Kungörelse (1935:47) angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1935-03-01
Ändring införd
SFS 1935:47 i lydelse enligt SFS 1991:252
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Beträffande hamn och lastageplats ävensom kanal och annan vattentrafikled, för vilkas begagnande avgifter uppbäras enligt av Kungl. Maj:t fastställd taxa, skall av ägaren eller, om driften därstädes är upplåten åt annan, av denne till sjökarteverket årligen å tid, som nedan sägs, avgivas uppgift om åtgärd, som vidtagits i avseende å:

  1. 1) nybyggnad, till- eller ombyggnad av kaj eller större lastbrygga eller borttagande av sådan anläggning,
  2. 2) fördjupning, utfyllning eller annan förändring i djupförhållandena i vattnet,
  3. 3) anbringande eller borttagande av förtöjningsboj eller dykdalb,
  4. 4) anläggning eller borttagande av lastkran eller järnvägsspår eller omläggning av dylikt spår.

[S2]Uppgift skall om möjligt vara åtföljd av karta eller planritning i tillräcklig skala.

[S3]Uppgift skall avse tiden 1 december--30 november och avgivas före den 5 därpå följande december.

[S4]Har under perioden åtgärd av ovan avsedd beskaffenhet ej vidtagits, skall uppgift därom lämnas i samma ordning som nyss sagts.

2 §  På anmodan av chefen för sjökarteverket skall ägare eller innehavare av hamn eller lastageplats eller kanal eller annan vattentrafikled, för vars begagnande avgifter icke uppbäras enligt av Kungl. Maj:t fastställd taxa, vara skyldig att i den ordning, som i § 1 sägs, rörande anläggningen avgiva i samma paragraf avsedda uppgifter.

3 §  Har trots anmaning uppgiftsskyldigheten icke fullgjorts, må chefen för sjökarteverket anmäla förhållandet hos vederbörande länsstyrelse, som äger förelägga den försumlige att vid äventyr av vite avgiva ifrågavarande uppgifter.

[S2]Det skall ankomma på länsstyrelsen att på framställning av chefen för sjökarteverket, efter prövning av förekommande förhållanden, förordna om vitets uttagande.

4 § har upphävts genom lag (1991:252).

Ändringar

Kungörelse (1935:47) angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder

Lag (1991:252) om ändring i kungörelsen (1935:47) angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder