Upphävd författning

Förordning (1910:103 s.1) angående behörighet att kyrkobokföras i icke territoriell församling av svenska kyrkan

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1910-09-30
Ändring införd
SFS 1910:103 s.1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
§ 1 Icke territoriella församlingar af svenska kyrkan äro följande: kungl. hofförsamlingen, de militära församlingarna, finska församlingen i Stockholm samt tyska församlingarna i Stockholm och Göteborg.
Om kyrkobokföring i icke territoriell församling av svenska kyrkan gälla folkbokföringsförordningen och folkbokföringskungörelsen den 9 juni 1967 (nr 495), när annat ej följer av denna förordning. Kungörelse (1967:498).
§ 2 I kungl. hofförsamlingen skola, med undantag för dem som enligt § 3 kyrkobokföras i militär församling, kyrkobokföras: 1) samtliga vid de kungl. och furstliga hof-, slotts- och stallstaterna tjänstgörande ämbets- och tjänstemän samt betjäning; 2) personer, som varit tjänstgörande vid någon af dessa stater och vid afskedstagandet hugnats med pension; 3) de under 1) och 2) upptagna församlingsmedlemmars hustrur, hemmavarande barn eller fosterbarn och tjänstfolk; samt 4) änkor efter under 1) och 2) upptagna medlemmar af församlingen jämte deras hemmavarande barn eller fosterbarn och tjänstfolk.
§ 3 I militär församling, där sådan är bildad, skola kyrkobokföras: 1) den vid vederbörande truppförband eller flottstation fast anställda personalen, dock att civilmilitär person, som tillika innehar annan ordinarie tjänst, icke må kyrkobokföras i militär församling; 2) personer, som varit sålunda anställda och vid afskedstagandet erhållit pension; 3) de under 1) och 2) upptagna församlingsmedlemmars hustrur, hemmavarande barn eller fosterbarn och tjänstfolk; samt 4) änkor efter under 1) och 2) upptagna medlemmar af militär församling jämte deras hemmavarande barn eller fosterbarn och tjänstfolk.
§ 4 I finska församlingen i Stockholm samt tyska församlingarna i Stockholm och Göteborg skola kyrkobokföras de, som enligt hvad därom är särskildt föreskrifvet äro medlemmar af dessa församlingar.
§ 5 Vad ovan är stadgat äger icke tillämpning å annan än den, som enligt bestämmelserna i folkbokföringsförordningen kan anses bosatt inom den kommun, där den icke territoriella församlingen finnes bildad, eller, i händelse Konungen för särskild församling sådant stadgar, inom viss närliggande kommun. Vid tillämpning av folkbokföringsförordningen anses berörda kommun eller kommuner såsom församlingens område och fastighet inom detta område såsom fastighet i församlingen. Kungörelse (1967:498).
§ 6 Den som är kyrkobokförd i icke territoriell församling skall ej samtidigt vara kyrkobokförd i territoriell församling.
Inträffar förhållande som medför att någon skall kyrkobokföras eller ej längre vara kyrkobokförd i icke territoriell församling, göres anmälan enligt 33 § folkbokföringsförordningen, även om flyttning ej skett. Kungörelse (1967:498).

Ändringar

Förordning (1910:103 s.1) angående behörighet att kyrkobokföras i icke territoriell församling av svenska kyrkan

Ändring, SFS 1967:498

    Omfattning
    ändr. 1, 5, 6 §§

Ändring, SFS 1992:288

    Omfattning
    upph.