î=ã™åÖ~=ìééäÉîë=ëçã=~ääî~êäáÖ~=áåëâê®åâåáåÖ~ê=á=äáîëâî~äáíÉíÉåK=

aÉ= ëí∏êëí~= â®ääçêå~= íáää= ÄìääÉêëí∏êåáåÖ~ê= ®ê= íê~ÑáâÉå= çÅÜ= ëí∏ê~åÇÉ= Öê~åå~êK= cÉã= íáää= íáç= éêçÅÉåí= EQMM=MMMÓVMM=MMM= éÉêëçåÉêF=~î=ä~åÇÉíë=ÄÉÑçäâåáåÖ=ìééÖÉê=ëáÖ=î~ê~=ãóÅâÉí=ëí∏êÇ~=~î= íê~ÑáâÉå= çÅÜ=íî™=íáää=íáç=éêçÅÉåí=EOMM=MMMÓSMM=MMM=éÉêëçåÉêF= ãóÅâÉí=ëí∏êÇ~=~î=Öê~åå~êK=bå=íáää=íî™=éêçÅÉåí=ENMM=MMMÓOMM=MMM= éÉêëçåÉêF= ®ê= ëí∏êÇ~= ~î= ÄìääÉê= Ñê™å= áåÇìëíêáÉêK= NIR= ãáäàçåÉê= ã®ååáëâçê= á= ä~åÇÉí= ÄÉê®âå~ë= ÉñéçåÉê~ë= Ñ∏ê= ÄìääÉêåáî™Éê= Ñê™å= íê~ÑáâÉå= ìí~åÑ∏ê= ëáå= Äçëí~Ç= ëçã= ∏îÉêëíáÖÉê= RR= Ç_^I= îáäâÉí= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí=Ü~ê=Ñ∏êÉëä~Öáí=ëçã=êáâíî®êÇÉK=pçÅá~äëíóêÉäëÉå= Ü~ê=~åÖáîáí=PM=Ç_^=ëçã=êáâíî®êÇÉ=Ñ∏ê=ë~åáí®ê=çä®ÖÉåÜÉí=Ñ∏ê=ÄìääÉê= áåçãÜìëK= =

= j™ä=Ñ∏ê=ãáäà∏âî~äáíÉí= =

= Ó= _ìääÉêåáî™å= á= í®íçêíÉê= Ä∏ê= ìåÇÉêëíáÖ~= RR= Ç_^= ëçã=

Éâîáî~äÉåí=äàìÇåáî™K= Ó= _ìääÉêåáî™å= áåçãÜìë= Ä∏ê= ìåÇÉêëíáÖ~= PM= Ç_^= ëçã=

Éâîáî~äÉåí=äàìÇåáî™K= = = üíÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ= = bå= ÄìääÉêìíêÉÇåáåÖ= ãÉÇ= Ñ∏êëä~Ö= íáää= Ü~åÇäáåÖëéä~å= ãçí= ÄìääÉê= ä~ÇÉë=Ñê~ã=NVVPK=oáâëÇ~ÖÉå=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=éä~åÉå=NVVQI=çÅÜ=Ö~î= k~íìêî™êÇëîÉêâÉí= á= ìééÇê~Ö= ~íí= í~= Ñê~ã= Éíí= éêçÖê~ã= Ñ∏ê= ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=çäáâ~=~âí∏êÉê=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ÄìääÉê=á=ÇÉå=óííêÉ= ãáäà∏åK= _óÖÖÜÉêêÉåLÄÉëí®ää~êÉå= Ü~ê= ~åëî~ê= Ñ∏ê= ~íí= âê~îÉå= á= ÄóÖÖêÉÖäÉêå~= é™= ÖçÇ= äàìÇáëçäÉêáåÖ= áåÑêá~ë= á= åó~= ÜìëK= ^êÄÉíëã~êâå~Çë™íÖ®êÇÉê= â~å= ~åî®åÇ~ë= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~= ÄìääÉêJ ÄÉä~ëíåáåÖÉå=ÖÉåçã=ÄìääÉêî~ää~ê=çÅÜ=~åÇê~=ëâóÇÇë™íÖ®êÇÉêK= = Ó= hçããìåÉêå~=Ä∏ê=á=ëáå=éä~åÉêáåÖ=îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí=íê~ÑáâÉå=áåíÉ=

ëí∏ê=ÇÉ=ÄçÉåÇÉK= Ó= _óÖÖÜÉêê~êLÄÉëí®ää~êÉ= ëâ~= Ö~ê~åíÉê~= ÖçÇ= äàìÇáëçäÉêáåÖ= ë™î®ä=

ãÉää~å=ä®ÖÉåÜÉíÉê=ëçã=ãçí=ÄìääÉê=ìíáÑê™åK= Ó= c~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉ=ëâ~=ëÉ=íáää=~íí=Ñ~ëí~=áåëí~ää~íáçåÉê=á=Äçëí®ÇÉê=çÅÜ=

~åÇê~=ÄóÖÖå~ÇÉê=áåíÉ=ÖÉê=ìééÜçî=íáää=ÄìääÉêëí∏êåáåÖ~êK= = =

VKPKS= píê™äåáåÖ

=

= = £îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü®äëçã™ä= =

=

Ó= fåëàìâå~åÇÉí=á=ã~äáÖåí=ãÉä~åçã=ëâ~=ãáåëâ~ëK= = = = gçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖ=ÄÉíÉÅâå~ê=~ää~=ÑçêãÉê=~î=ëíê™äåáåÖ=ëçã=â~å= çêë~â~=àçåáë~íáçå=á=ÄáçäçÖáëâí=ã~íÉêá~äI=ëçã=Ç®êáÖÉåçã=ëâ~Ç~ëK= fÅâÉJàçåáëÉê~åÇÉ= ëíê™äåáåÖ= â~å= çêë~â~= ëâ~Ç~= ÖÉåçã= ~åÇê~= éêçÅÉëëÉêI= íKÉñK= ÖÉåçã= î®êãÉìíîÉÅâäáåÖ= çÅÜ= á= ÇÉí= çéíáëâ~= î™Öä®åÖÇëçãê™ÇÉí=ÖÉåçã=ÅÉääëâ~Ç~åÇÉ=ÑçíçâÉãáëâ~=êÉ~âíáçåÉêK=

