Lag (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1920-06-11
Ändring införd
SFS 1920:406
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den nu antagna giftermålsbalken skall jämte vad här nedan stadgas lända till efterrättelse från och med d. 1 jan. 1921.

2 §  Genom nya lagen upphävas med den begränsning här nedan stadgas: giftermålsbalken i 1734 års lag; 6 kap. 3 § ärvdabalken; lagen d. 1 juli 1898 om boskillnad; lagen d. 12 nov. 1915 om äktenskaps ingående och upplösning; 8 § 2 i lagen d. 12 nov. 1915 om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om äktenskaps ingående och upplösning; tillika med alla de särskilda stadganden, vilka innefatta ändring eller förklaring av vad sålunda upphävda lagrum innehålla eller tillägg därtill; så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot nya lagens bestämmelser.

3 §  Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas.

4 §  Vad i 9 kap. 1 § äldre giftermålsbalken stadgats därom, att hustrun följer mannens stånd, skall fortfarande äga tillämpning.

5 §  1 mom. Beträffande makar, som ingått äktenskap, innan nya lagen trätt i kraft, skall i stället för bestämmelserna i 5--9 kap., (10 kap.4--11 §§, 11 kap.14--22 §§, 23 § första stycket och 30 §,) 12 och 13 kap. samt vad 15 kap. innehåller om rättegång i boskillnadsmål fortfarande tillämpas vad äldre lag stadgar i de ämnen, som med sagda bestämmelser avses, såvitt ej i 2--8 mom. här nedan annorlunda föreskrives.

[S2]2 mom. Med den nya lagens ikraftträdande skall mannens målsmanskap i fråga om makarnas rättsförhållanden i personligt hänseende upphöra: dock äge ej makarna sluta avtal med varandra i andra fall, än när sådant är i lag särskilt stadgat. 3 mom. Bestämmelserna i 5 kap. 1--3 mom. och 5--11 §§ nya lagen skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse; och skall vid bedömande av vardera makens förmåga att bidraga till familjens underhåll hänsyn tagas till storleken av den egendom, varöver han råder.

[S3]4 mom. Makarna må genom äktenskapsförord avtala, att egendom, som tillfaller ena maken, skall vara hans enskilda.

[S4]5 mom. Över egendom, som, efter det att nya lagen trätt i kraft, tillfaller hustrun genom arv, gåva eller testamente, samt över avkastningen av sådan egendom äge hon råda, även om egendomen jämlikt äldre lag skolat stå under mannens förvaltning.

[S5]Genom äktenskapsförord må makarna avtala, att hustrun skall råda över enskild egendom, som tillfallit henne, innan nya lagen trädde i kraft.

[S6]6 mom. Bestämmelserna i 6 kap.4--6 §§ nya lagen skola lända till efterrättelse i fråga om samfälld egendom av beskaffenhet, som i 6 kap. 5 § nya lagen avses, under mannens förvaltning, vare 5 och 6 §§ i nämnda kap. tillämpliga därå.

[S7]7 mom. Är genom äktenskapsförord stadgat, att all makarnas egendom skall vara enskild, och att hustrun skall själv förvalta sin egendom, skall nya lagen å makarna tillämpas jämväl vad angår ämnen, som i 1 mom. omförmälas; och skall en var av makarna med den egendom han har eller sedermera förvärvar svara för den gäld varför han enligt äldre lag varit ansvarig med sin egendom.

[S8]Hava makarna vunnit boskillnad på grund av ansökan, som gjorts efter det att lagen d. 1 juli 1898 om boskillnad trädde i kraft, eller hava de vunnit hemskillnad, skall ock, efter det skifte dem emellan ägt rum, nya lagen å dem tillämpas jämväl vad angår ämnen, som i 1 mom. omförmälas.

[S9]8 mom. Makarna må genom äktenskapsförord bestämma, att boskillnad skall äga rum, och huru boet i anledning därav skall delas emellan dem, så ock avtala, att egendom, som, då skifte sker, tillhör endera enskilt, eller som vid skiftet eller sedermera tillfaller endera, skall vara hans giftorättsgods.

[S10]Har genom förord efter vad nu är sagt blivit bestämt, att boskillnad skall äga rum, äge en var av makarna påkalla boskillnad.

[S11]9 mom. Om förord, som i 4, 5 och 8 mom. avses, skall gälla vad i 8 kap.9--12 §§ nya lagen är stadgat angående äktenskapsförord mellan makar.

6 §  Morgongåva skall ej utgå efter make, som dör, sedan denna lag trätt i kraft. Har make, som innehaft fideikommiss, i enlighet med bestämmelse i fideikommissbrevet upplåtit till fideikommisset hörande egendom att av efterlevande maken såsom morgongåva med nyttjanderätt innehavas, må dock sådan upplåtelse utan hinder av vad i detta mom. är stadgat gå i verkställighet.

[S2]Vad i äldre lag är stadgat om hemföljd skall fortfarande äga tillämpning beträffande hemföljde, som givits innan nya lagen trätt i kraft.

7 §  (De i §§ 4 och 9 av förordningen d. 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet ävensom eljest i lag eller författning med avseende å gift kvinna särskilt stadgade villkoren för rätt att idka handel eller annat näringsyrke eller att vara biträde därvid skola ej gälla, därest nya giftermålsbalken är tillämplig i fråga om makarnas förmögenhetsförhållanden.)

Ändringar

Lag (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken