STFS 2007:9

Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna

Tfn 0980‐780 30

Fax 0980‐780 31

ISSN 1654‐0549

STFS 2007:9

Föreskrifter om bidrag och ersättning för

rovdjursförekomst i samebyar

Utkom från trycket

den 15 januari 2008

beslutade den 13 december 2007

Sametinget föreskriver med stöd av 13 § Viltskadeförordningen (2001:724) följande.

Definitioner

1 § Nedanstående begrepp har i denna författning följande betydelse

Barmarksareal

bruttoarealen av en samebys året‐runtmarker, inklusive ev

betesområden i Norge, reducerat med vattenarealen, Blå kartan

skala 1:100 000

Bidrag

lämnade medel till sameby för åtgärder enligt 3 §

viltskadeförordningen (2001:724) för att förebygga skador av

rovdjur av ren.

Betesområde

byområdet och övriga områden som samebyn gagnar för

renskötsel, enligt definition i rennäringslagen (1971:437).

Byområde

mark där renskötsel får bedrivas och är fördelade mellan

samebyar. Om särskilda skäl föreligger, kan del av byområde

vara gemensamt för samebyar. Enligt definition i

rennäringslagen (1971:437).

Ersättning

lämnade medel till sameby eller renägare enligt 4 §

viltskadeförordningen (2001:724) för förekomst av rovdjur.

Föryngring

björn, varg, järv, lodjur har fött ungar eller kungsörn lagt ägg i

bo i sameby eller län; fastställda definitioner anges i

Naturvårdsverkets inventeringsföreskrifter.

Inventering

rovdjurens föryngringar och annan förekomst fastställs i tid och

rum; används synonymt med begreppet undersökning i

STFS 2007:9

viltskadeförordningen (2001:724). Inventeringsmetoderna

beskrivs i Naturvårdsverkets inventeringsföreskrifter.

Inventeringssamordnare den person i samebyn som, genom förordnande av Sametinget,

är ansvarig för att samordna inventering av rovdjur.

Kvalitetssäkring

kontroll av observationer eller av föryngringar enligt

Naturvårdsverkets inventeringsföreskrifter.

Regelbunden förekomst

(när föryngring inte dokumenterats) spår eller andra

observationer av rovdjur har dokumenterats i samebyn eller i

länet vid minst tre tillfällen under minst tre månader under

reproduktionscykeln.

Tillfällig förekomst

art som normalt inte uppträder i samebyn eller i länet, men av

vilken spår eller andra observationer har dokumenterats i

samebyn minst en gång under reproduktionscykeln.

Massdödande

en eller flera individer av en rovdjursart som dödat minst tio

renar, inom ett begränsat område, under högst sju dygn, dvs. i

ett sammanhängande förlopp i tid och rum.

Begränsat område kan t.ex. vara en vintergrupps väl samlade

hjords betestrakt. Med betestrakt menas del av samebys

betesområde där renarna hålls en viss årstid. Betestrakter kan

överlappa varandra. Oftast sker någon form av bevakning runt

området. Avgränsning av betestrakter kan ske bland annat

utifrån följande kriterier:

1. Gräns mot annan sameby eller vinterbetesgrupp

2. Naturliga gränser som vägar, järnvägar, vattendrag

m.m.

Naturvårdsverkets

Naturvårdsverkets föreskrifter om inventering av björn, varg,

inventeringsföreskrifter

järv, lodjur och kungsörn.

Sameby

enligt definition i rennäringslagen (1971:437).

STFS 2007:9

Inventering

2 § I renskötselområdet utgör länsstyrelsernas redovisade inventeringsresultat underlag

för Sametinget vid

• beslut om fördelning av ersättning för rovdjursförekomst i samebyarna.

• beslut om eventuella bidrag till förebyggande åtgärder för att förhindra skador av

rovdjur på ren.

Medel

3 § Sametinget ska fördela de medel regeringen anvisar för inventering till respektive

sameby för samebyarnas medverkan i inventering utifrån av Sametinget beslutade

fördelningsprinciper. Samebyarnas barmarksareal utgör grund för fördelning.