=

gçåáëÉê~åÇÉ= ëíê™äåáåÖ= Ü®êê∏ê= ÄäK~K= Ñê™å= ÄÉêÖÖêìåÇÉåI= â®êåêÉ~âíçêÉêI=ê∏åíÖÉåìíêìëíåáåÖ=çÅÜ=ÇÉå=óííêÉ=êóãÇÉåK=pçã= áÅâÉJàçåáëÉê~åÇÉ= ëíê™äåáåÖ= ê®âå~ë= ìäíê~îáçäÉíí= ëíê™äåáåÖ= EÄäK~K= ëçääàìëFI= ëóåäáÖí= äàìëI= ãáâêçî™Öçê= çÅÜ= ê~Çáçî™ÖçêK= qáää= áÅâÉJ àçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖ=ê®âå~ë=çÅâë™=ÉäÉâíêçã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí=Ñê™å= âê~ÑíäÉÇåáåÖ~ê=çÅÜ=ÉäÉâíêáëâ~=~éé~ê~íÉêK=

gçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖ=Ñê™å=ê~Ççå=∏â~ê=êáëâÉå=Ñ∏ê=äìåÖÅ~åÅÉê= çÅÜ=ÄÉ~âí~ë=á=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=áåçãÜìëJ ãáäà∏å=Ó=ëÉ=~îëåáíí=VKPKOK=bÑÑÉâíÉêå~=~î=àçåáëÉê~åÇÉ=ëíê™äåáåÖ=â~å= áåíÉ= ÜÉäí= ÉäáãáåÉê~ë= ãÉå= ã™åÖ~= ™íÖ®êÇÉê= â~å= îáÇí~ë= Ñ∏ê= ~íí= ãáåëâ~=ÉñéçåÉêáåÖ=Ñ∏ê=ë™Ç~å=ëíê™äåáåÖK=

e®äëçêáëâÉêå~= îáÇ= ÇêáÑí= ~î= â®êåâê~ÑíîÉêâ= çÅÜ= Ü~åíÉêáåÖ= ~î= ê~Çáç~âíáîí=~îÑ~ää=®ê=ä™Ö~=ìåÇÉê=ÖçÇ~=ë®âÉêÜÉíëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=ãÉå= ÇÉ= éçíÉåíáÉää~= êáëâÉêå~= îáÇ= çäóÅâçê= çÅÜ= ë~Äçí~ÖÉ= ®ê= ç∏îÉêJ ëâ™ÇäáÖ~K=aÉí=®ê=~î=ëí∏êëí~=îáâí=~íí=åìî~ê~åÇÉ=~ãÄáíáçåëåî™=Ñ∏ê= ë®âÉêÜÉíÉå=ÄÉÜ™ääë=ë™=ä®åÖÉ=â®êåâê~ÑíîÉêâÉå=®ê=á=ÇêáÑí=çÅÜ=~îÑ~ääÉí= ®ê=~âíáîíK=rê=ëîÉåëâ=ëóåéìåâí=®ê=ÇÉí=~åÖÉä®ÖÉí=~íí=ÄáÇê~=íáää=∏â~Ç= ë®âÉêÜÉí=Ñ∏ê=â®êåâê~ÑíîÉêâÉå=á=Öê~ååä®åÇÉêå~I=ë®êëâáäí=£ëíÉìêçé~K=

j~äáÖåí=ãÉä~åçã=EÉå=Ñçêã=~î=Éä~â~êí~Ç=ÜìÇÅ~åÅÉêF=®ê=ÇÉå= Å~åÅÉêÑçêã= ëçã= Ñ∏ê= å®êî~ê~åÇÉ= ∏â~ê= ëå~ÄÄ~ëí= á= pîÉêáÖÉK= f= ÖÉåçãëåáíí=Ü~ê=Ñ∏êÉâçãëíÉå=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íî™=ÇÉÅÉååáÉêå~=∏â~í= ãÉÇ=Åáêâ~=R=éêçÅÉåí=éÉê=™ê=çÅÜ=Ç∏ÇäáÖÜÉíÉå=Ü~ê=∏â~í=ãÉÇ=íêÉ= éêçÅÉåí= éÉê= ™êK= aÉåå~= ∏âåáåÖ= ÄÉÇ∏ãë= Ü~= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ãçÇÉêå~=ëçäî~åçêK=^î=ÇÉí=íçí~ä~=~åí~äÉí=Ñ~ää=éÉê=™ê=~î=ã~äáÖåí= ãÉä~åçãI= N=QMMÓN=RMM= Ñ~ääI= ìééëâ~íí~ë= rsJëíê™äåáåÖ= çêë~â~= Åáêâ~=N=OMMÓN=PMM=Ñ~ääI=î~ê~î=Åáêâ~=PMM=Ñ~ää=äÉÇÉê=íáää=Ç∏ÇÉåK=

rsJëíê™äåáåÖ=∏â~ê=®îÉå=êáëâÉå=Ñ∏ê=~åå~å=ÜìÇÅ~åÅÉê=ëçã=ÇçÅâ= Ü~ê=ÄÉíóÇäáÖí=Öóååë~ãã~êÉ=éêçÖåçëK=lã=ëçäëíê™äåáåÖÉå=∏â~ê=á= áåíÉåëáíÉí=ÖÉåçã=ìííìååáåÖ=~î=çòçåä~ÖêÉí=çÅÜ=ëçäî~åçêå~=ÄÉëí™ê= âçããÉê=ìíîÉÅâäáåÖÉå=óííÉêäáÖ~êÉ=~íí=Ñ∏êë®ãê~ëK=

