SOU 2010:66

Barns perspektiv på jämställdhet i skola - en kunskapsöversikt

Referenser

Adler, Patricia A. & Adler Peter (1998). Peer power: preadolescent

culture and identity. New Brunswick, N.J.: Rutgers Univ Press.

Adler, Patricia A., Kless, Steven J. & Adler, Peter (1992). Socializa-

tion to gender roles: popularity among elementary school boys and girls. Sociology of Education. 65(3) Alderson, P. (1999). Human rights and democray in schools: Do

they mean more than “picking up litter and not killing whales?”

The International Journal of Children´s Rights, 7, 185-205.

Ambjörnsson, Fanny (2004). I en klass för sig – Genus, klass och

sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront.

Andersson, Kjerstin (2008). Talking violence, constructing identity.

Young men in institutional care. (Diss.) Linköping: Linköpings universitet.

Arvastson, Gösta & Ehn, Billy (red.)(2007). Kulturnavigering i

skolan. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning.

Aspán Margareta (2005). Att komma till sin Rätt: Barns och vuxnas

perspektiv på ett skolprojekt för ökat elevinflytande. Stockholm;

Stockholms universitet. Aspán Margareta, (2006). Värdegrundspaket: för arbete med yngre

elever. Stockholm. Barnkonventionen [Elektronisk resurs]: FN:s konvention om barnets

rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF Sverige Tillgänglig på

Internet: http://www.unicef.se/assets/barnkonventionen.pdf Barnombudsmannen (2001). Båda är bäst, typ. Rapport från Barnens

myndighet. Stockholm; Barnombudsmannen. Berg, Bettina (2000). Genuspraktika för lärare. Stockholm; Lärar-

förbundet. Blaise, Mindy (2005). Playing it straight: uncovering gender dis-

courses, in the early childhood classroom. London: Routledge.

Browne, Naima (2004). Gender Equity in the early years. Berkshire:

Open University Press. Butler, Judith (1990). Gender trouble: feminism and the subversion

of identity. New York: Routledge.

Corsaro, William A. (1979). We´re friends right?: Children´s use

of access rituals in a nursery school. Language in society, 8:315-336. Corsaro, William A. (1997). The sociology of childhood. Thousand

Oaks, Calif.: Pine Forge Press. Corsaro, William A. and Schwarz, Katherine (1991). Peer Play and

Socialization in Two Cultures: Implications for Research and Practice. In Almy, Milly, Scales, Barbara and Ervin-Tripp, Susan (red.), Play and the Social Context of Development in Early Care and Education. New York: Teachers College Press. Corsaro, William A. & Tomlinson, Graham (1980), Spontaneous

Play and Social Learning in the Nursery School. In Schwartzman, Helen B. (red.) Play and Culture. West Point, N.Y.: Leisure Press. Christensen, Pia & James, Allison (red.) (2008). Research with

children: perspectives and practices. 2. ed. London: Routledge.

Dahl, Ulrika (2005). Scener ur ett äktenskap: jämställdhet och

heteronormativitet. I Kulick, Don (red.). Queersverige. Stockholm: Natur och Kultur. Dahlstedt, Magnus (2007). Moralisk fostran i brist på reell demo-

krati, KRUT, 126, 34–49. Davies, Bronwyn (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stock-

holm; Liber. Devine, Dympna (2002). Childrens citizienship and the structuring

of adult-child relations in the primary school. Childhood, 9. Eder, Donna (1990). Variation in Adolescent Female Conflict.

Grimshaw, Allen D. (red.) Conflict Talk: sociolinguistic investigations of arguments in conversations. Cambridge: Cambridge Univ. Press Eder. Donna, Evans, Catherine Colleen & Parker, Stephen (1995). School

Talk: gender and adolescent culture. New Brunswick, N.J.:

Rutgers University Press. Edley, Nigel & Wetherell, Margaret (1995). Men in perspective:

practice, power and identity. London: Prentice Hall/Harvester

Wheatsheaf. Eilard, Angerd (2008). Modern, svensk och jämställd: Om barn,

familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962–2007. (Diss.)

Lund; Lunds universitet.

Elvstrand, Helene (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete.

