Upphävd författning

Kungörelse (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1909-04-30
Ändring införd
SFS 1909:24 s.1 i lydelse enligt SFS 2011:156
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Göres av myndighet i främmande stat framställning om biträde av myndighet här i riket med delgivning av handling och ombesörjes ej delgivningen av Justitiedepartementet, skall departementet översända framställningen till länsstyrelsen, som har att verkställa delgivningen på sätt nedan sägs. Förordning (2000:706).

2 §  1 mom. Innefattar framställningen en begäran att handlingen ska delges på ett sätt som har sin motsvarighet i svensk lag, ska delgivningen ske enligt delgivningslagen (2010:1932). Förordning (2011:156).

2 §  2 Mom. Begärs i framställningen, att visst annat förfarande än i 1 mom. sägs skall vidtagas vid delgivningen, skall den begäran efterkommas, där så ske kan. Förordning (1975:302).

2 §  3 mom. Har begäran i något av de hänseenden, som nu nämnts, icke blivit i framställningen gjord, bör länsstyrelsen, där så ske kan, överlämna eller genom postverket översända delgivningshandlingen till den, som skall mottaga densamma. Kan ej så förfaras, låte länsstyrelsen delgivningen verkställas på sätt i 1 mom. sägs. Förordning (1975:302).

3 §  Bevis om delgivning, som verkställts jämlikt bestämmelserna i 2 § 1 mom., skall förses med intyg av länsstyrelsen, att beviset enligt svensk lag äger vitsord. Har delgivning skett på sätt i 2 §2 eller 3 mom. omförmäles, utfärdar länsstyrelsen därom intyg, utvisande tiden och sättet för delgivningen.

[S2]Bevis och intyg, som nu nämnts, skola, där delgivningshandlingen översänts i två exemplar, tecknas å det ena av dessa och översändas till utrikesdepartementet. Förordning (1975:302).

3 §  Bevis om delgivning, som verkställts jämlikt bestämmelserna i 2 § 1 mom., skall förses med intyg av länsstyrelsen, att beviset enligt svensk lag äger vitsord. Har delgivning skett på sätt i 2 § 2 eller 3 mom. omförmäles, utfärdar länsstyrelsen därom intyg, utvisande tiden och sättet för delgivningen.

Bevis och intyg, som nu nämnts, skola, där delgivningshandlingen översänts i två exemplar, tecknas å det ena av dessa och översändas till Justitiedepartementet. Förordning (2000:706).

4 §  Varder hos länsstyrelsen upplyst, att den, vilken handling skall delgivas, vistas i annat län, skall för delgivningens verkställande framställningen med därvid fogade handlingar översändas till länsstyrelsen i det län, och varde anmälan därom gjord hos Justitiedepartementet. Möter eljest hinder för delgivningen, skola handlingarna återsändas till Justitiedepartementet med uppgift om anledningen till att delgivning icke har kunnat ske. Förordning (2000:706).

5 §  De kostnader som har föranletts av framställningen skall betalas med allmänna medel. Det som betalats i ersättning till stämningsmän samt kostnader som har föranletts av att sökanden begärt ett särskilt förfarande vid delgivningen skall av länsstyrelsen anmälas till Justitiedepartementet, såvida det inte har visats att den part som har begärt delgivningen inte har några tillgångar eller annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Kostnader som föranleds av en framställning om delgivning i ett mål eller ärende, där det är fråga om ansvar för brottslig gärning eller om efterforskning av brott, skall betalas av svenska staten om framställningen gjorts av behörig myndighet

 1. i en stat, som är ansluten till europeiska konventionen av den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål, eller
 2. i Amerikas förenta stater, Polen eller Ungern.

[S3]Andra stycket gäller även kostnader för delgivning i mål eller ärenden som avses i Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen och som har begärts av myndighet i Österrike. Förordning (2005:513).

