STFS 2007:5

Föreskrifter om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna

Tfn 0980‐780 30

Fax 0980‐780 31

ISSN 1654‐0549

STFS 2007:5

Föreskrifter om ersättning till renskötselföretag för

vissa merkostnader och förluster med anledning av

Tjernobylolyckan;

Utkom från trycket

den 15 april 2007

beslutade den 14 mars 2007

Sametinget föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (1994:246) om ersättning för vissa

merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om ersättning till renskötselföretag för vissa

merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan finns i förordningen

(1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av

Tjernobylolyckan.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

cesiumhalt: halten cesium 137,

externmätning: mätning av cesiumhalt direkt på slaktkropp eller levande djur,

husbehovsrenar: renar som husbehovsslaktas,

husbehovsslakt: slakt av ren som medlem av sameby eller annan innehavare

av renmärke utför eller låter utföra för eget bruk eller annan sames hushållsbehov,

köttprov: muskelprov från slaktad renkropp taget enligt Livsmedelsverkets

beslut med saknummer 4159.

nödslakt av renar i fält: renar som på grund av skada avlivas och uppslaktas på

annan plats än renslakteri,

renslaktsäsong: tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni,

renslakteri: anläggning godkänd av Statens livsmedelsverk för renslakt,

slaktföretag: företag som bedriver kontrollslakt vid anläggning godkänd av

Statens livsmedelsverk för renslakt, samt

tidigarelagd slakt: slakt av sarv tiden från och med 1 augusti till och med 5

september; slakt av hanren yngre än två år, honren och kastrat under tiden från och med

den 1 augusti till och med den 15 november om inte Sametinget beslutar om en tidigare

tidpunkt.

STFS 2007:5

2

Ersättning

3 § Ersättning kan lämnas till ett renskötselföretag, oberoende av i vilken juridisk form det

drivs och vilken omfattning det har.

ERSÄTTNING VID TIDIGARELAGD SLAKT

4 § Ersättning vid tidigarelagd slakt kan lämnas under förutsättning att Sametinget

bedömer att tidigarelagd slakt förväntas medföra väsentligt lägre andel kassation av

renkött än slakt som inte är tidigarelagd. Den sameby som renskötselföretaget tillhör ska

samråda med Sametinget innan tidigareläggning av renslakten sker.

Ersättning lämnas med 265 kr per ren.

En ansökan om ersättning för tidigarelagd slakt ska ha kommit in till Sametinget

senast tre månader efter det att slakt genomförts.

Ersättning för utfodring av slaktrenar

5 § Inom område som inte är friklassat av Livsmedelsverket kan ersättning lämnas för

utfodring av slaktrenar under förutsättning att utfodringen sker i syfte att nedbringa

cesiumhalterna i sådan omfattning att halterna understiger det av Livsmedelsverket

fastställda gränsvärdet för renkött.

6 § Ersättning för utfodring kan lämnas under förutsättning att

1. samebyn samråder med Sametinget om utfodringen,

2. högst 500 renar hålls i varje utfodringshage,

3. alla renar som ska utfodras är märkta, samt att

4. externmätning utförs på en kontrollgrupp, bestående av minst 30 renar, i

samband med uttagning till utfodring eller inom en vecka därefter.

7 § Ersättning för utfodring lämnas med ett schablonbelopp per slaktad ren enligt vad

som anges i 8 §. En förutsättning för att erhålla ersättning är att en av Livsmedelsverket

förordnad besiktningsveterinär har godkänt den slaktade renen som livsmedel.

Schablonersättningen avser kostnader för foder, transporter av foder och levande

renar, veterinärtjänster, merarbete i samband med utfodring och externmätning samt

förlust av renar som dör under utfodringen.

8 § Ersättning kan lämnas för utfodring om medelvärdet av cesiumhalten i en

kontrollgrupp enligt 6 § 4 är högre än 1 200 becqurele (Bq) per kilo.

Om medelvärdet av cesiumhalten i kontrollgruppen är lägre än 3 000 Bq per kilo och

Sametinget beslutar om 45 dagars utfodring kan ersättning lämnas med högst 426 kr per

slaktad ren. Om medelvärdet av cesiumhalten i kontrollgruppen är lägre än 5 000 Bq per

kilo och Sametinget beslutar om utfodring i 60 dagar kan ersättning lämnas med högst 548

kr per slaktad ren. Om medelvärdet av cesiumhalten i kontrollgruppen är 5 000 Bq per

kilo eller mer och Sametinget beslutar om utfodring i 80 dagar kan ersättning lämnas med

högst 709 kr per slaktad ren.

Om bulkfoder inte kan användas höjs respektive ersättningsbelopp med 100 kr.

STFS 2007:5

3

9 § Renar som utfodrats ska efter slakt kontrolleras med avseende på cesiumhalt i den

omfattning som framgår av Livsmedelsverkets beslut med saknummer 4159.

10 § En ansökan om ersättning för utfodring ska ha kommit in till Sametinget senast tre

månader efter det att utfodringen har avslutats och slakt genomförts.

Ersättning för kassation av renkött vid slakt

11 § Ersättning kan lämnas för renkött som har kasserats på grund av att cesiumhalten

överstigit det av Livsmedelsverket fastställda gränsvärdet för renkött. Ersättning lämnas

endast under förutsättning att åtgärder har vidtagits enligt 4 ‐ 6 §§. Denna ersättning

omfattar

1. förlorat köttvärde,

2. slaktkostnader,

3. förlorat statligt pristillägg med belopp motsvarande det statliga

pristillägget,

4. kostnaden för cesiumanalys med belopp motsvarande den faktiska

kostnaden,

5. kostnaden för destruktion av renköttet med belopp som beräknas av

Sametinget i varje enskilt fall, samt

6. kostnaden för veterinär provtagning och kontroll.

