Stadgar (1911:104) för Carnegiestiftelsen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1911-10-06
Ändring införd
SFS 1911:104
Ikraft
1912-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Upphävd genom nya stadgar 1993 (ej i SFS)
Stiftelsens ändamål.

1 §  Carnegiestiftelsen är grundad af herr Andrew Carnegie, som för ändamålet ställt till förfogande ett belopp av 230.000 dollars i femprocents obligationer.

2 §  Stiftelsen är, enligt stiftarens uttryckta vilja, inrättad till förmån för personer, som, frivilligt eller eljest utövar vad plikten kan anses ha bjudit, genom fredlig bedrift vågat livet för att inom Sverige eller dess område rädda medmänniskors liv, ävensom hustru och barn eller vissa andra anhöriga till sådana civilisationens hjältar, här nedan benämnda räddare.

[S2]Dylika hjältedåd pläga ofta förekomma bland utövarna av vissa yrken, såsom gruvarbetare och sjömän, järnvägstjänstemän, brandsoldater och polismän. Få handlingar äro mera hjältemodiga än de, som utföras av läkare och sjukskötare under svåra epidemier.

[S3]Har någon å eller från svenskt fartyg utom svenskt område utfört bedrift, som ovan sägs, skall han eller hans anhöriga njuta förmån av denna stiftelse, där ej annan liknande stiftelse anser sig hava företräde.

3 §  Stiftelsen har till ändamål att, där räddare, som i 2 § sägs, blivit skadad eller lidit förlust, tilldela honom, i fall av behov, ett belopp tillräckligt att använda de ekonomiska följderna av den ådragna skadan eller att täcka den uppkomna förlusten samt, att där han själv omkommit, likaledes i fall av behov tilldela hans efterlevande anhöriga skäligt understöd.

[S2]Räddare må ock, där så finnes lämpligt, tilldelas belöning i penningar eller annat. Även må stiftelsen utdela medalj, särskilt där behov av penninghjälp ej föreligger.

[S3]Understöd må utgå till räddare, till dess han kan återvinna sin hälsa eller behovet eljest upphör, till änka efter räddare, så länge hon lever ogift och behovet fortvarar, samt till efterlämnat barn, till dess det uppnått 15 år eller eljest kan försörja sig själv. Efterlämnat barn, som visar ovanlig begåvning, må därutöver efter omständigheterna tilldelas ytterligare hjälp till högre utbildning.

[S4]Har räddare efterlämnat andra anhöriga än hustru och barn och har de för sin utkomst varit beroende av honom, må även sådana efterlevande av stiftelsens medel tillerkännas skäligt understöd.

[S5]Understöd, som ej beviljats för en gång, skall i regel utgå månatligen.

5 §  Understöd eller penningbelöning må ej tilldelas andra än arbetssamma, anständiga, nyktra och i övrigt aktningsvärda samhälls- medlemmar; dock att räddare må, även om för honom något härutinnan brister, såsom uppmuntran till en bättre vandel tilläggas det understöd eller den belöning, varav han genom sin hjältemodiga handling gjort sig förtjänt.

6 §  Stiftelsen må ej bevilja understöd, där till följd av givna föreskrifter eller särskilt åtagande skadestånds- eller underhålls- skyldighet åligger stat eller kommun, offentlig inrättning, bolag, förening eller enskild person. Endast för så vidt sålunda utgående skadestånd eller underhåll prövas vara otillräckligt, må stiftelsen hjälpande ingripa.

[S2]Utdelandet av belöning eller understöd från stiftelsen i anledning av hjältemodig handling, utförd av brandsoldat, polisman eller annan i kommuns tjänst anställd person, bör alltid ske i samråd med vederbörande kommunala myndigheter och efter inhämtande av deras samtycke.

7 §  Stiftelsens grundfond utgöres av ovannämnda kapital av 230.000 dollars samt vad i övrigt kan tillflyta stiftelsen.

[S2]Uppkomna besparingar å avkomsten tillföras en särskild besparings- fond.

8 §  Endast avkomsten å stiftelsens fonder må användas för stiftelsens ändamål, dock att besparingsfonden må vid trängande behov kunna anlitas för täckande av utgifter under löpande räkenskapsår.

