Upphävd författning

Lag (1905:31 s.1) rörande afgäld från afsöndrad lägenhet;

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1905-05-25
Ändring införd
SFS 1905:31 s.1 i lydelse enligt SFS 1917:275
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Från lägenhet, hvilken för alltid från hemman afsöndrats och för hvilken enligt äldre författning om enskiftesdelning eller jordafsöndring afgäld till hemmanet blifvit fastställd eller bort fastställas, skall, där ej här nedan annorlunda stadgas, efter den 31 december 1906 afgäld icke utgå.

2 §  Har, på grund af förbehåll vid lägenhetens upplåtande, fastställts högre afgäld än som, vid jämförelse af ägornas storlek och beskaffenhet, kan anses hafva motsvarat hvad af hemmanets allmänna utskylder å lägenheten belöpte, eller har förbehåll gjorts om sådan högre afgäld, utan att fastställelse ägt rum, vare hemmanets innfehafvare berättigad att få dem öfverskjutande delen af afgälden fastställd att fortfarande af lägenheten utgå.

3 §  Besväras stamhemmanet af allmänna utskylder, i hvilkas utgörande lägenheten icke omedelbart deltager, vare hemmanets innehafvare berättigad att få sagda utskylder så fördelade, att lägenheten omedelbart utgöres hvad, efter ägornas storlek och beskaffenhet, därå belöper.

4 §  Vill hemmanets innehafvare begagna sig af den rätt, som enligt 2 eller 3 § må honom tillkomma, göre ansökan hos Konungens befallningshafvande före den 1 januari 1917, eller vare sin rätt förlustig.

[S2]Är dylik ansökning gjord, höre Konungens befallningshafvande innehafvaren af den afsöndrade lägenheten samt inhämte, där ej afsöndringshandlingarna lämna erforderliga upplysningar, yttrande af kronobetjäningen och landtmätare.

5 §  Finnes, efter hvad i 2 § sägs, viss del af afgäld fortfarande böra utgöras, fastställe Konungens befallningshafvande en mot sådan del svarande afgäld att från och med den 1 januari 1907 till hemmanet utgå; dock att härigenom ej göres rubbning i hvad enligt 17 kap. 3 § jordabalken och 17 kap. 6 § handelsbalken gäller om panträtt och förmånsrätt för innestående ränta. Afgälden varde bestämd i penningar, där ej annorlunda mellan parterna öfverenskommes.

6 §  Skall jämlikt 3 § fördelning af utskylder äga rum, bestämme Konungens befallningshafvande, med jämkning till så bekvämt tal ske kan, det inbördes förhållande, efter hvilket hemmanet och lägenheten skola i utskyldernas utgörande deltaga; och lände det beslut till efterrättelse från och med den 1 januari året efter det ansökningen till Konungens befallningshafvande inkom, dock ej i något fall före den 1 januari 1907.

7 §  Hafva frihetsår författningsenligt medgifvits, äge, utan hinder af hvad i 5 eller 6 § är stadgadt, lägenhetens innehafvare njuta dem till godo, i den mån de ej tilländalupit.

8 §  Sedan beslut, som i 5 eller 6 § avses, blivit meddelat, varde, på sätt särskilt är föreskrivet, lägenheten, där sådant tillförene ej ägt rum, införd i fastighetsregistret; och skall anteckning om beslutet ske i fastighetsregistret samt, där lägenheten eller dess stamhemman upptages i jordeboken, jämväl i denna. Lag (1917:275).

9 §  Öfver Konungens befallningshafvandes beslut må klagan föras i den ordning, som för ekonomimål i allmänhet är stadgad.

10 §  Hvad här förut stadgas angående lägenhet, som blifvit afsöndrad från hemman, skall äga motsvarande tillämpning i fråga om lägenhet, som afsöndrats från lägenhet; dock att, där afsöndring skett från afsöndrad lägenhet, fördelning af utskylderna enligt 3 § ej må ifrågakomma, innan stamlägenheten åliggande del af utskylderna blifvit bestämd.

11 §  Denna lag äger ej tillämpning på lägenhet, hvilken afsöndrats från boställe eller från annat publikt hemman eller lägenhet, som icke vid tiden för upplåtelsen innehades under stadgad åborätt.

Ändringar

Lag (1905:31 s.1) rörande avgäld från avsöndrad lägenhet

Ändring, SFS 1917:275

Omfattning
ändr. 8 §

Lag (2000:225) om upphävande av vissa lagar på fastighetsrättens område

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:185, Prop. 1999/2000:39, Bet. 1999/2000:BoU8
Omfattning
upph.