(Diss.) Linköping: Linköpings universitet. Englund, Tomas (2003). Skolan och demokratin – på väg mot en

skola för deliberativa samtal. I Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Epstein, Debbie (1997). Boyz’ own stories: Masculinities and sexualities

in schools. Gender and Education 9(1). Epstein, Debbie, Elwood, Jannette, Hey, Valerie & Maw, Janet

(red.) (1998). Failing boys? Issues in gender and achievement. Buckingham: Open University Press. Ekholm, Mats & Lindvall, Kerstin (1991). Eleverna och demokratin

i skolan: enkätbelysning och en värderande diskussion. Karlstad:

Högskolan i Karlstad. Eriksson, Anna (1999). Miljön som ett erbjudande – barns bilder av

sitt närsamhälle i verklighet och fantasi, i Invitation till handling – barns och vuxnas perspektiv på möjligheter i pedagogiskt utvecklingsarbete. FOLK-projektet, rapport nr 6, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Eriksson Barajas, Katarina (2008). Beyond Stereotypes? Talking

about gender in school booktalk, Ethnography and Education, 3 (2). Evaldsson, Ann-Carita (2003). Throwing like a girl?: Situating

gender differences in pfysicality across game contexts, Childhood 10(4). Fagrell, Birgitta (2000). De små konstruktörerna. Flickor och pojkar

om kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete. Stockholm; HLS Förlag.

Forsberg Eva, (2000). Elevinflytandets många ansikten. Acta Uni-

versitatis Upsaliensis, (Diss.) Uppsala: Uppsala universitet. Forsberg, Ulla (2002). Är det någon ”könsordning” i skolan? Analys

av könsdiskurser i etniskt homogena och etniskt heterogena elevgrupper i årskurserna 0–6, (Diss.) Umeå; Umeå universitet.

Francis, Becky (1998). Power Plays – Primary School Children’s

Constructions of Gender, Power and Adult Work. Staffordshire:

Trentham Books.

Frosh, Stephen, Phoenix, Ann and Pattman, Rob (2002). Young

masculinities understanding boys in contemporary society. Basingstoke: Palgrave.

Gens, Ingemar (2007). Myten om det motsatta könet – från förskole-

pedagogiken på Tittmyran/Björntomten till det maskulina samhällets undergång, Leva! Stockholm; Idéimperiet.

Goodwin, Majorie Harness (1985). The Serious Side of Jump

Rope: Conversational Practices and Social Organization in the Frame of Play. Journal of American Folklore 98. Goodwin, Majorie Harness (1990). He-said-she-said: talk as social

organization among Black children. Bloomington, Ind.: Indiana

Univ. Press. Goodwin, Majorie Harness (1998). ‘Games of Stance: Conflicting

and Footing in Hopscotch’. In Hoyle, Susan M. & Adger, Carolyn Temple (red.) Kids Talk: strategic language use in later childhood. New York: Oxford Univ. Press. Goodwin, Majorie Harness (2001). Organizing Participation in

Cross-Sex Jump Rope: Situating Gender Differences within Longitudinal Studies of Activities. Research on Language and

Social Interaction 34(1).

Grahn, Karin (2008.) Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Kon-

struktioner av genus i tränarutbildningen. (Diss.) Göteborg:

Göteborgs universitet. Greene, Sheila & Hogan, Diane (red.) (2005). Researching child-

ren’s experiences: methods and approaches. London: SAGE.

Häger, Andreas, Kamperin, Rosemarie & Toivoi, Michael (1999).

Gemensamhet i mångfalden En rapport om 32 skolors arbete med värdegrunden i praktisk tillämpning. Stockholm: Skolverket.

Halldén, Gunilla (2005). Platsens betydelse och barns sätt att ladda

en plats med symbolisk mening. I Friberg, Tora (red.) Speglingar av rum: om könskodade platser och sammanhang. Stockholm; Östlings Bokförlag Symposion. Halldén, Gunilla (red.) (2007). Den moderna barndomen och barns

vardagsliv. Stockholm: Carlsson.

Hearn, Jeff Marie Nordberg, Kjerstin Andersson, Dag Balkmar,

Keith Pringle, Lucas Forsberg, Roger Klinth, Linn Sandberg (Submitted). Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden, Men & Masculinity.

Hellman, Anette (2005). Förskolebarns konstruktioner av maskuli-

niteter, i Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och skola, Stockholm; Liber.

Henkel, Kristina och Tomicic, Marie (2009). Ge ditt barn 100 möj-

ligheter i stället för 2 – om genusfrågor och genuskrux i vardagen,

Stockholm; Olika förlag AB. Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2009). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa

och förhandling om normalitet i den svenska skolan. 2. uppl.

