STFS 2007:1

Föreskrifter om utformning och registrering av renmärken

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna

Tfn 0980‐780 30

Fax 0980‐780 31

ISSN 1654‐0549

STFS 2007:1

Föreskrifter om utformning och registrering av

renmärken;

Utkom från trycket

den 15 april 2007

beslutade den 14 mars 2007

Sametinget föreskriver, med stöd av 15 § rennäringsförordningen (1993:384), följande.

Allmänt

1 § Grundläggande bestämmelser om renmärken finns i rennäringslagen (1971:437).

Utformning av renmärke

2 § I renmärke får endast ingå de snitt som avbildas i bilaga 1 till denna författning. På sätt

som framgår av bilagan delas snitten in i spetssnitt (1‐20), stora kantsnitt (X och Y) och

små kantsnitt (a och b).

Snitt får inte göras längre än en tredjedel av örats längd. Kantsnitt får inte gå djupare

än till en tredjedel av örats bredd vid snittet och får inte beröra örspetsen.

På samma öra får inte finnas mer än ett stort kantsnitt.

Avbrottsmärkning enligt 81 § rennäringslagen (1971:437) görs genom tillägg av ett eller

flera små kantsnitt.

Registrering av renmärke

3 § Renmärkesregister förs av Sametinget. Registret inrättas på datamedia eller enligt

lösbladssystem. Som underlag för registret används sökandens ansökningshandling.

4 § Varje renmärke skall registreras som en särskild post i registret. Med post avses alla de

uppgifter som finns registrerade för varje renmärke. Vid register i lösbladssystem används

för varje post ett särskilt registerblad. Som underlag för registerblad används blankett

enligt bilaga 2 till denna författning. För varje post i registret avbildas märket och görs

anteckning om märkets registerformel, den sameby där märket skall användas och

renägarens namn, personnummer och adress.

Registerformel bildas av de tal och bokstäver med vilka snitten utmärkts i bilagan. Hel

örspets betecknas med 0. Snitten anges i formeln särskilt för vänsterörat (V) och särskilt för

högerörat (H) i ordning från örspetsen in mot örats bas. Spetsen skall beskrivas med något

STFS 2007:1

2

av talen 0 ‐ 20, varefter kantsnitten skrivs som ett bråk med framkantens snitt i täljaren och

bakkantens snitt i nämnaren.

5 § Till renmärkesregistret hör ett namnregister, som i alfabetisk ordning anger namnen

på de renägare för vilkas räkning renmärke registrerats. I namnregistret anges för varje

renägare hans märkes registerformel.

6 § I renmärkesregistret antecknas beslut som rör registrerat renmärke eller avregistrerat

renmärke, som får behållas på redan märkt ren, eller som rör avbrottsmärke som

antecknats i registret.

När renmärke registrerats för ny innehavare eller för användning i annan sameby,

skall namnet på den föregående innehavaren eller den tidigare samebyn fortfarande

framgå.

Ändras ett märke enligt 80 § rennäringslagen (1971:437) skall den ändring i

märkesbilden och registerformeln som beslutet innebär tydligt framgå.

7 § Vid ansökan om registrering av renmärke skall Sametinget kontakta den sameby där

märket skall användas vid renskötsel och annan sameby som kan ha olägenhet av

registreringen.

När det behövs för att kunna bedöma särskillnadskravet i 77 § 1 rennäringslagen

(1971:437), skall Sametinget samråda med motsvarande registreringsmyndighet i Norge

eller Finland.

8 § Sametinget skall underrätta samebyn om beslut i vilket märke registrerats,

avregistrerats, ändrats eller fått förkortad giltighetstid.

Avbrottsmärkning och avregistrerade renmärken

9 § Registerposter får inte tas ut ur renmärkesregistret, så länge märket behålls på märkta

renar enligt 79 § andra stycket rennäringslagen (1971:437), eller enligt föreskrift som

meddelats med stöd av 80 § samma lag, eller så länge avbrottsmärkning används av någon

som är berättigad till det. Vid register i lösbladssystem skall registerblad för renmärken

som avregistrerats förvaras i en särskild pärm. Registerbladen ordnas efter märkenas

registerformler.

10 § Samebys styrelse skall föra förteckning över de ommärkningar och avbrotts‐

märkningar som styrelsen lämnat medgivande till. Sametinget skall genast underrättas om

medgivande till avbrottsmärkning. Blankett för sådan underrättelse tillhandahålls av

Sametinget.

När underrättelse om avbrottsmärkning kommer in till Sametinget, antecknas i

registret dagen då medgivande gavs, avbrottsmärkets utseende och den nye renägarens

namn och adress.

Rapportering

11 § Samebys styrelse skall lämna Sametinget uppgift om märkena på de renar som

slaktats och sålts med stöd av 84 § andra stycket rennäringslagen (1971:437).

STFS 2007:1

3

Bilaga 1

Spetssnitt

STFS 2007:1

4

Stora kantsnitt

Små kantsnitt

STFS 2007:1

5

Bilaga 2

Anmärkningar

Märkesbild

Renägares namn, personnummer och adress

Dag för registrering

Dag då avregistrering

Dnr

skett, Dnr

Pirak, Pavva, 061113, Luokta‐Mavas

1960 3/9, dnr 105

Sameby

Registerformel

Luokta‐Mavas

V1b/‐.H0bab/Xa.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Denna författning träder i kraft den 14 mars 2007.

LARS ANDERS BAER

Ulla Barruk Sunna