Kungörelse (1933:519) om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1933-08-28
Ändring införd
SFS 1933:519 i lydelse enligt SFS 1981:1062
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

1 §  Förordnas annan än i statens tjänst anställd lantmätare att företaga förrättning enligt lagen om ägofred, äger han åtnjuta, förutom resekostnads- och traktamentsersättning enligt gällande allmänna resereglemente, arvode med tio kronor för varje dag, som han varit sysselsatt med förrättningen. Har förrättningsmannen viss dag för förrättningen använt kortare tid än åtta timmar, skall arvodet jämkas i förhållande till den sålunda använda tiden. I arvode, som nu sagts, ingår ersättning för upprättande i koncept av protokoll, utlåtande, avhandlingar om ingångna föreningar och övriga förrättningshandlingar.

[S2]För verkställande av avskrift eller utdrag av sagda handlingar äger förrättningsmannen utfå gottgörelse med femtio öre för sida. För kopiering av handlingarna tillhörande karta utgår arvode enligt de i första stycket angivna grunder för den tid, som därtill använts.

[S3]Det åligger förrättningsmannen att i protokollet vid förrättningen göra anteckning om de dagar, för vilka dagarvode debiterats, samt om de olika slag av åtgärder, som under envar av dessa dagar verkställts.

2 §  God man, som utses att biträda förrättingsmannen vid förrättning enligt lagen om ägofred, så ock den, vilken tillkallas såsom sakkunnigt biträde vid sådan förrättning, äger åtnjuta resekostnads- och traktamentsersättning enligt gällande allmänna resereglemente. Till sakkunnigt biträde utgår därjämte arvode enligt de i 1 § angivna grunder för den tid biträdet varit sysselsatt med fullgörande av sitt uppdrag.

[S2]Vad nu stadgats äger ej tillämpning, där i statens tjänst anställd lantmätare tillkallas såsom sakkunnigt biträde. Sådan befattningshavare är berättigad att för uppdragets fullgörande njuta ersättning såsom för tjänsteförrättning, och äge i fråga om sådan ersättning vad i författning är stadgat om lantmätares ersättning för tjänsteförrättning motsvarande tillämpning.

3 §  Det åligger förrättningsman, som i 1 § sägs, så ock god man att, då förrättningen avslutats, avgiva räkning å honom tillkommande ersättning. Sådan räkning skall upprättas i två exemplar, varav det ena bifogas förrättningshandlingarna och det andra genom förrättningsmannens försorg tillställes sökanden till förrättningen eller, där flera äro sökande, någon av dem.

4 §  Sakkunnigt biträde har att efter slutförandet av sitt uppdrag till förrättningsmannen överlämna räkning å biträdet tillkommande ersättning.

5 §  Har annan än i statens tjänst anställd lantmätare tillkallats såsom sakkunnigt biträde, ankommer å synemännen att, sedan räkning enligt 4 § avgivits, pröva beloppet av biträdet tillkommande ersättning samt meddela beslut härom vid sammanträde med sakägarna. Av beslutet skall biträdet genom förrättningsmannens försorg kostnadsfritt erhålla del.

[S2]Nöjes ej sakägare eller biträdet åt synemännens beslut, äger han att däröver föra klagan hos länsstyrelsen genom besvär före klockan tolv å trettionde dagen från det beslutet meddelades eller, där klagan föres av biträdet, från det biträdet erhöll del av beslutet.

[S3]Över länsstyrelsens beslut må klagan föras hos Kungl. Maj:t genom besvär, vilka skola hava inkommit till jordbruksdepartementet före klockan tolv å trettionde dagen från den dag klaganden erhållit del av beslut.

[S4]Klagan, som föres av en sakägare, gäller jämväl till förmån för övriga sakägare.

6 §  Har beslut om ersättning till sakkunnigt biträde enligt 5 § vunnit laga kraft, får det verkställas enligt föreskrifterna i utsökningsbalken om fordran för vilken betalningsskyldighet har ålagts genom dom som har vunnit laga kraft. Förordning (1981:1062).

Ändringar

Kungörelse (1933:519) om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred

Förordning (1981:1062) om ändring i kungörelsen (1933:519) om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen (1933:269) om ägofred

    Omfattning
    ändr. 6 §