Kungörelse (1933:521) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt rörande förrättning enligt lagen om ägofred

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1933-08-28
Ändring införd
SFS 1933:521
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

1 §  Har förrättning enligt lagen om ägofred verkställts av annan än distriktslantmätare eller sådan extra lantmätare, som avses i 55 § lantmäteriinstruktionen den 11 november 1927 (nr 107), och underlåter förrättningsmannen att inom stadgad tid insända förrättningsakten till den myndighet, hos vilken akten skall förvaras, äge, på framställning av denna myndighet, lantmäteristyrelsen genom lämpligt vite tillhålla förrättningsmannen att fullgöra honom åliggande redovisningsskyldighet.

[S2]Vite, som av lantmäteristyrelsen ådömes, tillfaller kronan. Saknas tillgång till gäldandet av vite, skall förvandling ske enligt allmänna strafflagen.

2 §  Den, som icke åtnöjes med lantmäteristyrelsens beslut enligt 1 §, äger att hos Kungl. Maj:t söka ändring genom besvär, vilka skola hava inkommit till jordbruksdepartementet före klockan tolv å trettionde dagen efter den, då klaganden erhållit del av beslutet.

Ändringar

Kungörelse (1933:521) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt rörande förrättning enligt lagen om ägofred