_~êå=ëçã=îìñáí=ìéé=ãóÅâÉí=å®ê~=âê~ÑíäÉÇåáåÖ~ê=Ü~ê=∏â~Ç=êáëâ= Ñ∏ê= ÄäçÇíìã∏êÉê= EäÉìâÉãáFI= ëçã= ÉãÉääÉêíáÇ= ®ê= Éå= ë®ääëóåí= íìã∏êÑçêãK= jáëëí~åâ~ê= çã= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= Üà®êåíìã∏êÉê= Üçë= îìñå~= Ñáååë= çÅâë™K= a®êìí∏îÉê= ÇáëâìíÉê~ë= ∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíëJ êÉ~âíáçåÉê=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí=ãÉå= ë~ãÄ~åÇëÑê™Ö~å=®ê=çâä~êK=vííÉêäáÖ~êÉ=ÑçêëâåáåÖ=çã=ë~ãÄ~åÇ=çÅÜ= ãÉâ~åáëãÉê= ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ= ÉäÉâíêáëâ~= çÅÜ= ã~ÖåÉíáëâ~= Ñ®äí= çÅÜ= çÜ®äë~=®ê=~åÖÉä®ÖÉåK= = = = =

= üíÖ®êÇëáåêáâíåáåÖ= = e®äëçâçåëÉâîÉåëÉêå~= ~î= çäáâ~= ÉåÉêÖáëä~Ö= Ü~ê= ìíêÉííë= á= ëíçê= çãÑ~ííåáåÖ=çÅÜ=Éíí=ÑäÉêí~ä=ãóåÇáÖÜÉíÉê=®ê=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=™íÖ®êÇÉê= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= Äê~åëÅÜÉêå~K= ûîÉå= êáëâÉêå~= çã= ∏îÉêÇêáîÉå= ëçäåáåÖ=Ü~ê=ìééã®êâë~ãã~íë=çÅÜ=ÑäÉê~=áåÑçêã~íáçåëâ~ãé~åàÉê= Ü~ê=ÖÉåçãÑ∏êíëK= = Ó= p®âÉêÜÉíëâê~îÉå=Ñ∏ê=â®êåâê~ÑíîÉêâ=çÅÜ=ê~Çáç~âíáîí=~îÑ~ää=ëâ~=

î~ê~=ëíê®åÖ~=çÅÜ=pîÉêáÖÉ=Ä∏ê=ÄáÇê~=íáää=Ü∏Ö=ë®âÉêÜÉí=á=î™ê~= Öê~ååä®åÇÉêK= Ó= aÉå=é™Ö™ÉåÇÉ=áåÑçêã~íáçåÉå=çã=êáëâÉêå~=ãÉÇ=∏îÉêÇêáîÉå=

ëçäåáåÖ=Ä∏ê=áåíÉåëáÑáÉê~ëK= Ó= vííÉêäáÖ~êÉ= ÑçêëâåáåÖ= çã= Ü®äëçÉÑÑÉâíÉê= ~î= ÉñéçåÉêáåÖ= Ñ∏ê=

ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ã~ÖåÉíáëâ~=Ñ®äí=®ê=~åÖÉä®ÖÉåK= = = =

VKPKT= pâ~Ççê=ÖÉåçã=çäóÅâëÑ~ää

=

= = £îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü®äëçã™ä= =

= fåÖÉå=ëâ~=ëâ~Ç~ë=é™=ÖêìåÇ=~î=Ñ∏êÉÄóÖÖÄ~ê~=çäóÅâëÑ~ääëêáëâÉêK= = = = s~êàÉ= ™ê= Ç∏ê= å®êã~êÉ= P=MMM= éÉêëçåÉê= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= çäóÅâëÑ~ääëëâ~ÇçêI= VMM=MMM= éÉêëçåÉê= ìééë∏âÉê= ÇÉå= ∏ééå~= ëàìâî™êÇÉå=é™=ÖêìåÇ=~î=çäóÅâëÑ~ääëëâ~ÇçêI=î~ê~î=NQM=MMM=ã™ëíÉ= î™êÇ~ë= é™= ëàìâÜìëK= üê= NVVM= ÄÉê®âå~ÇÉë= ÇÉå= ë~ãã~åä~ÖÇ~= ë~ãÜ®ääëâçëíå~ÇÉå=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ççê=íáää=Å~=SO=ãáäà~êÇÉê=âêçåçê=

ÉääÉê= Q=B= ~î= _kmK= a∏ÇëÑ~ää= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= ëâ~Ç~=®ê=ÇÉå=Ñê®ãëí~= Ç∏Çëçêë~âÉå= á= ™äÇê~êå~= NÓQQ= ™ê= ãÉå= ®îÉå= ÇÉ= ®äÇêÉ= Çê~ÄÄ~ë= á= ÄÉíóÇ~åÇÉ= ìíëíê®ÅâåáåÖK= f= ëäìíÉåî™êÇëëí~íáëíáâÉå= ÇçãáåÉê~ê= Ñ~ääëâ~Ççê= á= ™äÇê~êå~= ∏îÉê= SR= ™ê= Ñ∏ê= Ä™ÇÉ= ã®å= çÅÜ= âîáååçêK= lãÑ~ííåáåÖÉå=~î=ëâ~Ççêå~=ÖÉåçã=çäóÅâëÑ~ää=Ö∏ê=ÇÉã=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= íáää=Éíí=~î=ÇÉ=~ääî~êäáÖ~ëíÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçÜçíÉåK=

j∏àäáÖÜÉíÉêå~=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=ëâ~Ççê=®ê=ëíçê~K=råÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ= NM=™êÉå=Ü~ê=ÇÉå=íçí~ä~=Ç∏ÇäáÖÜÉíÉå=á=çäóÅâëÑ~ääëëâ~Ççê=á=pîÉêáÖÉ= ãáåëâ~í=ãÉÇ=Å~=NM=BK=p®êëâáäí=Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=Ü~ê=~êÄÉíÉí=î~êáí= ãÉÇ= ~íí= ãáåëâ~= Ç∏ÇëçäóÅâëÑ~ää= Ää~åÇ= Ä~êå= çÅÜ= Ää~åÇ=

