SRVFS 2006:6

Statens räddningsverks föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2006:6

Statens räddningsverks föreskrifter om undantag

från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 §

första stycket lagen ( 2006:545 ) om skyddsrum

Civilt försvar

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande

lagstiftningsområden:

• Allvarliga kemikalieolyckor

• Brandfarliga och explosiva varor

• Civilt försvar

• Ordning och säkerhet

• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor

• Teknisk kontroll

• Transport av farligt gods

Beställningsadress

Norstedts Juridik AB

Kundservice

106 47 Stockholm

Telefon

E-post

ISSN

08-690 91 90

kundservice@nj.se

0283-6165

Fax Internet

08-690 91 91

www.fritzes.se

Statens räddningsverks

författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2006:6

Utkom från trycket

den 29 augusti 2006.

Statens räddningsverks föreskrifter om

undantag från underrättelseskyldigheten

enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen

( 2006:545 ) om skyddsrum;

beslutade den 22 augusti 2006.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 3 kap. 2 §

förordningen (2006:638) om skyddsrum.

1 § Föreskrifter om skyldighet att underrätta den myndighet som

regeringen bestämmer om vissa avsedda byggnadsåtgärder finns i 3 kap. 3 §

första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum. Statens räddningsverk får

enligt 3 kap. 2 § andra stycket förordningen (2006:638) om skyddsrum

meddela föreskrifter om undantag från denna skyldighet.

2 § Undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första

stycket lagen (2006:545) om skyddsrum skall gälla i hela landet.

Denna författning träder i kraft den 15 september 2006.

Statens räddningsverk

GÖRAN GUNNARSSON

Björn

Ekengren

(Avdelningen för stöd till räddningsinsatser)