STFS 2019:1

Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Box 90

981 22 KIRUNA

Tfn 0980-780 30

Fax 0980-780 31

ISSN 1654-0549

Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter

STFS 2019: 1

(STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd;

Utkom från trycket

den 17 maj 2019

Omtryck

beslutade den 9-11 april 2019

Sametinget föreskriver med stöd av 35 a § rennäringsförordningen (1993:384) i fråga om

Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd

dels att 2 § ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 och 7 §§ ska utgå,

dels att rubriken närmast före 6 § ska ha följande lydelse,

dels att 3 – 8 §§ ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då dessa

föreskrifter träder i kraft.

Allmänt

1 § I mån av tillgång på medel kan bidrag lämnas till en sameby för att till viss del täcka

sådana kostnader för utfodring som uppstått på grund av synnerligen svåra

betesförhållanden.

2 § Har upphävts genom (STFS 2019:1).

Bidrag

3 § Bidrag kan lämnas till en sameby för sådan utfodring som krävs för att förhindra

omfattande död av renar om vinterbetesmarkerna har låst bete eller på annat sätt är

obrukbara för bete.

Sådant bidrag kan även lämnas för utfodring inom åretruntmarkerna. (STFS 2019:1)

4 §

Bidrag kan lämnas med högst 50 procent av samebyns verifierade kostnad för foder

(renlav, foderpellets, hö eller ensilage).

Bidrag kan också lämnas för samebyns verifierade kostnad för transport och

lossning av foder från foderförsäljare till samebyns upplagsplats. Försäljare och

transportör ska vara företagsregistrerad (skatte- och avgiftsanmäld). (STFS 2019:1)

STFS 2019:1

2

5 § Bidrag kan lämnas för samebyns kostnader som uppkommer vid utfodring från och

med den dag ansökan om bidrag inkommit till Sametinget till och med 31 mars

innevarande vinter.

Bidragsberättigad utfodring ska ha påbörjats senast en vecka efter den dag ansökan

om bidrag inkommit till Sametinget och vara avslutad senast den 31 mars innevarande

vinter.

För att samebyn ska kunna erhålla bidrag för utfodring krävs att Sametinget har

genomfört en betesundersökning. (STFS 2019:1)

Ansökan och betesundersökning

6 § Ansökan om bidrag ska göras av samebyn

på av Sametinget särskild tillhandahållen

ansökningsblankett. Ansökan ska ha kommit in till Sametinget senast den 15 februari, eller

om denna dag infaller på en helgdag på första följande vardag.

Om uppgiften i ansökan om renantal och utfodringsplatser ändras ska samebyn

snarast anmäla ändringen till Sametinget. (STFS 2019:1)

7 § Sametinget genomför betesundersökning efter att en fullständig ansökan har

kommit in till Sametinget. (STFS 2019:1)

Beslut

8 § Sametinget beslutar om bidrag efter genomförd betesundersökning och efter

rekvisition på av Sametinget särskild tillhandahållen rekvisitionsblankett. (STFS 2019:1)

9 §

Sametingets beslut kan inte överklagas.

------------------------------

Denna författning1 träder i kraft den 3 oktober 2016.

------------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 1 juli 2019.

Per-Olof Nutti

Peter Engström

____________________

1 STFS 2016:1

2 STFS 2019:1