= Ñ∏êî®êîë~êÄÉí~åÇÉK=^åí~äÉí=éÉêëçåÉê=ëçã=ëâ~Ç~ë=ë™=ëî™êí=~íí=ÇÉ= ã™ëíÉ=î™êÇ~ë=é™=ëàìâÜìë=Ü~ê=ÇçÅâ=áåíÉ=ãáåëâ~í=á=ãçíëî~ê~åÇÉ= Öê~ÇK=

c∏ê=Ä™Ç~=ÇÉëë~=ÖêìééÉê=Ü~ê=Ç∏ÇëÑ~ääÉå=ãáåëâ~í=Ñê™å=ÇêóÖí=QMM= é™= NVRMJí~äÉí= íáää= ãáåÇêÉ= ®å= NMM= é™= NVVMJí~äÉíK= pâ~Ççê= çÅÜ= Ç∏ÇëÑ~ää=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=íê~ÑáâçäóÅâçê=Ü~ê=ãáåëâ~í=ã~êâ~åí=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ= OM= ™êÉåI= íêçíë= Éå= ∏â~åÇÉ= Äáäíê~ÑáâK= c∏êâä~êáåÖ~êå~= íáää= ÇÉëë~= éçëáíáî~=êÉëìäí~í=Ñáååë=á=Éå=âçãÄáå~íáçå=~î=ëâ®êéí=ä~ÖëíáÑíåáåÖI= äçâ~äí=ëâóÇÇë~êÄÉíÉI=∏â~Ç=âìåëâ~éI=∏â~Ç=~åî®åÇåáåÖ=~î=çäáâ~= ëâóÇÇëìíêìëíåáåÖ~êI=ë®âÉêÜÉíëâê~î=é™=ã~ëâáåÉêI=~åä®ÖÖåáåÖ~ê=çÅÜ= éêçÇìâíÉê=çÅÜ=ëíêìâíìêáåë~íëÉêK=aÉå=äàìë~=ÄáäÇÉå=Ñ∏êÇìåâä~ë=~î= ÑäÉê~=â~í~ëíêçÑÉê=á=î™ê=å®êÜÉí=ëçã=îáë~í=é™=ë™êÄ~êÜÉíÉåI=Ñê®ãëí= bëíçåá~J=çÅÜ=qàÉêåçÄóäâ~í~ëíêçÑÉêå~K=

pîÉêáÖÉ= ~åëä∏í= ëáÖ= NVUQ= íáää= telWë= Ü®äëçéçäáíáëâ~= ëíê~íÉÖá= ?e®äë~=Ñ∏ê=~ää~?K=bíí=~î=ã™äÉå=á=ÇÉåå~=®ê=~íí=~åí~äÉí=íáää=Ñ∏äàÇ=~î= çäóÅâëÜ®åÇÉäëÉê=ëâ~=êÉÇìÅÉê~ë=ãÉÇ=OR=B=íáää=™ê=OMMMK=j™äÉí=Ü~ê= ëÉå~êÉ= ìíîáÇÖ~íë= íáää= ~íí= çãÑ~íí~= ãçíëî~ê~åÇÉ= êÉÇìÅÉêáåÖ= ~î= ëâ~Ççê=çÅÜ=Ü~åÇáâ~éé=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=çäóÅâëÜ®åÇÉäëÉêK=

aÉ=Öóååë~ãã~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêå~=Ñê™å=çäáâ~=ëÉâíçêÉê=Ü~ê=ëÉÇ~å= ëäìíÉí= ~î= UMJí~äÉí= ë~ãä~íë= á= Éíí= ÖÉãÉåë~ãí= å~íáçåÉääí= ëâ~ÇÉJ éêçÖê~ãI=ëçã=çêÖ~åáëÉê~ë=~î=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíK=aÉíí~=~êÄÉíÉ= Ä∏ê=Ñçêíë®íí~=çÅÜ==Ç®êìí∏îÉê=Ñ∏êÉëä™ëW= Ó= e®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇÉå= Ä∏ê= á= ë™î®ä= ëäìíÉå= ëçã= ∏ééÉå= î™êÇ=

êÉÖáëíêÉê~= áåíê®ÑÑ~ÇÉ= ëâ~ÇÉÑ~ää= áåâäìëáîÉ= çäóÅâëéä~íë= çÅÜ= Ü®åÇÉäëÉÑ∏êäçééK= Ó= hçããìåÉêå~= Ä∏ê= ÄÉî~â~= çäóÅâëÑ~ääëêáëâÉê= á= ÄçÉåÇÉJ= çÅÜ=

ÑêáíáÇëãáäà∏= ë~ãí= îáÇ= ÄÉÜçî= íáääëÉ= ~íí= ™íÖ®êÇÉê= îáÇí~ë= ãçí= ë™Ç~å~=êáëâÉêK= = =

=

=

hçããáíí¨ÇáêÉâíáî

=

=

e~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê

=

aáêK=NVVRWSU=

====================================================================================================== ============ _Éëäìí=îáÇ=êÉÖÉêáåÖëë~ãã~åíê®ÇÉ=NVVRJMQJOT= = = p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=~î=ìééÇê~ÖÉí= = bå= ë®êëâáäÇ= ìíêÉÇ~êÉ= íáääâ~ää~ë= ãÉÇ= ìééÇê~Ö= ~íí= ìí~êÄÉí~= Éíí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=á= pîÉêáÖÉK=e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉíë=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ëóÑíÉ=®ê=~íí=áÇÉåJ íáÑáÉê~=ÇÉ=ãáäà∏éêçÄäÉã=ëçã=®ê=Éå=êáëâ=Ñ∏ê=Ü®äë~å=çÅÜ=~íí=ä®ãå~= Ñ∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ÇÉëë~=êáëâÉêK== ==ríêÉÇ~êÉå=ëâ~ää= Ó= Ö∏ê~=Éå=áåîÉåíÉêáåÖ=çÅÜ=~å~äóë=~î=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=á=

pîÉêáÖÉI= Ó= ~å~äóëÉê~= ÄÉÑáåíäáÖ~= ãáäà∏ã™ä= ëçã= ëóÑí~ê= íáää= ~íí= Ñ∏êÄ®ííê~=

Ü®äë~åI= Ó= Ñ∏êÉëä™=ã™ä=ëçã=ãÉÇÑ∏ê=~íí=Ü®äëçêáëâÉêå~=ãáåëâ~ë=çÅÜ=™íÖ®êJ

ÇÉê=Ñ∏ê=~íí=å™=ÇÉëë~=ã™äK= Ó= Ö∏ê~=Éå=éêáçêáíÉêáåÖ=ãÉää~å=çäáâ~=ã™ä=çÅÜ=êÉÇçîáë~=ÖêìåÇÉêå~=