Stockholm: Norstedts akademiska förlag. Holm, Ann-Sofie (2008). Relationer i skolan – En studie om femi-

niniteter och maskuliniteter i år 9. (Diss.) Göteborg; Göteborgs

Universitet. Jackson, Stevie (2006). Interchanges: Gender, sexuality and hetero-

sexuality: The complexity (and limits) of heteronormativity.

Feminist and Theory 7 (1).

James, Allison & James, Adrian L. (2004). Constructing childhood:

theory, policy, and social practice. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

James, Allison, Jenks, Chris & Prout, Alan (1998). Theorizing child-

hood. Cambridge: Polity Press.

James, Allison & Prout, Alan (red.) (1990). Constructing and

reconstructing childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood. London: Falmer.

Jenkins, Richard (2000). Categorization: Identity, social process ad

epistmology. Current Sociology 48(3). Johansson Evelina (red.) (2007). Ellen Action – makt att förändra.

Stockholm: Rädda Barnens ungdomsförbund och Rädda Barnen. Jonsson, Rickard (2010). Maskulinitetens kris i skolan? Domine-

rande och lokala diskurser om skolans protesterande pojkar

Locus 2-3.

Kalat, Anne-Sofie (2010). Stavas killars problem i skolan ”anti-

pluggkultur”? Locus 2–3. Kampmann, Jan (2004). Socialization of childhood: New oppor-

tunities? New demands? I Brembeck, Helene, Johansson, Barbro & Kampmann, Jan (red.) Beyond the competent child: exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies.

1. ed. Frederiksberg: Roskilde University Press.

Kehily, Mary (2001). Bodies in School. Young men, embodiment,

and heterosexual masculinities. Men and Masculinities 4(2). Kenway, Jane & Willis, Sue (red.) (1998). Answering back: girls,

boys, and feminism in schools. London: Routledge.

Kock, J. & Irby, B. (2002). Defining and Redefining Gender Equity

in Education. Greenwich: Information Age Publishing.

Korobov, Neill and Bamberg, Michael (2004). Positioning a

‘mature’ self in interactive practices: How adolescents negotiate ‘physical attraction’ in group talk. British Journal of Developmental Psychology 22. Kulick, Don (red.) (2005). Queersverige. Stockholm: Natur och

Kultur. Laanemets, Leili & Kristiansen, Arne (2008). Kön och behandling

inom tvångsvård: en studie av hur vården organiseras med avseende på genus. Stockholm: Statens institutionsstyrelse (SiS).

Lahelma, Elina (2005). Finding communalities, making differences,

performing masculinities: reflections of young men on military service. Gender and education. (17)3. Lever, Janet (1976). Sex Differences in the Games Children Play.

Social Problems 23(4).

Lif, Jan (2008). Genus och jämställdhet. I Lif, Jan (red.) Allt du

behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan.

1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Lind, Judith (red.) (2006). Normalitetens förhandling och förvand-

ling: en antologi om barn, skola och föräldraskap. Stockholm:

Östlings bokförlag Symposion. Lindgren, Anne-Li & Halldén, Gunilla (2001). Individuella rättig-

heter, autonomi och beroende. Olika syn på barn i FN:s Barnkonvention. Utbildning och forskning 2. Löf Camilla (2008). Performing gender in life Competence Edu-

cation, konferenspaper NERA, Köpenhamn.

Löf Camilla, (2010). What values are upheld in Life Competence

Education? konferenspaper NERA, Köpenhamn.

Mac an Ghaill, Máirtín (2000). Rethinking (male) gendered sexual-

ities: What about the British heteros? The Journal of Men’s

Studies 8(2).

Maccoby, Elinore E. (1998). The Two Sexes: Growing Up Apart,

Coming Together. Cambridge, MA: Harvard University Press.

MacKinnon, Catharine A. (1989). Towards a feminist theory of the

state. Cambridge MA and London: Harvard University Press.

MacNaughton, Glenda (2000). Rethinking Gender in Early Child-

hood Education. London: SAGE Publication.

