SRVFS 2003:7

Föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:3) om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2003:7

Utkom från trycket

den 9 december 2003

Föreskrifter om upphävande av Statens

räddningsverks föreskrifter (SRVFS

2001:3) om medinflytande för total-

försvarspliktiga som fullgör civilplikt;

beslutade den 20 november 2003.

Statens räddningsverk föreskriver med stöd av 37 § förordningen

(1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga att verkets

föreskrifter (SRVFS 2001:3) om medinflytande för totalförsvarspliktiga som

fullgör civilplikt skall upphöra att gälla vid utgången av år 2003.

Statens räddningsverk

CHRISTINA SALOMONSON

Key

Hedström

(Rättssekretariatet)