Ñ∏ê=ÇÉåå~=éêáçêáíÉêáåÖI= Ó= êÉÇçîáë~=çÅÜ=~å~äóëÉê~=Üìê=çäáâ~=ÅÉåíê~ä~I=êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=

~âí∏êÉê=ë~ãîÉêâ~ê=áåçã=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇëçãê™ÇÉíI= Ó= éêÉÅáëÉê~=îáäâ~=ë~ãÜ®ääëáåëí~åëÉê=ëçã=Ä∏ê=Ü~=~åëî~ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=

™íÖ®êÇÉê=ëçã=ìíêÉÇ~êÉå=Ñ∏êÉëä™ê=ÖÉåçãÑ∏êë=çÅÜ=Ñ∏äàë=ìééI=

~å~äóëÉå=~î=ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=çäáâ~=ÅÉåíê~ä~I=êÉÖáçå~ä~=çÅÜ= äçâ~ä~=çêÖ~å=é™=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇëçãê™ÇÉíK= _~âÖêìåÇ= = bìêçéÉáëâ~=ëí~ÇÖ~å=Ñ∏ê=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~=~åíçÖë=™ê=NVUV=~î=ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçãáåáëíê~êå~= á= telë= ÉìêçéÉáëâ~= ãÉÇäÉãëä®åÇÉêK= f= ëí~ÇÖ~å=ëí™ê=~íí=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçãáåáëíê~êå~=Ä∏ê=ã∏í~ë=áåçã=ÑÉã= ™ê=Ñ∏ê=~íí=ìíî®êÇÉê~=å~íáçåÉää~=çÅÜ=áåíÉêå~íáçåÉää~=Ñê~ãëíÉÖ=áåçã= çãê™ÇÉí= ãáäà∏= çÅÜ= Ü®äë~= ë~ãí= ~åí~= ÇÉ= Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê= ëçã= ìí~êÄÉí~íë=~î=tel=çÅÜ=~åÇê~=áåíÉêå~íáçåÉää~=áåëíáíìíáçåÉêK= ==pçãã~êÉå= NVVQ= ã∏ííÉë= ÇÉ= ÉìêçéÉáëâ~= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçãáåáëíê~êå~=á=eÉäëáåÖÑçêëK=sáÇ=ÇÉåå~=âçåÑÉêÉåë=~åíçÖë=Éå= ÇÉâä~ê~íáçå= çã= ™íÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ãáäà∏= çÅÜ= Ü®äë~= á= bìêçé~K= pçã= ë®êëâáäí=îáâíáÖ~=éêçÄäÉãçãê™ÇÉå=å®ãåë=á=ÇÉâä~ê~íáçåÉå=Ñ∏êçêÉJ åáåÖ~ê= á= î~ííÉå= çÅÜ= Ñ∏Ç~I= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= ìíÉ= çÅÜ= áååÉI= çäóÅâëÑ~ääëëâ~ÇçêI=ÉâçäçÖá=çÅÜ=Ü®äë~I=ëí®ÇÉêå~ë=ãáäà∏I=~êÄÉíëãáäà∏= çÅÜ= âçåëÉâîÉåëÉê= Ñ∏ê= Ü®äë~= çÅÜ= ãáäà∏= ~î= âêáÖëÜ~åÇäáåÖ~êK= f= ÇÉâä~ê~íáçåÉå=Ñ∏êÄáåÇÉê=ëáÖ=î~êàÉ=ä~åÇ=~íí=ìí~êÄÉí~=Éíí=å~íáçåÉääí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=Ñ∏êÄ®ííê~Ç=ãáäà∏=çÅÜ=Ü®äë~=Ä~ëÉê~í=é™=ÇÉ= ÉÖå~=ÄÉÜçîÉåK=e~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=ëâ~ää=î~ê~=âä~êí=ëÉå~ëí=™ê= NVVT= çÅÜ= ìí~êÄÉí~ë= á= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉää~å= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçJ ÇÉé~êíÉãÉåíÉåI= ãóåÇáÖÜÉíÉêå~= áåçã= êÉëéÉâíáîÉ= ëÉâíçê= çÅÜ= ~åëî~êáÖ~=çêÖ~å=é™=êÉÖáçå~ä=çÅÜ=äçâ~ä=åáî™K= ==sá=Ü~ê=Éå=é™=ã™åÖ~=ë®íí=Äê~=Ñóëáëâ=ãáäà∏=çÅÜ=Éíí=Öçíí=Ü®äëçJ íáääëí™åÇ=á=pîÉêáÖÉK=sáëë~=ãáäà∏éêçÄäÉã=ëçã=Ü~ê=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ= î™ê= Ü®äë~= ™íÉêëí™ê= ÇçÅâ= ~íí= ä∏ë~K= fåçãÜìëãáäà∏å= EíKÉñK= ê~ÇçåI= ÑìâíI= âî~äëíÉêI= íçÄ~âëê∏âF= Ñ∏êëìêåáåÖ= ~î= ã~êâ= çÅÜ= î~ííÉåI= äìÑíÑ∏êçêÉåáåÖ~ê= ë™ëçã= âî®îÉçñáÇÉê= çÅÜ= çòçåI= ÄìääÉêI= íìåÖãÉí~ääÉêI=çêÖ~åáëâ~=ãáäà∏ÖáÑíÉêI=ä™ÖÇçëìíëä®ééI=çäáâ~=âÉãáëâ~= çÅÜ=ÄáçäçÖáëâ~=ÖáÑíÉê=á=äáîëãÉÇÉä=çÅÜ=î~ííÉå=ãKãK=®ê=ÉñÉãéÉä=é™= ãáäà∏Ñ~âíçêÉê= ëçã= áååÉÄ®ê= Ü®äëçêáëâÉê= á= î™êí= ä~åÇK= aÉëë~= Ü®äëçêáëâÉê=çÅÜ=ãáäà∏Ñ~âíçêÉê=®ê=ã∏àäáÖ~=~íí=™íÖ®êÇ~K= ==cäÉê~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=®ê=ÇÉä~âíáÖ~=á=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=çÅÜ= ìåÇ~åê∏à~=Ü®äëçêáëâÉê=á=ãáäà∏åK=_®ííêÉ=ë~ãîÉêâ~å=ÄÉÜ∏îëI=ÇÉäë= ãÉää~å= çäáâ~= ÅÉåíê~ä~= ãóåÇáÖÜÉíÉêI= ÇÉäë= ãÉää~å= ÇÉå= ÅÉåíê~ä~I= êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=åáî™åK=bíí=~åí~ä=çäáâ~=ä~Ö~ê=çÅÜ=Ñ∏êÉëâêáÑíÉê= í®ÅâÉê=áå=çãê™ÇÉíK=jáäà∏Ä~äâëìíêÉÇåáåÖÉå=Ej=NVVPWMQF=Ü~ê=ÄäK~=á= ìééÇê~Ö=~íí=ë~ãã~åÑçÖ~=ÄÉëí®ããÉäëÉê=çã=Ü®äëçJ=çÅÜ=ãáäà∏J ëâóÇÇ=é™=Éíí=®åÇ~ã™äëÉåäáÖí=ë®ííK= ==oáâëÇ~ÖÉå=Ü~ê=~åí~Öáí=îáëë~=ãáäà∏ã™ä=Ñ∏ê=ÇÉå=óííêÉ=ãáäà∏åK=bå= ÇÉä=~î=ÇÉã=Ü~ê=êÉäÉî~åë=Ñ∏ê=Ü®äëçëâóÇÇÉíK=sáëë~=êÉÖäÉêáåÖ~ê=Ñáååë= ®îÉå=Ñ∏ê=~êÄÉíëJ=çÅÜ=ÄçÉåÇÉãáäà∏åK=f=∏îêáÖí=ë~âå~ë=å~íáçåÉää~=ã™ä= áåçã=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇëçãê™ÇÉíK= = = póÑíÉí=ãÉÇ=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ããÉí=

