STFS 2007:6

Föreskrifter om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna

Tfn 0980‐780 30

Fax 0980‐780 31

ISSN 1654‐0549

STFS 2007:6

Föreskrifter om ersättning för kostnader för

medling vid tvister om skador på grund av

renbetning på åkermark;

Utkom från trycket

den 15 mars 2007

beslutade den 14 mars 2007

Sametinget föreskriver med stöd av 35 c § andra stycket rennäringsförordningen

(1993:384), följande.

Allmänt

1 § Bestämmelserna i denna författning har till syfte att genom samtal och personliga

möten lösa konflikter mellan jordbrukare och sameby i tvister, som uppkommit till följd

av renbetning på åkermark som har skett under perioden 1 oktober ‐ 30 april eller under

den förlängning av denna period som länsstyrelsen får besluta med stöd av 4 §

rennäringslagen (1971:437).

Om parterna försöker komma överens och därvid uppfyller minst de krav som ställs i

4 § i dessa föreskrifter, kan parterna medges ersättning för kostnader för medling.

2 § Ersättning för kostnader för medling lämnas av Sametinget direkt till medlaren.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

kostnader för medling: kostnader för ersättning till medlaren,

medlare: jurist, som utsetts av regeringen efter förslag från Sametinget för att

medla mellan jordbrukare och sameby vid tvister om ersättning för skador på grund av

renbetning på åkermark,

samtalsvärd: förhandlingserfaren person, som efter förslag av Lantbrukarnas

Riksförbund och Svenska Samernas Riksförbund utsetts av Länsstyrelsen i Västerbottens

län att vara värd för samtal i syfte att förebygga eller lösa konflikter mellan jordbrukare

och sameby till följd av renbetning på åkermark inom renskötselområdet.

STFS 2007:6

2

Ersättning

4 § Ersättning för kostnader för medling kan lämnas om parterna med stöd av

samtalsvärd har försökt att enas om skadeersättning och under förutsättning att

1. parterna tillsammans med samtalsvärden har hållit syn på platsen,

2. protokoll har förts över synen och undertecknats av parterna och samtalsvärden,

3. händelseförloppet, vad parternas enats om och huruvida parterna i någon väsentlig

fråga varit oeniga har angivits i protokollet,

4. fotografier från platsen har tagits i anslutning till synen,

5. skadevärdering har utförts efter syn,

6. den part, som har beställt skadevärdering, har givit den andra parten tillfälle att

närvara vid skadevärderarens besiktning, samt

7. båda parterna har förklarat sig önska medling.

Ansökan

5 § Ansökan om ersättning för kostnader för medling ska undertecknas av minst en av

parterna och innehålla

1. båda parternas namn, adress och telefonnummer,

2. syneprotokoll,

3. fotografier som har tagits i anslutning till synen,

4. skadevärderingsinstrument, samt

5. andra uppgifter som sökanden önskar åberopa.

Beslut

6 § Beslut om ersättning för kostnader för medling meddelas i samband med uppdrag till

medlaren om medling.

Närmare villkor om ersättning till medlare och samtalsvärd beslutas i annan ordning.

Övrigt

7 § Om det finns särskilda skäl kan Sametinget medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2007.

LARS ANDERS BAER

Ulla Barruk Sunna