SRVFS 2005:11

Statens räddningsverks föreskrifter om upphävande av vissa författningar m.m. som beslutats av Sprängämnesinspektionen

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2005:11

Statens räddningsverks föreskrifter om

upphävande av vissa författningar m.m.

som beslutats av Sprängämnesinspektionen

Brandfarliga och explosiva varor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande

lagstiftningsområden:

• Allvarliga kemikalieolyckor

• Brandfarliga och explosiva varor

• Civilt försvar

• Ordning och säkerhet

• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor

• Teknisk kontroll

• Transport av farligt gods

Beställningsadress

Norstedts Juridik AB

Kundservice

106 47 Stockholm

Telefon

E-post

ISSN

08-690 91 90

kundservice@nj.se

0283-6165

Fax Internet

08-690 91 91

www.fritzes.se

Statens räddningsverks

författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2005:11

Utkom från trycket

den 20 december 2005.

Statens räddningsverks föreskrifter om

upphävande av vissa författningar m.m.

som beslutats av Sprängämnesinspektionen ;

beslutade den 8 december 2005.

1 § Med stöd av 6, 7 och 41 §§ förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor föreskriver Statens räddningsverk att följande författningar

och förteckningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 2005, nämligen

1. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1994:4) om

varuinformationsblad för brandfarliga och explosiva varor,

2. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1994:9) om

förhandsanmälan av brandfarliga och explosiva varor som

innehåller nya ämnen,

3. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:5) om

märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor,

4. Sprängämnesinspektionens förteckning (SÄIFS 1996:5) över

brandreaktiva varor,

5. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:3) om

klassificering av brandfarliga gaser och vätskor, samt

6. Sprängämnesinspektionens vägledande förteckning (SÄIFS

1998:6) över brandfarliga gaser och vätskor.

Om det i någon annan författning som beslutats av Sprängämnesinspektionen

hänvisas till bestämmelser om klassificering eller märkning som upphävs

genom denna författning skall hänvisningen i stället avse motsvarande

bestämmelser i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om

klassificering och märkning av kemiska produkter.

Statens räddningsverk

IVAR RÖNNBÄCK

Lena

Tistad

(Enheten för brandfarliga och explosiva varor)