Upphävd författning

Folkbokföringskungörelse (1967:495)

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1967-06-09
Ändring införd
SFS 1967:495 i lydelse enligt SFS 1992:697
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  har upphävts genom förordning (1991:762)

[S2]2 § har upphävts genom förordning (1991:762)

[S3]3 § har upphävts genom förordning (1991:762)

[S4]4 § har upphävts genom förordning (1991:762)

[S5]5 § har upphävts genom förordning (1991:762)

[S6]6 § har upphävts genom förordning (1991:762)

[S7]7 § har upphävts genom förordning (1991:762)

[S8]8 § har upphävts genom förordning (1991:762)

[S9]9 § har upphävts genom förordning (1991:762)

[S10]10 § har upphävts genom förordning (1991:762)

[S11]11 § har upphävts genom förordning (1991:762)

12 § har upphävts genom förordning (1980:945).
13 § har upphävts genom förordning (1991:762).
14 § har upphävts genom förordning (1991:762).
15 § har upphävts genom förordning (1991:762).
16 § har upphävts genom förordning (1991:762).
17 § har upphävts genom förordning (1991:762).
18 § har upphävts genom förordning (1991:762).
19 § har upphävts genom förordning (1991:762).
20 § har upphävts genom förordning (1991:762).
21 § har upphävts genom förordning (1991:762).
22 § har upphävts genom förordning (1991:762).
23 § har upphävts genom förordning (1991:762).
24 § har upphävts genom förordning (1991:762).
25 § har upphävts genom förordning (1991:762).
26 § har upphävts genom förordning (1991:762).
27 § har upphävts genom förordning (1991:762).
28 § har upphävts genom förordning (1991:762).
29 § har upphävts genom förordning (1991:762).
30 § har upphävts genom förordning (1991:762).
31 § har upphävts genom förordning (1991:762).
32 § har upphävts genom förordning (1991:762).
33 § har upphävts genom förordning (1991:762).
34 § har upphävts genom förordning (1991:762).
35 § har upphävts genom förordning (1991:762).
36 § har upphävts genom förordning (1991:762).
37 § har upphävts genom förordning (1990:1149).
38 § har upphävts genom kungörelse (1970:316).
39 § har upphävts genom kungörelse (1970:316).
40 § har upphävts genom förordning (1991:762).
41 § har upphävts genom förordning (1991:762).
42 § har upphävts genom förordning (1991:762).
43 § har upphävts genom förordning (1991:762).
44 § har upphävts genom kungörelse (1971:416).
45 § har upphävts genom förordning (1991:762).
46 § har upphävts genom förordning (1991:762).
47 § har upphävts genom förordning (1991:762).
48 § har upphävts genom förordning (1991:762).
49 § har upphävts genom förordning (1991:762).
50 § har upphävts genom förordning (1991:762).
51 § har upphävts genom förordning (1991:762).
52 § har upphävts genom förordning (1991:762).
53 § har upphävts genom förordning (1991:762).
54 § har upphävts genom förordning (1991:762).
55 § har upphävts genom förordning (1991:762).
56 § har upphävts genom förordning (1991:762).
57 § har upphävts genom förordning (1991:762).
58 § har upphävts genom förordning (1991:762).
59 § har upphävts genom förordning (1991:762).
60 § har upphävts genom förordning (1991:762).
61 § har upphävts genom förordning (1991:762).
62 § har upphävts genom förordning (1991:762).
63 § har upphävts genom förordning (1991:762).
64 § har upphävts genom förordning (1991:762).
65 § har upphävts genom förordning (1991:762).
66 § har upphävts genom förordning (1991:762).
67 § har upphävts genom förordning (1991:762).
68 § har upphävts genom förordning (1991:762).
69 § har upphävts genom förordning (1991:762).
70 § har upphävts genom kungörelse (1971:416).
71 § har upphävts genom förordning (1991:762).
72 § har upphävts genom förordning (1990:911).
73 § har upphävts genom förordning (1991:762).

74 §  Skattemyndigheten för på magnetband register över befolkningen i länet (personband). För varje person anges namn, personnummer, födelsehemort eller födelseort och folkbokföringsort samt de ytterligare uppgifter som riksskatteverket bestämmer. Förordning (1991:762).

75 §  Skattemyndigheten sänder före utgången av varje kalenderår till kommun elevkort och adressetiketter för varje barn i kommunen som under det nästkommande året fyller sju år och, om kommunen bestämmer det, sex år, och som är upptaget i lokalt folkbokföringsregister.

[S2]Därutöver sänder skattemyndigheten elevkort till kommun vid tidpunkter och för årsklasser som riksskatteverket bestämmer.

[S3]På begäran av kommun kan riksskatteverket besluta att åtgärd som avses i första eller andra stycket skall fullgöras genom att skattemyndigheten i stället lämnar kommunen motsvarande uppgifter på medium för automatisk databehandling eller på annat lämpligt sätt.

