Kungörelse (1925:379) om bestridande i vissa fall med allmänna medel av kostnader, förenade med inlösen av under nyttjanderätt upplåtet område m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1925-07-20
Ändring införd
SFS 1925:379 i lydelse enligt SFS 1973:141
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Av allmänna medel må på de villkor och i den omfattning, här nedan sägs, bestridas kostnader för lantmäteriförrättning, varom i lagen (1925:334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område förmäles, samt för löseskillingens fördelning. Kungörelse (1973:141).

[S2]2 § har upphävts genom kungörelse (1973:141).

[S3]3 § har upphävts genom kungörelse (1973:141).

[S4]4 § har upphävts genom kungörelse (1973:141).

5 §  Rätt att få kostnader för lantmäteriförrättningen och löse skillingens fördelning bestridda av allmänna medel må medgivas nyttjanderättshavare, som icke äger tillgång till gäldande av berörda kostnader eller efter deras utgivande skulle sakna medel, som skäligen må anses erforderliga för hans eget och hans familjs uppehälle. Kungörelse (1973:141).

6 §  Nyttjanderättshavare, som vill komma i åtnjutande av förmån, varom i 5 § sägs, skall därom göra ansökning hos vederbörande länsstyrelse.

[S2]Ansökningen skall åtföljas av skriftlig, på heder och samvete avgiven uppgift å sökandens förmögenhetsförhållanden och storleken av den familj, han har att försörja. Denna uppgift skall vara styrkt genom intyg av offentlig myndighet eller trovärdig person.

[S3]Över ansökningen skall länsstyrelsen skyndsamt meddela beslut, som ofördröjligen skall tillställas sökanden samt, i förekommande fall, den till lantmäteriförrättnings företagande förordnade förrättningsmannen. Kungörelse (1940:410).

[S4]7 § har upphävts genom kungörelse (1973:141).

8 §  Bifalles ansökning avseende kostnad för lantmäteriförrättning samt löseskillingens fördelning, skall ersättning till förrättningsman och gode män, efter det vederbörliga räkningar inkommit och granskats, gäldas av länsstyrelsen. Kostnad för gravationsbevis, som skall åtfölja ansökningen, samt bevis att och när beslutet i ärendet angående inlösen vunnit laga kraft skall, där nämnda bevis ej an skaffats genom länsstyrelsen, ersättas sökanden, då bevisen inkommit till länsstyrelsen. Övriga kostnader, som i denna paragraf avses, skola bestridas genom länsstyrelsens försorg. Kungörelse (1973:141).

9 §  Har ansökning, varom i 6 § sägs, om bestridande med allmänna medel av kostnad för lantmäteriförrättning samt för löseskillingens fördelning bifallits, men varder sökandens lösningsanspråk genom laga kraft ägande beslut avvisat, må sökanden, där skäl därtill prövas föreligga, av länsstyrelsen förpliktas att ersätta sådan kostnad, som enligt ovan givna bestämmelser av allmänna medel guldits. Påstående härom må inom två år från den dag, då sökandens lösningsanspråk slutligt ogillats, väckas av utmätningsmannen i den ort, där det till inlösen ifrågasatta området är beläget. Kungörelse (1973:141).

10 §  Talan mot beslut, som jämlikt denna kungörelse meddelas av länsstyrelse, må ej föras.

Ändringar

Kungörelse (1925:379) om bestridande i vissa fall med allmänna medel av kostnader, förenade med inlösen av under nyttjanderätt upplåtet område m.m.

Ändring, SFS 1940:410

  Omfattning
  ändr. 6, 8 §§

Ändring, SFS 1964:600

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1973:141

  Omfattning
  upph. 2, 3, 4, 7 §§; ändr. 1, 5, 8, 9 §§