9 §  Därest det visar sig, att avkastningen av stiftelsens fonder är större än som med stöd av vunnen erfarenhet kan antagas erforderligt för tillgodoseende av stiftelsen ovan angivna ändamål, äge styrelsen att efter inträffad olyckshändelse, särskilt sådan, vid vilken något hjältedåd utförts eller där synnerligt ömmande omständigheter föreligga, anslå lämpligt belopp till understöd i främsta rummet åt änkor och barn efter därvid omkomna personer samt vidare åt dem, som vid olyckshändelsen skadats.

Stiftelsens förvaltning m.m.

10 §  Stiftelsen företrädes av en styrelse, som har sitt säte i Stock- holm.

[S2]Styrelsen består av åtta svenska medborgare, varjämte här ackrediterade sändebudet för Amerikas Förenta Stater äger säte och stämma i styrelsen.

[S3]Bland de svenska ledamöterna skall finnas en representant för gruv- driften, en för sjöfarten och en för järnvägsdriften, ävensom två med välgörenhets- och barnavårdsväsendet förtrogna personer, helst kvinnor.

[S4]Ordförande och vice ordförande i styrelsen utses av Konungen för en tid av två år i sänder.

[S5]Övriga svenska ledamöter utses första gången av Konungen, två av dem för tre år, två för två år och två för ett år, men för tiden efter de sålunda bestämda tjänstgöringsåren ävensom vid uppstående ledigheter utser styrelsen genom val ledamöter för de avgående. Varje sådant val skall avse en tid av tre år.

[S6]Före valet må förslag å nya styrelseledamöter av kvarstående ledamot framställas eller till ordföranden ingivas. Sådana förslag skola före valet tillkännagivas.

[S7]Valet förrättas med slutna sedlar. För att någon därvid skall anses utsedd erfordras, att han erhållit minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Därest på detta sätt beslut ej kan fattas, göre styrelsen anmälan hos Konungen, som då utser erforderligt antal nya ledamöter.

11 §  Styrelsens ledamöter äga ej njuta ersättning för sitt arbete, men för resor till och från Stockhom eller eljest i stiftelsens ärenden ävensom för andra utgifter, som de ådraga sig vid uppdragets fullgörande, äga de rätt till skälig gottgörelse.

12 §  Styrelsen anställer sekreterare och kamrerare jämte andra erforderliga biträden samt bestämmer löne- och andra förmåner för dem.

13 §  Styrelsen sammanträder i Stockholm minst tre gånger om året: i februari, i juni och i oktober, samt däremellan så ofta ärendenas beskaffenhet det fordrar.

14 §  Styrelsensammanträde utsättes av ordföranden. Kallelse därtill skall genom sekreterarens försorg minst en vecka förut tillställas varje ledamot med uppgift å de ärenden, som då skola förekomma till behandling.

15 §  För besluts fattande och vid val erfordras, att minst fem ledamöter äro tillstädes.

[S2]Såsom styrelsens beslut i annat fall än som sägs i 10 § gälle den mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig, men vid lika rösttal den mening, som biträdes av ordföranden vid samman- trädet.

[S3]Vid sammanträdena skall föras protokoll.

16 §  Stiftelsens firma tecknas av ordföranden och en annan av styrelsen därtill för ett år i sänder bemyndigad styrelseledamot med kontrasignation av en tjänsteman hos stiftelsen.

[S2]De, som sålunda undfått rätt att teckna firman, äge såsom stiftelsens förvaltningsutskott företräda stiftelsen och förty själva eller genom ombud i förhållande till tredje man handla å stiftelsens vägnar samt inför domstolar och andra myndigheter föra dess talan ävensom att anvisa medel till gäldande av löpande utgifter.

[S3]Förvaltningsutskottet äge ock att i trängande fall bevilja tillfälligt understöd åt räddare eller hans anhöriga till belopp av högst 500 kronor. Sådan åtgärd skall dock anmälas för styrelsen vid nästa sammanträde.

[S4]Förvaltningsutskottet har att övervaka verkställandet av styrelsens beslut.

17 §  Det åligger sekreteraren att noga uppmärksamma i tidningspressen eller eljest förekommande meddelanden om sådana handlingar, som kunna bliva föremål för stiftelsens åtgärd; att mottaga alla ansökningar och meddelanden, som till stiftelsen insändas; att införskaffa noggranna upplysningar såväl om de inträffade händelsernas förlopp som om de personers omständigheter, vilka kunna komma i fråga till belöning eller understöd; att inhämta, huruvida icke skyldighet att utgiva ersättning eller pension till följd av timat olycksfall åligger annan och, där då erfordras, lämna sin medverkan till utfåendet av sådan förmån; samt att i övrigt i enlighet med ovan givna anvisningar bereda ärendena till föredragning inför styrelsen.

18 §  När ärende, på sätt i 17 § blivit behörigen berett, föredrages det inför styrelsen av sekreteraren eller någon av styrelsens ledamöter; och avgöre styrelsen i enilghet med ovan givna bestämmelser, huruvida sådant fall är för handen, som bör av stiftelsen belönas. Om så finnes, bestämme styrelsen vad i belöning eller understöd eller bådadera må givas, därvid styrelsen bör tillmäta understödets storlek icke blott efter nödtorften utan även med hänsyn till beskaffenheten av den handling, som är att belöna, samt av deras omständigheter, vilka skola erhålla stiftelsens hjälp.

19 §  Mot styrelsens beslut i fråga om belöning eller understöd må någon talan ej föras. Hava härutinnan skiljaktiga meningar förekommit, få de ej tagas till protokollet eller eljest yppas.

20 §  Styrelsen har att vaka över att beviljat understöd användes av understödstagare på tillbörligt sätt enligt vad därom sägs i 5 §. Om så ej sker eller om behov av understöd för någon understödstagare ej vidare kvarstår eller om änka, som erhållit understöd, ingått nytt gifte, skall för honom eller henne understödet indragas.

[S2]Därest tillförlitliga upplysningar i nämnda hänseende ej kunna erhållas genom skriftväxling, bör styrelsen om förhållandena skaffa sig kännedom på stället genom utsänd inspektör.

[S3]Innan beviljat understöd indrages, bör understödstagaren hava beretts tillfälle att i saken avgiva yttrande.

21 §  Understöd från stiftelsen må ej tagas i mät för understödstagares gäld.

22 §  Förvaltningen av stiftelsens medel skall åligga statskontoret, som har att under statens kontroll och på dess ansvar redovisa medlen utan sammanblandning med andra av ämbetsverket förvaltade fonder. Stiftelsen tillhöriga kontanta medel, som ej behövas för löpande utgifter, skola av ämbetsverket göras fruktbärande genom inköp av statens, allmänna hypoteksbankens, kommuners eller andra fullgoda obligationer eller genom utlåning mot betryggande säkerhet av inteck- ning i fast egendom i Stockholm eller genom insättning på depositions- eller annan bankräkning.

[S2]Statskontoret tillhandahåller stiftelsen på förvaltningsutskottets rekvisition medel för bestridande av stiftelsens utgifter.

23 §  De hos stiftelsen förda räkenskaperna jämte därtill hörande verifikationer skola för varje år före den 1 mars följande år uppvisas hos justitiekanslern, som, därest han vid deras granskning finner något att anmärka, äger att därom göra framställning hos styrelsen eller underdånig anmälan hos Konungen.

[S2]Därest justitiekanslern finner nödigt att för granskningen anlita biträde, skall kostnaden härför, av justitiekanslern till beloppet godkänd, ersättas av stiftelsen.

24 §  Över stiftelsens verksamhet skall styrelsen varje år avgiva berättelse till Konungen. Berättelsen skall innehålla meddelande om de hjältedåd, som under året belönats, med angivande av hjältarnas eller hjältinnornas namn samt belöningarnas art och storlek.

[S2]Meddelande rörande belönade hjältedåd skall ock genom styrelsens försorg delgivas tidningspressen i riket.

25 §  Styrelsen låte hos sig föra rulla över alla de hjältar och hjältinnor, vilkas bedrifter av stiftelsen ansetts värda att belönas.

Ändringar

Stadgar (1911:104) för Carnegiestiftelsen

    Ikraftträder
    1912-01-01