SOU 1998:48

Kontrollerad och ifrågasatt - intervjuer med personer med funktionshinder

Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Jag har fått i uppgift av regeringen att kartlägga och analysera frågan om bemötande av personer med funktionshinder och lämna förslag till åtgärder som kan bidra till att avhjälpa brister och missförhållanden (dir. 1997:24). Bakgrunden till uppdraget är att alltfler personer med funktionshinder upplever att de inte kan påverka sin situation, inte blir tagna på allvar, känner sig överkörda och upplever sig dåligt bemötta.

Enligt mina direktiv skall jag bl.a. beskriva funktionshindrade personers erfarenheter av hur de bemöts och behandlas vid kontakter med myndigheter och andra organ och vilka möjligheter de har att göra sina intressen gällande.

För att få en aktuell bild av hur människor med funktionshinder behandlas har jag valt att arbeta nära handikapporganisationerna. Frågorna har diskuterats i seminarier, grupper och med enskilda. Jag har också uppmanat människor att höra av sig direkt till utredningen om de haft något att berätta, och många brev och telefonsamtal har kommit. Jag har emellertid känt behov av att på ett djupare sätt få kunskap om hur personer med funktionshinder upplever bemötandet. Därför har jag gett journalisten Malena Sjöberg i uppdrag att genom intervjuer beskriva ett antal funktionshindrade personers erfarenheter av hur de bemöts och behandlas.

I den här rapportens intervjuer berättar människor med olika funktionshinder om sina upplevelser av bemötande. Tillsammans ger intervjuerna en bild av människors känsla att inte möta förståelse och av svårigheterna att få det stöd de anser sig behöva. De intervjuade berättar om hur slitsamt det å ena sidan kan vara att leva med ett funktionshinder när man möter oförståelse och ifrågasättande, och om hur tillvaron å andra sidan kan påverkas positivt när man försöker förstå. Dessutom för Malena Sjöberg en

diskussion om varför det kan bli som det blir i ett möte. Hon funderar också kring varför personer med funktionshinder sätts på plats,

handikapplats, i många sammanhang, kring myndigheternas

ofta mycket traditionella syn på handikapp och kring hur regelverket tolkas på lokal nivå. Rapporten bär titeln

Kontrollerad

och ifrågasatt? intervjuer med personer med funktionshinder.

Materialet är helt och hållet Malena Sjöbergs eget.

För att förstå och kunna föreslå åtgärder är det viktigt att se mötet utifrån olika utgångspunkter. Rapporten visar en verklighet – den verklighet personer med egen erfarenhet av funktionshinder upplever i mötet. Det finns naturligtvis också en annan verklighet. Anställda har ofta en besvärlig arbetssituation som många gånger kan påverka bemötandet. Jag kommer därför senare i vår att redovisa en enkät som behandlar anställdas arbetsförhållanden och allmänna inställning i de här frågorna.

Rapporten kommer att bli ett mycket viktigt underlag i mitt fortsatta utredningsarbete. Den är skriven på ett sätt som uppmanar till eftertanke och reflektion men framförallt till debatt och diskussion. Min förhoppning är att den skall användas i det offentliga samtalet och i samspråk människor emellan.

Stockholm i april 1998

Bengt Lindqvist