SRVFS 2004:7

Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Statens räddningsverks

författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2004:7

Utkom från trycket

den 1 mars 2004

Statens räddningsverks föreskrifter om

explosionsfarlig miljö vid hantering av

brandfarliga gaser och vätskor;

beslutade den 12 februari 2004

Statens räddningsverk föreskriver

1

med stöd av 41 § förordningen

(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna författning gäller för sådan hantering av brandfarliga gaser och

vätskor där explosiv atmosfär kan uppstå och där beaktansvärd risk för

brand eller explosion kan föreligga. Bestämmelserna i 6, 7, 9 och 10 §§

gäller dock endast för yrkesmässig hantering.

Definitioner

2 § De begrepp som används i lagen (1988:868) eller förordningen

(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor har samma betydelse i

denna författning.

I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Explosionsfarlig

miljö

Explosiv atmosfär samt intilliggande områden i vilka

människor, miljö eller egendom kan utsättas för fara

orsakad av den explosiva atmosfären.

Explosionsgrupp

En grupp av ämnen där ämnena, med tillämpning av

standard, sammanförts bland annat efter hur stor

energi som krävs för att antända dem.

Explosiv atmosfär

Explosiv blandning i luft, bestående av gas, ånga eller

dimma, som kan uppstå när brandfarlig gas eller

vätska hanteras.

1 Jfr europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om

minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara

orsakad av explosiv atmosfär (EGT L 23, 28.1.2000, s. 57, Celex 31999L0092).

SRVFS

2004:7

2

Riskområde

Område i vilket det finns explosiv atmosfär eller sådan

kan förväntas förekomma i en sådan omfattning att

särskilda skyddsåtgärder erfordras i fråga om

konstruktion, installation och användning av

utrustning.

Temperaturklass

En grupp av ämnen där ämnena, med tillämpning av

standard, sammanförts med utgångspunkt i deras

antändbarhet mot heta ytor.

Verksamhetsutövare Den som bedriver hantering som avses i 1 §.

Förebyggande åtgärder mot explosiv atmosfär

3 § En verksamhetsutövare skall i syfte att förebygga explosioner vidta

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i angiven ordning för att

− förhindra att explosiv atmosfär bildas, eller, om verksamhetens art

inte medger detta,

− undvika att explosiv atmosfär antänds, och

− begränsa skadorna om en explosiv atmosfär antänds.

Vid behov skall även åtgärder vidtas för att förebygga spridning av

explosioner i byggnader, processenheter och ledningar.

Utredning och bedömning av riskerna för explosiv atmosfär

4 § En verksamhetsutövare skall bedöma var riskområden för explosiv

atmosfär kan uppstå. Sådana områden skall indelas i zoner enligt följande.

zon 0

Område där explosiv atmosfär förekommer ständigt,

långvarigt eller ofta.

zon 1

Område där explosiv atmosfär förväntas förekomma

ibland vid normal hantering.

zon 2

Område där explosiv atmosfär inte förväntas

förekomma vid normal hantering men om den ändå

gör det, endast har kort varaktighet.

Varje zons utsträckning horisontellt och vertikalt skall bedömas. Det skall

också fastställas vilken explosionsgrupp och vilken temperaturklass som

gäller för riskområdet.

5 § En verksamhetsutövare skall bedöma risken för antändning av

explosiv atmosfär. Bedömningen skall omfatta all normalt förekommande

verksamhet, vari ingår underhåll, städning och rengöring samt förväntade

avvikelser och fel. Om skyddet mot antändning av explosiv gasblandning är

otillräckligt får hanteringen inte påbörjas.

SRVFS

2004:7

3

6 § Bedömningen enligt 4 och 5 §§ skall dokumenteras. Dokumentationen

skall samtidigt belysa och beskriva

1. egenskaperna hos den brandfarliga gas eller vätska som hanteras,

2. möjliga tändkällor,

3. utrymmen, processer, utrustningar, installationer, skyddssystem

och annat som har betydelse för explosionsrisken och deras

lämplighet för användning i explosiv atmosfär samt att de, om

säkerheten kräver detta, har utformats så att ett strömavbrott inte

ökar risken för brand eller explosion och att processer och

utrustningar kan stängas av manuellt,

4. områden som har eller kan få förbindelse med ett riskområde,

5. instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö,

6. instruktioner för omhändertagande av spill, läckage och utsläpp,

7. konsekvenser i fall den explosiva atmosfären skulle antändas,

8. samordningsansvaret enligt 9 §.

7 § En ny bedömning av explosionsriskerna skall göras inför en väsentlig

ändring eller utvidgning av verksamheten. Om explosionsriskerna förändras

skall dokumentationen revideras.

Utrustning och skyddssystem

8 § Genom Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1995:6) om

elektriska utrusningar för explosionsfarlig miljö och Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1995:5) med föreskrifter om utrustningar för explosions-

farlig miljö har utrustning och skyddssystem indelats i utrustningsgrupper

och utrustningskategorier. I riskområde med explosiv atmosfär får endast

finnas utrustning och skyddssystem som tillhör utrustningsgrupp II enligt

dessa föreskrifter. I respektive zon får utrustningskategori 1, 2 och 3 finnas

enligt följande:

− i zon 0 endast utrustningskategori 1,

− i zon 1 utrustningskategori 1 eller 2,

− i zon 2 utrustningskategori 1, 2 eller 3.

Samordningsansvar

9 § På en plats eller ett driftställe där flera verksamhetsutövare hanterar

brandfarliga gaser eller vätskor skall en av dem ha ansvar för att

skyddsarbetet för hanteringen på platsen samordnas.

Skyltar

10 § Ett riskområde skall ha skyltar som upplyser om att explosiv atmosfär

kan uppstå. Sådana skyltar skall vara utformade enligt bilagan till denna

författning.

SRVFS

2004:7

4

Undantag i enskilda fall

11 § Statens räddningsverk får i enskilda fall och om särskilda skäl

föreligger medge undantag från tillämpningen av denna författning.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen

enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling.

Sprängämnesinspektionen föreskrifter (SÄIFS 1996:6) om klassning av

riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor upphör

samtidigt att gälla.

Verksamheter som påbörjats före ikraftträdandet och som därefter inte

förändrats, utvidgats eller byggts om, skall senast den 30 juni 2006 uppfylla

kraven i bestämmelserna 6, 7, 9 och 10 §§.

Statens räddningsverk

CHRISTINA SALOMONSON

Peter

Wikström

(Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet)

SRVFS

2004:7

5

Bilaga

Skyltar för områden där explosiv atmosfär kan uppstå

Triangelform.

Svarta bokstäver på gul bakgrund med svart bård. Den gula delen skall

uppta minst 50 % av skyltens area.