SOU 2003:31

En hållbar framtid i sikte

Till regeringen ____________________________________2 SAMMANFATTNING ________________________________8 I. SÅ HÄR HAR VI ARBETAT ________________________14 II. AVSTAMP FRÅN STOCKHOLM, RIO OCH ISTANBUL 18

II.1 Miljöfrågorna på den politiska dagordningen ________18 II.2 Riokonferensen och Agenda 21 __________________18 II.3 Istanbulkonferensen och Habitatagendan __________19 II.4 Agenda 21 och Habitatagendan – beröringspunkter

och synergieffekter ______________________________20

III. DET SVENSKA ARBETET MED AGENDA 21

OCH HABITAT ________________________________22

III.1 Agenda 21 ____________________________________22 Det lokala Agenda 21 arbetet har utvecklats ____________22 Samverkan har varit ledstjärna ______________________24 Arbetets organisation och ledning ____________________25 III.2 Habitatagendan ________________________________27 Den kommunala planeringen har utvecklats ____________27 Ny inriktning för den nationella bostadspolitiken ________29 Nya former för regional utveckling under framväxt ______30 Insatser för integration och ökad delaktighet ____________30 III.3 Samlade erfarenheter och slutsatser ______________31

IV. RESULTAT FRÅN ISTANBUL+5 OCH

JOHANNESBURG ______________________________34

IV.1 Det internationella samarbetet om boende

och stadsutveckling sedan Istanbul________________34

IV.1.1 Framgångar och svårigheter ____________________34 IV.1.2 Istanbul+5 – uppföljningskonferens i New York ____34 Viktiga principer och mål bekräftades__________________34

Erfarenheter och lärdomar diskuterades ______________35 IV.1.3 Deklarationen om städer och samhällen

i det nya millenniet ______________________________36 Fattigdomen i världen en huvudfråga __________________37 Demokrati och vidgat deltagande är grundläggande______37 Kvinnans ställning betonas __________________________37 Integrering av Habitatagendan och Agenda 21 __________38 Kommunernas roll behöver stärkas____________________38 Deklarationen uppfordrar till handling på alla nivåer______38 Deklarationens betydelse för Sverige __________________38 IV.1.4 Andra internationella konferenser om

stadsutvecklingsfrågor __________________________38 IV.1.5 UN-Habitats och andra internationella aktörers roll 39 IV.2 Världstoppmötet i Johannesburg __________________40 IV.2.1 Allmänt om mötet ____________________________40 IV.2.2 Den politiska deklarationen ____________________42 IV.2.3 Genomförandeplanen ________________________42 IV.2.4 Partnerskapsinitiativ __________________________44 IV.2.5 Betydelsen för den fortsatta Agenda 21-processen 46 IV.3 Agenda 21 och Habitat – gemensamma

beröringspunkter ______________________________47

V. FORTSATTA UTMANINGAR OCH FÖRSLAG TILL

ÅTGÄRDER____________________________________49

V.1 Bakgrund och övergripande frågeställningar ________49 V.2 Kommitténs övergripande slutsatser________________52 V.3 Gemensamma utgångspunkter för Agenda 21- och

Habitatprocesserna ____________________________53 V.3.1 En ny, bred syn på begreppet hållbar utveckling____53