Upphävd författning

Förordning (1937:540) om försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1937-06-18
Ändring införd
SFS 1937:540 i lydelse enligt SFS 1989:91
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till kyrka i Skåne, Halland eller Blekinge hörande, till läget känd jordlägenhet, som på grund av gällande författningar bör ständigt brukas under visst hemman och för vilken landgille och städja vid åboombyten blivit efter i behörig ordning skedd skattläggning bestämda, må till ägaren av det hemman, med vilket brukningsrätten till lägenheten är förenad, försäljas under villkor, som här nedan stadgas.

2 § har upphävts genom förordning (1989:91).

3 §  Kammarkollegiet åligger att med ledning av jordeboken och andra tillgängliga handlingar upprätta och till vederbörande egendomsnämnd översända förteckning å jordlägenheter av beskaffenhet, som i 1 § sägs, upptagande för varje lägenhet dess namn och nummer samt det hemman, varmed brukningsrätten till lägenheten är förenad, och beloppet av för lägenheten utgående landgille. I förteckningen angives för varje lägenhet den av kollegiet fastställda lägsta köpeskillingen. Förordning (1989:91).

4 §  Om församlingen medger att en lägenhet som har tagits upp i den förteckning som avses i 3 § säljs, skall kammarkollegiet efter yttrande av egendomsnämnden erbjuda ägaren av det hemman, med vilket brukningsrätten till lägenheten är förenad, att förvärva lägenheten. Förordning (1989:91).

5 §  En försäljning som avses i 1 § får också genomföras efter anbud av ägaren av det hemman, med vilket brukningsrätten till lägenheten är förenad. Anbudet skall med församlingens och egendomsnämndens yttranden ges in till kammarkollegiet, som prövar om detta kan godkännas. Förordning (1989:91).

6 §  Avtal som avser överlåtelser enligt denna förordning skall skrivas under av kammarkollegiet. Kollegiet skall sända kopior av överlåtelse- avtalet till egendomsnämnden och församlingen. Förordning (1989:91).

Ändringar

Förordning (1937:540) om försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge

Förordning (1989:91) om ändring i kungörelsen (1937:540) angående försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge

Omfattning
upph. 2 §; ändr. författningsrubr., 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1999:292

Omfattning
upph.