Upphävd författning

Kungörlese (1928:404) angående utbetalande av staten påförda utskylder m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1928-09-28
Ändring införd
SFS 1928:404
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utskylder, som skola erläggas av staten eller av fond, som av statsmyndighet förvaltas, skola av för ändamålet anvisade medel utbetalas till den det vederbör av den, som enligt 1 § kungörelsen den 28 september 1928 (nr 382) med vissa föreskrifter rörande taxeringsförfarandet har att fullgöra deklarationsskyldighet beträffande den fastighet, den inkomst eller det virke, utskylderna avse.

2 §  Det åligger den myndighet, som enligt 1 § nyssnämnda kungörelse har eller enligt äldre författningar haft att fullgöra staten eller fond, som av statsmyndighet förvaltas, åliggande deklarations- eller uppgiftsskyldighet till ledning för taxering, att tillse, att det allmännas rätt vid debiteringen av utskylder på grund av berörda taxering varder iakttagen.

[S2]Härigenom sker ej inskränkning i den rätt och skyldighet att i förevarande avseende bevaka det allmännas intresse, som enligt eljest gällande föreskrifter kan tillkomma annan myndighet än ovan angivits.

Ändringar

Kungörelse (1928:404) angående utbetalande av staten påförda utskylder m.m.

Förordning (1997:632) om upphävande av vissa författningar avseende beskattning

    Omfattning
    upph.