Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1924-06-27
Ändring införd
SFS 1924:323 i lydelse enligt SFS 1991:1550
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde. Om inte annat följer av andra stycket är dock den som har ingått avtal i sådant sinnestillstånd, inte skyldig att betala ersättning i vidare mån än vad han mottagit använts till skäligt underhåll eller annars befinns ha medfört nytta för honom.
Var den, med vilken avtalet slöts, i god tro, äge han rätt att i den omfattning, som prövas skälig, utbekomma ersättning för den förlust, som föranletts av avtalet. Lag (1991:1550).