STFS 2007:2

Föreskrifter om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna

Tfn 0980‐780 30

Fax 0980‐780 31

ISSN 1654‐0549

STFS 2007:2

Föreskrifter om renräkning, renlängd och

företagsregister för rennäringen;

Utkom från trycket

den 15 april 2007

beslutade den 14 mars 2007

Sametinget föreskriver, med stöd av 11 och 14 §§rennäringsförordningen (1993:384),

följande.

Allmänt

1 § Grundläggande bestämmelser om renräkning, renlängd och företagsregister för

rennäringen finns i rennäringslagen (1971:437) och rennäringsförordningen (1993:384).

Renräkning

2 § Renräkning skall omfatta samebys samtliga renar och genomföras i samband med

samling för skiljning, slakt, utfodring, transport, annat renskötselarbete eller vid särskild

samling. Räkningen får delas upp på flera tillfällen.

3 § Sameby skall senast en vecka före planerad renräkning underrätta länsstyrelsen om

tidpunkt och plats samt kontaktperson. Senast dagen före räkningen skall länsstyrelsen

underrättas om fastställd tidpunkt och plats.

4 § Räknade renar skall märkas med färg eller på annat av länsstyrelsen godkänt sätt.

Länsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från kravet på märkning.

5 § Räknade renar skall dokumenteras på lista (s.k. prickningslista). Av listan skall framgå

1. samebytillhörighet,

2. ägare,

3. datum och plats för räkningens genomförande, och

4. fördelning på han‐ och hondjur respektive kalv.

6 § Renägare skall årligen inför upprättandet av renlängd sammanställa sitt reninnehav.

Sammanställningen skall göras på särskild lista och avse vinterhjorden efter avslutad slakt

men före kalvning. Av sammanställningen skall framgå

1. datum för och antal räknade djur vid varje räkningstillfälle,

2. antal djur som slaktats, avyttrats eller förlorats, och

STFS 2007:2

2

3. antal djur som förvärvats.

Uppgifterna skall fördelas på han‐ och hondjur respektive kalv och skall kunna styrkas.

7 § Listor enligt 5 och 6 §§ skall sparas av renägaren i minst två år och vid kontroll kunna

uppvisas.

Renlängd

8 §

Renlängd

skall

upprättas

grundval

av

de

enskilda

renägarnas

sammanställningslistor enligt 6 §. Utöver de uppgifter som enligt 68 § rennäringslagen

skall tas upp i renlängden, skall följande framgå

1. sameby,

2. samtliga renägares namn, personnummer och adress,

3. vem som är renskötande medlem och dennes husfolk,

4. varje renägares reninnehav fördelat på han‐ och hondjur respektive kalv,

5. antal skötesrenar.

För skötesrenägare i koncessionsområde skall även framgå vilken jordbruksfastighet som

ligger till grund för reninnehavet och folkbokföringsort.

Företagsregister

9 § Renlängd skall utgöra underlag för ett företagsregister för rennäringen.

10 § Med rennäringsföretag avses i företagsregistret för rennäringen renskötsel‐

verksamhet bedriven av renskötande medlem i sameby och dennes husfolk. Om flera

renskötande medlemmar ingår i samma hushåll, skall detta i företagsregistret betraktas

som ett enda företag. Renskötande medlem som inte aktivt deltar i renskötselarbetet, skall

räknas till det företag som sköter dennes renar.

Till samma hushåll räknas maka, make, sambo och hemmavarande barn under 18 år.

11 § Sameby skall senast den 1 juli årligen till länsstyrelsen lämna

1. kopia av fastställd renlängd,

2. uppgift om vilka personer som ingår i respektive rennäringsföretag, och

3. uppgift om vem som inom företaget ansvarar för lämnade uppgifter.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2007.

LARS ANDERS BAER

Ulla Barruk Sunna