SRVFS 2003:8

Föreskrifter om upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 1989:3) om klassificering av brandfarliga vätskor m.m.

Statens räddningsverks

författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2003:8

Utkom från trycket

den 9 december 2003

Föreskrifter om upphävande av

Sprängämnesinspektionens föreskrifter

och allmänna råd (SÄIFS 1989:3) om

klassificering av brandfarliga vätskor

m.m.;

beslutade den 20 november 2003.

Statens räddningsverk föreskriver med stöd av 6 § förordningen

(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor att Sprängämnes-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 1989:3) om

klassificering av brandfarliga vätskor m.m. skall upphöra att gälla vid

utgången av år 2003.

Statens räddningsverk

CHRISTINA SALOMONSON

Key

Hedström

(Rättssekretariatet)