Upphävd författning

Kungörelse (1935:575) angående skriftväxling med utländska myndigheter i sådana frågor om handräckning, som avses i konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1935-11-08
Ändring införd
SFS 1935:575
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Då här i riket boutredning äger rum efter medborgare i fördrags slutande stat, vilken vid sin död hade hemvist härstädes, äger enligt artikel 22 i ovannämnda konvention dödsboförvaltningen att hos domstol i främmande fördragsslutande stat påkalla upptecknande av den till boet hörande egendom, som där kan finnas, eller vidtagande av åtgärd för egendomens bevarande intill dess den kan omhändertagas av dödsboförvaltningen eller för försäljning av egendom som ej lämpligen kan bevaras. Framställning om handräckning varom nu sagts må sändas omedelbart till den främmande myndigheten; dock stånde dödsboförvalt ningen fritt att, för framställningens befordrande, hänvända sig till utrikesdepartementet, som, med ledning av de uppgifter dödsboför valtningen meddelar om egendomens belägenhet, ombesörjer att fram ställningen kommer vederbörande myndighet till handa.
Framställning, som i enlighet med 2 § lagen den 1 mars 1935 (nr 45) om kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge inkommer till domstol här i riket, varde till be handling upptagen, ändå att den omedelbart översänts.

Ändringar

Kungörelse (1935:575) angående skriftväxling med utländska myndigheter i sådana frågor om handräckning, som avses i konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning

Förordning (2015:423) om upphävande av kungörelsen (1935:575) angående skriftväxling med utländska myndigheter i sådana frågor om handräckning, som avses i konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning

Omfattning
upph.