Upphävd författning

Lag (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1899-03-06
Ändring införd
SFS 1899:12 s.9
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Der främmande stat genom aftal medgifver, att beslut, hvarigenom förpligtelse att gälda rättegångskostnad blifvit af svensk domstol ålagd kärande eller mellankommande part, som är medborgare i den främmande staten och der har sitt hemvist, må i den stat bringas till verkställighet, eger Konungen förordna, att beslut af domstol i den främmande staten må, i hvad det innefattar så beskaffad förpligtelse, här i riket verkställas.

2 §  Framställning om erhållande af verkställighet å utländsk domstols beslut, som i 1 § afses, göres hos kronofogdemyndigheten; och skall därvid företes den handling, hvarå framställningen grundas. Tillika skall antingen ingifvas bevis af myndighet i den främmande staten, att beslutet vunnit laga kraft, jämte, där fråga är om beslut af annan domstol än norsk, intyg att det bevis är af behörig myndighet utfärdadt, eller ock annorledes styrkas såväl att den handling, hvarå framställningen grundas är i behörig form utfärdad som att beslutet vunnit laga kraft.

[S2]Intyg, hvarom nyss är sagdt, skall vara utställdt af svensk beskickning eller konsul eller af chefen för justitieförvaltningen i den främmande staten.

[S3]Är någon af de i ärendet åberopade handlingarna affattad å annat främmande språk än det norska eller danska, varde öfversättning af den handling jämväl ingifven, hvilken öfversättning skall vara genom intyg af diplomtisk eller konsulär tjänsteman eller på annat sätt till riktigheten officiellt styrkt; dock att öfversättning ej erfordras af annan del utaf den handling, hvarå framställningen grundas, än den som innefattar själfva beslutet. Lag (1981:776).

3 §  Kronofogdemyndigheten företage utan parternas hörande ärendet till pröfning. Är hvad i 2 § stadgas fullgjordt, förordne kronofogdemyndigheten, att beslutet må verkställas; och gånge det sedan i verket liksom svensk domstols laga kraft ägande dom, där ej af högre myndighet annorledes förordnas.

[S2]Skall enligt avtal med den främmande staten såsom rättegångskostnad anses kostnad för översättning och bestyrkande, som i 2 § tredje stycket avses, och har Konungen förordnat om tillämpning av avtalet, tillägge kronofogdemyndigheten sökanden, där han det begär, ersättning för sådan kostnad. Om verkställighet av vad kronofogdemyndigheten sålunda förordnat gälle vad i första stycket är stadgat om verkställighet av den utländska domstolens beslut. Lag (1981:776)

4 §  Hvad i denna lag är stadgadt skall ej utgöra hinder för tillämpning af förordningen om verkställighet af domar och utslag, meddelade af domstol i konungariket Danmark, den 15 Juni 1861.

Ändringar

Lag (1899:12 s.9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut

Ändring, SFS 1909:21 s.2

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1927:70

  Omfattning
  ändr. 3 §

Lag (1981:776) om ändring i lagen (1899:12 s.9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut

Ändring, SFS 1986:1042

  Omfattning
  upph.