= = aÉí= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= ëóÑíÉí= ãÉÇ= Éíí= Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã= ®ê= ~íí= áÇÉåíáÑáÉê~=ÇÉ=ãáäà∏éêçÄäÉã=ëçã=ìíÖ∏ê=Éå=êáëâ=Ñ∏ê=Ü®äë~å=çÅÜ=~íí= ä®ãå~=Ñ∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ÇÉëë~=êáëâÉêK= ==bíí=~åå~í=ëóÑíÉ=®ê=~íí=ìíåóííà~=ÄÉÑáåíäáÖ~=êÉëìêëÉê=ãÉê=ÉÑÑÉâíáîíI= ÇÉäë=ÖÉåçã=~íí=í®Åâ~=áå=ÇÉ=çãê™ÇÉå=ëçã=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=î~êâÉå= í®Åâë=~î=ãáäà∏J=ÉääÉê=Ü®äëçëâóÇÇëä~ÖëíáÑíåáåÖÉåI=ÇÉäë=ÖÉåçã=~íí=Ñ™= ÇÉ=áåÄä~åÇ~ÇÉ=~âí∏êÉêå~=~íí=~êÄÉí~=ÖÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=éêáçêáíÉê~ÇÉ= ã™ä=çÅÜ=™íÖ®êÇÉêK=bíí=å~íáçåÉääí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=ë®ííÉê=Ñê™Ö~å= çã=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=á=Ñçâìë=çÅÜ=ÄáÇê~ê=Ç®êãÉÇ=íáää=~íí= ÅÉåíê~ä~I=êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=~âíáîáíÉíÉê=ë®ííë=á=Ö™åÖK=üíÖ®êÇÉê= ãçí=ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=ëçã=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=™íÉêëí™ê=é™ëâóåÇ~ëK= ==bíí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=ëâ~ää=ãÉÇÑ∏ê~=~íí=~åëî~êëÖê®åëÉêå~=çÅÜ= ~êÄÉíëÑ∏êÇÉäåáåÖÉå=ãÉää~å=çäáâ~=~âí∏êÉê=çÅÜ=åáî™Éê=éêÉÅáëÉê~ëK= sáÇ~êÉ= ëâ~ää= íáääëóåI= ìééÑ∏äàåáåÖ= çÅÜ= ìíî®êÇÉêáåÖ= áåçã= Ü®äëçëâóÇÇëçãê™ÇÉí=ìåÇÉêä®íí~ëK= = = rééÇê~ÖÉí= = ríêÉÇ~êÉå=ëâ~ää=ìí~êÄÉí~=Éíí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêK=ríÖ™åÖëéìåâíÉå=á=~êÄÉíÉí=Ä∏ê=î~ê~= Éå=áåîÉåíÉêáåÖ=çÅÜ=~å~äóë=~î=ÇÉ=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=ëçã= ™íÉêëí™ê=~íí=™íÖ®êÇ~K=aÉí=®ê=~åÖÉä®ÖÉí=~íí=ìíêÉÇ~êÉå=ÄÉ~âí~ê=ÇÉí= ~êÄÉíÉ=ëçã=êÉÇ~å=Öàçêíë=çÅÜ=Ö∏êë=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉêK=f=~åëäìíåáåÖ=íáää=áåîÉåíÉêáåÖÉå=ëâ~ää=ìíêÉÇ~êÉå=ë™äÉÇÉë= Ö∏ê~= Éå= ÖÉåçãÖ™åÖ= ~î= ä~ÖëíáÑíåáåÖI= íáääëóåI= ÑçêëâåáåÖ= çÅÜ= ìíîÉÅâäáåÖI=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=áåë~íëÉêI=ìíêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉ=ãKãK=ëçã= Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=Ñáååë=áåçã=çãê™ÇÉíK=ríêÉÇ~êÉå=ëâ~ää=Ç®êîáÇ=í~= Ñ~ëí~=é™=ÇÉ=ãáäà∏Ñ~âíçêÉê=ëçã=ìíÖ∏ê=î®ëÉåíäáÖ~=Ü®äëçêáëâÉêI=Ç®ê= ìíîÉÅâäáåÖÉå=î~êáí=ÉääÉê=Ñ∏êî®åí~ë=Ääá=ãáåÇêÉ=Öóååë~ã=çÅÜ=Ç®ê= ÇÉí=áÇ~Ö=ë~âå~ë=™íÖ®êÇÉêK= ==p®êëâáäÇ~=ÄÉëí®ããÉäëÉê=çã=~êÄÉíëãáäà∏å=Ñáååë=á=~êÄÉíëãáäà∏J ä~ÖÉå= ENVVPWNNSMFK= f= ÇÉå= ã™å= ìíêÉÇ~êÉå= ÄÉê∏ê= ~êÄÉíëãáäà∏J çãê™ÇÉí= ëâ~ää= ìíÖ™åÖëéìåâíÉå= î~ê~= ~íí= ÇÉå= ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ= Ü®äëçêáëâÉå=®îÉå=ÄÉê∏ê=~åÇê~=ë~ãÜ®ääëëÉâíçêÉê=®å=~êÄÉíëäáîÉíK= ==ríêÉÇ~êÉå=ëâ~ää=îáÇ~êÉ=Ö∏ê~=Éå=ÖÉåçãÖ™åÖ=çÅÜ=~å~äóë=~î=ÇÉ= ãáäà∏ã™ä=ëçã=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=Ñáååë=áåçã=çäáâ~=ë~ãÜ®ääëëÉâíçêÉê= EíKÉñK=âçããìåáâ~íáçå=çÅÜ=àçêÇÄêìâF=Ñ∏ê=~íí=Ñ~ëíëí®ää~=îáäâ~=ëçã= ÇáêÉâí= ÉääÉê= áåÇáêÉâí= ëóÑí~ê= íáää= ~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=Ü®äë~åK=ríêÉÇ~êÉå= ëâ~ää=Ç®êîáÇ=~å~äóëÉê~=çã=ÇÉ=ãáäà∏ã™ä=ëçã=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=

