Kungörelse (1934:36) om betesreglering i Uppsala län

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1934-03-02
Ändring införd
SFS 1934:36
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Kungl. Maj:t har, med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred, på framställning av landstinget och hushållningssällskapet i Uppsala län funnit gott förordna, att inom nämnda län betesreglering å skogs- eller utmark, som i sagda paragraf omförmäles, må äga rum på sätt och under villkor, som i 13-19 §§ lagen om ägofred stadgas.

Ändringar

Kungörelse (1934:36) om betesreglering i Uppsala län