5 a §  Avser delgivningsärende kallelse av vittne eller sakkunnig till inställelse vid utländsk domstol och är vittnet eller den sakkunnige enligt den konvention som nämndes i 5 § andra stycket berättigad att i förskott erhålla ersättning för kostnad med anledning av inställelsen, skall Jusititiedepartementet underrätta länsstyrelse om rätten till förskott med angivande av det högsta belopp som får utgå. I övrigt bestämmes förskottets storlek av länsstyrelsen. Förskottet utgår av allmänna medel och betalas ut av länsstyrelsen. Utbetalning får verkställas endast om den kallade har förklarat sig villig att efterkomma kallelsen.

[S2]Anteckning om utbetalat förskott skall göras på kallelsen. Uppgift om förskottet skall lämnas till Justitiedepartementet. Förordning (2000:706).

6 §  Är en handling som skall delges inte avfattad på eller åtföljd av en bestyrkt översättning till svenska, danska eller norska språket, får delgivning ändå ske, om den som skall delges tar emot handlingen frivilligt eller om delgivning annars är försvarlig från rättssäkerhetssynpunkt. Förordning (1986:180).

7 §  Har i mål eller ärende, vari ej är fråga om ansvar för brottslig gärning eller om efterforskning av brott, framställning om delgivning av handling här i riket från myndighet i främmande stat översänts av konsul för staten till länsstyrelsen och är framställningen avfattad på svenska, norska eller danska språket eller åtföljd av översättning till svenska språket samt angiver den, av vilken myndighet handlingen utfärdats, parternas namn och ställning, mottagarens adress och handlingens beskaffenhet, skall beträffande verkställandet av delgivningen gälla vad ovan är stadgat för det fall att framställning till länsstyrelse översänts genom Justitiedepartementet, dock att, där enligt 3 § andra stycket, 4 § eller 5 § första stycket handling eller meddelande skall översändas till Justitiedepartementet, sådant översändande i stället skall ske till den konsul från vilken framställningen kommit. Förordning (2000:706).

8 §  Om en statlig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge eller en rådstuvurätt, en magistrat, en stadsfiskal eller en stadsfogde i Finland har gjort en framställning direkt hos en länsstyrelse om delgivning här i riket, skall beträffande verkställandet av delgivningen gälla vad som föreskrivs i 1--4 §§ för det fall att en framställning översänds till en länsstyrelse genom Justitiedepartementet. Handlingar eller meddelanden som enligt 3 § andra stycket eller 4 § skall översändas till Justitiedepartementet skall dock i stället sändas till den myndighet som gjort framställningen.

[S2]De kostnader som föranleds av framställningar enligt denna paragraf skall stanna på statsverket. Förordning (2000:706).

Ändringar

Kungörelse (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

Ändring, SFS 1928:72

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1935:135

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1947:874

  Omfattning
  ändr. 2 § 1 mom

Ändring, SFS 1954:691

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1955:560

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1958:421

  Omfattning
  ny 8 §

Ändring, SFS 1959:415

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§

Ändring, SFS 1961:118

  Omfattning
  ändr. 4, 7, 8 §§

Ändring, SFS 1968:28

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§; ny 5 a §

Ändring, SFS 1969:494

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§

Ändring, SFS 1970:471

  Omfattning
  ändr. 2 § 1 mom

Ändring, SFS 1975:302

  Omfattning
  ändr. 1-5 a, 7, 8 §§

Ändring, SFS 1975:617

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1983:882) om ändring i kungörelsen (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1986:180) om ändring i kungörelsen (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§; ny 6 §
  Ikraftträder
  1986-05-01

Förordning (1987:786) om ändring i kungörelsen (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-07-15

Förordning (1990:171) om ändring i kungörelsen (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1990-06-01

Förordning (1992:3) om ändring i kungörelsen (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (2000:706) om ändring i kungörelsen (1909:24 s. 1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 7, 8 §§
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2005:513) om ändring i kungörelsen (1909:24 s. 1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2011:156) om ändring i kungörelsen (1909:24 s. 1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

Omfattning
ändr. 2 § 1 mom.
Ikraftträder
2011-04-01

Ändring, SFS 2013:982

Omfattning
upph.