Upphävd författning

Kungörelse (1936:356) med ändrade bestämmelser rörande den omfattning, i vilken kronans jordebok skall föras, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1936-06-26
Ändring införd
SFS 1936:356
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna att, utan hinder av häremot stridande bestämmelser,
dels kronans jordebok hädanefter skall föras endast såvitt angår fiskeri, som omförmäles i 5 § lagen den 24 maj 1895 (nr 36 sid. 1) angående vad till fast egendom är att hänföra, samt sådan ränta eller annan avgäld av fastighet, varom enligt särskilt stadgande anteckning skall göras i jordeboken,
dels ock i fall, där överlåtelse av äganderätt till kronoegendom enligt hittills gällande föreskrifter skolat ske genom egendomens omföring i jordeboken från krono till skatte titel, i stället skall utfärdas överlåtelsehandling (skattebrev) för den, som prövas berättigad erhålla egendomen.

Ändringar

Kungörelse (1936:356) med ändrade bestämmelser rörande den omfattning, i vilken kronans jordebok skall föras, m.m.

Ändring, SFS 2000:310

Omfattning
upph.