Upphävd författning

Lag (1911:53 s. 1) om järnvägsaktiebolag

Version: 1911:53_s.1

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1911-06-22
Ändring införd
SFS 1911:53 s.1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med järnvägsaktiebolag förstås i denna lag aktiebolag, som har till ändamål att för allmän trafik bygga eller använda järnväg, så ock aktiebolag för förvärfvande och förvaltande af aktier eller andra andelar i bolag med sådant ändamål, som nu är sagdt.

2 §  I fråga om järnvägsaktiebolag skola de angående aktiebolag enligt lag i allmänhet gällande stadganden lända till efterrättelse, såvitt ej annat följer av vad här nedan eller i lagen om bokföring vid enskild järnväg förordnas. Lag (1930:268).

3 §  Göres för registrering av järnvägsaktiebolag ansökan om godkännande av stiftelsehandlingar efter vad i lagen om aktiebolag är stadgat, och finner registreringsmyndigheten hinder icke möta mot godkännande av handlingarna, skall den med eget yttrande underställa Konungen förslaget till bolagsordning. Konungen prövar bolagsordningens överensstämmelse med lag och författning så ock om eljest från det allmännas sida hinder icke föreligger mot meddelande av godkännande.

[S2]I bolagsordning, som godkänts av Konungen, må ändring ej vidtagas utan att Konungens godkännande erhållits. Lag (1947:649).

4 §  Ej må annan än här i riket bosatt svensk medborgare vara ledamot eller suppleant i styrelsen eller berättigas att teckna bolagets firma. Lag (1947:649).

5 §  Konungen äger medgiva järnvägsaktiebolag undantag, helt eller delvis, från vad i lag stadgas rörande skyldighet för aktiebolag att verkställa avsättning av vinstmedel med hänsyn till förhållandet mellan bolagets skulder och summan av aktiekapitalet, reservfonden och skuldregleringsfond. Lag (1947:649).

6 §  Vinstutdelning må ej ske, så länge belopp, som jämlikt lagen om bokföring vid enskild järnväg skolat avsättas till förnyelsefond, i balansräkning föres inom linjen. Lag samma vare, där belopp, som jämlikt 5 § eller 6 § första stycket i nämnda lag uppförts å tillgångskonto ''kostnader att framdeles täcka'', icke amorteras i enlighet med de i sagda lag omförmälda amorteringsplaner, eller anståndsränta, som jämlikt 6 § andra stycket i berörda lag påförts dylikt konto, ej erlägges i enlighet med de vid statslånets beviljande bestämda villkor. Varder vinstutdelning beslutad och verkställd i strid mot vad nu stadgats, vare de, som uppburit sådan utdelning, skyldiga att återbära densamma, och ansvare därjämte de, som deltagit i beslutet, en för alla och alla för en för den brist, som vid återbäringen kan uppkomma. Lag (1930:268).

7 §  Järnvägsaktiebolag må vid beräkning av brist, varom förmäles i 142 § lagen om aktiebolag, såsom tillgång upptaga belopp, som jämlikt lagen om bokföring vid enskild järnväg påförts kontot ''kostnader att framdeles täcka''. Tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk för bolaget, må vid dylik beräkning upptagas till anläggningsvärdet med avdrag för sådana avsättningar till förnyelsefond, vilka icke föras inom linjen. Anståndsränta å statslån, som föres inom linjen, må åsido lämnas. Lag (1947:649).

Ändringar

Lag (1911:53 s.1) om järnvägsaktiebolag

Ändring, SFS 1930:268

    Omfattning
    ändr. 2 §; nya 6, 7 §§

Ändring, SFS 1947:649

    Omfattning
    ändr. 3, 4, 5, 7 §§

Lag (1990:1162) om upphävande av lagen (1911:53 s.1) om järnvägsaktiebolag