Mahony, Pat (1998). Girls will be girls and boys will be first. In

Epstein, Debbie, Elwood, Jannette, Hey, Valerie and Maw, Janet (eds): Failing boys? Issues in gender and achievement. Buckingham: Open University Press. Martin, Karin A. (1998). Becoming a Gendered Body: Practices of

Preschools. American Sociological Review 63: 494–572. Martino, Wayne (2000). Policing masculinities: Investigating the

role of homophobia and heteronormativity in the lives of adolescent schoolboys. Journal of Men’s Studies 8(2). Martino, Wayne (1999). ‘Cool boys’, ‘party animals’, ’squids’ and

‘poofters’: Interrogating the dynamics and politics of adolescent masculinities in school. British Journal of Sociology of Education 20(2). Martinsson, Lena (2008). Normeras till frigörelse? I Martinsson,

Lena & Reimers, Eva (red.) Skola i normer. Malmö: Gleerup. Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer.

Malmö: Gleerup. Moberg, Eva (1961). Kvinnans villkorliga frigivning. I Hans

Hederberg (red.) Unga liberaler. Nio inlägg i idédebatten. Stockholm: Bonnier. Nyström, Eva (2009). Nordisk forskning om genus och jämställdhet i

skola och utbildning 2005–2009 [Elektronisk resurs]/. Oslo:

Nordiskt institut för kunskap om kön. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26400 Odelfors, Birgitta (1998). Förskolan i ett könsperspektiv – Att göra

sig hörd och sedd. Lund: Studentlitteratur.

Pedder, David & MaIntyre, Donald (2006). Pupil consultation:

The importance of social capital. Education Review, 58. Petersson, Gunilla & Sundkvist, Maria (1999). ”Dieselbögar” och

”Puderluder”: gymnasieskolan som distinktionsskapande praktik. I Sätterlund Larsson, Ullabeth & Bergqvist Kerstin (red.)

Möten. Linköping; Linköpings universitet.

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och

trygghet.

Rees, Teresa (2001). Mainstreaming Gender Equality in Science in

the European Union: The ‘ETAN Report’. Gender and Education 13 (3). Renold, Emma (2005). Girls, boys and junior sexualities – explor-

ing children’s gender and sexual relations in the primary school, RoutledgeFarmer. Ringrose, Jessica (2007). Successful girls? Complicating post-

feminist, neoliberal discourses of educational achivement and gender equality. Gender and Eduation 19(4). Roth, Klas (2003). Deliberativa samtal: Om barn och ungdomars

rättigheter och möjligheter i undervisning. Stockholm: Solverket.

Rudduck, Jean & Flutter, Julia (2000). Pupil participation and pupil

perspective: Carving a new order of experience. Cambridge

Journal of Education, 30.

Röthing, Åse (2008). Homotolerance and heteronormativity in

Norwegian classrooms. Gender and Education 20 (3). Sadker, Myra & Sadker, David (1994). Failing at fairness: how

Americas’s schools cheat girls. New York: C. Scribner’s Sons.

Salminen-Karlsson, Minna (2010). Pojkars skolprestationer i köns-

segregerade klasser. Locus 2–3. Sandell, Kerstin & Mulinari, Diana (red.) (2006). Feministiska

interventioner: berättelser om och från en annan värld. Stockholm: Atlas akademi.

Sandin, Bengt & Halldén, Gunilla (red.) (2003). Barnets bästa: en

antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering.

Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion. Sandin, Bengt (1986). Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: folk-

undervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600–1850. (Diss.) Lund: Lunds Universitet.

Sandquist, A. (1998). Visst görs vi olika! Jämställda barn – Hur

skulle det se ut? Stockholm; Svenska kommunförbundet.

Schiratzky (2003). Barnkonventionen och barnets bästa – globalise-

ring med reservation. I Sandin, Bengt & Halldén, Gunilla (red.)

Barnets bästa: en antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion.

Selberg, Gunvor (1999). Elevinflytande i lärandet: en studie om vad

som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant arbete. (Diss.) Luleå: Luleå universitet.

Skelton, Christine, Francis, Becky (2003). Boys and Girls in the

Primary Classroom. Maidenhead: Open University Press.

Skelton, Christine, Francis, Becky & Smulyan, Lisa (2006). The

SAGE Handbook of Gender and Education. London: SAGE

Publications.

Skollagen 1985:1100.

Skolverket (1993). Demokrati och inflytande i skolan. Stockholm:

Skolverket. Skolverket (1997). Förändringar, förhoppningar och farhågor:

Elevers inflytande och arbetet i skolan. Lägesbeskrivning. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (1999). Skola i utveckling: Inflytandets villkor. Stock-

holm: Skolverket. Skolverket (2002). Relationer i skolan: en utvecklande eller destruk-

tiv kraft: rapportering av regeringsuppdrag. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2003). Attityder till skolan: Elevernas, lärarnas, skol-

barnsföräldrarnas och allmänhetens attityder till skolan under ett decennium. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2007). Attityder till skolan 2006. Elevernas och lärarnas

attityder till skolan. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2009). Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och

studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Stockholm: Skolverket.

