SRVFS 2005:10

Statens räddningsverks föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2005:10

Statens räddningsverks föreskrifter med

vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor

Brandfarliga och explosiva varor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande

lagstiftningsområden:

• Allvarliga kemikalieolyckor

• Brandfarliga och explosiva varor

• Civilt försvar

• Ordning och säkerhet

• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor

• Teknisk kontroll

• Transport av farligt gods

Beställningsadress

Norstedts Juridik AB

Kundservice

106 47 Stockholm

Telefon

E-post

ISSN

08-690 91 90

kundservice@nj.se

0283-6165

Fax Internet

08-690 91 91

www.fritzes.se

Statens räddningsverks

författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2005:10

Utkom från trycket

den 20 december 2005.

Statens räddningsverks föreskrifter med

vissa bestämmelser om brandfarliga

vätskor;

beslutade den 8 december 2005.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 6 § förordningen

(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Definitioner

1 § Termer och begrepp som används i lagen (1988:868) eller förordningen

(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor har samma betydelse i denna

författning.

I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Flampunkt

Den lägsta temperatur då en vätska, enligt någon av de

provningsmetoder som avses i 2 §, avger ångor som

bildar en antändbar blandning med luft.

Vätska

En flytande vara vars ångtryck vid 50 ºC är högst 300 kPa

(3 bar) och som inte är fullständigt gasformig vid 20 ºC

och normaltrycket 101,3 kPa.

Bestämning av flampunkt

2 § En vätskas flampunkt skall bestämmas med någon av de metoder som

föreskrivs i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om

klassificering och märkning av kemiska produkter. Utöver dessa metoder får

även användas SS-EN-ISO 2592, utgåva 1; Petroleumprodukter och

smörjmedel – Bestämning av flampunkt och brinnpunkt i öppen degel enligt

Cleveland.

Blandningar som är brandfarliga vätskor

3 § Till brandfarliga vätskor skall hänföras de vätskor som utgör en

blandning av en obrännbar eller svårbrännbar komponent (A-komponenten)

SRVFS

2005:10

2

och en brännbar komponent (B-komponenten), och där följande villkor är

uppfyllda:

1. A-komponenten är

− en icke brandfarlig gas,

− en vätska som saknar flampunkt,

− en vätska vars flampunkt är högre än 100 ºC, eller

− en blandning av gaser eller vätskor enligt ovan.

2. B-komponenten är en brandfarlig vätska.

3. Ångtrycket är högre för A-komponenten än för B-komponenten

vid den temperatur som utgör B-komponentens flampunkt.

4. Blandningens sammansättning är sådan att en explosiv

gasblandning kan uppkomma vid hantering.

Blandningens flampunkt skall anses vara densamma som B-komponentens

flampunkt.

Indelning av brandfarliga vätskor

4 § När det i någon författning som beslutats av Sprängämnesinspektionen

hänvisas till brandfarliga vätskor i klass 1, 2a, 2b eller 3 skall med dessa

benämningar förstås följande.

Klass 1

Vätska med flampunktsområde

t

fp

< 21 ºC

Klass 2a

Vätska med flampunktsområde

21 ºC ≤ t

fp

≤ 30

ºC

Klass 2b

Vätska med flampunktsområde

30 ºC < t

fp

≤ 55

ºC

Klass 3

Vätska med flampunktsområde

55 ºC < t

fp

≤ 100 ºC

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006.

Statens räddningsverk

IVAR RÖNNBÄCK

Lena

Tistad

(Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet)