Inaktuell version

Lag (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1932-12-02
Ändring införd
SFS 1932 i lydelse enligt SFS 2002:463
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Lagen har enligt 1977:595 och 1977:1000 upphört att gälla i förhållande till Danmark, Finland och Norge den 1 januari 1978.

1 §  Lagakraftägande dom, som i Danmark, Finland, Island eller Norge givits i tvistemål eller i brottmål meddelats angående skadestånd, vare gällande jämväl här i riket.

[S2]Med dom förstås i denna lag domstols beslut, som innebär avgörande av huvudsaken.

2 §  Lika med lagakraftägande dom anses i denna lag:

 1. utslag, varigenom överexekutor i Finland efter lagsökning ålagt någon betalningsskyldighet och för vilket tiden för besvärs anförande gått till ända;
 2. förlikning, som ingåtts inför förlikningskommission eller domstol; samt
 3. lagakraftägande beslut, som i tvistemål, i domen eller under rättegången, meddelats angående ersättning för rättegångskostnad eller gottgörelse till vittne eller sakkunnig.

3 §  Dom, som, på grund av svarandens utevaro, mot honom givits av domstol i första instans i Danmark, Island eller Norge, så ock tredskodom eller annan dom, som blivit av underrätt eller överexekutor i Finland given mot svarande, som ej avgivit svaromål, vare ej gällande, med mindre:

 1. svarande, vid målets anhängiggörande genom stämning, lagsökning eller inkallelse till förlikningskommission, hade hemvist eller anmäld firma i den stat, där domen gavs, eller styrelse, som hade att företräda svaranden, då ägde sitt säte därstädes, eller delgivningen skett med ombud, som svaranden enligt lag var pliktig att hava i den staten; eller
 2. bindande överenskommelse var träffad om målets upptagande av den domstol, där domen gavs; eller
 3. domen angår skadestånd för gärning, som begåtts i den stat, där domen gavs, och svaranden under vistelse därstädes personligen fått del av stämningen.

[S2]Vad nu är sagt gälle ock i fråga om dom, som i någon av förenämnda fyra stater blivit av högre rätt meddelad mot svarande, som uteblivit såväl där som i första instans.

4 §  Beslut eller förlikning, som enligt 1-3 §§ äger giltighet här i riket och varå verkställighet kan vinnas i den stat, där beslutet gavs eller förlikningen ingicks, skall på begäran här verkställas.

5 §  Ansökan om verkställighet göres hos överexekutor.

6 §  Vid ansökan om verkställighet av beslut skall fogas:

 1. beslutet i huvudskrift eller av vederbörande myndighet styrkt avskrift;
 2. bevis att beslutet äger laga kraft och är av sådan beskaffenhet som sägs i 1 eller 2 §, samt att verkställighet kan ske i den stat, där beslutet gavs; samt
 3. där fråga är om dom, som avses i 3 §, bevis som utmärker, att domen enligt nämnda paragraf är gällande.

[S2]Sökes verkställighet av förlikning, skall vid ansökningen fogas av behörig myndighet styrkt avskrift av förlikningen, ävensom bevis att förlikningen är ingången inför förlikningskommission eller domstol och kan verkställas i den stat, där den träffats.

[S3]Handling, som är avfattad på finska eller isländska språket, skall vara åtföljd av styrkt översättning till danska, norska eller svenska språket.

7 §  Bevis, som i 6 § sägs, skall vara utfärdat:

[S2]i Danmark, Finland och Island av justitieministeriet; samt

[S3]i Norge av justisdepartementet.

8 §  Överexekutor företage ansökningen till prövning utan motpartens hörande; dock må tillfälle till yttrande beredas honom, när särskilda skäl därtill äro.

9 §  Varder ansökningen av överexekutor bifallen, gälle i avseende å verkställigheten vad om svensk domstols lagakraftägande dom är stadgat; och skall förty vad beslutet eller förlikningen må innehålla om tvångsmedel ej vinna tillämpning.

10 §  Denna lag tillämpas inte om lagen (1992:794) om Luganokonventionen är tillämplig.

[S2]Denna lag tillämpas inte heller beträffande

 1. dom i mål angående boskillnad, hemskillnad, äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, adoptivförhållandes stiftande eller hävande, omyndighetsförklaring eller sådan förklarings hävande, eller dom som, i samband med hemskillnad, äktenskapsskillnad eller äktenskaps återgång, givits om bodelning mellan makarna, skadestånd eller vårdnaden om barnen eller ock senare, i särskilt mål, givits i fråga, som sist är sagd; dock att vad i 4-9 §§ stadgas om verkställighet skall äga tillämpning å domen, därest denna enligt vad särskilt är stadgat skall gälla här i riket;
 2. dom, som meddelats i Danmark, Island eller Norge och innefattar tilllämpning av lagstiftningen om makars förmögenhetsförhållanden, såframt tvisten här i riket skolat bedömas enligt lagstiftning, som gällde före nya giftermålsbalkens ikraftträdande;
 3. beslut eller förlikning angående familjerättslig underhållsplikt;
 4. beslut eller förlikning, som gäller börd, rätt på grund av arv eller testamente, boutredning eller skifte efter död man eller ansvarighet för den dödes gäld, gäldenärs försättande i konkurs, inledande av offentlig ackordsförhandling utan konkurs, andra på konkursdomares eller konkursdomstols prövning beroende frågor eller rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet på grund av inträffad konkurs;
 5. beslut eller förlikning i fråga om äganderätt eller annan rätt till fast egendom i annan stat än den, där domen eller förlikningen tillkom, eller om skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller om påföljd av sådan skyldighets åsidosättande;
 6. beslut rörande skatt eller annan avgift till stat eller kommun eller annan fråga av offentligrättslig art, ändå att saken behandlats i den för tvistemål stadgade ordning.

[S3]Lagen tillämpas inte heller beträffande beslut som meddelats av särskild domstol för arbetstvister. Lag (2002:463).

Prop. 1997/98:102: I ett nytt första stycke har en bestämmelse införts som innebär att lagen inte tillämpas om lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen är tillämplig. I tredje stycket har en redaktionell ändring gjorts.

11 §  Denna lag medför ej förpliktelse att erkänna eller verkställa beslut eller förlikning, där detta uppenbarligen vore oförenligt med rättsordningen här i riket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island

  Övergångsbestämmelse

  Genom denna lag upphäves förordningen den 15 juni 1861 om verkställighet i Sverige av domar och utslag, meddelade av domstol i konungariket Danmark; dock att nämnda förordning fortfarande skall äga tillämpning å beslut som meddelats eller förlikning som ingåtts före lagens ikraftträdande. I vad eljest är stadgat om giltighet eller verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut göres ej ändring genom denna lag.

Ändring, SFS 1933:105

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 1977:595

  Omfattning
  upph. såvitt avser Danmark, Finland och Norge (jfr 1977:1000)

Lag (1998:359) om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

Förarbeten
Rskr. 1997/98:231, Prop. 1997/98:102, Bet. 1997/98:LU24
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 1998:1322

Omfattning
ikrafttr. av 1998:359

Lag (2002:463) om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

Förarbeten
Rskr. 2001/02:278, Prop. 2001/02:146, Bet. 2001/02:LU25
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2009:1305) om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

Förarbeten
Rskr. 2009/10:64, Prop. 2008/09:205, Bet. 2009/10:CU2
Omfattning
ändr. författningsrubr., 10 §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:400) om ikraftträdande av lagen (2009:1305) om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1305