[S4]Inträffar ändring i folkbokföringsregistret i fråga om barn som under året fyller lägst sju och, om kommunen bestämmer det, sex år, och högst sexton år, underrättar skattemyndigheten snarast kommunen härom.

[S5]Formulär till handlingar som avses i första och andra styckena fastställs av riksskatteverket. Riksskatteverket tillhandahåller blanketter enligt dessa formulär.

[S6]Närmare föreskrifter om tillämpningen av dessa bestämmelser meddelas av riksskatteverket. Förordning (1991:1420).

76 §  Inträffar ändring i skattemyndighetens register i fråga om den som är inskriven i sjömansregistret, underrättar skattemyndigheten snarast sjömansregistret härom genom personavi, om ändringen avser efternamn, personnummer, flyttning inom landet eller till utlandet eller dödsfall. Förordning (1990:911).

77 §  Skattemyndigheten underrättar statistiska centralbyrån om ändringar i skattemyndighetens register av betydelse för befolkningsstatistiken. Förordning (1990:911).

Särskilda bestämmelser

78 §  Avgift tas ut för att skattemyndigheten efter särskild begäran lämnar ut register som består av personavier. Avgiften är 50 kronor för varje påbörjat tiotal avier. Avgiften är dock 20 kronor för varje påbörjat t iotal avier, om registret lämnas ut på begäran av en kommun. För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 21--24 §§ avgiftsförordnin gen (1992:191).

[S2]Någon avgift tas inte ut för register som lämnas ut på begäran av en kommun elle r ett landsting enligt en plan som är godkänd av Riksskatteverket eller föreskrifter som verket meddelat. Förordning (1992:697).

79 § har upphävts genom förordning (1991:762).
80 § har upphävts genom förordning (1991:762).
81 § har upphävts genom förordning (1991:762).
82 § har upphävts genom förordning (1991:762).
83 § har upphävts genom förordning (1991:762).
84 § har upphävts genom förordning (1991:762).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Folkbokföringskungörelse (1967:495)

Ändring, SFS 1969:124

  Omfattning
  ändr. 11, 15, 32, 49 §§

Ändring, SFS 1969:313

  Omfattning
  ändr. 38, 76 §§

Ändring, SFS 1969:587

  Omfattning
  ändr. 51 §

Ändring, SFS 1970:40

  Omfattning
  ändr. 75 §

Ändring, SFS 1970:316

  Omfattning
  upph. 38, 39 §§; ändr. 37 §

Ändring, SFS 1970:473

  Omfattning
  ändr. 82 §

Ändring, SFS 1970:707

  Omfattning
  ändr. 26 §

Ändring, SFS 1971:416

  Omfattning
  upph. 44, 70 §§; ändr. 1-4, 12, 16-18, 32, 35, 40, 42, 46, 51, 53, 56-59, 67, 71-75, 79-82 §§; ny 84 §

Ändring, SFS 1973:695

  Omfattning
  ändr. 49 §

Ändring, SFS 1973:893

  Omfattning
  upph. 36 §; ändr. 8 §

Ändring, SFS 1975:777

  Omfattning
  ändr. 83 §

Förordning (1976:813) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 28 §

Förordning (1977:744) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 60 §

Förordning (1977:883) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 10, 63 §§

Förordning (1978:743) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 75 §

Förordning (1979:541) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 67, 71, 79-82 §§

Förordning (1980:945) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  upph. 12, 83 §§; ändr. 15, 30 §§

Förordning (1981:885) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 28 §

Förordning (1982:1137) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 1, 27, 31, 35, 45 §§

Förordning (1983:491) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 17 §; ny 36 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:496) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 1, 19-21, 34, 45, 46, 54, 64, 65, 75, 79, 80, 84 §§; ny 83 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1355) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 25, 60, 61, 68, 69, 71, 73-77, 84 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:911) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4, 16 och 73 §§ den 1 oktober 1990, och i övrigt den 1 januari 1991. Vad som i 4 § första stycket sägs om skattemyndighet i länet skall till utgången av år 1990 gälla länsskattemyndighet och vad som i 4 § andra stycket och 16 § tredje stycket sägs om skattemyndighet skall till utgången av år 1990 gälla länsskattemyndighet eller lokal skattemyndighet.
  Omfattning
  upph. 68, 72 §§; ändr. 1, 3, 4, 16, 25, 33, 34, 53, 54, 56, 58-61, 63-66, 69, 71, 73-77, 82-84 §§
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1990:1149) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  upph. 37 §
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1991:762) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  upph. 1-11, 13-36, 40-43, 45-69, 71, 73, 78-84 §§; ändr. 74 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1420) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

  Omfattning
  ändr. 75 §
  Ikraftträder
  1991-12-01

Förordning (1992:697) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)

Omfattning
ny 78 §
Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1996:1298

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda folkbokföringskungörelsen får dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen i länet (personband) som avses i 74 § folkbokföringskungörelsen. Vid utnyttjandet av personbanden skall därvid 7 § lagen (1995:743) om aviseringsregister tillämpas i fråga om beslut om utlämnande som fattats efter den 1 januari 1997.
  Omfattning
  upph.