Upphävd författning

Förordning (1872:55 s.2) angående ändring i gällande stadganden rörande gudstjänst vid häradsting

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1872-07-19
Ändring införd
SFS 1872:55 s.2
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Wi Carl, med Guds Nåde, Sweriges, Norges, Götes och Wendes Konung, göre weterligt: det Wi, efter kyrkomötets hörande och uppå Riksdagens underdåniga förslag, i Nåder funnit godt att, med ändring af hwad i 2 Kap. 13 § kyrkolagen och 2 kap. 3 § Rättegångs-Balken stadgas om gudstjenst wid häradsting, förordna, att wid underdomstol å landet skall endast å det lagtima ting, som först på året infaller, innan Rätten till domsäte träder, gudstjenst förrättas.

Ändringar

Förordning (1872:55 s.2) angående ändring i gällande stadganden rörande gudstjänst vid häradsting

Lag (1989:883) om upphävande av två författningar om rätte- gångsgudstjänst