SOU 2009:64Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? Del-

betänkande av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm. Sparrman, Anna (2006). Film as a political an educational device:

talk about men, male sexuality and gender among Swedish youth,

Visual Studies 21(2).

Sundkvist, Maria (2006). Klassens klasser: gymnasieföreningar i läro-

verk och gymnasieskolor 1846–1996. Stockholm: Carlsson.

Sutton-Smith, Brian (1979). The Play of Girls. I Kopp, Claire B. &

Kirkpatrick, Martha (red.) Becoming female: perspectives on development. New York. Svaleryd, Kajsa (2003). Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok

för arbete med barn och unga. 1. uppl. Stockholm: Liber.

Säljö, Roger (2005). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt per-

spektiv. 1: uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. Tengberg, Michael (2009) Förhandlingar om genus i skolans lit-

teratur. En interaktionsanalys. Pedagogisk forskning i Sverige, 14(3). Thorne, Barrie (1993). Gender Play Girls and Boys in School.

Buckingham: Open University press.

Utbildningsdepartementet (1993). Visst är vi olika! En antologi för

kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och deras olika för villkor och förutsättningar i skolan. Från

Arbetsgruppen Kvinnligt och manligt i skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Wahlgren-Carlsson, Victoria (2009). Den långa vägen till en jäm-

ställd gymnasieskola Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete. (Diss.) Jönköping; Jönköping University.

Walkerdine, Valerie, Lucey, Helen & Melody, June (2001). Grow-

ing up girl: psychosocial explorations of gender and class. Basingstoke: Macmillan.

Wedin, Eva-Karin (2009). Jämställdhetsarbete i förskola och skola

ger. Stockholm: Norstedts Juridik.

Weeks, Jeffery (1986/2003). Sexuality (2nd edn). London and New

York: Routledge. Wrethander Bliding, Marie, Holm, Ann-Sofie, Hägglund, Solveig

& Dahlström, Eva (2002). Kränkande handlingar och informella miljöer: elevperspektiv på skolans miljöer och social klimat. Stockholm: Skolverket. Yelland, Nicola (red.) (1998). Making sense of gender issues in

mathematics and technology in Gender in Early childhood.

London: Routledge. Youdell, Deborah (2005). Sex-gender-sexuality: how sex, gender

and sexuality constellations are constituted in secondary schools.

Gender and Education 17 (3).

Young Iris Marion (1990). Throwing like a girl: And other essays in

feminist psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Änggård Eva, (2005a). Barbie princesses and dinosaur dragons:

narration as a way of doing gender. Gender and Education, 17:5. Änggård Eva, (2005b). Bildskapande – En del av förskolebarns kam-

ratkulturer. (Diss.) Linköping; Linköpings universitet.

Ärleman-Hagsér, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2009).

Många olika genusmönster existerar samtidigt i förskolan. Pedagogisk Forskning i Sverige 14 (2). Öhrn, Elisabet (1990). Könsmönster i klassrumsinteraktion: en

observations- och intervjustudie av högstadieelevers lärarkontakter. (Diss.) Göteborg ; Göteborgs universitet.

Öhrn, Elisabet (1997). Elevers inflytande i klassrummet. En explo-

rativ studie av könsmönster i årskurs nio. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Öhrn Elisabet (2000). Elevers inflytande i skolan. Om kön, klass

och förändring. I Tibelius Ulla & Claesson Silwa (red.) Skolan i centrum.Lund; Studentlitteratur. Öhrn, Elisabet (2002). Könsmönster i förändring?: en kunskaps-

översikt om unga i skolan. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på

Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=919 Öhrn, Elisabet (2005). Att göra skillnad: en studie av ungdomar som

politiska aktörer i skolans vardag. Göteborg: Inst för pedagogik och didaktik, Göteborgs univ.

Öhrn Elisabet & Weiner Gaby (2009). The sound of silence!

Reflections on inclusion and exclusion in the field of gender and education. Gender and Education, 21(4). Österlind, Eva (1998). Disciplinering via frihet: Elevers planering av

sitt eget arbete (Uppsala studies in education, 75). Uppsala: Uppsala universitet.