Upphävd författning

Kungörelse (1924:423) angående anmälan om återvinnande av svenskt medborgarskap

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1924-08-21
Ändring införd
SFS 1924:423 i lydelse enligt SFS 1951:643
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Formulären inte med här.
Kungl. Maj:t har, med anledning av 13 § lagen den 23 maj 1924 (nr 130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap, funnit gott förordna,
att den som enligt nämnda lagrum hos svensk beskickning eller svenskt konsulat skriftligen anmäler sin önskan att åter bliva svensk medborgare, skall
dels i denna anmälan angående sig och sin familj lämna uppgifter i enlighet med formulär A eller B vid denna kungörelse;
dels egenhändigt underteckna nämnda anmälan;
dels ock, i den måm det är möjligt, med behöriga handlingar styrka i anmälningen meddelade uppgifter.

Ändringar

Kungörelse (1924:423) angående anmälan om återvinnande av svenskt medborgarskap

Ändring, SFS 1950:617

    Omfattning
    ändr. formulär A

Ändring, SFS 1951:643

Omfattning
ändr. formulär A

Förordning (2001:865) om upphävande av kungörelsen (1924:423) angående anmälan om återvinnande av svenskt medborgarskap

Omfattning
upph.