STFS 2016:1

Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Box 90

981 22 KIRUNA

Tfn 0980-780 30

Fax 0980-780 31

ISSN 1654-0549

STFS 2016: 1

Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om

katastrofskadeskydd;

Utkom från trycket

den 19 september 2016

beslutade den 13 september 2016

Sametinget föreskriver, med stöd av 35 a § rennäringsförordningen (1993:384)

följande:

Allmänt

1 § I mån av tillgång på medel kan bidrag lämnas till en sameby för att till viss del täcka

sådana kostnader för utfordring som uppstått på grund av synnerligen svåra

betesförhållanden.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

synnerligen svåra betesförhållanden: när lavtäcket är så isbelagt (låst) att renarna

omöjligt kan gräva efter föda, ett djupt snödjup utan isbeläggning utgör dock inte att betet

anses som låst,

renfoder, renlav, hö eller ensilage: som är producerad av godkänd återförsäljare/

tillverkare.

Bidrag

3 § Bidrag kan lämnas till en sameby för sådan utfordring som krävs för att förhindra

omfattande död av renar på grund synnerligen svåra betesförhållanden.

Om vinterbetesmarkerna är låsta kan bidrag lämnas för utfordring inom

åretruntmarkerna. I sådana fall måste Sametinget företa betesundersökning på såväl

vinterbetesmark som på åretruntmark.

STFS 2016:1

2

4 §

Bidrag kan lämnas med högst 50 procent av samebyns verifierade kostnader för

renlav, foder hö eller ensilage.

Bidrag kan också lämnas för kostnader för transport och lossning av foder från

foderförsäljare till samebyns upplagsplats om samebyn anlitat skatte- och avgiftsanmäld

(företagsregistrerad) transportör.

5 § Bidrag kan lämnas för samebyns kostnader för utfordring från den dag ansökan om

betesundersökning inkommit till Sametinget och som längst fram till och med 31 mars

samma vinter. Foder och transporter som införskaffats före ansökningsdagen och efter 31

mars är inte bidragsberättigade.

Samebyn ska i möjligaste mån ha vidtagit åtgärder för att förhindra renförluster och

ersättningsgill utfordring ska ha påbörjats senast en vecka efter den dag ansökan om

ersättning inkommit till Sametinget.

Ansökan

6 § Ansökan ska göras av samebyn

på av Sametinget särskild tillhandahållen

ansökningsblankett. Ansökan ska ha kommit in till Sametinget senast den 15 februari, eller

om denna dag infaller på en helgdag på första följande vardag.

Om omfattningen av antalet renar som utfordras ändras ska samebyn snarast

anmäla ändringen till Sametinget.

Betesundersökning

7 § Inom två veckor från den dag som fullständig ansökan har kommit in till Sametinget

genomför Sametinget betesundersökning.

Beslut

8 § Sametinget beslutar om bidrag efter genomförd betesundersökning.

9 §

Sametingets beslut kan inte överklagas.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 3 oktober 20161

HÅKAN JONSSON

Lars-Ove Sjajn

____________________

1 STFS 2016 :1