Lag (1930:105) angående införande av lagen om testamente

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1930-04-25
Ändring införd
SFS 1930:105
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den nu antagna lagen om testamente skall jämte vad här nedan stadgas lända till efterrättelse från och med den 1 januari 1931.

[S2]Har testator avlidit, innan nya lagen trätt i kraft, skall äldre lag fortfarande äga tillämpning.

2 §  16 kap.ärvdabalken1 § första och andra punkterna samt tredje punkten, såvitt angår testamente, ävensom 2 och 3 §§;

[S2]18 kap. samma balk 1 §, 3 § såvitt angår klandertalans anställande inom viss tid, och 4 §;

[S3]2 kap. 9 § lagen om arv;

[S4]tillika med de särskilda stadganden, vilka innefatta ändring eller förklaring av vad sålunda upphävda lagrum innehålla eller tillägg därtill;

[S5]så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot nya lagens bestämmelser.

3 §  Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stälet tillämpas.

4 §  Bestämmelserna i 4 kap.9 och 10 §§ nya lagen skola lända till efterrättelse, ändå att testator avlidit före lagens ikraftträdande.

5 §  Förordnande, som enligt 2 kap. 2 § nya lagen skulle sakna laga verkan eller som ej tillkommit i den i 2 kap. samma lag föreskrivna formen, vare likväl giltigt, där det före lagens ikraftträdande upprättats i enlighet med då gällande regler.

Ändringar

Lag (1930:105) angående införande av lagen om testamente