Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1930:369) med närmare bestämmelser om bokföring vid enskild järnväg

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1930-10-03
Ändring införd
SFS 1930:369
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid enskild järnväg skall avsättning till förnyelsefond äga rum

[S2]för tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk för järnvägsrörelsen, med belopp motsvarande viss procent å byggnadskostnaden för sagda tillgångar, nämligen:

[S3]för rullande materiel ................................... 2,5-- 5 % för inventarier ......................................... 5--10 % för övriga till järnvägsanläggningen hörande tillgångar.. 1 %

[S4]samt för tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk för rörelse, sammanhörande med järnvägsrörelsen, med ett efter tillgångarnas varaktighet avpassat belopp.

[S5]Framställning om avsättning enligt andra grunder än nu stadgats eller om befrielse från avsättning göres hos Konungen.

2 §  Vid uppgörandet av amorteringsplan för belopp, som enligt 5 § 1 mom. lagen om bokföring vid enskild järnväg förts såsom tillgång å kontot ''kostnader att framdeles täcka'', må amorteringstiden icke sättas längre än till trettio år och ej heller längre än till tre gånger det antal år, varunder avsättningar till förnyelsefond förts inom linjen.

[S2]I amorteringsplan för belopp, som påförts sagda konto enligt 5 § 2 mom. eller 6 § första stycket samma lag, skall amorteringstiden beräknas med hänsyn till beloppens storlek i förhållande till det överskott, verksamheten eller, där fråga är om annan järnvägsförvaltning än järnvägsaktiebolag, järnvägsverksamheten i regel lämnar. Därvid iakttages, att amorteringstiden ej må överstiga tio år; dock må i fråga om kapitalrabatter lånets amorteringstid tillämpas.

[S3]Finnes i särskilt fall längre amorteringstid än ovan sägs erforderlig, må framställning om dess utsträckande göras hos Konungen.

3 §  I balansräkningen skola tillgångar och skulder och i vinst- och förlusträkningen inkomster och utgifter fördelas å poster i enlighet med härvid fogade formulär (uteslutet här) jämte anvisningar. Möter, på grund därav att järnvägsförvaltning jämte järnvägsverksamheten även driver annan rörelse eller att järnvägsförvaltning utgöres av enskild person eller av annan särskild orsak, avsevärd svårighet att i visst eller vissa avseenden tillämpa den sålunda angivna bokföringen, må sådan avvikelse ske, som med hänsyn till omständigheterna påkallas. I ty fall skall nöjaktig redogörelse lämnas för anledningen till avvikelsen.

4 §  Senast fyra månader efter räkenskapsårets slut skall järnvägsförvaltning insända balansräkning samt vinst- och förlusträkning jämte bilagor till kommunikationsdepartementet, statens järnvägar, statens vägverk och, där järnvägsförvaltning innehar statslån, jämväl riksgäldskontoret. Handlingarna överlämnas till statens järnvägar i två och till övriga myndigheter i ett exemplar.

[S2]Den aktiebolag åliggande skyldigheten att avlämna förvaltnings- och revisionsberättelserna jämte utdrag av bolagsstämmans protokoll om balansräkningens fastställande och om användningen av vinst skall, genom handlingarnas insändande efter vad i första stycket är beträffande där avsedda handlingar föreskrivet, fullgöras sist en månad efter det balansräkningen blivit fastställd. Kungörelse (1967:689).

5 §  De uppgifter angående järnväg och trafiken därå, som äro behövliga för upprättandet av en allmän svensk järnvägsstatistik, ävensom månatliga driftekonomiska uppgifter skola av järnvägsförvaltningen upprättas och till statens järnvägar insändas å tider och enligt formulär, som efter svenska järnvägsföreningens hörande fastställas av statens järnvägar. Kungörelse (1967:689).

Ändringar

Kungörelse (1930:369) med närmare bestämmelser om bokföring vid enskild järnväg

Ändring, SFS 1967:689

    Omfattning
    ändr. 4, 5 §§

Förordning (1990:1164) om upphävande av kungörelsen (1930:369) med närmare bestämmelser om bokföring vid enskild järnväg

    Omfattning
    upph.