= Ü®äë~å= ÄÉÜ∏îÉê= ìíîÉÅâä~ëI= ®åÇê~ë= ÉääÉê= éêÉÅáëÉê~ë= ë~ãí= ä®ãå~= Ñ∏êëä~Ö=íáää=ë™Ç~å~=®åÇêáåÖ~êK= ==m™=ÇÉ=çãê™ÇÉå=Ç®ê=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉê=Ñáååë=ãÉå=Ç®ê= ÇÉí=ë~âå~ë=ã™ä=çÅÜLÉääÉê=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ÇÉëë~=êáëâÉê=ÉääÉê= Ç®ê=ìíîÉÅâäáåÖëáåë~íëÉê=ÄÉÜ∏îë=ëâ~ää=ìíêÉÇ~êÉå=Ñ∏êÉëä™=ë™Ç~å~=ã™ä= çÅÜ=ä®ãå~=Ñ∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=å™=ÇÉëë~=ã™äK=s~êàÉ=Ñ∏êëä~Ö= íáää= ™íÖ®êÇ= ëâ~ää= ÖêìåÇ~ë= é™= Éå= ÄÉëâêáîåáåÖ= çÅÜ= ~å~äóë= ~î= ÇÉí= Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=éêçÄäÉãÉíK= ==ríêÉÇ~êÉå= ëâ~ää= ®îÉå= êÉÇçîáë~= çÅÜ=~å~äóëÉê~=ÇÉå=ë~ãîÉêâ~å= ëçã=á=Ç~Ö=Ñáååë=ãÉää~å=çäáâ~=ÅÉåíê~ä~I=êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=çêÖ~å= áåçã= ãáäà∏J= çÅÜ= Ü®äëçëâóÇÇëçãê™ÇÉíK= sáÇ~êÉ= ëâ~ää= ìíêÉÇ~êÉå= Ñ∏êÉëä™=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ëí®êâ~=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇÉíK= ==f=~åëäìíåáåÖ=íáää=Ñ∏êëä~ÖÉå=ëâ~ää=ìíêÉÇ~êÉå=~åÖÉ=îáäâ~=áåëí~åëÉê= áåçã= çäáâ~= ë~ãÜ®ääëëÉâíçêÉê= EâçããìåÉêI= ä~åÇëíáåÖI= ãóåÇáÖJ ÜÉíÉêI=å®êáåÖëäáîI=çêÖ~åáë~íáçåÉê=çëîKF=ëçã=ëâ~ää=Ü~=~åëî~êÉí=Ñ∏ê= ~íí=™íÖ®êÇÉêå~=ÖÉåçãÑ∏êëK=ríêÉÇ~êÉå=ëâ~ää=çÅâë™=í~=ëí®ääåáåÖ=íáää= Üìê=ÇÉ=Ñ∏êÉëä~Öå~=™íÖ®êÇÉêå~=ëâ~ää=Ñ∏äà~ë=ìéé=é™=å~íáçåÉää=åáî™= çÅÜ=ä®ãå~=Ñ∏êëä~Ö=é™=îáäâ~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=ëçã=ëâ~ää=Ü~=~åëî~ê=Ñ∏ê= ÇÉíí~K= ríáÑê™å= ~å~äóëÉå= ~î= ë~ãîÉêâ~å= ãÉää~å= çäáâ~= ÅÉåíê~ä~I= êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=çêÖ~å=é™=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü®äëçëâóÇÇëçãê™ÇÉí= â~å=ìíêÉÇ~êÉå=Ñ∏êÉëä™=ÉîÉåíìÉää~=çêÖ~åáë~íçêáëâ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=çã= ÇÉíí~=ëâìääÉ=ÉÑÑÉâíáîáëÉê~=íáääëóåI=ìééÑ∏äàåáåÖ=çÅÜ=ìíî®êÇÉêáåÖK= cê™Ö~å= çã= ÉîÉåíìÉää~= çêÖ~åáë~íçêáëâ~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= Ä∏ê= ë~ãçêÇå~ë=ãÉÇ=jáäà∏Ä~äâëìíêÉÇåáåÖÉå=Ej=NVVPWMQFK= ==ríÖ™åÖëéìåâíÉå= Ñ∏ê= Ñ∏êëä~ÖÉå= íáää= ™íÖ®êÇÉê= ®ê= ~íí= ÇÉëë~= ëâ~ää= âìåå~= ÖÉåçãÑ∏ê~ë= ìí~å= ~íí= óííÉêäáÖ~êÉ= ÄÉä~ëí~= ÇÉí= ë~ãÜ®ääëJ Éâçåçãáëâ~= ìíêóããÉíK= c∏êëä~ÖÉå= ëâ~ää= âçëíå~ÇëÄÉê®âå~ë= çÅÜ= âçëíå~ÇÉêå~=ëâ~ää=ëí®ää~ë=á=êÉä~íáçå=íáää=ÇÉå=åóíí~=ëçã=â~å=Ñ∏êìíëÉë= ~î=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=Ñ∏êëä~ÖÉíK=ríêÉÇ~êÉå=ëâ~ää=á=ÇÉíí~=ë~ãã~åÜ~åÖ= ®îÉå= ~å~äóëÉê~= âçëíå~ÇÉå= êÉëéÉâíáîÉ= åóíí~å= ~î= ~äíÉêå~íáî~= ™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=å™=ë~ãã~=ã™äK=läáâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=Ñáå~åëáÉêáåÖ= ~î=™íÖ®êÇÉêå~I=áåâäìëáîÉ=ã∏àäáÖ~=çãéêáçêáíÉêáåÖ~êI=ëâ~ää=~åÖÉë=á= ~åëäìíåáåÖ=íáää=âçëíå~ÇëÄÉê®âåáåÖ~êå~K= ==ríêÉÇ~êÉå= ëâ~ääI= ìíáÑê™å= åóííçJ= çÅÜ= âçëíå~ÇëêÉëçåÉã~åÖÉåI= Ñ∏êÉëä™= Éå= éêáçêáíÉêáåÖ= ãÉää~å= ã™äÉå= çÅÜ= ãÉää~å= ™íÖ®êÇÉêå~K= dêìåÇÉêå~= Ñ∏ê= ÇÉåå~= éêáçêáíÉêáåÖ= ëâ~ää= çÅâë™= êÉÇçîáë~ëK= ríêÉÇ~êÉå=Ä∏ê=ä®ãå~=Ñ∏êëä~Ö=íáää=å®ê=ã™äÉå=Ä∏ê=Ü~=ìééå™ííëK= ==ríêÉÇ~êÉå= ëâ~ää= Ñ∏äà~= ÇÉå= áåíÉêå~íáçåÉää~= ìíîÉÅâäáåÖÉå= é™= çãê™ÇÉíI= ë®êëâáäí= ÇÉí= ~êÄÉíÉ= ëçã= Ö∏êë= áåçã= tel= çÅÜ= ÇÉëë= ÉìêçéÉáëâ~= ãÉÇäÉãëä®åÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= í~= Ñê~ã= å~íáçåÉää~= Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê=á=ëóÑíÉ=~íí=ãáåëâ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=Ü®äëçêáëâÉêK= ríêÉÇ~êÉå= ëâ~ääI= îáÇ= ìíÑçêãåáåÖÉå= ~î= ëáå~= Ñ∏êëä~ÖI= ÄÉ~âí~= ÇÉ=

