Kungörelse (1885:56 s.1) med vissa föreskrifter till beredande av skydd för undervattenstelegrafkablar

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
1885-09-11
Ändring införd
SFS 1885:56 s.1 i lydelse enligt SFS 1991:242
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Vi OSCAR, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att, sedan Vi med åtskilliga främmande magter afslutat en konvention i ändamål att bereda skydd åt de med behörigt tillstånd nedlagda undervattenstelegrafkablar, som hafva landfäste å någon af de magters områden, kolonier eller besittningar, hvilka deltaga i konventionen, samt i anledning häraf lag angående skydd för undervattenskablar den 9 januari innevarande år blifvit af Oss utfärdad, Vi med hänsyn till sådana undervattenskablar, som afses i berörda konvention, funnit godt att ytterligare stadga som följer:

1 §  Då fartyg, som är sysselsatt med nedläggning eller iståndsättande af en undervattenstelegrafkabel, visar de för fartyg i dylik verksamhet föreskrifna signaler, skola andra fartyg, från hvilka signalerna iakttagas eller kunna iakttagas, hållas på ett afstånd från det förstnämnda fartyget af minst en sjömil (1/60 del af en breddgrad).

[S2]Samma bestämmelse gälle äfven i afseende å fiskares redskap och garn; dock att fiskebåt för signalernas efterkommande skall ega en tid af högst tjugufyra timmar från det signalerna kunnat af båtbesättningen iakttagas, under hvilken tid intet hinder må läggas för båtens rörelser.

2 §  Från bojar, hvilka äro afsedda att, då telegrafkabel nedlägges eller råkat i oordning eller blifvit afsliten, angifva kabelns läge, skola fartyg, från hvilka bojarne iakttagas eller kunna iakttagas, samt fiskares redskap och garn hållas på ett afstånd af minst en fjerdedels sjömil.

3 §  Den som bryter mot vad som föreskrivs i 1 och 2 §§, döms till böter. Lag (1991:242)

[S2]4 § har upphävts genom kungörelse (1964:641).

Ändringar

Kungörelse (1885:56 s.1) med vissa föreskrifter till beredande av skydd för undervattenstelegrafkablar

Ändring, SFS 1964:641

    Omfattning
    upph. 4 §; ändr. 3 §

Lag (1991:242) om ändring i kungörelsen (1885:56_s.1) med vissa föreskrifter till beredande av skydd för undervattenstelegrafkablar