Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1927:437) angående grunder för tillgodogörande av kronans jakträtt;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1927-11-25
Ändring införd
SFS 1927:437
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I den mån icke i särskilda författningar annorlunda stadgats, skall beträffande jaktutövning å kronans marker gälla följande bestämmelser:
1:o Kronans jakträtt å dess hägnade jaktparker och djurgårdar, å mark, hörande till de kungliga lustslotten och andra till Konungens egen disposition ställda lägenheter, å kungsgårdar, kungsängar, kronoparker, från kronans jordbruksdomäner vid utarrendering undantagen skog och i övrigt kronan tillhörig, odisponerad mark samt å statens till bergshanteringens och sågverksrörelsens understöd anslagna skogar utövas av Konungen själv och på Konungens uppdrag av chefen för hans hovjägeristat jämte dem, som vid sådana tillfällen äro följaktiga.
2:o Å nämnda områden, med undantag av dem, som äro ställda till Konungens egen disposition och där Konungen själv om jakten särskilt förordnar, må jakt idkas jämväl av chefen för domänverket.
3:o Personal vid skogsstaten äger att å sådana i 2:o avsedda marker, som tillhöra dess tjänstgöringsområde, idka jakt efter varg, järv, räv, utter, grävling , iller, hermelin, vessla, sälhund, vildkanin, duv- och sparvhök samt kråka ävensom, med domänstyrelsens på särskilda skäl och begränsad tid lämnade tillåtelse, även efter annat vilt eller vissa arter därav.
Innehavare av skogstorp och odlingslägenhet å kronomark inom de sex nordligaste länen samt den, som med nyttjanderätt innehar å sådan mark upplåtet kolonat, ävensom innehavare av fjällägenhet ovan odlingsgränsen inom Norrbottens och Västerbottens län må, då domänstyrelsen med iakttagande av att fara för viltbeståndet därigenom ej får uppstå samt med samt nänsyn till omständigheterna i övrigt finner skäligt så medgiva, äga att å sådana i 2:o avsedda marker, som gränsa intill det upplåtna området, idka jakt efter i första stycket uppräknade djur samt erhålla sådan särskild tillåtelse till annan jakt, som där sist omförmäles; dock att medgivande eller tillåtelse, varom här sagts, må lämnas allenast för visst begränsat område.
4:o Vid jakt, som idkas uti de i 2:o och 3:o omförmälda fall, må dock, med iakttagande i övrigt av vad i stadgan om jakt och fridlysning av vissa djurslag (jaktstadgan) samt andra allmänna bestämmelser må gälla beträffande förbud att å kronans marker jaga visst villebråd, utan Kungl. Maj:ts särskilda tillstånd jakten icke avse älg, hjort, rådjur, vildren eller svan.
5:o Personal och elever vid skogsläroverken äga å de i 2:o avsedda områden idka jakt i enlighet med de bestämmelser, som därom av Kungl. Maj:t meddelas.
6:o På Kungl. Maj:t ankommer att uppdraga åt domänstyrelsen att
  1. därest å kronopark stammen av */k/ älg, hjort eller rådjur */-k/ så förökat sig, att densamma ur jaktvårdssynpunkt lämpligen bör beskattas eller till förekommande av olägenhet eller hinder för skogsskötseln minskas, antingen på av styrelsen bestämnda villkor till lämplig person mot skälig ersättning upplåta rätt att under angiven tid fälla och behålla visst antal villebråd av berörda slag eller ock uppdraga åt revirförvaltningen att ombesörja den jakt, som må finnas erforderlig, med skyldighet för domänstyrelsen att i sistnämnda fall jämväl meddela föreskrift, huruvida vid sådan jakt fällt villebråd skall för statsverkets räkning försäljas eller om detsamma må av den jagande mot ersättning till statsverket behållas; samt att
  2. därest å kronopark utarrenderande av rätten till jakt å */k/ annat villebråd */-k/ än nyss är sagt anses överensstämma med god jaktvård och i övrigt lämpligen böra ske, upplåta jakträtt, varom nu är fråga, på arrende under villkor och på sätt, som må finnas för skogs- och jaktvården betryggande.
7:o Vad i 6:o stadgats rörande kronopark skall äga tillämpning jämväl å annan i denna kungörelse avsedd mark, med undantag av sådan, som är ställd under Konungens egen disposition.
8:o Sker upplåtelse av jakträtt å kronans jaktområde enligt 6:o eller 7:o,må till utövande av kronans jakträtt eljest jämlikt ovanstående bestämmelser berättigade personer å den med upplåtelsen avsedda mark utöva jakt allenast i omfattning, som är förenlig med den skedda upplåtelsen.

Ändringar

Kungörelse (1927:437) angående grunder för tillgodogörande av kronans jakträtt

Förordning (1997:54) om upphävande av vissa författningar om rätt till jakt i kronoparker

    Omfattning
    upph.