Kungörelse (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konk urs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1935-11-08
Ändring införd
SFS 1935:576 i lydelse enligt SFS 1983:164
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Sedan den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ingåtts en konvention om arv, testamente och boutredning, har Kungl. Maj:t funnit gott förordna,
*/k/ dels */-k/ att lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och lagen den 6 april 1934 (nr 68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge, skola äga tillämpning jämväl å dödsbos konkurs;
*/k/ dels ock */-k/ att lagen den 6 april 1934 (nr 69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall äga tillämpning jämväl å dom eller förlikning rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång i anledning av dödsbos konkurs.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.

Förordning (1983:164) om upphävande av kungörelsen (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att kungörelsen (1935:576) angående tillämp ning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m. skall upphöra att gälla i förhållande till Danmark och Finland vid utgången av april 1983.
  Omfattning
  upph. i förhållande till Danmark och Finland
  Ikraftträder
  1983-05-01