= ÉîÉåíìÉää~=âê~î=é™=~åé~ëëåáåÖ=ëçã=pîÉêáÖÉë=ãÉÇäÉãëâ~é=á=ÇÉå= bìêçéÉáëâ~=ìåáçåÉå=ãÉÇÑ∏êK= =ríêÉÇ~êÉå= ëâ~ää= ë~ãê™Ç~= ãÉÇ= jáäà∏Ä~äâëìíêÉÇåáåÖÉå= Ej= NVVPWMQFK=sáÇ~êÉ=ëâ~ää=ìíêÉÇ~êÉå=ÄÉ~âí~=êÉëìäí~íÉå=~î=qê~ÑáâJ= çÅÜ= âäáã~íâçããáíí¨åë= Eh=NVVPWMNF= ~êÄÉíÉK= sáÇ~êÉ= ëâ~ää= ìíêÉÇ~êÉå=ë~ãê™Ç~=ãÉÇ=ÄÉê∏êÇ~=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=c∏ê=ìíêÉÇ~êÉåë= ~êÄÉíÉ=Ö®ääÉê=êÉÖÉêáåÖÉåë=ÇáêÉâíáî=íáää=ë~ãíäáÖ~=âçããáíí¨Éê=çÅÜ= ë®êëâáäÇ~= ìíêÉÇ~êÉ= çã= ~íí= éê∏î~= çÑÑÉåíäáÖ~= ™í~Ö~åÇÉå= EÇáêK= NVVQWOPFI= ~íí= êÉÇçîáë~= êÉÖáçå~äéçäáíáëâ~= âçåëÉâîÉåëÉê= EÇáêK= NVVOWRMF=ë~ãí=à®ãëí®ääÇÜÉíëéçäáíáëâ~=âçåëÉâîÉåëÉê=~î=Ñ∏êëä~ÖÉå= EÇáêK=NVVQWNOQFK= ==ríêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉí=ëâ~ää=î~ê~=ëäìíÑ∏êí=ëÉå~ëí=ÇÉå=N=ëÉéíÉãÄÉê= NVVSK==

EpçÅá~äÇÉé~êíÉãÉåíÉíF=

=