12 § Ersättning lämnas för förlorat köttvärde med belopp motsvarande slaktföretagets

avräkningspris per kilo enligt det aktuella renslakteriets prissättning.

13 § Ersättning kan lämnas för renkött som har kasserats endast om slakten av ren har

utförts av ett slaktföretag, en sameby eller ett renskötselföretag.

14 § För renkött från renar som har nödslaktats av ett renskötselföretag i fält inom område

som inte är friklassat av Livsmedelsverket, kan ersättning för förlorat köttvärde lämnas

om slaktkroppens cesiumvärde är högre än 300 Bq per kilo och slaktkroppen i övrigt

skulle kunna ha använts som livsmedel i hushållet. Ersättning lämnas med belopp som

anges i 12 §.

Till en ansökan om ersättning ska följande bifogas:

1. En beskrivning av orsaken till och platsen för nödslakten.

2. Resultat av en cesiumanalys av köttprov eller av en externmätning av

slaktkroppen.

3. Ett intyg av veterinär att slaktkroppen hade varit tjänlig som livsmedel om

cesiumhalten hade varit under 300 Bq per kilo.

4. Uppgift om uppskattad slaktvikt. Denna uppskattning ska göras av

veterinär.

5. Uppgift om slaktkroppens kön.

6. Uppgift om slaktkroppens ålderskategori.

STFS 2007:5

4

Ersättning för förlorat köttvärde kan ej utgå om slaktkroppen säljs efter nödslakt eller

om nödslakt av ren skett till följd av trafik‐ eller rovdjursskada.

15 § För ett renskötselföretags räkning kan ersättning lämnas till en sameby för renkött

som har kasserats vid slakt i byns regi under villkor att samebyn uppfyller de krav som

gäller för slaktföretag i fråga om slakt och redovisning av slakt.

16 § Samebyn ska efter anmodan styrka lämnade uppgifter genom att förete handlingar

om slakten eller om annat som har samband med denna.

Ersättning för cesiumanalys och utfodring av husbehovsrenar

17 § För cesiumanalys av köttprov från husbehovsrenar lämnas ersättning med belopp

motsvarande den faktiska kostnaden för analysen.

18 § Inom av Livsmedelsverket friklassade områden kan ersättning lämnas för utfodring

av husbehovsrenar om kött från husbehovsrenar med cesiumhalter understigande 300 Bq

per kilo inte kan erhållas vid slakt av ren som har gått på naturligt bete.

19 § Ersättning för utfodring kan lämnas under förutsättning att

1. villkoren i 6 § 1‐3 och 10 § är uppfyllda, och

2. samtliga renar för utfodring till slakt av husbehovsren har externmätts.

20 § Ersättning för utfodring av husbehovsren lämnas med ett schablonbelopp per slaktad

ren enligt vad som anges i 21 §.

Schablonersättningen avser kostnader för foder, transporter av foder och levande

renar, veterinärtjänster, merarbete i samband med utfodring och externmätning samt

förlust av renar som dör under utfodringen.

En ansökan om ersättning för utfodring ska ha kommit in till Sametinget senast tre

månader efter det att utfodringen har avslutats och slakt genomförts. Till en ansökan om

ersättning ska bifogas en redovisning över vilka hushåll som mottagit de slaktade renarna.

21 § Ersättning enligt denna bestämmelse kan lämnas för utfodring om lägsta värdet av

cesiumhalten för samtliga renar som har externmätts är minst 300 Bq per kilo.

Ersättning kan lämnas per slaktad ren med högst 142 kr om Sametinget har beslutat

om tio dagars utfodring, med högst 426 kr om Sametinget beslutat om 45 dagars utfodring

och med högst 548 kr om Sametinget har beslutat om 60 dagars utfodring.

Om bulkfoder inte kan användas höjs respektive ersättningsbelopp med 100 kr.

Vissa utbetalningar m.m. från Sametinget

22 § Renskötselföretagets kostnad för det intyg som avses i 14 § betalas av Sametinget.

Ersättning för cesiumanalys lämnas endast om analysen har utförts av ett av

Livsmedelsverket godkänt laboratorium, om inte Sametinget beslutar annat. Ersättning för

cesiumanalys får lämnas till den som för ett renskötselföretags räkning har utfört

analysen.

STFS 2007:5

5

23 § Ersättning för slaktkostnader till ett slaktföretag för renskötselföretags räkning och

samebyar som slaktar i egen regi lämnas enligt följande.

Slaktkostnader för ren som efter cesiumanalys har kasserats som livsmedel

7:50 kr/kg

Provtagningsersättning, godkänd eller kasserad ren

0:50 kr/kg

Kyllagring, inklusive hanteringskostnader i väntan på analyssvar

1:00 kr/kg

24 § Ersättning för förlust av statligt pristillägg, förlorat köttvärde och slaktkostnader för

kasserat renkött enligt 11 § lämnas till ett renskötselföretag eller, för ett renskötselföretags

räkning, till för slakten ansvarigt slaktföretag eller ansvarig sameby om inte

Jordbruksverket beslutar annat.

25 § Ett slaktföretag eller en sameby som har åsamkats kostnader för ett renskötsel‐

företags räkning kan erhålla ersättning direkt från Sametinget endast om slaktföretaget

eller samebyn följer vad som har beslutats av Sametinget.

Övriga bestämmelser

26 § Sametinget prövar frågor om ersättning till renskötselföretag enligt förordningen

(1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av

Tjernobylolyckan.

27 § Om det finns särskilda skäl kan Sametinget medge ersättning utöver vad som anges i

denna författning.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2007.

LARS ANDERS BAER

Ulla Barruk Sunna