Upphävd författning

Kungörelse (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1934-11-02
Ändring införd
SFS 1934:515 i lydelse enligt SFS 1995:109
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fristående sparbankers riksförbund får utse fyra av ledamöterna i styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa. Förordning (1995:109).

2 §  Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det erfordras för behandling av föreliggande ärenden. Sammanträde skall äga rum i Stockholm, där ej särskilda omständigheter föranleda hållande av sammanträde å annan ort.

[S2]Till sammanträde skola samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall, erforderligt antal suppleanter kallas, varjämte underrättelse om sammanträdet med angivande av de ärenden, som därvid skola förekomma till behandling, skall tillställas bankinspektionen.

[S3]Jämväl bankinspektionen äge, när så prövas nödigt, sammankalla kassans styrelse. Kungörelse (1973:68).

3 §  Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras på sätt styrelsen bestämmer.

4 §  Beslut om bistånd åt sparbank eller om gottgörelse åt insättare i sparbank må ej fattas, med mindre hela antalet styrelseledamöter är tillstädes.

[S2]Beträffande andra ärenden är styrelsen beslutför, då fyra ledamöter äro tillstädes; dock må, ändå att allenast tre ledamöter, bland dem ordföranden eller dennes suppleant, äro närvarande, beslut fattas, där samtliga äro ense om beslutet.

[S3]Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förena sig, eller vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

[S4]Finnes utgången av fråga, som föreligger till behandling inom styrelsen, vara av beskaffenhet att lända till nytta eler skada för ledamot av densamma eller honom närstående person eller företag, må den ledamot ej deltaga i handläggningen av frågan. Kungörelse (1940:130).

5 §  Styrelsen antager och entledigar befattningshavare hos kassan samt bestämmer deras löner och övriga anställningsvillkor.

[S2]I mån av behov skall instruktion för befattningshavarna utfärdas av styrelsen.

6 §  Styrelsen äger bemyndiga ledamöter och suppleanter i styrelsen ävensom befattningshavarna hos kassan att minst två i förening teckna kassans firma; dock skall minst en ledamot eller suppleant deltaga i firmans tecknande.

7 §  Finansinspektionen utser årligen en av kassans revisorer och en revisorsuppleant. Fristående sparbankers riksförbund får årligen utse den andra revisorn och en revisorsuppleant. Revisorerna skall ha erfarenhet av revisionsverksamhet. Förordning (1995:109).

8 §  Kassans räkenskaper avslutas för kalenderår.

[S2]Styrelsen skall årligen före utgången av februari månad avgiva och till kassans revisorer överlämna berättelse över förvaltningen under nästföregående år. Avskrift av berättelsen skall tillställas bankinspektionen samt envar sparbank i riket. Kungörelse (1973:68).

9 §  Styrelsen skall bereda revisor tillfälle att när som helst granska kassans böcker, räkenskaper och andra handlingar samt inventera dess kassa och värdehandlingar.

[S2]Revisorerna hava att senast den 31 mars varje år till bankinspektionen avgiva revisionsberättelse, i vilken de skola till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Avskrift av revisionsberättelsen skall genom styrelsens försorg tillställas envar sparbank i riket. Kungörelse (1973:68).

10 §  Med ledning av översikt, som jämlikt 61 § lagen om sparbanker skall insändas till bankinspektionen, skall inspektionen, därest säkerhetskassans behållning ej uppgår till tio miljoner kronor, årligen efter ingången av juli månad till varje sparbank, som har att för året erlägga bidrag till kassan, avlämna uppgift om bidragets belopp, varjämte förteckning över bidragsbeloppen skall tillställas kassan. Det åligger sparbank att, inom en månad efter det uppgift om bidragsbeloppet erhållits, till kassan insända detta. Kassans styrelse har att övervaka, att sparbankernas bidragsbelopp behörigen erläggas. Kungörelse (1973:68).

Ändringar

Kungörelse (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa

Ändring, SFS 1940:130

    Omfattning
    ändr. 4 §

Ändring, SFS 1973:68

    Omfattning
    ändr. 2, 7, 8, 9, 10 §§

Förordning (1995:109) om ändring i förordningen (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
1995-02-01

Ändring, SFS 2018:1392

Omfattning
upph.