Organisation och utbildning

4 § Sametinget ska, efter förslag från samebyn, utse och förordna inventeringssamordnare

för samebyn. Därutöver får samebyn ha någon eller några personer som är

kontaktpersoner för geografiskt åtskilda vintergrupper. Samebyns

inventeringssamordnare är kontaktpersoner gentemot länsstyrelsen. Samebyns

inventeringssamordnare ska ha genomgått relevant utbildning med godkänt resultat

enligt Naturvårdsverkets inventeringsföreskrifter.

Antalet kontaktpersoner ska begränsas med hänsyn till rovdjursstammarnas storlek i

samebyn och möjligheten att vidmakthålla kontinuitet och upprätthålla personernas

kompetens. Hänsyn ska även tas till areal och organisation.

Område och metoder

5 § Om snö‐ och väderleksförhållandena varit så svåra att inventering av en djurart under

inventeringsperioden kraftigt försvårats i en samebys betesområde ska länsstyrelsen

redovisa ett genomsnittligt inventeringsresultat för arten utifrån resultaten från de

närmast föregående tre årens inventeringar för samebyn. Tillämpningen får ske med hela

samebyns betesområde i Sverige respektive Norge, som minsta geografiska enhet. Beslut

om tillämpningen fattas av Länsstyrelsen respektive Norsk institutt for naturforskning

efter samråd med samebyn.

Redovisning

6 § Länsstyrelsen ska senast den 1 juni lämna en skriftlig rapport till Sametinget avseende

inventeringsresultatet för varg och lodjur för den svenska delen av inventeringsområdet.

Länsstyrelsen ska senast den 1 november lämna en skriftlig rapport till Sametinget med

STFS 2007:9

det samlade inventeringsresultatet från samebyarnas totala betesområden som visar

förekomst och antal föryngringar av samtliga arter i såväl Sverige som i Norge och

angränsande delar av Finland.

I rapporterna till Sametinget ska länsstyrelsen redovisa i vilken sameby en föryngring

ligger och vilka föryngringar som kan delas mellan flera samebyar. Föryngringar och

förekomster i grannländerna ska särredovisas. Om sameby har avvikande mening från

länsstyrelsens, ska detta redovisas i rapporterna.

Samebyarna ska senast den 1 november till Sametinget redovisa hur inventeringsmedlen

använts.

Bidrag till skadeförebyggande åtgärder

7 § När behov av åtgärder uppstår som kan vara bidragsberättigade, ska samebyn

omgående kontakta Sametinget om möjligheterna till sådant bidrag. Sametinget ska i

sådana fall omedelbart informera länsstyrelsen. Samebyn ska inom tre månader efter att

åtgärderna genomförts inkomma till Sametinget med en skriftlig ansökan. Sametinget ska

i varje enskilt fall begära yttranden från länsstyrelsen.

Ersättning

8 § Ersättning enligt 4, 6 och 7 §§viltskadeförordningen (2001:724) lämnas till sameby

oavsett om renar dödas eller skadas av rovdjur och oavsett om renar påträffas döda eller

skadade. Inget ansökningsförfarande krävs.

Medlen för rovdjursförekomst används för att kompensera samebyarna och enskilda

renägare för förluster, skador och andra olägenheter som rovdjuren kan antas åsamka

deras renar.

9 § Ersättning enligt 6 och 7 §§viltskadeförordningen (2001:724) ska lämnas för

rovdjursförekomst inom samebyarnas betesområden. Medel till samebyarna fördelas inom

samebyn på sätt som samebyn beslutar.

10 § För områden där gränserna inte är fastställda ska ersättning utgå till den sameby som

där haft renar betande i samlade vinterhjordar under aktuell vintersäsong. Sametinget

beslutar om ersättning efter yttranden från berörda samebyar.

11 § Om en järvlya, där föryngring konstaterats i en samebys betesområde, ligger mindre

än 5 km från en annan samebys betesområde, ska ersättningen delas mellan samebyarna.

