Kungörelse (1935:3) om betesreglering i Östergötlands län

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1935-01-16
Ändring införd
SFS 1935:3
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Kungl. Maj:t har, med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred, på framställning av hushållningssällskapet och landstinget i Östergötlands län funnit gott förordna, att inom nämnda län betesreglering å skogs- eller utmark, som i sagda paragraf omförmäles, må äga rum på sätt och under villkor, som i 13-19 §§ lagen om ägofred stadgas.

Ändringar

Kungörelse (1935:3) om betesreglering i Östergötlands län