Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1934-04-06
Ändring införd
SFS 1934:69 i lydelse enligt SFS 1986:185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Har domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelat dom rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång på grund av konkurs, som inträffat i någon av nämnda stater eller här i riket, eller har i någon av staterna förlikning i sådan fråga ingåtts inför förlik ningskommission eller domstol, skola i avseende å erkännande och verkställighet av domen eller förlikningen lända till efterrättelse föreskrifterna i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.
Vad sålunda är stadgat äger dock ej tillämpning, där av konkursbe slutet framgår, att gäldenären ej har hemvist i någon av staterna. Lag (1977:596).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Lag (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Förordning (1977:1001) om ikraftträdande av lagen (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att lagen (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande till Danmark, Finland och Norge den 1 januari 1978.
  Omfattning
  ikrafttr. av 1977:596 i förhållande till Danmark, Finland och Norge

Lag (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

  Övergångsbestämmelse

  Lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall upphöra att gälla den dag regeringen bestämmer.
  Denna lag får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de övriga nordiska länderna. Sätts lagen i kraft i förhållande till endast två eller tre av dem, gäller den gamla lagen fortfarande i för hållande till de övriga länderna.
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:35
  Omfattning
  upph.

Förordning (1983:159) om ikraftträdande av lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande till Danmark och Finland den 1 maj 1983.
  Omfattning
  ikrafttr. av 1981:9 i förhållande till Danmark och Finland
  Ikraftträder
  1983-05-01

Förordning (1986:185) om ikraftträdande av lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

  Omfattning
  ikrafttr. av 1981:9 i förhållande till Norge
  Ikraftträder
  1986-05-01