Upphävd författning

Lag (1992:794) om Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:794 i lydelse enligt SFS 2011:402
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Konventionens övriga texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.

1 §  Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen) skall gälla som lag här i landet.

[S2]Konventionens svenska, engelska och franska texter finns intagna som bilaga till denna lag.

[S3]Regeringen tillkännager de stater som har tillträtt Luganokonventionen och innehållet i sådana underrättelser om ändringar i nationell rätt eller i förteckningarna över domstolar som avses i artikel VI i Protokoll nr 1 till konventionen. Lag (1998:1322).

Prop. 1997/98:102: I tredje stycket anges att information om de stater som har tillträtt Luganokonventionen lämnas i ett särskilt tillkännagivande. Bestämmelsen innebär vidare att regeringen tillkännager innehållet i sådana underrättelser som innebär ändringar i hänvisningarna till nationella bestämmelser eller domstolar i artiklarna 3, 32, 37, 40 och 41 (se artikel VI i Protokoll nr 1 till konventionen). I sistnämnda avseende överensstämmer paragrafen i sak med vad som tidigare angavs i 8 §, se <a href="https://lagen.nu/prop/1991/92:128#sid139" ...

 • NJA 1995 s. 6:Fråga om prövningstillstånd i HovR. Italiensk domstol har förordnat om förvaltning av kvarstadsbelagd egendom. Fråga huruvida förordnandet enligt Luganokonventionen skulle verkställas av svensk myndighet har ansetts vara av sådant slag att tillstånd till prövning i HovR borde meddelas. Tillika fråga om rätt till intervention.
 • NJA 1995 s. 495:Italiensk domstols beslut om att gäldenär tillhörig egendom skulle bli föremål för säkerhetsåtgärd ("sequestro giudiziario") har verkställts i Sverige med stöd av Luganokonventionen. Verkställigheten har ansetts inte kunna omfatta ett förordnande i domstolens beslut om att egendomen skulle förvaltas av borgenär.
 • NJA 2009 s. 519:En talan om återbetalning av medel, vilka av misstag förts över till annan än den avsedde mottagaren, har inte ansetts vara en talan som avser skadestånd utanför avtalsförhållanden enligt den särskilda regeln om domstols behörighet i artikel 5.3 i 1988 års Luganokonvention.

1 a §  Denna lag gäller inte i förhållande till stater som är bundna av konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention). Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka som har tillträtt 2007 års Luganokonvention. Lag (2009:1308).

2 §  Av artikel 54 B i Luganokonventionen framgår när Brysselkonventionen, som gäller som lag här i landet enligt lagen (1998:358) om Brysselkonventionen, skall tillämpas i stället för Luganokonventionen. Lag (2002:461).

Prop. 1997/98:102: Paragrafen är ny och innehåller en upplysning om att det i Luganokonventionen finns en bestämmelse som reglerar förhållandet mellan Brysselkonventionen och Luganokonventionen, nämligen artikel 54 B. Artikel 54 B innebär i praktiken att – i de allra flesta fall – Brysselkonventionen skall tillämpas före Luganokonventionen. En motsvarande bestämmelse finns i 2 § lagen om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Brysselkonventionen.

Förhållandet ...

3 §  Kompletterande bestämmelser finns i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. Lag (2006:75).

4 § Har upphävts genom lag (2002:461).
5 § Har upphävts genom lag (2002:461).
6 § Har upphävts genom lag (1998:1322).
7 § Har upphävts genom lag (1998:1322).
8 § Har upphävts genom lag (1998:1322).

Ändringar

Lag (1992:794) om Luganokonventionen

  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:973) om ikraftträdande av viss lagstiftning med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1998:364) om ändring i lagen (1992:794) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen

Förarbeten
Rskr. 1997/98:231, Prop. 1997/98:102, Bet. 1997/98:LU24
Omfattning
upph. 6, 7, 8 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 1998:1322

Omfattning
ikrafttr. av 1998:364

Lag (2002:461) om ändring i lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen

Förarbeten
Rskr. 2001/02:278, Prop. 2001/02:146, Bet. 2001/02:LU25
Omfattning
upph. 4, 5 §§; ändr. författningsrubr., 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2006:75) om ändring i lagen (1992:794) om Luganokonventionen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:158, Prop. 2005/06:48, Bet. 2005/06:LU16
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2009:1308) om ändring i lagen (1992:794) om Luganokonventionen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:64, Prop. 2008/09:205, Bet. 2009/10:CU2
Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1309) om upphävande av lagen (1992:794) om Luganokonventionen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:64, Prop. 2008/09:205, Bet. 2009/10:CU2
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2009:1315) om ikraftträdande av lagen (2009:1308) om ändring i lagen (1992:794) om Luganokonventionen

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1308

Ändring, SFS 2011:402

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1309