Lag (1933:28) om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1933-02-10
Ändring införd
SFS 1933:28 i lydelse enligt SFS 1949:402
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Andel i böter, vite eller skadestånd eller i förbruten egendom, dess värde eller dylikt, som enligt lag eller författning skall tillfalla åklagare, beslagare, angivare eller upptäckare av förseelse, må ej utgå med högre belopp än, böter och annat sammanlagt, femhundra kronor, ändå att sådan begränsning eljest icke finnes stadgad. Lag (1949:402).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1933:28) om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m.m.

    Övergångsbestämmelse

    Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Vad i denna lag stadgas skall äga tillämpning jämväl i fall, då den tilltalade sakfällts av första domstol efter den 30 november 1932 genom utslag, som ej vid lagens ikraftträdande vunnit laga kraft; skolande, där dylikt utslag varder ståndande, i denna lag meddelade föreskrifter iakttagas av myndighet, som jämlikt lag eller författning har att redovisa på grund av utslaget inflytande medel.

Ändring, SFS 1949:402

    Omfattning
    ändr.