Upphävd författning

Kungl. Maj:ts förordning (1934:328) om stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot aktiebrev i anledning av solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag;

Version: 1934:328

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1934-06-22
Ändring införd
SFS 1934:328
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vad i 8 § förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften är stadgat därom, att aktiebrev i inländskt aktiebolag skall, innan det av bolaget utgives, förses med stämpel, skall icke hava avseende å aktiebrev, som jämlikt 4 § lagen den 16 februari 1934 (nr 18) angående solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag lämnas i utbyte mot lottbrev, som utgivits av solidariskt bankbolag.
Aktiebrev, som sålunda är fritt från stämpel, skall vid utfärdandet av bolaget förses med anteckning om orsaken härtill. Angående skyldighet att svara för aktiebrevs förseende med sådan anteckning ävensom i fråga om ansvar för underlåtenhet att verkställa anteckning, åtal för sådan förseelse samt förvandling och fördelning av böter, som härför ådömas, skall vad i förordningen angående stämpelavgiften i nämnda avseenden föreskrives beträffande aktiebrev i inländskt aktiebolag, som utfärdas i utbyte mot aktiebrev i samma bolag, äga motsvarande tillämpning.

Ändringar

Förordning (1934:328) om stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot aktiebrev i anledning av solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.