Detsamma gäller om en varglya där föryngring konstaterats ligger mindre än 10 km från

en annan samebys betesområde. Om spår av samma lodjursföryngring observeras inom

flera samebyars betesområden, ska ersättningen delas mellan dem. Ersättningen ska

fördelas lika mellan samebyarna, såvida inga särskilda skäl föreligger för en annan

fördelning.

STFS 2007:9

Om kriterierna för regelbunden förekomst är uppfyllda för en rovdjursart i en sameby

samtidigt som samebyn får del av en eller flera delade föryngringar med angränsande

samebyar utgår ersättning med högst det belopp som är mest ekonomiskt fördelaktigt för

samebyn

.

12 § Observation som kvalitetssäkrats av samebyns eller av de ideella organisationernas

inventeringssamordnare men inte verifierats av länsstyrelsens personal får ge ersättning

om observationen kan anses uppfylla kriterierna för kvalitetssäkring enligt

Naturvårdsverkets inventeringsföreskrifter.

Ersättning ska reduceras då en föryngring endast delvis ligger inom samebyns

betesområde. Reduktionens storlek avgör i varje enskilt fall.

13 § Konstaterade fall av massdödande ska snarast anmälas till samebyn, Sametinget och

länsstyrelsen. Samebyn ska inkomma med en skriftlig ansökan om ersättning till

Sametinget senast 3 månader efter skadetillfället. Ansökan ska innehålla uppgifter om de

skadade och dödade renarnas antal, kön, ålder, ägare, skadans utbredning samt vilken

rovdjursart som föranlett skadan. Länsstyrelsen ska i varje enskilt fall styrka uppgifterna

om antal, kön, ålder, orsak och plats samt registrera detta i Rovdjursforum.

Ersättningsbelopp lämnas enligt Trafikförsäkringsföreningens rekommendationer .

Arealbaserad ersättning

14 §

Den ersättning som lämnas för skador orsakade av björn och kungsörn lämnas utifrån

samebyns barmarksareal.

15 § Sametinget ska registrera lämnade ersättningar och bidrag i Rovdjursforum.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2008 varvid föreskrifterna

NFS 2004:17 ska upphöra att gälla.

LARS ANDERS BAER

Ulla Barruk Sunna

STFS 2007:9

Allmänna råd

Till Sametingets föreskrifter (SFS 2007:9) om bidrag och ersättning för

rovdjursförekomst i samebyar

beslutade den 13 december 2007

Till 1 §

Massdödande

Riktlinjen för bedömning av rätt till ersättning är att dokumentation av rovdjurets jakt

visar på att renar dödats (vid samma tillfälle) i ett sammanhängande förlopp i tid och rum.

Sameby som söker ersättning för konstaterade fall av massdödande rekommenderas att

skicka sin ansökan med rek eller mottagningsbevis till Sametinget, för att försäkra sig om

att ansökan kommit in.

Till 4 §

För att kvalitet och kontinuitet skall upprätthållas, samtidigt som kostnaderna hålls på en

rimlig nivå, bör samebyarna eftersträva att inte byta inventeringssamordnare om det inte

är

nödvändigt. Sametinget bör också beakta detta vid förordnande av

inventeringssamordnare.

Till 5 §

Denna paragraf bör endast användas i undantagsfall när inventeringen kraftigt har

försvårats inom en samebys betesområde i Sverige respektive Norge på grund av snö‐ och

väderförhållanden och att ett inventeringsresultat därigenom inte kan redovisas. Exempel

på sådana förhållanden kan vara snöbrist eller skarp skare under inventeringssäsongen

som kraftigt försvårat inventeringen.

Till 7 §

Sameby som söker bidrag för skadeförebyggande åtgärder rekommenderas att skicka sin

ansökan med rek eller mottagningsbevis till Sametinget, för att försäkra sig om att ansökan

kommit in.

Till 12 §

Reducering bör göras om en järvföryngring inventerats utanför samebyns byområde men

inom 5 km från gränsen.